Fortolkning af samarbejdsaftale

Resumé

Fortolkning af en samarbejdsaftale om varetagelse af en sekretariatsfunktion i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelsen af en udstilling. Om sagsøgers ydelse har været kontraktmæssig, eller om ydelsen har været så mangelfuld, at sagsøgte har krav på kompensation.

Dom i sagen H-109-01 


World Tourist Rejsebureau A/S 
(Advokat Thomas Weitemeier) 

mod 

European Construction Research Institute af 1/2 1996 ApS 
(Advokat Bent Lehrskov-Schmidt) 

Indledning og påstande 
Sagen drejer sig om fortolkning af en samarbejdsaftale indgået mellem Carlson Wagonlit Travel (CWT) som er et aktivitets-område inden for World Tourist Rejsebureau A/S, og European Construction Research Institute af 1/2 1996 ApS (ECRI) om sekretariatsfunktion m.v. i forbindelse med udstillingen North European Property & Investment Exhibition (NEPIX) der fandt sted i Øksnehallen i København den 6.-9. juni 2001. Et væsentligt spørgsmål er om CWT har leveret en kontraktmæssig ydelse, eller om ydelsen har været så mangelfuld at ECRI har krav på et forholdsmæssigt afslag. 

World Tourist Rejsebureau A/S (WTR) har nedlagt påstand om at ECRI tilpligtes at betale WTR 1.404.768 kr. med tillæg af rente svarende til den til enhver tid gældende diskonto med tillæg af 4% fra forfaldsdagen for den enkelte faktura og indtil betaling sker. 

Subsidiært har WTR nedlagt påstand om at ECRI tilpligtes at betale et af retten fastsat mindre beløb med samme rente. 

European Construction Research Institute af 1/2 1996 ApS har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

Sagsfremstilling 
WTR er en rejsebureauvirksomhed som under selskabsnavnet Carlson Wagonlit Travel beskæftiger sig med gruppearrangementer, herunder konferencer, udstillinger og lignende. 

ECRI beskæftiger sig med markedsanalyser indenfor ejendomsmarkedet. De beskæftiger sig endvidere med afholdelse af konferencer inden for ejendoms- og investeringsområdet. Selskabet afholdt for første gang i juni 2001 udstillingen North European Property & Investment Exhibition (NEPIX) der er en international ejendoms- og investeringsudstilling. Selskabet ejes af Carsten Lehrskov med 95% og Piotr Szutowics med 5%. 

Markedsoversigten EE ApS der ejes af Carsten Lehrskov og Jens Grønning i lige forhold, samarbejder med ECRI. 

Efter forhandlinger indgik CWT og ECRI en samarbejdsaftale vedrørende CWT's varetagelse af sekretariatsfunktionerne under tilrettelæggelsen og gennemførelsen af NEPIX udstillingen. Af samarbejdsaftalen der blev underskrevet henholdsvis den 31. juli 2000 af CWT ved Anette Bech og den 9. august 2000 af ECRI ved Carsten Lehrskov, fremgår blandt andet: 

... 
Aftalegrundlag 

I.
Arrangøren er ansvarlig for afholdelsen af NEPIX (...) i København, Danmark den 06.-09. juni 2001 for 1000-2000 deltagere og 100-125 udstillere.
II. CWT varetager sekretariatsfunktionen af NEPIX overfor deltagere og udstillere. 
III. Arrangørerne er enige om at engagere CWT som sekretariat for NEPIX på de følgende nævnte vilkår og betingelser. 
1.

CWT forpligter sig til:
1.1 At stå for den praktiske planlægning og tekniske afvikling af NEPIX. 
1.2 At virke som sekretariat for NEPIX. 
1.3 At stille sin viden, systemer og erfaring til rådighed. 
1.4 Deltagelse i planlægningsmøder i København (gennemsnitligt 1 møde pr. måned).

1.5 Påtage sig det organisatoriske og administrative arbejde forbundet med den praktiske planlægning og afvikling af NEPIX i overensstemmelse med de generelle guidelines, som udarbejdes af arrangørerne og CWT i fællesskab.
1.6 Håndtere opgaverne på en professionel forsvarlig måde. 
1.7 At sikre arrangørernes godkendelse af omfang og pris på evt. yderligere (dvs. ikke omfattet af denne aftale) ydelser forud for udførelse af ydelsen.

1.8 Udbyde tilbud og afgive nødvendige bestillinger efter aftale med arrangørerne. 
1.9 Være ansvarlig for de registrerings- og bekræftelsessystemer, som anvendes i forbindelse med NEPIX.

1.10 At optræde som den officielle hotel booking agent for NEPIX og være ansvarlig for bekræftelse af hotelværelser med de dertil hørende betingelser.
1.11 Opstilling af sekretariat under NEPIX i Øksnehallen med registrerings- og informationsskranker i passende og ønsket størrelse til NEPIX. 

Arrangørerne forpligter sig til:

1.12 At engagere CWT som agent for ovennævnte formål. 
1.13 Påtage sig ansvaret for det professionelle, tekniske eller videnskabelige programindhold.

1.14 Selv at varetage kontakten til leverandører, som arrangørerne ikke ønsker at betale CWT for at håndtere (under alle omstændigheder undtaget hotel og flyselskaber).
1.15 Udnævne et videnskabeligt sekretariat.

2. CWT erklærer sig indforstået med
2.1 At opstille et budget, som skal godkendes af arrangørerne, og at supervisere budgettet i overensstemmelse med de generelle guidelines forelagt fra arrangørernes side.
2.2 At være ansvarlig for indsamlingen af gebyrer, varetagelse af bankoverførsler, bogføring og forefindelse af tilstrækkelige midler på NEPIX bankkonto, der skal gøres tilgængelig i henhold til punkt 2.4 for betaling af alle NEPIX-regninger via NEPIX bankkontoen.
2.3 At udarbejde et endeligt regnskab over indtægter og udgifter for NEPIX. Arrangørernes accept af det endelige regnskab vil frigøre CWT for det ansvar, som arrangørerne havde tildelt CWT, og alle relevante finansielle data i forbindelse med NEPIX vil blive overleveret til arrangørerne.

Arrangørerne erklærer sig indforstået med
2.4 At acceptere ansvaret for at alle budgettets poster og disses størrelser oplyses til CWT i korrekt form.
... 

2.8 At godtgøre CWT for alle udgifter, omkostninger og skader påført CWT pga. enhver handling eller krav bragt for CWT som et resultat af CWT's opfyldelse af vilkårene i denne aftale, arrangørernes instruktion eller i tillid til eller ved brug af materiale leveret af arrangørerne.

2.9 At skaffe CWT information, instruktion, godkendelser, autoritet, materialer og anden assistance af passende form og kvalitet, hvilket CWT er i sin ret til at kræve for at kunne tilvejebringe de ønskede ydelser.

3. Vederlag ­ Betaling ­ Moms
3.1 Som vederlag for CWT's service i forbindelse med denne aftale, skal CWT modtage følgende gebyrer (som alle pålægges 25% dansk moms ved fakturering): 
3.1.1 Registrering af deltagere og ledsagere DKK 250 pr. deltager DKK 175 pr. ledsager 
3.1.2 On-site registrering af deltagere og ledsagere DKK 250 pr. deltager DKK 175 pr. ledsager 
3.1.3 Fly ... afregnes direkte med deltagerne 
3.1.4 Hotel ... afregnes direkte med deltagerne 
3.1.5 Turarrangementer ... afregnes direkte med deltagerne 
3.1.6 Økonomisk styring ­ budget, likviditetsbudget ... DKK 400 pr. time 
3.1.7 Økonomisk styring ­ revision DKK 1.000 pr. time 
3.1.8 Økonomisk styring ­ momshjemtagning 10% af momsbeløbet 
3.1.9 On-site personale, ekskl. udstyr DKK 13.500 i alt 
3.1.10 Registrering af udstillere DKK 700 pr. stand 
3.1.11 Registrering af standpersonale udover 2 personer DKK 300 pr. person 
3.1.12 salg af stande (min. 1.500 m2) DKK 185 pr. solgt m2 
- For specificering af ovennævnte, henviser vi til vedlagte bilag. 
... 
6.
Transport og sociale arrangementer
6.1 Arrangørerne skal udnævne CWT som den eneste arrangør af lokal transport og alle ture, måltider og anden underholdning i forbindelse med den del af NEPIX, som finder sted uden for Øksnehallens område.

