Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Forsikring af godstransport

Resumé

Ikke ført bevis for, at tyveritækkeligt gods var bortkommet ved tyveri begået undertransportørens ansatte, og transportøren havde ikke handlet groft uagtsomt ved at henstille en uaflåst trailer på en videoovervåget og aflåst plads.

Dom i sagen H-8-11

1) If Skadeforsikring
Filial af If Skadesforsäkring AB
(Advokat Henrik Valdorf-Hansen)

2) Nordisk Film A/S
(Advokat Henrik Valdorf-Hansen)

mod

DSV Solutions A/S
(Advokat Jakob Rosing)

Indledning og påstande

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt DSV Solutions A/S (herefter DSV) i forhold til afsenderen, Nordisk Film A/S (herefter Nordisk Film) som kontraherende fragtfører har udvist grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af en forsendelse Play Station spillekonsoller under en CMR-transport.

If Skadeforsikring, Filial af If Skadesforsäkring AB (herefter If), der som vareassurandør for Nordisk Film har udbetalt erstatning med 402.183,19 kr., er indtrådt i Nordisk Films krav mod DSV. If har derudover afholdt 21.028,92 kr. i omkostninger til i forbindelse med gennemførelse af survey. Nordisk Film har afholdt 5.587 kr. i selvrisiko.

If og Nordisk Film har nedlagt påstand om, at DSV skal betale 359.729,48 kr. til If med 5 % i årlig rente fra den 13. januar 2010 og 5.587 kr. til Nordisk Film med 5 % i årlig rente fra den 13. januar 2010.

DSV, der har betalt erstatning til If og Nordisk Film med 63.482,63 kr. svarende til ansvarsbegrænsningsbeløbet efter CMR-lovens § 29, stk. 2, jf. stk. 1, har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Efter aftale med Nordisk Film påtog DSV sig at udføre en transport af et parti Play Station spillekonsoller fra selskabets lager i Brøndby til Nordisk Film i Norge, til hvem Nordisk Film havde solgt spillekonsollerne.

DSV udstedte ikke et fragtbrev på forsendelsen, men udfærdigede en unloading list som transport specifikation.

Forsendelsen blev lastet af DSV i Brøndby den 25. september 2009, hvorefter DSV overlod udførelsen af transporten til deres undertransportør, Svane Kurér (herefter Svane), som efter afhentning af traileren hos DSV i Brøndby henstillede den på Svanes plads på Ventrupparken i Greve samme dag ca. kl. 15.30.

Af kørselsrapporten fremgår, at chaufføren Thomas Holmberg ankom til Oslo søndag den 27. september 2009 kl. 20.50.

Ved losningen af traileren i Oslo blev det konstateret, at forsendelsen var bortkommet under transporten, hvorefter forholdet blev anmeldt til norsk politi.

If foranledigede herefter, at der blev gennemført en fælles besigtigelse. Af besigtigelsesrapporten af 13. november 2009 udarbejdet af JG Consult & Survey ved Jess Greif fremgår følgende om parkeringsområdet Ventrupparken i Greve:

"…

- Pladsen i Greve er indhegnet og bevogtet af vagtselskabet GS4 imellem kl. 18.00- kl. 06.00.

- Området er omkranset af trådhegn med en højde på ca. 2,20 meter inkl. 2 rækker pigtråd øverst i hegnet.

- Indkørselsporten er en svær jernport med en højde på ca. 1,90 meter, som iflg. det oplyste, lukkes automatisk dagligt kl. 18.00 indtil kl. 06.00, og i mellemtiden kun kan åbnes ved anvendelse af en kode.

