Forkøbsret til spillemaskiner

Resumé

Under sagen tages der stilling til, om Kampfeldt Automatic A/S kan kræve erstatning af Thomas Pedersen under anbringende af, at han uberettiget har annulleret en aftale om leje af gevinst- og morskabsautomater til Jokeren Spilleland, Frederikssund, og af City Ff ApS under anbringende af, at City FF ApS har købt Jokeren Spilleland, Frederikssund, i strid med Kampfeldts forkøbsret.

Dom i sagen H-32-01


Kampfeldt Automatic A/S

(Advokat Marie-Louise Moltke-Leth) 

mod 

Thomas Pedersen 
(Advokat Jeanne Persson) 

og

City FF ApS 
(Advokat Ole Theut)

Under sagen skal der tages stilling til, om Kampfeldt Automatic A/S (i det følgende: Kampfeldt) kan kræve erstatning af Thomas Pedersen under anbringende af, at han uberettiget har annulleret en aftale om leje af gevinst- og morskabsautomater til Jokeren Spilleland, Frederikssund (i det følgende: Jokeren), og af City FF ApS (i det følgende: City) under anbringende af, at City har købt Jokeren i strid med Kampfeldts forkøbsret. 

Påstande

Kampfeldt har nedlagt påstand om, at Thomas Pedersen og City in solidum, subsidiært hver for sig, skal betale 666.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 30. marts 2001, og at Thomas Pedersen skal anerkende, at han med urette har ophævet aftalen med Kampfeldt om opstilling af automater. Beløbet udgør mistet omsætning for perioden 7. oktober 2000 til den 4. juni 2003 og er opgjort i henhold til en opgørelse fra registreret revisor Ole Jørgensen. Thomas Pedersen har påstået frifindelse. City har nedlagt påstand om frifindelse og om, at Thomas Pedersen skal friholde City for ethvert beløb, som City måtte blive dømt til at betale til Kampfeldt. 

Lejeaftalen

Kampfeldt og Thomas Pedersen indgik den 4. juni 1998 aftale om leje og opstilling af 20 gevinstgivende og 20 ikke-gevinst-givende spilleautomater i Jokeren, der da lå Havnegade 28, Frederikssund. Aftalen var uopsigelig i 60 måneder, hvorefter den 
fortsatte med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder. Opsigelse kunne ske uden varsel, såfremt krav fra myndighederne måtte ændre grundlaget for aftalen. Ved aftalen gav Thomas Pedersen Kampfeldt forkøbsret til Jokeren. Jokeren blev drevet i henhold til en såkaldt tivolibevilling udstedt af Politimesteren i Frederikssund den 22. april 1998 og ændret den 8. januar 1999 i forbindelse med flytning til nye lokaler beliggende Østergade 1Q, Frederikssund. I brev af 2. november 2000 meddelte Kampfeldt Thomas Pedersen, at man med henblik på forbedring af servicen på automaterne havde indgået aftale med Gørløse 
El og garanterede servicebesøg samme dag, hvis der blev ringet mellem kl. 8.00 og kl. 11.00. Det fremgik af brevet, at Thomas Pedersen kunne aftale en eventuel udskiftning af automater med Thomas Lund hos Kampfeldt, idet Kampfeldt havde et 
stort lager af nye og nyere automater. Ved brev af 7. november 2000 blev aftalen ophævet af Thomas Pedersens advokat, der bl.a. anførte følgende: 

"Som begrundelse for ophævelsen skal anføres, at den er væsentligt misligholdt, allerede fordi min klient det sidste halve år ikke har haft det i aftalen forudsatte antal automater opstillet. Hertil kommer, at De uden min klients godkendelse har fjernet automater fra adressen uden opstilling af erstatningsautomater. 

Min klient anfører samtidig, at De ikke ­ som aftalt ­ har sikret, at virksomheden har været forsynet med de nyeste automater, ligesom det er konstateret, at automaterne ikke er forskriftsmæssigt synet og godkendt.

Endelig skal det anføres, at Deres brev dateret 2. november 2000 til min klient er udtryk for et væsentligt ændret serviceniveau." 

