Jakob -Banner 3

Forsikring frifundet for erstatning for bortkommet gods

Resumé

Forsikringsselskab var ikke erstatningspligtig for bortkommet gods, idet forsendelsen af godset var sket "Ex Works", og forsikringstageren dermed ikke havde forsikringsrådigheden over godset på tidspunktet for bortkomsten. Transportør og lageropbevarer var ansvarlig for udlevering af gods i strid med en aftalt udleveringsprocedure.

Dom i sagerne H 85 06, H 12 07 og H 73 07

Bridema A/S under konkurs
(advokat Thomas Impgaard Sørensen)
mod
Codan Forsikring A/S
(advokat Jakob Rosing)
DHL Express (Denmark) A/S
DHL Express (Italy) S.r.l.
(advokat Philip Graff)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt Bridema A/S, der senere er gået konkurs (i det følgende: Bridema), kan få erstattet bortkommet gods af Codan Forsikring A/S (i det følgende: Codan), hvor Bridema havde tegnet transportforsikring, af DHL Express (Denmark) A/S (i det føl-
gende: DHL), med hvem Bridema havde indgået aftale om transport og lagerydelser, og af DHL Express (Italy) S.r.l. (i det følgende: DHL Italy), som DHL benyttede i forbindelse med sin opfyldelse af transportaftalen. 

Påstande

Bridema har påstået Codan, DHL og DHL Italy dømt til solidarisk, subsidiært alternativt, at
betale i H 85/06: H 12/07:
fra den 5. februar 2007. I H-73-07 påstås DHL og DHL Italy endvidere dømt til solidarisk,
subsidiært alternativt, at betale 287.948,22 USD med nærmere angiven rente.

Codan har over for Bridema nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om fradrag af
en selvrisiko på 25.000 kr. pr. skadesbegivenhed, og over for DHL og DHL Italy om, at disse
solidarisk, subsidiært alternativt, skal friholde Codan for ethvert beløb, inklusive renter og
omkostninger, som Codan måtte blive dømt til at betale.

DHL og DHL Italy har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af mindre beløb.

Samarbejdsaftalen

Bridema og DHL indgik den 2. september 2005 samarbejdsaftale om transport. Den 4. okto-
ber 2005 fremsendte DHL et tillæg til samarbejdsaftalen med tillægspriser. Nederst på brevet
stod med lille skrift en henvisning til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser
(NSAB).

Bridema og DHL havde endvidere en aftale om, at Bridema hos DHL oplagrede "hold
and release" lagervarer med henblik på fra lageret at levere computerkomponenter til Bride-
mas kunder i udlandet gennem DHLs søsterselskaber, herunder DHL Italy. Parterne aftalte
på et ikke nærmere opgivet tidspunkt en særlig udleveringsprocedure, hvorefter varerne
først måtte udleveres til kunderne efter Bridemas fremsendelse af en såkaldt prealert med
pinkode og efterfølgende en frigivelsesinstruks og mod kundens forevisning af legitimation.

Transportforsikringen

Bridema havde tegnet transportforsikring hos Codan. Efter policen finder Dansk Søforsik-
ringskonventions bestemmelser anvendelse ved fortolkning af alle forhold i policen, med-
mindre andet særligt er aftalt. Det er efter policen en betingelse for dækning, at forsikringsta-
geren ifølge købs- eller salgsaftalen har forsikringsrådigheden over varen, ligesom transpor-


- 3 -

ten skal foregå under udstedt transportdokument. Der gælder en selvrisiko på 25.000 kr. pr.
skadesbegivenhed. I skadestilfælde skal den sikrede straks rette henvendelse om besigtigelse
til Codan, når en skade i udlandet skønnes at overstige 5.000 kr. Er der mulighed for at gøre
regres mod tredjemand, påhviler det den forsikrede omgående at sikre dette.

Som bilag til policen er vedlagt Institute Cargo Clauses (A), hvoraf bl.a. fremgår:
" 8.1
This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of

storage at the place named herein for the commencement of the transit, contin-

ues during the ordinary course of transit and terminates either
8.1.1
on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the

destination named therein,
8.1.2
on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at

the destination named herein, which the Assured elect to use either
8.1.2.1
for storage other than in the ordinary course of transit or
8.1.2.2
"

E "
interest in the subject-matter insured at th " r-
sikrede pligt til at forsøge at minimere tab og herunder sikre, at krav mod transportører og
andre tredjemænd bevares.

Sagsforløbet i H 85 06 (murstenssagen)

Bridema sendte den 26. oktober 2005 med DHL to forsendelser med computerkomponenter til
henlæggelse på DHL Italy's lager i Napoli. Hver forsendelse indeholdt to kartoner à 630
komponenter.

Af Bridemas fakturaer af 26. oktober 2005 fremgår, at afsendelsen skete "Ex Works Bride-
ma (DK)", og at betali "B " "d-
/ " F e-
sedlerne hver 19,2 kg, og værdien af hver af

De to forsendelser blev modtaget på DHL Italy N
" " " "

Efter Bridemas anvisning udleverede DHL Italy til Bridemas kunde, Contact Technolo-
gie, den ene forsendelse, som blev åbnet på lageret. Ved udpakningen af forsendelsen blev
det konstateret, at der manglede et antal computerkomponenter. DHL Italy kontrolvejede
herefter forsendelsen, som viste sig alene at veje 12,7 kg. Den anden forsendelse, som ikke blev


- 4 -

åbnet på lageret, blev vejet til 8,5 kg.

Som følge af mankoen afviste Contact Technologie forsendelserne, som begge blev re-
turneret til DHL i Danmark.

