Figurmærket "net-DIALOG"

Resumé

Registrering og anvendelse af figurmærket "net-DIALOG" var i strid med varemærkeretten til ordmærket DIALOG på området elektronisk nyhedsformidling, hvor der var vareartslighed. 

Dom i sagen V-0071-00

Knight-Ridder Information Inc.
(under navneændring til The Dialog Corp)
(Advokat Finn Nielsen)
mod
Patentankenævnet
(Advokat Stig Grønbæk Jensen)

Denne sag vedrører spørgsmålet, om indehaveren af ordmærket DIALOG, registreret i klasse 42 for informationssøgning ved hjælp af datamaskiner indenfor forskellige områder, kan kræve figurmærket net-DIALOG, registreret i klasse 38, der omfatter elekommunikationsvirksomhed og i klasse 42 for elektronisk nyhedsformidling, slettet af varemærkeregisteret.

 

Påstande 


Sagsøger, Knight-Ridder Information Inc. (Under navneforandring til The Dialog Corp.), har
nedlagt påstand om, at sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, til pligtes at
anerkende, at varemærkeregistrering VR 1996 03259 varemærket "net-DIALOG" (figur) skal
slettes af varemærkeregisteret.

Sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Knight-Ridder er en amerikansk virksomhed, som globalt leverer elektronisk online-adgang til
en lang række informationsdatabaser. Knight-Ridder har registreret varemærket DIALOG.

Knight-Ridders varemærkeregistrering

Den 21. november 1980 blev DIALOG(W) (VR 04.314 1980) registreret i klasse 42:
Informationssøgning ved hjælp af datamaskiner indenfor forskellige områder, herunder
videnskab, forskning, teknik, socialforskning, humaniora, forretningsvirksomhed og finansiel
virksomhed.

Materiale om databasen Dialog

I bogen Databaser i dansk perspektiv, 1986, er anført:

"...
Fly- og raketfabrikken Lockheed udviklede de første elektroniske søgesystemer og
informationsbehandlingssystemer til NASA. Da præsident Johnson og senere præsident
Nixon beskar finansieringen af NASAs rumforskningsprogram i slutningen af 1960er-
ne, stod Lockheed med en stor edb-kapacitet og programmel, der kunne anvendes til
andre formål. Resultatet blev etablering af DIALOG Information Services, en af verdens
største informationsbaseværter, målt efter antallet af baser.
...
"- 3 -


Som en tekstbaseret faktabase nævnes i bogen "Disclosure II fra Dialog Information Service".

I afsnittet "Informationsbaser, der anvendes af danske informationsbrugere", hedder det:

"... Lister man de 12 informationsbaseværter, der oftest benyttes af danske virksomheder og
informationsmæglere (professionelle, der foretager informationssøgning i kommercielt
øjemed), ses det tydeligt, at det er de værter, der kan tilbyde flest baser, der dominerer
billedet:

Tabel 2

DIALOG Information Services Inc. (USA).... antal baser: 240
DATA-STAR (Schweiz)........................antal baser: 90
ESA Information Retrieval Service (Italien)antal baser: 90
..."

I afsnittet "Hjælp til dansk informationseksport" anføres:

"...
Basen International Duns Market Identification (DIALOG Information Service, USA)
registrerer 2258 danske virksomheder af amerikansk oprindelse. ..."

I bladet Computerworld den 9. december 1988 anføres i en artikel med overskriften "Verdens
største databasevært ind i Danmark" bl.a.:

"Verdens største databasevært Dialog fra USA er nu i Danmark med eget kontor. ...
...
I Skandinavien har Dialog 1000-1300 kunder, globalt set har Dialog 90.000
...
Ulla Retlev: - Dialog er vært for 350 informationsdatabaser og får hægtet et par stykker på om
måneden. Det sker ved, at Dialog skriver kontrakt med ejeren af informationsdatabasen
og ligger den on-line ind i systemet.
- Kunden henvender sig så til os og får adgang til de tilsluttede informationsdatabaser. ..."- 4 -

I Computerworld den 28. april 1989 anføres det:

"Dialog med i det danske Teledata
Med verdens største databasevært Dialogs introduktion i det danske Teledata, vil
de knap 2200 abonnenter nu kunne nå 340 nye databaser, der indeholder
information om snart sagt alt, herunder 600 aviser og tidsskrifter i fuld tekst.

Amerikanske Dialog ejes af mediekoncernen Knight Ridder og er repræsenteret herhjemme via
DataArkiv, som er en del af Esselte-koncernen.
..."

I Børsens Nyhedsmagasin den 13. oktober 1989 skrives i en artikel om "Nærkontakt med
databaserne" under overskriften "Dansk erhvervsliv er godt med i brugen af databaser":

"Verdens største databasevært, Dialog, blev for ca. et år siden opkøbt for næsten tre mia. kr.
af Knight-Ridder-koncernen. Dialog havde i 1987 en årlig omsætning på næsten en mia.
kr. og et overskud på over 150 mio. kr.
...