- På adressen Ventrupparken 10 bor der flere forskellige virksomheder, herunder bl.a. Lastas, som på besigtigelsestidspunktet havde mange trailere stående på pladsen imellem kontor bygningen og umiddelbart ud imod Motorvejen helt op imod trådhegnet…"

I rapporten konkluderes følgende:

"På baggrund af førnævnte må det anses som overvejende sandsynligt, at årsagen til de forsvundne varer skyldes tyveri fra vogntoget, mens det har stået parkeret på Svaren Kurérs adresse den 25.09.09, og med mistanke om, at tyveriet er begået af førnævnte ansatte hos Svane Kurér…"

Af en udskrift med registrerede traileralarmer for den pågældende trailer fremgår, at trailerens bagdøre blev åbnet den 25. september 2009 kl. 15.43 og lukket igen kl. 15.45. Herefter var bagdørene åbne fra kl. 18.21 til kl. 18.52 og igen fra kl. 19.05 til kl. 19.51 samt fra kl. 20.17 til kl. 20.24.

Svanes direktør, Mesut Topac, anmeldte Svanes medarbejdere Bjørn Eichen og Jaques Raufort til politiet for tyveri af spillekonsollerne.

Bjørn Eichen og Jaques Raufort blev afhørt af politiet hhv. den 7. oktober 2009 og den 12. oktober 2009.

Den 7. december 2009 opgav Midt- og Vestsjællands Politi påtale mod Thomas Holmberg, Bjørn Eichen og Jaques Raufort og sagen blev sluttet i medfør af retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2, da der ikke forelå tilstrækkelige beviser i sagen til, at der kunne forventes domfældelse i sagen.

Der er i sagen fremlagt fotos fra Svanes plads i Greve samt en skitse over pladsen, hvoraf fremgår to positioner for trailerens placering. Position 1 er angivet på gårdspladsens parkeringsområde, hvor chaufføren parkerede den og position 2 er angivet foran værkstedsbygningen, hvortil traileren blev flyttet.

Forklaringer

Thomas Holmberg har forklaret, at han blev ansat hos Svane et par uger før den omhandlede transport.

Han afhentede godset på DSV´s lager i Brøndby, hvor han overværede læsningen, som blev foretaget af DSV´s folk.

Alt godset var placeret på paller, som alle var pakket ind i sort plast. Traileren var fyldt helt op, og de to døre i bagenden var eneste indgang til traileren. Traileren var ikke aflåst under transporten.

Det ville være unaturligt, hvis DSV havde lastet pallerne, så der var et tomrum inde mellem pallerne, idet det andet gods i så fald ville vælte.

Pallerne som stod længst mod døren var høje, og man ville ikke kunne have set hullet, selvom det havde været der allerede ved læsningen.

Han vidste ikke, hvad der var i pallerne, og han havde ikke kigget på Unloading listen.

0048an forlod lageret i Brøndby fredag eftermiddag og kørte direkte til Svanes plads i Greve, hvor porten var åben. Da han ankom parkerede han bilen henne forbi opgangen, hvor der holdt mange lastbiler. Han tog sine ting ud af bilen og talte med nogle på pladsen.

Efter at have forladt pladsen opdagede han, at han glemt sin computer, og han vendte tilbage til pladsen. Nu var porten lukket, og han ringede til Bjørn Eichen, som sagde, at han ikke lige havde koden men ville vende tilbage.

Da han kom ind bemærkede han, at trækkeren og traileren nu stod placeret ved position 2. Han fik at vide af Bjørn Eichen og Jaques Raufort, som stod med hjulnøgler, at de var ved at efterspænde hjulene. Han observerede ikke andre på pladsen og ved ikke, om der var andre inde på værkstedet.

Han kom tilbage til pladsen søndag omkring kl. 11.00, hvor han åbnede dørene til traileren. Han så ikke noget usædvanligt, og de høje paller stod stadig helt op til døren.

Han kørte fra Greve til Oslo, hvilket tog ca. 9 timer. Han holdt en pause på færgen, hvor han var oppe at spise. Traileren var uden opsyn i ca. 20 min.

Det er meget usandsynligt, at tyveriet er foregået på turen mellem Brøndby og Greve eller fra søndag formiddag og frem til Oslo. Tyveriet må være foregået i Greve weekenden.

