Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Erstatningskrav - mangler ved kaffemaskiner

Resumé

En bestemmelse i parternes aftale om ret til "Termination" ved "any breach" skulle forstås sådan, at enhver type mangel og ikke blot væsentlige mangler kunne begrunde ophævelse. Det fandtes bevist, at der var mangler ved de af sagsøgte leverede kaffemaskiner, såvel oprindeligt som efter opgradering af maskinerne. Sagsøger havde derfor været berettiget til at ophæve aftalen og havde endvidere krav på erstatning.

 

 


Dom i sagen H-75-07

Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH
(Advokat Jakob Rosing)

mod

Scanomat A/S
(Advokat Peter Schradieck)

Sagens tvist og parternes påstande

Sagen angår parternes gensidige erstatningskrav i anledning af, at det tyske selskab Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH ophævede en aftale med Scanomat A/S om levering af et større antal kaffemaskiner.

Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH (herefter Zölls) har nedlagt påstand om, at Scanomat A/S skal betale 788.559,10 euro. Betaling af 29.227 euro af det påstævnte beløb skal ske mod udlevering af de i sagen omhandlede Officina kaffemaskiner og MiniCafé kaffemaskiner, som fortsat er i Zölls besiddelse (i alt 22 stk.). Betaling af 18.585 euro af det påstævnte beløb skal ske mod udlevering af de i sagen omhandlede Compact EU Std. kaffemaskiner og Barista B2C kaffemaskiner, som fortsat er i Zölls besiddelse (i alt 7 stk.).

Vedrørende forrentning har Zölls nedlagt påstand om, at 74.641,50 euro forrentes med tillæg af procesrente fra den 13. maj 2006, 579.038,32 euro forrentes med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. oktober 2007, og den sidste del af kravet, 134.879,28 euro, forrentes med tillæg af procesrente fra indgivelsen af Zölls supplerende processkrift IV den 21. august 2013.

Zölls har subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb fastsat af retten.

Scanomat A/S (herefter Scanomat) har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb fastsat efter rettens skøn med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. oktober 2007.

Scanomat har nedlagt selvstændig påstand om, at Zölls skal betale 2.390.325,09 euro med tillæg af procesrente fra den 22. oktober 2006.

Zölls har påstået frifindelse for Scanomats selvstændige påstand.

Oplysninger i sagen

Sagens parter

Zölls er en mindre tysk familieejet virksomhed med ca. 30 ansatte. Virksomheden er forhandler og grossist af bl.a. professionelle kaffemaskiner i sydtyskland.

Scanomat er en større dansk virksomhed med filialaktivitet i Norge og Sverige. Virksomhedens aktiviteter består i udvikling, produktion og salg af professionelle kaffemaskiner samt heraf afledt ingredienssalg. Afsætningen af Scanomats produkter finder sted til forhandlere i mere end 46 lande over hele verden.

Aftalen

Den 8. maj 2003 indgik parterne "Concept Purchase Agreement" (herefter Aftalen) om successiv levering af 1.000 Officina og MiniCafé kaffemaskiner, der skulle leveres over en periode på 3 år fra den 1. maj 2003 til den 30. april 2006. Fra Aftalen har parterne særligt fremhævet følgende bestemmelser:

"<

Zölls have already tested Scanomat´s Officina and MiniCafé range (hereinafter called the Equipment) and found the Equipment suitable for the German market technically as well as designwise.

<

Purchase orders covering the Equipment

An order schedule for each period is to be made and forwarded to Scanomat 60 days prior to the start of each period. The order plan covering the first contract period will be send to Scanomat before the end of May 2003.

<

Ingredients - as per January 2004 and hence forward.

The Equipment must exclusively use ingredients supplied by Scanomat.

<

The ingredients are to be paid for on a 30-days-net basis.

<

Guarantee

Scanomat guarantee all units of the Equipment for a maximum of 18 months as from date of shipment. Scanomats warranty rules have to be followed and they are attached to the agreement (exhibit B).

Termination

By any breach of contract, the parties are able to terminate the agreement, however the party breaking the contract must be made aware of the non-fulfilment (by means of registered letter) and be allowed three weeks to correct matters.

If the party violating the agreement will not have corrected matters within the time limit allowed the other party has the right to claim compensation

..."

Det fremgår af det i Aftalen omtalte ordreskema, at der for perioden juni 2003 til december 2004 var estimeret et salg på 416 kaffemaskiner via salgsagenter. Scanomat har bestridt, at dette ordreskema er blevet sendt til Scanomat.

Kontraktforholdets forløb i 2003

Det er oplyst, at Zölls ved Aftalens indgåelse bestilte de første kaffemaskiner, og at der den 8. september 2003 var leveret i alt 110 kaffemaskiner til Zölls.

Som dokumentation for, at der var mangler ved de leverede kaffemaskiner, og at Zölls reklamerede over disse mangler, har Zölls fremlagt faktura af 20. november 2003 vedrørende fremsendelse af CPU og ledningsnet under garantien, en intern reparationsseddel vedrørende en udført garanti den 12. september 2003 pga. defekt CPU-printkort samt en garantireturnering af 14. oktober 2003 omhandlende tastatur/CPU-printkort og kabelbakke til Officina. Dernæst har Zölls fremlagt mailkorrespondan-ce mellem parterne i september/oktober 2003 omhandlende softwareopdateringer.

Zölls har endvidere fremlagt en samlet oversigt over foretagne reparationer på Officina og MiniCafé maskinerne. Det er oplyst, at der er tale om et internt bilag, som er udarbejdet ud fra oplysninger fra Zölls kundesystem.

Kontraktforholdets forløb i 2004

Som dokumentation for, at manglerne ved de leverede Officina og MiniCafé maskiner fortsatte i 2004, og at Zölls reklamerede over manglerne, har Zölls fremlagt en række garantireturneringer, fakturaer samt interne reparationssedler. Det fremgår heraf, at reklamationerne bl.a. vedrørte gennemstrømsvarmeren, vandtanken, CPU, trækmagneten og overophedningssikringen.

Som yderligere dokumentation for, at Zölls reklamerede over disse mangler er der fremlagt en omfattende mailkorrespondance mellem parterne. Af denne fremgår bl.a., at Scanomats tekniker Holger Henn ved mail af 22. februar 2004 til Hans Zölls gjorde opmærksom på, at han havde repareret en Officina kaffemaskine, hvor varmelegemet var brændt af, men hvor overophedningssikringen ikke var blevet udløst.

Ved mail af 24. marts 2004 fra Zölls til Scanomat gjorde Zölls opmærksom på, at de havde et problem med varmelegemet, som var brændt af ved 2 MiniCafé maskiner. Scanomat besvarede denne mail den 1. april 2004 med en forespørgsel om, hvorvidt det var varmeelementet eller overophedningssikringen der var brændt af.

Ved mail af 3. juni 2004 skrev Zölls, at de konstant havde problemer med kaffemaskinerne omhandlende defekt CPU, defekt overophedningsbeskyttelse, defekt trækmagnet og defekt gennemløbsvarmer.

Ved mail af 22. juli 2004 fra Zölls til Scanomat gjorde Zölls opmærksom på, at de havde adskillige problemer med salget af kaffemaskinerne, herunder overophedningssikringen, gennemløbsvarmeren, CPU, trækmagneten og vandsensoren.

Problemerne blev gentaget ved mail af 14. september 2005 fra Zölls til Scanomat. Zölls anmodede ved samme lejlighed om, at maskinerne blev repareret og oplyste, at de ikke længere ønskede at sælge maskinerne i den aktuelle udformning.

Den 22. september 2004 blev der afholdt et møde hos Zölls i Tyskland med deltagelse af Hans Zölls, Bernhard Kaiser og Klaus-Dieter Lublinski fra Zölls og Flemming Rasmussen og Arne Jensen fra Scanomat. Scanomat udarbejdede et mødereferatet, som efterfølgende blev sendt til Zölls.

Zölls har bestridt, at mødereferatet afspejler det, som parterne reelt aftalte på mødet, og at de synspunkter, som Scanomat fremkommer med i mødereferatet ikke blev fremført på mødet.

Det fremgår af mødereferatet, at Hans Zölls informerede om, at deres kunder havde oplevet problemer med bl.a. gennemstrømsvarmeren, overophedningssikringen, CPU og trækmagneten. Under mødet var der mulighed for at teste 3 kaffemaskiner, og der blev foretaget en test af kaffemaskinen med serie nummer 4250800. Resultatet af testen viste, at "the overheater cutsout apparently without reason" Det fremgår dernæst af mødereferatet, at den pågældende maskine havde produceret 21.000 kopper kaffe på 4-6 måneder, svarende til mellem 150-175 kopper pr. dag, og at maskinen var placeret i en svømmehal med meget høj fugtighed. Af konklusionen fremgår, at Scanomat as a gesture - and without prejudice- tilbød at tage maskinerne tilbage for at foretage en opgradering og derefter returnere dem til Zölls.

Det er oplyst, at Scanomat tog maskinerne og foretog en opgradering, som bestod i en udskiftning af slanger (der afgav smag), ledningsnet (for at give mulighed for separat tevand), software (for at understøtte den ekstra funktion) og smeltesikring.

Ved mail af 9. december 2004 skrev Zölls følgende mail til Scanomat:

"Siden vi returnerede de 73 maskiner til Deres firma, har vi modtaget yderligere 7 reklamationer om apparater, som vi har udleveret.

Vi hæver købet af de maskiner, vi har indgået aftale om i henhold til kontakten af 8. maj 2003, da hverken OffiCina eller MiniCafé er teknisk færdigudviklede.

Af de 73 returnerede maskiner bedes De sende 5 OffiCina og 5 MiniCafé tilbage til os til test efter den nye tekniske reparation, så vi kan kontrollere funktionen af de nye monterede dele.

De bedes først sende os de øvrige 63 apparater, når de monterede dele er teknisk i orden efter testfasen<"

Zölls har gjort gældende, at man med denne mail ophævede Aftalen, hvilket er bestridt af Scanomat.

Kontraktforholdets forløb i 2005

Den 18. januar 2005 sendte Scanomat 6 opgraderede maskiner af hver model til Zölls, som skulle teste maskinernes funktionalitet og godkende opgraderingen.

Den 20. maj og den 23. maj 2005 rykkede Scanomat for Zölls´ godkendelse. Zölls besvarede henvendelsen ved mail af 3. juni 2005, hvoraf fremgår, at de aftalte ændringer ikke var blevet foretaget fuldt ud ved de allerede leverede maskiner. Disse ændringer var udskiftning af vandtank, ny niveausensor, udtagning af vandsensor, ny software, beskyttelsesfolie ved gennemstrømsopvarmeren og indlægning af 3 programversioner.

Den 15. juni 2005 sendte Scanomat 45 opgraderede Officina og 16 opgraderede MiniCafé maskiner til Zölls.

Det er Zölls´ synspunkt, at der også efter disse opgraderinger fortsat var mangler ved maskinerne. Til støtte herfor har Zölls fremlagt en række følgesedler og reparationssedler vedrørende reparationer og ombygninger af bl.a. CPU, gennemløbsvarmere, temperatursikring, kabelnet m.v.

Ved mail af 6. september 2005 skrev Zölls til Scanomat, at de ville indstille salget af kaffemaskinerne og henviste til, at maskinerne skulle repareres hver 3. måned på grund af problemer med vandvarmeren, CPU eller vandmagneten.

Ved mail af 6. oktober 2005 meddelte Scanomat, at en af maskinerne, der var omtalt i mailen af 6. september 2005, formentlig ikke var blevet opdateret efter nyeste standard.

Den 10. oktober 2005 kontaktede Scanomat Zölls og henviste til leveringsplanen i Aftalen. Scanomat tilbød samtidigt at levere andre maskiner i stedet for Officina og MiniCafé.

Som svar på mailen af 10. oktober 2005 fremsendte Zölls samme dag en mail til Scanomat, hvor de fastholdt ophævelsen af Aftalen.

Ved brev af 19. oktober 2005 bestred Zölls at de foretagne opgraderinger var sket af høflighed fra Scanomats side. Zölls anførte, at der fortsat var problemer med de opgraderede maskiner og henviste til 3 eksempler. Som følge heraf afviste Zölls tilbuddet om levering af andre kaffemaskiner.  Den 14. november 2005 blev der afholdt et møde mellem parterne hos Scanomat i Kokkedal, hvorunder sagen blev drøftet. På mødet deltog Hans Zölls og Bernhard Kaiser fra Zölls og Kim VibePetersen, Arne Jensen, Flemming Rasmussen og Jimmy Lund fra Scanomat.

Det fremgår af Scanomats mødereferat af 16. november 2005, at det er Scanomats opfattelse, at der på mødet blev indgået en aftale om ingredienserne til kaffemaskinerne. Dernæst tilbød Scanomat at levere en ny type kaffemaskine under forudsætning af, at Zölls ville opfylde aftageforpligtelsen på de resterende 900 maskiner. I det omfang Zölls aftog maskiner svarende til Aftalen, ville Scanomat udstede kreditnota, som kunne anvendes til køb af de nye maskiner.

Parterne har forskellige opfattelser af, hvad der blev aftalt på mødet den 14. november og Zölls har i den forbindelse fremlagt brev af 16. november 2005 med en revision af mødereferatet. Det fremgår heraf, at det er Zölls´ opfattelse, at ophævelsen af Aftalen blev fastholdt på mødet, og at det blev aftalt, at de opgraderede maskiner skulle returneres til Scanomat. I forbindelse med returneringen skulle Scanomat udstede en kreditnota til Zölls, som kunne modregnes i betalingen for andre maskiner. Det var dog ikke aftalt, at Zölls var forpligtet til at aftage maskiner svarende til restværdien af den tidligere aftale.

Det er ubestridt, at Scanomat fremsendte de nye modeller kaffemaskiner til Zölls den 22. november 2005, ligesom det er ubestridt, at Zölls returnerede de opgraderede maskiner til Scanomat i januar 2006 - 15 MiniCafé og 44 Officina.

Den 8. marts 2006 rykkede Zölls for kreditnota vedrørende de returnerede maskiner - 15 MiniCafé og 44 Officina.

Ved brev af samme dato fastholdt Scanomat sin opfattelse af, at det var en betingelse for udstedelse af kreditnota, at Zölls opfyldte aftageforpligtelsen i Aftalen.