Dialog giver i dag adgang til ca. 350 databaser y indenfor stort set alle tænkelige
områder og til
omkring 800
tidskrifter,
blade, aviser og
opslagsværker i
fuld tekst.
Dialog sidder i
dag - ifølge
Informations-
konsulent Ulla
Retlev,
DataArkiv, der
markedsfører
den i Danmark
- på omkring
50% af det- 5 -

europæiske
markeds
tekstin-
formation. ..."

Artiklen efterfølges i samme nummer af Børsens Nyhedsmagasin af artiklen "Her er
erhvervslivets favorit-databaser":

"Erfaringerne fra de 320 virksomheder, som har benyttet sig af Herning kommunes tilbud om
gratis database-søgning viser, at det er de udenlandske databaser, der er mest rift om.
Mest populær er den amerikanske Dialog, som rummer både firmaoplysninger, teknisk
information, markedsoplysninger og brancheoplysninger. ..."

Af en artikel i Computerworld den 25. maj 1990, "Alt for få brugere af info-databaser",
fremgår:

"...
Alex Gorski [leder af Dansk DIANE Center, der er et rådgivningskontor for brug af
informationsdatabaser] anslår, at der på verdensplan findes 30.000 offentligt
tilgængelige databaser, der er fordelt på knap 4.000 værter. For 15 år siden var der kun
800 databaser.
De vigtigste og mest alsidige værter er Dialog, Datastar, Profile, ESA og Maxwell Online.
...
Han vurderer, at Dialog, den elektroniske telefonbog, bankernes valutaservice, diverse
brancheløsninger, Danmarks Statistik og Retsinformation er de mest benyttede
tjenester.
...
Dialog
Dialog er den største vært med knap 400 databaser og en omsætning på omkring 120
millioner US-dollar. ...
En et år gammel undersøgelse for Europa viser, at 30 procent af al on-line trafik går til USA,
og her er langt hovedparten til Dialog.
..."

En undersøgelse foretaget for BIS Strategic Decisions, Den Europæiske Kommission, 1991, er- 6 -

udarbejdet på baggrund af besvarelser fra 500 respondenter. Det fremgår heraf bl.a., at de
informationer, der efterspørges ved brug af elektroniske informationssystemer, fordeler sig
over mange områder, herunder videnskabelige og tekniske informationer, generel økonomisk
information, marketing, produktinformation og nyheder. Det fremgår, at "Dialog is the most
popular host used by 55% of respondents." Det fremgår videre, at 470 af de 500 respondenter
søgte informationerne online, at 209 respondenter brugte "Magnetic/Optical" medier, at 247
respondenter fik oplysninger gennem "Printed products derived from computerised systems" og
at 66 respondenter fik oplysninger gennem "Broadcast". 182 respondenter brugte kun eksterne
netværk til forbindelse med oplysningskilden, medens 103 respondenter kun anvendte internt
netværk. 194 brugte begge netværk, medens 16 respondenter ikke brugte nogle af delene.
55% af respondenterne anvendte Dialog, medens de næsthyppigst anvendte databaser var
Datastar med 35% og ESA med 25%.

I en IMO-rapport om det europæiske informationsmarkedet, gengivet i Dansk Diane Centers
blad, DISPLAY, april 1992, angives det, at 95% af brugerne i 1991 modtog data online,
medens 13% fik oplysningerne gennem "Broadcast". Dialog var den mest anvendte host med
26% af brugerne i 1991.

Et arbejdspapir fra Den Europæiske Kommission, december 1993, beskriver "Strengths and
weaknesses of electronic information services in the European Union" og bygger på interview
med "some 40 key informants which included market actors, public policy makers and industry
commentators", og det fremgår bl.a.:

"...There has also been a spate of acquisition activity, an important recent example being the
acquisition of Data-Star, one of Western Europes leading distributors of on-line
information services in the areas of business and biomedicine, by the US owned Knight
Ridder. Knight-Ridder is the owner of DIALOG Information Services against whom Data-
Star had been struggling to compete and retain its market share. The acquisition
doubled Knight- Ridders presence in the European market."


Bladet DISPLAY - Oplysning om elektronisk informationssøgning - har i juni 1997om
databaseværter anført:

"...- 7 -

Da vi sidst lavede en brugerundersøgelse (i 1991- 92), var Dialog langt den mest brugte
databasevært. Det er den stadig!

Dialog dominerer billedet og er tydeligvis en informationskilde, man bruger til hverdag..."

DIALOG på internettet

Knight-Ridder har domænenavnet www.dialog.com, hvor det på alle sites på domænet i
øverste højre hjørne fremgår med fede bogstaver: "DIALOG A THOMSON COMPANY". Domænet
har bl.a. følgende overskrifter og tekstafsnit:

"Information Services
DIALOG DATASTAR PROFOUND
Information Services
Within Dialogs Information Services Division we focus on developing and packaging
information with technology products that will significantly change the way you manage
your information and bring instant benefits to you and your business.
...
Dialog
To maximize the power of our content collection, each Dialog solution offers potent, flexible
search features that enable you to precisely target relevant information.
...

