Formidler havde krav på provision

Resumé

Formidler af kontakter for en dansk import- og salgsvirksomhed til tjekkiske producenter havde krav på betaling af provision, da formidleren ikke have tilsidesat sin forpligtelse til produktionskontrol, hvorfor der ikke kunne ske modregning vedrørende mangelfulde produkter. 

Dom i sagen H-22-04 


Pavel Janda
(Advokat Stefan Reinel)
mod
CZ Import A/S
(Advokat Per Rosenberg Andersen
v/ advokat Torsten Brønnum Rasmussen)

Indledning og påstande

Sagen vedrører modregning i krav på provision ved formidling af handelskon-
trakter med eventuelt erstatningskrav på grund af fejlbehæftede produkter.

Pavel Janda har nedlagt påstand om, at CZ Import A/S tilpligtes at betale
297.129,73 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. august 2001.

CZ Import A/S har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod
betaling af et mindre beløb efter rettens bestemmelse.


- 2 -

Sagens omstændigheder

Parterne

Pavel Janda er bosiddende i Tjekkiet og indgik i 1995 en samarbejdsaftale med
KKP Adviser ApS, hvorefter Pavel Janda skulle formidle kontakt til tjekkiske pro-
ducenter af forskellige materialer og kontrollere produktionen. Samarbejdsafta-
len blev indgået med Pavel Jandas daværende arbejdsgiver Katerina Jandova
med angivelse af Pavel Janda som repræsentant og som værende den person,
der skulle udføre aktiviteterne. Pavel Janda overtog imidlertid aftalen som selv-
stændig part, og ansættelsesforholdet hos Katerina Jandova ophørte.

CZ Import A/S (herefter CZ Import) hed tidligere KKP Adviser A/S og før det KKP
Adviser ApS. Selskabet er hjemmehørende i Danmark og driver virksomhed med
import og videresalg af hovedsageligt materialer til videre forarbejdning i pro-
duktionsvirksomheder. Selskabets direktør og eneejer er Kurt K. Pedersen.

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen, der er skrevet på tysk, angår handel med industrivarer med
virkning fra den 15. august 1995. Aktivitetsophør er angivet til "Efter aftale. Af-
talen kan opsiges af alle ordrepersoner med 6 måneder." Årsag til aktivitetsop-
hør er angivet således: "Upålidelighed mht. arbejdet. Manglende opfyldelse af af-
talen." Aktiviteter og profit er beskrevet således i aftalen, hvor de tyske formule-
ringer er anført i parentes:

"...
Aktiviteter:
Hr. Pedersen - bestillingerne
-
salget
Hr. Janda
- kontakt med producenterne


- produktionen (die Produktion)


- produktionskontrollen (die Produktionskontrolle)


- produktionskorrektion (die Produktionskorrektionen)
Profitdannelse:
- prisaftale med en producent


- hr. Pedersen betaler denne pris


- hr. Janda's profit er 7 % af producentens pris
- hr. Pedersens profit er købsprisen i Danmark minus Janda's
profit minus producentens pris.

Betaling: Hr. Pedersen betaler et formidlingsgebyr til hr. Janda ved udgangen af hver må-
ned. Formidlingsgebyret er udregnet på basis af betalingerne til producenterne i den
samme måned.
..."

Tvisten i denne sag vedrører rækkevidden af "produktionskontrolle".


- 3 -

Samarbejdet blev bragt til ophør den 31. december 2000 efter følgende brev af
27. juni 2000 fra KKP Adviser A/S (i dansk oversættelse):

"...
Vores samarbejdet har nu løbet i 5 år.
Vi synes derfor, at det er tid til at genforhandle denne aftale.
I henhold til aftalen kan begge parter opsige aftalen med en frist på 6 måneder.
Vi opsiger derfor formelt aftalen til ophør den 31.12.2000.
I efteråret vil vi genforhandle aftalen og forventer at en ny aftale vil træde i kraft den
1.1.2001.
..."

Der blev ikke indgået en ny samarbejdsaftale.

Metalhjulene

Den manglende betaling af provision m.v. til Pavel Janda er begrundet med, at
nogle metalhjul, som blev leveret af det tjekkiske firma Walaski & Ciencala, ikke
materialemæssigt levede op til de krav, CZ Import havde stillet. Selve kuglen
blev fremstillet af et polsk støberi.

