Fejl ved leverance ?

Resumé

En levering af standtransformatorer, som indgik i sagsøgtes produktion

Dom i sagen H 271/98 


Induperm A/S
(Advokat Lars Stuckert)

mod

C.A. Danaid ApS
(Advokat Christian Molt Wengel (prøve))


C.A. Danaid ApS (i det følgende: Danaid) købte i foråret 1996 et antal transformatorer af Induperm A/S (i det følgende: Induperm). Transformatorerne skulle indgå i Danaids levering af konstantstrømsregulatorer (i det følgende også kaldet CCR´s, Constant Current Regulators eller bare regulatorer) til Thorn Lighting CLK Limited, Hong Kong (i det følgende: Thorn), der skulle bruge disse til et landingslysanlæg til en lufthavn i Hong Kong. Sagen angår spørgsmålet, om der var mangler ved transformatorerne.

Aftalen
Ved telefax af 31. januar 1996 sendte Danaid Induperm en "Transformer forespørgsel" på "33 stk
type 1 og 41 stk type 2, se vedlagte typeblade." Typebladene er tekniske tegninger med titlen


- 2 -

"STANDARD OUTPUT TRANSFORMER". Type 1 er en 10 kVA [kilo volt ampere] transfor-
mator, medens type 2 er en 20 kVA transformator.
Det fremgik af forespørgslen, at "[f]ør eventuel endelig ordre kan placeres, skal 1 stk. type 2
leveres for test i uge 9, start." Endvidere fremgik det, at der skulle foretages nærmere specificerede
tests af hver enkelt transformator, som skulle leveres med certifikat for testenes udførsel.
Induperm afgav den 8. og den 12. februar 1996 tilbud på transformatorerne. Danaid bekræf-
tede bestillingen telefonisk og ved skrivelse af 15. februar 1996, hvori det bl.a. anføres, at Induperm
skulle påtage sig alle direkte og følgeudgifter for udbedring af skader, der kunne henføres til fejl på
transformatorerne, herunder også rejseudgifter til Hong Kong.
Induperm afgav den 22. februar 1996 i overensstemmelse hermed følgende såkaldt udvidede
garanti:
"...
Garantien omfatter:
... alle direkte- og følgeudgifter for udbedring af skader, der skyldes produktionsfejl på trans-
formerne, herunder også eventuelle rejseudgifter til Hong Kong.
..."

Afprøvninger af transformatorerne

Test af en prototype fandt sted den 5. marts 1996, og Danaids direktør, Christian Albertus, påtegne-
de dokumentationen for afprøvningen:

"Prototypen er kontrolleret og fundet i orden med forbehold for ændring af akustisk støj til
det bedre".

Det er endvidere påtegnet en kopi af dokumentationen for afprøvningen, at transformatorerne den
13. marts 1996 blev accepteret uden forbehold.
Transformatorerne blev leveret i april måned 1996. Efter modtagelsen af transformatorerne
indbyggede Danaid hver transformator i en konstantstrømsregulator. Danaid foretog en funktions-
test af regulatorerne, kaldet en FAT-test (FActory Test), og der blev efter placering af regulatorerne
på deres bestemmelsessted i Hong Kong foretaget endnu en funktionstest, en såkaldt SAT-test (Site
Test).
Service Technique de la Navigation Aerienne, Frankrig, har den 6. maj 1997 testet en af de
fremstillede 10 kVA regulatorer og autoriseret den til brug i Frankrig. Det fremgår af testen, at
kravene til lynafledning var opfyldt. Det er oplyst, at 10 kVA og 20 kVA transformatorerne er
opbygget på ensartet måde.


- 3 -

Problemer med 20 kVA transformatorerne og korrespondance herom

Ved telefax af 26. august 1997 gjorde Thorn Danaid opmærksom på, at regulatorerne hyppigt
"sprang" sikringer.
Danaid sendte den 28. august 1997 konsulent Hans Peter Hansen til Hong Kong for at
undersøge problemerne. Hans Peter Hansen konkluderede i rapport af 2. september 1997, at pro-
blemerne var alvorlige: "Hovedproblemet er uden tvivl 20 KVA transformerne, som bryder
sammen efter rimelig kort tids drift med load."
Parterne undersøgte på et møde den 24. september 1997 to transformatorer.
Den 30. september 1997 reklamerede Danaid til Induperm over 20 kVA transformatorerne.
Samtidig bestilte Danaid 12 20 kVA transformatorer til erstatning for defekte transformatorer.
Samme dag havde Induperm skrevet til Danaid og anført, at problemerne efter Induperms
opfattelse skyldtes, at transformatorerne havde været lagret i et miljø med ekstrem kulde/varme og
fugtighed med stor saltkoncentration. Det blev anført, at erstatningstransformatorerne ville blive
isoleret ekstra. Brevet afsluttedes: "Mod yderligere betaling kan man dog give CCR-trafoerne en
ekstra overflade coatning (tropelakering) til beskyttelse mod skrappe miljøer." Danaid bestilte imid-
lertid ikke sådan tropelakering.
Danaid bad Force Instituttet om at undersøge årsagen til kortslutning i en 20 kVA trans-
formator. Instituttet udtalte den 13. oktober 1997:

"Transformeren blev monteret i den nye lufthavn i Hongkong til forsyning af landingsbanernes
landingslys i et særskilt rum nær landingsbanen. Transformeren har været monteret i et rum med
aircondition. P.gr.a. utilstrækkelig strømforsyning har airconditioneringsanlægget ikke altid
kørt. Det betyder, at transformeren i længere tid periodisk er kørt med omgivelsernes temperatur
og luftfugtigheder på op til 100% relativ luftfugtighed (RH). Når så airconditioneringen er slået
til, er temperatur/luftfugtighed blevet sænket forholdsvist hurtigt.
Det er oplyst at transformatorerne er leveret til at kunne klare 20-25°C og 60% RH, med
mulighed for kortvarig højere temperatur og RH. Det er dog siden blevet gjort klart, at inter-
nationale krav på området foreskriver, at udstyret skal kunne klare permanent 100% RH."

Efter at have set Force Instituttets undersøgelse anførte Induperm i en telefax af 14. oktober 1997 til
Danaid, at "[d]et er direkte forkert, at internationale krav foreskriver, at udstyr som CCR-trafoerne
skal kunne klare permanent 100% relativ luftfugtighed."
Ved telefax af 13. marts 1998 gjorde Induperm gældende, at Danaid overbelastede transfor-
matorerne ved forkert anvendelse.
Der opstod også fejl i forbindelse med erstatningstransformatorerne. Den 25. maj 1998 op-
gjorde Danaid det økonomiske mellemværende mellem parterne, idet købesummen for trans-


- 4 -

formatorerne og erstatningstransformatorerne forlangtes tilbagebetalt sammen med afholdte udgifter
til installation af transformatorerne.
Det er omtvistet mellem parterne, hvorvidt konstantstrømsregulatorerne var tilstrækkeligt
beskyttet mod lyn og andre elektriske udladninger (transientbeskyttelse).

Normer efter ICAO og Cenelec

ICAO (International Civil Aviation Organization) har i Aerodrome Design Manual, part 5, Electri-
cal Systems, 1983, fastsat følgende normer for regulatorer:

"...
3.2.1.5. Operating characteristics of constant-current regulators. Constant-current regulators
supplying power to aerodrome lighting circuits should have the following capabilities:
...
i) Operate continuously at full load in ambient temperatures between -40°C and +55°C and
relative humidity between 10 and 100 per cent and at altitudes up to 2 000 m."

Cenelec (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) har i "final draft" af januar 1996
udfærdiget følgende udkast til normer for regulatorer til lufthavnsbelysning:

"4.2. Operating conditions
The equipment shall be designed to operate sheltered in the following conditions :
a)
temperature limits: from ­ 20°C to + 50°C,
b)
Relative humidity of 95 % or less, non-condensing.
c)
Altitude from 0 to 1000 m., ..."

Forklaringer

Direktør Ole Lund-Hermansen har forklaret, at han er ejer af Induperm. Han havde kendskab til
Danaid, som Induperm brugte som underleverandør. Han fik forespørgslen på transformatorer efter
en samtale med Christian Albertus. En forespørgsel om pris på transformatorer ud fra fastlagte
parametre er en helt normal indkøbsprocedure. Tegningsmaterialet viste ikke, at der skulle bruges
andet end standardtranformatorer. Der blev ikke givet yderligere oplysninger, og Induperm spurgte
ikke om, hvad transformatorerne skulle bruges til.
Han vidste ikke, at transformatorerne skulle arbejde under forhold med høj luftfugtighed og
saltkoncentration. Da han accepterede vilkåret om udvidet garanti efter tilbudsgivningen, fandt han
ud af, at transformatorerne skulle anvendes til en lufthavn i Hong Kong. Der var tale om et
prestigefyldt lufthavnsbyggeri, og han regnede med, at transformatorerne skulle stå i et teknikrum,