Web/Intranet Products
DialogWeb
DialogClassic Web
DialogSelect
Dialog@Site
Dialog for Lotus Notes
Internet Toolkit"


A/S A-Pressens varemærkeregistrering og afgørelser herom

Den 30. januar 1996 ansøgte A-pressen, som er fagbevæ gelsens presse, om registrering af- 8 -

følgende figurmærke:

Indscan varemærket side 52

Figurmærket blev registreret den 31. maj 1996 (VR 1996 03259) i klasse 38 og i klasse 42 for
elektronisk nyhedsformidling.

Ved brev af 26. august 1996 nedlagde Knight-Ridder indsigelse mod registreringens gyldighed.

Patentdirektoratet meddelte den 28. maj 1997 A-pressens advokat sin vurdering af den
nedlagte indsigelse. I brevet anføres det:

"Direktoratet skal herefter meddele, at det foreliggende mærke og indsigers mærke
findes forvekslelige i medfør af varemærkelovens Õ 15, stk. 1, nr. 2.

...

Indledningsvis skal det bemærkes, at det er direktoratets opfattelse, at begge mærker har det
fornødne varemærkeretlige særpræg i klasse 42, idet ingen af mærkerne er direkte
beskrivende for de angivne tjenesteydelser i denne klasse.

Det er direktoratets opfattelse, at der foreligger mærkelighed, idet ordet DIALOG i indsigers
mærke indgår som det ene - og længste - af de to ord, der udgør Deres klients mærke.

For så vidt angår spørgsmålet om varekollision, er det ligeledes vores opfattelse, at denne
betingelse er tilstede. Det er således vores vurdering, at de tjenesteydelser, som
indsigers mærke VR 4314 1880, DIALOG, er registreret for, kolliderer med tje-
nesteydelsen "elektronisk nyhedsformidling", som er omfattet af Deres klients
registrering i klasse 42.

Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at begrebet "informationssøgning" indebærer en
videreformidling af den fundne information, idet der ellers ikke ville være tale om
udbydelse af en tjenesteydelse. Med andre ord bliver informationer formidlet til
trediemand, hvilket også er tilfældet for så vidt angår tjenesteydelsen "ny-
hedsformidling".- 9 -


Endelig skal vi bemærke, at der fremsendte markedsføringsmateriale ikke er tilstrækkeligt til at
dokumentere, at mærket DIALOG er velkendt her i landet.

Efter en samlet vurdering af mærkelighed og vareartslighed er, det direktoratets opfattelse, at
risiko for forveksling er til stede.

Registreringen må herefter begrænses til at angå klasse 38, idet tjenesteydelserne angivet i
klasse 42 kolliderer med de tjenesteydelser, der er omfattet af VR 4314 1980."

A-pressen ville ikke begrænse registreringen til klasse 38. Patentdirektoratet traf herefter
afgørelse den 4. august 1997, hvor det konkluderedes:

"Direktoratet har i dag truffet afgørelse i sagen. Den nedlagte indsigelse tages til
følge, og registreringen erklæres delvis ugyldig.

Da mærkerne VR 4314 1980, DIALOG og VR 3259 1996, NET-DIALOG er fundet forvekslelige,
og da De ikke har begrænset registreringens omfang, således som angivet i direkto-
ratets brev af 28 maj 1997, tages indsigelsen til følge i henhold til varemærkelovens Õ
15, stk. 1, nr. 2. Registreringen erklæres derfor delvis ugyldig og ophæves delvis i
medfør af lovens Õ 23, stk. 4, således at den herefter alene omfatter klasse 38.
..."


Afgørelsen blev påklaget til Patentankenævnet, der indhentede en udtalelse fra
Patentdirektoratet, som den 5. februar 1999 udtalte bl.a. følgende:

"For så vidt angår klassificering af tjenesteydelser i forbindelse med brug af de digitale medier,
sondrer man mellem den tekniske side af sagen og den indholdsmæssige. Selve den
tekniske transmission af information klassificeres som telekommunikationsvirksomhed i
kl. 38. Indholdet af det materiale eller af de tjenesteydelser, der gøres tilgængelige,
klassificeres efter deres indhold eksempelvis finansielle tjenesteydelser i kl. 36, under-
holdningsvirksomhed i kl. 41 eller informationssøgning i kl. 42. Vi må derfor fastholde,
at der ikke er sammenfald eller lighed mellem "informationssøgning ved hjælp af
datamaskiner" i kl. 42 og tjenesteydelserne i kl. 38.


