Forlængelse af agenturaftale

Resumé

Agents undladelse af at forlænge agenturaftale var ikke misligholdelse, hvorfor agenten var berettiget til godtgørelse i medfør af handelsagentlovens § 26.

 

Dom i sagen H-110-04


Grieser & Koch GmbH
(Advokat Lotte Eskesen)

mod

KE Fibertec A/S
(Advokat Peter Dahl)


Indledning og påstande

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Grieser & Koch GmbH (Grieser & Koch) er berettiget til godtgørelse i forbindelse med ophør af en agenturaftale indgået med KE Fibertec A/S (Fibertec) og vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul.

Grieser & Koch har nedlagt påstand om, at 1. Fibertec tilpligtes at betale Grieser & Koch et beløb på 102.415,12 i godtgørelse for agenturaftalens ophør med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 7. oktober 2004.

2. Fibertec dømmes til at betale Grieser & Koch erstatning for manglende indtægt for 2004 på i alt 102.000 i form af vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Fibertec har påstået frifindelse.

Grieser & Koch nedlagde ved domsforhandlingens begyndelse påstand om betaling af restprovision for 2003 på 25.691,18 . Denne påstand blev forligt under domsforhandlingen, men retten er ikke bekendt med forligsbeløbet.

Sagens omstændigheder

Grieser & Koch er et tysk selskab, der driver rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor klimateknik og støjforanstaltninger samt handelsagentur og forhandlervirksomhed. Selskabet tegnes af diplomingeniør Emil Koch.

Fibertec producerer tekstilbaserede filtrerings- og ventilationssystemer, som udgør en del af aircondition- og ventilationssystemer særligt for produktionsvirksomheder og kontorer. Virksomhedens direktør er Carsten Jespersen.

Parternes samarbejde begyndte i 1994 og omfattede oprindeligt kun en del af Tyskland. I 1997 blev samarbejdet udvidet geografisk. Den 23. april 1999 indgik parterne en agenturaftale, hvorefter Grieser & Koch blev berettiget til som agent eksklusivt at formidle salg af Fibertecs produkter i hele Tyskland.

Af agenturaftalens § 22 fremgår det, at kontrakten trådte i kraft den 1. januar 1999 og havde en løbetid på 5 år frem til den 31. december 2003. En forlængelse af aftalen skulle indgås senest den 30. juni 2003.

I aftalens § 2 er der fastsat følgende minimumsomstæning: 1999 DEM 370.000, 2000 DEM 500.000 og 2001 DEM 850.000. Omsætningen for 2002 og 2003 skulle der opnås enighed om senest den 31. december 2001. Såfremt Grieser & Koch
ikke opnåede 75 % af den nævnte omsætning, kunne Fibertec opsige aftalen på grund af misligholdelse.

Aftalens § 26 gav ved aftalens ophør Grieser & Koch ret til en godtgørelse på op til et års provision beregnet på grundlag af 5 års provision og i øvrigt på betingelser svarende til handelsagentlovens § 25. Ved beregningen af en eventuel agentgodtgørelse i anledning af aftalens ophør skulle der foretages et fradrag for allerede eksisterende kunder på kontraktindgåelsestidspunktet på 40.000 DEM, svarende til 20.451.

Aftalens § 7 indeholder en konkurrenceklausul, hvorefter Grieser & Koch under aftalens løbetid og indtil 1 år efter dens ophør ikke må indgå samarbejde om forhandling af tekstilbaserede ventilationssystemer. Opsiges aftalen af Fibertec, skal Fibertec betale en godtgørelse svarende til den gennemsnitlige månedlige provision beregnet på baggrund af de seneste 5 års provisionsudbetalinger.

Efter aftalens § 27 skal eventuelle tvister mellem parterne afgøres efter dansk ret, og den tyske version af aftalen skal i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne være gældende.

Ved siden af agenturaftalen med Grieser & Koch indgik Fibertec den 11. juni 2002 en såkaldt OEM-aftale med firmaet Bioclimatic GmbH (Bioclimatic), hvorefter Fibertec leverede produkter til Bioclimatic, som Bioclimatic udbød i Tyskland som et "private label"-produkt. Bioclimatic var således en konkurrent til Grieser & Koch, og der var derfor indgået aftale om, at Fibertec betalte Grieser & Koch en provision på 5 % af den samlede omsætning fra Bioclimatic.

I et tillæg til agenturaftalen af 11. juni 2002 fremgår det, at omsætningstallene for 2002 blev fastsat til 400.000 inklusiv Bioclimatic med 100.000 , mens tallene for 2003 skulle udgøre 500.000 inklusiv Bioclimatic med 200.000 . Grieser & Koch var dog ikke ansvarlig for omsætningen med Bioclimatic.

Griser & Kochs salgsarbejde bestod blandet i, til brug for ingeniørers og planlægningsbureauers såkaldte LeistungsVerzeichnisse, der indeholdt bygherrens ønsker til et byggeprojekt, at lave en beskrivelse af Fibertecs produkt og forudsætningerne for brugen af produktet. I forbindelse med planlægning af kontrakter og udarbejdelse af tilbud anvendte Grieser & Koch et edb-program
benævnt WinVent.

Omkring årsskiftet 2002/2003 indledte parterne forhandlinger om en fortsættelse af samarbejdet. Grieser & Koch havde på dette tidspunkt til hensigt, at etablere et salgsselskab i Tyskland under navnet KE Fibertec Deutschland GmbH, der skulle indgå en forhandleraftale med Fibertec til afløsning af agenturaftalen.