Bridema og DHL aftalte herefter at besigtige forsendelserne i fællesskab, herunder at
åbne den anden forsendelse. Under et møde den 21. november 2005 blev der taget fotografier
af forsendelserne, som har været forevist for retten. Det blev på mødet konstateret, at den
forsendelse, som ikke var blevet åbnet i Italien, indeholdt mursten i stedet for computer-
komponenter.

Den 22. november 2005 anmeldte Bridema et krav på 147.735 USD over for DHL for de
manglende computerkomponenter i forsendelserne.

DHL bekræftede i brev 31. november 2005, at dele af forsendelserne var gået tabt under
transporten. DHL tilbød at betale erstatning til fuld og endelig afgørelse i form af en kredit-
nota på i alt 4.183,08 kr., idet DHL anførte, at ansvaret efter luftfartsloven var begrænset til 17
SDR pr. kg. Kim Jensen fra Bridema accepterede tilbuddet ved sin underskrift på dette brev,
og DHL krediterede herefter Bridema 4.183,08 kr.

Bridema krediterede den 9. december 2005 Contact Tecnologie for værdien af forsendel-
serne, i alt 181.437 erstatningen fra
DHL, til Codan.

Sagsforløbet i H 12 07 (bedragerisagen)

I februar 2005 solgte Bridema 2.205 Intel Pentium computerprocessorer til Eletronic System
S.r.l. M Ifølge ordrebekræftelserne og fakturaerne af 6. og 7. februar 2005
skete forsendelsen "Ex Works Bridema (DK)", og betalingsbetingelserne var "Bonifico dopo
ispezione". Modtageren hos Eletronic System S.r.l. var anført som "Edmondo Colognese".
Kunden forudbetalte 9.000

Forsendelserne blev den 6. og 7. februar 2006 afsendt til DHL Freight i Torino, der skulle
udlevere forsendelserne til kunden. Af Bridemas prealerts af samme datoer fremgik en fem-
cifret kode efterfulgt af: "Do not release before final release letter".

Efter afsendelsen modtog DHL Italy en telefonisk henvendelse fra en ikke identificeret
person, der kaldte sig "Edmondo". Personen omdirigerede forsendelserne, således at DHL


- 5 -

Italy i stedet leverede forsendelserne til DHL i Bergamo.

DHL Italy udleverede den 7. februar og den 9. februar 2006 forsendelserne til en uiden-
tificeret person, der kvitterede for udleveringerne under navnet "Moratti", uden iagttagelse
af "hold and release"-proceduren, idet personen alene oplyste forsendelsernes fragtbrevs-
numre.

På vegne Eletronic System S.r.l. krævede advokat Maddaloni i brev af 13. marts 2006 til
Bridema B

Bridema udstedte den 3. januar 2007 2 stk. proforma kreditnotaer på henholdsvis
1 E S S

Sagsforløbet i H 73 07 (forvekslingssagen)

Ved faktura af 31. oktober 2006 solgte Bridema computerkomponenter for 287.987,22 USD til IT
Server S.r.l. i Torino i Italien. Ifølge fakturaen skete forsendelsen "Ex Works Bridema (DK)", og
betalingsbetingelserne var "Bonifico dopo ispezione". Af fakturaen og udstedte Air Waybills
fremgår, at komponenterne skulle sendes med DHL til United Parcel Service (UPS Hold for
Pick Up, Attenzione: Raffaele) på en adresse i Parma, Italien, hvor den skulle udleveres til
en navngiven medarbejder hos IT Server S.r.l.

Ved e-mail af 7. november 2006 omdirigerede Kim Jensen fra Bridema forsendelsen, såle-
des at den i stedet skulle afleveres til transportlagret DHL ServicePoint IT-000339, Cotra Service
S.r.l. - LP00, Via Micheli 16, 43056 San Polo di Torrile, Italien.

Efter forsendelsens ankomst udleverede DHL Servicepoint fejlagtigt forsendelsen til en
kunde, som tidligere havde modtaget en forsendelse, og fra hvem man ikke har kunnet få for-
sendelsen tilbageleveret.

Bridema gjorde ved brev af 17. november 2006 et krav på 286.978,75 USD gældende
over for DHL.

Bridema har den 27. juni 2008 opnået udeblivelsesdom over Cotra Service ­ Società
Cooperativa, som tidligere har været sagsøgt i sagen. Cotra Service ­ Società Cooperativa
blev dømt til at betale 287.948,22 USD med procesrente fra 18. oktober 2007 samt sagens om-
kostninger med i alt 42.462,72 kr.


- 6 -


Forklaringer

Kim Jensen har forklaret, at han var logistikchef hos Bridema. Efter mødet i forbindelse med
murstenssagen lavede han et internt referat for at ridse op, hvad der var sket. Forsendelserne
var hentet hjem fra Italien, og de var taget ud til DHL for at inspicere forsendelserne, hvis
vægt havde ændret sig. Alle kasser kontrolvejes, inden de kommer om bord på et fly. Den ene
forsendelse havde været åbnet i Italien, men den anden så umiddelbart intakt ud. De blev
derfor meget overraskede, da de åbnede forsendelsen og konstaterede, at der var mursten i
kassen i stedet for computerkomponenter.

Så vidt han husker, var købesummen betalt, ellers havde de ikke frigivet forsendelsen,
så kunden i Italien kunne inspicere varen. Han mener, at pengene blev trukket tilbage via
banken.