Han ankom til Oslo søndag aften og kørte til DSV´s lager, som ikke er indhegnet. På speditørens begæring åbnede han traileren og bakkede op til lageret. Herefter lagde han sig til at sove i bilen. Han tror ikke, at han ville have hørt, hvis porten ind til lageret blev åbnet, og ville formentlig heller ikke have hørt, hvis der gik en person rundt inde i traileren. Han ville dog helt sikkert have hørt, hvis der var kørt en gaffeltruck ind i traileren.

Han vågnede omkring kl. 8 næste morgen, da DSV´s folk var begyndt at losse. Først på dette tidspunkt blev tyveriet opdaget.

Han er ikke blevet kontaktet af politiet i denne sag. Han stoppede hos Svane umiddelbart efter tyveriet og var kun ansat i 1 måned.

Mesut Topac har forklaret, at han og Bjørn Eichen var til stede på Svanes plads fredag eftermiddag. Bjørn Eichen havde fri, men blev på pladsen efter vidnet forlod pladsen.

Da han forlod pladsen var porten lukket, og traileren stod på gruspladsen.

Bjørn Eichen havde tidligere været ansat i DSV og havde på dette tidspunkt været ansat hos Svane i ca. 6-12 måneder. Svane fik nogle opgaver fra DSV via Bjørn Eichen. De fik ikke at vide, hvilken type gods de kørte med, og de vidste heller ikke, hvad der var i denne trailer.

Der er en port ind til området, og der er hegn hele vejen omkring pladsen. Området er videoovervåget, men position på skitsen er en blind vinkel, som ikke kan ses på overvågningen. Man skal bruge en kode for at komme ind på pladsen i dagtimerne, og der er kun 3-4 personer, som har denne kode. Derudover var der nogle firmaer, som lejede sig ind på pladsen, som havde samme kode.

Det er første gang, at en medarbejder har flyttet trækkeren og hængeren, og det vil sædvanligvis være lasteren, som foretager efterspænding af dækkene. Han kunne ikke få det hele til at hænge sammen, og derfor anmeldte han Bjørn Eichen og Jaques Raufort til politiet.

Han har efterfølgende undersøgt, hvornår dørene til traileren har været åbnet. De to medarbejdere har nægtet at have åbnet dørene på de angivne tidspunkter.

Jess Greiff har forklaret, at han har udarbejdet besigtigelsesrapporten på baggrund af en besigtigelse af Svanes plads.

Af trailerrapporten fremgår, hvornår dørene har været aktiverede. Når dørene er åbne viser rapporten "on" og når dørene lukkes igen viser rapporten "off". Det registreres hos trailer selskabet, som har softwaren. Det er ikke muligt at slå loggen fra og rapportens udvisende er retvisende. Han har ikke foretaget en undersøgelse af, om uret i loggen var indstillet korrekt.

Alle pallerne var pakket ind i plast, hvorfor tyvene må have vidst, hvad der stod på de enkelte paller. Det ville endvidere være nødvendigt at tage de foranstående paller ud først, da man ikke kunne kravle hen over de forreste paller. Til dette formål må tyvene have brugt en gaffeltruck og en palleløfter.

Det er mest sandsynligt, at tyveriet er sket på pladsen i Greve. Såfremt porten ind til lageret i Oslo stod åben, kan tyveriet også være sket der. Chaufføren må dog have sovet meget tungt, hvis tyveriet foregik mens han sov.

Bjørn Eichen har forklaret, at han var kørselsleder hos Svane, hvor han stod for disponering af bilerne og ansættelse af folk.

Han har tidligere kørt som chauffør for DSV. Han ved intet om, hvad forsendelserne indeholder, og DSV disponerer direkte i forhold til chaufførerne. Han bliver kun involveret, hvis der skal bruges en ekstra bil. Han var ikke involveret i denne transport og vidste ikke, hvilket gods der var tale om.

Fredag aften flyttede han og Jaques Raufort Thomas Holmbergs vogn og en anden vogn fra position 1 til position 2. Hjulene skulle efterspændes, og det har han altid gjort af respekt for køretøjet. De havde det nødvendige grej og brugte det værktøj, som var i bilen.

Årsagen til, at han ikke kunne oplyse Thomas Holmberg koden til porten var, at han havde beskidte fingre. Han sagde, at han ville ringe tilbage.