Den 16. marts 2006 foretog Zölls en bestilling af ingredienser hos Scanomat. Den 6. april 2006 skrev Scanomat, at ordren ville blive ekspederet, når Zölls havde bekræftet at fakturaen herfor ville blive betalt inden 30 dage. Den 11. april 2006 rykkede Scanomat for svar.

Det er Zölls ´opfattelse, at Scanomat har ændret betalingsbetingelserne for køb af ingredienser fra 30 dages kredit til forudbetaling og har som dokumentation herfor fremlagt mails af hhv. 3. og 11. november 2006, hvoraf fremgår, at Scanomat sender de bestilte ingredienser, når de har modtaget betaling.

Zölls krav

Zölls har opgjort sit krav på følgende måde:

1) Tilbagebetaling af købesum for tilbagesendte maskiner

44 stk. nye/ubrugte OffiCina (købsprisen) EUR 52.786,50

15 stk. nye/ubrugte MiniCafé (købsprisen) EUR 21.855,00

EUR 74.641,50

2) Maskiner tilbagetaget fra kunder

Grundet fortsatte reklamationer har følgende maskiner måttet tilbagetages (mod tilbagebe taling af købesummen til kunderne):

11 OffiCina á EUR 1.200 EUR 13.200,00

11 MiniCafé á EUR 1.457 EUR 16.027,00

EUR 29.227,00

3) Kompensation til visse kunder

Ydelse af kompensation til visse kunde som følge af de mangelfulde OffiCina- og MiniCafé-maskiner i form af rabat på køb af andre nye maskiner 10 gange á EUR 800 EUR 8.000,00

4) Udgifter til afhjælpning og omstilling

Udgifter til tekniker og reservedele (se bilag 2) EUR 24.834,45

Scanomats leveringsnægtelse af kaffeprodukter til Zölls medførte, at Zölls blev nødsaget til at omstille 300 salgsautomater, som var indstillet til brug af Scanomats kaffe Gennemsnitlig teknikerudgift EUR 50 pr. automat EUR 15.000,00 EUR 39.834,45

5) Tabt dækningsbidrag - manglende maskinsalg (se i det hele bilag 118, jf. bilag 11 og 119-123)

333 stk. OffiCina til private kunder (se bilag 119 og 120) á EUR 212 EUR 70.596,00

334 stk. OffiCina til forhandlere (se bilag 121) á EUR 100 EUR 33.400,00

141 stk. MiniCafé til private kunder (se bilag 119 og 122) á EUR 255 EUR 35.955,00

141 stk. MiniCafé til forhandlere (se bilag 123) á EUR 193 EUR 27.213,00

EUR 167.164,00

 

6) Tabt dækningsbidrag - manglende ingredienssalg (se i det hele bilag 124, jf. bilag 112 og 125-127)

Royal Columbia indkøbspris EUR 32,08/kg (bilag 125) profit EUR salgspris EUR 53,70/kg (bilag 112) 21,62/kg

Royal Espresso indkøbspris EUR 30,73/kg (bilag 125) profit EUR salgspris EUR 51,50/kg (bilag 112) 20,77/kg

Cappuccino indkøbspris EUR 5,28/kg (bilag 125) profit EUR salgspris EUR 8,85/kg (bilag 126) 3,57/kg

Chokodrik indkøbspris EUR 3,33/kg (bilag 125) profit EUR salgspris EUR 5,60/kg (bilag 127) 2,27/kg

Profit pr. maskine over en periode på 5 år (se bilag 124) EUR 675,35

Faste omkostninger (EUR 200)

EUR 475,35

EUR 475,35 pr. maskine x 949 maskiner EUR 451.107,15

7) Tilbagebetaling af købesum for 5 stk. Compact EU Std.-prøvemaskiner og 2. stk. Barista B2C-prøvemaskiner, som ikke fungerede (se bilag 107)

EUR 18.585,00 (kravet indtales mod udlevering af maskinerne til Scanomat)

Samlet krav: EUR 788.559,10

Scanomats modkrav

Scanomat har opgjort sit krav som tabt fortjeneste vedrørende manglende salg af maskiner på 755.391 EUR og vedrørende manglende salg af ingredienser på 1.634.934,09 EUR, i alt 2.390.325,09 EUR.

Som dokumentation herfor har Scanomat fremlagt en beregning af ingrediensforbrug i OffiCina og MiniCafé, hvoraf fremgår, at der er taget udgangspunkt i et gennemsnitligt antal dage på 22 pr. måned og et gennemsnitligt antal kopper på 75 kopper om dagen. Ved beregningen fremkommer en gennemsnitlig fortjeneste på 332,86 Euro pr. år pr. maskine.

Dernæst er der fremlagt en opgørelse over, hvor meget kaffe Zölls har købt i perioden fra den 13. februar 2004 til 17. november 2005. Det fremgår heraf, at Zölls har købt 4.827,50 kg. pulverkaffe.

Scanomat har videre fremlagt en teoretisk beregning af, hvor mange gram pulver Scanomat kunne have solgt baseret på 38 maskiner.

Ved revisorerklæring af 18. september 2012 bekræfter revisor, at de af Scanomat anvendte produktionspriser ved opgørelsen af tabt fortjeneste ved manglende salg af maskiner er pålidelige og korrekte.

Syn og skøn

Under sagen har Kim Boll Jensen fra Bolls Rådgivning været udmeldt som skønsmand. Af skønserklæring af 9. februar 2011 og supplerende skønserklæring af 3. februar 2012 fremgår bl.a. følgende:

"<

1A.

Skønsmanden bedes efter en undersøgelse og besigtige af kaffemaskinerne af typerne OffiCina og MiniCafé oplyse, om maskinerne lider af en eller flere forhold, der kan føre til ødelæggelse/gennembrænding af varmeelementet i gennemløbsvarmer/kedel.

1A Undersøgelse:

Efter besigtigelse blev det vurderet at placeringen af smeltesikringen kunne være kritisk ved tørkogning.

Der blev lavet en temperatur måling på OffiCina nr. 4250832 i normal drift hvor der ikke blev fundet kritiske temperaturer.

Først blev det konstateret at tørkogning sker på under 5 minutter ved konstant tændt varmelegeme.

Boiler nr. 3 blev udpeget til test af tørkognings sikkerhed. Denne var monteret med termoafbryder type D74A. Der blev udført 3 gange tørkogning, termoafbryderen resettes ved at fjerne 230 Vac i nogle minutter mellem hver test. Der blev konstateret temperaturer op til 320 oC og en lettere deformation af skumplast isoleringen.

Herefter blev der monteret en smeltesikring på boiler 3 og testen gentaget. Testen måtte afsluttes af sikkerhedsmæssige årsager, da temperaturen overskred 500 oC under stor røg udvikling og nedsmeltning af skumplast samt kabler, men ingen brand.

1A Svar:

Det må konkluderes, at ved anvendelse af smeltesikring, er der stor risici for at varmeelementet og evt. dele af maskinen ødelægges ved en enkelt fejl, så som konstant tændt varmelegeme.

Ved anvendelse af termoafbryder konstateres der kun få små skader.

1B.

Såfremt spørgsmål 1A besvares bekræftende, anmodes skønsmanden om at oplyse, hvorvidt de konstaterede fejl kunne have været konstateret ved undersøgelse af maskinerne inden aftalens indgåelse og/eller på tidspunktet for modtagelsen af maskinerne, og bedes i denne forbindelse tage hensyn til, at maskinerne blev leveret med smeltesikring, der senere blev udskiftet med en temperaturovervåger.

1B Svar:

Problemet kunne have været konstateret af fabrikanten inden aftalens indgåelse, ved at udføre samme test som udført under 1A. Problemet kunne også have været konstateret ved modtagelsen, ved at simulere tørkogning på en maskine.

1C.

Såfremt spørgsmål 1A besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt de konstaterede forhold, efter skønsmandens vurdering, er at betragte som forhold af teknisk og/eller designmæssig karakter.

1C Svar:

Det vurderes at problemet er af designmæssig karakter, da det handler om placering af smeltesikringen, samt anvendelse af rette smelte værdi. Tilsvarende for termoafbryderen.

1D.

Såfremt spørgsmål 1a besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt de konstaterede forhold kunne have været afhjulpet, herunder oplyse en egnet metode til afhjælpning samt omkostningerne forbundet hermed.

1D Svar:

Problemet kunne have været gransket under udvikling af produktet. Man kunne eksperimentere med alternative placeringer af smeltesikringen/termoafbryderen.

Omkostninger ville være 5 - 10 varmelegemer med tilbehør, ca. 1 uges arbejdstid samt omkostninger til rettelse af støbeforme.

1E.

Såfremt spørgsmål 1A besvares bekræftede, anmodes skønsmanden om at vurdere, hvorvidt de konstaterede forhold kan være forårsaget af udefrakommende påvirkninger, herunder kundens konkrete brug, utilstrækkelig rengøring, luftfugtighed m.v.

1E Svar:

Uden at kende til alle maskinernes funktioner, vil forhold som; afbrydelse af vandtilførselen og tilkalkning af varmelegemet, kunne være medvirkende årsager til problemet. Også forhold som kraftig elektrisk støj i opstillings området kunne bringe maskinen ud i en uhensigtsmæssig situation, hvor SW får tændt varmelegemet.

Det vurderes ikke at fugt umiddelbart kan forhindre termoafbryder og sikring i at virke, selvom der er tale om kraftig kondenserende fugt i maskinen vil denne fordampe inden termoafbryder/sikring behøver at blive aktiveret.

1E1

I fortsættelse af spørgsmål 1E bedes skønsmanden oplyse, om smeltesikringen bør reagere på driftsforstyrrelser der skyldes kundens konkrete brug, utilstrækkelig rengøring, luftfugtighed m.v.

1E1 Svar:

Smeltesikringen skal sikre mod forudsigelige forhold, der kan resultere i brand uanset hvordan situationen er opstået. Dette inkluderer manglende vand og tilkalkning, høj fugt vurderes ikke at have indflydelse på funktionen.

2A.

Skønsmanden bedes oplyse, om smeltesikringen der er indbygget i kaffeapparaterne af ovennævnte typer er egnet til at forhindre en beskadigelse eller total ødelæggelse af gennemløbsvarmeren og dermed forhindre en brandfare samt om udløsningspunktet for en smeltesikring er anderledes end for en temperaturovervåger.

2A Svar:

Den indbyggede smeltesikring vurderes egnet til at beskytte mod brandfare og total ødelæggelse, en lettere beskadigelse af bl.a. skumplasten kan ikke med sikkerhed undgås. Gennemløbsvarmeren vil under alle omstændigheder være defekt efter udløsning af sikring, da den ikke kan resette.

Under ideelle forhold bryder smeltesikringen efter højest 35 sek. når temperaturen overskrider sikringstemperaturen.

Det har ikke været muligt at finde detaljerede data på D74A, men tilsvarende produkter har ca. 30 sek. reaktionstid. Hvilket betyder at de 2 produkter er sammenlignelige.

3A.

Skønsmanden bedes oplyse, om den senere i stedet for smeltesikringen indbyggede temperaturovervåger D74A er egnet til at forhindre en beskadigelse eller total ødelæggelse af gennemløbsvarmeren og dermed forhindre en brandfare. Skønsmanden bedes endvidere oplyse, hvorvidt dette er komponentens tiltænkte brug.

3A Svar:

D74A vurderes egnet til at beskytte mod brandfare og total ødelæggelse, en lettere beskadigelse af bl.a. skumplasten kan ikke med sikkerhed undgås.

D74A er udviklet til bl.a. husholdningsprodukter for beskyttelse mod fejl der kan føre til forhøjede temperaturer, i f.eks. motorer, varmelegemer etc. Derfor vurderes den som velegnet til den valgte funktion.

3B

Skønsmanden bedes (i forlængelse af spørgsmål 3A) oplyse, hvorvidt temperaturovervågeren D74A (jfr. EN 60335-1, definition 3.7.5) som komponent betragtet er lovligt anvendt. henset til at EN kræver en manuel tilkobling jfr. DIN EN 60335-2-75 (VDE 0700-75) der fremlægges som bilag 108 (tidl. fejlagtigt tildelt nr. 107)

3B Svar:

Ifølge definitionen i EN 60335-1 § 3.7.5 lever D74A op til "termoføler uden automatisk genindkobling". Det kræves at apparatet fra kobles forsyningen før D74A genindkobler, hvilket betegnes som manuel betjening. Dette er beskrevet i noten til § 3.7.5.

EN 60335-2-75 angiver yderligere i § 24.103 at termoafbryderen skal være tripfree, hvilket betyder at den ikke må kunne genindkobles mens fejlen eksisterer. Dette lever D74A fint op til, da der ikke findes en manuel eller elektrisk omgåelse af dens afbrydelse.

Konklusion på 3B:

D74A lever op til funktionskravene i begge standarder og er derfor lovlig anvendt.

3C

Skønsmanden bedes oplyse, om temperaturovervågeren D74A vil koble ud og forblive udkoblet, såfremt temperaturreguleringen svigter (solid state relæet kortsluttes) og forsyningsspændingen forbliver tilkoblet/ej afbrydes eller frakobles/afbrydes.

3C Svar:

Ja D74A forbliver udkoblet indtil forsyningsspændingen fjernes.

3D

Såfremt spørgsmål 3B besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, om temperaturovervågeren forbliver udkoblet, såfremt apparatet tilsluttes umiddelbart efter, at temperaturovervågeren har været afbrudt samt om temperaturen i tanken på dette tidspunkt er steget væsentligt i forhold til 1ste udkobling.

3D Svar:

D74A vil ikke genindkoble før temperaturen er under dens udløsningstemperatur, derfor vil den forblive udkoblet selvom man slukker og tænder igen hurtigt efter udkobling. Temperaturen vil derfor ikke være steget ved næste indkobling. En måling på en løs vandvarmer viste at alle temperaturer var faldet væsentligt før det var muligt at genindkoble.

3E

Såfremt spørgsmål 3B besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt temperaturovervågeren vil genindkoble efter at have været afbrudt (slukket kontakt/stik trukket ud) i 15-30 minutter.

3E Svar:

Det er ikke muligt at skaffe fabrikant data nok på D74A til at kunne svare ud fra data. Måling på en løs vandvarmer viste 41 minutter før mulig genindkobling, ved en tørkogning.

4A.