Tyveriet kan efter hans opfattelse ikke være sket hos Bridema, hvor hver kasse bliver
kontrolvejet. Han fandt ud af, at securitytapen kunne fjernes og sættes på igen, hvilket imid-
lertid gav små luftblærer i tapen, der kunne ses på tæt hold. Der var også en revne henover
tapen. Man kunne se, at tapen havde været taget af, men man skulle tæt på for at se det. Som
han husker mødet, var DHL enige i hans opfattelse.

I bedragerisagen blev forsendelsen omdirigeret via telefonen. De eneste fra Bridema,
der kendte varernes trackingnumre, var ham selv og Brian, og kunden havde ikke kendskab
til numrene, der blev genereret af DHL's server. Han mener ikke, at der blev givet frigivel-
sesinstruks i denne sag, og heller ikke i forvekslingssagen.

Bridema har tidligere haft en anden murstenssag, hvor pakken blev sendt med UPS.
De havde enkelte forsendelser med Danzaz/UPS, men de forsøgte at holde sig til DHL, hvor
de i gennemsnit pr. måned havde 350-400 forsendelser. De fik fakturaer fra DHL og holdt
dem op imod deres papirer. Han tog sig også af claims. Bridema accepterede normalt at
modtage erstatning med et begrænset beløb, men gik så videre til forsikringsselskabet.

Brian Bo Duelund har forklaret, at han var indkøbschef og lageransvarlig hos Bridema, som
solgte computerkomponenter.

Aftalen med DHL om "hold and release" gjorde det muligt for Bridema at sende for-


- 7 -

sendelser til lagrene, hvorefter DHL skulle afvente Bridemas instruks pr. e-mail eller fax om
udlevering til kunderne. Hvis en kunde ikke havde modtaget en e-mail, måtte lageret ikke
uden videre udlevere forsendelsen til kunden, men skulle ringe til Bridema først.

Når Bridema lavede en faktura, sendte de samtidig en prealert til det pågældende
DHL-lager, hvor de havde en kontaktperson. En prealert er en underretning til lageret hos
DHL om, at varen er på vej, og prealerten indeholder trackingnummer, oplysninger om for-
sendelsens samlede vægt samt en pinkode, så man ikke kan snyde med udlevering af for-
sendelsen.

Ved kundens bestilling af varer udstedte Bridema en ordrebekræftelse, hvori produk-
ter og totalpris blev angivet, så kunden vidste, hvad der skulle betales. Det var ikke en pro-
formafaktura. Selve fakturaen blev ikke udstedt til kunden, før forsendelsen var betalt.

Fragtbrevene blev udfærdiget på edb. Bridema fik tilsendt Air Waybill-numre og mær-
kesedler elektronisk fra DHL's server, og dem printede Bridema ud og satte på forsendelser-
ne. Hver pakke havde sit eget trackingnummer. Herefter blev pakken afhentet af DHL og
fragtet ned til lageret. Når Bridemas bogholderi havde registreret betaling fra kunden,
sendte logistikafdelingen pr. e-mail en frigivelsesseddel til lageret, som derefter kunne udle-
vere pakken til kunden. Kunden skulle vise legitimation ved afhentning.

DHL kendte Air Waybill-numrene, men hos Bridema var det kun ham selv og logistik-
chefen, der kendte dem. Modtageren kendte ikke Air Waybill-numrene.

Man sendte Ex Works til lageret i Italien, som Bridema betragtede som deres. Betalings-
betingelsen "Bonifico dopo ispezione", som har stået på både ordrebekræftelse og faktura, er
også en almindelig handelsbetingelse i branchen. Herved havde kunden mulighed for at in-
spicere produkterne som sikkerhed for, at han f.eks. ikke modtog en kasse mursten. Der var
tale om store beløb, og store dele af IT-industrien er afhængige af et vist cash-flow, hvorfor
der ikke er mulighed for at give kredit.

Han har ikke drøftet NSAB med DHL, og det var den tidligere logistikchef, der indgik
aftalerne med DHL i 2001 og 2002. Der gik tidligere aftaler forud for samarbejdsaftalen fra 2005.
Aftalen om pinkodesystemet blev indgået senere, efter at der havde været et konkret tilfælde
på et lager, hvor en person forsøgte at få udleveret varer på falske papirer. De vidste da, at
de var i fare for at blive snydt af kriminelle elementer med kendskab til afsendelsen af varerne
og indførte derfor pinkodesystemet. Denne fremgangsmåde blev herefter brugt ved alle for-


- 8 -

" a"-aftaler.

Dorrit Næsborg-Nielsen har forklaret, at hun er gruppechef for vareskadeafdelingen i Codan
og har arbejdet med området siden 1985. Hun har ikke været involveret i murstenssagen, det
var derimod hendes tidligere chef.

Bridema har været kunde hos Codan siden 1994-1995 og har haft en del skader, også
forud for denne sag. Det er ikke sædvanligt, at en skade på over 900.000 kr. først anmeldes 6
uger efter skadens indtræden. Normalt foretages anmeldelsen straks, da kunden ved, at der
er en transportforsikring. Hun antager, at Bridema vidste, at de havde en transportforsikring,
da de tidligere har haft mindre skader. Dette er en stor skade i forhold til de tidligere.

Ifølge forsikringsbestemmelserne skal en skade anmeldes straks. Codan vurderer så,
om sagen skal undersøges nærmere. Hvis denne skade var anmeldt straks, som den burde
have været, ville de på grund af skadens størrelse have sat en surveyor på for at få sikret be-
viserne, både i relation til regresspørgsmålet og for at få fastslået, om skaden var dækket
under policen. Da Codan modtog anmeldelsen, har de formentlig konkluderet, at det efter
den lange tid ikke gav mening at iværksætte en undersøgelse, da der på dette tidspunkt ikke
ville være bevis at sikre. En undersøgelse skal ske kort tid efter skadens indtræden, ellers kan
folk på lageret osv. ikke huske episoden. Der står ikke noget i sagen om baggrunden for ikke
at iværksætte en undersøgelse.

