Daniel - Stort mødelokale 2

Forretningskendetegn - Isolerings-Gruppen Odense A/S

Resumé

Isolerings-Gruppen Odense A/S havde ved vedvarende brug af indarbejdelse af kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN A/S opnået beskyttelse heraf som varemærke. F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A.s brug af selskabsbetegnelser, hvori ordene Isolerings Gruppen indgik, var i strid med Isolerings-Gruppen Odense A/S´ varemærkeret. Vederlag og erstatning

Dom i sagen V 78 11

Isolerings-Gruppen Odense A/S
(Advokat Erik Engel)

mod

F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A.
(Advokat Søren Stendahl Plomgaard)

Under anbringende af, at F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A. (i det følgende: FIG) har krænket Isolerings-Gruppen Odense A/S' (i det følgende: Isolerings-Gruppen) varemærkeret til kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN, har Isolerings-Gruppen nedlagt påstand om, at FIG skal ophøre med at benytte kendetegnene Isolerings Gruppen som firmabetegnelse og forretningskendetegn, udslette binavnene Isolerings Gruppen Danmark S.M.B.A., Isolerings Gruppen Fyn S.M.B.A. og Isolerings Gruppen Sjælland S.M.B.A. af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, og i vederlag og erstatning betale Isolerings-Gruppen 100.000 kr. med procesrente fra den 12. august 2011, subsidiært et mindre beløb.

FIG har påstået frifindelse.

Isolerings-Gruppen

Isolerings-Gruppen beskæftiger sig med isolering af bygninger. Selskabet blev stiftet i 1979 og beskæftigede sig oprindelig med opførelse af huse. Fra 1981 koncentrerede selskabet sig om isolering af huse.

Isolerings-Gruppen der ikke har registreret kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN som varemærke i Patent- og Varemærke-styrelsens register, har til dokumentation for ibrugtagningen og indarbejdelsen af disse kendetegn fremlagt et antal dokumen-ter, annoncer og fotos, hvor Isolerings-Gruppen har anvendt kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN, herunder en annonce i Fyns Stiftstidende fra den 20. juni 1981 for Isolerings-Gruppens stand på det Fynske Fællesskue, et kursuscertifikat fra 1983 fra Superfos Glasuld, telefonbogsannoncer fra 1983, fotos fra en messe i Odense i 1984, en avisartikel fra 1985, en reklameka-lender fra 1988, en pressemeddelelse fra 1989, eksempler på kundefakturaer bl.a. fra 2000, annoncekontrakter vedrørende De Gule Sider og Krak fra 2005-2011 og print af Isolerings-Gruppens hjemmeside gennem tiden.

FIG

FIG blev stiftet den 15. november 2009 som et skuffeselskab og i juni 2010 overtaget af de nuværende ejere. I efteråret 2010 påbegyndte FIG virksomhed inden for isoleringsbranchen, hvor FIG har udført arbejde i Københavnsområdet og på Sjælland. FIG har i sommeren 2010 registreret de binavne, som er nævnt i Isolerings-Gruppens påstand, i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Forklaringer

Kurt Adamsen har forklaret, at han ejer Isolerings-Gruppen. Han blev uddannet som tømrer i 1969. Selskabet startede i hus-branchen, men i 1979 satte den høje rente en stopper for hussalget, og de skiftede over til at arbejde med isolering. De blev i 1981 certificeret og autoriseret til at isolere med glasuld.

Frem til 2005 var den årlige omsætning cirka 4-5 mio. kr., og omsætningen steg derefter til cirka 10 mio. kr. Arbejdet udføres i hele landet, og Isolerings-Gruppen har som kunder både private personer og virksomheder og offentlige myndigheder. Odenses borgmester valgte i 1989 Isolerings-Gruppen til at holde en konference for en kinesisk delegation, som var interesseret i at høre om isolering.

De har gennem årene vedblivende annonceret for at få kunder, idet folk, der allerede har isoleret deres huse, sjældent skal have det isoleret på ny. De annoncerer i telefonbøger, på internettet og i aviser, herunder i landsdækkende Jyllands-Posten.

Han blev opmærksom på FIG, da han modtog opkald fra kunder, som skældte ud over ikke at have modtaget bestilte tilbud, og opdagede, at kunderne var blevet kontaktet af et andet firma, FIG, som brugte navnet Isolerings Gruppen. Han oplevede 2-3 gange at få sådanne henvendelser, hvor kunder forbandt Isolerings-Gruppen med FIG.

Isoleringsgruppen har til stadighed anvendt fortløbende fakturanumre, og Isolerings-Gruppen har sendt 3.200 fakturaer ud over de seneste ca. 10 år. Selskabsnavnet er formelt Isolerings-Gruppen Odense A/S, men man bruger ikke Odense og har i realiteten altid markedsført sig under kendetegnene Isolerings-Gruppen A/S, hvor selskabsangivelsen er med-taget for at fremhæve, at Isolerings-Gruppen opfylder kapitalkravene til et A/S og ikke blot er et ApS, som i byggebranchen ofte forbindes med selskaber, der går ned. De har kunder over hele Danmark.

Frederik Glob har forklaret, at FIG ejes af hans mor og hans kæreste, mens han står for den daglige drift og herunder taler med kunder og entreprenører og sørger for markedsføring på internettet. De købte selskabet i 2010 ved at udfylde en formular på internettet, hvorefter navnet blev ændret. Han er lidt af en internetnørd. De kom online med en firmahjemmeside den 26. november 2010.