Ved aftale af 9. november 2000 overdrog Thomas Pedersen Jokeren til City med overtagelsesdato den 12. november 2000 for 300.000 kr., fordelt med 50.000 kr. på goodwill og 250.000 kr. på driftsmidler og driftsinventar. City indtrådte ikke i Thomas Pedersens løbende kontrakter. Den 13. november 2000 foretog Kampfeldts advokat og revisor sammen med Thomas Pedersen og en repræsentant for City registrering af Kampfeldts automater i Jokeren. Det fremgik heraf, at Kampfeldt havde 38 automater i lokalerne, hvoraf var 28 gevinstgivende, 8 morskabsautomater og 2 vekselautomater. Endvidere fremgik det af registreringen, at automaterne "1001 Nat" og "Magic Night" var ombygget. 

Jokerens omsætning

Ifølge Kampfeldts bogføring var Kampfeldts nettoomsætning i Jokeren i perioden fra den 1. juni 1998 til 31. december 1999 i alt 341.369,40 kr., fra den 1. januar 1999 til 31. december 1999 i alt 384.167,60 kr. og fra den 1. januar 2000 til 15. oktober 2000 i alt 406.681,95 kr. Den månedlige omsætning ifølge bogføringen viser en stigende tendens fra foråret 2000. City har til brug for sagen oplyst sin automatomsætning i spillehallen i Frederikssund til 307.500 kr. for perioden 1. juli til 31. december 2001 og til 399.930 kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2002. Efter årsregnskabet for 1. juli 2000 til 30. juni 2001 har selskabet haft en samlet årsomsætning på 1.263.137 kr. 

Forklaringer

Palle Kampfeldt har forklaret, at han ejer Kampfeldt Automatic A/S, og at han begyndte sin virksomhed med bl.a. opstilling og udlejning af spilleautomater i 1997. Kontrakten om leje af automaterne er en standardkontrakt, som er sædvanlig i branchen. En uopsigelighedsperiode på 60 måneder er ikke usædvanlig. Uopsigelighedsperioden ligger typisk på mellem 36 og 60 måneder. Ved større spillesteder aftales normalt forkøbsret. Kampfeldt har aldrig benyttet en forkøbsret. På større spillesteder blev automaterne tidligere oftest opstillet på en såkaldt tivolibevilling. Blev spillestedet drevet på en tivolibevilling, var spilindtægten afgiftsfri, bortset fra moms. Kunne der ikke opnås tivolibevilling, skulle der betales afgift til kommunen, så der var rift om tivolibevillingerne. Den 1. januar 2001 blev der indført nye afgiftsregler for spil på gevinstgivende spilleautomater, og de medførte bl.a., at der nu skal svares statsafgift på 41 %, men ingen moms. Afgiftspligten blev virksom senest den 1. januar 2002 og medførte krav om online-registrering af spil på gevinstgivende automater. Da Thomas Pedersen flyttede lokaler, drøftede de flytningen. De drøftede ikke en ændring af kontrakten, da der i realiteten kun var tale om en adresseændring. Da Thomas Pedersen flyttede, blev fordelingen af gevinst- og morskabsautomater efter aftale ændret, så der kom flere gevinstgivende automater og færre morskabsautomater. Der forelå ikke nogen fast aftale om, at der skulle udskiftes 2 automater om måneden. Kampfeldt har aldrig fjernet automater, uden at det var aftalt med Thomas Pedersen. Automaterne blev forskriftsmæssigt synet i forbindelse med den løbende udskiftning og ombygning. 

I slutningen af oktober 2000 blev han ringet op af Thomas Pedersen, som sagde, at han tænkte på at sælge sin forretning. Den 31. oktober 2000 var han sammen med sin datter og svigersøn, Thomas Lund, til et møde hos Thomas Pedersen i for-
retningen i Frederikssund. På mødet sagde Thomas Pedersen, at han arbejdede på et salg, men at salget var betinget af, at Kampfeldts automater blev fjernet fra forretningen. Det kunne Kampfeldt ikke gå med til. Thomas Pedersen tilkendegav, at han var utilfreds med den service, som Kampfeldt ydede, og forlangte, at der blev ydet service inden for 2 timer, efter at service var bestilt. Aftalen med Gørløse El var en imødekommelse af Thomas Pedersens ønsker. De nåede aldrig at gøre brug af aftalen på grund af Thomas Pedersens annullation den 7. november 2000. Thomas Pedersen havde ikke forud for mødet den 31. oktober 2000 udtrykt utilfredshed med servicen mv.