Bevissikring kan også indebære indhentning af track and trace, hvilket normalt sker,
når hele forsendelsen forsvinder. Hun ved ikke, om det er sket i denne sag. Hun ved heller
ikke, om Codan har rettet henvendelse til DHL for at høre, hvad der var sket.

Janne Bargholz har forklaret, at hun blev ansat hos DHL 1. maj 1998, hvor hun de seneste 8 år
var i reklamationsafdelingen. Hun havde med Bridema at gøre, også inden de aktuelle sager,
og der var en del reklamationer.

Hun hørte om murstenssagen, da der skulle udbetales erstatning, og sagen derfor lan-
dede på hendes bord. Hun havde ikke noget med den forudgående undersøgelse af sagen at
gøre, hun udbetalte bare erstatning efter luftfartsloven. De betalte beløbet for hele forsendel-
sen og ikke kun for det, der var forsvundet. Det var både tracking- og securityafdelingerne,
der havde med sagen at gøre. Hun har ikke været udsat for andre sager, hvor godset er ble-


- 9 -

vet ombyttet med mursten eller andet.

Brevet om erstatning var et standardbrev, som blev sendt til Kim Jensen, der var deres
normale kontaktperson. Hun har tidligere haft en del andre sager med Kim Jensen og har
sendt ham tilsvarende breve. Han fik som regel erstatning efter luftfartsloven eller i visse til-
fælde efter DHL's betingelser med 100 USD. Det var normalt, at Kim Jensen skulle underskri-
ve brevet og returnere det, hvorefter hun gav bogholderiet besked om at udbetale erstatnin-
gen.

Proceduren ved forsendelser var således, at DHL efter afhentning af forsendelserne hos
kunden kontrolvejede pakkerne og korrigerede vægten inden den videre transport. Da hun
stoppede hos DHL i december 2008, skete dette ved hjælp af en speciel maskine, men hun
husker ikke, om maskinen også var der i 2005.

Giampiero Ruco har forklaret, at har været hos DHL Italy i 17 år, og at han nu er Terminal Ma-
nager i Napoli.

I murstenssagen modtog de to forskellige forsendelser à to kartoner. Den første forsen-
delse, som senere viste sig at indeholde mursten, modtog de i god stand. De åbnede den ik-
ke, da de før udlevering af godset skulle have instruks herom fra Bridema. Han kendte ikke til
indholdet af forsendelsen og har aldrig set murstenene.

Den anden forsendelse modtog de ligeledes i god stand, og afsenderen bad dem åbne
kartonen i overværelse af kunden. Sammen med modtageren åbnede de kartonen og tjekke-
de antallet af komponenter. Der var kun 378 komponenter i stedet 630 som angivet i faktura-
en. De informerede Bridema herom, og Bridema gav dem instruks om at returnere forsendel-
serne. Det overraskede ham, da kunden normalt tager imod pakken og beder om at få til-
sendt resten. Han har aldrig tidligere oplevet mursten i pakkerne, da det er risikabelt og ta-
ger tid at udskifte gods med mursten.

Da de modtog forsendelsen, var der transparent tape fra afsenderen omkring hele pak-
ken, og forseglingen var intakt. Det er næsten umuligt at åbne tapen og sætte den på igen,
som om den var original. Hvis man ville lægge en mursten i inderkartonen, ville det kræve,
at man åbnede hele kartonen, udskiftede indholdet fra inderkartonen, genindsatte pappet og
derefter tapede hele pakken til igen. Det er ikke nok at åbne kassen 10 cm.


- 10 -

Alberto Gobbi har forklaret, at han været ansat hos DHL Italy siden 2004 og arbejder nær Mila-
no. Han tager sig blandt andet af claims.

I bedragerisagen var der tale om to forsendelser, som Bridema sendte til DHL Freight.
Den ene forsendelse kom med luftpost. Kunden var fra Milano, og godset skulle oprindelig til
Torino. En mand, der kaldte sig Edmondo, ringede imidlertid til deres call center og oplyste
Air Waybill-nummer og omdirigerede pakken til Bergamo, hvor han ville hente pakken. Det
skete allerede 2 timer efter, at godset var afsendt fra Bridema. Det samme skete med den an-
den forsendelse. Det var mærkeligt, at en mand fra Milano bad om at få godset videresendt til
Bergamo, som er 150 km væk, idet DHL har lagre i Milano. Hvis en person kender Air Way-
bill-nummeret er han overbevist om, at personen er rette modtager. Personen, som modtog
godset, kendte Air Waybill-nummeret, ellers er det umuligt at identificere pakken.

Afdelingen i Bergamo vidste ikke, at der skulle være en pinkode. Proceduren om til-
sendelse af prealert var stadig under evaluering mellem DHL Italy og DHL og Bridema, da
udleveringerne skete.

Parternes synspunkter

Bridema har gjort gældende, at Bridema er søgsmålskompetent i alle sagerne. Samarbejdet
mellem Bridema og DHL er reguleret af samarbejdsaftalen og den særlige pinkodeaftale.
Først når betalingen var modtaget hos Bridema, blev der givet lavet frigivelsesinstruks til la-
geret, og køberen købte derfor formelt først ved betaling. Der skal således ikke lægges vægt
på betegnelsen Ex Works, idet det centrale er, at Bridema havde rådigheden og ejendomsret-
ten, indtil betaling skete. Bridema har dermed haft risikoen, har lidt tabet og har udstedt
kreditnotaer og er derfor berettiget til at rejse kravene, også i forhold til forsikringen.