- 5 -

eventuelt med affugtning. Han har ikke kendskab til, hvilket regelsæt der regulerede krav til
materiel til brug for lufthavnen i Hong Kong.
Der blev lavet en prototype, som Christian Albertus undersøgte og fandt i orden. Det blev
ikke i den forbindelse eller senere under produktionen diskuteret, hvilke normer der gjaldt for
transformatorerne. Der blev på alle transformatorer udført en test, og der blev udstedt et certifikat
herfor, som fulgte med transformatorerne. Der er endvidere af Danaid lavet SAT- og FAT-tests for
alle regulatorer og ingen af disse tests har vist fejl ved transformatorerne.
Han har ikke oplyst over for skønsmanden, at transformatorerne kun kunne klare 20-25
graders celsius og 60% luftfugtighed. Transformatorerne er lavet, så de lever op til de grund-
læggende normer, og transformatorerne ville kunne fungere i et samlet anlæg, som levede op til
ICAO- og Cenelec-normerne. Transformatorernes levetid er normalt på 20-30 år.
Induperm køber materialerne fra underleverandører og udfører selv beviklingen af spolerne.
Til at vikle store transformatorer bruges faglærte folk. Transformatorerne er lavet med kobbertråd,
som er isoleret med lak ved leveringen. Derudover lakeres kobbertråden, når den er viklet om jern-
kernen i transformatoren. Tråden er viklet helt tæt om jernkernen, så det er ikke muligt at lakere helt
ind imellem trådene.
Det er muligt at give transformatoren en særlig slutlakering, så transformatoren er trope-
behandlet. Hvis Induperm havde vidst, at transformatorerne skulle bruges i troperne, ville Induperm
for en merpris have tilbudt Danaid tropelakering, således som man også gjorde med erstatnings-
transformatorerne.
Transformatorerne indgår i konstantstrømsregulatorerne, og det er disse, som skal overholde
normerne i Cenelec og ICAO, ikke de enkelte dele, der indgår heri.
Når anlægget skal kunne klare en luftfugtighed op til 100 %, behøver anlægget eller dets
enkeltkomponenter ikke at kunne klare kondens. Kondensen er afgørende for de problemer, der er
opstået med transformatorerne. Kondenserede saltdampe må være trængt ned i vindingerne og have
nedbrudt lakeringen på trådene. Han er ikke sikker på, at det miljø, som var i Hong Kong, ligger
inden for ICAO´s eller Cenelec´s normer.
Første levering skete i april 1996, og Induperm hørte ikke noget fra Danaid om transforma-
torerne, før han fik en henvendelse i september 1997 om, at der var problemer med transforma-
torerne, idet transformatorerne "sprang" sikringer og trak gnister.
Telefonsamtaler med Danaid viste, at transformatorerne blev anvendt forkert, idet de blev
tilkoblet forkert. Det kan give 20-30 % højere spænding på udgangene og er en af årsagerne til, at
der opstod fejl på transformatorerne. Forkert tilkobling kan bevirke overbelastning.


- 6 -

Erstatningstransformerne, der blev leveret i efteråret 1997, er ikke fuldstændigt identiske med
de først leverede transformatorer, idet der er sket en forbedring i form af isolering mellem kobber-
lagene efter en diskussion om, hvorvidt de første transformatorer levede op til kravene efter ICAO.
Den bøjning af tråden, som er sket i den undersøgte erstatningstransformator, er ikke
skarpere, end den må være efter trådens tekniske specifikationer.
Transientbeskyttelse er mere end blot lynafledning. Beskyttelsen kan være opsat i forhold til
lamperne som beskyttelse mod lyn, som det er sket på transformatorerne. Beskyttelsen kan også
være indsat mellem transformatoren og lysnettet eller som en beskyttelse mod strøm, som
transformatoren selv kan lave.