En uge efter annullationen blev han ringet op af City, som ville have automaterne fjernet fra lokalerne. Han bad derfor sin advokat og revisor om at få foretaget en registrering af, hvilke automater der stod i forretningslokalerne. Kampfeldt prote-
sterede mod afhentningen. I oktober 2000 havde Kampfeldt 50-80 automater på et lager i Hillerød. Det var både nye og gamle automater. Kampfeldt havde ikke mulighed for at få genplaceret de automater, som man måtte afhente fra Jokeren, førend Kampfeldt indgik lejeaftale med REBO-Automater, hvorefter REBO lejede 20 gevinstgivende automater for 6.000 kr. med tillæg af moms pr. måned. Denne aftale gælder fortsat. Kampfeldt forsøgte at begrænse tabet mest muligt, men markedet var presset og konkurrencen hård. Han har ikke fået nogen henvendelser fra Thomas Pedersen om opstilling af automater i en spillehal i Ballerup.

Han ejer og driver selv spillehaller i Hillerød og Helsingør, som han har bygget op fra grunden. Forretningerne blev etableret i 2001. Han kan ikke sige, om der blev benyttet automater fra Thomas Pedersens forretning i Hillerød og Helsingør, men Kamp-feldt havde også efter etableringen af disse nye forretninger i 2001 et stort lager af automater. I forretninger i Hillerød og Helsingør er der opstillet ca. 70 automater.

Det er hans opfattelse, at Thomas Pedersen og City havde forhandlet en overtagelse på plads, da ophævelsen blev sendt. Han har ikke talt med Enver Iljazovski fra City forud for dette selskabs handel med Thomas Pedersen. Forkøbsretten til Jokeren er ikke tinglyst på ejendommen, og han er ikke bekendt med, om der er givet udlejer underretning om forkøbsretten. 

Thomas Pedersen har forklaret, at han åbnede Jokeren i sommeren 1998. Aftalen med Kampfeldt blev forhandlet med Thomas Bertelsen, der indsatte bestemmelsen om forkøbsret, hvis indhold ikke blev drøftet nærmere. De havde en mundtlig aftale om, at der maksimalt skulle gå 3 timer fra bestilling, og indtil service blev udført. Denne aftale gik fint, indtil Thomas Bertelsen 
stoppede hos Kampfeldt. Da Thomas Lund overtog ansvaret, kunne der gå flere uger, førend service blev udført. Han har ad-skillige gange klaget over servicen til Palle Kampfeldt og Thomas Lund. Det endte med, at de ikke tog telefonen, når han ringede. Det var en forringelse af aftalen, at der blev indgået aftale med Gørløse El. Det var mundtligt aftalt, at der skulle udskiftes 2 automater om måneden, og den aftale blev heller ikke overholdt. Der kommer normalt 5-6 nye automater på markedet om året, og det er vigtigt for omsætningen, at automaterne udskiftes ofte. Thomas Lund fjernede morskabsautomater uden at det var aftalt og uden opstilling af erstatningsautomater. Efter at Thomas Lund tiltrådte, faldt omsætningen. 2 automater i forretningen var ikke forskriftsmæssigt synet. Den ene maskine havde været usynet siden foråret 2000. Ved afhentningen var automaterne fortsat ikke synet. Usynede automater kan tages ud af drift ved at slutte strømtilførslen. Han har tit klaget til Kampfeldt og har også givet udtryk for, at han gerne ville sælge sin forretning. Han har aldrig klaget skriftligt.

Forkøbsretten blev drøftet på mødet den 31. oktober 2000, men han angav ikke nogen pris for forretningen til Kampfeldt. Palle Kampfeldt sagde, at han ikke var interesseret i at købe forretningen, da han ikke drev spillehaller. Kontakten til City blev skabt efter mødet den 31. oktober 2000. Det var ca. 10 dage før den 11. november 2000. Han drøftede ikke forkøbsretten med City. Han drøftede spørgsmålet om forkøbsret med sin egen advokat, som sagde, at der ikke var noget problem, fordi Kampfeldt havde misligholdt kontrakten. Det er vist Citys advokat, som udarbejdede overdragelsesaftalen. Efter ophævelsen kontaktede han Palle Kampfeldt med henblik på udlejning af spilleautomaterne til en ven, som skulle starte en spillehal i Ballerup. Palle Kampfeldt var ikke interesseret i at sætte sine automater op dér. 