6.2 CWT skal være berettiget til at inkludere et administrationsgebyr i prisen for optionelle (valgfri) arrangementer, som tilbydes til deltagerne og som ikke er en del af NEPIX budget.
6.3 Alle sådanne arrangementer skal planlægges med omsorg af CWT, men CWT kan ikke holdes ansvarlig for nogen uforudsete mangler eller defekt kvalitet fra nogen underleverandør ved sådanne arrangementer. 
..." 

Bilagene der var vedlagt samarbejdsaftalen, vedrørte blandt andet registrering af deltagere, on-site registrering af deltagere, on-site personale, økonomisk styring og registrering af udstillere og salg af stande. 

Registrering af deltagere omfattede blandt andet 

"...
Udformning af registreringsblanket (printet form, samt på internettet) 
Kopiering af registreringsblanket (sort/hvid).
Link af registreringsblanket på Internettet til udstillingens hjemmeside.
Modtagelse af registreringsblanketter (pr. fax, brev og via Internettet på e-mail).
Registrering af deltagere (herunder konference/workshop) og ledsagere.
Udsendelse af bekræftelsesbreve til de registerede deltagere.
Individuel fakturering.
Opkrævning af indbetalinger (via kreditkort, bankoverførsel og bankcheck).
Rykker-procedure overfor manglende betaling.
Styring af deadlines for tilmelding.
Kommunikation med individuelle deltagere og ledsagere.
Fremstilling af navnbadges ­ basismodel (sort/hvid).
Rapportering til arrangørerne med diverse lister.

Pris: 
Pr. deltager DKK 250 
Pr. ledsager DKK 175 

Opsætning af registrering via Internet, i alt (...) DKK 5.000 

(Gebyr opkræves for registrering af alle deltagere og ledsagere uanset om disse selv betaler, er inviterede eller er studerende m.v. ­ se dog anden pris udstillere).


Priserne er eksklusiv 25 % dansk moms, som pålægges ved fakturering til arrangørerne." 

Økonomisk styring omfattede blandt andet 

"... 
Budget:

Budgetopstilling (indtægter og udgifter) 
Løbende fremsendelse af revideret budget til godkendelse (max. 2 x månedligt i perioden juli 2000- juli 2001 - i alt 13). 

Likviditetsbudget:

Opstilling af likviditetsbudget. 
Løbende fremsendelse af reviderede likviditetsbudget til godkendelse (1 budget
pr. måned i perioden juli 2000-juli 2001 ­ i alt 13). 


Konto:
Kontooversigt. 
Løbende fremsendelse af kontooversigt (1 oversigt pr. måned i perioden juli
2000-juli 2001). 

Bogføring:

Bogføring af samtlige udgifter.

Pris: 
Budget, likviditetsbudget, konto og bogføring afregnes til en timeløn på DKK 400 pr. arbejdstime (ekskl. 25 % dansk moms). 
..." 

Registrering af udstillere og salg af stande omfattede blandt andet 

"... 
Sekretariat for udstillere (sprog dansk og engelsk):

Udfomning af registreringsblanket (printet form, samt på (internettet) 
Kopiering af registreringsblanket (sort/hvid).
Link af registreringsblanket på Internettet til udstillingens hjemmeside.
Modtagelse af registreringsblanketter (pr. fax, brev og via Internettet på e-mail).
Registrering af udstillere (herunder konference/workshop/ekstra udstyr) og ledsagere
Afstemning af standfordeling med arrangørerne..
Udsendelse af bekræftelsesbreve til de registerede udstillere.
Individuel fakturering (35% straks og 65% 4 mdr. før)
Udarbejdelse af udstillermanual i samarbejde med arrangørerne.
(...)
Øksnehallen fungerer som kontakt vedr. tekniske detaljer for udstillerne på basis af udstilleroplysninger, som CWT fremsender til Øksnehallen. Øksnehallen fakturerer inden 15. maj 2001 NEPIX for de enkelte udstilleres bestillinger. CWT sikrer herefter at samtlige udstillere har betalt for alle ydelser inden 1. juni 2001. For ydelser bestilt senere end 1. juni 2001 afregner udstillerne direkte med Øksnehallen i løbet af udstillingen.
NEPIX leverer A4 brevpapir til hhv. bekræftelser og fakturering.
Opkrævning af indbetalinger (via kreditkort, bankoverførsel og bankcheck).
Rykker-procedure overfor manglende betaling.
Styring af deadlines for tilmelding.
Kommunikation med individuelle udstillere og ledsagere.
Fremstilling af navnbadges ­ basismodel (sort/hvid).
Rapportering til arrangørerne og Øksnehallen med diverse lister.

Pris: 
Pr. stand inkl. 2 personer DDK 700 
Pr. ekstra person på stand DKK 300 
Pr. ledsager DKK 175 

Opsætning af registrering via Internet, i alt (besøgende og deltagere) ca. DKK 5.000 
... 

Salg af stande:

NEPIX udsender udstillingsbrochure til ca. 7500 kundeemner og medtager tilmeldinger fra udstillere, som responderer herpå.
Udarbejdelse af tidsplan (handlingsplan) i samarbejde med arrangørerne. 
Udarbejdelse af udstillingsbrochure med kontrakt i samarbejde med arrangørerne.
(...) 
NEPIX leverer adressedatabase med: firmanavn, adresse, land, telefonnummer og navn på kontaktperson (gerne i Excell) til CWT. NEPIX står ligeledes inde for at disse firmaers forretningsområder ligger indenfor udstillingskonceptet.
NEPIX leverer desuden liste over relevante salgsargumenter og fordele ved at deltage i udstilling ­ dette vil være basis for CWT's telefoniske opfølgning/salg.

Telefonisk opfølgning (sprog dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk) til samtlige firmaer, som ikke har reageret positivt på brochuren. ­ dette inkluderer: 
1 opringning til max. 3000 potentielle emner, som ikke responderer på udsendt udstillingsbrochure. 
1 opfølgende opringning pr. potentielt emne, som ved 1. opringning viser interesse. 
Endnu 1 opfølgende opringning pr. potentielt emne, som ved 1. og 2. opringning viser interesse. 
Dette arbejde vil foregå i perioden 15. august ­ 1. november 2000.

NEPIX godkender alle udstillere inden disses stand bekræftes og faktureres af CWT.
Ugentlige rapportering omkring salgsarbejdet til arrangørerne.
... 
Forudsætning: 
CWT betinger sig aflønning for salg af min. 1.500 m2. 

Pris: 
Pr. solgt m2 DKK 185 
..." 

Kort efter at samarbejdet var indledt, forlod Anette Bech CWT der i stedet udpegede Malene Sofie Andersen som konsulent på NEPIX-projektet. Hos begge parter var der i løbet af samarbejdet udskiftning af personale. 

Der opstod utilfredshed med CWT's rapportering. ECRI rykkede ifølge mails gentagende gange for diverse lister og klagede over fejl og mangler i deltager- og udstillerlister. ECRI rykkede for fakturering af deltagerne og for opfølgning heraf og for omregning af udenlandsk valuta til danske kroner i forbindelse med debitorlisterne. 

Carsten Lehrskov sendte den 5. december 2000 et brev til Malene Sofie Andersen hvoraf blandt andet fremgår 

"Der er i vores organisation stigende bekymring over jeres rapportering af vores projekt NEPIX. Projektet blev i gang sat 2 måneder efter tidsplanen, derfor er det endnu mere vigtig for os, at 
· Der er en præcis og hurtig rapportering om væsentlige detaljer 
· En præcis og hurtig udfakturering, således at likviditeten i projektet hele tiden er optimal. 