Grieser & Kochs omsætning ekskl. Bioclimatic havde de forudgående år været:

1999 217.000 , 2000 288.000 , 2001 327.000 og 2002 274.000.
Omsætningen for 2003 blev på 304.000

Fibertec fremlagde sit første kontraktudkast i februar 2003, og dette udkast var genstand for omfattende diskussion i de følgende måneder. I brev af 22. august 2003 sendte Grieser & Koch sine kommentarer til Fibertecs udkast. Brevet var vedlagt bemærkninger fra Grieser & Kochs advokat samt ændret kontraktudkast. Heri foreslog Grieser & Koch, at omsætningsmålene for 2004-2006 fastsattes til 365.000 , 400.000 og 440.000 . Det fremgik ikke, hvorvidt disse tal var inklusiv omsætningstallene for Bioclimatic.

I brev af 24. oktober 2003 sendte Fibertec et revideret udkast til forhandleraftale. I § 14 i udkastet blev omsætningsmålene for 2004 til 2006 fastlagt til henholdsvis 525.000 , 600.000 og 690.000 . Ifølge udkastet var Fibertec berettiget til at ophæve kontrakten på grund af væsentlig misligholdelse, såfremt 75 % af omsætningsmålene ikke blev nået. Efter udkastets § 15 var Grieser & Koch berettiget til en godtgørelse på 35 % af et års omsætning ved kontraktens ophør, dog højst 121.560 . Beløbet på 121.560 svarer til den gennemsnitlige udbetalte årlige provision i perioden 1999-2003. Retten til godtgørelse bortfaldt imidlertid, såfremt kontrakten blev ophævet på grund af væsentlig misligholdelse fra Grieser & Kochs side.

I e-mail af 13. november 2003 meddelte Emil Koch, at udkastet ikke kunne accepteres og vedhæftede sin advokats bemærkninger, hvori foresloges som ophævelsesgrund, at omsætningen i 2 på hinanden følgende år lå under 75 % af
målet. Af e-mailen fremgår videre:

"Ich schlage vor, dass wir die offene Fragen in einer gemeinsamen Besprechung zusammen mit meinem Anwalt besprechen.
...
Als Termin schlage ich vor den 2,3 oder 4.12.2003.

Ich bitte Euch um eine zügige Bearbeitung und Antwort ob die Besprechung an diesen Terminen stattfinden kann.
...
An der Besprechung mit Bioclimatic am 12.12.2003 in Vejen will ich teilnehmen, und ich werde dazu noch mit Herrn Schammert [Bioclimatic] sprechen.
..."

- 5 -

Fibertec besvarede henvendelsen i e-mail af 26. november 2003. Af e-mailen fremgår blandt andet.

"...
Zu Paragraph 14
Wir haben die Umsatzziele noch einmal geändert:


Jahresumsatz 2004:
500.000

Jahresumsatz 2005:
575.000

Jahresumsatz 2006:
661.000
...
Wir akzeptieren die Formulierung deines Anwaltes:
Sinkt der Jahresumsatz in mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahren unter 75 % des Zielumsatzes, hat der Hersteller das Recht, den Vertrag zu kündigen.
...
Diese letzten Änderungen müssen als unabänderlich und endgültig betrachtet werden. Du musst nun entscheiden, ob du obige Änderungen akzeptieren kanst, damit du am 1. Januar 2004 als Vertragshändler beginnen kanst. Wir können uns nicht länger strecken, und deshalb finden wir es zwecklos, uns sowohl KW 49 als 50 zu treffen.

Dafür möchten wir empfehlen, dass du in Verbindung mit dem Jahrestreffen mit Bioclimatic schon am Nachmittag den 10. Dezember 2003 kommst, damit wir Zeit haben, die praktischen Verhältnisse zu besprechen, die im Falle deines Wechsels zu Vertragshändler gelöst werden müssen, und sonst die generelle Marktlage in Deutschland zu besprechen..."

I e-mail af 5. december 2003 skrev Carsten Jespersen, Fibertec, igen til Emil Koch:

"...
Ich möchte gerne wissen, ob du mit Herrn Schammert von Bioclimatic wegen unserer Jahressitzung am Freitag den 11. Dezember d.J. gesprochen hast, und ob du immernoch am 9. Dezember ankommen wirst.

Wir hätten den Vertrag gern am 10. d.M. fertigverhandelt, es hängt jedoch davon ab, ob du zu den für uns definitiven Punkten Stellung genommen hast (siehe mein Email von 26. November d.J. bez. Insbesondere der Paragraphen 14 und 15).
...
Bitte, bestätige Montag, damit wir gegebenenfalls ein Hotelzimmer für dich reservieren können.
..."

Den 8. december 2003 meddelte Emil Koch ved e-mail, at han ikke anså de reviderede omsætningsmål for rimelige markedssituationen i Tyskland taget i betragtning. Emil Koch anførte videre, at han anså det for umuligt at indgå en forhandleraftale på det foreliggende grundlag. Han gjorde endvidere opmærksom på, at agenturaftalen udløb den 31. december 2003, og tilbød, såfremt parterne heller ikke kunne enes om en forlængelse af denne, en afviklingsaftale.


I e-mail af 10. december 2003 foreslog Fibertec agenturaftalen forlænget med 3 år dog med ændrede omsætningsmål, således at disse i de kommende år udgjorde 500.000 for 2004, 575.000 for 2005 og 661.000 for 2006, hvoraf Bioclimatic udgjorde henholdsvis 135.000 , 155.000 og 178.000.