Direktør Christian Albertus har forklaret, at han er indehaver af Danaid, der har samarbejdet med
Induperm siden 1980´erne.
Det var meget prestigefyldt, da Danaid fik orden på landingslys til den nye landingsbane i
Hong Kong, og han nævnte for Ole Lund-Hermansen, at transformatorerne skulle bruges hertil.
Dette betød, at transformatorerne skulle kunne klare de klimatiske forhold i Hong Kong.
Cenelec og ICAO blev nævnt i mundtlige forhandlinger med Induperm en uge eller 14 dage,
før han sendte ordren. Han og Ole Lund-Hermansen diskuterede specifikt Cenelec, og i
forespørgslen brugte han også specifikationer fra Cenelec. Han nævnte imidlertid ikke ICAO eller
Cenelec direkte i forespørgslen, da han ikke mente, at der var grund hertil. Cenelec var da ikke
endeligt vedtaget, men normerne i et udkast kunne bruges. Derudover gjaldt reglerne fra ICAO,
som der ikke var grund til at nævne specifikt, da der er tale om krav, som skal opfyldes i alle
lufthavne.
Det vil nok være teknisk muligt at få CCR´en til at opfylde kravene efter ICAO, uden at
transformatoren gør det, men prismæssigt vil det ikke være muligt. Han kan heller ikke forestille
sig, at Induperm troede, at han ville opbygge CCR´en sådan. At der på typebladene, som var vedlagt
forespørgslen, er anført "standard output transformer", har at gøre med, at der er tale om den
normale transformatoropbygning.
Selv om transformatorerne blev undersøgt af Danaid, og der blev foretaget tests, var det ikke
muligt for Danaid at finde fejlene på transformatorerne. Mangler i lakken mellem lagene kan ikke
ses, medmindre en transformator klippes op.
Regulatorerne med indbyggede transformatorer stod i afdækkede banestationer, hvor der var
aircondition, men ikke særskilt anlæg til affugtning. Han har aldrig set egentlige affugtningsanlæg
anvendt til materiel i lufthavne.
CCR´erne blev taget i brug den 6. juni 1997. Han hørte først om problemerne ved
transformatorerne ved brevet af 26. august 1997 fra Thorn om, at sikringerne "sprang". Danaid


- 7 -

sendte herefter Hans Peter Hansen til Hong Kong. Så snart han modtog Hans Peter Hansens rapport
om problemerne den 2. september 1997, kontaktede han Induperm.
Da der opstod problemer med transformatorerne, opdagedes en begyndende rødmen af trans-
formatorerne som følge af rust. På det tidspunkt var problemerne med transformatorerne så frem-
skredne, at der ikke blev gjort noget ved rusten. Rustdannelsen er nu væsentligt kraftigere.
Danaid blev af lufthavnen tvunget til at skifte Induperms transformatorer ud. Ud af
oprindeligt 40 installerede 20 kVA transformatorer var der da 8 tilbage, som stadig fungerede. Af
19 leverede erstatningstransformatorer fungerede ca. 10.

Ivan Kongsfelt har forklaret, at han har været ansat i Danaid fra april 1996 til august 1997.
Han var med til at pakke CCR´erne og til at installere dem i Hong Kong. Ved indpakningen
blev CCR´erne indhyllet i plastfolie med fugtabsorberende gel og der blev brugt skumgummi og træ
til at beskytte pakkerne.
Han har udført de foretagne FAT-tests på regulatorerne, hvor der ikke var kommentarer
specifikt til transformatorerne.
Han var i Hong Kong i januar/februar 1997, hvor kinesiske elektrikere var ved at lægge kabler
og montere regulatorerne. Regulatorerne stod over kabelgrave dér, hvor de skulle monteres.
Der er transientbeskyttelse på alle de CCR´er, der blev installeret i Hong Kong.
Han ophørte hos Danaid i august 1997.

Ernst Boye Nielsen har bl.a. forklaret, at han til daglig beskæftiger sig med sikkerhed i elektriske
installationer og er direktør i firmaet Desitek A/S, som laver lynafledere.
Danaid købte lynafledere hos Desitek til at indgå i regulatorerne til beskyttelse af trans-
formatorerne. De kan ikke beskytte 100 % mod lyn, idet der kan være restspændinger og mangle
forbindelse mellem enkelte steldele.

Hans Peter Hansen har forklaret, at han har arbejdet som konsulent for Danaid i forbindelse med
sagen.
Han var med til at teste regulatorerne ved en FAT-test, hvor transformatorerne blev fuldt
belastet. Transientbeskyttelsen blev ikke undersøgt, da beskyttelsen er inaktiv, indtil der kommer en
transient. Der er transientbeskyttelse to steder i CCR´en.
Han blev sendt til Hong Kong i august 1997, da der var fejl på flere af regulatorerne.
Regulatorerne "sprang" sikringer, selv om strømtilslutningen så rigtig ud. Fejlen lå i transforma-
torerne. På det tidspunkt var 12-13 af 20 kVA transformatorerne i stykker. Han er ikke bekendt
med, at der har været problemer med 10 kVA transformatorerne. Da han så transformatorerne, så de


- 8 -

rustne ud. Han tog to transformatorer tilbage til Danmark, hvor han sammen med Induperm ved en
undersøgelse den 24. september 1997 fandt et overslag et stykke inde i begge transformatorer.
I december 1997 var yderligere 7 eller 8 transformatorer gået i stykker, hvorfor halvdelen af
20 kVA transformatorerne var ude af drift.
Alle transformatorerne er nu udskiftet til et fransk fabrikat.