FIG isolerer med papiruld og flamingo i modsætning til Isolerings Gruppen, der anvender glasuld. Omsætning i 2010 var ca. 300.000 kr., hvoraf ca. 90 % hidrørte fra hans personligt drevne virksomhed, Tagmaleren v/ Frederik Glob, mens de resterende ca. 10 % var fra andre kunder. Omsætningen steg i 2011 til 1,7-1,8 mio. kr. Kunderne kommer alene via internettet, da FIG ikke markedsfører sig andre steder. De valgte firmanavnet Isolerings Gruppen Danmark, da de så kunne have mindre forretninger rundt omkring i landet, som kunne samles under ét navn. De registrerede binavne med områdenavne.

De udfører kun isoleringsarbejde på Sjælland. Henvendelser fra jyske kunder sendes videre til kolleger i Jylland. De modtager årligt 2.500-3.000 henvendelser fra potentielle kunder. Han har selv talt med ca. 10 kunder, der forvekslede dem med Isolerings-Gruppen, og også deres kontordame har fået lignende henvendelser.

Parternes synspunkter

Isolerings-Gruppens advokat har anført, at Isolerings-Gruppen har anvendt betegnelsen ISO-LERINGS-GRUPPEN for isolering i over 30 år. Selskabet har fra starten været certificeret og autoriseret i isoleringsbranchen hvor det er kendt, idet det til stadighed har markedsført sig under disse kendetegn.

Kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN er således indarbejdede gennem langvarig brug, at de herved har opnået særpræg og er beskyttet som varemærke.

FIGs anvendelse af identiske eller stærkt lignende forretningskendetegn indebærer derfor en krænkelse af Isolerings-Gruppens varemærkeret. Der skal ses bort fra tilknyttede stednavne, også fordi kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN som nævnt af Kurt Adamsen i praksis til stadighed har været anvendt uden stednavnet.

Det er ved forklaringerne godtgjort, at der er konkret er sket forvekslinger, hvilket har skabt markedsforstyrrelse. Frederik Glob må som internetnørd, der er vant til at søge på Google, have været fuldt på det rene med Isolerings-Gruppens eksistens og således i ond tro, og registreringen af binavnene må anses som en skærpende omstændighed.

Krænkelsen har utvivlsomt haft negativ indvirkning på Isolerings-Gruppens indtjening, hvis nedgang i omsætning fra 2009 til 2010 ikke blot kan skyldes finanskrisen.

FIG's advokat har anført, at ISOLERINGS-GRUPPEN ikke har særpræg. Brugen af kendetegnene i en vis periode er ikke tilstrækkelig til at skabe særpræg. Tilføjelsen af selskabsbetegnelsen A/S må medføre, at der stilles større krav til indarbejdelse, som ikke kan anses opfyldt i denne sag.

Der er ikke risiko for forveksling af parterne. ISOLERINGS-GRUPPEN A/S kan ikke forveksles med Isolerings Gruppen Danmark. Stednavnet har betydning og er egnet til at adskille virksomhederne fra hinanden.

Der er ikke lidt noget tab. FIG etablerede sig først i efteråret 2010 og havde i dette år alene en omsætning fra udefrakommende kunder på ca. 30.000 kr.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Isolerings-Gruppen har siden 1979 konsekvent og til stadighed anvendt kendetegnene ISO-LERINGS-GRUPPEN for sin virksomhed. Retten finder, at der foreligger dokumentation for en så omfattende og vedvarende indarbejdelse, at kendetegnene herved har opnået fornødent særpræg og har opnået beskyttelse som varemærke for denne virksomhed.

Det er uden betydning for anvendelsen som varemærke, at virksomhedens selskabs-navn indeholder stednavnet Odense og den obligatoriske angivelse af selskabsformen A/S.

FIGs brug af de samme kendetegn - hvad enten det sker med eller uden tilføjelse af stednavn eller med eller uden angivelse af selskabsformen - er herefter i strid med Isolerings-Gruppens eneret til varemærket ISOLERINGS-GRUPPEN.

Krænkelsen findes at måtte tilregnes FIG som forsætlig eller uagtsom. FIG s daglige leder, Frederik Glob, er efter sin forklaring lidt af en internetnørd og burde ved opslag på internettet have undersøgt, om andre virksomheder brugte disse kendetegn.

Det lægges efter Kurt Adamsens og Frederik Globs forklaringer til grund, at FIGs anvendelse af selskabsnavne mv., der svarer til eller stærkt ligner Isolerings-Gruppens varemærke ISOLERINGS-GRUPPEN, har givet anledning til adskillige forvekslinger og dermed markedsforstyrrelse for varemærkets indehaver.

Isolerings-Gruppens påstand tages herefter til følge. Vederlag og erstatning fastsættes efter et samlet skøn til 25.000 kr. FIG skal endvidere betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til Isolerings-Gruppen, heraf 500 kr. til dækning af retsafgift og resten til dækning af udgift til advokat.

T H I K E N D E S F O R R E T

F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A. skal

- ophøre med at benytte kendetegnene Isolerings Gruppen som firmabetegnelse og forretningskendetegn,

- udslette binavnene Isolerings Gruppen Danmark S.M.B.A., Isolerings Gruppen Fyn S.M.B.A. og Isolerings Gruppen Sjælland S.M.B.A. af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, og

- betale Isolerings-Gruppen Odense A/S 25.000 kr. med procesrente fra den 12. august 2011 og 15.000 kr. i sagsomkostninger.

Det idømte at udrede inden 14 dage fra denne doms dato.

Sagsomkostningerne forrentes i henhold til rentelovens § 8a.

Thorkild Juul Jensen Michael B. Elmer Jan Olsen

(Retsformand)

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 4. december 2012

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»