Vi har lige fra starten bedt om daglig rapportering på debitorer, indgåede beløb, og antal tilmeldte deltagere, da det er vigtig for os at kunne registrere hvornår vore mails går ud og hvad der giver resultater, antal af deltager, samt registrere hvis en kunde ikke betaler ­ det kunne afspejle utilfredshed, forkert faktura eller andet. 

Disse daglige oversigter var et krav fra vores side, men trods af snart utallige skriftlige og mundtlige rykkere sker det ikke. 
..." 

ECRI lavede en quick order-form for at gøre det nemt at tilmelde sig udstillingen. Det fremgår e-mail af den 13. december 2000 fra Malene Sofie Andersen at quick order-blanketten ikke var fyldestgørende, og at CWT ville mangle oplysninger til brug for betaling, hotelbookning og øvrige serviceydelser. Det fremgår endvidere af e-mail af 15. december 2000 fra Malene Sofie Andersen at CWT ikke forud for introduktionen kendte til quick order-blanketten. 

Af mødereferat fra den 4. januar 2001 vedrørende NEPIX 2001 fremgår blandt andet at der havde været usikkerhed om hvilken pris der skulle faktureres til deltagerne fordi prisen på websitet var blevet ændret, og fordi prisen ved tilmelding på quick order-blanketten var lavere end på websitet. Det blev aftalt at CWT sendte opdaterede lister vedrørende tilmeldte deltagere og udstillere og tur- og arrangementsdeltagere hver fredag formiddag til Carsten Lehrskov. Vedrørende økonomiske lister fremgår "Nepix har 1 gang den 16. oktober 2000 modtaget kontooversigt, budget samt likviditetsbudget baseret på tidligere fremsendte budget fra Nepix (Carsten Lerskov). Malene gensender iht. aftale med Carsten Lerskov disse med posten. 

Nepix har ikke modtaget opdateret likviditetsbudget og budget endnu. Disse sendes efter den 9. januar 2001 iht. aftale med CARLSON WAGONLIT TRAVEL revisor. 

Årsregnskab for Nepix ApS fremsendes efter den 9. januar 2001 iht. aftale med CARLSON WAGONLIT TRAVEL revisor.

Det er aftalt med Marianne Christiansen og Nepix at CARLSON WAGONLIT TRAVEL fremsender et opdateret budget og likviditetsbudget 1 x månedligt til Carsten Lerskov. 

Det er vigtigt at Carsten Lerskov ligeledes får en oversigt som viser ud- og indgående beløb ­ status på Nepix kontoen. 

Det er aftalt med Marianne Christiansen og Nepix at CARLSON WAGONLIT TRAVEL fremsender en debitor oversigt 1 x ugentlig fredag formiddag til Carsten Lerskov. 

Det er aftalt med Marianne Christiansen og Nepix at CARLSON WAGONLIT TRAVEL fremsender en posteringsliste fra banken 1 x dagligt til Carsten Lerskov." 

Af referatet fremgår også at det blev aftalt at "Malene fremsender en CARLSON WAGONLIT TRAVEL faktura til Nepix for telemarketing, opbygning af website tilmeldingsblanket samt forbrug af timer til økonomisk styring".

Den 12. januar 2001 sendte CWT pr. telefax en saldobalance pr. 10. januar 2001 til ECRI. 

Der er endvidere fremlagt saldobalancer pr. 3. april 2001, pr. 20. april 2001, pr. 7. maj 2001, pr. 15. maj 2001 og pr. 16. maj 2001 med status over mellemregningskonto for Markedsoversigten EE ApS. Den sidste saldobalance er pr. 2. juli 2001. 

CWT sendte en faktura dateret den 12. januar 2001 til Nepix c/o Markedsoversigten EE ApS, att. Jens Grønning/Carsten Lehrskov vedrørende telemarketing indtil den 18. december 2000, økonomistyring og website-registreringsblanket. 
Fakturaen blev betalt den 7. marts 2001. Der blev endvidere sendt en faktura dateret den 19. april 2001 vedrørende blandt andet telemarketing, herunder ringetimer for ugerne 3, 4, og 9 ­ 14. Fakturaen er blevet betalt. 

CWT sendte endvidere følgende fakturaer der ikke er betalt: 
· faktura dateret den 22. maj 2001 vedrørende blandt andet telemarketing, herunder ringetimer for ugerne 15 ­ 20, 
· faktura dateret den 4. juli 2001 vedrørende annullering af Nationalmuseet, 
· faktura dateret den 4. juli 2001 vedrørende blandt andet telemarketing, herunder ringetimer for ugerne 21 ­ 24, NEPIX Open, Hotel bookninger, personale i forbindelse med NEPIX, økonomisk styring i ugerne 18 ­ 33 samt registrering af udstillere og deltagere samt 
· a conto faktura dateret den 6. november 2000 vedrørende NEPIX på 100.000 kr. 

Vedrørende navnebadges fremgår det af mail dateret den 30. april 2001 fra Annette Gottlieb og af mail dateret den 1. maj 2001 fra Malene Sofie Andersen at ECRI besluttede at ændre udformningen og udsendelsen af navnebadges der også var adgangskortet til udstillingen. 

I mail af 2. maj 2001 fra Jens Grønning til Malene Sofie Andersen meddelte NEPIX at man havde givet et større antal personer gratis adgang. CWT fastholdt de tidligere aftalte priser. 

Vedrørende gallaen på Nationalmuseet der skulle have været afslutningsfesten på NEPIX, fremgår det af mail dateret den 16. maj 2001 fra Annette Gottlieb at ECRI besluttede at aflyse arrangementet på grund af manglende tilmeldinger. 

CWT lukkede NEPIX-mailen fredag den 1. juni 2001 kl. 16.00 med følgende autosvar 

"Thank you for contacting NEPIX administration. As of 16:00 (GMT +1) Friday 01 June, we do not accept any further registrations, changes or additions via e-mail, by fax or phone. 

We will however, be ready to assist you in any way we can at the NEPIX exhibitions in Øksnehallen, Halmtorvet 11 here in Copenhagen from Wednesday 06 June at 14:00 and until Saturday 09 June. 

SEE YOU AT NEPIX!" 

NEPIX 2001 blev afholdt i København den 6.­9. juni 2001 med 707 deltagere, 9 ledsagere og 57 udstillerstande med i alt 612 udstillere og personale. 

Den 13. juni 2001 holdt Carsten Lehrskov fra ECRI og Henrik Reck-Jensen fra WTR et evalueringsmøde vedrørende NEPIX hvor ECRI anførte deres klagepunkter. WTR's besvarelse af klagepunkterne blev sendt den 4. juli 2001. 

Ved brev af 8. august 2001 gjorde ECRI gældende at de ikke havde fået leveret de ydelser de var blevet lovet. ECRI bestred CWT's opgørelse af telemarketingudgifterne, særligt udgifterne vedrørende KL Marketing, økonomistyringen (særlig budgetopfølgning og likviditetsbudgetter), aflysningsgebyret i forbindelse med gallaen på Nationalmuseet, registrering af deltagere og udstillere (særligt fejl og mangler ved registrering og fakturering), samt lukning af NEPIX-mailen. ECRI afviste herefter at betale det krævede beløb. 

CWT afviste kritikken og fastholdt at de havde levet op til samarbejdsaftalen. World Tourist Rejsebureau A/S anlagde sag den 24. oktober 2001. 

Forklaringer 
Henrik Reck Jensen
forklarede at han har været ansat i CWT i 12 år, de sidste år som leder af et team der varetager konferen-cer i Danmark og udlandet. CWT har i lang tid varetaget konferencer i udlandet. I Danmark startede CWT et samarbejde med Bella Centeret i 1996. Omkring 1998 fik CWT en rådgivende funktion for centeret. CWT fortsatte samarbejdet med Bella Centeret også efter at aktiviteten var blevet flyttet til CWT's hovedkontor. Flere medarbejdere, blandt andre Anette Bech, deltog i et kursus i Schweiz om kongresorganisering. Det nye i forhold til CWT's bestående erfaring var økonomistyring, sponsorering og salg af stande. CWT havde en betydelig erfaring med afholdelse af konferencer. De havde ikke tidligere haft udstillinger af samme størrelse som NEPIX, men de havde haft mindre udstillinger med et større deltagerantal. 