Skønsmanden bedes oplyse, om den senere i stedet for smeltesikringen indbyggede temperaturovervåger D74A kan betyde en større termisk belastning og dermed føre til irreparable skader på gennemløbsvarmeren.

4A Svar:

D74A er monteret meget tættere på varmelegemet end smeltesikringen, hvorfor det må forventes at den virker hurtigere og mere sikkert.

Der blev udført måling på en løs vandvarmer, først med D74A monteret og derefter med smeltesikring. Målingen viste at med D74A var der meget små skader på PUR isoleringen (svag smeltning/krympning), men med smeltesikringen var der meget store skader og smeltning af PUR og kabler.

D74A giver en hurtigere sikring mod overophedning og reducerer derved skaderne på produkterne.

4B

Såfremt spørgsmål 4A besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt den termiske belastning vil fortsætte med at stige efter hver udkobling eller om denne vil "flade ud" og i bekræftende fald, hvornår dette sker.

4B Svar:

4A er ikke bekræftet, men test viser at temperaturen er faldende for hver udkobling og ikke stigende.

5.1

Skønsmanden bedes på baggrund af spørgsmålene 2A, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A og 4B, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5A og 5B samt besvarelserne på samme oplyse, om kaffemaskinerne OffiCina og MiniCafé er berettiget til de påførte CE-mærker.

5.1 Svar:

Kun produkter med D74A opfylder kravene i EN 60335-1 + EN 60335-2-15 og er berettiget til at påføres CE mærket.

Kun produkter med D74A opfylder kravene i EN 60335-1 + EN 60335-2-75 og er berettiget til at påføres CE mærket.

5.2.

Skønsmanden bedes oplyse, om overophedningssikringerne/temperaturbegrænserne og disses automatiske tilkobling/udløsning er i overensstemmelse med de gældende normer.

5.2 Svar:

1. Temperaturstyringen i SW skal der ses bortfra i h.h.t. EN 60335-1 § 19.4

2. Smeltesikringen afbryder så sent at der udvikles store mængder røg og sammensmeltninger internt i produktet. I h.h.t § 19.13 overholder produktet ikke standarderne, da isolationen er nedsmeltet og den derfor ikke kan klare en isolationstest efter § 16.

3. Termoafbryderen D74A afbryder før der sker større skader på produktet og overholder § 19.13 efter test.


Konklusion på 5.2:

Kun termoafbryderen overholder kravene i § 19.13, dette gælder alle versioner af standarderne, der har været gældende i produktets levetid. SW styringen vurderes ikke relevant.

5.3.

Skønsmanden bedes oplyse, om kaffemaskinerne er i overensstemmelse med de gældende normer for maskiner der tilsluttes el-nettet via stikkontakt f.s.v. angår antal monterede overophedningssikringer/temperaturbegrænsere?

5.3. Svar:

Produktet skal være forsynet med det nødvendige antal sikringer for at overholde standarden. En vandvarmer som her behøver kun en, hvis den er monteret på det rigtige sted. Standarden tager ikke stilling til antal, men virkning.

5.4.

Skønsmanden bedes oplyse, om det er i overensstemmelse med gældende normer, herunder EN 60335-2-75, afsnit 24, pkt. 103, at en overophedningssikring/temperaturovervåger selvstændigt kan tilkobles igen efter at have været udløst?

I denne forbindelse kan oplyses, at de første maskiner er leveret i 2003 og de opgraderede maskiner i 2005.  5.4 Svar:

EN 60335-2-75 § 24.103 tilføjer kravet om tripfree (se svar i 3B), dette lever både D74A og smeltesikringen op til og er derfor i overensstemmelse med standarderne på dette punkt.

5.5.

Skønsmanden bedes oplyse, hvilke krav de gældende normer stiller til gentilkobling eller nulstilling af en allerede udløst overophedningssikring/temperaturovervåger?

5.5. Svar:

Der må ikke anvendes termoafbrydere med automatisk genindkobling. Ifølge definitionen i EN 60335-1 § 3.7.5 "termoføler uden automatisk genindkobling" kræves det at apparatet fra kobles forsyningen før genindkobler finder sted, hvilket betegnes som manuel betjening. Dette er beskrevet i noten til § 3.7.5.

5A

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det i forbindelse med CE-mærkningen er et krav, at kaffemaskinerne opfylder kravene fastsat i de relevante EN-standarder eller om andre bevisligheder kan anvendes, jf. Europaparlamentets og rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse indenfor visse spændingsgrænser (herefter lavspændingsdirektivet), pkt. 6. Direktivet er vedlagt, men begæres ikke fremlagt i sagen.

5A Svar:

Det er ikke et krav, at man følger de harmoniserede standarder jævnfør pkt. 6, man kan anvende andre bevisligheder. De vigtigste sikkerhedskrav, som er beskrevet i Bilag I i direktiv 2006/95/EF skal altid være overholdt for at kunne erklære sig i overensstemmelse med direktivet.

5B

Såfremt spørgsmål 5A besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt det er normalt og accepteret af myndighederne, at en kombination af EN-standarder og en risikovurdering anvendes samt hvorvidt det afgørende er, at sikkerhedsniveauet i EN standarden er opfyldt.

5B Svar:

Det er meget sjældent anvendt at kombinere dele af en EN standard og risikovurdering, men gøres dette skal der sikres samme eller højere sikkerhed end standarden kræver.

5C. slettet

5D

Såfremt spørgsmål 5.1 besvares benægtende, bedes skønsmanden oplyse, hvilke konsekvenser/reaktion fra Sikkerhedsstyrelsen, der vil være en følge heraf, idet opmærksomheden henledes på Sikkerhedsstyrelsens brochure om mærkning af elektriske produkter, s. 11f, der fremlægges som bilag P samt information fra VDE angående CE-mærkning som bilag 108 (tidl. Fejlagtigt tildelt nr. 107)

5D Svar:

Normalt vil konsekvensen være en pålæggelse om at rette alle produkter med smeltesikring i løbet af en fastlagt periode. Men det bero på en afgørelse af sikkerhedsstyrelsen, da de har ret til at vurdere konsekvenserne fra sag til sag. Der kan evt. samtidig blive udstedt en bøde.

6A.

Såfremt spørgsmål 5.1 besvares benægtende, bedes skønsmanden oplyse om årsagen/årsagerne til at maskinerne ikke er berettiget til de påførte CEmærker.

6A Svar:

Smeltesikringen er for langsom reagerende ved tørkogning grundet dens placering. Dette bevirker at isolationsmaterialer på 230 Vac ledninger smelter og produktet kan ikke længere overholde isolationstesten efter § 19 og § 16..

6B

Såfremt spørgsmål 5.1 besvares benægtende, bedes skønsmanden oplyse, hvilken konsekvens de i spørgsmål 6A konstaterede årsager har, herunder med hvilken sandsynlighed disse konsekvenser må antages at indtræffe.

6B Svar:

Konsekvensen er at ved tørkogning (for produkter med smeltesikring) smelter isolationsmaterialer på 230 Vac ledninger og produktet kan ikke længere overholde isolationstesten. Der vil også være forhøjet risiko for at andre interne dele af produktet smelter/brænder. Men en evt. intern brænd har svært ved at brede sig ud af maskinen, da denne er omsluttet af metal kabinet.

Når isolationen over 230Vac ledningerne smelter, kan de uisolerede ledninger berøre jordede metal dele hvilket normalt vil betyde at sikring og/eller HFI relæ afbryder strømmen og produktet herved stadig er sikkert, men defekt. Er der ikke jord i installationen bliver produktet direkte livsfarligt.

For at en tørkogning kan indtræde skal der være fejl i enten SW eller i solidstate relæet. Sandsynligheden for fejl i SW har jeg ingen forudsætning for at udtale mig om. Typisk fejl rate for solidstate relæ er 1 fejl for hver ca 1.000.000 timers drift, heri også medregnet fejl hvor relæet ikke slutter (sikker tilstand). Men anvendes relæet under høje temperaturer, korte hurtige skift, høj strøm, kan dette tal let reduceres.

6C

Såfremt spørgsmål 5.1 besvares benægtende, anmodes skønsmanden om at oplyse, hvorvidt de konstaterede årsager/forhold, kunne have været afhjulpet, herunder hvorvidt afhjælpning kunne være sket ved ombytning af 2 ledninger, således at solid state relæet herefter er forbundet til den ene ende af elementet og temperaturovervågeren til den anden, jf. tegning heraf, der fremlægges som bilag Q.

6C Svar:

Løsningen med at indføre D74A løser problemet. Den nævnte ombytning af ledninger vurderes ikke at have nogen indflydelse på at løse problemet.

6D

Såfremt spørgsmål 6C besvares bekræftende anmodes skønsmanden om at oplyse, hvilket omfang af arbejdet afhjælpning kræver, herunder hvor mange maskiner, der kan afhjælpes i timen samt omkostningerne forbundet hermed.

6D Svar:

Ombygningen vil kræve en komplet udskiftning af vandvarmer enhed med monteret D74A. Det vil kræve at maskinen afmonteres hos kunder, at der findes et almindeligt skrivebord at arbejde ved, samt almindeligt el-teknikker værktøjssæt.

Tiden for afmontering hos kunde, udskiftning af vandvarmer, installation og testkørsel, vurderes til ca. 1½ timer pr. maskine i gennemsnit. Der er lidt forskel mellem modellerne angående hvor gode adgangsveje der er. Udføres reparationen på værksted med mange maskiner efter hinanden er tiden ca. 1 time.

Omkostningen kendes ikke, men kan beregnes som prisen på ombytnings dele (komplet vandvarmer) og time løn.

7.

Syn- og skønsmanden bedes oplyse, hvilke DIN og/eller EN-normer der var gældende for kaffemaskiner som OffiCina og MiniCafé i perioden fra 1994 til 2005 og om maskinerne fsv. spørgsmålene 2A, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5A, 5B, 5.2., 5.3, 5.4. og 5.5 og besvarelserne på samme, lever op til disse krav.

7 Svar:

Der var følgende relevante standarder under LVD (bemærk at i overlabene kan begge udgaver anvendes, det er en overgangs periode fra den ende til den anden standard):

fra 1994 og frem til 1/9 2003

EN 60335-1: 1988 + EN 60335-2-15: 1990 fra 1997 og frem til 1/10 2005

EN 60335-1: 1995 + EN 60335-2-15: 1996 fra 29/4 2004 og frem til 1/3 2005 (dow dato for EN 60335-2-75)

EN 60335-1: 2002 + EN 60335-2-15: 2003

Den 18/12 2002 offentliggøres EN 60335-2-75 for første gang. (Standarden angiver en dow* dato til 1/3 2005) fra 18/12 2002 og frem til 1/3 2007

EN 60335-1: 1995 + EN 60335-2-75: 2002 fra 16/11 2005 og frem

EN 60335-1: 2002 + EN 60335-2-75: 2004

* dow = Date Of Withdrawal som angiver seneste dato for at standarden skal anvendes og konflik-tende standarder skal trækkes tilbage. Denne dato bruges som slut på overgangsperiode.

Maskinerne med smeltesikring overholder ingen af standarderne.

7B

Skønsmanden anmodes om at oplyse, hvorvidt EN 60335-2-75 er "udskilt fra/etableret ud fra EN 60335-1-15.

7B Svar:

Det antages at EN 60335-1-15 er en fejl og at der skulle have stået EN 60335-2-15, besva-relsen er lavet ud fra EN 60335-2-15.

EN 60335-2-15: 2002 omhandler ikke (citat) "commercial dispensing appliances and ven-ding machines" disse dækkes herefter af EN 60335-2-75. Disse var med i EN 60335-1-15:1996

EN 60335-2-75 er en separat standard der er baseret på en IEC standard fra 1995, den blev under første behandling ikke fundet relevant. Den kan betragtes som en indsnævring af EN 60335-2-15, men den indeholder en del produkt specifikke forskelle. Derfor er beteg-nelsen "udskilt fra" korrekt, men "etableret ud fra" er lettere misvisende.

7C

Såfremt spørgsmål 7B besvares bekræftende, anmodes skønsmanden om at oplyse, hvorvidt dette medfører, at der ikke "findes" en overgangsperiode i EF tidende for denne standard samt hvorvidt det er korrekt, at kendte DOP og DOW datoer fra selve standarden anvendes i stedet.

7C Svar:

EN 60335-2-75: 2002 kommer i EF tidende første gang 28/12 2002, dette er definitivt DOP uanset hvad der står i standarden. Da den ikke erstatter nogen standard er der ikke angivet en DOW dato i EF tidende. Dette er et specielt problem, der opstår ind imellem og som ikke er beskrevet af EU kommissionen. Normal praksis er at anvende DOW datoen fra standarden, da denne er angivet i standarden når der stemmes endeligt om offentliggørelsen, og derfor må betragtes som en accepteret dato.

Som underbygning til dette kan nævnes at standarden EN 62471 blev offentliggjort på samme måde som EN 60335-2-75, men har fået angivet en dow i EF Tidende til samme som angivet i standarden.

8.

Syn- og skønsmanden bedes oplyse, om kaffemaskinerne OffiCina og Minicafe opfylder kravene til de relevante EN-standarder på tidspunkterne for levering.

fsv. angår spørgsmålene 2A, 3A, 3B, 3D, 3E, 4A, 4B, 5A, 5B, 5.2, 5.3, 4,4 og 5.5 og besvarelserne på samme.

8. Svar:

Ud fra ovenstående spørgsmål opfyldte kun maskiner med D74A kravene i standarderne.

9.

Skønsmanden bedes oplyse, om kaffemaskinerne OffiCina og MiniCafé på leveringstidspunkterne opfyldte betingelserne for at kunne bringes i omsætning i Tyskland eller EU, fsv. angår spørgsmålene 2A, 3A, 3B, 3D, 3E, 4A, 4B, 5A, 5B, 5.2, 5.3, 4,4 og 5.5 og besvarelserne på samme.

9 Svar:

Ud fra ovenstående spørgsmål opfyldte kun maskiner med D74A kravene til CE mærkning.

9.1.

Skønsmanden bedes oplyse, om der forefindes Overensstemmelseserklæringer/Konformitetsdokumenter for kaffemaskinerne.

9.1 Svar:

Der er ikke set med leveret en overensstemmelseserklæring, men dette er heller ikke noget krav.

10.