Grieser & Koch afviste i e-mail af 15. december 2003 at indgå en agenturaftale på de skitserede vilkår og anførte bl.a.:

"Ich werde keinen neuen Vertrag, auch keinen neuen Handelsvertretervertrag abschliessen, der Umsatzvorgaben enthält, von denen ich heute schon erkennen kann, dass diese nicht eingehalten werden können. Überrascht hat mich auch die von Dir angesprochene Strategie, einer negativen Preisentwicklung auf dem deutschen Markt durch eine Reduzierung meiner Provision erreicht werden.
..."

I e-mail af 18. december 2003 foreslog Fibertec, at omsætningstallene nedsattes til 365.000 , 400.000 og 440.000 og anførte i den forbindelse, at disse tal var taget fra Grieser & Kochs kontraktudkast af 22. august 2003. Det bemærkedes videre, at Bioclimatic-omsætningstallene blev holdt uden for agenturaftalen.

Parterne nåede ikke til enighed om en forlængelse af agenturaftalen.

Ved ophøret af parternes samarbejde henstod ikke færdigbehandlede forespørgsler, ligesom der umiddelbart efter ophøret fremkom forespørgsler fra kunder. Om håndteringen heraf henvises til forklaringerne.

Grieser & Koch returnerede i maj 2004 kataloger, prospekter, prøvemontagesystemer, CD´er med beregningssystemet WinVent samt øvrigt materiale.

Som dokumentation for Grieser & Kochs tilvejebringelse af nye kunder er fremlagt en udskrift af Grieser & Kochs bogholderisystem, hvoraf fremgår en oversigt over kontrakter, som Grieser & Koch igennem kontraktens løbetid har formidlet
og modtaget provision for. Den optjente provision udgør ca. 649.000 for perioden 1. januar 1999 til 30. april 2004.

Af en tilsvarende udskrift fremgår det videre, at Grieser & Koch i samme periode formidlede kontrakter med allerede eksisterende kunder for i alt 235.314,95 og herfor modtog en samlet provision på 61.478,45 .

Som dokumentation for den tyske markedssituation i 2003/2004 er fremlagt uddrag af "Analyse & Prognose ­ Bauwirtschaftlicher Bericht 2003/2004", Zentralverband Deutsches Baugewerbe, hvoraf blandt andet fremgår (i dansk oversættelse):

"...
Anderledes end det foregående år er der i 2003 ikke i nogle af de statistisk viste områder en positiv udvikling i de respektive ordrevolumener. Selvom ændringerne i fem af de seks områder falder mere ugunstigt ud for de nye forbundslande, er udviklingen i de samlede ordrer i det gamle Vesttyskland dårligere. Her er andelen af de enkelte byggesektorer af stor betydning. Således svarer alene den nye ordrevolumen for industrielt byggeri i det gamle Vesttyskland til ca. 90 % af den samlede ordrevolumen i det gamle Østtyskland.
..."

En grafisk fremstilling af ordreudviklingen i byggehovederhvervet 2002/2003 viser en tilbagegang på 19,4 % for industrielt byggeri i Vesttyskland og for samtlige byggehovederhverv 11,1 % i Vesttyskland og 9,4 % i Østtyskland.

Af en udskrift, dateret 13. oktober 2003, fra Udenrigsministeriets hjemmeside om eksportrådgivning for byggeri og anlæg fremgår blandt andet:

"...
Indledning
Byggeindustrien i Tyskland er med 55 % af alle investeringer stadig den største andel af den tyske økonomi. Siden bygge-boomet i midten af 1990´erne har branchen imidlertid været i konstant tilbagegang på stort set alle fronter. Byggesektoren er som bekendt uhyre konjunkturfølsom og den almene træghed i den tyske samfundsøkonomi rammer hårdt og direkte i bygge/boligsektoren. Produktionen indenfor bygge- og anlægssektoren udviste i sommeren 2003 beskedne stigninger i forhold til foråret 2003 men desværre ser de seneste tal og prognoser ultimo 2004 ikke ud til at give forhåbninger om et umiddelbart opsving. Kun indenfor etagebyggeri ser aktiviteterne ud til at ligge på et nogenlunde stabilt niveau.
...
Markedsindikatorer og trends
...
Udsigterne for 2005
Det er realistisk at regne med en yderligere tilbagegang i byggeproduktionen, i størrelsesordnen ca. 4 %. Der kan næppe forventes positive impulser fra de offentlige budgetter, med mindre der kommer hurtig gang i de ovennævnte PPP-projekter og erhvervslivets indtjeningsvilkår ventes ikke at føre til flere bygningsinvesteringer.

..."

Fibertecs omsætning på det tyske marked fra 1. januar 2004 til 31. oktober 2004 var 449.078,64 , hvoraf Bioclimatic udgjorde 141.951 . Der er tvist om, hvor stort et beløb, der vedrører nye kunder.

Forklaringer

Emil Koch har forklaret, at kontakten til Fibertec blev etableret i 1996, hvor parterne indgik en agenturaftale, der var gældende for Sydtyskland. Han kan ikke huske om denne kontrakt var tidsbegrænset eller de nærmere vilkår for aftalen. Han havde andre agenturer vedrørende luft og klimateknik, hvilket FiBertec var bekendt med.

Aftalen fra 1999 var en tillægsaftale, som var gældende for hele det tyske område. Aftalen var tidsbegrænset efter ønske fra Fibertec. I Tyskland er aftaler normalt tidsubegrænsede. Forhandlingerne omkring aftaleindgåelsen var meget langvarige, men på et møde gennemgik man aftalen punkt for punkt og blev enige. Det var Fibertec, der ønskede punktet i § 26 om godtgørelse medtaget i aftalen, hvilket var usædvanligt, idet der normalt alene henvises til Handelsgesetzbuch (HGB), der regulerer forholdet. Det er sædvanligt med konkurrenceklausuler, men normalt indeholder en kontrakt en henvisning til HGB´s bestem-
melse, hvorefter den kun er gyldig, hvis der samtidig udbetales en godtgørelse. Han accepterede klausulen, fordi han mente, at dansk ret ikke afveg fra tysk, hvilket Carsten Jespersen bekræftede. Han gik derfor ud fra, at han opnåede samme beskyttelse som efter HGB, men undersøgte det ikke nærmere.

