Daniel - Kontor

Forveksleligt mærke - BOX-1.dk - BOXIT

Resumé

Mærket "BOX-1.dk" var forveksleligt med mærket "BOXIT" for ligeartede ydelser.

Dom i sagen V 51 08 


Escot Fast Ejendom A/S
(Advokat Jacob Thorup Larsen)
mod
Box-1. dk ApS
(Advokat Keld Frederiksen)


Indledning og påstande

Under anbringende af, at Box-1.dk ApS (i det følgende: Box-1.dk), der driver virksomhed med udlejning af depotrum, ved sin registrering og brug af kendetegnene Box-1.dk har krænket Escot Fast Ejendom A/S' (I det følgende: Escot) ret til varemærket BOXIT for de samme varer og tjenesteydelser, har Escot nedlagt påstand om, at Box-1.dk skal 

1.
anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnene Box1.dk i forbindelse med udlejning og markedsføring af depotrum,
2.
anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18, 2. betale 100.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 3. juni 2008 og
3.
lade varemærket Box-1.dk (VR 2008 03842) udslette af varemærkeregistret.

Box-1.dk har påstået frifindelse, i forhold til påstand 4 subsidiært mod betaling af et mindre beløb

Escot

Escot har siden 2003 drevet erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af depotrum til op-
bevaring af løsøre og salg af tilbehør hertil under ordmærket BOXIT, som Escot med virk-
ning fra den 28. januar 2003 i forbindelse med etableringen af virksomhedens første afdeling
i Århus fik registreret som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen bl.a. for klasse 39,
udlejning af depotrum, under nr. VR 2003 01390. Escot har endvidere registreret kendeteg-
nene BOXIT A/S som binavn til sit selskabsnavn. Escot har siden etableret afdelinger i Nørre-
sundby, Ålborg, Esbjerg og Odense. Escot agter at udvide sin virksomhed til at ligge i alle
større danske byer.

Escot har siden 2003 markedsført BOXIT på bygninger, udlejningstrailere og flyttekas-
ser, på stadions, i forbindelse med reklamer i TV og ikke mindst på virksomhedens hjemme-
side, www.BOXIT.dk .

Box.1dk

Box-1.dk påbegyndte i 2006 virksomhed med udlejning af depotrum i Skive under mærket
Box-1. I forbindelse med, at virksomheden åbnede en afdeling i Viborg, fortsattes driften fra
august 2008 i selskabsform under navnet Box-1.dk ApS, som blev registreret som selskabs-
navn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 13. August 2008, ligesom ordmærket Box-1.dk den
23. oktober 2008 blev registreret som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen for va-


- 3 -

reklasse 39 under VR 2008 03842. Virksomheden har planer om at ekspandere til det midtjy-
ske område, bl.a. til Herning og Silkeborg.

Box-1.dk har siden 2006 benyttet kendetegnene Box-1 og fra 2008 Box-1.dk til overve-
jende lokal markedsføring ved annoncering 2 til 3 gange ugentligt i Skive Folkeblad samt i
Ugeavisen, ved ophængning af bannere på Skive Stadion, ved lokal skiltning og senere tillige
på virksomhedens hjemmeside, www.box-1.dk .

Forklaringer

Christian Nielsen har forklaret, at han er hovedaktionær i Escot, der hovedsaglig beskæftiger
sig med udlejning af depoter til opmagasinering af løsøre som såkaldt self-storage, hvor le-
jerne har ubegrænset adgang til hver deres aflåste depotrum. I 2007 og 2008 havde selskabet
en omsætning på henholdsvis 15,4 mio. kr. og 10,2 mio. kr., hvoraf overskuddet udgjorde 30-
50 %. Faldet i omsætningen i denne periode skyldes opstart af nye aktiviteter.

I 2002 fandt han sammen med en reklamekonsulent på navnet BOXIT. Helt fra virk-
somhedens start har man anvendt dette mærke bl.a. på virksomhedens hjemmeside på net-
tet, der, bortset fra mindre ændringer i 2004 og løbende opdateringer, har haft samme ind-
hold og grafiske udformning som i dag. I forbindelse med, at han i februar 2008 blev gjort
opmærksom på, at Box-1 drev konkurrerende virksomhed, kunne han på deres hjemmeside
på nettet konstatere, at der var tale om en nærmest identisk virksomhed, og at også hjemme-
siden i vidt omfang var en kopi af BOXIT's.