Når han modtager en unloading list med oplysning om godsets art fra DSV, ligger den i en lukket kuvert.

Han ved ikke om porten stod åben, da Jaques Raufort ankom til pladsen. Det er muligt, at et af de andre firmaer kan have ladet den stå åben.

Jaques Raufort har forklaret, at han havde været ansat i ca. 1 måned før transporten blev gennemført. Han fik jobbet igennem Bjørn Eichen.

Da han ankom til pladsen den pågældende eftermiddag var porten åben. Han skulle efterspænde hjulene på sin trailer, som var helt ny. Han havde fri på dette tidspunkt, og det var det eneste tidspunkt han kunne gøre det. Det er Lastas, som har den overordnede vedligeholdelsespligt, men alligevel har chaufføren pligt til at sikre, at bilen er vedligeholdt.

Det tog tid at efterspænde uden luftværktøj, men det fungerede med det værktøj, som de brugte.

Thomas Holmbergs bil havde fået nye dæk, som skulle efterspændes, hvorfor de flyttede traileren til position 2.

Parternes synspunkter

If og Nordisk Film har gjort gældende, at DSV som kontraherende transportør er erstatningsansvarlig i henhold til CMR-lovens § 24, stk. 1. DSV kan ikke begrænse sit erstatningsansvar for den indtrådte skade, jf. CMR-lovens 37, idet det må lægges til grund, at Play Station spillekonsollerne er bortkommet som følge af tyveri begået af Svanes medarbejdere.

Mesut Topac har forklaret, at det er første gang, at hans medarbejdere har flyttet en trailer, og at det sædvanligvis er lasteren, som efterspænder hjulene. Dernæst fremgår det af trailer loggen, at bagdørene har været åbne i næsten 1 ½ time over flere omgange, mens traileren stod placeret på position 2. Hertil kommer, at Thomas Holmberg kun gjorde et enkelt stop under turen til Oslo, og det er usandsynligt, at tyveriet blev begået under dette stop på færgen.

Det må videre lægges til grund, at tyveriet ikke kan være begået efter ankomsten til Oslo, idet tyveriet nødvendiggjorde anvendelsen af en gaffeltruck eller en palleløfter, og idet Thomas Holmberg ville have vågnet herved.

Herefter er det godtgjort, at tyveriet blev begået fredag den 25. september 2009 mellem kl. 18 og 21, hvor traileren henstod på Svanes plads. Da der kun var to medarbejdere til stede på pladsen, må tyveriet være blevet begået af disse to medarbejdere.

DSV skal udvise ekstra agtpågivenhed ved transport af højværdivarer, som skal henstå i en trailer fra fredag til søndag. Ved at henstille traileren uaflåst og uden opsyn på Svanes plads, har DSV udvist grov uagtsomhed, hvorfor DSV også som følge heraf ifalder ubegrænset erstatningsansvar i anledning af det lidte tab.

DSV har gjort gældende, at bevisbyrden for, at en bortkomst skyldes tyveri begået af transportørens eller dennes undertransportører, er yderst streng, jf. U2003.1999H, hvor Højesteret ikke fandt det bevist, at pakken var blevet stjålet af transportørens ansatte, uanset at dette var en nærliggende mulighed.

If og Nordisk Film har ikke løftet bevisbyrden for, at bortkomsten kan henføres til tyveri begået af medarbejdere hos Svane. Sagen er blevet efterforsket af Midt- og Vestsjællands Politi, hvorefter sagen blev sluttet i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2, da det var anklagemyndighedens vurdering, at der ikke forelå tilstrækkelige beviser til, at der kunne forventes domfældelse i sagen.

Det kan endvidere ikke udelukkes, at bortkomsten skyldes andre forhold, herunder tyveri begået af uvedkommende tredjemænd i forbindelse med lastning af traileren hos DSV, under opholdet på Svanes plads, under transporten til Oslo eller natten til mandag, da den holdt på DSV´s plads i Oslo.