Vidnet deltog ikke i kontraktforhandlingerne med ECRI. Han trådte først ind i samarbejdet da Anette Bech forlod selskabet. Han fandt den bedste afløser til projektet. Det var hensigten at han og Malene Sofie Andersen skulle kende sagen fra A ­ Z inden Anette Bech forlod CWT. Han havde i begyndelsen ikke direkte kontakt med ECRI, men det fik han omkring april 2001, blandt andet fordi salget af stande til udstillere og tilmelding af deltagere ikke gik som forventet. 

Det var ikke nyt for CWT at forestå registrering af deltagere og udstillere, heller ikke on-site. Det var heller ikke nyt at skulle arrangere fly- og hotelbooking og lave turarrangementer. Det var forholdsvis nyt at CWT skulle forestå økonomistyring, særlig for så vidt angik budgetter, men CWT havde dog lavet det før. CWT havde kun i mindre omfang arbejdet med salg af stande. I henhold til kontrakten kunne CWT bruge en underleverandør med ekspertise inden for området. Derfor blev KL Marketing inddraget i arbejdet. Det skete den 22. august 2000. Det var en samarbejdspartner som CWT kunne sige god for. CWT havde ikke før arbejdet med sponsorater, den opgave varetog kunden selv.

Omkring december 2000 - januar 2001 viste det sig at omsætningen ikke var som forventet. Quick order-blanketten lettede tilmeldingsproceduren, men den gav på den anden side problemer der betød ekstra arbejde for CWT. CWT var nødt til at kontakte kunderne for nødvendige oplysninger som quick order-blanketten ikke indeholdt. CWT blev først opmærksom på quick order-blanketten da de modtog en tilmelding fra ECRI. ECRI havde fastsat en lavere pris for tilmelding ved brug af quick order-blanketten hvilket betød at personer der allerede havde tilmeldt sig, tilmeldte sig igen ved brug af quick order-blanketten. Der forekom derfor dobbelt registrering af nogle deltagere. 

På et tidspunkt bestemte ECRI at udstillere gratis kunne tilmelde personale på deres stande. Det medførte at nogle udstillere tilmeldte sig til udstillingen gennem andre udstillere. Alle udstillere skulle forelægges Jens Grønning. Jens Grønning gjorde hvad han kunne for at få flere udstillere, og han forhandlede derfor med udstillerne om pris m.v. Den individuelle prisfastsættelse betød at de aftalte retningslinier ikke blev overholdt, og det var CWT ikke orienteret om fra start. CWT fik blot at vide at der skulle foretages rettelser, og at der var lavet fejl. Der var fejl som følge af quick order-blanketten, underleverandørerne, prisfastsættelsen og som følge af at personale var tilmeldt hos en anden udstiller. 

Samarbejdet med KL Markting kom i stand fordi der ved udnyttelse af ECRI's kundedatabase skulle bruges professionelle "phoners" til salg af stande. Databasen bestod emner indsamlet i forbindelse med konferencebrochurer og ­lister. På et møde den 22. august 2000 fik CWT udleveret databasen og det tilhørende materiale. Der kom ikke indsigelser mod samarbejdet med KL Marketing. Der blev ikke lavet et skriftligt tillæg til samarbejdsaftalen vedrørende KL Marketing. Der blev lavet budgetter som Jens Grønning godkendte. KL Marketing gik i gang med arbejdet, og det fremgår af fakturaerne at de tog udgangspunkt i Jens Grønnings godkendelser. En medarbejder fra KL Marketing var en periode placeret hos NEPIX. KL Marketing blev afregnet i forhold til timeforbruget. 

Det var en forudsætning for CWT's levering af økonomisk styring at ECRI leverede de nødvendige oplysninger. ECRI ville ikke give oplysninger vedrørende Øksnehallen, leje, sponsorater m.v. hvorfor der ikke kunne udarbejdes et budget. 

For at holde projektet med ECRI adskilt fra CWT's øvrige forretning indkøbte CWT et økonomistyringsstem, Concord. Concord havde et valutamodul, men det kom aldrig til at fungere for så vidt angik valutakonvertering. CWT måtte derfor foretage manuel konvertering.

Da CWT manglede betaling fra et større antal tilmeldinger fra maj måned 2001, foreslog de at disse deltagere blev afkrævet betaling i forbindelse med ankomsten til konferencen. Det afviste ECRI hvilket betød at der var deltagere på NEPIX der ikke havde betalt. Da ECRI lukkede for NEPIX-kontoen, blev CWT afskåret fra at gøre opgaven færdig. 

CWT indhentede tilbud på en galla på Nationalmuseet. ECRI accepterede tilbuddet i februar 2001. Tilbuddet indeholdt et aflysningsgebyr der var afhængigt af tidspunktet for en aflysning. Den første frist var 1. maj 2001. ECRI aflyste den 16. maj 2001 hvorfor ECRI var forpligtet til at betale aflysningsgebyr. Det lykkedes CWT at forhandle sig frem til et nedslag i gebyret. CWT ville ikke udlevere underaftalerne med Nationalmuseet til ECRI. Hvis ECRI havde tilbudt Nationalmuseet et andet arrangement senere, kunne der muligvis være opnået et større nedslag. 

Overordnet var NEPIX ikke en vanskelig opgave. Der var 750 deltagere, og det var CWT vant til. Opgaven burde ikke have været så tidskrævende som den blev. ECRI fik hvad de havde bestilt og mere til. ECRI havde hele vejen fået de ændringer de bad om. Blandt andet fik de udsendt navnebadges til udstillere og deltagere selvom det var aftalt at badges skulle uddeles. 

Carsten Lehrskov-Schmidt forklarede at han er ejer af og leder af European Construction Research Institute af 1/2 1996 ApS der beskæftiger sig med konferencer og analyser inden for ejendomsmarkedet. ECRI har kontorfællesskab med 
Markedsoversigten EE ApS der ledes af Jens Grønning. 

Formålet med NEPIX var at skabe ejendomsinvesteringer. Udstillingen henvendte sig til topchefer og finansverdenen. ECRI havde ikke tidligere lavet udstillinger. De havde derfor brug for en professionel samarbejdspartner. 

På en konference med omkring 50 deltagere blev projektet præsenteret, og han havde til den anledning lavet et budget for at skaffe sponsorer. Dette budget sendte han til CWT. Da han rykkede CWT for et budget, fik han tilsendt en kopi af sit eget budget. CWT lavede aldrig et rigtigt budget der tog højde for de forventede udgifter i forbindelse med afholdelse af en udstilling som NEPIX. CWT kunne have fået de oplysninger de ønskede. Hverken aftalen med Øksnehallen eller sponsoraftalerne var hemmelige, og Annette Gottlieb var ikke instrueret om at tallene ikke måtte udleveres.

Vidnet blev først sent i efteråret 2000 orienteret om at salget af stande var overdraget til KL Marketing. Det virkede mærkeligt at salget var blevet lagt over til andre fordi salget af stande var helt centralt. Indtil KL Marketing kom på banen, havde det været Jens Grønning der stod for salget af stande. ECRI har på et senere tidspunkt benyttet sig af KL Marketing da de er gode til direkte marketing. 

Ved valget af samarbejdspartner havde vidnet lagt vægt på CWT's oplysning om at de havde en stor organisation bag sig. Det var vigtigt da ECRI kun havde syv personer ansat, og de var uden udstillingserfaring. Hver gang der opstod problemer, fik ECRI imidlertid at vide fra CWT at der kun var et begrænset team til rådighed. 