Hjulene blev i september måned 1999 analyseret af et tjekkisk laboratorium
"Vúhz a.s. Dobrá". Følgende fremgår af Pavel Jandas tyske oversættelse:

"...
Grauguss-versuchsprotokol
...
Versuchstema: Gussteile aus Material 422420 a 422425.
...
Prüfungsbeschreibung:

1) bei allen Musstern war Härte HB gemesst, mit Poldi-Hammer in einer lage von
Gussteil resultaten haben Informationscharakter, Prüfungsbeschreibung ist beige-
legt

Musster

HB
Musster

HB
Rad 2441
Nr. 1
<130
Rad 2440
Nr. 1
194

Nr. 2
126

Nr. 2
209

Nr. 3
131

Nr. 3
154
Nr. 4
157
Nr. 5
126
Nr. 6
146
Nr. 7
193

Die Härte HB gemäss CSN 422420 für Gussteile mit Dicke von 15 bis 30 mm, die in
(s)andform gegossen sind, ist definiert von 160 bis 220 HB.
Die Härte HB gemäss CSN 422425 für Gussteile mit Wandicke von 15 bis 30 mm in sand-
form gegossen,.ist von 180 bis 240 HB definiert.

...
Versuchsresultaten:
1) Gemesste Härte HB (Poldi-Hammer) Aufgabe 2441, Musster Nr. 1-3 sind nicht
CSN 422425 für die Gussteile mit wanddicke von 15 bis 30 mm in sandform ge-
gossen, die Musster sind weicher. Gemesste Härte HB (Poldi-Hammer) Aufgabe
2440 Musster Nr. 3-6 Sind nicht gemäss CSN 422420 für Gussteile mit Wanddicke


- 4 -

von 15 bis 30 mm in Sandform gegossen ­ sind weicher. Die Musster Nr. 1-2 und
Musster Nr. 7 haben die Härte HB im Bereich, der Norm gibt.
2) Chemische Analyse zeigte, dass Umfang von Sulfur und auch Phosporus
beantworten bei beiden Musstern von CSN ­ Norm.
..."

CZ Import importerede hjulene til Danmark og solgte dem til Nord-Plan A/S, der
blandt andet anvendte hjulene i produktionen af reolsystemer til arkivformål.
Nord-Plan indhentede en "Metallografisk undersøgelse og kemisk analyse af stø-
bejernshjul" hos Teknologisk Institut i Danmark, dateret den 11. juli 2000. Un-
dersøgelsen omfattede følgende hjul, hvoraf hjul nr. 1 og 2 var ubrugte, og nr. 3
og 6 var brugte og fremviste skader på løbebanen i form af afbrækkede kanter:

Nr. 1, fremstillet af DFJ
Nr. 2, fremstillet i Kina
Nr. 3, fremstillet i Polen
Nr. 6, fremstillet i Polen

En hårdhedsmåling af prøver fra hjulene på snitfladen vinkelret til godsoverfla-
den viste følgende måleresultater (HB2,5/187,5/15):

Nr. 1
201
Nr. 2
218
Nr. 3
125
Nr. 6
128

Analysen indeholdt følgende:

"4. Konklusion

Som nævnt under pkt. 1 viser slibet, at hjul nr. 6 har en stor ferritandel, som er meget
blød. Dette bekræftes også af hårdhedsmålingerne. Brinellhårdheden af prøverne (hjul)
nr. 3 og 6 er ca. 1/3 lavere end hjul nr. 1 (referencehjulet). ...

Årsagen til den lave hårdhed af hjul nr. 3 og 6 skyldes sandsynligvis den af Dem omtalte
glødebehandling. Analysemæssigt skulle hårdheden af hjul nr. 6 ligge i nærheden af hjul
nr. 1. Den omtalte glødebehandling bevirkede således en stor forøgelse af ferritandelen,
og dermed falder trykstyrken.
..."

Betalingskravet

Et kontoudtog fra KKP Adviser A/S (bilag D) viser en forfalden saldo til Pavel
Janda pr. den 20. november 2000 på 148.919,95 kr. Af opgørelsen fremgår, at
der i efteråret 2000 månedligt er krediteret fakturaer fra Pavel Janda med 2.000
kr. Der er fremlagt enkelte fakturaer fra samme periode, herunder fakturaer på
2.000 kr. for "Technologischer Transport".

