Feriegodtgørelse af bonusbeløb

Resumé

Arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonusbeløb udbetalt som belønning for udførelse af arbejde, idet der dog skulle ske reduktion for afholdte feriedage.

Dom i sagen F5906 


Finansforbundet som mandatar for F
(Advokat Jacob Goldschmidt)
mod
A
(Advokat Torben Mølgaard Hededal)


Indledning og påstande
Sagen vedrører beregning af feriegodtgørelse af bonusbeløb, som F har fået tildelt
hos sin tidligere arbejdsgiver A, herunder om beregningen skal ske efter et optje
ningsprincip eller udbetalingsprincip.

Finansforbundet som mandatar for F har nedlagt følgende påstand: Principalt, at A
skal betale 188.936,41 kr. med procesrente fra 1. maj 2006.


- 2 -

Subsidiært, at A skal betale 155.437,85 kr. med procesrente fra 1. maj 2006 og i tillæg
hertil at anerkende at være forpligtet til til Ferie Konto at indbetale 16.749 kr. i for
bindelse med udbetaling af bonus i 2007 og med samme beløb i forbindelse medud
betaling af bonus i 2008.
Mere subsidiært, at A skal betale et mindre beløb efter rettens skøn.
For alle påstandene påstås forrentning fra et senere tidspunkt.

A har påstået frifindelse. A har endvidere nedlagt påstand til kompensation om, at F
skal betale 46.875,00 kr. med procesrente fra afgivelse af svarskrift den 5. februar
2007.

Sagens omstændigheder

Parterne

F blev den 1. august 2002 ansat som senior sales i B Bank, der senere er blevet en del
af A koncernen. F opsagde den 13. september 2005 sin stilling for at tiltræde en til
svarende stilling hos K og blev fritstillet i opsigelsesperioden frem til 31. december
2005.

F's ansættelsesvilkår

Af ansættelseskontrakten fremgår blandt andet:
"5.0 Gage m.v.
5.1 Vederlaget er aftalt til kr. 70.000,00 pr. måned [forhøjet til kr. 78.000,00 i 2005], der er
lægges månedsvis forud. Hertil kommer Bankens, men ikke medarbejderens pensionsbidrag,
jfr. nedenfor under punkt 7. Der ydes ikke særskilt vederlag for overarbejde.
...
5.3 Medarbejderen er berettiget til at deltage i B koncernens bonusprogram i hen
hold til de til enhver tid gældende retningslinier for ansatte i medarbejderens position,
jævnfør vedhæftede allonge.
...


- 3 -

5.5 Medarbejderen har ret til 3 ugers arbejdsgiverbetalt ferie i perioden 1/8 2002 ­ 30/4 2003.

6.0 Signon sum
6.1 Medarbejderen modtager som vederlag for at tiltræde ansættelse i Banken en "signon
sum" efter nedenstående regler. Parterne er enige om, at det er en betingelse for ydelse af
"signon sum", at ansættelsesforholdet ikke bringes til ophør af ­ eller foranlediges bragt til
ophør af ­ Medarbejderen inden for de første 2 år, jf. nedenfor under pkt. 6.3.
6.2 Banken betaler til Medarbejderen ved dennes tiltrædelse af ansættelsesforholdet en "sign
on sum" stor DKK 1.500.000;.
...
14.0 Generelt
14.1 For ansættelsesforholdet gælder Funktionærloven med de fravigelser, der følger af det for
anstående og Ferieloven, herunder lovens regler om ferietillæg, men ikke overenskomsten
mellem FA og Finansforbundet.
..."


Som bilag til ansættelseskontrakten var i henhold til kontraktens punkt 5.3
vedlagt en allonge vedrørende bankens bonusprogram, hvoraf følgende fremgår:

"Medarbejderen er omfattet af B Gruppens bonusprogram.
Hovedreglen inden for B Bank A/S er, at individuel bonus fastlægges ved regnskabsårets af
slutning og bonus udbetales som altovervejende hovedregel den 1. april året efter. Bonuspro
grammet er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende retningslinier inden for A.
Hovedretningslinierne er, at den samlede Cost of Bonus ("CoB") fastlægges ensidigt af ledel
sen baseret på helårsresultatet i det passerede regnskabsår, og således at den individuelle andel
af CoB fastlægges helt diskretionært af ledelsen baseret på medarbejderens præsterede indsats
og enhedens resultat i samme periode.
CoB er et bruttobeløb fastsat i svenske kroner, der omregnes til danske kroner, fra hvilket der
foretages fradrag for lovpligtige afgifter, herunder sociale afgifter og skat.
Det er en forudsætning for at oppebære bonus, at medarbejderen hverken er opsagt eller selv
har opsagt sin stilling i B Bank A/S og således er i uopsagt stilling på udbetalingstidspunktet.
B Bank A/S kan ændre bonusprogrammet."

A's performancebaserede bonusprogram


- 4 -


A's performancebaserede bonusordning er en del af den performancebaserede bo
nusordning, der gælder i A koncernen. Bonusordningen er undergivet det generelle
vilkår, at der for et givent år (kalenderår) alene kan blive fastsat en overordnet bo
nuspulje for A koncernen, såfremt der er genereret et overskud af en vis størrelse for
det pågældende år.

Er der for et givent år genereret et overskud, som kan danne grundlag for
fastsættelse af en overordnet bonuspulje, bliver denne bonuspulje fordelt mellem de
selskaber, der indgår i A koncernen. Den andel af bonuspuljen, der tildeles banken,
fordeles herefter mellem bankens respektive afdelinger og dernæst mellem de i af
delingerne ansatte medarbejdere, der er omfattet af bonusordningen.

Fordelingen af den overordnede bonuspulje mellem de selskaber, der indgår i
A koncernen, baseres på en skønsmæssig vurdering af de respektive selskabers per
formance. Fordelingen af den til et selskab tildelte andel af bonuspuljen mellem sel
skabets forskellige afdelinger og dernæst medarbejderne baseres ligeledes på en
skønsmæssig vurdering af afdelingernes og medarbejdernes performance.

Der er tale om en bred performancevurdering derved, at der i vurderingen
indgår en række faktorer af betydning for den virksomhed, der udøves. Disse fakto
rer vedrører såvel allerede konstaterede forhold som forventninger til fremtidige
forhold, ligesom de pågældende faktorer er af såvel økonomisk som ikkeøkono
misk karakter.
Bonusbeløb til den enkelte medarbejder beregnes således ikke på et objektivt
og direkte målbart grundlag, men fastsættes derimod på et skønsmæssigt grundlag.

A's KEEP ordning

A har tillige en ordning kaldet Key Employee Equity Programme (KEEP), som F
deltog i. Af vilkårene for tildeling af bonus for 2004 efter KEEPordningen fremgik
blandt andet, at den del af den tildelte bonus, der ville blive omfattet af KEEP
ordningen, afhang af størrelsen af den samlede tildelte bonus for 2004. Såfremt man
modtog en samlet bonus på mellem 100.000 og 350.000 Euro, ville 35 % af det sam


- 5 -

lede bonusbeløb blive omfattet af KEEP ordningen. Halvdelen af beløbet omfattet
af KEEPordningen ville blive investeret i A aktier, og den anden halvdel af beløbet
ville komme til udbetaling med halvdelen i 2007 og halvdelen i 2008.

Tildeling af bonusbeløb

For 2003 modtog F en bonus på 272.328,00 kr., hvilket blev meddelt ham i februar
2004 og udbetalt den 1. marts 2004.
Ved brev af 24. februar 2005 blev F for 2004 tildelt 765.681,24 kr. i bonus. En
del af beløbet, 497.692,81 kr., blev udbetalt den 3. marts 2005. Af lønsedlen fremgik
det, at bonusbeløbet ikke var medregnet i den ferieberettigede løn. Det resterende
beløb på 267.988,43 kr. svarende til 36.024,00 Euro, blev udskudt i henhold til KEEP
ordningen. Da beløbet er investeret i aktier, vil det beløb, der udbetales med halvde
len i henholdsvis marts 2007 og marts 2008, afhænge af aktiernes værdi på udbeta
lingstidspunktet.