Det var Annette Bech fra CWT der havde udstillingserfaring. Efter at hun forlod CWT, gik samarbejdet ikke godt, fordi CWT ikke havde den fornødne erfaring, og der var rod i tilrettelæggelsen. 

De kæmpede forsat med salget af stande, hvorfor ECRI lavede en quick orderblanket. Den gav resultat, der nu kom der flere tilmeldinger til udstillingen. 

Lige op til udstillingen lukkede CWT for mailen og faxen. Det var meget problematisk da der i de sidste dage op til et arrangement altid kommer mange nye deltagere. Der blev på denne måde lukket af for mange potentielle kunder. 

Det var et problem at ECRI ikke fik oplyst antallet af deltagere og udstillere til de forskellige arrangementer. Listerne var aldrig a jour, og der var altid fejl. Aftalen med Nationalmuseet kom i stand gennem CWT. Arrangementet blev aflyst fori deltageran-tallet var lavere end forventet. ECRI havde ønsket en forhandling i forbindelse med aflysningen for at få aflysningsprisen nedsat. Det kunne ske gennem aftale om et andet arrangement. CWT opnåede et utilfredsstillende resultat i forhold til Nationalmuseet. Vidnet ville selv forhandle med museet, men CWT ville ikke udlevere de underliggende kontrakter, og det gav en dårlig forhandlingsposition. 

Overordnet var samarbejdet præget af CWT's inkompetence, både hvad angik registrering af deltagere og udstillere og den økonomiske styring. 

Anette Bech forklarede at hun er uddannet markedsøkonom og korrespondent i spansk. Hun har arbejdet i rejsebranchen i 10 år. Hun havde erfaring fra et "incoming" bureau hvor man tager sig af gæsterne fra de ankommer til landet, både for så vidt angår hotelbookning, sightseeing, middage m.v. Den erfaring gav hende jobbet i CWT's team i Bella Centeret hvor hun stod for arrangementer uden for Bella Centeret i forbindelse med kongresser. 

I 1997 flyttede CWT teamet fra Bella Centeret til hovedkontoret i Vester Farimagsgade hvor teamet sammen med et andet team skulle tage sig af konferencer og kongresser i Danmark. Vidnet kom til at beskæftige sig med de større grupper på mellem 50 og 2000 personer. Grundlæggende er det de samme opgaver der skal løses uanset antallet af deltagere. CWT ønskede at udvikle deres koncept hvorfor hun var på kursus vedrørende kongreshåndtering. Kurset beskæftigede sig både med emner som hun havde erfaring med, såsom hotelbooking og deltagerregistrering, og med emner som hun havde lidt eller ingen erfa
ring med, såsom administration i forhold til det faglige program og håndtering af sponsorater. 

I 1998 udvidede CWT deres arbejdsområde i forbindelse med afholdelse af en stor kongres med 500 deltagere i samarbejdet med Bella Centeret. CWT deltog i økonomistyringen og også i salget af stande på den administrative side.

CWT samarbejdede med Wonderful Copenhagen og optrådte i Wonderful Copenhagens markedsføringsmateriale. Når en kunde der ønsker at lægge et arrangement i København, henvender sig til Wonderful Copenhagen, vil kunden blive foreslået tre mulige partnere. Det var på den måde CWT kom i kontakt med ECRI om NEPIX. Til det første møde med ECRI lavede CWT en power pointpræsentation. ECRI gav udtryk for de ikke havde erfaring med gennemførelse af en udstilling. Det blev derfor aftalt at der skulle holdes månedlige møder. 

CWT blev grundigt vurderet hvorefter parterne indledte forhandlinger om en samarbejdsaftale. Forudsætninger og ønsker blev så vidt muligt konkretiseret og indarbejdet i den skriftlige aftale. Der blev foretaget forskellige ændringer i aftalen inden den blev underskrevet. I forhandlingerne deltog Carsten Lehrskov og Jens Grønning og senere også Annette Gottlieb. Aftalen indeholder både standardelementer og særlige elementer. 

Udstillingsdelen var det primære i forhold til konferencedelen. NEPIX var den største udstilling vidnet havde prøvet. 

Foreholdt opgaverne vedrørende registrering af deltagere, herunder "on site", fly, hotel og turarrangementer og "on site"-personale forklarede vidnet at det havde CWT prøvet mange gange før. CWT havde erfaring med økonomistyring, og de havde også tidligere foretaget registrering af udstillere og stande. CWT havde ikke tidligere foretaget salg af stande hvorfor de valgte at bruge en underleverandør, KL Marketing. Kim Larsen fra KL Marketing deltog den 22. august 2000 og den 13. september 2000 i møder ude hos NEPIX hvor Carsten Lehrskov også deltog. 

KL Marketing fik udleveret ECRI's database, der bestod af et Excelark og kundeemner fra kataloger. KL Marketing gik i gang med at teste dataene, og det viste sig at en del af telefonnumrene ikke var korrekte. 

Inden vidnet stoppede hos CWT, lagde hun NEPIX budget ind i deres system. Budgettet blev lavet på grundlag af et overslag hun havde modtaget fra ECRI. Hun modtog ikke mere præcise oplysninger hvorfor hun ikke kunne lave et rigtigt budget. 

Foreholdt samarbejdsaftalens punkt 3.1.12 forklarede vidnet at aftalen skal forstås således at CWT skulle have betaling for mindst 1.500 m2 uanset det opnåede resultat. 

Malene Sofie Andersen forklarede at hun er uddannet akademiøkonom i turisme på Det Danske Turistakademi. Hun blev ansat hos Bennet hvor hun lærte alt om gruppearrangementer, herunder konferencer og kongresser. Efter et udlandsophold kom hun i 1998 til CWT hvor hun arbejdede indtil efteråret 2001. 

I starten arbejdede vidnet med arrangementer i Danmark og det øvrige Skandinavien. Efter Anette Bech stoppede, manglede de en konsulent på NEPIX-opgaven. Vidnet fik overdraget NEPIX, blandt andet fordi hun tidligere havde haft opgaver med arrangementer med op til 2000 personer. Hun havde ikke tidligere prøvet at være konsulent på en udstilling.

Salget af stande blev foretaget af KL Marketing. Det var Jens Grønning der havde ansvaret for salget af stande, og ECRI havde et godt kendskab til segmentet fra en kongres i Sydeuropa. De drøftede hele tiden det næste tiltag vedrørende salget af stande. Der blev holdt et møde i oktober måned hvor Kim Larsen fra KL Marketing deltog. Der blev lavet budgetter og rammeaftaler for arbejdet som blev godkendt af Jens Grønning. 

De fandt ret hurtigt ud af at det var nødvendigt at holde møde hver uge hvor de kunne samle trådene og løse eventuelle problemer.

Salget af stande gik ikke så hurtig som forventet. Listerne over emner var ikke ajourførte og måtte renses inden "phonerne" blev sat til at ringe. Rensning af lister blev foretaget af Kim Larsen. Det var aftalt at CWT skulle have betaling for salg af mindst 1.500 m2 standplads. Det var break even, derfor var der fastsat en minimumspris for arbejdet. 

Vidnet havde arrangeret nogle flotte ture i forbindelse med NEPIX, men det var kun golfarrangementet der blev gennemført. Alle underleverandørerne var booket, herunder hoteller. 

Der skulle i forbindelse med NEPIX holdes en afslutningsfest. CWT lavede et forslag om galla på Nationalmuseet der blev forelagt ECRI. ECRI valgte forslaget og accepterede senere et tilbud med afbestillingsregler. Reglerne og deadlines blev grundigt kommunikeret til ECRI. Fristen for omkostningsfri aflysning var vist 1. maj 2001, kun godt en måned før arrangementet. Normalt er fristen tre måneder før arrangementet. ECRI blev gjort opmærksom på at fristen for at aflyse omkostningsfrit nærmere sig, og at kun et begrænset antal personer havde tilmeldt sig arrangementet. ECRI aflyste imidlertid først 10­14 dage efter fristen og måtte derfor betale afbestillingsgebyret på 25% af den aftale pris. Det mente ECRI var for dyrt, men det var ikke muligt at finde nogen der kunne overtage arrangementet. Man kunne måske have sluppet for gebyret hvis der var blevet 
betalt et depositum i forbindelse med bestilling af et andet arrangement. 