Enver Iljazovski har forklaret, at han er medejer af City, og at han har beskæftiget sig med opstilling af spilleautomater siden 1985. I starten af oktober 2000 hørte han, at Jokeren var til salg. Han kørte forbi forretningen og gik ind i den for nærmere at se, hvordan den så ud. Han kontaktede i første omgang ikke Thomas Pedersen. På et branchemøde i sidst i oktober 2000 på Hotel Koldingfjord mødte han tilfældigt Palle Kampfeldt. Han hilste kort på ham og nævnte, at han var interesseret i Jokeren. Palle Kampfeldt sagde, at han ikke selv var interesseret i forretningen. Omkring månedsskiftet oktober/november 2000 tog han sammen med sin daværende kompagnon, Henning Lauridsen, kontakt til Thomas Pedersen om et muligt køb. De besigtigede forretningen og bemærkede straks, at 4 automater ikke var forskriftsmæssigt synet. De drøftede en overtagelse, og Thomas Pedersen oplyste, at Kampfeldt havde misligholdt kontrakten. Thomas Pedersen sagde ikke noget om forkøbsretten, og aftalen med Kampfeldt blev ikke fremvist. 

Overdragelsesaftalen blev underskrevet den 9. november 2000 på et møde i forretningen i Frederikssund. Under mødet havde Henning Lauridsen en telefonsamtale med Palle Kampfeldt. Efter samtalen sagde Henning Lauridsen, at Palle Kamp-
feldt ikke ville overtage forretningen. De tog kontakt til Palle Kampfeldt af kollegiale årsager, fordi det er normalt, at der i standardlejeaftaler, som han selv bruger, er indsat uopsigelighedsbestemmelse. Han vidste ikke noget om forkøbsretten. Det er første gang, at han har set en kontraktbestemmelse om forkøbsret. City drev i regnskabsåret 1. juli 2000 til 30. juni 2001 3 spillehaller, og Jokeren stod for ca. 25 % af årsomsætningen.

Thomas Bertelsen har forklaret, at han var ansat hos Kampfeldt fra 1997 og indtil den 1. juni 2000. Han havde det daglige an-svar for, at automaterne kørte, for reparationer samt for kontraktsforhandling. Han forhandlede aftalen med Thomas Pedersen, og det var ham, som indsatte bestemmelsen om forkøbsret. Det var helt normalt, at Kampfeldt fik forkøbsret, når der var tale om en så stor investering. Forkøbsretten indebar, at Kampfeldt skulle have adgang til at købe forretningen på samme vil-kår, som en tredjemand ville tilbyde. Thomas Pedersen havde igennem ½ til ¾ år forud for ophævelsen flere gange tilkende-givet, at han gerne ville sælge sin forretning, og han bad derfor Thomas Pedersen om at tale med Palle Kampfeldt om salg. Han har deltaget i flere møder med Thomas Pedersen og Palle Kampfeldt, hvor Palle Kampfeldt har sagt, at Kampfeldt var udlejer og ikke interesseret i at drive spillehal. Palle Kampfeldt ændrede ikke holdning til dette spørgsmål, så længe han var ansat i virksomheden. Så vidt han ved, har Thomas Pedersen ikke forelagt Palle Kampfeldt konkrete bud på forretninen. Kamp-feldt har aldrig benyttet en forkøbsret. 

De havde en mundtlig aftale om hurtig service, hvilket vil sige inden for 3-4 timer efter bestilling. Denne aftale blev i videst muligt omfang overholdt. Thomas Pedersen fik service flere gange om ugen og i perioder hver dag. Han oplærte Thomas Lund i maj 2000. Thomas Lund, der havde teknisk snilde, kunne ikke nå at lære det hele på én måned, men blev præsenteret for kunder, lærte at udskifte spil, tømme automater mv. Han ved ikke, om maskinen med spillet "1001 Nat" var ombygget, da han forlod sin stilling hos Kampfeldt. "Magic Night" var ikke kommet på markedet, hvorfor der ikke kan have været foretaget ombygning med dette spil, da han stoppede. Levetiden for et spil er ca. 1 år. Det tekniske materiel i maskinen har en typisk levetid på 5-6 år. 