-
10
-


Spørgsmålet er herefter, om klagerens mærke kan siges at være velkendt. Det indsendte
materiale peger klart i retning af, at mærket DIALOG er velkendt inden for de relevante
brugerkredse i Danmark. Efter direktoratets opfattelse er det imidlertid ikke godtgjort,
at mærkeindehaverens brug af net-Dialog for tjenesteydelser i kl. 38 vil udnytte eller
skade det særpræg eller renomm, der er knyttet til mærket DIALOG. Betingelserne i
VML Õ 15, stk. 4, nr. 1 er derfor ikke opfyldt."

Den 13. april 2002 afsagde Patentankenævnet kendelse om registreringen. Det hedder i
kendelsen:

"Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet finder, at figurmærket har særpræg som varemærke for de ydelser, det søges
registreret for, idet det lille præfix "net" i "net-DIALOG" i forbindelse med de relevante
tjenesteydelser indebærer stor adskillelsesevne i forhold til "DIALOG" alene. Endvidere
er disse tjenesteydelser ikke af samme eller lignende art, som de ydelser modholdet er
registreret for, ligesom sidstnævnte tjenesteydelser ikke er ligeartede med
telekommunikationsvirksomhed i klasse 38. Endelig beviser den fremlagte
dokumentation vedrørende modholdet kun brug som firmanavn for en udbyder af
service - ikke som varemærke.

Herefter bestemmes:
Sagen sendes tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på at fremme mærkets
registrering også for elektronisk nyhedsformidling i klasse 42."

Anvendelse af net-DIALOG

Den ydelse, som A-pressen yder under varemærket net-DIALOG (figur) er i brev af 17. januar
1997 fra A-pressens advokat beskrevet således:

"NET-dialog er et elektronisk post- og konferencesystem baseret på et samarbejde mellem
organisationer i arbejderbevægelsen. NET-dialog er et tilbud til politisk og fagligt inte-
resserede i arbejderbevægelsen om at mødes elektronisk for på den måde at dele
informationer, fostre ideer, skabe politik o.s.v. Målsætningen med NET-dialog er at have
et sted, hvor resourcepersoner og organisationer mødes og præsenterer deres ideer,


-
11
-

synspunkter og informationer, og hvor aktive i fagbevægelsen kan diskutere og
udveksle synspunkter. Som post- og konferencesystem benytter NET-dialog systemet
FirstClass. Baggrunden for, at NET-dialog anvender FirstClass systemet, er, at dette
system kombinerer elektronisk postkontor og konferencesystem med ekstern adgang
eller netværks BBS."

På hjemmesiden www.dialog.dk fremgår om "NET-Dialog":

"Velkommen til NET-Dialog

NET-Dialog - arbejderbevægelsens e-post og konferencesystem - er det elektroniske mødested
for medlemmer, organisationer, politikere og ansatte i arbejderbevægelsen.

Her præsenteres, diskuteres og udveksles ideer, synspunkter og informationer.

NET-Dialog tilbyder åbne og lukkede konferencer for medlemmerne, udvalg, afdelinger og
klubber samt andre interesserede arbejdsgrupper indenfor fagbevægelsen. Det gør sy-
stemet til et stærkt værktøj hos brugerne for diskussioner uafhængigt af tid og sted.

Alle som er medlem af et forbund under LO, eller som er medlem af Socialdemokratiet, kan
komme frit på NET-dialog. Du kan tilmelde dig her"

På hjemmesiden er der bl.a. siderne Nyheder, Info & hjælp, Lovbase og Bladbase.

Andres anvendelse af ordet dialog på internettet

På internettet findes bl.a. følgende anvendelse af ordet dialog:

www.dialogdata.dk: "... Dialog Data der er startet i 1993, er et konsulent- og softwarefirma,
der har specialiseret sig i udvikling og implementering af løsninger indenfor området BI
(Business Intelligence). ..."

www.dialogdesign.com: "Design af dialog til intranet, internet og multimedier..."

www.webdialog.dk: "TV2000 gennemførte i løbet af efteråret 1999 projektet Dialog i


-
12
-

samarbejde med Kulturministeriet og Københavns Kommune.

Formået var at inddrage borgerne i den politiske beslutningsproces. Ved at kombinere Tv og
Internet skabte vi mulighed for den dialog mellem beslutningstagere og befolkning, der
er absolut nødvendig for at et demokrati kan fungere. ..."

www.international-dialog.dk: "HVAD ER INTERNATIONAL DIALOG? ID er en fælleskirkelig
ungdomsorganisation. ..."

www.dialogcenteret-kbh.dk: "... Det københavnske dialogcenter er et diakonalt
informationscenter for dialog, forskning og rådgivning omkring sekter, nye religioner og
tendenser. ..."

www.abcdialog.dk: "ABC dialog er et konsulentfirma der beskæftiger sig med evaluering af
nationale og transnationale projenter, organisationsudvikling og projektudvikling og
projektsupport. ..."

www.ung-dialog.subnet.dk: "... UNG DIALOG i Københavns Amt startede i 1992 og består af
en gruppe unge, der superviseres og koordineres af amtets aids-sekretariat. ..."


www.jv-dialog.dk: "... Formålet er formidling af kritisk y information og dialog om
Jehovas
Vidner."