Yderligere fakturaer (bilag 14-19) fra Pavel Janda til KKP Adviser på i alt
148.209,78 kr. er dateret i perioden den 9. december 2000 til den 15. januar


- 5 -

2001. To af fakturaerne er på 2.000 kr. og angives at vedrøre Technologischer
Transport.

Påstandsbeløbet udgøres af 148.919,95 kr. (bilag D) og 148.209,78 kr. (bilag
14-19).

Modkravet

CZ Import har modtaget reklamationer over metalhjulene fra Nord-Plan. Af CZ
Imports finans-kontokort nummer 1001 Reklamationer hjul fremgår med bogfø-
ringsdato 6. december 2000 krediteringer med 260.295,92 kr., som derefter de-
biteres under henvisning til to fakturaer. Dernæst fremgår med bogføringsdato
21. maj 2002 debitering af 16.282,75 kr. vedrørende udskiftning i England og
PFA Marina. Af et andet Finans-kontokort nummer 1202 Reklamationer fremgår
med bogføringsdato den 31. marts 2003 debitering af 246.438,24 kr. vedrørende
reklamationsomkostninger hjul og debitering den 15. september 2003 af
98.567,50 kr. vedrørende reklamationshjul hos Oslo Byarkiv. Saldoen er opgjort
til 474.558,99 kr. under konto 1202, og CZ Import har oplyst, at dette udgør det
samlede reklamationsbeløb vedrørende hjul fra den tjekkiske fabrik.

KKP Chech s.r.o

Ifølge en overdragelseserklæring den 11. februar 1999 overdrog Pavel Janda "Kc
100.000 nominell Gesellschafts-Kapital im Janda Export, s.r.o.," til KKP Holding
ApS. Det fremgik blandt andet: "Von der Übertragungs-Summe ist Pavel Janda
gefriedigt", og at "Hernn. Pavel Janda forsetzen als geschäftsführend Direktor im
die Gesellschaft". ... "Der Name die Gesellschaft werde geändert im verbindung
mit der übertragung nach KKP CZ."

På vegne KKP Chech rettede Pavel Janda den 2. januar 2001 henvendelse til
Nord-Plan med tilbud om levering af hjul til forskellige priser direkte fra KKP
Chech.

KKP Adviser A/S opkrævede ved faktura af den 31. marts 2003 til KKP Holding
ApS 381.350,91 tjekkiske kroner svarende til ca. 90.000 danske kr. Fakturaen
omfatter diverse kontorinventar, kontormaskiner og software.

Den 13. april 2005 besluttede en tjekkisk byret i Ostrava at afslå Pavel Jandas
anmodning om tilbagekaldelse af funktion og udnævnelse af Richard Kadlec som
ny direktør i KKP Chech, og Pavel Janda blev pålagt at betale sagsomkostninger


- 6 -

med 51.470 CZK til KKP Chech. Ifølge Pavel Janda er afgørelsen indbragt for hø-
jere retsinstans.

Forklaringer

Pavel Janda har forklaret, at han er uddannet maskiningeniør, som i Tjekkiet er
den videregående tekniske ingeniøruddannelse. Han beskæftiger sig med indkøb
og salg.

Samarbejdet med KKP Adviser A/S begyndte, da Kurt Pedersen kontaktede den
virksomhed, hvor han var ansat. Kurt Pedersen ønskede et samarbejde om at få
kontakter til tjekkiske producenter. Kurt Pedersen ønskede at få produceret stål-
produkter, i begyndelsen af kunstnerisk art. Siden blev det maskinbearbejdede
produkter. Han valgte i 1995 at forlade virksomheden og blev selvstændig. Han
arbejdede fuld tid og kun for Kurt Pedersen.

Hans opgave var at sikre hele processen fra bestilling til slutfase/levering. Han
modtog en bestilling og måske en teknisk beskrivelse eller skitse fra Kurt Peder-
sen, hvorefter han fandt en virksomhed, som kunne producere varen. Han aftal-
te hele færdiggørelsen af produktet indtil levering fra producenten. Det hændte,
at han greb ind i selve produktionsprocessen, når der for eksempel skulle afkla-
res uklarheder i dokumentationen, eller hvis ordregiveren ønskede, at der skulle
rettes på den tekniske fremgangsmåde.

Kurt Pedersen og han aftalte indholdet af samarbejdsaftalen under Kurt Peder-
sen første besøg i Tjekkiet, hvorefter han udformede den.