Thomas Lund har forklaret, at han blev ansat i Kampfeldt den 1. maj 2000. Han blev ansat med henblik på at overtage Thomas Bertelsens funktioner. Ved ansættelsen havde han ikke nogen erfaring fra automatbranchen. Han er uddannet elektronikmekaniker og har erfaring med salg og service fra tv-branchen. Den stigende tendens i omsætningen, der ses fra foråret 2000, skyldes de gevinstgivende automater. Omsætningen på morskabsautomaterne var meget ringe. 

Hen over sommeren 2000 blev der gjort en del for at styrke omsætningen. Han lavede bl.a. et arrangement for kunderne, hvor de kunne komme og spise. På grund af den positive udvikling fra foråret 2000 og fremefter blev det besluttet at ændre procentfordelingen mellem gevinstgivende og ikke-gevinstgivende automater i Thomas Pedersens favør. 

Han har ofte serviceret Thomas Pedersens forretning om aftenen. Han kom normalt inden for 1-2 timer, og Thomas Pedersen kunne ringe i forretningens åbningstid. Der blev ydet service ca. 5 gange om ugen. Forud for mødet den 31. august 2000 havde Thomas Pedersen ikke udtrykt utilfredshed af den art, som er nævnt i annullationen. Automaterne blev udskiftet efter 
drøftelse, alt afhængigt af automaternes efterspørgsel og omsætning. Kort før ophævelsen var der sket udskiftning af automater. På mødet den 31. oktober 2000 talte Thomas Pedersen om, at han gik i salgstanker. Der blev ikke talt om konkrete købere, pris eller lignende. Da Thomas Pedersen annullerede samarbejdet, manglede de to gevinstgivende automater "1001 nat" og "Magic Night" at blive synet. De var blevet ombygget i oktober, og syn var bestilt i forbindelse med ombygningen. Automaterne var sat op og afprøvet, men de var ikke tilsluttet. Det var ham, som foretog ombygningen. Han har selv udført de nødvendige ændringer af Kampfeldts gevinstgivende automater i forbindelse med lovændringen. Omkostninger pr. maskine var ca. 1.000 kr. Efter lovændringen er omsætningen i branchen steget med 50-100 %. 

Ole Jørgensen har forklaret, at han er revisor for Kampfeldt. I perioden fra den 1. januar til den 20. oktober 2000 havde Kampfeldt en nettoomsætning på 406.681,95 kr. i Jokeren. Den gennemsnitlige månedlige nettoomsætning i forretningen var mindst 39.742,20 kr. Omsætningen i perioden var jævnt stigende, og andelen af variable omkostninger oversteg ikke 3.000 kr. pr. måned. Automaterne bliver ikke væsentligt værdiforringet i kontraktperioden, dog forudsat at de løbende opdateres med nye spil. Jokerens automaters andel af virksomhedens samlede leasingudgifter udgør mindst 15.000 kr. pr. måned, når man regner med et gennemsnit af de samlede leasingudgifter. Kampfeldt havde på ophævelsestidspunktet 180-200 automater. Der er ikke foretaget beregninger for hver enkelt af de maskiner, der stod i Thomas Pedersens forretning. Det er muligt at foretage sådanne beregninger, men ret tidskrævende. Størrelsen af den mistede omsætning var minimum 666.059,70 kr. I tabsopgørelsen er der ikke taget højde for afgiftsændringerne. Spilleautomaterne er i årsregnskabet afskrevet lineært over 5 år. I de første år blev der dog ikke foretaget skattemæssige afskrivninger, idet Kampfeldt blev drevet med underskud. 