Forklaringer

Henrik Bang har forklaret, at han er ansvarlig for den danske afdeling af Knight-Ridder,
Dialog Corporation A/S.

Dialog kan opfattes som en reception med hundredvis af databaser bag. Dialog ejer de udbudte
informationer i en periode og betaler royalties til kilden pr. hit. Dialog stiller det format til
rådighed for kilderne, som gør søgningen i samtlige databaser mulige. DIALOG bruges dels som
firmanavn, dels som navn på den service, firmaet leverer. Servicen er adgang til verdens
største informationssystem med mange databaser, som er gjort tilgængelige og stilles til
rådighed af Knight-Ridder. Brugerne er meget sjældent privatpersoner - hertil er ad gangen for


-
13
-

dyr. Brugerne er typisk informationsspecialister som farmaceuter eller bibliotekarer. En
informationsspecialist vil have metoder til at finde en meget specifik information, men der er
også mulighed for at klikke sig frem til oplysninger ved hjælp af brugergrænsefladen. Medens
der logges på systemet og under søgning i databaserne står varemærket DIALOG på skærmen
uanset hvilken base, der søges i. På udskrifter fremgår navnet på kilden, som har fremstillet
informationerne, og det er angivet: "Powdered by Dialog".

Mange af kilderne har været i databasen i mere end 20 år, fx Financial Times.
Nyhedsformidling er et af Dialogs fokusområder.

Det er vigtigt for Knight-Ridder, at informationerne er valide. Kilderne skriver under på, at de
udlagte informationer altid er valide og på, at der er erstatningspligt for urigtige oplysninger.
Dialog skal være upolitisk.

Dialog markedsføres med fokusering på det særlige marked, Dialog har med salg af
oplysninger til virksomheder. Dialog har en stor, loyal kundegruppe, som Dialog markedsfører
sig forholdsvis markant over for. Der sendes markedsføringsmateriale til navngivne kunder.
Knight-Ridder har samlet markedsføringen for Europa i London, der markedsfører for 80 mio.
kr. årligt for Europa samlet. Der er herunder et budget for Danmark. Markedsføringsindsatsen
har været stigende de 4 år, han har været ansat i firmaet. Omsætningen i Danmark er på et
større tocifret millionbeløb. Kunderne faktureres fra et databasecenter i Schweiz eller fra USA.
Dialog i Danmark får procenter heraf. Dialog er markedsleder på databaseområdet. Dialog har
haft kunder i Danmark i mere end 25 år.

Adgangen til Dialog kan etableres over hjemmesiden www.dialog.com. Der skal herefter bruges
password for at komme dybere ind i databaserne. Telefonnettet kan også benyttes med et op-
kaldssystem. Telekommunikationsnetværket bruges således til at opnå forbindelse.

Han opfatter net-DIALOG som et udtryk for Dialog på nettet, og for, at man kan koble sig på
Dialog gennem telenettet. Nye kunder må være blevet forvirret over, at hjemmesiden dialog.dk
indehaves af A-pressen. Dialog har endnu ikke grebet ind over for domænenavnet, idet
nærværende sag først skal afsluttes. Dialog vil gerne undgå at blive sat i relation til en politisk
organisation, også i relation til, at informationerne fra Dialog skal fremtræde valide.

Ulla Retlev har forklaret, at hun er direktør i Retlev Information og hele sit arbejdsliv har


-
14
-

arbejdet med elektronisk information online. Hun underviser og foretager kompetenceudvikling
for folk, der arbejder i branchen. Hun har tidligere været repræsentant for Dialog i Danmark.
Hun anvender nu i sit firma informationstjenesterne generelt og arbejder på visse områder for
en konkurrent til Dialog.

Dialog har udbudt sin ydelse under dette navn i mere end 30 år. Dialog leverer adgang til en
række professionelle informationsdatabaser. Brugerne af Dialog er danske firmaer, som har
indsigt i at anvender informationerne. Der er også nyhedsformidling under Dialog, idet der er
aviser og pressemeddelelser blandt kildematerialet. Nyhedsformidlingen har fundet sted fra et
tidspunkt i 80erne.

Kundernes tillid er vigtig, da kunderne vil have sikkerhed for, at de kan stole på oplysningerne.

I 1993 opkøbte Dialog DataStar og fik hovedkvarter for markedsføring i London, som
samarbejder tæt med det danske kontor om den danske markedsføring. Der markedsføres i
fagpressen og der er ansat en professionel sælger. Der er tale om en nicheydelse, og Dialog er
den mest kendte udbyder af ydelsen.