Ved brev af 4. marts 2005 blev F tildelt en yderligere bonus på 100.000,00 Euro.
I brevet er anført: "However, in recognition of your past, present and future com
mitment to A, I am pleased to confirm that you will be awarded a guarenteed bonus
of 100.000 EURO". Beløbet, der omregnet til danske kroner udgjorde 745.810,00 kr.,
ville blive udbetalt den 31. august 2005 under forudsætning af, at F fortsat var ansat.

Den 7. april 2006 meddelte A F, at han blev tildelt en bonus på 250.000,00 kr.
for året 2005. Efter forligshandlinger mellem parterne blev dette beløb forhøjet med
125.000,00 kr. til i alt 375.000,00 kr. A betalte i forbindelse med forhandlingerne fe
riegodtgørelse af dette beløb med i alt 46.875,00 kr. svarende til A's påstand til
kompensation. Parterne er enige om, at A ved indgåelse af forliget tog forbehold for
tilbagesøgning.

F's ferieafholdelse i 2004 og 2005

Parterne er enige om, at F har afholdt al optjent ferie, idet han afholdte sin restferie i
fritstillelsesperioden. I kalenderåret 2004 afholdt F således 22 ½ dags ferie, mens han


- 6 -

i kalenderåret 2005 afholdt 44 dages ferie, heraf 19 dage i perioden 1. marts ­ 31. au
gust 2005.

Forklaringer

F har forklaret, at han den 1. august 2002 blev ansat som senior sales hos B Bank, nu
A, der er ét af omkring ti børsmæglerfirmaer i Danmark. Firefem firmaer, heraf A,
sidder på hovedparten af markedet. A tilbyder blandt andet nordiske aktieproduk
ter til pensionsselskaberne. Branchen er snævret ind efterhånden, hvilket var godt
for ham som arbejdstager, men dårligt for branchen. Der er omkring sekssyv per
soner i Danmark, der i forskellige banker servicerer pensionsselskaberne.

Hans arbejde består i at præsentere analyser for kunderne, hvorved pensions
selskabernes forvaltere bibringes viden, på hvilket grundlag de kan træffe beslut
ning om placering af pensionsselskabernes midler. Han og de øvrige involverede
modtog en halvårlig tilbagemelding fra pensionsselskaberne, en såkaldt "broker ra
ting", om, hvordan ordrerne blev håndteret, hvorved der optjentes points, som an
vendtes i forbindelse med fastsættelse af bonusbeløb. Det næste halve års indtjening
var baseret på bankens rating hos kunderne. Den samlede rating var fordelt på flere
led, herunder analytikere og salgspersoner. Analytikerne præsenterede selv analy
serne over for kunderne, men han eller en af hans kolleger deltog også i møderne.
Analyserne vægtede tungest i ratingen.

Hans løn og bonusniveau var sædvanligt i branchen. Den sign on fee, som
han modtog ved ansættelsen, var relativt beskeden set i forhold til de beløb, der er
givet til andre gennem de seneste år.

I 2002 var de femseks personer, der blev ansat i B Bank. De skulle være med
til at genopbygge bankens forretningsområde. I 2004 rykkede banken markant frem
i de rankings, som kunderne udarbejdede, idet de rykkede fra en femtesjetteplads
til tæt på en førsteplads. Det var derfor, at han i opsigelsen skrev bemærkningen
om, at han med stolthed kunne sige, at han var en del af det hold, som udgjorde
Danmarks bedste team i Danmarks bedste børsmæglerselskab indtil februar 2005.
Han og de øvrige medarbejdere forventede, at de skulle belønnes for deres indsats.


- 7 -

De kæmpede udadtil for kunderne og indadtil med en [ikke dansk] ejer og ledelsen
i Yby. Bonusbeløbet for 2004 var ca. tre gange så højt som for 2003, men dette var
blot en følge af krisen i 2002 og 2003. I absolutte termer var bonusbeløbet for 2004 en
skuffelse, hvilket medførte, at firefem personer sagde deres job op på dagen for bo
nusudbetalingen, idet bonusbeløbet var meget lavere end tidligere. Han talte med
sin nærmeste kollega herom, og de valgte at afvente de andre kollegers opsigelse,
mens de håbede på, at ledelsen ville ændre deres beslutning om bonusbeløbets stør
relse.