Jørgen Rasmussen har forklaret, at han har været ansat i Induperm siden 1983, de sidste 10 år som
leder af teknisk afdeling.
Han har ikke drøftet normer for, hvad transformatorerne skulle kunne klare, med Danaid.
Danaid havde selv været med til at specificere, hvordan transformatorerne skulle være. Induperm
følger ICAO´s og Cenelec´s normer, hvis det er relevant for transformatorernes anvendelse.
Den bøjning af tråden på erstatningstransformatoren, der blev undersøgt af skønsmanden, er
normal.

Syn- og skøn

Jørgen Christian Thaysen har som syns- og skønsmand undersøgt en 20 kVA transformator (nr.
3068-1) fra den oprindelige leverance og en af erstatningstransformatorerne (nr. 970154-9).
I skønsmandens besvarelse af skønstemaet den 7. juni 2000 konkluderes om skadesårsagen:

"Trafo nr. 3068-1

Utilstrækkelig lakering og isolation til de givne forhold. Kun punktvis lak mellem tråde samt
mellem tråde og isolation. Årsagen kan muligvis være for svag vacuum under lakeringen.

Mekanisk bevægelse af trådene samt vibrationer i trådene forårsaget af nettets frekvens, giver
risiko for beskadigelse af trådenes overflade, hvilket er kritisk kombineret med høj luftfugtighed
og høj saltkoncentration samt høj sekundær spænding. Skaden er sket ved overslag mellem 2
eller flere tråde med efterfølgende gennembrænding af isolationsfolie til næste lag.
...
Trafo nr. 970154-9
· Højfrekvente transientspændinger i forbindelse med skarpe bøjninger giver spidser med
stort energiindhold. Da bølgen ikke har kunnet passere bøjningen, sker der smeltning og
udladning mellem trådene fra første til andet lag.

· Der har ingen transientbeskyttelse været til at imødegå dette. Transienter kan opstå som
følge af lyn eller ind- eller udkobling af store induktioner."

Om bøjningen udtalte skønsmanden i besvarelse af et tillægsspørgsmål:


- 9 -

"Der bør generelt undgås skarpe bøjninger, ... Med en transientbeskyttelse ville transienterne
have mulighed for at blive afledt, inden de når trafoen. Jeg vil ikke kalde det håndværkmæssigt
dårligt udført, men i denne sag uheldigt."

Skønsmanden oplyste endvidere bl.a.:

"Lakken i tråden vil altid indeholde mikroskopiske huller ­ pintches ­ hvor fugt og salt vil
kunne trænge ind og starte en ødelæggende virkning. Derfor er grundig lakering meget
nødvendig. Svingende temperaturforhold ­ aircondition periodisk ude af drift ­ vil få den
saltholdige luft til at kondensere og forstærke den ødelæggende virkning.

...

Standard trafoer som de undersøgte, der er beregnet for en omgivelsestemperatur på 20-25°C og
Rhm = 65% kan ikke forventes at kunne arbejde under de aktuelle forhold. Et velfungerende
airconditionanlæg kan hjælpe på temperaturen, men typisk ikke på fugtigheden samt luftens
saltindhold.

...

Det er korrekt, at trafoerne ikke kan overbelastes, da det er konstantstrømstrafoer."

Syns- og skønsmanden har supplerende forklaret, at han havde fået oplyst, at transformatorerne kan
klare 20-25 graders celsius og en relativ luftfugtighed på 65%, men kan ikke huske, hvorfra han fik
oplysningerne.
Transformatorerne var ikke "hyldevarer" og er ikke "standardtransformatorer". De var nok
egnede til de temperaturer, de blev udsatte for, men luftfugtigheden var større, end de var beregnet
til. Endvidere giver havgus og salt i luften risiko for rust, hvis en transformator ikke er beskyttet.
Salt har ikke været den direkte årsag til skaden på transformatorerne, men har fremskyndet proces-
sen med korrosion. Hvis der ikke havde været et aggressivt miljø med høj luftfugtighed og salt,
ville transformatorerne have holdt i flere år.
Transformatorerne ville kunne fungere acceptabelt i et normalt miljø og kunne være brugt i fx
Kastrup eller Luxembourg uden problemer.
Han tror ikke, at transformatorerne kan opfylde ICAO´s og Cenelec´s regler, da
transformatorerne ikke kan tåle 100 % luftfugtighed, men transformatorerne ville kunne fungere,
hvis de stod i et teknikrum med aircondition.
Han kan ikke tage stilling til, om reglerne i ICAO eller Cenelec gælder for transformatorerne
eller for hele CCR´en. Han ville mene, at hvis et anlæg skal kunne anvendes i op til 100 %
luftfugtighed, skal de dele, der indgår i det, også kunne klare det. Det vil dog være muligt at bygge
en skal omkring enheden, men så skal der tages højde for varme og luftindtag.
Han ved ikke, om ICAO´s normer betyder, at transformatoren ikke må udsættes for
kondensering. Transformatoren må i hvert fald ikke dyppes i vand.