Når en bruger er inde i databaserne er DIALOG og underleverandørens navn angivet på
skærmen og vil fremgå af udskrifter. Kunderne får adgang ved brug af et personligt password,
og adgangen kan etableres gennem internettet eller ved opkald på telefonnettet. For et online-
system er telekommunikation en nøgledel af ydelsen.

Hun mener, at branchen vil opfatte netùDIALOG som en internetadgang til Dialog. Hun mener,
at der har været henvendelser om, hvorvidt net-DIALOG var en ydelse fra Dialog. Forveksling
vil være et problem for Dialog, der er upolitisk.

Annie Olesen har forklaret, at hun er direktør i A9Consulting som arbejder med
markedsundersøgelser for firmaer og organisationer. Inden da var hun chef for Danfoss
informationscenter, som foretog samme type undersøgelser. Dialog er en meget væsentlig
kilde, når man arbejder med markedsforhold, og har været dette op gennem årene. Der er to
typer brugere af Dialog. Dels den professionelle informationssøger, som har arbejdet med søg-
ninger i en årrække og som anvender en lang række kilder, dels en slutbruger, som er en
medarbejdet i en virksomhed, der har adgang til Dialog. Der kan ikke arbejdes med
informationer, uden der er tillid til, at kvaliteten og validiteten er til stede. Det vil være et


-
15
-

problem, hvis der er risiko for, at informationerne er politisk farvede.

Dialog er en aktiv aktør på informationsmarkedet og står blandt professionelle
informationsøgere rimeligt stærkt. Dialog er blandt de tre ledende udbydere, og har haft denne
position tilbage i tiden, måske med en højere markedsandel tidligere.

Når man arbejder i Dialog, ved man, at man er i Dialog. Man foretager opkobling, og Dialog
fremgår på skærm og udskrifter. Det er ikke så vigtigt, hvilken underliggende database, man
er inde i. Dialog er et online-produkt, men leveres også på cd-rom. Hovedparten kobler sig nok
på via Internettet. Når der omtales "net" i forbindelse med elektroniske ydelser, vil dette
opfattes som et sted på et internetdomæne og en netbaseret ydelse, måske som en
afgrænsning af en service fra Dialog. Hun har selv prøvet at komme til domænet dialog.dk,
hvor hun kom til en hjemmeside for A-pressen. Hun havde troet, at Dialog havde denne
hjemmeside, men var ikke i tvivl om, at hun var kommet til en forkert hjemmeside. Der har
været talt om dialog.dk mellem informationsspecialister, og hjemmesiden har givet anledning
til nogen frustration.

Procedure

Knight-Ridder har anført, at DIALOG er et ordmærke og beskyttet mod forvekslelige mærker,
uanset hvilken grafisk form, der er anvendt. Figurmærket net-DIALOG består af ordet net-
DIALOG skrevet på en mørk, skyagtig baggrund og det figurmæssige element indebærer ingen
klar adskillelse fra ordmærket. Tilføjelsen af "net" foran DIALOG giver betydningen netværk,
internet eller computernetværk, hvilket ikke har adskillende virkning. Derimod må det antages,
at der er en forbindelse mellem markerne, jf. varemærkelovens Õ 15, stk. 1, nr. 2. Domæne-
navnet for A-pressen er da også dialog.dk. Dialog er det dominerende element i figurmærket
og er identisk med ordmærket. DIALOG er ikke et svagt mærke, blot fordi dialog er et al-
mindeligt anvendt ord. DIALOG har særpræg for informationssøgning i databaser og er da også
registreret herfor. Det af Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremlagte materiale fra
Internettet viser ikke, at DIALOG har en lav grad af særpræg for informationssøgning.

Ordmærket og figurmærket er begge varemærker for tjenesteydelser. I klasse 42 dækker
registreringen af net-DIALOG og DIALOG det samme, da information og nyhedsformidling har
begrebslighed. Registreringen af net-DIALOG i klasse 38 om telekommunikationsvirksomhed er
kolliderende med rettighederne efter ordmærket, hvilket ses af den detaljerede fortegnelse af


-
16
-

indholdet i klasse 38. Det er telekommunikationsnettet, der anvendes til at modtage Dialogs
ydelse, og kommunikationsydelsen og informationsydelsen er sammenhængende. Stort set al
informationsformidling sker online. Da mærkerne har en høj grad af lighed, er
beskyttelsesområdet udvidet. Ydelser, som supplerer eller ligner hinanden, kan være af
lignende art, selv om de ikke overlapper hinanden.