BOXIT har også kunder fra Skive og Viborg, hvor Box-1.dk opererer, og Box-1.dk er ef-
ter hans opfattelse en konkurrent, der med markedsføringen under sit nuværende mærke
frembyder stor forvekslingsrisiko.

Mogens Halborg Jensen har forklaret, at Box-1.dk for 66 %'s vedkommende ejes af Jensen &
Jensen Invest ApS, som opkøber og udlejer ejendomme til erhverv, kontor m.v. Box-1.dk dri-
ver virksomhed med udlejning af depoter i Skive og Viborg. Man kom i gang med denne
form for virksomhed i 2006 i Skive, hvor man havde købt en gammel teknisk skole, der var
velegnet til formålet. Han kom selv på navnet Box-1 og var ikke bekendt med Escots virk-
somhed på dette tidspunkt. Omsætningen på depotudlejningsdelen er i år 250.000 ­ 280.000


- 4 -

kr. i Skive og ca. 150.000 kr. i Viborg. Da han i 2008 udvidede forretningsområdet til Viborg,
blev virksomheden omdannet til et anpartsselskab og fik en hjemmeside på internettet. Han
foretog i den forbindelse søgning på internettet og fandt ordet "box" men kun som beteg-
nelse for almindeligt branchebestemt tilbehør, ikke som navn på eller reklame for nogen
virksomhed.
Han husker ikke, hvornår han blev opmærksom på Escots virksomhed, men han har
ikke været inspireret af den. Selskabets hjemmeside er designet professionelt, det har han ik-
ke haft noget at gøre med. Efter at have modtaget et brev dateret den 28. februar 2008 fra Es-
cot, der gjorde gældende, at hans firma krænkede Escots ret, ændrede man den røde farve i
mærket til orange. Ved besvarelse af telefonopkald siger man: "box ét"

Parternes synspunkter

Escots advokat har gjort gældende, at Escot er først i tid og ret, idet Box-1.dk´s mærke er regi-
streret 4½ år efter Escots og 8 måneder efter, at Escot den 28. februar 2008 havde gjort op-
mærksom på krænkelsen. Brugen af kendetegnene Box-1.dk udgør en krænkelse
af Escots varemærke BOXIT, idet der er væsentlig lighed mellem de 2 mærker, både au-
ditivt, visuelt og begrebsmæssigt. Lydmæssigt begynder begge mærker med ordet box og
har to stavelser, ligesom de begge ender med det 5, bogstav t. Man kan ikke høre forskel på
stavelserne it og ét. Begrebsmæssigt har ordet BOXIT ingen selvstændig betydning på dansk,
og der er således tale om et kunstord med heraf følgende stærkere beskyttelse.

Der er sammenfald mellem de varer og tjene steydelser, som parterne udbyder,
og produktreglen medfører derfor, at kravene til adskillelse mellem mærkerne skærpes.
Box-1.dk´s hjemmeside er nærmest en kopi af Escots med hensyn opstilling, farvevalg og
tekst. Der er klar forvekslingsrisiko .

Sagsøgte har endelig etableret sig i Escots naturlige geografiske udvidelsesområde,
hvilket bør tillægges selvstændig betydning, selv om mærkebeskyttelsen er landsdækkende.
Sagsøgte har herved samlet set handlet i strid med varemærkelovens § 4 og markedsførings-
lovens §§ 1 og 18 og skal som følge af krænkelsen betale et rimeligt vederlag samt erstat-
ning i medfør af Varemærkelovens § 43 og Markedsføringslovens § 20. Der bør i den forbin-
delse lægges tages hensyn til, at Escots omsætning fra 2003 til 2008 er steget fra 4 mio. kr. til


- 5 -

30 mio. kr. årligt, og at Box-1.dk på tidspunktet for registreringen af sit mærke, havde forsæt
til, at Escot anså dette for krænkende.

Registreringen burde ikke være foretaget, og registreringen skal derfor udslettes ved
dom i medfør af Varemærkelovens § 29, jf. § 22.