Skønsmanden bedes efter en visuel undersøgelse af de udskiftede CPU´er, der befinder sig hos sagsøger, oplyse, om disse er funktionsdygtige, og i benægtende fald angive årsagen/årsagerne til den manglende funktionsdygtighed.

10 Svar:

Vi har kun gennemgået de CPU'er der er blevet fremsendt, hvad der findes hos sagsøger kan vi ikke udtale os om.

Der var leveret 5 CPU boards, hvoraf de 3 er synlig defekte.

 2 stk. med afbrækkede konnektorer (J4 og J5)

 1 stk. med tydelig brændte komponenter

De brækkede konnektorer kan skyldes for hårdhændet behandling ved samling evt. ved service, eller for lidt plads i kabinettet.

Det er konstateret at stik monteret på J4 berøre et PCB under CPU boarded, hvorved der lægges pres på stikket. Herved kan lodningerne danne revner som langsomt breder sig grundet mekaniske påvirkninger (tryk på knapper etc.), som til sidst giver afbrydelser i stikket.

Samme forhold gælder ikke for J5, hvorfor for hårdhændet behandling ved samling evt. ved service antages at være fejlen. (På OffiCina serial 4250805 ses samme fejl på en brændt CPU).

Det brændte CPU board kan skyldes, at det driver eksterne komponenter, som ved fejl har trukket for meget strøm, hvilket har ført til overophedning i flere kredse muligvis startet ved U2. Da vi ikke har fået udleveret diagrammer kan vi ikke komme fejlen nærmere.

11A.

Skønsmanden bedes oplyse, hvor mange årlige reparationer der kan forventes på grund af total funktionsudygtighed for kaffemaskiner af samme kvalitet og pris som OffiCina og MiniCafé?

11.A Svar:

Se MTBF beregning som ikke udføres af Bolls Rådgivning.

11B.

Skønsmanden bedes oplyse, hvor mange årlige reparationer der kan forventes på grund af total funktionsudygtighed på 50 stk. kaffemaskiner af samme kvalitet og pris som OffiCina og MiniCafé

Ad 11A og 11B har Scanomat oplyst, at man ønsker MTBF beregning foretaget.

11B. Svar:

Se MTBF beregning som ikke udføres af Bolls Rådgivning.

11C. Nyt spørgsmål

Skønsmanden bedes oplyse, om det er normalt, at der ved salg og udlevering af 70 kaffemaskiner i løbet af et år sker totalt driftsstop på samtlige maskiner. Drejer sig om kaffemaskiner i almindelighed ikke Officina eller Minicafe.

11C Svar:

Nej dette er ikke normalt.

12A. (nr. 10 i brev af 8.8.08)

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt kaffemaskinerne OffiCina og MiniCafé er opbygget forsvarligt og i en kvalitet, som er sædvanlig og forventelig af produkter til de pågældende priser.

12A Svar:

Der ses i svaret bort fra viden om problemet med smeltesikringen. Der er ikke set forhold, design eller valg af komponenter på produktet, der kunne indikere dårlig kvalitet. Alle dele forekommer fornuftigt dimensioneret og pålidelige.

12B

Skønsmanden bedes endvidere oplyse, hvorvidt det er sædvanligt, at maskiner af de pågældende typer kræver et vist omfang af service

12B Svar:

Ja det er ganske normalt bl.a. grundet den megen håndtering af materialer, samt rengøring.

13. (nr. 11 i brev af 8.8.08)

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det er sædvanligt, at software i apparater som de pågældende skal opdateres, herunder at der udarbejdes software parameter efter kundernes behov og ønsker.

13. Svar:

Det er ikke ualmindeligt med SW opdatering, da SW validering er en meget kompleks proces. At man kan få udarbejdes software parameter efter kundernes behov og ønsker, er en service som langtfra alle tilbyder. Det kræver en god styring, specielt ved efterfølgende opdateringer af maskiner.

14.

Skønsmanden bedes endvidere oplyse, hvorvidt software opdateringerne kan foretages af en tekniker, der råder over en computer eller en PDA med det rette program samt oplyse omfanget af arbejdet, der er forbundet hermed.

14. Svar:

Det er ganske normalt at opdatere på denne måde. For at få adgang til CPU skal der løsnes 2 skruer og fjernes et cover. Det anslås at det vil tage ca. 15 min. pr. produkt inklusiv testkørsel.

14A Nyt spørgsmål.

Syns og skønsmanden bedes oplyse, om det er normalt for softwareopdateringer af kaffemaskiner, at der gennemføres 7 opdateringer af softwaren indenfor en periode på 2 år. Det skal i denne forbindelse præciseres, at det drejer sig om opdatering af software og ikke om individuelle indstillinger af hensyn til den enkelte kunde.

14A. Svar:

7 opdateringer på 2 år er over normalen, 1 - 2 opdateringer ville være acceptabelt, da det ikke er en simpel sag at udføre.

15.

Skønsmanden bedes efter en gennemgang af maskinerne oplyse, om de fra Scanomat og de fra Firma Zölls modtagne maskiner er identiske på følgende områder:

Vandtankens behandling med teflon

Software versioner - nummeret på samme

Beskyttelsesfolie (glasfiber) over vandtank

Ledningsføringen til varmelegeme

Såfremt skønsmanden under sin gennemgang, måtte støde på andre forskelle, bedes dette oplyst med angivelse af, hvori forskellen eller forskellene består.

15 Svar:

På sidste side i rapporten findes tabel over samtlige maskiner. Under første kolonne "Maskine nr." er anvendt følgende:

Z = Maskiner leveret fra Zölls

S = Maskiner leveret fra Scanomat

op = Maskiner der er angiver "opgraderet"

Kun 1 maskine fra Zölls har en tydelig teflon belægning, mens alle fra Scanomat har.

Software versioner er 4.51 eller 4.76 fra Scanomat, mens Zölls maskiner har yderligere en gl. version 3.31. Alle maskiner fra Scanomat har tyk plade over vandtank, mens ingen maskiner fra Zölls har disse plader. Zölls maskiner varierer mellem ingen eller tynd folie over vandtank.

Alle maskiner fra Scanomat er udstyret med D74A og tilhørende kabling med ombyttet fase nul. Zölls maskiner varierer, nogle har smeltesikring, nogle har D74A uden ombyttet fase nul kabling og en D74A med ombyttet fase nul kabling.

Andre afvigelser er noteret i næst sidste og sidste kolonne. Om ventil er vendt den ene eller den anden vej, har ingen betydning for besvarelserne i denne rapport.

<

Spørgsmål 16:

Kan syn- og skønsmanden bekræfte, at det væsentligste problem, som er konstateret ved kaffemakinerne, er, at der forekom-mer totaludfald af gennemløbsvandvarmeren, efter at varmetrådene/varmeelementerne i varmelegemet er brændt over?

Svar spørgsmål 16:

Nej dette kan ikke bekræftes, men dette spørgsmål kan ikke besvares generelt.

For produkter med D74A termoafbryder blev der under test ikke konstateret at varmetrådene /varme-elementerne i varmelegemet er brændt over.

For produkter med smeltesikring er der ud over overbrændte varmetrådene/varmeelementerne risiko for udvikling af brand i automaten.

Spørgsmål 16A:

Syns- og skønsmanden bedes i generelle vendinger beskrive en smeltesikring/termoafbryders funktion i et elektrisk apparat. Syns- og skønsmanden bedes desuden forklare, om en smeltesikring/ termoafbryder kun skal udkoble under unormal drift, altså hvis der sker fejl i den elektroniske temperaturregulering.

Svar spørgsmål 16A:

(Termo-) smeltesikring: Denne type sikring virker ved at den elektriske forbindelse gennem sikringen afbrydes permanent, ved en bestemt temperatur.

Termoafbryder: Denne type sikring virker ved at den elektriske forbindelse gennem sikringen afbrydes. Typisk ved hjælp af bimetal. Afbryderne findes både i typer der skal manuelt resettes eller typer der automatisk resetter når temperaturen falder

Begge typer anvendes til beskyttelse ved fejl i produkter med varmelegemer eller andre komponenter, der kan generere farlige temperaturer ved fejl. De anvendes derfor til unormal drift, som sikkerhed mod termiske farlige situationer. Termoafbrydere er kun beregnet til et lavt antal aktiveringer.

For komponenter der skal aktiveres i normal drift anvendes termostater. Disse er beregnet til mange tusinde afbrydelser og genindkoblinger.

Spørgsmål 17:

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, om belastningen ved brug af maskinerne (både de oprindelige og de opgraderede maskiner) bevirker, at rørtemperaturen kan blive for høj, og at varmeledertemperaturen derved vil stige, indtil varmetrådene/
varmeelementerne i varmelegemet brænder over, hvorved der kan opstå en kortslutning?

Svar spørgsmål 17:

Der er umiddelbart ikke fundet for høje temperaturer på nogle rør i produkterne. De rør der anvendes i maskinen er forbundet via silikone slanger til gennemløbsvandvarmeren. Disse slanger leder varmen meget dårligt, hvorfor rør i maskinen ikke kan blive varmere end vanddampen/vandet. Rør temperaturen ved brug af maskinen har ingen indflydelse på varmetrådene/varmeelementerne i varmelegemet.

Spørgsmål 17A:

Syns- og skønsmanden bedes i forlængelse af spørgsmål 17 oplyse, om den beskrevne fejl kan

opstå i alle kaffemaskiner, herunder kaffemaskiner opstillet i private hjem? Syns- og skønsmanden bedes desuden oplyse, om den beskrevne fejl er en fejl, man i henhold til gældende standarder tester for?

Svar spørgsmål 17A:

Den i spørgsmål 17 beskrevne fejl er ikke set. Jeg kan ikke udtale mig konkret om andre design af kaffemaskiner og deres rør temperatur.

Generelt er alle kaffemaskiner som minimum udstyret med en smeltesikring, som også populært kaldes "kaffemaskinesikring". Der er stor forskel på hvor og hvordan de monteres, men fælles for alle er at de skal beskytte mod de typer fejl som der testes for i gældende standarder.

Situationen som beskrevet i punkt 17 er med i de test man udfører efter gældende standarder.

Spørgsmål 17B:

Syns- og skønsmanden bedes i forlængelse af spørgsmål 17 og 17A oplyse, om skønsmanden under de foretagne tests har været ude for en af de følgende tre situationer: at varmelegemet kortsluttede, at varmelegemet brændte igennem til stel eller at varmelegemet brændte over?

Svar spørgsmål 17B:

Under test med D74A monteret blev ingen af de 3 fejl set under test.

Testen med monteret smeltesikring blev afbrudt ved over 500 oC grundet meget stor røgudvikling, hvorved fejlen ikke afsluttes af sig selv. Efter testen blev det konstateret at varmelegemet delvis brændte igennem til stel og ikke længere kunne klare isolations testen.

Spørgsmål 18:

Kan syns- og skønsmanden bekræfte, at den indbyggede smeltesikring, henholdsvis termoafbryder,

ikke forhindrer en skade/totaludfald på gennemløbsvandvarmeren og dermed udgør en

brandrisiko?

Svar spørgsmål 18:

Det kan bekræftes at smeltesikring ikke forhindrer en skade/totaludfald på gennemløbsvandvarmeren og dermed udgør en brandrisiko.

Ved anvendelse af termoafbryder type D74A monteret i bunden af gennemløbsvandvarmeren er der under test ikke konstateret brandrisiko eller anden skade grundet fejl omkring gennemløbsvandvarmeren.

Spørgsmål 19:

Som svar på spørgsmål 4A har syns- og skønsmanden oplyst, at med termoafbryder D74A monteret

viste en måling, at der opstod meget små skader på PUR-isoleringen. Med henvisning til ordlyden

af spørgsmål 4A bedes syns- og skønsmanden oplyse, om brug af maskinen med termoafbryder

D74A monteret medfører en termisk belastning, der kan forårsage irreparable skader på gennemløbsvandvarmeren?

Svar spørgsmål 19:

Nej der var ingen irreparable skader på gennemløbsvandvarmeren. Produktet fremstod funktionelt og sikkert efter D74A var resat. Skader på PUR isoleringen var mest kosmetiske og har ingen reel indflydelse på produktets funktion eller sikkerhed.

Spørgsmål 20:

Kan syns og skønsmanden bekræfte, at termoafbryderen skal slå fra, når nominaltemperaturen overstiger 115° C? Såfremt svaret er bekræftende, bedes syns- og skønsmanden oplyse, hvilken indvirkning det har på kaffeautomaterne, herunder på holdbarheden, såfremt termoafbryderen ikke slår fra som anført.

Svar spørgsmål 20:

En smeltesikring/termoafbryder har typisk et tolerance område på mellem ±2 °C op til ±15 °C alt efter typen, samt en reaktions tid på typisk 30 sek.. Derfor er svaret: Ja den skal slår fra ved 115 °C ±tolerancen efter maks.30 sek..

Spørgsmålet er lidt uklart; hvis termoafbryderen slet ikke slår fra er der en brandrisiko, men hvis den slår fra ved en højere temperatur end forventet kommer svaret meget an på ved hvilken temperatur den så slår fra ved.

Spørgsmål 20A:

Har syns- og skønsmanden i forbindelse med de udførte tests været ude for, at termoafbryderen ikke slog fra ved test under unormal drift?

Svar spørgsmål 20A:

Nej, termoafbryderen D74A slog fra som den skulle under alle udførte test.

Spørgsmål 21:

Med henvisning til spørgsmål 3D og skønsmandens besvarelse heraf bedes syns- og skønsmanden oplyse, om temperaturen i maskinen vil stige hurtigere ved genstart med risiko for overophedning og skade på gennemløbsvandvarmeren til følge? Syns- og skønsmanden bedes ved sin besvarelse af spørgsmålet inddrage betydningen af maskinens software, og at der i maskinen kan forefindes kaIkrester.

Svar spørgsmål 21:

Termoafbryder D74A kan ikke genindkoble før den er afkølet til ca. 25 °C, men den vil udløse igen ved samme temperatur som ved første indkobling. Der er derfor ingen forhøjet risiko for skade på gennemløbsvandvarmeren ved genindkobling. Dette forhold påvirkes ikke af softwaren eller tilkalkning.

Spørgsmå1 22:

Kan syns og skønsmanden bekræfte, at termoafbryderen i automaterne OffiCina og MiniCafé i en normal driftssituation bliver aktiveret, når gennemløbsvandvarmeren bliver for varm? Er dette i overensstemmelse med EN 60335-1, afsnit 11.8? Hvad hvis der er tale om en unormal driftssituation?