Tallene i aftalen vedrørende minimumskravene til omsætningen var prognoser. Man havde ingen konkrete tal at sammenligne med, da der ingen agenter var i de øvrige delstater. Omsætningstallene blev i øvrigt ikke nået.

De begyndte at forhandle om forlængelse af kontrakten i februar 2003. De forhandlede om at ændre agenturaftalen til en forhandleraftale, da han var Fibertecs eneste agent, og da mulighederne for at udvikle markedet ville være bedre, hvis han var forhandler, fordi han som forhandler havde større spillerum. Derudover ville han gerne arbejde med underagenter, og det kan man ikke, når man kun har en agenturaftale med leverandøren. Han kunne heri se en udvikling/mulighed, som han gerne ville investere i.


Det første udkast til en forhandleraftale kom fra Fibertec og indeholdt omsætningstal i omegnen af 600.000 for 2004. Han og hans advokat fremsatte i marts et modforslag indeholdende de samlede omsætningstal for hele Tyskland for 2004-2006 på henholdsvis 365.000 , 400.000 og 440.000 . Da de forhandlede om en aftale, der dækkede hele landet, indgik omsætningstallene for Bioclimatic også i de foreslåede tal og i de efterfølgende forhandlinger. Det var på baggrund af tallene ikke urealistisk at tilknytte nye agenter, da man som forhandler har andre muligheder end som agent. Blandt andet bestemmer man selv prisen og kan tilbyde andre ydelser. Målet med at tilknytte nye agenter ville kunne nås i løbet af 5-6 år.

Da de forhandlede de nye tal, var recessionen begyndt i Tyskland. I Grieser & Kochs prognoser over den fremtidige omsætning indgik de omsætningstal, de havde nået, og den købevillighed, der aftegnede sig på markedet. Bioclimatic nåede fx ikke de omsætningstal, der var fastsat for dem. Recessionen omfattede hele virksomhedens arbejdsområde. Han forventede ikke højere tal for 2003 på basis af den daværende økonomiske situation. Recessionen satte ind i 2003, og man kunne ikke forvente, at den ophørte i 2004. Man kunne ikke gå ud fra, at stamkunderne ville blive ved med at investere, tværtimod havde de vist sig mindre ivrige efter at investere.

De tal, Fibertec foreslog i e-mailen af 18. december 2003 for agenturaftalen, var ikke acceptable, da disse tal ikke medtog omsætningen for Bioclimatic, mens deres forslag på 365.000 var inklusiv denne omsætning.

Under parternes forhandlinger om kontraktforlængelse i 2. halvår af 2003 fortsatte de med at bearbejde markedet intensivt. Parterne håbede, at man kunne nå til enighed om et fortsat samarbejde. Kunderne mærkede derfor ikke noget til de igangværende forhandlinger. Grieser & Koch deltog i IKK-messen i oktober 2003 i Hannover, og de fortsatte med at bearbejde kunder helt frem til slutningen af januar 2004. De sendte alle oplysninger om nye kunder til Fibertec. Det var aftalt med Fibertec, at Win Vent-filerne først skulle medsendes, når der kom en ordre ud af beregningerne.

Af deres kundelister fremgår, at de havde kunder indenfor anlægsbyggeri; der er stamkunder som fx DaimlerChrysler og Bosch. Disse virksomheder er meget store og råder over store produktionshaller, der hele tiden bygges om. Han ved, at Fibertec har draget nytte af hans arbejde også i 2004, da der er kommet korrespondance til Grieser & Koch fra gamle kunder. Det sker stadig, at de får forespørgsler. Ved kontraktens ophør tabte han 40 % af sin provision.


Advokat, Dr. Dirk Siegmann har forklaret, at han den 3. januar 2003 holdt rådgivningsmøde med Emil Koch om ændringen af agenturaftalen til en forhandleraftale. Han var bekendt med, at forhandlingerne skulle være afsluttet i juni 2003, men betragtede ikke fristen som definitiv. Han opfattede fristen i agenturaftalen som en måde at sikre sig, at man startede forhandlingerne i god tid. Forløbet var så langt, fordi man havde meget forskellige forestillinger om indholdet. Udgangspunktet for forhandlingerne var et udkast af 11. februar 2003 fra Fibertec, som indeholdt omsætningsmål, som blev diskuteret igen og igen. Tallene var meget høje og indeholdt en kraftig stigning fra 500.000 for 2003 til 1.125.000 for 2007.

Hans første udkast indeholdt ingen minimumsomsætningstal, men da Fibertec fastholdt kravet om omsætningstal i kontrakten, foreslog de nogle lavere omsætningstal. Tallene fremkom på baggrund af et skøn ud fra tallene for 2002 og var konservative, da der var knyttet en opsigelsesret til en eventuel manglende omsætning. De sammenholdt tallene for 2002 med den økonomiske situation i Tyskland og prøvede i månedsvis at argumentere overfor Fibertec for de konservative estimater. De foreslåede tal på 365.000 for 2004, 400.000 for 2005 og 440.000 for 2006 omfattede også omsætningen for Bioclimatic. Dette
skyldtes, at forhandlerkontrakten var en eneforhandleraftale for hele Tyskland, så det var Grieser & Koch alene, der skulle generere hele omsætningen. Tallene indbefattede derfor alle kunder og alle forhandlere. Desuden kom Fibertec selv med det første udkast, hvori var nævnt en omsætning, som omfattede alt salg inklusiv Bioclimatic, og de gik derfor ud fra samme beregningsgrundlag.