Det var vidnet der skulle lede og fordele opgaverne. Der blev registeret udstillere i henhold til aftalen. Alle udstillere skulle godkendes af Jens Grønning ligesom registreringer og fakturaer skulle godkendes af ham. Udstillerne blev først faktureret 35% af prisen og senere de resterende 65%. Det var Jens Grønning der havde ansvaret for og kontakten med udstillerne, særligt hvor der var usikkerhed om en udstillers deltagelse. 

Salget gik ikke så hurtig som forventet. Der meldte sig udstillere helt frem til juni 2001. Der var blevet sendt materiale ud til potentielle deltagere, og de havde forventet tilmeldinger fra omkring november måned, men der skete ingenting. Det blev derfor besluttet, at KL Marketing skulle ringe til deltagere. Det endelige resultat af salgsarbejdet blev rigtig godt. 

Deltagerprisen blev ændret i december 2000 samtidig med at Jens Grønning valgte at bruge en quick order-blanket i stedet for den registreringsblanket parterne havde aftalt. Udover at quick order-blanketten var mangelfuld i forhold til de oplysninger som CWT havde brug for, angav blanketten også en lavere pris end den der stod i registreringsblanketten. 

Vidnet deltog i økonomistyringen i oktober 2000, blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af kontoplan og likviditetsbudget. Der var oprettet en mellemregningskonto for at undgå kursproblemer. En stor del af økonomien var håndtering af moms i forhold til de udenlandske udstillere. Denne opgave blev varetaget af CWT's revisor. 

CWT skulle lave økonomiske lister til Carsten Lehrskov. Det var Marianne Christiansens opgave. De første to gange blev listerne ikke sendt, og Carsten Lehrskov var utilfreds. Det blev der rettet op på, og Carsten Lehrskov fik sine lister. 

Der var aftalt løbende rapportering, og undervejs indvilligede CWT i at rapportere oftere end aftalt. Det er hendes indtryk at det blev opfyldt i 95% af tilfældene. Nogle lister gav problemer på grund af valutakonvertering, men alt i alt lykkedes rapporteringen godt. 

Der var undervejs udskiftning af teamet der arbejdede med NEPIX. Først stoppede Anette Bech. Martin stoppede i marts 2001 og blev erstattet med Annette Peitersen. I slutningen af projektet blev Allan tilknyttet som en ekstra person til at klare tilmeldinger og ændringer. Der var også udskiftninger hos ECRI. 

Der blev sat autosvar på NEPIX mailen den 1. juni 2001 kl. 16.00, fordi det væltede ind med tilmeldinger og ændringer. Alle hotelreservationer var bindende, og det var derfor vigtigt at registreringsblanketten indeholdt de nødvendige oplysninger om kreditkort. Lukningen var op til pinsen og den følgende grundlovsdag. Det var dog ikke sådan at man ikke kunne få fat i CWT efter at der var sat autosvar på. 

NEPIX var en stor udfordring da der var mange kokke hos ECRI. Vidnet brugte mere tid på udstillingen end planlagt. Hun fik anerkendelse og ros af ECRI. Det er hendes indtryk at ECRI havde fået meget for pengene, og at NEPIX blev en succes. 

Marianne Christiansen forklarede at hun bl.a. er regnskabsuddannet. Hun har været ansat hos CWT siden 1988 hvor hun har beskæftiget sig med bogholderi, økonomi og regnskab. Hun sad i gruppeafdelingen, men er nu placeret i regnskabsafdelingen.

Hun deltog i arbejdet med NEPIX fordi CWT skulle håndtere fakturering, bogføring, ind- og udbetalinger samt rykning for ECRI. For at holde NEPIX adskilt fra CWT's øvrige forretninger anskaffede de et Concordsystem til håndtering af NEPIX. Ifølge CWT's økonomichef var Concord et let tilgængeligt system, og hun var på et todages kursus i systemet. 

Vidnet var på CWT's stand under udstillingen hvor hun stod for fakturering af udstillere og deltagere. 

Budgettet for udstillingen blev lavet på baggrund af oplysninger fra Markedsoversigten EE. Hun kunne ikke lave et endeligt budget da hun ikke fik de relevante oplysninger. Hun manglede oplysninger om udbetalinger, mellemregninger og indtægter fra sponsorer. 

Hun sendte dagligt likviditetsoplysninger til Carsten Lehrskov i form af udskrift fra netbank. ECRI kunne følge den daglige likviditetsudvikling. Hun sendte endvidere daglig kontospecifikationer. 

Concordsystemet gav problemer fordi det ikke kunne håndtere to valutaer. De fik derfor et modul til. Indtil modulet var på plads, lavede hun manuelle lister i regneark. Hver uge sendte hun debitorlister til Carsten Lehrskov. 

Den 24. august 2001 afsluttede CWT NEPIX-projektet og afleverede alt materialet til ECRI. Annette Gottlieb kvitterede for modtagelsen. De fik også kopi af samtlige fakturaer. Regnskabet blev lavet af ECRI's og NEPIX' revisor og var revideret af PriceWaterhouseCooper uden forbehold. 

Der var en del problemer med at få betaling fra debitorerne. Flere oplyste at de havde en særlig aftale med Carsten Lehrskov om en anden pris eller ingen betaling. 

Dorrit Andersen forklarede at hun er uddannet i CWT hvor hun har været ansat i 32 år. Hun er chef for gruppeafdelingerne hos CWT, og hun er budgetansvarlig for Skandinavien. 

NEPIX var inden for et område CWT satsede på. CWT begyndte med at uddanne deres egne ansatte, men fik også ansat personer med disse kompetencer. 

CWT kom i kontakt med ECRI gennem Wonderful Copenhagen. Anette Bech blev valgt som konsulent. Vidnet deltog i udarbejdelsen af præsentationsmaterialet, men i øvrigt var hendes rolle overordnet. Hun deltog ikke i nogen møder, men hun fik forelagt samarbejdsaftalen. Der var flere oplæg inden den endelige aftale var på plads. 

Vidnet blev involveret i opgaven da ECRI aflyste gallaen på Nationalmuseet og blev utilfredse på grund af aflysningsgebyret. Det er ikke almindeligt at forhandle et aflysningsgebyr helt væk. Det var derfor et godt resultat at CWT opnåede en nedsættelse af gebyret. 

NEPIX var i sig selv ikke en kompliceret sag. På grund af mange ændringer blev opgaven imidlertid meget omfattende med mange rapporteringer, ændringer i priserne og i registreringerne. 

Økonomistyringsopgaven var ikke uvant for CWT. Det var almindeligt arbejde at have med individuelle deltagere og fakturering at gøre. Det samme gjorde sig gældende for opstilling af budgetter. Problemet med budgettet var at de ikke fik de oplysninger som skulle bruges til udarbejdelsen. De manglede blandt andet oplysninger om sponsorer og om Øksnehallen. Det var Annette Gottlieb der på vegne af Carsten Lehrskov sagde at CWT ikke kunne få disse oplysninger. 

Det er meget normalt med udskiftning af personale i denne branche. Der var tilstrækkelige personer til at løfte opgave, og de løftede den med et godt resultat. 

Jens Grønning forklarede at han er salgs- og marketingdirektør i Markedsoversigten EE ApS. Vidnet fik ideen til NEPIX sammen med Carsten Lehrskov efter deltagelse på en konference. Vidnet fik ideen til at NEPIX kunne lave sponsorater med ATP, Nykredit og andre store aktører på markedet for ejendomsinvestering. Det er ECRI der ejer rettighederne til NEPIX. ECRI og Markedsoversigten EE ApS havde indgået en samarbejdsaftale, herunder om honorering, vedrørende NEPIX. 