Svar spørgsmål 22:

Nej dette kan ikke bekræftes. Det er ikke set at termoafbryderen bliver aktiveret under normal drift, men der er heller ikke udført en komplet samling test efter standarden.(Dette har aldrig været aftalt at der skulle).

Hvis termoafbryderen aktiveres under normal drift vil det være forkert efter EN 60335-1, afsnit 11.8 som omhandler normal drift.

Hvis der er tale om unormal driftssituation må den gerne udløse.

Spørgsmå1 23:

Kan skønsmanden bekræfte, at der ifølge EN 60335-1, afsnit 19, stilles krav om, at kaffemaskiner,

som bliver tilsluttet en stikkontakt, skal være forsynet med en termoafbryder på både strømtilgangen og -afgangen for at forhindre en overophedning ved en kortslutning eller ved uhensigtsmæssig betjening? Kan syns- og skønsmanden bekræfte, at nogle af kaffeautomaterne er forsynet med termoafbryder ved strømtilgang og nogle ved strømafgang og således ikke er forsynet med termoafbryder ved både strømtilgang og -afgang, og at maskinerne derfor ikke overholder standarden i EN 60335-1, afsnit 19.4 og 19.5? Syn og skønsmanden bedes medtage i sin vurdering, at kaffemaskinerne er beregnet til erhvervsmæssigt brug på det tyske marked.

Svar spørgsmål 23:

Nej, dette kan ikke bekræftes. Afsnit 19 omhandler unormal drift og stiller ikke krav til antal termoafbrydere. Der er ingen specielle tyske afvigelser til dette afsnit.

Det er korrekt at der er forskel på placeringen, nogle ved strømtilgang og nogle ved strømafgang. Standarden har ikke krav til placeringen, hvorfor dette forhold ikke er relevant.

Spørgsmål 23A:

Syns- og skønsmanden bedes i forlængelse af spørgsmål 23 oplyse, om det vil gøre en forskel for skønsmandens besvarelse, hvis der foreligger en attest fra et akkrediteret laboratorium, der godtgør, at maskinens opbygning lever op til gældende standarder?

Svar spørgsmål 23A:

Nej, det påvirker ikke besvarelsen.

Spørgsmål 24:

Kan syns- og skønsmanden bekræfte, at det ifølge EN 60335-2-75, afsnit 24, punkt 103 er bestemt, at det ikke er tilladt at anvende systemer/termoafbrydere, som selvstændigt genstarter (uhensigtsmæssig betjening, jf. afsnit 19), at der skal være en form for mekanisk genstart, og at der ikke forefindes en sådan på de i sagen omhandlede automater?

Svar spørgsmål 24:

Nej dette kan ikke bekræftes.

Termoafbryderen (og smeltesikringen) kan ikke selvstændigt genstarte. Termoafbryderen kræver at strømmen frakobles for at den genstarter. Dette gøres ved mekanisk at afbryde strømmen til produktet, hvorfor produktet lever op til kravene i EN 60335-2-75: 2004, afsnit 24, punkt 103 (samme som EN 60335-2-75: 2002, afsnit 24, punkt 102)

Spørgsmål 24A:

Efter EN 60335-1 stk. 3.7.5 "Termoudløser uden automatisk genindkobling" er det anført i noten:

"Manuel betjening indbefatter, at apparatet kobles fra forsyningen". Kan syns- og skønsmanden på den baggrund bekræfte, at termoafbryderen type D74A er egnet til sit formå1?

Svar spørgsmål 24A:

Ja det kan bekræftes. Termoafbryderen D74A kræver at apparatet kobles fra forsyningen for at den genstarter og er derfor egnet til formålet.

Spørgsmål 25:

Kan syns- og skønsmanden bekræfte, at maskinerne (både de oprindelige og de opgraderede maskiner) ikke opfyldte de daværende EU-regler, og 'at maskinerne ikke måtte have været solgt i andre EU lande?

Svar spørgsmål 25:

Nej dette kan ikke bekræftes. Hvad angår de undersøgte forhold gælder;

Produkter med D74A opfylder kravene i EN 60335-1 + EN 60335-2-15 og er berettiget til at påføres CE mærket.

Produkter med D74A opfylder kravene i EN 60335-1 + EN 60335-2-75 og er berettiget til at påføres CE mærket.

Produkterne med smeltesikring opfylder ikke kravene og er ikke berettiget til at påføres CE mærket.

Bemærk venligst at der kun er udført gennemgang af forholdene omkring vandvarmeren på de fremsendte produkter, hvorfor der er forhold i standarderne der ikke er afdækket.

Spørgsmål 26:

Syns- og skønsmanden har i sin redegørelse for undersøgelsen udført med henblik på at besvare

spørgsmål lA oplyst, at ved test af tørkognings sikkerhed for boiler nr. 3 monteret med termoafbryder type D74A blev der konstateret temperaturer op til 320 oC samt en lettere deformation af skumplast isoleringen. Syns- og skønsmanden har i sit svar på spørgsmål lA og 1C endvidere oplyst, at placeringen af smeltesikringen udgør et problem af designmæssig karakter. I svaret på spørgsmål 1C oplyses: "Tilsvarende for termoafbryderen". Med henvisning til de nævnte forhold bedes syns- og skønsmanden oplyse, om det er korrekt forstået, at det er syns- og skønsmandens opfattelse, at i de kaffeautomater, hvori der er monteret termoafbrydere, er termoafbryderne placeret forkert, og at dette forhold udgør et designmæssigt problem, som kan medføre en uacceptabel høj temperatur på 320 oC i maskinen med skade til følge? Såfremt der besvares bekræftende, bedes syns- og skønsmanden oplyse, hvordan kaffeautomaterne monteret med D74A på den pågældende måde i så fald kan overholde standarderne i EN 60335-1 og EN 60335-2-75, jf. syns- og skønsmandens svar på spørgsmål 5.1?

Svar spørgsmål 26:

Nej D74A er ikke placeret forkert. Teksten "Tilsvarende for termoafbryderen" henviser til at det generelt er et designmæssig problem at placere en termosikring/afbryder korrekt. Teksten "Tilsvarende for termoafbryderen" skal fjerne fra besvarelsen, da den ikke bidrager til et klart og entydig svar. Beklager uklarheden.

Temperaturen på 320oC er målt på metallet på vandvarmeren ikke på D74A eller isolationsmaterialer der anvendes til elsikkerhed. Temperaturer målt på sikkerheds kritiske komponenter er væsentlige lavere og ligger inden for standardens krav.

Spørgsmål 26A:

Syns- og skønsmanden bedes i forlængelse af spørgsmål 26 oplyse, om det vil gøre en forskel for

skønsmandens besvarelse, hvis der foreligger en attest fra et akkrediteret laboratorium, der godtgør, at maskinens opbygning lever op til gældende standarder?

Svar spørgsmål 26A:

Nej dette vil ikke gøre nogen forskel.

Spørgsmål 27:

Kan syns- og skønsmanden bekræfte, at automaterne kan indstilles således, at de holder en konstant

temperatur på 89-92 oC uden at blive slået fra? I bekræftende fald bedes syns- og skønsmanden

oplyse, om det er korrekt, at vandet i gennemløbsvandvarmeren (under en normal driftssituation)

derved langsomt fordamper og automaten derved kan koge tør, hvis man glemmer at slukke for den? Kan syns- og skønsmanden bekræfte, at kaffeautomaterne begynder at varme op, så snart de tændes, uafhængigt af om der er fyldt vand på automaten?

Svar spørgsmål 27:

Det kan bekræftes at automaterne kan holde en konstant temperaturen på 89-92 oC uden at blive slået fra.

Ja, der vil være en vis fordampning under normal drift og gennemløbsvandvarmeren vil over tid koge tør.

Det kan bekræftes, at kaffeautomaterne begynder at varme op, så snart de tændes, uafhængigt af om der er fyldt vand på automaten.

Spørgsmål 27A:

Kan syns- og skønsmanden bekræfte, at gennemløbsvandvarmeren uafhængig af vandindhold varmes op til 89-92 grader, straks når maskinen tilsluttes strømforsyningen, og at dette er maskinens normale funktion? Kan syns- og skønsmanden endvidere bekræfte, at såfremt vandet i gennemløbsvarmeren over lang tids tomgangsdrift skulle fordampe, frembringer dette ikke nogen

brandrisiko?

Svar spørgsmål 27A:

Ja, det kan bekræftes, at gennemløbsvandvarmeren uafhængig af vandindhold

varmes op til 89-92 grader, straks når maskinen tilsluttes strømforsyningen, og at dette er maskinens normale funktion.

Ja det kan bekræfte, at såfremt vandet i gennemløbsvarmeren over lang tids tomgangsdrift skulle fordampe, frembringer dette ikke nogen brandrisiko. Automaten vedligeholder en temperatur på 89-92 grader i gennemløbsvarmeren uanset vandmængde. Denne funktion styres af SW, skulle SW'eren fejle vil D74A termoafbryderen afbryde og produktet er stadig sikkert og frembyder ingen brandrisiko grundet denne tilstand." Øvrige oplysninger i sagen

På Zölls´ foranledning har ingeniør Alfred Dieter Gölzer, forud for sagens anlæg, udarbejdet en undersøgelsesrapport af 12. december 2012, hvoraf fremgår følgende:

"Den sagkyndige blev af fra Hr. Hans Zölls, Kapell-Leite 2, 90579 Langenzenn anmodet om at udfærdige en skønsrapport/udtalelse. Aftalen blev indgået ved kontrakt af 10.10.2006.

Formålet med udtalelsen er at konstatere de funktionssvigt, der efter kort tids brug er opstået ved kaffemaskinerne OffiCina og MiniCafé fra firma Scanomat, Danmark, og de mulige årsager hertil.

Af en leverance på 100 maskiner blev 50-60 bragt i omsætning, efter det oplyste, opstod der funktionssvigt ved næsten samtlige maskiner.

Funktionssvigtene kom til udtryk ved, at der - afhængig af maskintype - skete en ødelæggelse af enten smeltesikringen ved den første serie, henholdsvis ved maskinerne med temperatur-overvåger en ødelæggelse af varmeelementet i gennemløbsvarmeren.

Den sagkyndige har rettet sin undersøgelse mod problemmiljøet og følgevirkningerne heraf. Efter ønske fra den sagkyndige, blev et antal maskiner udleveret og udsat for diverse test. Herunder blev særligt de berørte dele, som temperaturovervåger og gennemløbsvarmer analyseret, såvel i ny som i defekt tilstand. Dette forudsætter en helhedsbetragtning af maskinerne og disses indsatsmiljø praktisk brug, inkl. Betjening og håndtering.

For at nå resultaterne benyttede den sagkyndige også laboratorieindretninger hos relevante prøve og certificeringsinstitutter. Bedømmelsen af design og udførelse af Scanomat-kaffemaskinerne samt kvaliteten af de fremstillede drikke, er ikke genstand for undersøgelsen.

1.2. Kaffemaskinerne fra Firma Scanomat og benyttede bilag

Én beskrivelse af kaffemaskinerne fremgår af Bilag I. Begge maskintyper er ens opbygget vedrørende temperaturovervåger og gennemløbsvarmer, og der anvendes de samme reservedele. 1 maskinerne af iste generation blev der indtil ca. slutningen af 2004 indbygget smeltesikringer, ved de aktuelle maskiner og som reservedele indbygges der i dag temperaturovervåger af typen D74A fra firmaet Microtherm. Den sagkyndige havde adgang til DIN-normer og diverse systembeskrivelser.

1.3. Funktionssvigt ved modellerne OffiCina og MiniCafe

Det konstateres, at der ved maskinerne der er udrustet med smeltesikring, ved overophedning af gennemløbsvarmeren sker en udløsning af de indbyggede smeltesikringer 8112 12 xl FUJI TF 116 C, henholdsvis SE Fuse, SF 119E, 0221, IF 121 C og en varig afbrydelse af strømtilførslen til gennemløbsvarmeren, se BILAG Il.

Ved maskiner med temperaturovervåger type D 74 A afbryder denne også strømtilførslen og fastholder afbrydelsen så længe der er spænding. Det drejer sig om en elektrisk selvhandling med PTC-opvannning, se BILAG Ilt Nulstillingen (af overvåger) sker ved afbrydelse fra nettet og ved slukning af maskinen samt automatisk ved afkøling af temperaturovervågeren. Den sidste proces gentager sig i det uendelige og fører til, at gennemløbsvarmeren udsættes for forhøjede temperaturbelastninger på grund af de gentagne opståede overtemperaturer.

1.4. Fremgangsmåde

Den sagkyndige har gennemgået i alt 9 kaffemaskiner, hhv. gennemløbsvarmere med temperaturovervågere, heraf 5 stk. af modellen OffiCina og 3 stk. af modellen Mini Cafe.

Nr. temperaturbegrænser* optrådte skader

1 OffiCina 4250802 gammel defekt gennemløbsvarmer

2 OffiCina 4250702 gammel defekt smeltesikring

3 MiniCafe 4351738 gammel defekt gennemløbsvarmer

4 OffiCina 4250798 gammel defekt gennemløbsvarmer

5 MiniCafe 435070 ny defekt gennemløbsvarmer

6 OffiCina 4250809 ny defekt gennemløbsvarmer

7 MiniCafe 4351744 ny defekt gennemløbsvarmer

8 OffiCina 4250821 ny defekt gennemløbsvarmer

* gammel= smeltesikring ny= temperaturovervåger

Det viste sig, at der ved maskinerne af iste generation, udrustet med indbygget smeltesikring S112 12 xl, hhv. type SF 119E opstod skader på gennemløbsvarmeren eller udløsning af smeltesikringen.

Ved maskiner af 2. Generation, udstyret med temperaturovervåger af typen Microtherm D 74 A opstod der defekter ved gennemløbsvarmeren, mens temperaturovervågeren fortsat var funktionsdygtig. Dette fejlbillede bekræfter forskellene i funktionsmåde for smeltesikring ctr. indbygget temperaturovervåger.