Udover uenigheden om omsætningstallene var et andet vigtigt tema, hvordan man forholdt sig til et eventuelt godtgørelseskrav ved en overgang fra agentstatus til forhandler. Der var kommet mange nye kunder, og man diskuterede, hvad der skulle ske i den anledning. Fibertec stillede forslag om et udligningsbeløb på 121.560 , og man var enige om at forhandle videre på baggrund af dette beløb, der var beregnet korrekt. Der var imidlertid det problem i kontraktens § 15, at beløbet ville bortfalde, hvis kontrakten blev opsagt af Fibertec på grund af manglende opfyldelse af omsætningstallene.

I november 2003 erkendte de, at de skriftlige udkast ikke ville føre til et resultat og ønskede derfor et møde, hvor de kunne drøfte kontrakten. De mente, at et møde kunne rydde misforståelser af vejen. Den 11. november skrev han et brev og foreslog et møde, men Fibertec afviste dette i deres svar af 26. november, hvori Fibertec fastholdt omsætningsmålene, dog reduceret med 5 %, men stigningstakten var uændret. Efter den 26. november havde man derfor ikke grundlag for at forhandle videre om en forhandlerkontrakt. I Fibertecs svar fra 10. december fastholdt man i udkastet til agenturaftale de samme omsætningstal.

Dette forslag og forslaget af 18. december var ikke realistiske, da man ikke kunne opfylde tallene på grund af recessionen i Tyskland, som specielt ramte inden for ventilationsbranchen. Fra 2003 til 2004 skulle man opnå en vækst på 20 %,
og herefter 15 %, og disse tal kunne ikke nås.

De opfattede korrespondancen således, at Fibertec ikke ønskede et møde med Grieser & Koch. Det, Fibertec tilbød i e-mailen af 26. november 2003, var, at Grieser & Koch kunne komme til årsmøde med Bioclimatic, og det forstod de ikke som en accept af et møde.

Omsætningstallene blev ikke ændret af Grieser & Koch fra august og november 2003, men Grieser & Koch nærmede sig Fibertec ved overhovedet at indgå på, at der skulle medtages omsætningstal i forhandlerkontrakten. Baggrunden for, at Grieser & Koch ikke foreslog nye tal i agenturaftalen var, at man var bekymret for, at Fibertec ville opsige aftalen, hvis omsætningsmålene ikke blev nået, hvorefter godtgørelsen ikke ville komme til udbetaling. De ville ikke acceptere et omsætningstal på 365.000 i agenturaftalen, da den økonomiske situation var den samme, uanset om de havde en forhandler- eller agenturaftale.

Vassily Anagnostopoulos har blandt andet forklaret, at han var ansat hos Grieser & Koch i perioden 2001-2004. Han beskæftigede sig med bearbejdning af projekter, og besvarede i den forbindelse spørgsmål fra ingeniører eller håndværksvirksomheder, ligesom han markedsførte produkterne over telefonen, når der kom henvendelser. Han deltog derimod ikke i kundepræsentationer, men har været med Emil Koch på kundebesøg et par gange for at se, hvordan det foregik.

En "LeistungsVerzeichnis" er en ydelsesbekrivelse, der bliver udarbejdet af ingeniører og planlægningbureauer indeholdende bygherrens ønsker til et givet projekt. Griser & Koch skulle til brug herfor lave en beskrivelse af produktet og forudsætningerne for brugen af produktet. De udarbejdede beskrivelsen i prosatekst, så den kunne indgå i pristilbuddet til bygherren. Når Fibertec var nævnt i et givent tilbud fik de ordren, men nogle ingeniører undlod at skrive Fibertec i tilbuddet, og bygherren kunne så vælge et andet produkt.

Der var tilbud, hvor ordren kom efter en uge, mens der nogle gange gik op til 2 år. Nogle gange skulle der foretages så store ændringer i de tekniske specifikationer, at man måtte begynde forfra og lave nye beskrivelser. 80 % af de kunder, de havde vundet, var meget trofaste, mens andre prøvede forskellige leverandører.

Når de fik en ordre, sendte de denne pr. fax. til Fibertec. I WinVent-systemet kunne man indtaste ordrenumre m.v., og disse filer blev sendt vedhæftet en e-mail. Efter agenturaftalens ophør i 2004 sendte han forespørgslerne og vedhæftede WinVent-filen som kopi. I 2004 bearbejdede han kun forespørgslerne, hvis Emil Koch sagde, at han skulle. Alle kundeoplysninger blev videresendt.

Han ophørte med at arbejde for Grieser & Koch i maj 2004. Han blev opsagt, da virksomheden havde problemer med for få ordrer og dermed økonomien. Han var hovedsageligt beskæftiget med salg af Fibertecs produkter.


Carsten Jespersen har forklaret, at samhandelsforholdet mellem parterne begyndte i 1995. Fibertec hed dengang Burgmann. Den første agenturkontrakt blev underskrevet i juni 1995 og var identisk med den sidste kontrakt og var således tidsbegrænset og indeholdt en konkurrenceklausul. I 1996 blev Burgmann købt af Fibertec, og der blev i den forbindelse udarbejdet en ny kontrakt. Fibertec blev under forhandlingerne rådgivet af en advokat. Han ved ikke, om Grieser & Koch tilsvarende blev rådgivet. Alle Fibertecs kontrakter er udarbejdet på baggrund af dansk lov. Han har ikke sat sig ind i lovgivningen i andre lande, og han har derfor ikke på nogen måde rådgivet Emil Koch om kontraktens indhold.