Tildeling af bonusbeløb var en belønning for den indsats, der havde fundet
sted i det forgangne år. Nøglepersoner kunne således godt opnå en hæderlig bonus,
selvom det havde været et dårligt forretningsår. Ved tildeling af bonusbeløb mod
tog medarbejderen en konvolut med angivelse af beløbet og fik herefter en begrun
delse fra de nærmeste chefer. Det var ikke muligt at regne sig frem til bonusbeløbets
størrelse på forhånd. A's bonusmodel var meget uoverskuelig. Det var heller ikke
altid, at chefen kunne forklare, hvordan bonusbeløbet var sammensat.

De 100.000 Euro, han tildeltes i bonus i marts 2005, havde baggrund i kolle
gernes opsigelse, idet banken var bange for at miste yderligere medarbejdere. Han
så bonusbeløbet som et udtryk for, at der skulle knokles ekstra hårdt i de kommen
de seks måneder, hvorefter beløbet ville blive udbetalt. D gav udtryk for, at bonus
sen var en kompensation for, at ærmerne skulle smøges op. Kort efter udbetaling af
denne bonus sagde han sit job op. I marts 2005 havde ledelsen sagt, at der ville
komme en ny strategi inden for et par måneder. Han og en anden kollega skulle
hjælpe til i denne overgangsperiode, blandt andet med rekruttering af nye medar
bejdere. Banken kunne imødese dårlige rankings, idet den havde mistet gode med
arbejdere. Da der stadig ikke var fremkommet en ny strategi i september måned, og
da der kom to yderligere opsigelser blandt kollegerne, ligesom der ikke kom yderli
gere fastholdelsesbonus, følte han ikke, at han kunne mønstre mere hjerteblod for
banken, og han valgte at sige sit job op. Han var bange for at sætte sit navn i bran
chen over styr.

Han var løbende gennem de forudgående fem år blevet kontaktet af K, der
ønskede at ansætte ham. Det er sædvanligt med løbende kontakt mellem mæglere


- 8 -

og forskellige banker i Københavnsområdet. Han kan ikke huske præcist, hvornår
han valgte at sige ja tak til K's tilbud, men det var i forbindelse med navngivne kol
legers opsigelser og bonusudbetalingen, som han fandt, var alt for lille.

D har forklaret, at han er executive director for markets i A, København.

Den bonus, der blev tildelt i marts 2005, var ikke omfattet af den almindelige
performancebaserede bonusordning. Banken havde oplevet en periode med medar
bejdernes stigende utilfredshed med ledelsen i Yby. Dette kulminerede i februar
2005 ved tildelingen af bonus for 2004, idet fem medarbejdere opsagde deres stillin
ger. Banken valgte derfor at tildele de tilbageværende medarbejdere en fastholdel
sesbonus. Selve formuleringen af bonustildelingen blev udarbejdet af ledelsen i Y
by, men ledelsen i København var formentlig med til at fordele størrelsen af de en
kelte medarbejderes bonusbeløb. Han husker ikke, at han skulle have sagt til F, at
bonussen var et udtryk for, at medarbejderne skulle smøge ærmerne op. Han ville
ikke have formuleret sig på den måde, idet han så bonussen som en fastholdelses
bonus.

Han var med til at fastsætte bonusbeløbene for den performancebaserede bo
nus til de enkelte medarbejdere. Han så ikke i den forbindelse på, hvor meget ferie
den enkelte medarbejder havde afholdt. Bonusbeløbet dækkede over en 12 måne
ders periode, og han var af den antagelse, at medarbejderne afholdt deres ferie.
Analysedelen vægtede ca. 5060 % af den samlede rating. En person som F ville
normalt vægte med 1015 % af ratingen. Når en medarbejder som F afholdt ferie, var
der en kollega som back up, der kunne tage sig af kunderne i ferieperioderne. Der
blev ikke taget hensyn hertil ved fordelingen af ratings.