Parternes synspunkter

Kampfeldts advokat har gjort gældende, at lejeaftalen giver Kampfeldt eneret til at stille spille- og morskabsautomater op i Jokeren. Aftalen er uopsigelig i 60 måneder, hvilket er sædvanligt i branchen, og den indrømmer ikke Thomas Pedersen mulighed for utidig opsigelse. Det er uden betydning, at aftalen oprindeligt blev indgået vedrørende den daværende beliggenhed, idet aftalen fortsatte uændret på den nye beliggenhed. 

Kampfeldt har ikke misligholdt kontrakten, hverken hvad angår serviceniveau, servicepersonalets kvalifikationer, syn af automater eller udskiftning af spille- og morskabsautomater. Parterne har haft en fælles interesse i at øge indtjeningen i Tho-
mas Pedersens forretning og har efter fælles drøftelse søgt at optimere samarbejdet. At der hverken foreligger misligholdelse, endsige væsentlig misligholdelse, understøttes af, at Thomas Pedersen ikke forud for ophævelsen har reklameret. Thomas Pedersens ophævelse var en uberettiget annullation. Salget til City var tillige uberettiget, fordi det var i strid med Kampfeldts forkøbsret. City var bekendt med den standardlejeaftale, som Kampfeldt anvendte, herunder uopsigelighedsbestemmelsen og forkøbsretten. City har efter sagsforløbet handlet i forståelse med Thomas Pedersen og har herunder tilskyndet Thomas Pedersen til at annullere lejeaftalen. City har i detaljer været bekendt med aftaleforholdet mellem Thomas Pedersen og Kampfeldt og har herved handlet i strid ned den aftalte uopsigelighed og forkøbsretten. 

Thomas Pedersen og City er derfor begge erstatningsansvarlige for Kampfeldts tab. Kampfeldt er berettiget til at få erstattet sin positive opfyldelsesinteresse, der kan opgøres som det mistede dækningsbidrag i kontraktens restløbetid på 30 måne-
der og 24 dage. Der er tale om en genusydelse. Fra den 1. januar 2000 til ophævelsestidspunktet har den mistede månedlige omsætning udgjort 39.742,20 kr., svarende til 45 % af omsætningen. Den leasingudgift, som Kampfeldt har afholdt i restløbetiden, udgør mindst 15.000 kr. pr. måned, hvilket beløb er fratrukket ved beregningen af dækningsbidraget. Det er ikke muligt at opgøre de variable omkostninger præcist, men på baggrund af estimatet fra Kampfeldts revisor må disse fastsættes til ca. 3.000 kr. pr. måned. Det mistede dækningsbidrag kan på den baggrund opgøres til 1.131.059,70 kr. Der skal ikke ske fradrag for den genudleje, som er sket, fordi der er tale om en genusydelse, ligesom der ikke skal ske fradrag for sparede udgifter som følge af lovændringen. Kampfeldt har ikke kunnet begrænse sit tab yderligere, da den omsætning, som er mistet, ikke kunne indtjenes på anden måde. Under hensyn til den usikkerhed der er forbundet med beregningerne, er påstandsbeløbet fastsat til 666.000 kr. 

Thomas Pedersens advokat har gjort gældende, lejeaftalen bortfaldt, da Jokeren flyttede lokaler. Der gælder derfor en ny aftale, som ikke har nogen uopsigelighed og ikke har nogen forkøbsret for Kampfeldt. Thomas Pedersen har således frit kunnet 
ophæve aftalen. Lejeaftalen var væsentligt misligholdt af Kampfeldt. Thomas Pedersen fik væsentligt færre automater stillet til rådighed end forudsat, og der blev ikke opstillet nye automater. Serviceaftaler ikke blev overholdt, og det var en væsentlig forringelse af serviceniveauet, da der blev indgået aftale med Gørløse El. Thomas Lund var ukvalificeret til at yde service på automaterne. I hvert fald 2 automater var ikke synet forskriftsmæssigt, hvilket var en forudsætning for, at tivolibevillingen fortsat var gældende, og det må bl.a. lægges til grund, at Kampfeldt ombyggede en maskine i foråret 2000, som ikke var synet ved ophævelsen. På den baggrund har Thomas Pedersen været berettiget til at ophæve lejeaftalen. 