I november 2002 afholdt Fibertec et seminar for alle deres forhandlere, hvor Fibertec fremførte et ønske om at se en vækst i omsætningen på 15 % frem til 2007. Dette ønske blev tiltrådt af parterne som en fælles strategi. Fibertecs kontraktudkast afspejlede dette, hvorfor omsætningsmålene begyndte ved 500.000 . Emil Kochs første udspil indeholdt derimod ingen omsætningskrav.

I slutningen af november lagde de pres på Emil Koch med hensyn til forhandleraftalen. Da Emil Koch på IKK-messen i oktober havde ytret ønske om at deltage i mødet med Bioclimatic, var det praktisk at holde møderne i forbindelse med hinanden. Mødet med Emil Koch skulle finde sted den 10. december, mens Bioclimatic skulle komme den 11. december 2003. E-mailen af 26. november fik han ikke noget svar på. Han ønskede at tale strategiudvikling på det tyske marked med Emil Koch uden advokaternes tilstedeværelse. De havde ikke været dygtige nok til at få de store ordrer, og omkostningerne ved store og små ordrer er næsten de samme. Den 10. december sendte han en ny e-mail til Emil Koch. På dette tidspunkt anså de en forhandleraftale for udelukket. De skulle derfor forhandle en ny agenturaftale. Med hensyn til formuleringen af e-mailen af 5. december mener han ikke, at der er tale om et ultimatum. E-mailen er udtryk for, at begge parter var nødt til at flytte sig. Han fik intet svar på sin mail af 18. december. Satsningen skulle være, at man gik mere ind på det tyske marked.

Han havde ingen alternativ plan, hvis det ikke lykkedes at indgå en aftale med Grieser & Koch. I begyndelsen af januar 2004 indgik Fibertec en afviklingsaftale med Grieser & Koch.

Det er en fordel at være "foreskrevet" i et tilbud, men ofte indhentes der tilbud fra andre leverandører. De arbejder projektorienteret, og når projektet er gennemført, er samhandlen slut. Dette skaber ikke loyalitetskunder. Tanken var at få flere ansatte, der skulle opbygge loyalitets- eller konceptsalg. Han mener ikke, at de har solgt til Datech og Imtech siden 2003. Thermotex er ikke en kunde, men en konkurrent. Der er meget stor udskiftning i deres kundekreds, og der er således ikke tale om stamkunder. Der har kun været tale om gensalg i 12 ordrer ud af 400 i 2004. Hvis man har været involveret i et projekt, kan der dog være tale om gensalg. Produkterne har en levetid på 10-15 år. Fibertec har ikke haft en meget betydelig fordel af de kunder, Grieser & Koch har skaffet. De har et nicheprodukt, som særligt benyttes i forbindelse med ombygninger, så det er næsten en fordel, når der er recession. Desuden har han hørt om recession på det tyske marked siden 1995, men ikke i byggebranchen.

Christian Pedersen har forklaret, at han har været ansat som eksportchef i Fibertec siden august 1994.

Når de fik en ordre fra agenten modtog de tilbuddet, kundens bestilling og en WinVent-datafil, som de brugte til at lægge ordrerne ind i deres computersystem. Fra januar 2004 modtog de ikke længere WinVent-filerne fra Grieser & Koch. Grieser & Koch sendte papirerne med bestillinger og tilbud indeholdende alle detaljer på kunderne, men de skulle selv lægge tingene ind i systemet, hvilket var som at begynde forfra.

Når man er "foreskrevet" i en entreprisekontrakt, er man ikke garanteret ordren. Det er en fordel at være nævnt, men der er eksempler på, at man taber ordren, selvom man er foreskrevet. Det normale er, at der i en kontrakt står "Fibertec eller tilsvarende". I 2004 var der 12-13 tilfælde, hvor de ikke fik ordren i et tilbud, hvor der stod "Fibertec eller tilsvarende". Han ved ikke ud af hvor mange tilbud, men det kan være, at det var halvdelen af tilbuddene. Salget til Datech og DaimlerChrysler var meget mindre efter 2004. Han kender dog ikke det nøjagtige tal. Fibertec har en god del engangskunder.

Planlægningsbureauerne er ikke 100 % trofaste, men skal vedvarende bearbejdes. Rådgivere har stor betydning på det tyske marked.

I 2003 var han sammen med Emil Koch på IKK-messen, hvor man forsøgte at hverve nye kunder. Emil Kochs indsats var uændret, og Fibertec havde en af de største stande det år.

Parternes argumenter

Grieser & Koch har til støtte for påstanden om godtgørelse gjort gældende, at kravet følger af handelsagentloven § 25, hvoraf fremgår, at handelsagenten har krav på godtgørelse ved agenturaftalens ophør. Dette må omfatte enhver form for ophør og gælder derfor også ved udløbet af en tidsbegrænset aftale. Handelsagentloven er præceptiv, men kravet på godtgørelse fremgår ligeledes af § 26 i parternes aftale.

De fremlagte kundelister dokumenterer fuldt ud tilgangen af nye kunder, ligesom det af den af Fibertec udarbejdede grafiske fremstilling over kontraktmålene fremgår, at man har haft en vækstrate. Betingelserne om, at handelsagenten skal have skaffet nye kunder eller en betydelig udvidelse af handlen med den bestående kundekreds er derfor opfyldt.