Parternes argumenter

Finansforbundet som mandatar for F har gjort gældende, at A skal betale ferie
godtgørelse med 95.710,16 kr. svarende til 12,5 % af det beløb på 765.681,00 kr., som
F blev tildelt i bonus den 24. februar 2005. F har krav på feriegodtgørelse af det ful
de beløb på baggrund af tildelingen ultimo februar 2005. Subsidiært skal A betale


- 9 -

feriegodtgørelse med 62.211,60 kr. af det beløb, der blev udbetalt den 3. marts 2005,
og A skal endvidere i den forbindelse til Ferie Konto indbetale feriegodtgørelse med
16.749,28 kr. i anledning af udbetaling af KEEPbonus i 2007 og med samme beløb i
forbindelse med udbetaling af KEEPbonus i 2008.

Derudover skal A betale feriegodtgørelse med 93.226,25 kr. af det særlige bo
nusbeløb, der blev optjent, tildelt og udbetalt i 2005. Der skal beregnes feriegodtgø
relse af det fulde bonusbeløb i forbindelse med fratræden.

Bonusbeløbene er vederlag for arbejde udført under ansættelsen, hvorfor det
må sidestilles med løn. Bonusbeløbene er Askattepligtige og beskattes i udbeta
lingsåret, ikke i det foregående år, som bonussen vedrører. Feriegodtgørelse skal be
tales af ethvert beløb, der udgør vederlag for arbejde under ansættelsen, uanset om
beløbet helt eller delvist er udbetalt, medens ansættelsesforholdet består, eller efter
ansættelsesforholdet er ophørt. De ordinære bonusbeløb er tildelt helt diskretionært,
idet der først efter udløbet af et helt år tages stilling til, hvor stor en pulje, der skal
overføres til Danmark, og derefter tildeles der beløb til hver afdeling, og på et
skønsmæssigt grundlag derefter til hver enkelt medarbejder. Medarbejderne kunne
ikke beregne beløbet, og de kunne ikke vide, hvor stort et bonusbeløb de ville få ud
betalt, før end de modtog konvolutten med tildeling af bonus. Der er således ikke
noget retligt relevant optjeningstidspunkt forud for tildelingstidspunktet. Der er i
denne sag sammenfald mellem optjenings og tildelingstidspunktet. Medarbejderne
havde alene krav på bonus, men ikke krav på et bestemt beløb. F opfattede bonus
beløbene som et engangsvederlag, ikke et beløb, der var optjent måned for måned.
Anvendelse af udbetalingstidspunktet for beregning af feriegodtgørelse er ikke i
strid med ferieloven. Der vil derimod være et omgåelsesproblem i forhold til ferie
loven, såfremt man kan udskyde en del af lønudbetalingen og derved undgå at
skulle betale 12,5 % i feriegodtgørelse.

Tildelingstidspunktet, henholdsvis udbetalingstidspunktet, for det bagvedlig
gende lønbeløb er afgørende for beregning af feriegodtgørelsen. Der er ikke noget,
der reelt taler imod anvendelse af udbetalingstidspunktet. Man har kendt til pro
blemet fra retspraksis ved den seneste revision af ferieloven, men der er ikke sket
ændringer i loven i den forbindelse. Ved anvendelse af udbetalingstidspunktet vil


- 10 -

man opnå fordele ved indfrielse af forventninger hos medarbejderne, skattemæssige
forhold samt mulighed for en bedre styring for arbejdsgiverne.
Tildelingen den 4. marts 2005 af bonus på 100.000 Euro var betinget af, at
medarbejderen var ansat den 31. august 2005, hvor bonusbeløbet blev udbetalt. Der
var ikke tale om en gave, men belønning for en erlagt arbejdsopgave, jf. Past, pre
sent and future commitment".
Der bør ikke ske forholdsmæssig afkortning for den ferie, der er afholdt i pe
rioden 4. marts ­ 23. august 2005 med 19 dage. Man har de facto opfattet bonusbe
løbene som "noget andet". D forklarede, at bonusbeløbene blev udbetalt for den
samlede præstation og inkluderede også det forhold, at medarbejderne var væk på
grund af ferie. Da der således allerede er taget højde for afholdt ferie, bør der ikke
ske en forholdsmæssig afkortning af feriegodtgørelsesbeløbene.
Den principale påstand bygger på den tanke, at det er tildelingstidspunktet,
der skal anvendes ved beregning af feriegodtgørelsen, herunder værdien ved tilde
lingen, mens den subsidiære påstand bygger på beregning af feriegodtgørelse ved
udbetalingstidspunktet.
Såfremt feriegodtgørelsen afregnes efter udbetalingstidspunktet, har A taget
forbehold for at modregne de feriegodtgørelsesbeløb, der er udbetalt på grundlag af
bonus udbetalt i 2006. Det bestrides, at der skulle være mulighed herfor.
Såfremt A måtte få medhold i, at det er optjeningstidspunktet og ikke udbeta
lingstidspunktet, der skal være afgørende for beregning af feriegodtgørelse, gøres
det gældende, at det i denne sag alene kan have betydning for bonusbeløb tildelt ul
timo februar 2005.
Feriepenge af beløb udbetalt i 2005 kræves forrentet fra begyndelsen af det fe
rieår, hvori ferien kunne afholdes, hvilket vil sige 1. maj 2006.
Til støtte for rentepåstanden i den subsidiære påstand påberåbes samme an
bringender, idet dog beløbene på 16.749,28 kr. til udbetaling i henholdsvis 2007 og
2008 ikke kræves forrentet.