Kampfeldt har flere gange fået oplyst, at Thomas Pedersen ønskede at sælge sin forretning, men har afstået fra at udnytte forkøbsretten. Kampfeldt har ikke har fremlagt regnskaber for sin virksomhed eller leasingaftaler, der kan henføres til de i Thomas Pedersens forretning opstillede automater eller dokumentation for driftsudgifter i virksomheden, hvilket bør komme Kampfeldt til skade. I tabsopgørelsen er der ikke taget højde for konsekvenserne af ændringen af afgiftsniveauet, udløb af leasingkontrakter i relation til de automater, som var opstillet i Thomas Pedersens forretning og den mulige sparede leasingudgift i den forbindelse og de sparede udgifter til ombygning af automater ved lovændringen. Der er heller ikke taget højde for, at lejeaftalen under alle omstændigheder kunne have været opsagt uden varsel efter bestemmelsen i lejeaftalens § 7, 2. pkt., da myndighederne ændrede afgiftsreglerne pr. 1. januar 2001, hvorfor der maksimalt kan kræves erstatning frem til den 1. januar 2002, hvor reglerne efter overgangsordningen senest trådte i kraft. Kampfeldt har ikke søgt at begrænse sit tab, idet der bl.a. ikke er søgt genudlejningsbestræbelser til den af Thomas Pedersen omtalte forretning i Ballerup, og genudlejningen til REBO-Automater er sket til en leje langt under markedsprisen. Det tab, som Kampfeldt har opgjort, er i det hele udokumenteret. City var fuldt bekendt med alle omstændigheder omkring forholdet mellem Kampfeldt og Thomas Pedersen, herunder om drøftelserne om forkøbsretten, baggrunden for ophævelsen og selve ophævelsen. I det omfang, City måtte have handlet ansvarspådragende overfor Kampfeldt, foreligger der en sådan grad af egen skyld fra Citys side, at City i forhold til Thomas Pedersen bør bære en væsentlig del af en erstatning. 

Citys advokat har gjort gældende, at lejeaftalen af de grunde, som Thomas Pedersens advokat har anført, er ophævet med rette. Thomas Pedersen oplyste ved salget City om, at aftalen Thomas Pedersens advokat var ophævet som misligholdt af, hvilket i øvrigt blev bestyrket ved Enver Iljazovski besigtigelsen i forretningen, hvor flere automater ikke var forskriftsmæssigt synet. Forkøbsretten er ikke kommet til Citys kundskab, hvorfor den ikke kan håndhæves overfor City. Forkøbsretten er i øvrigt bortfaldet ved Citys tilbud til Kampfeldt om køb af forretningen.

Kampfeldt har aldrig ønsket at benytte forkøbsretten. Den er efter sin formulering også uklar, hvilket må komme Kampfeldt til skade. City har foretaget alle rimelige undersøgelser og har ikke været bekendt med eller medvirket til et eventuelt kontraktbrud, hvorfor City ikke har handlet ansvarspådragende. 

Kampfeldt har trods opfordringer hertil ikke dokumenteret restløbetiden på de leasingaftaler, der konkret var indgået vedrørende de automater, som denne sag drejer sig om, ligesom Kampfeldt ikke har fremlagt sine regnskaber for 1998-2000 og 
dokumenteret, hvilke automater der senere er genudlejet, henholdsvis solgt, og på hvilke vilkår. Disse opfordringer er ikke opfyldt, hvilket må komme Kampfeldt til skade. Det ville tillige have været naturligt, om Kampfeldt havde oplyst, hvilke au-
tomater der blev opstillet i forretningerne i Hillerød og Helsingør, hvorved det kunne konstateres, om der i Hillerød og Helsingør var opstillet automater fra Jokeren.