F J B
lægges til grund, at de to forsendelser er blevet kontrolvejet inden flytransporten, og at pak-
kerne vejede 19,2 kg hver. Der er endvidere kvitteret for pakkerne i Italien, hvor pakkerne
vejede 19,2 kg, og det må derfor lægges til grund, at vægtforandringen er sket, mens godset
har været i DHL eller DHL Italy DHL r ikke løftet bevisbyrden efter luftfarts-
lovens § 100 for, at forsendelsernes vægt på tidspunktet for Bridemas overgivelse af godset
til DHL afveg fra det, der var angivet i fragtbrevene. DHL og DHL Italy er solidarisk ansvar-


- 11 -

lige for det tab, Bridema har lidt, mens forsendelserne var i deres varetægt, idet de ikke har
godtgjort, at bortkomsten ikke kan tilregnes dem.

Bridemas tab svarer til den samlede værdi af de afsendte computerkomponenter, fra-
trukket værdien af de komponenter, der ikke bortkom, og fratrukket den af DHL udbetalte
K DHL i Danmark den 22.
november 2005, hvorfor der i forhold til DHL i Danmark kræves renter fra 22. december
2005.

DHL NSAB kke vedtaget mellem parterne, da der ikke
henvist til NSAB i samarbejdsaftalen af 2. september 2005. Tillæg til aftalen eller breve i øv-
rigt, der henviser til vilkårene i sidefoden på brevene, indebærer ikke, at vilkårene kan anses
for aftalt. Hvis retten mod forventning finder, at NSAB er aftalt mellem parterne, er der under
alle omstændigheder ikke nogen ansvarsbegrænsning, da bortkomsten/tyveriet meget vel
DHL

I forhold til Codan gøres det gældende, at DHL har oplyst til Bridema, at bortkomsten
er sket under transporten og altså inden forsikringens ophør. Dette må lægges til grund, da
andet ikke er dokumenteret af Codan. DHL skrev den 30. november til Bridema, at godset
var bortkommet, og Bridema anmeldte forholdet til Codan 12. december. Skaden er således
behørigt anmeldt og omfattet af forsikringens tidsmæssige og fysiske anvendelsesområde.
Det er ikke bevist, at Codans undersøgelsesmulighed var forpasset, idet Codan kunne have
indhentet track and trace eller hørt personer i sagen.

Ved Kim Jensens underskrift på forliget med DHL var det en klar forudsætning, at
Bridema kunne gå til forsikringen, og underskriften præjudicerer ikke søforsikringskonven-
tionen eller forsikringsbetingelserne i øvrigt.

I bedragerisagen må det lægges til grund, at forsendelserne er udleveret til en anden
end Eletronic Systems. Forsendelserne er aldrig nået frem til bestemmelsesstedet, og dæknin-
gen under transportforsikringen er således ikke ophørt, hvorfor Codan er pligtig at dække ta-


Herudover er DHL og DHL Italy solidarisk ansvarlige for tabet, idet godset blev udle-
veret uden iagttagelse af den særlige udleveringsprocedure, hvilket må betragtes som forsæt-
ligt eller som minimum groft uagtsomt, hvorfor ansvaret ikke kan begrænses.


Oplysningerne i forvekslingssagen er sparsomme, men det må lægges til grund, at for-
H 73/07: der er et ansvar fordi udleveret gods i strid med udleveringsinstruks


- 12 -

sendelsen uberettiget og uden frigivelsesinstruks fra Bridema er udleveret til en anden end
den reelle modtager. Dette forhold må også karakteriseres som forsætligt eller uagtsomt,
hvorfor DHL og DHL Italy er ansvarlige for Bridemas tab på 287.948,22 USD, svarende til
værdien af forsendelserne. Kravet er fremsat over for DHL i Danmark den 17. november
2006, hvorfor der i forhold til dette selskab kræves rente fra den 17. december 2006. Der er
ikke grundlag for ansvarsbegrænsning.

Codan har vedrørende murstenssagen gjort gældende, at de aftalte leveringsvilkår i sagerne
var Ex Works, hvorfor Bridema på tidspunktet for bortkomsten ikke havde forsikringsrådig-
heden over godset, hvilket er en betingelse for forsikringsdækning ifølge policen og Institute
Cargo Clause (A). Det er således køberen, som bærer risikoen, og Codan skal allerede af den-
ne grund frifindes. Bridema har endvidere ikke godtgjort at være indtrådt i køberens erstat-
ningskrav. Indtræden i kravet fordrer en aftale om overdragelse af rettigheder mellem Bri-
dema og køberen, hvilket ikke er dokumenteret. Bridema opnår ikke søgsmålsret ved en en-
sidig erklæring i form af en kreditnota, og det er i øvrigt ikke dokumenteret, om eller i hvil-
ket omfang køberen har fået købesummen tilbage.

Herudover nåede forsendelserne frem til lageret i Italien, og bortkomsten kan således
være sket efter transportens ophør. På lageret i Napoli er kvitteret for pakkerne med en vægt
på 19,2 kg, så det kan lægges til grund, at godset er nået frem til den aftalte modtager, jf. luft-
fartslovens § 115, stk. 1. DHL og DHL Italy har ikke bevist, at pakkerne ikke vejede 19,2 kg ved
modtagelsen, og ombytningen med mursten må være sket på lageret. Da bortkomsten er sket
efter forsikringens ophør, er tabet ikke dækket af forsikringen, jf. pkt. 8.1 i Institute Cargo
Clause (A).