A har gjort gældende, at ferieloven er baseret på optjeningsprincippet, og udbeta
lingstidspunktet er uden betydning. Ifølge ferieloven svarer optjeningsåret til ka


- 11 -

lenderåret. Optjening af ret til ferie er betinget af ansættelse i den samme periode. F
har ikke krav på feriegodtgørelse af beløb udbetalt efter ophør af ansættelsesforhol
det, idet der ikke er tilknyttet optjente feriedage til udbetalingen. Det grundlæggen
de princip i ferieloven om samtidighed skal derfor anvendes, og bonusbeløb vedrø
rende 2004 skal således ikke indgå i 2005.

Det beløb, som F for året 2004 har optjent i henhold til A's performancebase
rede bonusordning, kan ikke danne grundlag for et krav om feriegodtgørelse, jf. fe
rielovens § 23, stk. 6, jf. § 24, da det for 2004 optjente bonusbeløb indgår endeligt i
optjeningsåret 2004, uanset at beløbet først er blevet udmeldt og udbetalt primo
2005. Retskravet er erhvervet ved udgangen af 2004, uanset at beløbet endnu ikke
kunne opgøres. Da F forud for sin fratræden pr. 31. december 2005 har afholdt al fe
rie optjent i optjeningsåret 2004, har han ikke krav på feriepenge af 765.681,24 kr.

Såfremt det ved sagens afgørelse måtte blive lagt til grund, at et krav om fe
riegodtgørelse skal baseres på et "udbetalingsprincip", og at F derfor er berettiget til
feriegodtgørelse af det bonusbeløb, som han for året 2004 har optjent i henhold til
A's performancebaserede bonusordning, gøres det gældende, at der ved beregnin
gen af Fs krav på feriegodtgørelse skal tages hensyn til, at F ikke er berettiget til fe
riegodtgørelse af den del af bonusbeløb, der udgør løn under ferie, jf. ferielovens §
26, stk. 3, hvorfor kravet skal reduceres i forhold til afholdte feriedage i 2005. Hertil
kommer, at F ikke er berettiget til feriegodtgørelse af de andele af bonusbeløbet, der
først kommer til udbetaling i 2007 og 2008, idet han ikke har optjent ret til en ferie
godtgørelse af disse andele af bonusbeløbet hørende betalt ferie, jf. ferielovens § 7,
stk. 1 og § 23, stk. 6.
Det beløb, som F for månederne marts ­ august 2005 har fået udbetalt som en
særlig fastholdelsesbonus, kan heller ikke danne grundlag for et krav om feriegodt
gørelse, jf. ferielovens § 23, stk. 6, jf. § 24, idet beløbet ikke udgør et vederlag for ar
bejde under ansættelsen i henhold til ferielovens § 26, stk. 1.
Banken stod i en svær situation, hvor flere ansatte havde opsagt deres stillin
ger. Bonusbeløbet var ifølge D ikke en del af bankens sædvanlige bonusprogram,
men blev udbetalt for at skabe ro og for at fastholde medarbejderne. Anvendelsen af
ordet "commitment" skal fortolkes som pligttroskab, ikke en arbejdsforpligtelse.