DIALOG er endvidere et velkendt ordmærke, hvilket der foreligger bevis for. Dialog har været
anvendt i mange år og er markedsleder, ikke blot i Danmark, men globalt, hvilket det
fremlagte materiale dokumenterer. Dialog er velkendt for de relevante aftagere for ydelsen.
Det bestrides, at DIALOG kun har været anvendt som firmanavn og ikke som varemærke for
ydelserne, men dette er uden betydning, da DIALOG er anvendt som forretningskendetegn og
da firmanavn og varemærke for serviceydelser er det samme. Sondringen giver ikke mening
for serviceydelser. DIALOG kan ses på skærmen under søgning i databaserne. DIALOG
anvendes for ydelsen, uanset hvordan den er gjort søgbar og er det mærke, som brugeren ser.
DIALOG er således anvendt på traditionel varemærkemæssig vis.

Da DIALOG er et velkendt mærke, er der en formodning for, at brugen af et forveksleligt
mærke er utilbørligt eller har skadevirkning. Knight-Ridder udbyder objektiv information og det
skader Knight-Ridder, såfremt der antages en sammenhæng med den politiske information,
som A-pressen udbyder.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har anført, at sagen vedrører berettigelsen af
registreringen af figurmærket net-DIALOG. Det er derfor uden betydning, at fi-
gurmærkeindehaveren har tiltaget sig domænenavnet dialog.dk.

For at DIALOG kan anses for et velkendt varemærke efter varemærkelovens Õ 15, stk. 4, nr.
1, skal mærket være kendt af stort set alle i aftagerkredsen og af nogen uden for. Der
foreligger ikke en sådan velkendthed. Der er forskel mellem kendskab til mærket og velkendt-
heden i den brede afsætningskreds. Bevisbyrden for velkendthed påhviler Knight-Ridder, og
bevisbyrden er ikke løftet. De fremlagte bilag viser, at Knight-Ridder har en betydelig
markedsandel, men dokumenterer ikke, at aftagerkredsen var bekendt med DIALOG i januar
1996, hvor net- DIALOG (figur) blev anmeldt til registrering. Det fremlagte materiale viser ikke
en varemærkemæssig brug af DIALOG i forbindelse med tjenesteydelser på det relevante
tidspunkt, kun omtale af firmanavnet Dialog i fagblade. Rapporterne fra Kommissionen bygger
på undersøgelser af henholdsvis 500 og 40 respondenter, hvoraf muligvis ingen bor i Danmark.


-
17
-

Vidnernes vurdering af, at Dialog er en væsentlig aktør på markedet, kan heller ikke doku-
mentere, at DIALOG var et velkendt mærke i januar 1996. Det kan derfor ikke gives DIALOG
en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens Õ 15, stk. 4, nr. 1.

For at der foreligger risiko for skade eller snyltning på ordmærket, er det en forudsætning, at
der foreligger en høj grad af mærkelighed, hvilket ikke er tilfældet. Ingen af betingelserne i Õ
15, stk. 4, nr. 1, er opfyldt.

Der foreligger ikke vareartslighed. Kravet om vareartslighed skal fortolkes i lyset af, at der er
tale om et konkurrencemæssigt krav, og der er ikke noget konkurrenceforhold mellem
varemærkeindehaverne på nogen områder, hvilket vareklasseregistreringen heller ikke indebæ-
rer. Der kan ikke sluttes til artslighed blot fordi der foreligger registrering i samme klasse. Den
generelle klassefortegnelse har ikke betydning, når der foreligger konkrete målrettede
klassebeskrivelser, som ikke er sammenfaldende. Artsligheden følger heller ikke af, at begge
ydelser er elektronisk baserede. Knight-Ridders system tilbyder de fornødne elektroniske
søgeredskaber til at søge oplysninger i andres databaser, men dette er ikke det samme som en
nyhedsformidling. Der er derfor ikke sammenfald eller forvekslelighed for så vidt angår re-
gistreringen i klasse 42.

Som anført i Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 5. februar 1999 må der sondres mellem
den tekniske transmission og indholdet i transmissionen, hvorfor der ej heller er forvekslelighed
for ydelserne fsva. net-DIALOGs registrering i klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. Der
tilbydes endvidere fra A-pressen et elektronisk postkontor, hvorfor der er realitet i registrerin-
gen i klasse 38, og denne ydelser er ikke forvekslelig med en ydelse fra Knight-Ridder.

Der er heller ikke forvekslelighed mellem mærkerne. Ved den helhedsvurdering, der skal
foretages af ordmærket over for figurmærket, må DIALOG ikke tillægges en bred beskyttelse,
da dialog er et almindeligt ord, der ikke må monopoliseres ud over, hvor det har særpræg.
Dialog har vist sig at være meget nærliggende at anvende på hjemmesider, hvilket også taler
imod en bred beskyttelse. Ord-elementet "net" har adskillelsesevne, da net ikke kun er rent
beskrivende, men i varemærkeretspraksis kan give særpræg. Det er ordsammensætningen
som sådan, der skal vurderes, og net-DIALOG er ikke et almindeligt udtryk i det danske sprog,
hvorfor "net" har adskillelsesevne. Derudover adskiller det figurlige element varemærkerne,
hvorfor der ikke foreligger mærkelighed.