Al kundeinformation og alle stamoplysninger blev stillet til rådighed for Fibertec. Christian Pedersen har endvidere forklaret, at ingeniørbureauerne havde stor betydning i Tyskland. Det fremgår af forarbejderne til § 25 i handelsagentloven, at der vil være en formodning for, at en fast forretningsforbindelse, som agenten har etableret mellem kunden og agenturgiveren, fortsætter, medmindre andet fremgår af omstændighederne. Fibertec skal afkræfte denne formodning, og Fibertec har på ingen måde dokumenteret, at man ikke kunne arbejde videre med kunderne. Under henvisning hertil må det antages, at forbindelsen med disse kunder har givet Fibertec betydelige fordele.

Det må endvidere antages, at betaling af godtgørelse er rimelig. Emil Koch har oplyst, at Grieser & Koch mistede 40 % af indtjeningsgrundlaget og af den grund måtte afskedige en medarbejder. Grieser & Koch blev endvidere hårdt ramt på
grund af konkurrenceklausulen.

Betingelserne for godtgørelse er derfor opfyldt. Godtgørelsen skal, jf. handelsagentloven § 26 modsvare et års vederlag, da Grieser & Koch i årene forinden havde lavet forarbejdet og nu skulle til at høste frugterne af dette arbejde. Det fremgår af sagen, at da man forhandlede om indgåelse af en forhandleraftale, var man tilsyneladende enige om, at der kunne udbetales en godtgørelse på baggrund af kundekredsen på 121.560 . I § 26 i agenturaftalen er det endvidere aftalt, at der kan betales en godtgørelse svarende til et års provisionsindtægt.

Retspraksis understøtter ligeledes, at agenten er berettiget til den maksimale godtgørelse.

Det bestrides, at kravet på godtgørelse er bortfaldet. Griser & Koch har opfyldt sine forpligtelser og er ikke skyld i, at aftalen er ophørt. Den er udløbet, da parterne ikke har kunnet aftale en forlængelse. Det er Fibertecs risiko, at man arbejder med tidsbegrænsede aftaler.

Hændelsesforløbet omkring kontraktforhandlingerne udgør ikke misligholdelse. Uenigheden mellem parterne vedrørte et meget vigtigt punkt, da de af Fibertec foreslåede stigningstakster på 20 % ikke kunne forventes nået. Der var endvidere meget alvorlige sanktioner forbundet med ikke at nå målet, da Grieser & Koch risikerede, at aftalen blev opsagt på grund af misligholdelse, og man derved mistede retten til godtgørelse oparbejdet i de første 5 år. Omsætningen i 2003 var på ca. 300.000 svarende til omsætningen i 2002 og lå derfor meget tæt på omsætningsmålet på 365.000 , hvorefter aftalen kunne ophæves uden godtgørelse. I årene efter ville der skulle ske yderligere stigninger.

Grieser & Koch har ikke afslået at videreføre den eksisterende aftale. Vilkårene blev ændret, og begge parter bærer ansvaret for, at der ikke kunne opnås enighed. Grieser & Koch har haft hele arbejdet med at præsentere produktet og skal derfor have godtgørelse.

Med hensyn til konkurrenceklausulen er denne aftalt i § 7 i agenturaftalen. Klausulen skal gælde 1 år, og der skal betales vederlag. Man har ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis aftalen udløber. Bestemmelsen må imidlertid fortolkes udvidende, da det er ligeså alvorligt for agenten, at aftalen udløber, som at aftalen opsiges. Godtgørelsen skal svare til den gennemsnitlige månedlige provision beregnet på baggrund af de seneste 5 års provisionsudbetalinger.

Efter § 90 i den tyske Handelsgesetzbuch skal der betales vederlag for konkurrenceklausuler. Agenturaftalen er imidlertid underlagt dansk ret. Efter artikel 7 i Rom-konventionen kan ufravigelige regler i et andet land dog finde anvendelse, hvis forholdet har en nær tilknytning til et andet land. § 90 i Handelsgesetzbuch er en tung beskyttelsespræceptiv regel og dermed international beskyttelsespræceptiv, da der er tale om en slags "Berufsverbot". Endvidere må aftalen antages at have nær tilknytning til Tyskland. Sø- og Handelsretten har derfor hjemmel til at tillægge den tyske regel betydning for dette retsforhold. Hvis retten ikke vil tilkende et vederlag for konkurrenceklausulen, bør klausulen i stedet indgå i vurderingen af rimeligheden af en godtgørelse.

Fibertec har til støtte for sin påstand gjort gældende, at kravet på godtgørelse er bortfaldet, da agenturaftalen er ophørt på grund af agentens forhold. Det var mellem parterne forudsat, at der skulle ske en forlængelse af aftalen ved udløbet, og det var de samme formuleringer, der var i de tidligere aftaler. Under disse omstændigheder er kontrakten blevet tidsubestemt. Grieser & Koch ønskede imidlertid ikke at fortsætte samarbejdet, selvom vilkårene var uændrede og de af Fibertec foreslåede omsætningstal var i overensstemmelse med det, som Grieser & Koch selv havde foreslået. Videre var stigningstakten for omsætningen en fastholdelse af den hidtidige stigning. Grieser & Koch har således undladt at forlænge aftalen, og der skal derfor ikke gives godtgørelse.

Det er endvidere ikke dokumenteret, at der ikke kun er tale om engangskunder. Fibertecs produkter er solgt til engangsprojekter, og efter 2004 er kundegrundlaget derfor et helt andet. På de allerede udførte projekter er der et minimalt
gensalg. Grieser & Koch har ikke bevist, at der er skaffet nye kunder. I årene efter agenturaftalens ophør var der et fald på 20 % i omsætningstallene. Grieser & Koch har derfor ikke tilført Fibertec en betydelig fordel.