Carsten Lehrskov havde tidligt bedt vidnet om at være med på sidelinien. Han deltog derfor i samtalerne med udbyderne. Vidnet talte med CWT og Anette Bech, og han syntes de havde den fornødne erfaring og størrelse til at løse opgaven. Han så kontrakten inden parterne underskrev den. 

De største problemer vedrørte rapportering, registrering og salg. Det var ikke et frugtbart samarbejde, og der opstod meget ekstra arbejde. Der var fejl og mangler ved rapporteringerne, og de måtte rykke for likviditetsbudgettet, salgsbudgettet og diverse lister.

Vidnet blev inddraget i salgsarbejdet efter anmodning fra Carsten Lehrskov. Han deltog derfor i mødet den 25. september 2000 hvor Anette Bech introducerede den nye konsulent og orienterede om salget. Han fik det indtryk at CWT havde 
en intern salgsunit. Han ved ikke hvornår han blev klar over at CWT brugte en ekstern partner. Det er muligt at han deltog i et møde i august måned, men han kan ikke huske om KL Marketing deltog. 

Databasen var som vidnet havde beskrevet på det indledende møde med Anette Bech. De danske emner var kunder fra deres blad, og de udenlandske emner var fra en udstilling i Cannes. Der var tale om kundeemner som de forventede befandt sig i det relevante segment. Databasen indeholdt 10.000 ­ 20.000 adresser der måtte opdateres af sælgerne. Da salget af stande ikke gik godt, bad Carsten Lehrskov vidnet overtage styringen. Han forestod herefter selv salget mens KL Marketing tog sig af telefonmarketing med ham som bindeled til kunderne. 

Vidnet lavede quick order-blanketten for at prøve noget andet når det nu ikke gik som forventet med salget. Registreringsblanketten på nettet var for lang og omfattende. Quick order-blanketten gjorde tilmelding simpel, og salget gik bedre. Der var ikke tale om en ændring af konceptet. 

Parternes procedure 
World Tourist Rejsebureau A/S
har anført at de påstævnte beløb skyldes i henhold til den indgåede samarbejdsaftale vedrørende sekretariatsfunktionen for NEPIX. Aftalen er konciperet efter forhandlinger mellem to professionelle erhvervs-drivende. Ordlyden af kontrakten er således et udtryk for et forhandlingsresultat. Der er ingen anledning til at fortolke aftalen mod WTR. 

Det bestrides at referatet af evalueringsmødet den 13. juni 2001 er udtryk for at CWT skulle have erkendt at aftaledokumentet ikke har været fyldestgørende eller at CWT har erkendt at have leveret en mangelfuld ydelse. Referatet er alene udryk for ECRI's holdning. 

CWT har gennem hele samarbejdsforløbet stillet tilstrækkeligt og kontraktmæssigt personale til rådighed. CWT's personale har ikke været fraværende udover hvad der er sædvanligt og påregneligt. CWT's medarbejdere er ikke blevet udskiftet mere end påregneligt. Der foreligger således ikke misligholdelse i den forbindelse.

Lukning af NEPIX-mailen den 1. juli 2001 skyldtes forhold hos ECRI. Årsagen til lukningen var ikke ferie, sygdom eller andet fravær hos CWT's personale. Lukningen skyldtes de af ECRI iværksatte tiltag i den sidste periode før afholdelsen af NEPIX 2001
som bl.a. indebar at en meget stor del af alle tilmeldinger kom meget sent og ikke som forventet i løbet af efteråret 2000, vinteren 2000/2001 og foråret 2001. 

CWT har løbende sendt de af ECRI ønskede og de i kontrakten aftalte lister og budgetter m.v. På grund af problemer med økonomistyringssystemet har det dog ikke altid været muligt at sende lister, budgetter m.v. med den af ECRI ønskede frekvens, men heri ligger ikke nogen misligholdelse, og det er heller ikke godtgjort at problemerne har ført til tab for ECRI. ECRI har fået udleveret alt regnskabsmateriale hvorfor det ikke længere er muligt for CWT at fremlægge de 
lister og budgetter som CWT har sendt til ECRI. 

CWT oplyste fra starten af samarbejdet at man ville anvende ekstern bistand til løsning af bl.a. salget, og det må ECRI anses for at have godkendt. ECRI burde langt tidligere have meddelt CWT at ECRI havde indvendinger mod ekstern bistand. CWT's benyttelse af ekstern bistand er ikke i strid med parternes aftale, men må anses som selvfølgelig og forudsat af begge parter. 

Der var fejl og mangler ved den af ECRI udleverede database, og det var grunden til at salgsstyringen af stande blev ændret til et samarbejde mellem KL Marketing og ECRI i stedet for et samarbejde mellem CWT og ECRI. Det er således ikke rigtigt når ECRI anfører at det var forhold hos CWT's personale som var årsagen til at ECRI delvist overtog salgsstyringen. 

ECRI kendte annulleringsbetingelserne vedrørende gallamiddagen på Nationalmuseet hvorfor ECRI ikke har haft berettiget forventning om at kunne annullere gallamiddagen for et mindre beløb end sket. WCT har oven i købet formået at få 
forhandlet en yderligere rabat på annulleringsgebyret. 

ECRI foretog løbende, og særligt i de sidste to måneder op til udstillingen, en række uvarslede ændringer i forhold til det oprindeligt aftalte. ECRI besluttede blandt andet at udstillere kunne invitere gæster til at deltage gratis. Endvidere indgik ECRI særlige aftaler med enkelte udstillere og deltagere. Ændringerne medførte at en række kunder ikke kunne behandles af CWT i henhold til den oprindelige aftale. CWT måtte før tilmeldingen kunne bekræftes, sammen med ECRI kontrollere at oplysninger om blandt andet pris og antal gratister var rigtige.

Ændringerne bevirkede at CWT blev pålagt et stort ekstraarbejde ud over det der var aftalt. Det var således en række forhold hos ECRI der bevirkede at CWT's håndtering af opgaver i relation til udstillingsdeltagere m.v. muligt ikke har været helt så hensigtsmæssig som hvis ECRI ikke havde foretaget ændringer i forhold til det oprindelig aftalte. 

ECRI har ikke godtgjort at der er mangler ved de af CWT leverede ydelser. Tværtimod må fastholdes at den af CWT leverede ydelse har været kontraktmæssig. Det bestrides at det er forhold hos CWT der er skyld i eventuelle uhensigtsmæssigheder. Det er alene ECRI's egne forhold som i givet fald har bevirket at projektet ikke har kunnet gennemføres således som det oprindeligt var forudsat. Det bestrides derfor at CWT har handlet ansvarspådragende. 

For så vidt at ECRI gør gældende at være berettiget til et afslag i det aftalte vederlag for CWT's ydelser, må det fastholdes at de af ECRI påberåbte, udokumenterede, mangler ved CWT's ydelse hovedsagelig skyldes forhold hos ECRI og således ikke kan betegnes som en mangel ved CWT's ydelse, endsige en mangel der berettiger til afslag. 

ECRI har endvidere ikke dokumenteret at CWT's ydelse ­ såfremt denne måtte kunne anses som mangelfuld ­ er mangelfuld på en værdiforringende måde. Hertil kommer at hovedparten af det af CWT fakturerede beløb vedrører ydelser fra underleverandører som ECRI har godkendt og accepteret. 

European Construction Research Institute af 1/2 1996 ApS har anført der ved afgørelsen af denne sag skal tages stilling til om den leverede ydelse var to mio. kr. værd, eller om den leverede ydelse berettiger til erstatning eller et forholdsmæssigt afslag. 

Det gøres gældende at CWT groft har misligholdt den med ECRI indgåede kontrakt om tilrettelæggelse af udstillingen NEPIX 2001 og varetagelse af sekretariatsfunktionerne under denne udstilling. Misligholdelsen er af en så kvalificeret karakter at den berettiger til et endog meget betydeligt afslag i det kontraktmæssige vederlag. 