1.5 Omkostningsgodtgørelse vedrørende service og afhjælpning af fejl

Kaffemaskinerne er overvejende opstillet hos erhvervskunder hos firma Zölls Automatvertrieb. Maskinerne sælges, opstilles og serviceres af Firma Z611s. Som hovedregel vil kunden i tilfælde af en defekt maskine ringe til Firma Zölls, og fremkomme med en beskrivelse af fejlen. På Firma b511s domicil

Langenzenn bliver udførelsen af servicen og indsatsplanlægningen for teknikerne koordineret. Maskiner der ikke kan repareres på stedet, ombyttes og bliver herefter istandsat på værkstedet. I alle andre tilfælde, gennemføres reparationen på stedet.

Ifølge oplysningerne og den sagkyndiges undersøgelser opstår der ved modellerne OffiCina/MiniCafe som hovedregel funktionsmangler på grund af afbrændte smeltesikringer og defekte gennemløbsvarmere. I begge tilfælde, er maskinerne funktionsudygtige indtil servicetekniker er ankommet til og har udskiftet de defekte dele på opstillingsstedet. Indtil serviceopgaven er fuldført, har kunden ingen kaffemaskine til rådighed.

Efter uddannelse ved og efter serviceanvisninger fra Firma Scanomat, blev defekte maskiner med smeltesikring i tilfælde af servicebesøg ændret/ombygget til temperaturovervåger D 74 A fra Microtherm. Til dette brug blev der stillet passende ombygningssæt til rådighed fra fabrikanten Scanomat, se BILAG IV.

Som beskrevet i afsnit 1.3. opstår der efter gennemførsel af ombygningen/ændringen defekter ved gennemløbsvarmeren.

2. Fejlanalyse

Tilfældene af funktionsudygtighed udløses på grund af overophedning af gennemløbsvarmeren, hvilket er en følgevirkning af en fejlstyring af de indlagte processor, f.eks, gennem den indbyggede - mikroprocessor type DF 3687N. Ifølge det oplyste kom det ved de maskiner der var bragt i omsætning også ved 18 "Steuetplatinen"/CPU til defekter, der førte til at disse måtte udskiftes.

En overophedning bør ikke kunne finde sted, og hvis den alligevel opstår, er det den tilstedeværende beskyttelsessikrings opgave - i de aktuelle tilfælde temperaturovervågeren - at forhindre både en sådan overophedning og yderligere skader.

At dette ikke sker, er en konstruktionsfejl.

2.1. Særlige konstruktive kendetegn ved temperaturmålingen

Det bemærkes, at smeltesikring og temperaturovervåger ved gennemløbsvarmeren er placeret for oven eller i frontområdet. Endvidere er følerne dækket af en skrumperør og fastklemt til stellet. Denne opbygning betinger en temperaturforskel på 3 C, hvilket betyder, at gennemløbsvarmerens temperatur kun erkendes af temperaturovervågeren med forsinkelse, se BILAG V.

2.2. Overophedning under brug

Driftsmålinger gennemført i laborator bekræfter, at der opstår temperaturer på gennemløbsvarmerens metaloverflade på 115 grader C og højere, altså i et område, hvor temperaturovervågeren skal gribe ind og forhindre videre ophedning. Den oprindeligt indbyggede smeltesikring forhindrer dette ved afbrydelse af strømkredsen og opretholder denne afbrydelse, indtil smeltesikringen udskiftes under et serviceindgreb Temperaturovervågeren foretager ikke en permanent afbrydelse, da den efter afkøling og når der ikke længere er nogen spænding foretager en gentilkobling, hvilket fører til den under pkt. 1.3. anførte vekselbelastning. Temperaturovervågeren arbejder med et grænseområde på 115 grader C.

2.3. Reparaturindgreb og konsekvenser.

Den konstruktive opbygning af maskinen inkl. temperaturbegrænsningen i tilknytning til gennemløbsvarmeren samt de gennemførte servicetiltag er ikke egnet til at afhjælpe de egentlige fejlårsager i de foranliggende processer. Udover disse mangler, er yderligere krav i DIN-normer ikke opfyldt/overholdt.

3. Konstruktionsopbygning og overholdelse af DIN-normerne,

Apparatur der bringes i omsætning i Europa skal være udrustet med CE-mærke. For at opnå CE-mærke, skal apparaturet opfylde og dokumentere alle relevante retningslinjer og normer. Dette gælder også for kaffemaskiner, så som OffiCina og MiniCafe, her gælder f.eks. Lavspændings- og EMV-retningslinier, der er anført i de relevante DIN-normer. Se EU-tidende EU C 102/1, side 22 og side 75.

Grundnormen og særlige krav

For kaffemaskiner gælder grundnonnen DIN EN 60335-1 og for kaffemaskiner til erhvervsmæssig brug endvidere normen DIN EN 60335-2-75., omslag se BILAG VI.

Maskinerne skal udrustes med CE-mærke, men opfylder ikke de pågældende DIN-forskrifter, og må derfor ikke bringes i omsætning i EU eller Tyskland.

3.2. Udløsning af temperaturbegrænsegren

I henhold til DIN-grundnorm, afsnit 11, del 1 og 11.8. andet afsnit, må sikkerhedsindretninger ikke gentilkoble. Ved kaffeautomaterne OffiCina og MiniCafe gentilkobler temperaturbegrænsegren når gennemløbsvarmeren er for varm, dette er en mangel og ikke i overensstemmelse med normen.

3.3. Uhensigtsmæssig brug

henhold fil normen, afsnit 19, skal der ved udstyr der tilsluttes via en stikkontakt, forefindes en temperaturbegrænser i såvel ind- som udgang. Dette forhindrer, at der ved kortslutning og uhensigtsmæssig brug kan ske en yderligere opvarmning. En afprøvning jfr. Afsnit 19 vil ellers ikke være mulig.

3.4. Gentilkobling

Son noget nyt, er der i norm. EN 60335-2-75 og i afsnit 24, pkt. 103 reguleret, at der ikke må anvendes indretninger/temperaturovervågere, der selvstændigt kan foretage gentilkobling eller -tilslutning. En åbning under spænding er ikke tilstrækkelig, der skal forefindes en mekanisk nulstiller eller udløser.

3.5. Gennemløbsvarmer og forhøjet temperatur

Målinger foretaget på 2 nye gennemløbsvarmere bekræfter, at disse er indenfor normen. Målinger foretaget på 2 defekte gennemløbsvarmere bekræfter, at der ikke længere kan løbe strøm igennem disse. Ved de undersøgte kaffemaskiner bliver temperaturen på gennemløbsvarmerens overflade under brug for høj, herved stiger temperaturen i varmelegemet trinvis på grund af vekselbelastning, se også pkt. 1.3., indtil der sker en afbrænding af varmelegemet. Gennemløbsvarmeren bliver herved defekt og der kan eventuelt også opstå en kortslutning.

4. Vurdering

Ifølge det oplyste, er 50 % af alle kaffeautomater OffiCina og MiniCafe ramt af svigtene, endvidere er de pågældende DIN-normer ikke overholdt.

4.1. Fejlbehæftet funktion

Som anført i pkt. 2 i fejlanalysen, er denne faktionsmåde alene i sig selv en mangel. Den sagkyndige har ikke konstateret en fejlbetjening.

4.2. Manglende overholdelse af D1N-forskrifterne.

Uafhængig af pkt. 4.1. er kaffeautomaterne OffiCina og MiniCafe mangelfulde, da de ikke opfylder de for disse apparater gældende DIN-normer, som beskrevet i pkt. 3, hvilket er uafhængigt af, om der opstår driftssvigt ved maskinerne eller ikke.

5. Sammenfatning/Konklusion

Apparaterne har konstruktive mangler og må indenfor EU, jfr. § 4 i Lavspændingsretningslinjen kun bringes i omsætning med CE-mærke. CE-mærket forudsætter overholdelsen af de anførte D1Nnormer/EN-norm, hvilket ikke er opfyldt.

De afprøvede apparater fra Firma Scanomat, Danmark, typerne OffiCina og MiniCafe må ikke forsynes med CE-mærke, og må derfor ikke bringes i omsætning<"

Ved brev af 2. april 2008 fra Alfred Dieter Gölzers til Zölls omkring overholdelse af DIN-normerne fremgår, at Alfred Dieter Gölzer konkluderer, at produkterne Officina og MiniCafé ikke opfylder testene i henhold til grundnormens afsnit 19.4 og 19.5.

På vegne af Scanomat anmeldte Bjarne Nielsen en fejl ved kaffemaskinerne OffiCina og MiniCafé til Sikkerhedsstyrelsen den 18. juni 2008. I mailen oplyses det, at en stor del af maskinerne er solgt til Frankrig, hvor stikket ikke kan tilsluttes med omvendt polaritet. Problemstillingen er, at testen i EN 60335-1, pkt. 19.5 ikke er opfyldt fuldt ud, og ved en fejl er både det normale temperaturstyrings system og "thermal cut out" placeret på samme side af varmelegemet. Dette medfører, at apparatet ikke afbryder, når testen i pkt. 19.5 "unormal drift" udføres, dvs. at varmelegemet kortsluttes til kappen og med omvendt polaritet på forsyningsspændingen. Det oplyses, at fejlen kan afhjælpes ved at bytte om på 2 ledninger.

Til mailen af 18. juni 2008 var vedhæftet en ny risikovurdering efter RAPEX metoden, hvoraf fremgår, at den samlede sandsynlighed for skade er hhv. 1/1000.000 og 1/10.000. Scanomats konklusion er, at risikoen er acceptabel.

I mailen orienterede Bjarne Nielsen dernæst om de korrigerende handlinger, som Scanomat havde iværksat, herunder bl.a. opdatering.

Sikkerhedsstyrelsen besvarede henvendelsen ved mail af 13. november 2008 og oplyste, at sagen blev betragtet som afsluttet, når Scanomat bekræftede, at de korrigerende tiltag var eller ville blive foretaget.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Hans Zölls, Kim Vibe, Klaus-Dieter Lublinski, Bernhard Kaiser, Alfred Dieter Gölzer, Holger Henn, Martin C. Hass, Arne Jensen, Bjarne Nielsen og Flemming Rasmussen samt af skønsmanden Kim Boll Jensen.

Hans Zölls har forklaret blandt andet, at han har haft et forretningsmæssigt samarbejde med Scanomat siden 1993, hvor han via Nestlé købte kaffemaskiner til erhvervsmæssig brug, herunder Pro 4 og Pro 6, som var nogle meget store maskiner. Der var lidt problemer med smagen af produkterne, som dog blev løst af Holger Henn, og herefter var de meget tilfredse.

Aftalen mellem Scanomat og Zölls kom i stand ved, at Holger Henn nævnte, at Nestlé ikke ønskede at optage Scanomats nye mindre kaffemaskiner i sortimentet, men at der var tale om gode maskiner. Holger Henn forklarede ham nærmere om disse nyudviklede maskiner. Han mente selv, at de designmæssigt ville egne sig godt til det tyske marked, og Zölls ville gerne være "first mover" på det tyske marked. Det var en meget stor kontrakt for Zölls, så de gjorde sig en del overvejelser om markedsføring. Han var meget opsat på at få eneretten til at sælge maskinerne i Tyskland, og han vurderede, at de kunne sælges via Zölls forhandlere og egne agenter. Han tog kontakt til sine forhandlere forud for kontraktindgåelsen og viste dem maskinerne. De tilkendegav, at de var villige til at forhandle disse maskiner. Han forventede, at det ville blive en god forretning.

Aftalen blev udarbejdet af Scanomat, og Holger Henn oversatte den for ham. De havde ikke inddraget en advokat i forbindelse med forhandlingerne eller indgåelsen af aftalen. Der var visse dele af aftalen, han lagde meget vægt på, herunder at bestemmelsen om ingredienserne først gjaldt fra den 1. januar 2004. Det skyldtes, at de havde en aftale med Nestlé frem til da. Han havde handlet med Scanomat før, og alt var gået gnidningsfrit hidtil, så han var ganske ubekymret i forhold til aftaleteksten.

Forud for aftaleindgåelsen modtog de en maskine, som Holger Henn introducerede dem for. Zölls foretog ikke egne tests af maskinerne. De er grossister og har ikke et testlaboratorium, men har kun ansat teknikere, som reparerer maskinerne. Den test, der er omtalt i mailen af 9. december 2004 til Kim Vibe, var alene en funktionstest.

Da de fik leveret de første maskiner i september 2003, videresolgte de dem straks til deres forhandlere. Allerede efter to måneder modtog han desværre meldinger om, at maskinerne var defekte. Det kom som en overraskelse for ham. De distribuerer også mange andre typer af kaffemaskiner, og han har aldrig oplevet, at så mange maskiner er defekte inden for det første halve år. Faktisk var stort set alle de nye maskiner fra Scanomat defekte. Der var ikke været tilsvarende problemer med de tidligere Scanomat maskiner, Pro 4 og Pro 6.

På mødet den 22. september 2004 blev det aftalt, at Scanomat skulle foretage ændringer på maskinerne, og at Zölls selv skulle foretage opgraderinger på de maskiner, som stod ude hos kunderne. De maskiner, som fortsat var på lager, skulle returneres til Scanomat. Zölls sendte teknikere ud for at opgradere de maskiner, som stod hos deres forhandlere, eller også sendte de reservedele til forhandlerne med en vejledning fra Scanomat om, hvordan opgradering skulle foretages. Han er ikke enig i oplysningen i mødereferatet om, at de pågældende maskiner havde brygget 21.000 kopper over en periode på 4-6 måneder. Han gjorde dog ikke formel indsigelse mod referatet. Opgraderingen hos kunderne fandt sted, når maskinerne gik i stykker, eller når der skulle foretages almindelig service. Andre gange kørte de ud af egen drift.

Den 18. januar 2005 modtog Zölls 12 maskiner fra Scanomat. Disse maskiner blev imidlertid ikke sendt ud til forhandlerne, da de ikke ønskede at modtage flere maskiner fra Scanomat. Zölls solgte derimod 4 af maskinerne til nogle kunder, der testede dem, og de stillede også nogle maskiner op i virksomheden. Teknikerne tjekkede 6-7 af de 12 maskiner for at sikre, at der var foretaget de aftalte opdateringer. Alle disse maskiner gik også i stykker. Teknikerne foretog langtidsafprøvning af maskinerne, som viste, at der var problemer med CPU'en og med, at gennemstrømsvarmeren brændte igennem. Før var smeltesikringen problemet.