Alternativt kan bortkomsten lige så vel være sket inden transportens påbegyndelse, da
der ikke er ført bevis for, at samtlige computerkomponenter er afsendt. Mærkesedlen er i for-
hold til Codan ikke bevis nok for afskibning af disse produkter. Heller ikke i dette tilfælde er
der dækning under den tegnede transportforsikring.

Usikkerheden med hensyn til, på hvilket tidspunkt bortkomsten indtraf, må under alle
omstændigheder komme Bridema til skade som følge af den sene anmeldelse til Codan.
Anmeldelse er først foretaget ca. 6 uger efter hændelsen, på trods af bestemmelsen i policen
om, at skader i udlandet skal anmeldes straks. Den sene anmeldelse har gjort det umuligt for


- 13 -

Codan at undersøge sagen nærmere og besigtige skaden.

DHL's forligsbrev med tilbud om erstatning er et standardbrev. DHL har en interesse i
at anføre, at skaden er sket under transporten, da der derved er en ansvarsbegrænsning på
17 SDR pr. kg. Hvis DHL måtte blive frifundet som følge af forliget, skal Codan frifindes i
samme omfang, idet DHL i givet fald har præjudiceret Codans regreskrav mod DHL, jf.
Dansk Søforsikringskonvention § 17, stk. 3, policens pkt. 8 og Institute Cargo Clause (A)

For så vidt angår bedragerisagen gøres de samme argumenter gældende. Bortkomsten
er i denne sag også sket efter transportens påbegyndelse og dermed på et tidspunkt, hvor va-
ren var i køberens risiko, hvorfor Bridema ikke er søgsmålsberettiget. Bridema har heller ik-
ke i denne sag godtgjort at være indtrådt i et krav, og søgsmålsret opnås ikke ved en ensidig
erklæring i form af en kreditnota. Det er ikke dokumenteret ved de udstedte proforma kre-
ditnotaer af 3. januar 2007 eller på anden vis, at den forudbetalte del af købesummen er til-
bagebetalt til køberen.

Herudover e DHL I lager i Bergamo den 7. og 8. febru-
ar 2006, hvor transporten blev afsluttet. Det forhold, at varen omdirigeres undervejs - sand-
synligvis af køberen - ændrer ikke ved, at transporten blev afsluttet på det tidspunkt, hvor
varen de facto indgik på den valgte terminal, og omdirigeringen udvider ikke transportfor-
sikringens dækningsfelt til risici efter transportens afslutning. Hvad der sker efter varens
indgåelse på lageret, er Codan uvedkommende.

Bridema har desuden ikke godtgjort, at varen er udleveret til en anden end køberen.

Såfremt Codan mod forventning bliver dømt i nogen af sagerne, skal DHL-selskaberne
friholde Codan for ethvert beløb. Codan vil i så tilfælde indtræde i Bridemas krav mod sel-
skaberne. Bortkomsten i murstenssagen skyldes en forsætlig handling udvist af DHL eller
DHL Italy eller af nogen, for hvem de hæfter, og i bedragerisagen er der handlet i strid med
den aftalte udleveringsprocedure.

DHL og DHL Italy har gjort gældende, at Bridema ikke er søgsmålskompetent i nogen af sa-
gerne. Varerne er solgt Ex Works Bridema, hvorfor køberen bærer risikoen, idet varerne
havde forladt Bridemas adresse. Det er ikke afgørende, hvorledes eller hvornår køberen beta-
ler for varen. Det er ikke godtgjort, at Bridema var ansvarlig for godset på tidspunkterne for
bortkomsterne, medmindre det antages, at bortkomsten i murstenssagen er sket hos Bridema,


- 14 -

i hvilket tilfælde der ikke er grundlag for at kræve erstatning hos DHL eller DHL Italy. Det er
endvidere ikke dokumenteret, at Bridema skulle være indtrådt i købernes krav efter aftale,
ligesom det heller ikke er bevist, at der er lidt tab.

Efter luftfartsloven er ansvaret begrænset til 17 SDR pr. kilo bruttovægt, og efter NSAB,
som må anses for vedtaget mellem parterne, er der en ansvarsbegrænsning på 8,33 SDR pr.
kg. NSAB er et agreed document, og kravene til vedtagelse er små. Bridema og DHL har sam-
arbejdet længe, og der var tale om minimum 300 transporter om måneden. Samarbejdsafta-
len mellem parterne prækluderer ikke andre regelsæt, og der har været supplerende regler
mellem parterne. DHL har fremsendt hundredvis af andre breve til Bridema, som indeholdt
en henvisning til NSAB. Konsekvensen af, at NSAB er gældende, er, at der er en ansvarsbe-
grænsning på SDR 8,33 pr. kg for bortkommet eller beskadiget gods. Ansvarsbegrænsningen
gælder både ved simpel og grov uagtsomhed, og der er ikke belæg for at statuere forsæt hos
DHL.

Hvis NSAB eventuelt ikke skulle finde anvendelse, må den italienske Codice Civile arti-
kel 1696 finde anvendelse.

For så vidt angår murstenssagen har Bridema ikke løftet bevisbyrden for, at godset er
bortkommet eller ombyttet i DHL eller DHL Italy's varetægt. På de fremlagte fotos så kasser-
ne ud, som om de ikke havde været åbnet undervejs, idet der var sikkerhedstape og mærke-
sedler på. Det må derfor lægges til grund, at kasserne ikke har været åbnet, efter de blev luk-
ket hos Bridema.