- 10 -

Den transformator, han undersøgte fra den oprindelige leverance, var mindre gennemlakeret
end den anden transformator. Der var dog tale om en almindelig håndværksmæssig udførelse.
Lakeringen skal tjene dels som isolering mellem lagene, dels til at fiksere trådene. Hvis
trådene ikke er ordentligt fikserede, vil de kunne gnave hul i lakken. Den anvendte tråd til spolerne
vil også være lakeret, men disse tråde har fine huller i lakken. Da trådene ikke har været ordentligt
fikseret, har trådene vibreret så kraftigt, at det har slidt på lakken. Der er opstået huller, hvor tråden
har været udsat for korrosion, og der er derfor sket en kortslutning et stykke inde i transformatoren.
Den anvendte lakeringsmetode, hvor transformatoren varmes op og nedsænkes i lak under
vakuum, er en standardmetode, men processen skulle til tropebrug være foretaget 2-3 gange, og der
skulle være sluttet af med tropelak, som altid bør anvendes, når en transformator skal anvendes i
troperne.
Erstatningstransformatoren er lakeret væsentligt bedre, og han har været i tvivl om skades-
årsagen. Det eneste sted, han har fundet problemer i transformatoren, er ved et skarpt knæk på led-
ningen ved udtaget. Det er her, kortslutningen er sket. Han mener, at det må være en transient, dvs.
et lyn eller en anden højfrekvent spænding, som har været medvirkende til skaden, eventuelt afgivet
fra andet maskineri som fx en generator.
Han har ikke fået oplyst, at der skulle være transientbeskyttelse i CCR´en. Efter en fremlagt
tegning skulle CCR´en dog være beskyttet mod lyn. Det er ikke muligt at lave 100% transient-
beskyttelse.

Påstande

Induperm har nedlagt påstand om, at Danaid skal betale kr. 242.177,25 med tillæg af sædvanlig
procesrente fra sagens anlæg den 5. november 1998, til betaling sker, subsidiært et mindre beløb.
Beløbet udgør summen af fakturerede beløb for levering af transformatorer og erstatnings-
transformatorer. Opgørelsen af påstanden er ikke bestridt beløbsmæssigt
Danaid har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at Induperm skal betale
kr. 322.329,63 med tillæg af sædvanlig procesrente af kr. 248.247,75 fra indlevering af duplik den
7. marts 2000 og til den 22. maj 2002 samt af kr. 322.329,63 fra den 23. maj 2002, til betaling sker.
Danaids påstandsbeløb fremkommer som krav på tilbagebetaling af erlagt købesum for de oprinde-
lige transformatorer og erstatningstransformatorerne samt fragtomkostninger, rejseomkostninger og
egenomkostninger, som bl.a. består af udgifter til Christian Albertus´ "egen tid".
Induperm har påstået frifindelse over for Danaids selvstændige påstand.


- 11 -

Anbringender:

Induperms advokat har gjort gældende, at de leverede transformatorer var kontraktsmæssige.
Danaids bestilling indeholder en specifikation af kravene til en standard transformator, og det kan
ikke lægges til grund, at Cenelec eller ICAO blev diskuteret. Danaid bad ikke om tropelakering af
transformatorerne. At transformatorerne skulle til Hong Kong, gav ikke Induperm anledning til at
spørge om opbevaring af transformatorerne, da lufthavne søger at skabe et miljø for materiellet, så
det ikke belastes. Induperm vidste ikke, at transformatorerne skulle stå udendørs eller bydes forhold
med kondens og salt. Danaid burde have specificeret de klimatiske forhold, som transformatorerne
skulle virke under.
Transformatorerne er af almindelig standard og håndværksmæssigt i orden. Det er ikke doku-
menteret, at transformatorerne ikke kunne klare høj luftfugtighed, eller at det var luftfugtigheden,
som var årsag til, at transformatorerne ikke kunne fungere.
Hvis kravene efter ICAO og Cenelec gælder for leverancen, skal disse opfyldes af den
samlede CCR, som kan leve op til kravene, uden hvert enkelt element, som indgår i CCR´en,
behøver at gøre dette.
Danaid kontrollerede ikke, om den leverede test-transformator kunne klare de barske
klimatiske forhold, som Danaid åbenbart forudsatte, at transformatorerne ville blive udsat for.
Danaid har derfor ikke opfyldt sin undersøgelsespligt, jf. købelovens § 51, og har derfor fortabt sin
mulighed for at gøre indsigelse.
Det er ikke dokumenteret, at skaderne på transformatorerne skyldes produktfejl. Trans-
formatorerne blev ikke opbevaret og brugt korrekt i Hong Kong, hvilket er årsagen til, at de gik i
stykker.
Den undersøgte erstatningstransformator gik i stykker på grund af manglende transient-
beskyttelse.
Danaid har opgjort sit tab ud fra en forudsætning om, at handlen er hævet, men Danaid har
ikke hævet handlen og kan derfor nu kun kræve erstatning. Danaids tabsopgørelse bestrides, og
retten må fastsætte en eventuel erstatning skønsmæssigt. Egenomkostninger kan ikke medtages i
opgørelsen.

Danaids advokat har gjort gældende, at Induperm vidste, at transformatorerne skulle bruges i Hong
Kongs lufthavn, og dermed var overholdelsen af normerne i Cenelec og ICAO en forudsætning for
handlen mellem sagens parter, som begge er professionelle i branchen. Cenelec og ICAO regulerer
krav til lufthavnsmateriel, og Cenelec´s normer var baggrunden for udarbejdelse af tests på trans-
formatorerne. Induperms advokat gjorde således i stævningen gældende, at transformatorerne skulle


- 12 -

leve op til Cenelec´s standarder. I dansk ret fastsættes krav til landingslysanlæg til lufthavne
endvidere under hensyntagen til ICAO's normer.
ICAO og Cenelec må forstås således, at også enkeltdelene i CCR´en skal leve op til normerne.
Da transformatorerne efter skønsmandens erklæring og forklaring ikke lever op til ICAO´s
krav, er transformatorerne mangelfulde.
Transformatorerne var ikke egnede til brug i Hong Kong, og selv om transformatorerne blev
placeret i rum med aircondition, hjalp dette ikke på fugtigheden og luftens saltindhold. Induperm
burde kende til, at transformatorerne skulle kunne klare de klimatiske forhold.
De oprindeligt leverede transformatorer var dårligt lakerede, hvilket fremskyndede, at de gik i
stykker. Det bestrides, at transformatorerne har været fejlopbevaret eller fejltilsluttet.
CCR´erne var forsynet med en transientbeskyttelse, som var tilstrækkelig effektiv.
Årsagen til, at den undersøgte erstatningstransformator gik i stykker, var den skarpe bøjning
af tråden, som Induperm havde foretaget, og det må derfor lægges til grund, at erstatnings-
transformatorerne var mangelfulde.
Danaids test af transformatoren har ikke medført accept af skjulte mangler. Danaid kunne
ikke være blevet opmærksom på manglerne tidligere. For at undersøge transformatorerne skulle de
klippes op, hvilket ikke kan kræves efter købelovens § 51 om undersøgelse i forbindelse med
leveringen. Der er derfor reklameret rettidigt, efter at Danaid blev gjort opmærksom på proble-
merne.
Den afgivne garanti indebærer, at Induperm indestår for produktet og dermed har påtaget sig
en objektiv erstatningsforpligtelse. Der er dokumenteret, at transformatorerne er behæftede med
produktionsfejl, hvorfor Induperm er ansvarlig efter garantien. Garantien medfører endvidere, at der
kan kræves erstatning både for direkte tab og for følgeudgifter.
Da transformatorerne var mangelfulde, kan der også kræves erstatning efter købelovens § 43,
stk. 3. Danaid har været berettiget til at hæve købet, da transformatorerne var uegnede til brug i
Hong Kong, og Danaid har ved telefax af 25. maj 1998 opgjort sit krav således, at det har stået
Induperm klart, at handlen var ophævet.
Da Danaid er berettiget til positiv opfyldelsesinteresse, kan udgifterne ved Christian Albertus´
egen tidsforbrug også kræves erstattet.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Danaid bad den 31. januar 1996 Induperm om tilbud på bl.a. 20 kVA transformatorer, som i et
vedlagt typeblad er beskrevet som en standard output transformator. Der er ikke i forespørgslen
eller senere foretaget nogen specifikation af kravene til transformatorerne, hvilket da også fremgår


