Fratrædelsesgodtgørelse

Resumé

Om hvorvidt en fratrædelsesgodtgørelse skal opgøres i henhold til ansættelsesvilkår på opsigelsestidspunktet eller på fratrædelsestidspunktet samt om mangler ved et ansættelsesbevis

* berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1.

Dom i sagen F-36-02

*Kristelig Fagforening som mandatar for
boet efter JLD
(Advokat Søren Juul, *v/ advokat Asger Bagge-Jørgensen)
mod
HTS Arbejdsgiverforening som mandatar for
Elite Miljø A/S
(Advokat Henrik Uldal)


Indledning og påstande

Denne sag drejer sig navnlig om, hvorvidt en fratrædelsesgodtgørelse skal opgøres i
henhold til ansættelsesvilkårene på opsigelsestidspunktet, hvor der var krav på 3
måneders fratrædelsesgodtgørelse, eller efter ansættelsesvilkårene på
fratrædelsestidspunktet, hvor der var krav på 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse.
Sagen drejer sig endvidere om mangler ved et ansættelsesbevis.


- 2 -

Sagsøger, boet efter JLD, har nedlagt påstand om, at Elite Miljø A/S tilpligtes at
betale 27.342,06 kr. med tillæg af procesrente fra den 6. november 2002.

Sagsøgte, Elite Miljø A/S, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

JLD blev ansat som rengøringsassistent i Greve kommune den 21. maj 1980.

Det fremgår af JLDs ansættelsesbrev af 6. november 1980, at den til enhver tid
gældende overenskomst mellem Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og
Kommunernes Landsforening finder anvendelse på JLDs løn- og arbejdsforhold. Det
fremgår heraf blandt andet, at funktionærlovens § 2 om opsigelsesvarsel og § 2 a om
fratrædelsesgodtgørelse finder anvendelse ved opsigelse.

ISS Danmark overtog den 1. december 1999 en række rengøringsopgaver i Greve
kommune, og JLD blev ansat i ISS Danmark. JLD blev sygemeldt den 27. februar
2001.

Den 1. august 2001 overtog Elite Miljø A/S en række rengøringsopgaver i Greve
kommune, herunder rengøringsopgaverne på det sted, hvor JLD arbejdede. Af et
brev af 19. juli 2001 fra Elite Miljø A/S til JLD fremgår blandt andet følgende:

"Vedr. overtagelse af rengøringsopgaverne i Greve kommune.

Som det sikkert er dig bekendt, skal ELITE MILJØ A/S pr. 01.08.01 varetage
rengøringen i en stor del af institutionerne i Greve Kommune.

Efter virksomhedsoverdragelses lovens regler er du pr. 01.08.01 ansat hos
ELITE MILJØ A/S.

Vi er således forpligtet til at respektere de hidtil gældende ansættelsesforhold,
som f.eks. timeantal, arbejdstid, anciennitet, osv. Ligesom du er forpligtet i
henhold til de hidtidige ansættelsesforhold og den for dit ansættelsesforhold
gældende overenskomst.


- 3 -


Hvis du tidligere har været ansat af Greve Kommune, og dermed aflønnes i
henhold til overenskomsten mellem kommunen og KAD, skal du vide, at
ELITE MILJØ A/S, overfor KAD har tilkendegivet, at vi pr. 01.04.02 alene
respekterer den mellem Servicebranchens Arbejdsgiverforening og KAD og
Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under DFF
indgåede overenskomst.
[...]"

I en ansættelsesaftale af 31. august 2001 mellem Elite Miljø A/S og JLD er der i
rubrikken "Opsigelsesvarsler" anført "I henhold til overenskomsten" og i rubrikken
"Løntrin:" anført " 17 I henhold til overenskomsten".

I et brev af 8. januar 2002 opsagde Elite Miljø A/S overfor JLD alle personalegoder
og kutymer, som ikke direkte fremgik af overenskomsten mellem Kommunernes
Landsforening og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark.

JLD blev opsagt den 26. februar 2002 på grund af sygdom. Af opsigelsen fremgår
det, at "fratrædelse og sidste arbejdsdag bliver den 31. august 2002".

Efter den nye overenskomst, der trådte i kraft den 1. april 2002, havde JLD krav på 4
måneders opsigelsesvarsel og 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse.

Af JLDs lønseddel af 31. august 2002 fremgår det, at der blev udbetalt 1 måneds løn
i fratrædelsesgodtgørelse. JLD afgik ved døden den 10. november 2002.