Box-1.dk's advokat har gjort gældende, at Box-1.dk er registreret i Patent ­ og Varemærkesty-
relsen og som navn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register uden indsigelser, hvorfor Box-
1.dk har været i god tro.

Box-1 driver erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af depotrum og udlejning af er-
hvervslokaler og kontorer uden for de områder, hvor Escot geografisk driver virksomhed. Der
er derfor intet kundesammenfald.

Box-l udlejer bokse, og det er derfor naturligt, at virksomhedsnavnet og vare-
mærket indeholder ordet box, der angiver virksomhedens område. Box-1.dk krænker
hverken begrebsmæssigt, lydmæssigt eller synsmæssigt Escots registrerede mærke
BOXIT. Det er ikke muligt at opnå beskyttelse eller eneret til at anvende ordet box, der
må anses for en almindelig betegnelse, som beskriver et opbevaringssted. Lydmæssigt
kan Box-1.dk's brug af ordet box i sammenhæng med -1.dk på ingen måde sammenlig-
nes med Escots anvendelse af samme ord BOX i sammenhæng med bogstaverne IT.
Der er heller ikke synsmæssige ligheder mellem mærkerne, da der anvendes forskellige
skrifttyper, og Box-1.dk´s mærke har .dk tilføjet Box-1. Der er ingen forvekslingsrisiko.
Der er således ikke sket nogen overtrædelse af Varemærkelovens § 4, ligesom der ikke er
grundlag for at ophæve Box-1.dk´s varemærkeregistrering.

Box-1.dk har heller ikke handlet i strid med god markedsføringsskik jf. markedsfø-
ringslovens § 1, eller i strid med markedsføringslovens § 18.

Der er herefter heller ikke grundlag for at tilkende selskabet vederlag eller godtgørelse.
Box-1.dk har ikke udvist forsæt eller uagtsomhed. Derimod har Box-1.dk gentagne gange
uden held forsøgt at få Escot til at acceptere, at Box-l.dk ApS ændres til et andet lig-
nende navn, f.eks. Box-1-2.dk ApS, Box-2.dk ApS eller Box nr. l.dk ApS. Box-1.dk har
også ændret farverne på sin hjemmeside for at adskille sig mere fra indhold, typo-
grafi og opsætning af Escots hjemmeside.


- 6 -

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubestridt, at parterne handler med de samme varer og tjenesteydelser, nemlig udlej-
ning af depotrum og hertil knyttet virksomhed.

Det lægges til grund, at Escot med virkning fra 28. januar 2003 har registreret ordmær-
ket BOXIT bl.a. for klasse 39, udlejning af depotrum, og har opbygget en betydelig og vok-
sende virksomhed hermed i en række byer, navnlig i området vest for Storebælt. I den for-
bindelse har Escot registreret BOXIT A/S som binavn til sit selskabsnavn, ligesom sagsøgeren
på sin hjemmeside www.BOXIT.dk og i annoncer mv. markedsfører sig aktivt under dette
ordmærke.

Den første stavelse, BOX, kan efter sædvanlig sprogbrug ikke opfattes som synonymt
med eller som beskrivende for udlejning af depotrum og hertil knyttet virksomhed. Eftersta-
velsen IT har på dansk ikke noget selvstændigt meningsindhold. Patent- og Varemærkesty-
relsen har derfor med rette fundet, at BOXIT har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registre-
res som varemærke for de pågældende varer og tjenesteydelser.

Det sagsøgte selskab er stiftet i august 2008 bl.a. af Mogens Halborg Jensen, efter at
denne i foråret 2008 under kendetegnene Box-1.dk havde påbegyndt virksomhed med udlej-
ning af depotrum, og efter at det sagsøgende selskabs advokat ved brev af 28. februar 2008
havde gjort opmærksom på, at brugen af disse kendetegn for udlejning af depotrum krænker
sagsøgerens rettigheder til BOXIT. Mogens Halborg Jensen har under hovedforhandlingen
forklaret, at det sagsøgte selskab i forbindelse med, at man tager telefonen, siger Box-ét, og
det lægges til grund, at kunder i daglig tale omtaler det sagsøgte firma som Box-ét uden sam-
tidig at sige .dk. Af denne grund, men også fordi begge mærker bruges som domænenavns-
angivelse på internettet, må der ved sammenligning mellem de to mærker ses bort fra, at det
sagsøgte selskabs navn og ordmærke indeholder den efterstillede angivelse .dk.