- 13 -

af Danaids telefax af 30. september 1997. Der er herunder ikke ved bestillingen angivet særlige
krav om tropebeskyttelse.
Ordren afhang af en test af en prototype. Prototypen blev undersøgt og godkendt af Danaids
direktør, hvorefter levering fandt sted. De leverede transformatorer svarede efter det oplyste til den
prototype, som Danaids direktør godkendte.
Om der er mangler ved det leverede, afhænger af, om varerne på tidspunktet for risikoens
overgang, jf. købelovens § 44, svarede til det, der var bestilt, sml. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4. Ef-
ter skønsmandens forklaring kunne de bestilte og leverede standardtransformatorer have været
anvendt i Kastrup eller Luxembourg, og lakeringen af transformatorerne var acceptabel. Der burde
endvidere efter skønsmandens forklaring have været bestilt tropebeskyttelse, hvis Danaid ikke ville
placere regulatorerne (CCR'erne) og dermed transformatorerne i et særligt teknikrum i Hong Kong.
ICAO's og Cenelec's foreskrifter retter sig til indretningen af CCR'en, men stiller ikke
selvstændige krav til enkeltdele, der indgår i CCR'en, herunder CPU'en eller transformatoren. Hvis
CCR'en kan fungere under de foreskrevne temperatur- og fugtighedsforhold, f.eks. fordi den
opstilles i et klimarum, er kravene hertil således opfyldt, uanset om f.eks. CPU'en eller
transformatoren isoleret set ikke kan operere under sådanne forhold.
Danaids CCR blev endvidere af Service Technique de la Navigation Aerienne kontrolleret og
godkendt til brug i Frankrig, som har tiltrådt ICAO.
I øvrigt tyder meget på, at korrosion er indtrådt i forbindelse med opbevaring i Hong Kong
inden idriftsætning.
Retten finder det således ikke bevist, at de leverede varer ikke svarede til det, som Danaid
havde bestilt, og som Danaid med rimelighed kunne forudsætte.
Også for så vidt angår erstatningsleverancen skal Danaid løfte bevisbyrden for, at
transformatorerne ikke var i orden på tidspunktet for risikoovergangen (leveringen). Skønsmanden
har undersøgt en beskadiget transformator fra erstatningsleverancen, som havde en skarp bøjning på
en ledning ved transformatorens udgang. Skønsmanden skønner, at den opståede skade skyldes et
lynnedslag kombineret med bøjningen og manglende transientbeskyttelse. Skønsmanden finder
imidlertid ikke, at den skarpe bøjning er udtryk for håndværksmæssigt dårligt udført arbejde. Dana-
id har derfor ikke godtgjort, at den skarpe bøjning kan betragtes som en mangel, især når det efter
skønserklæringen også henstår som usikkert, om der har været tilstrækkeligt transientbeskyttelse.
Retten finder herefter, at der heller ikke er ført bevis for, at erstatningsleverancen var
mangelfuld.


- 14 -

T H I K E N D E S F O R R E T

C.A. Danaid ApS skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse til Induperm A/S betale kr.
242.177,25 med tillæg af procesrente fra den 5. november 1998, til betaling sker, samt kr. 30.000 i
sagsomkostninger og endeligt betale honoraret til syns- og skønsmanden, Jørgen Chr. Thaysen.


Rolf Malling Petersen


Elmer

Allan Suhrke(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.


berettiget til positiv opfyldelsesinteresse, kan udgifterne ved Christian Albertus´
egen tidsforbrug også kræves erstattet.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Danaid bad den 31. januar 1996 Induperm om tilbud på bl.a. 20 kVA transformatorer, som i et
vedlagt typeblad er beskrevet som en standard output transformator. Der er ikke i forespørgslen
eller senere foretaget nogen specifikation af kravene til transformatorerne, hvilket da også fremgår


- 13 -

af Danaids telefax af 30. september 1997. Der er herunder ikke ved bestillingen angivet særlige
krav om tropebeskyttelse.
Ordren afhang af en test af en prototype. Prototypen blev undersøgt og godkendt af Danaids
direktør, hvorefter levering fandt sted. De leverede transformatorer svarede efter det oplyste til den
prototype, som Danaids direktør godkendte.
Om der er mangler ved det leverede, afhænger af, om varerne på tidspunktet for risikoens
overgang, jf. købelovens § 44, svarede til det, der var bestilt, sml. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4. Ef-
ter skønsmandens forklaring kunne de bestilte og leverede standardtransformatorer have været
anvendt i Kastrup eller Luxembourg, og lakeringen af transformatorerne var acceptabel. Der burde
en

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»