Formuleringen "kontakt med producenterne" dækkede meget bredt den mundtli-
ge, skriftlige, telefoniske og personlige kontakt med producenten. Producenten
måtte oplyse, om han var i stand til at levere det ønskede produkt ifølge de tek-
niske angivelser. Han varetog kontakten med hensyn til specifikationer m.v. Ef-
ter at en egnet producent var fundet, forhandlede han pris og leveringstidspunkt
med producenten. Kurt Pedersen afgav selve bestillingen på det grundlag direkte
til producenten med oplysning om produktets nummer, pris og antal.

Formuleringerne "produktionen" og "produktionskontrollen" dækker bredt. For
det første er det spørgsmålet, om produktionen i det hele taget er påbegyndt og
i modsat fald årsagen til, at det ikke er sket. Hvis der manglede materialer, gjor-
de han, hvad han kunne for at finde en leverandør, så produktionen kunne be-
gynde. Næste skridt var under produktionen at undersøge, om leveringstids-


- 7 -

punktet kunne overholdes. Derefter så han på logistiske spørgsmål, emballage
og ekspedition. Endelige kontrollerede han de færdige produkter i forhold til
overflade, udseende, farve, antal og dimensioner. Han var ikke i besiddelse af
analyseapparater til foretagelse af kemiske analyser.

"Produktionskorrektion" skete for eksempel, når Kurt Pedersen under en påbe-
gyndt produktion ændrede tegningen og dermed slutproduktet. Produktionen
måtte så standses, og der skulle tages stilling til, hvordan produktionen blev på-
virket af ændringerne. Skulle det hele kasseres, hvad kunne genbruges, og skul-
le Kurt Pedersen betale ekstra?

Han formidlede kontakten til den tjekkiske producent af hjulene, Walaski & Cien-
cala, og yderligere kontakten til underleverandøren af selve kuglen, som er et
jernproducerende værk i Polen. Værket i Polen var billigst, og Kurt Pedersen
pressede prisen. Det polske værk fulgte en dansk metode til støbning af kugler-
ne. Det polske værk forestod hærdningen. Kravet var, at hjulene skulle være af
materialet GG20, Grauguss nr. 20. Den tjekkiske virksomhed var stadig produ-
cent, og metalkuglerne fra det polske værk var en underleverance. Den tjekkiske
virksomhed monterede delene til det færdige hjul. Han kontrollerede ikke de pol-
ske halvfabrikata, men kontrollerede dimensioner m.v. af det færdige produkt.
Kurt Pedersen havde selv bestilt kuglerne uden at orientere ham derom. Han
blev først bekendt med det, da der kom reklamationer.

Efter reklamationerne om, at hjulene brød sammen, undersøgte han, hvad nor-
men Grauguss nr. 20 indebærer. Normen er meget omfattende, og en ordregiver
er nødt til at præcisere, hvor man befinder sig indenfor normen. Kurt Pedersen
bad om Grauguss-undersøgelsen fra det tjekkiske laboratorium. Han har ikke
apparaterne til at gennemføre en sådan analyse. Analysen taler ikke om fejl eller
om, at analysen er foretaget op mod GG20. Kurt Pedersen sendte hjulene til la-
boratoriet, og han ved ikke, hvilke der er polske.

Fakturaerne for Technologischer Transport skyldtes, at halvfabrikata blev trans-
porteret for færdiggørelse til et andet sted, når producenten ikke havde det nød-
vendige udstyr hertil. Betalingen for transporterne var ud over prisen ifølge
samarbejdsaftalen. Betalingen bestod af så mange forskellige småbeløb, at Kurt
Pedersen bad om en nemmere ordning med et månedligt fast beløb på 2.000 kr.

Kurt Pedersen bad ham om at oprette et tjekkisk selskab, og efter aftale blev
anparterne i KKP Chech overdraget til KKP Holding ApS. Han har et tilgodeha-
vende hos KKP Chech, og han har forsøgt ad rettens vej at blive fyldestgjort.