Procedure

Boet efter JLD har anført, at det mellem JLD og hendes tidligere arbejdsgiver, Greve
kommune, var aftalt, at overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og
Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark var en del af aftalegrundlaget for
ansættelsesforholdet, og at det heraf fremgår med henvisningen til funktionærlovens
§ 2 a, at JLD har krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Det er ubestridt, at
denne overenskomst var gældende på opsigelsestidspunktet.


- 4 -

Det fremgår af ordlyden af funktionærlovens § 2 a, at det er opsigelsen, som udløser
kravet på fratrædelsesgodtgørelsen ved en senere fratræden, hvorfor det er det retlige
og aftalemæssige grundlag på opsigelsestidspunktet, som er det relevante grundlag,
og ikke forholdene på fratrædelsestidspunktet den 31. august 2002, hvor beløbet skal
udredes, jf. U 73.573 SH og U 75.190 H. JLD havde ved opsigelsen den 26. februar
2002 et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket Elite Miljø A/S også har givet JLD,
og der er derfor en vis inkonsekvens i den måde, som Elite Miljø A/S har vurderet
sagen på. Den retspraksis, der vedrører betydningen af forholdene på
fratrædelsestidspunktet, kan ikke fortolkes udvidende, da denne alene synes at
vedrøre faktiske forhold som lønmodtagerens anciennitet, kontraopsigelse og
væsentlig misligholdelse indtil fratræden mv.

Hvis retten finder, at det er forholdene på fratrædelsestidspunktet, som er det
afgørende, gøres det gældende, at overenskomstens bestemmelse om
fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2 a er videreført som et
individuelt vilkår, der ikke ved Elite Miljø A/S's meddelelse af 19. juli 2001 om, at
man fra 1. april 2002 alene ville respektere den mellem Servicebranchens
Arbejdsgiverforening og KAD og Landssammenslutningen for Sanitører og
Servicefunktionærer under DFF indgåede overenskomst, kan anses for opsagt
overfor JLD. Meddelelsen fokuserer efter sit indhold på de kollektive forhold, og den
tydeliggør på ingen måde de individuelle retlige konsekvenser for JLD, hvilket har
været særligt påkrævet i denne sag, idet der herved må lægges vægt på, at JLD var
ufaglært, sygemeldt og modtog dagpenge, hvorfor forholdene naturligt ikke har
påkaldt hende stor interesse. Vilkåret var således også på fratrædelsestidspunktet en
del af JLDs individuelle ansættelsesvilkår, og hun har derfor også af den grund krav
på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Såfremt retten måtte finde, at det individuelle vilkår om fratrædelsesgodtgørelse efter
§ 2 a er opsagt ved Elite Miljø A/S's meddelelse af 19. juli 2001, gøres det gældende,
at opsigelsen af dette fratrædelsesvilkår udgør en væsentlig ændring af de
individuelle ansættelsesvilkår, som JLD efter almindelige arbejdsretlige principper
kan betragte som en opsigelse af ansættelsesforholdet som helhed med samtidigt
tilbud om genansættelse på nye vilkår, og at denne opsigelse principalt udløser
fratrædelsesgodtgørelse i henhold til det oprindelige aftalegrundlag, subsidiært
udløser ret til fratrædelsesgodtgørelse ved den efterfølgende faktiske fratræden,


- 5 -

uanset at JLD, selv om hun var syg, fortsatte ansættelsesforholdet efter Elite Miljø
A/S's meddelelse om et nyt overenskomstmæssigt grundlag, jf. herved principperne i
U 1995.26 H og EF-domstolens dom af 14. september 2000 (sag. Nr. C-343/98).

Ansættelseskontrakten er ubestridt mangelfuld, idet der alene henvises til
overenskomsten, jf. U 2004.1164 V. De manglende oplysninger har skabt betydelig
tvivl og er omdrejningspunktet i denne sag, hvorfor der bør tilkendes JLD en
godtgørelse på 10.000 kr., jf. U 1997.1702 H.

Såfremt Elite Miljø A/S måtte få medhold i sin frifindelsespåstand, skal det have
omkostningsmæssig betydning, at HTS Arbejdsgiverforening som mandatar for Elite
Miljø A/S er mødt ved egen advokat.

Elite Miljø A/S har anført, at JLD ikke gennem sin stilling var funktionær i
funktionærlovens forstand, og at hun alene efter sine individuelle rettigheder, som
udsprang af overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og Kvindeligt
Arbejderforbund i Danmark, var omfattet af enkelte af funktionærlovens
bestemmelser. En aftalt funktionærstatus kan ændres ved aftale eller ved f.eks.
overgang til nye arbejdsvilkår ved virksomhedsoverdragelse. Overgangen til de nye
individuelle rettigheder blev varslet den 19. august 2001 med 8½ måneds varsel i
overensstemmelse med reglen i virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a, og varslingen
opfylder alle de krav, der kan stilles til en varsling.