Den første stavelse på 3 bogstaver i det sagsøgte selskabs mærke Box-1 er den samme
som den første stavelse på 3 bogstaver i det sagsøgende selskabs registrerede ordmærke BO-
XIT. Den anden stavelse IT udtales på dansk som it, medens den anden stavelse i sagsøgtes
mærke, 1, i daglig tale, også hos det sagsøgte selskab, udtales som ét. I praksis er det ganske
vanskeligt at høre forskel på udtalen af IT og ét. Det gælder ikke mindst, hvis sagsøgerens


- 7 -

mærke i sin helhed udtales på engelsk, således som mange, måske især yngre mennesker, vil
være tilbøjelige til, idet ordsammensætningen umiddelbart opfattes som et engelsk ord.

Også efter udformningen og indholdet af Box-1 dk's markedsføring, der meget ligner
Escots, er det nærliggende, at kunder vil tro, at der er en forbindelse mellem parterne.

Box-1 dk's brug af kendetegnene Box-1.dk findes herefter at krænke Escots rettigheder,
jf. varemærkelovens § 4, og Escots påstande 1 og 4 tages til følge.

Escot har til støtte for påstand 2 om overtrædelse af markedsføringsloven alene påbe-
råbt sig Box-1 dk's brug af Escots mærke, og da det er fastslået, at denne brug indebærer en
overtrædelse af varemærkeloven, som er den specielle regel, er der ikke anledning til at tage
stilling til, om den tillige indebærer en overtrædelse af det almindelige forbud mod brug af
andres forretningskendetegn i markedsføringslovens § 18, ligesom der ikke er anført særlige
forhold til støtte for, at Box-1.dk tillige har overtrådt den almindelige regel om forbud mod
markedsføring i strid med god markedsføringsskik i markedsføringslovens § 1. Box-1.dk fri-
findes derfor for påstand 2.

Box-1.dk har taget sine kendetegn i brug og registreret dem som ordmærke i Patent og
Varemærkestyrelsen, efter at Escots advokat havde gjort opmærksom på Escots registrering
af sit ordmærke. Box-1 dk's varemærkekrænkelse er derfor sket i ond tro, og betingelserne
for at pålægge Box-1.dk at betale vederlag til Escot er derfor opfyldt.

Det lægges til grund, at Box-1.dk i forbindelse med sin opstart af virksomhed i flere
byer i Jylland har haft fordel af at anvende et mærke, der er identisk med eller i høj grad lig-
ner Escots registrerede ordmærke. Der er ikke forelagt retten årsregnskaber eller andet til be-
lysning af Box-1 dk's omsætning og fortjeneste, og ved vurderingen af vidnet Mogens Hal-
borg Jensens forklaring, hvorefter omsætningen kun har været af begrænset størrelse, må det
tages i betragtning, at omsætningen dog har givet Box-1.dk grundlag for at have aktuelle
planer om at udvide sin virksomhed til yderligere byer i Jylland, og at Box-1 dk's brug af et
mærke, der meget ligner Escots, må antages at have været af betydning for, at Box-1.dk har
kunnet påbegynde sin virksomhed i Skive og Viborg. Efter et samlet skøn finder retten på
denne baggrund, at Box-1.dk skal betale 50.000 kr. i vederlag og erstatning til Escot.

Efter sagens resultat og omfang skal Box-1.dk endvidere betale 50.000 kr. i sagsom-
kostninger, heraf 3.900 kr. til dækning af retsafgift og resten til dækning af Escots udgift til
advokat.


- 8 -


T H I K E N D E S F O R R E T

Box-1.dk ApS skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnene Box-1.dk i forbindelse med udlejning og markedsføring af depotrum og skal inden 14 dage lade varemærke VR 2008 03842 Box-1.dk udslette af Patent- og Varemærkestyrelsens re-
gister og til Escot Fast Ejendom A/S betale 50.000 kr. med procesrente fra den 3. juni 2008 og 50.000 kr. i sagsomkostninger.

Peter G. Bernhoft
Michael B. Elmer 
Lars Krobæk 

(Retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 21. januar 2010

 

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»