- 8 -

Retssagerne er ikke afsluttede. Der er fremsat krav om betaling hos Kurt Peder-
sen, der påstår, at han ikke har nogen penge. KKP Chech er ikke gået konkurs
endnu. Der er flere sager i Tjekkiet, for der er to tvister. Den ene er Pavel Janda
mod KKP Chech, og den anden er Pavel Janda mod KKP Holding ApS. Afgørelsen
fra retten i Ostrava angiver de korrekte parter. Han har sagsøgt KKP Czech i den
sag, fordi KKP Chech indsatte en ny direktør i selskabet. Han blev pålagt at beta-
le 51.000 CZK, men sagen er anket.

Der er ikke anlagt sag mod det polske værk for kuglernes kvalitet. På eget initia-
tiv har han besøgt det polske værk for at undersøge kvaliteten, og værket øn-
sker ikke længere at kommunikere med ham. Værket påstår, at der er tale om
et kvalitetsprodukt.

Walaski & Ciencala holdt møde med CZ Import om reklamationerne. Walaski &
Ciencala eksisterer ikke længere.

Kurt Karsten Pedersen har forklaret, at han er direktør i CZ Import og eneejer
af holdingselskabet. Han blev uddannet som ingeniør i 1975 og har været selv-
stændig siden 1989. CZ Import udfører alene montage og har ingen produktion
som underleverandør til den danske metalindustri. Tidligere fandt produktionen
næsten kun sted Tjekkiet og lidt i Polen. Der er 20 mand beskæftiget i koncer-
nen. Omsætningen på ca. 30 mio. kr. Aktiviteterne er delt ud i 5-6 forskellige
selskaber, som arbejder med hver sit område. Det spænder fra rådgivning om
kinesiske forhold over metalprodukter til granitbordplader og brugskunst. Pavel
Janda har alene haft samarbejde med CZ Import.

I 1993-1994 var han på erhvervsbesøg i Tjekkiet, og i 1994/95 begyndte samar-
bejdet med Katerina Jandova, der havde Pavel Janda ansat. Pavel Janda skulle
sikre kvaliteten af produkterne i Tjekkiet og var yderst kvalificeret hertil. CZ Im-
port får lavet mange forskellige produkter, typisk efter en tegning med materia-
lespecifikationer. Pavel Janda skulle styre det hele i Tjekkiet og tjente 6-700.000
kr. om året. Samarbejdet forløb upåklageligt indtil 1999, da reklamationerne fra
Nord-Plan fremkom.

På et tidspunkt i 1996-1997 købte han en virksomhed, som producerede hjul til
Nord-Plan. Hjulene blev støbt i Frederiksværk. Det var en fordel at flytte produk-
tionen til Tjekkiet. I begyndelsen var underleverandøren til Walaski & Ciencala
også en tjekkisk virksomhed, og der var ingen problemer med hjulene. Pavel
Janda foreslog, at kuglerne i stedet blev produceret i Polen, da leverancen var
mere stabil, og prisen var bedre. Det havde han ikke noget imod, men han spa-


- 9 -

rede ikke noget og måtte betale den oprindelige aftalte pris. Han besøgte det
polske værk inden for at se, hvor kuglerne kom fra, og om procedurerne så ud til
at være i orden. Det polske værk fik hans støbeværktøj. Måske har nogen efter-
følgende bedt polakkerne om at lave kuglerne blødere for lettere at kunne bear-
bejdes. Ethvert støberi ved, at GG20 er en bestemt hårdhed, medmindre andet
oplyses. GG20 fremgik af tegningen fra Nord-Plan. Hjulene kunne slet ikke pro-
duceres uden denne oplysning. Han sendte tegningen til Pavel Janda, der gav
den til Walaski & Ciencala.

Problemet opstod i 1999, men det var ikke til at se, om det vedrørte en bestemt
leverance, eller hvad årsagen var. Nord-Plan reklamerede, fordi hjulene brød
sammen. Hjulene sad på arkivreoler og skulle kunne bære 750 kg, men var for
bløde. Udstyr til måling af metals hårdhed koster ca. 15-20.000 kr. og anvendes
generelt i industrien. Han har en stationær maskine, som trykker en nål ned i
materialet og måler hårdheden. Han tror, at det også gøres i Tjekkiet, for nor-
malt følger oplysninger om hårdhed med fra støberiet. Han testede ikke selv hju-
lene fra Tjekkiet/Polen, for han forventede, at de var i orden. Hjulene var støbt
og bearbejdet med henblik på videresalg. Siden har han indført egen kvalitets-
kontrol.