Samarbejdsaftalen er konciperet af CWT således at enhver fejl eller uklarhed i aftalens formulering må komme CWT til skade.

CWT havde forud for og i forbindelse med kontraktindgåelsen oplyst at have stor erfaring med arrangement af udstillinger og således var en professionel aktør på området, mens ECRI havde erkendt overfor CWT at være helt uden erfaring på 
dette område. Denne omstændighed, sammenholdt med CWT's senere indrømmelse af at være uden erfaring inden for udstillingsområdet, er utvivlsomt begrundelsen for det noget kaotiske forløb. 

CWT har i forbindelse med udstillingens tilrettelæggelse undladt at udarbejde noget så centralt som et drifts- og likviditets-budget, således at den normalt forekommende budgetopfølgning og vurdering af projektet økonomiske forløb derfor ikke var mulig. 

CWT har tilsidesat ECRI's udtrykkelige ønske om daglig rapportering om deltagerantal og debitorlister, ligesom de af CWT som led i sekretariatsfunktionen påhvilende bogholderi- og regnskabsopgaver har været behæftet med talrige fejl 
og betydelige mangler som for eksempel sammentællingsfejl og sammenblanding af valutaer. 

De af CWT løbende tilsendte kontooversigter har ligeledes været fejlbehæftede, og CWT har i forbindelse med udfakturering af deltagergebyrer i et betydeligt antal tilfælde begået fejl, bl.a. ved at sammenblande udstillere med deltagere, 
fejlagtige hotelreservationer og fejlagtige udleveringer af adgangsbadges. 

I de sidste 14 dage forud for udstillingens åbning lukkede CWT angiveligt på grund af personalets ferie, sygdom og lignende for al indgående e-mail således at udstillingsdeltagere var afskåret fra at lade sig registrere. 

CWT overlod uden ECRI's godkendelse salgsstyringen af projektet til firmaet KL Marketing, angiveligt på grund af manglende, kompetent personale. Der er for salgsarbejdet faktureret for meget i forhold til samarbejdsaftalen, hvortil kommer at den endelig salgsstyring blev overtaget af Jens Grønning. 

Det gøres gældende at ECRI kun skal betale vederlag for det faktisk solgte antal stande og ikke som påstået af CWT et minimumsvederlag. Bestemmelsen vedrørende salg af stande må ved fortolkningstvivl fortolkes imod CWT som koncipist 
af aftalen.

Endelig har CWT under et evalueringsmøde efter udstillingens afslutning erkendt og beklaget sin manglende professionelle indsats.

Rettens afgørelse 

Samarbejdsaftalen 
Efter oplysningerne om kontraheringsforløbet og efter indholdet af parternes aftale om CWT's varetagelse af sekretariats-funktionen under tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udstillingen NEPIX 2001 er aftalen et gennemarbejdet udtryk for parternes opfattelse af de opgaver de skulle varetage. Samarbejdsaftalen indeholder ikke uklarheder der kan få betydning for sagen. 

Økonomistyring 
På grundlag af de afgivne forklaringer finder retten ikke at CWT har dokumenteret at have leveret den aftalte ydelse med hensyn til udarbejdelse af budgetter. Dette beror muligt på ECRI's manglende levering af materiale til brug for budgettering, men CWT burde på et tidligt tidspunkt have gjort det klart for ECRI at CWT ikke kunne opfylde forpligtelsen hvis de ikke modtog de nødvendige oplysninger, og det er ikke godtgjort, at CWT har rykket for oplysningerne. 

Efter budgetternes betydning for den økonomiske styring for projektforløbet må den manglende udarbejdelse heraf udgøre en ikke uvæsentlig mangel ved CWT's præstation. ECRI er derfor berettiget til et forholdsmæssigt afslag der skønsmæssigt fastsattes til 100.000 kr., således at a conto faktura af 6. november 2000 ikke skal betales. 

Telemarketing 
Efter Anette Bechs forklaring der ikke er imødegået af ECRI, og efter oplysningerne om KL Marketings deltagelse i et møde i august 2000 lægges det til grund at ECRI allerede i august 2000 var bekendt med at KL Marketing som underleverandør skulle forestå salget af stande til udstillingen. Der foreligger ikke oplysninger om indsigelser fra ECRI's side. Efter Malene Sofie Andersens forklaring der heller ikke er imødegået af ECRI, lægges det endvidere til grund at det blev aftalt at KL Marketing på grund af det svigtende salg skulle gøre en særlig indsats med telefonsalg. Indsatsen blev løbende aftalt med og accepteret af Jens Grønning der handlede på ECRI's vegne. CWT sendte flere fakturaer vedrørende telemarketing hvoraf fakturaerne dateret den 12. januar 2001 og 19. april 2001 er betalt uden indsigelse fra ECRI's side. 

Det må derfor lægges til grund at ECRI har accepteret CWT's anvendelse af KL Marketing hvorfor CWT har krav på det fulde vederlag for udgifterne i forbindelse med telemarkting. Samarbejdsaftalens bestemmelse i pkt. 3.1.12 vedrørende vederlag for salg af stande med tilhørende bilag må forstås efter sin ordlyd således at CWT har krav på et minimumsvederlag. 

Nationalmuseet 
ECRI aflyste arrangementet på Nationalmuseet efter fristen for omkostningsfri aflysning. Der er intet grundlag for at fastslå at CWT ikke har opnået et rimeligt resultat af sine forhandlinger med museet om gebyret. CWT skal derfor have dækning for det reducerede aflysningsgebyr. 

Registrering 
Der forekom fejl og mangler ved registreringerne. Disse fejl og mangler må efter rettens opfattelse i vidt omfang bero på forhold hos ECRI, blandt andet anvendelse af quick orderblanketten og særaftaler med udstillere og deltagere. Det er ikke godtgjort at CWT, der rettede de fejl og mangler som de blev opmærksomme på, har begået fejl i forbindelse med registreringerne der kan berettige til erstatning eller forholdsmæssigt afslag. 

NEPIX mailen 
NEPIX mailen blev lukket med et autosvar den 1. juni 2001 kl. 16.00, og udstillingen begyndte den 6. juni 2001 som var den første almindelige dag efter weekend, pinse og grundlovsdag. Lukningen skete for at ekspedere en større mængde tilmeldinger og ændringer, blandt andet for at sikre at hotelreservationerne var i orden. 

Lukning af mailen ved anvendelse af autosvar må derfor anses for velbegrundet. ECRI har i øvrigt ikke godtgjort at have lidt tab ved anvendelsen af autosvareren. Lukningen kan derfor ikke begrunde erstatning eller forholdsmæssigt afslag. 

Medarbejderne 
Det må efter vidneforklaringerne lægges til grund at CWT havde erfaring med afholdelse af større arrangementer hvor der skulle udføres de samme opgaver som under NEPIX. At CWT ikke havde erfaring med salg af stande, kan ikke tillægges betydning da KL Markting som underleverandør kunne løse denne opgave. 

Det er ikke godtgjort at CWT i projektperioden var udsat for personaleskift eller fravær i et større omfang end hvad begge parter må have forudsat. Der er derfor ikke grundlag for at give et forholdsmæssigt afslag i den anledning.

CWT skal herefter have medhold i den subsidiære påstand med et beløb på 1.304.768 kr., idet ECRI findes berettiget til et forholdsmæssigt afslag på 100.000 kr. som følge af den mangelfulde budgetlægning. 

Thi kendes for ret:

European Construction Research Institute af 1/2 1996 ApS skal inden 14 dage betale World Tourist Rejsebureau A/S 1.304.768 kr. med rente svarende til diskontoen med tillæg af 4 % fra forfaldsdagen for den enkelte faktura indtil betaling sker.

I sagsomkostninger skal European Construction Research Institute af 1/2 1996 ApS inden samme frist til World Tourist Rejsebureau A/S betale 86.000 kr. 

Jørgen Gawinetski
Jens Feilberg
Aksel Gybel 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, denHandlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»