-
18
-

Der er derfor ikke grundlag for at slette registreringen.

Rettens afgørelse

Figurmærket net-DIALOG består i meget ringe grad af figurmæssige elementer, som derfor kun
i ringe udstrækning har adskillelsesevne. Endvidere er det stærke ordelement i begge mærker
DIALOG, og ordelementet "net", som i figurmærket er skrevet med små bogstaver - medens
DIALOG er skrevet med store bogstaver - giver snarere grundlag for at antage, at der er en
sammenhæng mellem mærkerne frem for at virke adskillende. Retten finder derfor, at der
foreligger forvekslelige mærker.

Det fremlagte materiale dokumenterer, at Knight-Ridder i forhold til konkurrenter har gode
markedsandele. Det er dog uklart, hvilke markedsandele, der er på det danske marked, hvor
mange kunder, Knight-Ridder har ud af de potentielle kunder på markedet, og hvor kendt,
DIALOG er i det relevante segment. Trods de afgivne vidneforklaringer finder retten efter det i
øvrigt fremlagte materiale ikke, at der er ført fuldt tilstrækkeligt bevis for, at DIALOG er et
velkendt varemærke.

Det kan lægges til grund, at der kan være sammenfald mellem ydelser, der kan registreres i
klasse 42 for henholdsvis elektronisk nyhedsformidling og informationssøgning ved hjælp af
datamaskiner. Varemærket DIALOG er også anvendt for ydelser, som må beskrives som
elektronisk nyhedsformidling. Om end de nyheder, der formidles, er forskellige, finder retten,
at der foreligger artslighed mellem disse ydelser. Derimod finder retten, at det forhold, at
informationssøgning formidles ved hjælp af telekommunikation, ikke bevirker, at Knight-
Ridders registrering af DIALOG i klasse 42 for informationssøgning hindrer A-pressens
registrering af figurmærket i klasse 38: telekommunikationsvirksomhed.

Retten tager derfor Knight-Ridders påstand til følge for så vidt angår registreringen af net-
DIALOG (figur) i klasse 42.


Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, tilpligtes at anerkende, at
varemærkeregistrering VR 1996 03259, varemærket net-DIALOG (figur), skal slettes af
varemærkeregisteret i klasse 42.


-
19
-


I sagsomkostninger skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker til sagsøger, Knight-Ridder
Information Inc. (under navneændring til The Dialog Corp.) inden 14 dage betale kr. 15.000.


Mette
ChristensenVagn Jacobsen Hans Jørgen Nielsen


r så vidt angår re-
gistreringen i klasse 42.

Som anført i Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 5. februar 1999 må der sondres mellem
den tekniske transmission og indholdet i transmissionen, hvorfor der ej heller er forvekslelighed
for ydelserne fsva. net-DIALOGs registrering i klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. Der
tilbydes endvidere fra A-pressen et elektronisk postkontor, hvorfor der er realitet i registrerin-
gen i klasse 38, og denne ydelser er ikke forvekslelig med en ydelse fra Knight-Ridder.

Der er heller ikke forvekslelighed mellem mærkerne. Ved den helhedsvurdering, der skal
foretages af ordmærket over for figurmærket, må DIALOG ikke tillægges en bred beskyttelse,
da dialog er et almindeligt ord, der ikke må monopoliseres ud over, hvor det har særpræg.
Dialog har vist sig at være meget nærliggende at anvende på hjemmesider, hvilket også taler
imod en bred beskyttelse. Ord-elementet "net" har adskillelsesevne, da net ikke kun er rent
beskrivende, men i varemærkeretspraksis kan give særpræg. Det er ordsammensætningen
som sådan, der skal vurderes, og net-DIALOG er ikke et almindeligt udtryk i det danske sprog,
hvorfor "net" har adskillelsesevne. Derudover adskiller det figurlige element varemærkerne,
hvorfor der ikke foreligger mærkelighed.


-
18
-

Der er derfor ikke grundlag for at slette registreringen.

Rettens afgørelse

Figurmærket net-DIALOG består i meget ringe grad af figurmæssige elementer, som derfor kun
i ringe udstrækning har adskillelsesevne. Endvidere er det stærke ordelement i begge mærker
DIALOG, og ordelementet "net", som i figurmærket er skrevet med små bogstaver - medens
DIALOG er skrevet med store bogstaver - giver snarere grundlag for at antage, at der er en
sammenhæng mellem mærkerne frem for at virke adskillende. Retten finder derfor, at der
foreligger forvekslelige mærker.

Det fremlagte materiale dokumenterer, at Knight-Ridder i forhold til konkurrenter har gode
markedsandele. Det er dog uklart, hvilke markedsandele, der er på det danske marked, hvor
mange kunder, Knight-Ridder har ud af de potentielle kunder på markedet, og hvor kendt,
DIALOG er i det relevante segment. Trods de afgivne vidneforklaringer finder retten efter det i
ø

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»