Det drejede sig om 40.000 hjul om året eller 10 % af den samlede omsætning,
og problemet skulle løses. Han bad Pavel Janda teste syv prøver på et tjekkisk
laboratorium. De 7 prøver viste, at der var forskel på metallets hårdhed, hvilket
er en fejl. Alle ved, at GG20-materiale mindst skal holde en hårdhed på 160.
Støberiet vil normalt altid udføre kontrol efter støbning. Hvis materialet er for
blødt, må det reproduceres. Pavel Janda skulle have kontrolleret hjulenes hård-
hed stikprøvevis som med alt andet. Pavel Janda behøvede ikke selv maskiner til
dette, for det kan testes mange steder. Det kan ikke ses på hjulet, om hårdhe-
den er i orden.

I begyndelsen troede han, at det var et lille problem, men testen viste, at hjule-
ne var for bløde. Eneste kunde var Nord-Plan, der til gengæld har kunder over
hele verden. Reklamationerne beløber sig til ca. ½ mio. kr., hvilket han informe-
rede Pavel Janda om. Samarbejdsaftalen blev opsagt i juni 2000, men med mu-
lighed for genforhandling. Pavel Janda ville imidlertid ikke på nogen måde dele
reklamationsomkostningerne med CZ Import. I dag produceres hjulene i Kina.

Da det kan godt betale sig at have eget selskab i Tjekkiet, blev KKP Chech etab-
leret via Pavel Janda. Siden har Pavel Janda gjort alt for at genere ham og sel-
skabet med hensyn til, hvem der er ejer og tegningsberettiget. Pavel Janda fik


- 10 -

medhold i at have et krav mod selskabet, og som direktør fik Pavel Janda en
"eksekutor" til at bemægtige sig selskabets mapper, tegninger, inventar m.v.
som sikkerhed. Ved brevet af 31. marts 2003 overdrog KKP Chech inventaret til
moderselskabet, som har anlagt sag mod Pavel Janda for at have tilegnet sig ak-
tiverne.

Jim Hansen har forklaret, at han er direktør i Nord-Plan. 70 % af omsætningen
udgøres af mobile reoler på hjul. Nord-Plan har samarbejdet med CZ Import i
15-16 år og har fået leveret hjul gennem mange år og gør det fortsat.

For 3-4 år siden kom der reklamationer fra Holland, USA og Norge om, at hjule-
ne smuldrede. Det var aldrig sket før. Der var sort smuds på skinnerne, og store
stykker støbejern faldt af. Han kontaktede CZ Import og sendte hjulene til Tek-
nologisk Institut. Han bad CZ Import om at dreje nogle nye hjul og kontrollere
de hjul, der var undervejs. Nord-Plan skiftede de gamle hjul ud med nye hjul af
jern, og problemet var afhjulpet.

Kunderne blev holdt skadesløse af Nord-Plan, der modtog en kreditnota fra CZ
Import og erstatning for ombytningen. Det drejede sig om ca. 500.000 kr. i
2000. Der er kommet få reklamationer siden hen. Udskiftning i tre lande har to-
tal set kostet 7-800.000 kr. inkl. omkostningerne til ekstern arbejdskraft, men
uden interne omkostninger. Nord-Plan betragter sagen som afsluttet overfor CZ
Import.

Under udbedringsprocessen fik han en henvendelse fra Pavel Janda om levering
af hjul. Han undlod at svare, selv om de tilbudte hjul var billige.

Parternes argumenter

Pavel Janda har gjort gældende, at CZ Import A/S ikke har betalt for de leve-
rede ydelser, og at fakturabeløbene er ubestridte bortset fra fakturaerne vedrø-
rende Technologischer Transport. Provisionen for de leverede ydelser skal derfor
betales. Kravet vedrørende transport af varer ligger uden for samarbejdsaftalen,
men dette skal betales som aftalt. Pavel Jandas forklaring herom stemmer
overens med CZ Imports bogføring.

CZ Import manglende betaling er alene begrundet i et modregningskrav. Grund-
laget for modregningskravet er uklart, og CZ Import har bevisbyrden for dets
eksistens.


- 11 -

CZ Import har gjort gældende, at Pavel Janda ikke er berettiget til provision af
de fejlbehæftede hjul. Der foreligger imidlertid ingen oplysning om, hvor stor
denne provisionsandel skulle udgøre.