- 12 -

Der er tale om en belønning for, at man forbliver ansat i banken, ikke en betaling for
historisk performance. En bonusudbetaling er ikke nødvendigvis omfattet af funkti
onærlovens § 17 a, og hvis det ikke er tilfældet, skal der heller ikke beregnes ferie
godtgørelse. Såfremt alle bonusudbetalinger skal omfattes af funktionærlovens § 17
a, vil fleksibilitet og særlige ordninger umuliggøres.

Såfremt retten finder, at den særlige fastholdelsesbonus, som F har fået udbe
talt for månederne marts ­ august 2005, udgør vederlag for arbejde under ansættel
sen i henhold til ferielovens § 26, stk. 1, og at F derfor er berettiget til feriegodtgørel
se heraf, gøres det gældende, at der ved beregningen af kravet skal tages hensyn til,
at F ikke er berettiget til feriegodtgørelse af den del af den særlige fastholdelsesbo
nus, der i givet fald udgør løn under ferie, jf. ferielovens § 26, stk. 3. Der skal således
ske reduktion med de af F afholdte feriedage.

Den selvstændige påstand til kompensation er alene relevant, såfremt det ved
sagens afgørelse måtte blive lagt til grund, at et krav om feriegodtgørelse skal base
res på et "udbetalingsprincip" og ikke på et "optjeningsprincip", og at F derfor har
krav på feriegodtgørelse af det bonusbeløb, som han har optjent i 2004, men først få
et udbetalt primo 2005.
Til støtte for påstanden om kompensation har A gjort gældende, at et krav om
feriegodtgørelse ved fratræden forudsætter, at der er optjent ret til en til feriegodt
gørelsen hørende betalt ferie, jf. ferielovens § 7, stk. 1 og § 23, stk. 6. Man kan kun få
feriegodtgørelse fra én arbejdsgiver. F er derfor alene berettiget til feriegodtgørelse
af det bonusbeløb på i alt 375.000,00 kr., som han har optjent i 2005, men først fået
udbetalt i 2006, såfremt han har optjent ret til en til feriegodtgørelsen hørende betalt
ferie. F har ikke, hvis et krav om feriegodtgørelse skal baseres på et "udbetalings
princip" optjent ret til en til feriegodtgørelse af bonusbeløbet på i alt 375.000,00 kr.
hørende betalt ferie, idet bonusbeløbet på grund af udbetalingstidspunktet indgår i
optjeningsåret 2006, hvor F ikke var ansat hos A i optjeningsåret 2006 og dermed ik
ke optjente ret til betalt ferie i optjeningsåret 2006. Hertil kommer, at A's betaling af
feriegodtgørelse af bonusbeløbet på i alt 375.000,00 kr. er sket under den forudsæt
ning, at et krav på feriegodtgørelse skal baseres på et "optjeningsprincip" og ikke et
"udbetalingsprincip".


- 13 -Rettens begrundelse og resultat

Den 24. februar 2004 fik F tildelt en performancebaseret bonus på 765.681,24 kr. En
sådan bonus fastlægges ved regnskabsårets afslutning, jf. allonge til ansættelseskon
trakten. Beløbet fastsættes skønsmæssigt, men der tages ved fastsættelsen hensyn til
selskabets indtjening og medarbejderens arbejdsindsats i det forløbne år. Uagtet at
beløbet først er endeligt opgjort i 2005, finder retten, at det under disse forhold er
ydet for arbejdet i 2004, hvorfor det må anses for optjent dette år. Udgangspunktet
for beregning af feriegodtgørelse er et optjeningsprincip, og der findes ikke grund
lag for at ændre herved i denne sag. Retten finder derfor, at optjeningsprincippet
skal lægges til grund for så vidt angår den performancebaserede bonus. Da F har
afholdt al sin ferie, optjent i 2004, i 2005, tilkommer der ham ikke ret feriegodtgørel
se af denne bonus.
Den 4. marts 2005 fik F tildelt en bonus på 100.000,00 Euro svarende til
745.810,00 kr. Det fremgik af tildelingsbrevet, at udbetaling var betinget af, at F var
ansat den 31. august 2005. Tildelingen af bonus skete som anerkendelse af medar
bejderens "past, present and future commitment to A". Under henvisning hertil og
efter F's forklaring lægger retten til grund, at der er tale om en loyalitetsbonus til be
lønning af medarbejderens udførelse af arbejde. En sådan tildeling må anses for at
være omfattet af funktionærlovens § 17a. Beløbet på 745.810,00 kr. er optjent, tildelt
og udbetalt i det samme år (2005) og i ansættelsesperioden. Beløbet indgår derfor
som en del af det feriepengeberettigede beløb i optjeningsåret 2005. Da F har afholdt
19 feriedage i perioden 1. marts ­ 31. august 2005, skal feriegodtgørelsen reduceres i
forhold hertil. A skal herefter betale feriegodtgørelse til F med 86.197,29 kr. med
procesrente fra den 1. maj 2006.