Godtgørelsen skal endvidere være rimelig. Den af Grieser & Koch krævede godtgørelse er ikke rimelig set i lyset af, at der efterfølgende har været en omsætningsnedgang, og at Grieser & Koch har handlet illoyalt ved ikke at have udleveret WinVent-filerne til Fibertec. Grieser & Koch har endvidere selv vurderet markedet som svarende til 1999-niveau, og godtgørelsen skal derfor fastsættes langt under end den maksimale godtgørelse. Fibertec har endvidere ikke erkendt, at man ved ophør af agenturaftalen ville betale en godtgørelse af den påståede størrelse.

Med hensyn til kravet på vederlag for konkurrenceklausulen er det gjort gældende, at det er dansk ret, der finder anvendelse. Herefter er der kun grundlag for vederlag, hvis Fibertec har ophævet aftalen. Der er intet grundlag for en udvidende fortolkning af agenturaftalens bestemmelse om konkurrenceklausulen, da aftalen er indgået mellem professionelle parter. Bestemmelsen strider endvidere ikke mod tysk ret, som dog heller ikke finder anvendelse, da man har aftalt dansk ret. Rom-konventionens artikel 7 kan endvidere ikke føre til, at man anvender tysk ret på forholdet, da § 90 i Handelsgesetzbuch ikke international præceptiv.

Det bestrides endvidere, at der er noget grundlag for at lade konkurrenceklausulen få nogen indflydelse på udmålingen af godtgørelsen for aftalens ophør. Godtgørelsen skal ikke fastsættes, som om Fibertec har opsagt aftalen, men der skal i givet fald i stedet gives et passende vederlag.

Rettens bemærkninger og resultat

Parternes agenturaftale af 23. april 1999, hvorefter Grieser & Koch havde en eksklusiv ret til at formidle salg af Fibertecs produkter i Tyskland, udløb den 31. december 2003. Parterne indledte allerede i marts 2003 forhandlinger om en forhandleraftale til afløsning af agenturaftalen, og under disse forhandlinger fremsatte parterne forskellige forslag til omsætningsmål. Da der ikke kunne opnås enighed herom, indledte parterne i november 2003 forhandling om fornyelse
af agenturaftalen, men heller ikke under disse forhandlinger kunne der opnås enighed om omsætningskravet. Grieser & Koch mente, at der i Tyskland var et recessivt marked og kunne under hensyn til, at manglende opfyldelse af omsætningstallene med fradrag af 25 % var misligholdelsesgrund, ikke acceptere Fibertecs forslag. Samarbejdet ophørte herefter den 31. december 2002*. Retten finder ikke, at Grieser & Koch har misligholdt agenturaftalen ved ikke at acceptere Fibertecs forslag om omsætningstal, idet der ikke er overensstemmelse mellem det af Grieser & Koch fremsatte forslag den 22. august 2003 og Fibertecs forslag den 18. december 2003, ligesom de to forslag vedrører henholdsvis en forhandleraftale og en agenturaftale.

Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at Grieser & Koch loyalt har videresendt de oplysninger, der var nødvendige til brug for Fibertecs behandling af de indkomne ordrer. Grieser & Koch havde ingen pligt til at beregne tilbud efter den 1. januar 2003**, hvorfor der heller ikke foreligger misligholdelse ved, at der ikke i alle tilfælde blev fremsendt files indeholdende beregninger.

Parterne har i agenturaftalen aftalt, at dansk ret finder anvendelse. Det er ikke godtgjort, at der under forhandlingerne til Emil Koch er givet oplysninger om, at dansk ret svarer til tysk ret. Da Handelsgesetzbuch art. 90 ikke ses at være international præceptiv, finder Rom-konventionens art. 7, stk. 1 ikke anvendelse. Grieser & Koch har derfor ikke krav på vederlag for den påtagne konkurrenceklausul. * skal rettelig være 2003 rettet i medfør af retsplejelovens ** skal rettelig være 2004 § 221 stk. 1 den 27/11 2006

Herefter har Grieser & Koch krav på godtgørelse efter handelsagentlovens § 25.

Ved indgåelsen af agenturaftalen opgjorde parterne den daværende omsætning på det tyske marked. Dette tal sammenholdt med omsætningstallet for 2003 viser en betydelig omsætningsstigning på eksisterende kunder, ligesom der er sket en forøgelse af kundekredsen, idet nye kunder udgør ca. 90 % af omsætningen. Selvom der i Tyskland i 2003 måtte være et vigende marked, finder retten, at Grieser & Koch gennem sit arbejde har skabt et sådant kendskab til Fibertecs produkter, at det fremover vil give Fibertec betydelige fordele.

Ved ophør af aftalen mistede Grieser & Koch en betydelig provisionsindtægt, ligesom virksomheden var forhindret i over en periode på 12 måneder efter samarbejdets ophør at udøve konkurrerende virksomhed. Det findes derfor rimeligt at tilkende Grieser & Koch en godtgørelse, der skønsmæssigt fastsættes til 100.000.

Sagsomkostninger er fastsat i forhold til rettens resultat samt til, at sagen omfattede et efterprovisionsbeløb, der blev opnået enighed om under domsforhandlingen.

Thi kendes for ret

Fibertec A/S betaler 100.000 med renter fra den 7. oktober 2004.

I sagsomkostninger betaler Fibertec A/S til Grieser & Koch 53.000 kr. samt til dækning af retsafgift og øvrige omkostninger 27.240 kr.
Jørgen Gawinetski Mette Christensen Carsten Vagn Jacobsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»