CZ Import må for at få erstatning godtgøre, at Javel Panda ikke har opfyldt sine
forpligtelser efter samarbejdsaftalen eller har begået fejl, samt dokumentere sit
tab.

Samarbejdsaftalen er uklart formuleret. Pavel Janda skulle udføre produktions-
kontrol, og han udførte en hel del arbejde for sin provision, herunder at finde
den rette leverandør, forhandle pris, besøge fabrikken og tage produkterne i øje-
syn. Pavel Janda var derimod ikke forpligtet til videregående tekniske og kemi-
ske undersøgelser, selv om han er ingeniør. Han havde ikke apparaterne eller er-
faring med højteknologisk produktion til at kunne foretage produktkontrol. Det
er ikke ført bevis for, at fejlene ville have været opdaget ved at tage en trykprø-
ve. Analyserne viser mange test og indebærer mere end bare en trykprøve. CZ
Import havde dernæst selv apparatur til trykmåling. En pligt for Pavel Janda til
at foretage så præcise undersøgelser måtte være fastlagt i aftalen. Af aftalen
fremgår alene produktionskontrol og ikke produktkontrol, og CZ Import har ikke
godtgjort, at der foreligger en aftale om, at Pavel Janda skulle udføre en mere
omfattende kontrol af produktet. Standarden GG20 er først nævnt under retssa-
gen, men der er ingen dokumentation eller bevis for, at denne specifikation er
oplyst ved bestillingen til producenten. Kurt Pedersen forklarede, at det var en
almindelig kendt standard, men det er ikke dokumenteret. Derimod vidste Kurt
Pedersen præcis, hvordan hjulene skulle undersøges og havde udstyret dertil. CZ
Import må være forpligtet til at tage stikprøvekontrol og har udvist egen skyld.
Derimod har CZ Import ikke godtgjort, at Pavel Janda har begået fejl.

Erstatningsbeløbet er ikke opgjort på anden måde end ved vidneforklaring fra en
kunde samt udskrift fra eget kontokort. Dette er ikke tilstrækkeligt.

Opsigelsen af samarbejdsaftalen var efter Kurt Pedersens forklaring grundet i et
ønske om at dele skaden med Pavel Janda. Det fremgår ikke af opsigelsen.
Manglerne var kendt allerede i 1999, og det må være retsfortabende ikke at gøre
det gældende i opsigelsen, hvis CZ Import mente at have et krav.

Retssagen i Tjekkiet er irrelevant for denne sag, da den vedrører andre parter.

CZ Import A/S gør gældende, at Pavel Janda ikke kan gøre noget krav gæl-
dende mod CZ Import.


- 12 -


Pavel Janda varetog CZ Imports interesser i Tjekkiet, som er langt væk fra
Danmark. Der var Pavel Janda, der foreslog at flytte produktionen af kuglerne til
hjulene til Polen. Hjulene er efterfølgende undersøgt i Tjekkiet. Kun 3 af 7 frem-
sendte hjul overholdt de aftalte normer med hensyn til hårdhed. Teknologisk In-
stituts analyse viste, at de polske hjul i hårdhed lå 1/3 under referencehjulet.
Hjulene er således mangelfulde. Samarbejdet var mellem professionelle parter.
Pavel Janda må som ingeniør have haft kendskab til hårdhed m.v. og var be-
kendt med kravene fra de forudgående produktioner. Pavel Janda er derfor ikke
berettiget til vederlag, og det er Pavel Janda, der har bevisbyrden for, at han op-
fyldte sine forpligtelser og har krav på honorar.

CZ Import regnede med, at samarbejdsaftalen skulle genforhandles, hvorfor der
ikke var grund til fremsætte krav ved opsigelsen. Aftalen blev ikke genforhand-
let, men Pavel Janda fortsatte med at fakturere. Opgørelsesmæssigt kan faktu-
raerne i bilag 14-19 og D lægges til grund, men det har formodningen imod sig,
at CZ Import bestilte varer for 1 mio. kr. efter samarbejdets ophør sammenlig-
net med de øvrige fakturaer, hvorfor bilag 19 ikke er udtryk for noget reelt. At
Technologischer Transport er bogført, indebærer ikke en anerkendelse af, at der
var aftale herom. Der er ikke ført bevis for berettigelsen af dette krav.

CZ Import har ført bevis for et tab på 500.000 kr. som følge af manglerne ved
hjulene. Modkravet er fuldt dokumenteret.