Der er ved tabsopgørelsen ikke taget højde for, at automaterne var forældede og visse endog ulovlige, da aftalen blev ophævet. En lovliggørelse til de nye lovregler pr. 1. januar 2001 ville resultere i en væsentlig udgift, hvilket fremgår af et tilbud, som City har indhentet, hvoraf det fremgår, at en opdatering samlet vil koste 141.964 kr. med tillæg af moms. Der er heller ikke taget højde for ændringen i afgiftsgrundlaget som følge af lovændringen. Den nye aftale om fordelingen af overskuddet mellem Kampfeldt og Thomas Pedersen, som trådte i kraft den 1. juli 2000, er ikke indarbejdet i tabsopgørelsen. Opgørelsen og forklaringen fra Kampfeldts revisor er uden bevisværdi. Der burde have været afholdt syn og skøn, hvilket ikke er sket. Kampfeldts tabsopgørelse bestrides i sin helhed. Thomas Pedersen skal friholde City for et eventuelt erstatningskrav, fordi Thomas Pedersen i givet fald mod bedre vidende har solgt sin forretning uden at have et ophævelsesgrundlag og eventuelt i strid med en forkøbsret. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at lejeaftalen af 4. juni 1998 mellem Kampfeldt og Thomas Pedersen fortsatte på samme vilkår, da Jokeren flyttede til nye lokaler. Lejeaftalen var således fortsat gældende på de oprindelige vilkår, da Thomas Pedersen skriftligt annullerede aftalen den 7. november 2000. Der er efter bevisførelsen intet grundlag for at antage, at Kampfeldt havde misligholdt, endsige væsentligt misligholdt, sine forpligtelser med hensyn til syn, service, opstilling, udskiftning og afhentning af automater. Thomas Pedersen havde da heller ikke forud for sin annullation skriftligt reklameret over for Kampfeldt over de påståede mangelfulde forhold, ligesom Kampfeldts og Thomas Pedersens drøftelser efter bevisførelsen havde karakter af en dialog med henblik på, at begge parter kunne få mest muligt ud af samarbejdet. Retten må lægge til grund, at Thomas Pedersens annullation alene var begrundet i, at Thomas Pedersen ønskede at sælge sin forretning. Annullationen var uberettiget, og Thomas Pedersen er erstatningsansvarlig for det tab, som Kampfeldt har lidt ved i tillid til kontrakten at have baseret en del af sin virksomhed på samarbejdet med Thomas Pedersen. 

Det er forbundet med nogen usikkerhed at fastslå Kampfeldts tab, idet der bl.a. mangler mere præcise oplysninger om Kampfeldts leasing af netop de automater, som blev opstillet i Thomas Pedersens forretning, og om, hvad der er sket med disse efter, at Kampfeldt måtte afhente dem. Det må indgå i vurderingen af tabet, at Thomas Pedersen ved sin uberettigede annullation groft har tilsidesat hensynet til sin kontraktpart og uopsigelighedsbestemmelsen med henblik på at selv at oppebære en købesum ved salg af forretningen til City.

På denne baggrund fastsætter retten efter et samlet skøn over de forelagte oplysninger erstatningen til 250.000 kr. Der er efter bevisførelsen ikke tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at City på illoyal måde har påvirket eller søgt at tilskynde Thomas Pedersen til den uberettigede annullation af kontrakten med Kampfeldt. 

Efter bevisførelsen må det derimod lægges til grund, at City var bekendt med Kampfeldts ret til at købe Jokeren forretningen til den pris, som Thomas Pedersen ville kunne opnå til anden side, selv om denne forkøbsret ikke var sikret gennem tinglys-ning og underretning til udlejeren af lokalerne. City findes at have handlet til skade for Kampfeldt ved ikke forud for købet af Thomas Pedersens forretning at sikre sig, at Kampfeldt ikke ønskede at benytte sig af sin forkøbsret, navnlig ved at sikre 
sig, at spørgsmålet skriftligt blev forelagt for Kampfeldt. City har dermed pådraget sig et ansvarsgrundlag for Kampfeldts tab herved. Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at Kampfeldt på intet tidspunkt har ønsket at udnytte sin forkøbsret, og at Kampfeldt derfor ikke har lidt noget tab herved.

Der er på denne baggrund ikke grundlag for at pålægge City at betale erstatning til Kampfeldt. 

T H I K E N D E S F O R R E T 

Thomas Pedersen skal anerkende, at lejeaftalen med Kampfeldt Automatic A/S vedrørende opstilling af automater er annulleret med urette, og skal inden 14 dage til Kampfeldt Automatic A/S betale 250.000 kr. med procesrente fra den 30. marts 2001 og sagens omkostninger med 30.000 kr. 

City FF ApS frifindes og bærer sine egne sagsomkostninger. 


Otto Raben
Michael B. Elmer
Kristian Østrup

/(Sign.)

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»