Under alle omstændigheder gøres det gældende, at murstenssagen er forligt mellem
parterne. Selv om der er tale om et standardbrev, er der indgået et forlig til fuld og endelig
afgørelse. Det var ikke en kendelig forudsætning for DHL, at Bridema forventede forsik-
ringsdækning, og bristede forudsætninger er ikke tilstrækkeligt til at ophæve aftalen, der er
blevet effektueret.

Vedrørende bedragerisagen er det uklart, om der overhovedet er tale om et bedrageri,
eller om der er udleveret til den rette modtager. Bridema har ikke foretaget en kreditvurde-
ring af køberen og har accepteret risikoen eller udvist egen skyld. Det er ikke usædvanligt
med omdirigering til anden terminal, men der skete en risikoforøgelse, da lageret i Bergamo
ikke var bekendt med den særlige udleveringsprocedure. Der er muligvis udvist simpel
uagtsomhed, men hverken grov uagtsomhed eller forsæt fra DHL eller DHL Italy's side, og


- 15 -

ansvaret kan derfor stadig begrænses.

I forvekslingssagen er der sket en fejl, men der er ikke tale om et klassisk tilfælde af
fejludlevering. Der var ikke i denne sag tale om nogen særlig udleveringsprocedure. En d-
videre har Bridema allerede opnået dom over firmaet Cotra Service - Societa Cooperativa, Via
Michele 16, 430556, som tidligere har været sagsøgt, men har ikke forsøgt at inddrive tilgode-
havendet. Bridemas påstand om renter inden sagens anlæg bestrides, da Bridemas skrivelse
af 17. november 2006 ikke er et rentepåkrav efter renteloven.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges i sag H 85 06 til grund, at det som angivet i fakturaerne til varekøberen af 26. ok-
tober 2005 var aftalt, at varen var solgt Ex Works Bridema (DK), og at det således var køberen,
Contact Technologie S.r.l., der bar risikoen for godset under transporten.

Det lægges endvidere til grund, at DHL i Napoli kvitterede for modtagelsen af pakker-
ne "in buone condizioni", altså alle i god stand. Efter aftale med Bridema undersøgte DHL i
Napoli i samarbejde med kunden den ene pakke, som efter vidnet Rucos forklaring var luk-
ket med tape med angivelsen Bridema og svøbt i plastic ("wrapped"), hvilken indpa k-
ningen fremtrådte i god stand. Endvidere foretog DHL og Bridema en fælles undersøgelse i
København af den øvrige del af forsendelsen. Disse undersøgelser viste, at en væsentlig del
af pakkernes angivne indhold af processorer manglede og i stedet var mursten.

Janne Bargholz har forklaret, at der ved hendes fratræden i DHL skete kontrolvejning på
en særlig maskine af samtlige pakker, som skulle sendes med luftfragt, men at hun ikke
kunne huske, om denne maskine også fandtes hos DHL, og om samtlige pakker blev kontrol-
vejet af DHL i 2005. De sagkyndige medlemmer af retten oplyser i den forbindelse, at man i
2005 ved luftfragt ikke foretog kontrolvejning af hver enkelt pakke, idet sådan vejning den-
gang i almindelighed kun fandt sted med hensyn til en mindre del af pakkerne.

Allerede fordi der under de foreliggende omstændigheder ikke er ført bevis for, at
pakkerne ved overgivelsen til DHL indeholdt det angivne antal processorer, og at pakkernes
indhold heraf således først er (delvis) bortkommet, efter godsets overgivelse til DHL, kan
Bridema under konkurs i denne sag hverken rejse krav om erstatning over for DHL eller DHL


- 16 -

Italy eller over for Codan. Det bemærkes i øvrigt, at resultatet ville være blevet det samme,
såfremt retten havde anlagt en anden bevisbedømmelse, idet Bridema havde afgivet kvitte-
ring for modtagelse af erstatning i anledning af bortkomsten uden forbehold om at rejse
yderligere krav, og idet Codan kun havde påtaget sig at yde dækning under transportforsik-
ringen i tilfælde, hvor forsikringstageren ifølge købs- eller salgsaftale har forsikringsrådig-
heden, hvilket Bridema ikke havde i det foreliggende tilfælde, hvor parterne i købs- og
salgsaftalen havde aftalt forsendelsesklausul.

I sag H 12 07 var der ligeledes efter de fremlagte fakturaer af 6. og 7. februar 2006 aftalt forsen-
delsesklausulen Ex Works Bridema (DK), og da kravet derfor som nævnt ovenfor ikke er
dækket under transportforsikringen, frifindes Codan ligeledes for det erstatningskrav, der er
rejst i denne sag. Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til Codans krav over for de
sagsøgte DHL-selskaber.

Det lægges til grund, at Bridema og DHL havde aftalt, at udlevering til godsets modta-
ger alene måtte ske mod dennes angivelse af en pinkode, som Bridema med hensyn til den
konkrete forsendelse havde sendt til DHL ved prealerts af 6., henholdsvis 7. februar 2006.