Meddelelsen af 19. juli 2001 udløser ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse efter § 2 a
hverken i sig selv eller ved senere faktisk fratræden.

Elite Miljø A/S skulle efter den 1. april 2002 alene respektere overenskomsten
mellem Servicebranchens Arbejdsgiverforening og KAD og
Landssammenslutningen for Sanitører og Servicefunktionærer under DFF, og ikke
JLDs individuelle rettigheder, der bortfaldt efter denne dato, jf. herved princippet i
Arbejdsrettens dom af 20. december 2001 (sag nr. 2001.018). Ændringen er i
overensstemmelse med lov om virksomhedsoverdragelse. JLDs kollektive og
individuelle rettigheder er behørigt opsagt til bortfald og erstattet af de nye
ansættelsesvilkår. Der er samlet set ikke tale om væsentlige ændringer i ansættelsen,


- 6 -

og JLD opsagde ikke sin stilling grundet ændringerne, hvilket hun heller ikke havde
adgang til, da der samlet set ikke var væsentlige ændringer i ansættelsen.

Retten til fratrædelsesgodtgørelse opstod ved selve opsigelsen, men det er forholdene
på fratrædelsestidspunktet, herunder de på dette tidspunkt gældende
ansættelsesretlige regler, der er afgørende for beregningen af
fratrædelsesgodtgørelsens størrelse, og JLD har modtaget den
fratrædelsesgodtgørelse, som hun i henhold til den da gældende overenskomst havde
krav på. Der er ikke nogen inkonsekvens i, at JLDs opsigelsesvarsel var givet til 6
måneder. At der muligvis er givet et for langt opsigelsesvarsel, skal under alle
omstændigheder ikke komme Elite Miljø A/S til skade.

Det erkendes, at der er mangler ved ansættelsesbeviset, men manglerne kan ikke
udløse en godtgørelse. Manglerne har under alle omstændigheder ikke har rejst tvivl
om JLDs rettigheder eller i øvrigt skabt tvist under eller efter ansættelsesforholdet.

Med hensyn til omkostningsspørgsmålet kan det ikke tillægges betydning, at HTS
Arbejdsgiverforening som mandatar for Elite Miljø A/S er mødt ved egen advokat. I
fald dette skulle være tilfældet, må det også have omkostningsmæssig betydning for
modparten.

Rettens begrundelse og resultat

Det er ubestridt, at JLD havde krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter
aftalegrundlaget, som var gældende, da hun blev opsagt den 26. februar 2002.

Retten finder, at det ud fra en sproglig forståelse af
fratrædelsesgodtgørelsesbestemmelsen er opsigelsen af JLD, der udløser kravet på
udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse ved den senere fratræden. Kravet på
fratrædelsesgodtgørelse er derfor stiftet på opsigelsestidspunktet, hvorfor det er
aftalegrundlaget på dette tidspunkt, der regulerer antallet af måneder, som
fratrædelsesgodtgørelsen ved den senere fratræden skal beregnes på grundlag af. Det
forhold, at krav på fratrædelsesgodtgørelse efter retspraksis har været betinget af, at
visse begivenheder ikke indtræffer, ændrer ikke på stiftelsestidspunktet.


- 7 -

JLD har derfor krav på fratrædelsesgodtgørelse svarende til yderligere 2 måneders
løn.

Tvisten under denne sag udspringer af den skete virksomhedsoverdragelse og ikke
forhold relateret til JLDs ansættelsesbevis. Henvisningen i ansættelsesaftalen af 31.
august 2001 under rubrikkerne "opsigelsesvarsler" og "løn" til overenskomsten er
uklar og kan relatere sig til begge overenskomster, idet overenskomsten mellem
KAD og Elite Miljø A/S ikke på tidspunktet for aftalens underskrivelse var gældende
mellem parterne. Da undladelsen af at præcisere dette ikke har haft konkret
betydning for lønmodtageren og heller ikke har indebåret en konkret risiko,
fastsættes godtgørelsen til 5.000 kr.

Boet efter JLDs påstand tages herefter til følge med 22.342,06 kr.

Thi kendes for ret

Elite Miljø A/S betaler inden 14 dage til boet efter JLD 22.342,06 kr. med
procesrente fra den 6. november 2002, til betaling sker.

Elite Miljø A/S betaler inden samme frist 9.000 kr. i sagsomkostninger til boet efter
JLD.

Mette Christensen
Hans Havsager Lars Kristiansen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, denUdsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»