I juni 2005 modtog de 59 maskiner fra Scanomat, som de delvist ombyttede med de gamle maskiner, der stod ude hos kunderne. Også her var der problemer med CPU'en og med gennemstrømsvarmeren. Det var samme problemer som med de maskiner, der blev leveret i januar 2005. De maskiner, der var opgraderet af Bernhard Kaiser, viste samme problemer.

De accepterede at få maskinerne retur med de i mailen af 3. juni 2005 anførte opgraderinger.

På mødet den 14. november 2005 blev aftalen, at parternes aftale var annulleret og skulle ophøre, fordi maskinerne ikke var funktionsdygtige. De aftalte, at maskinerne skulle retur, og at Zölls ville modtage en kreditnota fra Scanomat. De aftalte videre, at Zölls kunne få nogle andre typer af maskiner fra Scanomat til salg i Tyskland. Disse prøvemaskiner viste sig dog at være dyrere, større og med samme styresystem som Officina MiniCafe. Det var derfor ikke et reelt alternativ.

Scanomat ændrede vilkårene for Zölls betaling for ingredienser fra at være 30 dages kredit til forudbetaling. I mail af 3. november 2005 krævede Scanomat endvidere kontant betaling ved levering. Det var usædvanligt, da betaling normalt skete ved bankoverførsel. Han har ikke set brevet af 6. april 2006 fra Scanomat og heller ikke telefaxen af 11. april 2006 fra Scanomat. Han tror ikke, at disse dokumenter er modtaget i Zölls.

Kaffemaskiner skal sædvanligvis serviceres, men problemerne med maskinerne i denne sag skyldtes ikke blot behov for servicering. Den sædvanlige servicering består i, at en maskine tjekkes en af tekniker fra Zölls efter ca. en uge, og herefter serviceres maskinerne hvert halve eller hele år, afhængigt af modeltypen. Service omfatter afkalkning, rengøring og eventuelt udskiftning af enkelte dele.

Angivelserne af antal dage og kopper samt gramdosering i Scanomats erstatningsopgørelse er slet ikke realistiske efter hans opfattelse, da maskinerne var relativt små og opsat i mindre virksomheder. Oversigten over foretagne reparationer viser eksempler på blandt andet en opgradering. Det er udtryk for den opgradering, der skulle ske, når de kørte ud til kunden. Bernhard Kaiser foretog altid en opgradering i forbindelse med service. Ordreskemaet er udarbejdet af Klaus-Dieter Lublinski, og han kan ikke selv redegøre for, hvem det er sendt til.

Der står ikke længere Scanomat maskiner ude hos Zölls kunder, og der er ikke foretaget reparationer hos kunder frem til 2009.

Bilag AS er en fiktiv opgørelse over, hvor meget kaffe han har købt over en 2-årig periode, fordelt på 38 maskiner, og den helt usandsynlig. Ved aftaleindgåelsen tilkendegav Zölls over for Scanomat, at de ikke kunne bruge så store mængder kaffe som anført, dvs. for mindst 25.000 euro ingredienser for hver bestilling svarende til 1.000 kg. kaffe. Det blev derfor aftalt, at de også kunne bruge kaffeingredienserne fra Scanomat i deres kaffesalgsmaskiner. Det har de også gjort, og dette er baggrunden for det store indkøb af ingredienser, dvs. det er brugt på langt flere og større maskiner end de 38, der fremgår af bilag AS. Bilag AT er baseret på 38 maskiner, men Zölls havde kun 20 maskiner i drift ude hos kunderne.

Kim Vibe har forklaret blandt andet, at han er direktør i og stifter og ejer af Scanomat, som har produceret kaffemaskiner i over 40 år. Scanomat har gennem årene solgt mere end 10.000 kaffemaskiner til Nestlé. Zölls var kunde hos Nestlé og købte kaffemaskiner her. Scanomats forretningsmæssige relation til Zölls bestod derfor i starten kun af support på maskinerne, som primært blev udført af Holger Henn.

Zölls har ansat teknikere med godt kendskab til kaffemaskiner. Før aftaleindgåelsen fik Zölls en prøvemaskine, som de havde i 3 måneder. Efter prøveperioden fandt Zölls selv maskinen egnet i kvalitet og funktion til det tyske marked og ville derfor meget gerne have den i deres sortiment. De var derfor villige til at indgå aftale med Scanomat om køb af 1.000 maskiner. Den indledende bestemmelse i parternes aftale om, at Zölls selv havde testet maskinerne, var vigtig for ham, da Scanomat går meget op i, at deres kunder er tilfredse. Han mener, at Zölls burde have testet maskinen hårdere. Bestemmelsen om garanti betød, at hvis nogle maskindele skulle garantiombyttes, så gjorde Scanomat det pr. kulance og returnerede delen samme dag. Bestemmelsen om køb af ingredienser var af stor værdi for Scanomat, fordi det er en del af hele konceptet, at ingredienserne til kaffemaskinerne alene må købes hos Scanomat.

Den daglige tekniske kontakt til Zölls blev varetaget af Arne Jensen og Flemming Rasmussen. Jimmi Lund stod for den øvrige kontakt. Han blev gjort opmærksom på problemerne med kaffemaskinerne i slutningen af 2003, hvor Arne Jensen og Flemming Rasmussen tog til Tyskland for at holde møde med Zölls. Det var et rent teknisk møde, og derfor deltog han ikke selv. Han har ikke hørt, at Zölls var uenig i indholdet af mødereferatet.

Han er ikke enig i Zölls opfattelse af, at maskinerne ikke var funktionsdygtige. De solgte maskinerne løbende til mange andre lande. De har produceret ca. 5.000 maskiner i alt, og Zölls har kun modtaget 110 maskiner. De har lavet forskellige andre software opdateringer, men de har aldrig oplevet lignende problemer.

Referatet fra mødet den 14. november 2005 er udtryk for hans opfattelse af mødet. Scanomat mente ikke, at Zölls havde salgsapparatet til at sælge maskinerne, og Zölls ville gerne have såkaldt "bønnemaskiner" i stedet for. Scanomat tilbød derfor, at Zölls kunne købe andre maskiner inden for samme værdi som i parternes aftale.

Den udstedte kreditnota vedrørte de maskiner, Zölls sendte retur til Scanomat. Han sendte brevet af 6. april 2006 og telefaxen af 11. april 2006 til Hans Zölls, da han frygtede, at Zölls ville modregne deres køb i kreditnotaen og dermed undlade at betale for ingredienserne. Han husker ikke spørgsmålet om forudbetaling i detaljer.

Med hensyn til korrespondancen med Sikkerhedsstyrelsen om problemet med maskinerne endte det sådan, at Scanomat blot blev bedt om at opgradere maskinerne.

Ved beregningen af Scanomats krav for ingredienser har han taget udgangspunkt i de tekniske specifikationer for maskinerne, hvilket må være ganske rimeligt. Levetiden på 7 år er sat ganske lavt, og 5 år er derfor meget kort. Antallet af dage er sat til 22, som er et gennemsnitligt antal arbejdsdage pr. måned. Antallet af kopper er sat til 75 kopper om dagen ud fra de maskiner, som de har testet. Et antal på 15 kopper om dagen er alt for lavt.

Bilag AS viser Zölls samlede køb af ingredienser. Han er ikke bekendt med, at Zölls brugte disse ingredienser til andre maskiner end maskinerne fra Scanomat. Aftalen gik ud på, at de solgte ingredienser skulle anvendes til Officina og MiniCafé. Bilag AT er en fiktiv beregning af, hvor mange gram pulver Scanomat kunne have solgt baseret på oplysningerne om, hvor mange maskiner Zölls havde stående hos kunder.

Klaus-Dieter Lublinski har forklaret blandt andet, at han har været direktør i Zölls i 13 år, men nu er pensioneret. Han og Hans Zölls var ligestillede direktører med samme beføjelser, men forskellige forretningsområder. Forud for aftaleindgåelsen med Scanomat var han med til at foretage nogle undersøgelser og analyser af markedet i Tyskland. De kendte markedet godt og vidste, hvad de kunne sælge. Han har udarbejdet ordreplanen, som viser deres forventede salg. De havde tidligere solgt Pro 4 og Pro 6 maskinerne og mente ikke, at målet var specielt ambitiøst. Ordreplanen var baseret på hans erfaringer med sælgerne, og 2 maskiner om måneden var efter hans mening ikke ret meget. Estimatet for Zölls salg via forhandlere var baseret på 20 forhandlere, som skulle sælge 20 maskiner om måneden. Hans Zölls havde kontakten til disse forhandlere. Han er ikke helt sikker på, at ordreplanen blev videregivet til Scanomat, men det vil han bestemt tro. Han tror således, at ordreplanen er udarbejdet, fordi Scanomat formentlig har rykket for at få en ordreplan.

Den test, der er beskrevet i indledningen til aftalen, bestod i, at Scanomats teknikere foreviste maskinen for Zölls og forklarede om den. De fyldte vand på den og testede, om den virkede. Zölls testede også selv maskinerne, blandt andet ved at han og Hans Zölls fik en maskine til brug derhjemme, og de fik også leveret 2-3 maskiner, som blev installeret i firmaet. Men det var kun en ren funktions- og smagstestning og ikke en egentlig teknisk testning.

Scanomat foretog flere opgraderinger af maskinerne under forløbet. Han var involveret i den opgradering, som blev aftalt på mødet i september 2004. Da de havde modtaget maskinerne retur efter opgradering, manglede maskinerne stadig de dele, som nævnes i mailen af 3. juni 2005 fra Hans Zölls til Scanomat. Han var selv involveret i reklamationerne vedrørende de maskiner, som blev leveret i september, blandt andet i form af kontakt til kunderne. Der blev reklameret over samtlige kaffemaskiner, og fejlene ved maskinerne blev ved med at opstå.

Han er bekendt med, at der i 2005 skete opgradering af maskinerne fra Scanomat. Det løste problemerne delvist, men der opstod hurtigt nye problemer. Det havde den betydning, at de mistede kunder og måtte ombytte en del maskiner. I første omgang udskiftede de maskinen med en anden maskine fra Scanomat, men til sidst måtte de udskifte med maskiner fra helt andre leverandører. Oversigten over foretagne reparationer viser de maskiner, som er leveret til Zölls kunder samt de fejl, som blev konstateret ved disse maskiner. Prøvemaskinerne er ikke angivet i listen, da de endnu ikke var solgt, men netop blot var på prøve. Der var dog også problemer med prøvemaskinerne. Bilaget er udarbejdet af hans sekretær efter opdrag fra ham, og indholdet hidrører fra Zölls eget it-system. På et tidspunkt måtte de stoppe med at dokumentere alle fejlene ved Scanomats maskiner, så bilag er ikke en fuldstædig over sigt over alle de rapporterede fejl. Maskinerne stod hos Zölls kunder helt frem til 2010/2011, hvor de ikke kunne repareres længere som følge af, at de ikke havde flere reservedele.

En maskine, som producerer omkring 30 kopper om dagen, bør vedligeholdes af en tekniker hvert halve år. Det er normalt med fejlmeldinger og reparationer, men maksimalt 1 -2 fejl om året. Problemerne med maskinerne var ikke almindelige serviceproblemer. Der var egentlige reparationer. Det er rigtigt, at de ofte blev løst i forbindelse med servicebesøg, men de havde intet med service at gøre.

Op imod 80-90 % af alle de ingredienser, Zölls købte fra Scanomat, blev anvendt til Zölls´ salgsmaskiner og ikke til Scanomats Officina og MiniCafé maskiner. Salgsmaskinerne er Zölls hovedforretningsområde, og det var en udtrykkelig del af aftalen med Scanomat, at en væsentlig del af ingredienserne netop kunne bruges til salgsmaskinerne.

Bernhard Kaiser har forklaret blandt andet, at han har været ansat som servicetekniker hos Zölls og også var det i 2003, men at han ikke længere er ansat hos Zölls. Han var involveret i at teste maskinerne før indgåelsen af parternes aftale. På dette tidspunkt havde han 8-10 års erfaring som servicetekniker på kaffemaskiner. Testen bestod i at tilslutte kaffemaskinerne til vand og strøm. Maskinerne virkede imidlertid ikke som ønsket, idet de begyndte at varme, før der var fyldt vand på. Når vandet var fyldt på, kunne de dog godt brygge kaffe. De nye kaffemaskiner var teknisk anderledes end de gamle maskiner, som havde en kedel, mens de nye maskiner havde en gennemstrømsvarmer. Han var ikke involveret i aftaleindgåelsen, men deltog kun i den tekniske del i kundeforholdet.

Han redegjorde for de tre største problemer med kaffemaskinerne. Et problem var gennemløbsvarmeren, som blev for varm og derfor smeltede. Et andet var, at smeltesikringen, som skal sikre, at maskinen ikke overopheder, ikke udløste. Dens formål og funktion er at slukke for strømmen og derved sikre, at der ikke opstår brand. Et tredje problem var, at maskinerne kun var forsynet med en enkelt sikring. De fleste andre maskiner har sikringer forsynet på begge poler. Han redegjorde tillige for problemerne med CPU'en, som var et billigt produkt.

Komponenter brændte sammen som følge af overbelastning, og der var problemer med at sætte stikket fast. Dette var et generelt problem med flere maskiner.

Der var mange opdateringer med ny software, og han udførte altid disse opdateringer. Han har ikke oplevet problemer i samme omfang med andre kaffemaskiner. Der var langt flere problemer end normalt med kaffemaskinerne fra Scanomat.

Han deltog i mødet den 22. september 2004, men husker ikke, om der blev foretaget tests på alle tre maskiner. Efter introduktion fra Scanomat var han efterfølgende med til at opgradere maskinerne hos kunder. Han isatte en ny gennemstrømsvarmer med ny sikring. Kunderne foretog aldrig selv reparationer eller udskiftninger.

Han var involveret i testen af de 12 maskiner, som blev sendt retur i januar 2005. Der var kun en funktionstest. Mailen af 3. juni 2005 fra Hans Zölls til Scanomat var ikke et ønskekatalog fra Zölls om ekstra funktioner ved maskinerne. Det var deciderede fejl ved maskinerne. Han kunne udføre samtlige de omhandlede punkter med materiale fra Scanomat.

Der var også problemer med de 59 maskiner, som kom retur fra Scanomat i juni 2005. Omfanget af problemer med disse maskiner oversteg også klart det normale i forhold til andre maskiner. I sidste ende nægtede han at installere disse maskiner, da de var for farlige. Der er ikke HFI relæ overalt i Tyskland.