I overensstemmelse med vidnet Gobbis forklaring lægges det endvidere til grund, at
DHL Italy på baggrund af en anmodning fra en person, som
an
gav at have fornavnet Ed-
e
mondo og at være ansat hos modtageren i Milano, lod godset om
n
dirigere fra det oprindelige

bestemmelsessted i Torino til DHL B
E
x
fra Milano, i stedet for at bede om at få varen leveret til DHL afdeling i Milano. Uanset om

"Edmondo" fra Milano i forbindelse med omdirigeringen måtte
W have oplyst Air Waybill-
o
nummeret, der efter rettens opfattelse ikke er vanskeligt at finde frem til, heller ikke for
r
udenforstående, må det i overensstemmelse med vidnet Gobbi
k s forklaring lægges til grund,
s
at "Edmondo" fra Milano herved fik varen omdirigeret til en af
deling af DHL, som ikke var
B
bekendt med, og som hverken generelt eller konkret fulgte den aftale om udlevering mod af-
r
givelse af pinkode, som Bridema havde aftalt med DHL netop
i for at sikre sig, at godset blev
d
udleveret til rette modtager og først gjorde det efter Bridemas modtagelse af betalingen for
e
m
varen. Idet udlevering af godset skete uden at sikring af, at den aftalte særlige sikkerhedsfor-
a
anstaltning i form af pinkode blev overholdt, under de foreligg
. ende omstændigheder må an-
ses for groft uforsvarlig, findes de sagsøgte selskaber i DHL-koncernen in solidum ansvarlige


- 17 -

for Bridemas tab herved uden ansvarsbegrænsning. Det bemærkes herved, at de sagsøgte
DHL-selskaber i relation til overholdelsen af den aftalte sikkerhedsforanstaltning må identi-
ficeres med hinanden.

DHL og DHL Italy H 73 07, at hændelsesfor-
løbet i sagen er omtvistet, og det må derfor i første række undersøges, hvilket hændelsesfor-
løb der kan lægges til grund for sagens afgørelse.

Af fakturaen af 31. oktober 2006 fra Bridema til IT Server S.r.l. og af de i overensstemmel-
se hermed udfærdigede mærkesedler og de hertil svarende Air Waybills fremgår, at godset
skulle sendes til: UPS Hold for pick up Attenzione: Raffaele. Det lægges endvidere til grund, at
Kim Jensen fra Bridema ved mail af 7. november 2006 ændrede angivelsen af modtager til:
DHL ServicePoint IT-000339 Cotra Service SRL ­ LPOO, Via Micheli 16, 43056 San Polo di Torrile.
Det lægges yderligere til grund, at DHL i overensstemmelse med denne instruktion faktisk
lod forsendelsen tilgå dette servicepoint, jf. anmeldelsen af 17. november 2006, således at
transporten efter det udstedte Air Waybill var afsluttet, idet godset var ankommet til modta-
geren.

Fakturaens angivelse af, at IT Server S.r.l. var modtager af fakturaen, havde i sig selv
ikke nogen betydning for forsendelsen. Bridemas kurator har anført, at Raffaele skulle være
medarbejder hos IT Service S.r.l., men således som angivelsen er foretaget på mærkesedlen
og det hertil svarende Air Waybill, må retten lægge til grund, at han var ansat hos UPS, hvil-
ket også må være baggrunden for, at Raffaele ikke stod attention på den adresse, hvortil Bri-
demas Kim Jensen omdirigerede forsendelsen. Raffaele er i Italien et ganske almindeligt
drengenavn. Det er endvidere ganske sædvanligt, at speditører og transportører indsætter
sig selv eller andre transportører eller speditører som modtagere i transportdokumenter,
bl.a. af hensyn til muligheden for at kunne omdirigere forsendelser, efterhånden som de
f.eks. videresælges, eller af hensyn til speditørens eller transportørens sikkerhed for at mod-
tage betaling for sine ydelser.

Mens det må lægges til grund, at DHL fulgte Bridemas instruktioner med hensyn til
levering af godset til den modtager, der var angivet på mærkesedlen og det hertil svarende
Air Waybill, og med hensyn til den i den senere omdirigeringsinstruks angivne modtager,
henstår det som yderst uklart, hvad der skete, efter at godset blev modtaget af den modtager,


- 18 -

hvortil Bridema havde omdirigeret det, DHL ServicePoint IT-000339. Bridema angiver i sit
kravbrev af 17. november 2006 til DHL uden nærmere angivelse af den pågældende, at for-
sendelsen blev leveret til samme kunde som en anden nærmere angiven forsendelse. Bride-
mas kurator har anført, at udlevering skete til SC Trading Computer Hardware e Software,
og at dette firma efterfølgende har nægtet at betale for varerne eller at tilbagelevere disse.
DHL iver omvendt i sit påstandsdokument, at Bridema den 27. juni 2008 ved
Sø- og Handelsretten har opnået udeblivelsesdom over Cotra Service - Societa Cooperativa
(der efter det ovenfor anførte er det kooperative selskab, der ovenfor er angivet som DHL Ser-
vicePoint IT-000339), men ikke har forsøgt inddrivelse på grundlag af udeblivelsesdommen.

Der er i denne sag ikke som i H 12 07 fremlagt nogen prealert, og Retten har derfor ikke
grundlag for at lægge til grund, at forsendelsen kun kunne udleveres mod angivelse af en
pinkode.

Retten finder herefter sammenfattende ikke bevismæssigt grundlag for at lægge til
grund, at forsendelsen ikke er leveret til rette modtager eller udleveret i strid med Bridemas
instruks herom, og de sagsøgte DHL-selskaber frifindes derfor i denne sag.


I sagsomkostninger betaler Bridema 200.000 kr. til Codan. I øvrigt bærer hver part sine egne
sagsomkostninger.


Thi kendes for ret:

DHL Express (Denmark) A/S og DHL Express (Italy) S.r.l. skal in solidum til Bridema A/S under konkurs bet den 5. februar 2007.

Codan Forsikring A/S frifindes.

Bridema A/S under konkurs skal betale 200.000 kr. i sagsomkostninger til Codan Forsikring A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

I øvrigt bærer hver part sine egne sagsomkostninger.


- 19 -


Det idømte skal betales inden 14 dage.


Henrik Dam
Michael B. Elmer
Anders Madsen
(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»