Da optjeningsprincippet finder anvendelse for så vidt angår den performan
cebaserede bonus, anses A's påstand 2 om kompensation for bortfaldet.

Henset til sagens resultat finder retten, at hver part skal bære egne sagsom
kostninger.


- 14 -

T H I K E N D E S F O R R E T

A skal inden 14 dage til F betale 86.197,29 kr. med procesrente fra den 1. maj 2006.

Hver part bærer egne omkostninger.


Jørgen GawinetskiJohn Tyrrestrup

Mette Christensen


Aase Weiler Madsen


Peter Funch


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


dtgørelse ved fratræden forudsætter, at der er optjent ret til en til feriegodt
gørelsen hørende betalt ferie, jf. ferielovens § 7, stk. 1 og § 23, stk. 6. Man kan kun få
feriegodtgørelse fra én arbejdsgiver. F er derfor alene berettiget til feriegodtgørelse
af det bonusbeløb på i alt 375.000,00 kr., som han har optjent i 2005, men først fået
udbetalt i 2006, såfremt han har optjent ret til en til feriegodtgørelsen hørende betalt
ferie. F har ikke, hvis et krav om feriegodtgørelse skal baseres på et "udbetalings
princip" optjent ret til en til feriegodtgørelse af bonusbeløbet på i alt 375.000,00 kr.
hørende betalt ferie, idet bonusbeløbet på grund af udbetalingstidspunktet indgår i
optjeningsåret 2006, hvor F ikke var ansat hos A i optjeningsåret 2006 og dermed ik
ke optjente ret til betalt ferie i optjeningsåret 2006. Hertil kommer, at A's betaling af
feriegodtgørelse af bonusbeløbet på i alt 375.000,00 kr. er sket under den forudsæt
ning, at et krav på feriegodtgørelse skal baseres på et "optjeningsprincip" og ikke et
"udbetalingsprincip".


- 13 -Rettens begrundelse og resultat

Den 24. februar 2004 fik F tildelt en performancebaseret bonus på 765.681,24 kr. En
sådan bonus fastlægges ved regnskabsårets afslutning, jf. allonge til ansættelseskon
trakten. Beløbet fastsættes skønsmæssigt, men der tages ved fastsættelsen hensyn til
selskabets indtjening og medarbejderens arbejdsindsats i det forløbne år. Uagtet at
beløbet først er endeligt opgjort i 2005, finder retten, at det under disse forhold er
ydet for arbejdet i 2004, hvorfor det må anses for optjent dette år. Udgangspunktet
for beregning af feriegodtgørelse er et optjeningsprincip, og der findes ikke grund
lag for at ændre herved i denne sag. Retten finder derfor, at optjeningsprincippet
skal lægges til grund for så vidt angår den performancebaserede bonus. Da F har
afholdt al sin ferie, optjent i 2004, i 2005, tilkommer der ham ikke ret feriegodtgørel
se af denne bonus.
Den 4. marts 2005 fik F tildelt en bonus på 100.000,00 Euro svarende til
745.810,00 kr. Det fremgik af tildelingsbrevet, at udbetaling var betinget af, at F var
ansat den 31. august 2005. Tildelingen af bonus skete som anerkendelse af medar
bejderens "past, present and future commitment to A". Under henvisning hertil og
efter F's forklaring lægger retten til grund, at der er tale om en loyalitetsbonus til be
lønning af medarbejderens udførelse af arbejde. En sådan t

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig ...»