Pavel Janda blev pålagt at betale sagsomkostninger under den tjekkiske retssag
om, at Pavel Janda uberettiget fortsatte som direktør for KKP Chech, hvorfor
dette krav kan modregnes i Pavel Jandas krav mod CZ Import.

Rettens begrundelse og resultat

Det i bilag D anførte beløb kr. 148.919,95 kr. svarer til de af CZ Import bogførte,
og CZ Import har intet fremført til støtte for, at dette beløb ikke skyldes.

Udgiften til "Technologischer Transport" i alt 4.000 kr. er ikke omfattet af par-
ternes samarbejdsaftale, men tilsvarende beløb har tidligere været betalt af CZ
Import, der ikke har fremført specifikke indvendinger mod beløbet, hvorfor Pavel
Jandas forklaring lægges til grund. Efter samarbejdets ophør fremsendte Pavel
Janda en slutopgørelse over provision (bilag 19). De navne, der er anført heri
genfindes i tidligere opgørelser, og der er helt sædvanligt, at der er restprovison


- 13 -

at betale efter en opsigelse. Da CZ Import intet konkret har anført mod opgørel-
sen, lægges denne til grund.

Javel Pandas samlede krav mod CZ Import udgør herefter 297.129,73 kr., der
svarer til det påstævnte beløb.

Vedrørende modkravet har CZ Import gjort gældende, at der ikke skal betales
provision af fejlbehæftede leverancer. Såfremt der skal kunne ske modregning i
provision for en fejlbehæftet leverance, skal fejlen helt eller delvist kunne tilskri-
ves agenten:

Efter samarbejdsaftalen skulle Pavel Janda foretage produktionskontrol, og det
er ikke godtgjort, at han ikke har opfyldt sine forpligtelser i så henseende. Der er
ikke ført bevis for, at der er indgået aftale om yderligere specifik kontrol af hju-
lene, særligt hårdheden af disse, som efter begge parters forklaring skulle være
GG 20. CZ Import, som efter egen forklaring kunne foretage denne kontrol, har
efter det oplyste heller ikke gjort det. CZ Import har ikke godtgjort, at der fore-
ligger fejl fra Pavel Jandas side.

Den fremlagte dokumentation for tabet og de afgivne forklaringer findes ikke på
tilstrækkelig måde at dokumentere CZ Imports tab.

Da den tjekkiske afgørelse ikke er mellem de samme parter som i denne sag, og
da afgørelsen heller ikke er endelig, vil kravet under den tjekkiske sag ikke kun-
ne anvendes til modregning under nærværende sag.

Pavel Jandas påstand tages herefter til følge.

I sagsomkostninger skal CZ Import betale 30.000 kr. med tillæg af moms 25 %
samt 7.600 kr. til dækning af retsafgift. Sagsomkostningerne er fastsat under
hensyn til sagens omfang og den anvendte tid.

Thi kendes for ret:

CZ Import A/S betaler inden 14 dage til Pavel Janda 297.129,73 kr. med tillæg
af procesrente fra den 5. august 2001 samt i sagsomkostninger 30.000 kr. med
tillæg af moms 25 % samt til dækning af retsafgift 7.600 kr.


Ove Andersen Mette Christensen Hans Erik Hempel Hansen


- 14 -(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


aftalen skulle genforhandles, hvorfor der
ikke var grund til fremsætte krav ved opsigelsen. Aftalen blev ikke genforhand-
let, men Pavel Janda fortsatte med at fakturere. Opgørelsesmæssigt kan faktu-
raerne i bilag 14-19 og D lægges til grund, men det har formodningen imod sig,
at CZ Import bestilte varer for 1 mio. kr. efter samarbejdets ophør sammenlig-
net med de øvrige fakturaer, hvorfor bilag 19 ikke er udtryk for noget reelt. At
Technologischer Transport er bogført, indebærer ikke en anerkendelse af, at der
var aftale herom. Der er ikke ført bevis for berettigelsen af dette krav.

CZ Import har ført bevis for et tab på 500.000 kr. som følge af manglerne ved
hjulene. Modkravet er fuldt dokumenteret.

Pavel Janda blev pålagt at betale sagsomkostninger under den tjekkiske retssag
om, at Pavel Janda uberettiget fortsatte som direktør for KKP Chech, hvorfor <b

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»