Svanes plads i Greve var indhegnet med pigtråd øverst i hegnet og med automatisk port, der alene kunne åbnes med en kode uden for normal arbejdstid. Dernæst var pladsen overvåget af sikkerhedsfirmaet GS4. Ved denne fremgangsmåde har DSV fulgt sædvanlig praksis og har således ikke handlet groft uagtsomt. Endvidere er det almindeligt i branchen, at chaufføren bakker traileren op til en port, for dernæst at lægge sig til at sove.

Herefter har If og Nordisk Film ikke løftet bevisbyrden for, at DSV ved udførelsen af transporten skulle have udvist grov uagtsomhed.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at det tyveritækkelige gods blev sendt som almindeligt gods uden angiven særlig værdi og uden oplysning om godsets nærmere art.

Endvidere lægges det til grund, at traileren fredag den 25. september 2009 blev læsset med gods hos DSV, at godset var pakket i sort plast, således at chaufføren ikke havde nogen praktisk mulighed for at undersøge godsets styktal og stand, og at chaufføren hverken kvitterede for modtagelsen af godset eller tog forbehold over for dette, idet der ikke blev anvendt det i CMR-loven foreskrevne fragtbrev. Der foreligger således ingen anden dokumentation for, hvad der blev læsset på traileren, end den såkaldte unloading list, som afsenderen ensidigt udfærdigede.

Vogntoget blev fredag eftermiddag af chaufføren, der ikke findes at have haft kendskab til godsets art, i overensstemmelse med sædvanlig praksis, hvormed DSV var bekendt, henstillet for weekenden på Svanes plads. Selv om traileren ikke var aflåst og heller ikke bakket op mod en mur, således at tyveri blev udelukket eller vanskeliggjort, findes denne henstilling ikke at kunne tilregnes som groft uagtsom, idet pladsen, som også benyttedes af andre, både var aflåst og videoovervåget.

Ved ankomsten til Oslo søndag aften den 27. september 2009 bakkede chaufføren i overensstemmelse med den sædvanlige fremgangsmåde, som DSV havde anvist, traileren op til DSVs port med dørene åbne, hvorefter han lagde sig til at sove i trækkeren. Chaufføren har forklaret, at han næppe ville have hørt, hvis porten eller døren blev åbnet, og at han næppe heller ville have bemærket, hvis nogen var gået ind i traileren. Han vågnede først mandag morgen, da en truck kørte ind i traileren og påbegyndte aflæsning, hvorved tyveriet blev opdaget, idet en palle midt i vognen var tømt for indhold.

Det fremstår herefter som usikkert, om det tyveritækkelige gods faktisk var blevet indlæsset i traileren, og om det i givet fald blev bortfjernet under trailerens henstilling på Svanes plads i Greve eller under det natlige ophold i Oslo, hvor chaufføren sov med dørene til traileren stående åbne op til DSVs rampe.

Loggen kan ganske vist tyde på, at traileren var blevet åbnet ad flere omgange i Greve.

Imidlertid vides det ikke, om uret i loggen gik rigtigt, ligesom der efter det oplyste var ganske mange andre end ansatte hos Svane, som med en fælles kode havde adgang til pladsen i Greve, herunder nogle firmaer, som havde døgnåbent.

Herefter, og idet strafferetlig forfølgning af ansatte hos Svane er opgivet af anklagemyndigheden, findes der ikke at være ført tilstrækkeligt bevis for sagsøgernes anbringende om, at det omhandlede tyveritækkelige gods er bortkommet ved tyveri begået af ansatte hos Svane. DSV, der allerede har betalt begrænsningsbeløbet, skal således frifindes.

Efter sagens udfald skal If og Nordisk Film i sagsomkostninger til DSV betale 30.000 kr. til dækning af advokatbistand.

Thi kendes for ret:

DSV Solutions A/S frifindes.

If Skadeforsikring, Filial af If Skadeförsäkring AB, og Nordisk Film A/S skal inden 14 dage betale DSV Solutions A/S 30.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Jens Boye  Michael B. Elmer Henrik Dam

(retsformand)

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 31. oktober 2012

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»