Kaffemaskinerne skal altid påfyldes vand, før de tilsluttes strøm. Når man tilslutter strøm, vil maskinen straks trække vand ind. Han påfyldte altid vand først, men når han tændte for maskinen begyndte den at varme, før den havde trukket vandet ind. Det var mistænkeligt, da det skete ved alle maskiner. Man skulle først trykke på en ønsket type kaffebrygning, før den trak vand ind. Hvis man ikke gjorde det, ville den varme op til 92 grader uden vand.

Problemet med gennemstrømsvarmeren var, at smeltesikringen blev udløst for sent. I starten udløstes smeltesikringen for hurtigt. Forslaget om at uskifte smeltesikringen med en D74A kom fra Hans Zölls. D74A er designet til, at kunden selv kan trykke "reset", men det gjorde den ikke.

Alfred Dieter Gölzer har forklaret blandt andet, at han er uddannet ingeniør med speciale i styre- og elektroteknik. Han har ofte været benyttet som skønsmand i retssager i Tyskland og har stor erfaring med at udfærdige skønsrapporter om tekniske forhold.

Aftalen om at udarbejde den fremlagte rapport for Zölls indgået den 10. oktober 2006 med Hans Zölls. Ved udarbejdelsen af rapporten foretog han driftstekniske og elektrotekniske tests i henhold til den gældende standard, EN 60. Testen blev foretaget på afprøvnings- og certificeringsinstituttet VDI i Offenbach. Det er et godkendt og certificeret som testlaboratorium og desuden certificeringssted i EU's indre marked. I testfasen, som varede i 2-3 dage, blev maskinerne tilsluttet i et prøvelaboratorium, hvor man skaber et defineret miljø. Der foretages elektrotekniske sikkerhedsafprøvninger, herunder højspændingstests og belastningstests. Dette er standard procedure ved testning. Herefter blev maskinerne sat i brug, og man foretog en sammenligning mellem maskiner, der er udstyret med smeltesikring og maskiner udstyret med D74A. De testede både maskiner, som stadig var funktionsdygtige, og maskiner som ikke længere var funktionsdygtige.

Han redegjorde nærmere for, hvordan de beskrevne tests var udført. Testene viste, at gennemstrømsvarmeren under normal drift viste højere temperatur end 115 C°. Temperaturen lå i et område, hvor D74A udløste og slukkede for maskinen. De tog derefter spændingen væk og tilbageførte maskinen til sin oprindelige opsætning. Derved kunne det konstateres, at maskinen ikke selv kunne starte igen. Der skal være en separat kontakt, som normalt er placeret på bagsiden af sådanne maskiner. Formålet med en sådan kontakt er at kunne se, om D74A har været aktiveret. Maskinerne havde ikke en sådan knap. Sammenfattende kunne det konkluderes, at der ved normal drift var for høj temperatur, og at der ikke var en kontakt til at udføre "reset" af maskinen. D74A slukker i normal drift.

De testede også ved at vende stikket om og havde her konstateret, at D74 var installeret. Ved kortslutning ville D74 ikke kunne aktiveres, hvis man vendte stikket om. Sikringssystemet er nødvendigt for at forhindre en kortslutning, når stikket sættes omvendt i.

Holger Henn har forklaret blandt andet, at han arbejdede som tekniker for Scanomat fra 1995 til 2003. I 2004 foretog han også enkelte reparationer for Zölls. Han har nu sin egen servicevirksomhed, men udfører stadig noget arbejde for Zölls. Han gjorde Zölls opmærksom på problemet med kaffemaskinen pr. mail den 22. februar 2004, og den beskrevne fejl kan ikke skyldes kundens manglende vedligeholdelse. Han modtog ikke svar på mailen.

Før indgåelsen af parternes aftale fremviste han Officina og MiniCafe for Hans Zölls. Der var tale om nyudviklede maskiner fra Scanomat, som dog allerede i 2001 var blevet distribueret til nogle andre lande, men de havde ikke været på det tyske marked før. Han ved ikke, om maskinerne var blevet testet, men han formoder, at de er blevet testet i de pågældende lande. Han kan heller ikke med sikkerhed sige, om de er blevet testet hos Nestlé. Han præsenterede maskinerne for Zölls og informerede teknikeren Bernhard Kaiser om de væsentlige tekniske oplysninger. Hans Zölls var selv til stede og har teknisk indsigt. Ved en sådan præsentation vises også, hvordan maskinen tages i brug, og der forklares om maskinens indstillinger og software. Hans kendte maskinerne godt og havde ofte møder med Scanomats tekniker i Kokkedal, hvor han blev forsynet med knowhow. Det var hans opfattelse var, at det var nogle gode maskiner.

De modtog reklamationer fra Zölls efter levering af de første maskiner. Han tog sig af disse reklamationer om blandt andet problemer med software opdateringer. Han blev ofte tilkaldt til Zölls i efteråret 2003 på grund af problemer med kaffemaskinerne. Blandt andet var han der i introduktionsfasen 5-6 gange, hvilket var usædvanligt ofte. Maskinerne blev stillet op på en række, og sammen med Bernhard Kaiser løste de problemet. Servicebesøg kunne også skyldes kundens brug af maskinen. Det er vigtigt at foretage teknisk vedligeholdelse, selv om der ikke er en fejl på maskinen. Man bør som regel foretage service på en sådan maskine 4-5 gange om året, hvis det er en maskine beregnet til at lave 1.000 kopper kaffe om dagen. Martin C. Hass har forklaret blandt andet, at han er forhandler af kaffemaskiner og har købt Officina og MiniCafe maskiner af Zölls. Tidligere havde han også haft forretningsforbindelse med både Zölls og Scanomat. Han var begejstret for Officina og MiniCafe maskinerne lige fra starten og forsøgte at afsætte dem til mindre virksomheder, da det er relativt små maskiner.

Der kom hurtigt problemer med maskinerne, og han måtte tage to maskiner retur allerede inden for to uger. Der var generelt mange reklamationer over disse maskiner - også efter de første to uger, og omfanget af problemer var overvældende. Der var også problemer med maskinerne fra 2005, og han fik mange reklamationer fra sine kunder, efter at maskinerne var blevet opgraderet. De mistede en stor kunde på grund af problemerne med maskinerne. Det var ikke forventelige problemer, som kunne afhjælpes ved almindelig service, men derimod mere omfattende problemer, som krævede en del tid at få afhjulpet.

Maskinen kan maksimalt brygge omkring 12-15 kopper om dagen, og man anvender 1,2-1,3 gram pulver i en café latte. Han har selv foretaget reparationer på maskinerne hos sine kunder. Det var aftalt med Zölls, idet de havde Scanomat reservedele på lager. De havde ikke en serviceaftale med Zölls. Da de store problemer dukkede op, sendte de dog maskinerne retur.

Han har solgt 10 Officina og MiniCafe maskiner til kunder. I marts 2005 tog han de solgte maskiner tilbage fra sine kunder. Der stod dog fortsat nogle maskiner hos kunder til brug for testning fra marts til oktober 2005, dog ikke kontinuerligt.

Arne Jensen har forklaret blandt andet, at han er uddannet elektroniktekniker og har været ansat hos Scanomat siden 1976. De sidste 20 år har han været chef for kvalitetssikring. Han var med til at bygge de kaffemaskiner, som blev markedsført i 2002. De startede i Frankrig, Sverige, Norge og til dels også Tyskland. I den efterfølgende periode blev maskinerne især solgt til Frankrig.

Beskrivelsen i parternes aftale vedrørende garantireturnering og ombytning af reservedele var standardmæssig i forhold til den normale procedure i Scanomat. Det håndteres i deres ekspeditionsafdeling, som returnerer en reservedel med opdateret software. Problemerne med produkternes smag skyldtes en udgangsslange, som var i kontakt med vandet og kunne afgive en smule smag til vandet. De valgte at udskifte den til en speciel type silikone, som ikke afgiver smag. Dette problem blev løst meget tidligt i forløbet.

Han fik aldrig svar på sin mail af 1. april 2004 til Zölls. Hvis overophedningssikringen er brændt af, kommer der ingen varme på tanken. Det betyder faktisk, at den har fungeret efter hensigten. Man skal ind og udskifte denne komponent, som kun kan anvendes én gang. I mailen af 22. juli 2004 beskrev Zölls, at der var problemer med smeltesikringen, som ofte koblede ud uden grund. Zölls foreslog en løsning med en overophedningssikring, hvilket blev imødekommet med en D74A. De øvrige problemer i mailen var ikke beskrevet.

Han var til stede ved mødet den 22. september 2004, som var et teknisk møde med henblik på at se på et par maskiner. Mødereferatet svarer til, hvad der foregik. De testede 3 maskiner. Oplysningerne om antallet af kopper i perioden på 4-6 måneder kom fra Bernhard Kaiser. Selve tallet på 21.000 kopper kunne aflæses på maskinen. Det er små maskiner, og det var meget mere, end de var designet til. Dernæst kan opstilling af kaffemaskiner i en svømmehal være en særlig belastning, idet fugtigheden er høj. Zölls var enig i, at Scanomat skulle tage maskinerne retur med henblik på opgradering, og i november 2004 returnerede Zölls maskinerne. De modtog ikke usædvanligt mange reklamationer eller indsigelser fra Zölls. Der var ikke grundlæggende fejl ved maskinerne. Der var fejl inden for garantien, men det er sædvanligt. Problemerne, som Zölls refererede til i mailen af 9. december 2004, var problemer med smeltesikringen og med en defekt niveausensor. Problemerne med printpladen, som havde et såkaldt koldt loddested, var nyt.

De 6 Officina og 6 MiniCafe maskiner, som blev returneret i januar 2005, var maskiner, som Zölls selv skulle teste. De hørte ikke videre til disse 12 maskiner før den 20. maj 2005.

Beskrivelsen af problemerne i mailen af 3. juni 2005 var udskiftning af gennemstrømningsopvarmeren, som skulle skiftes til nyeste model. Dette var ikke aftalt på mødet, men det lå i selve opgraderingen. Dernæst skulle der monteres en ny overkogningssikring. Udskiftning af niveausensoren med rustne elektroder havde ingen teknisk betydning, men de blev alligevel udskiftet. Bernhard Kaiser foreslog en plastpose omkring gennemstrømningsopvarmeren på grund af vandindtrængning. Dette var ikke en teknisk fejl ved maskinen, men skyldtes manglende vedligehold. Scanomat foretog alle disse udskiftninger og installerede den sidste nye software. Den 6. oktober 2005 besvarede han mailen af 6. september 2005 fra Zölls og oplyste, at de havde testet maskinen med serienummer 4250810, og at denne ikke var blevet opdateret. Han modtog ikke svar på denne mail. Det er meningen at kunderne selv skal vedligeholde maskinerne. Hvis maskinerne ikke renses korrekt, kan det ødelægge CPU- kortet, og hvis der ikke er vand i vandtanken, kan det udløse overkogningssikringen. Opgraderingerne skulle foretages af Scanomat, men der har været tilfælde hvor Zölls selv skulle skifte delene.

Det er hans opfattelse, at D74A virker efter sin hensigt. De sælger ikke mange D74A som reservedel. Der skal ikke være en afbryder både på indgangssiden og udgangssiden. Der skal blot være en styring i den ene ende af varmelegemet og en temperatursikring i den anden ende. Styringen kan udkoble mange gange og sikringen træder til, hvis temperaturreguleringen ikke fungerer. Sikringen virker ved unormal drift.

De blev opmærksomme på problemstillingen med omvendt polaritet i 2008 ved at kigge på nogle diagrammer. Under helt særlige forhold kunne det føre til, at varmelegemet kortsluttede. De henvendte sig Sikkerhedsstyrelsen og foreslog at ombytte to ledninger. Det skulle håndteres ved lejlighed, altså ved næstkommende servicebesøg på de maskiner som var på markedet. Det kan ikke være årsagen til problemerne med maskinerne hos Zölls. Han er enig i skønsmandens konklusion herom. Problemerne blev løst med opgraderingerne. Der er ikke noget galt med maskinerne. Der var noget galt med smeltesikringen i begyndelsen, men da den blev udskiftet og da maskinerne var blevet opgraderet, var der ikke længere problemer. Ændringerne beskrevet i skønsmandens besvarelse af spørgsmål 15 har ingen betydning for skønsmandens besvarelse af spørgsmålene.

Bjarne Nielsen har forklaret blandt andet, at han er uddannet akademiingeniør og siden 1985 har været selvstændig konsulent. Hans primære område er CE mærkning, elektronik og lodninger, og det var i den egenskab, han assisterede Scanomat fra 1996/97. Han deltog i projekter og underviste Scanomats medarbejdere i reglerne på området. Fabrikanten skal selv teste maskinen og vurdere, om den opfylder standarden. Når man har gennemført tests, kan man lave en overensstemmelseserklæring og påføre produktet et CE mærke.

Problemet med omvendt polaritet blev opdaget ved en tilfældighed i forbindelse med deres testning af maskinerne. Der var ingen reklamationer fra kunder. Han havde ikke set dette før og var derfor forundret. I mailen af 18. juni 2008 til Sikkerhedsstyrelsen beskrev han, hvad der var fundet og kom med et løsningsforslag. Hvis der er tale om et alvorligt problem, skal man anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen. Han foreslog, at man ombyttede to ledninger ved det næstkommende servicebesøg. Det er hans vurdering, at 95 % af maskinerne ville være opdateret efter 2 år. Ved en ny test gennemført hos Nemco bestod produktet testen.

Flemming Rasmussen har forklaret blandt andet, at han er ansat i Scanomat og beskæftiger sig med den software, der indgår i kaffemaskinerne. Han har bistået sin kollega Arne Jensen med hensyn til spørgsmål om software og har i mailen af 16. april 2012 beskrevet, hvad der blev foretaget af softwareopdateringer på maskinerne. Han redegjorde nærmere for detaljerne herom og forklarede, at problemet med, at trækmagneten brændte af, skyldtes et software problem, som senere blev rettet. De øvrige softwareopdateringer havde ingen relevans.

Skønsmanden Kim Boll Jensen vedstod sin skønserklæring, dog med den bemærkning, at besvarelsen af spørgsmål 6 D skal udgå, da han her ved en fejl har svaret på noget andet, end spørgsmålet angik.

Han har endvidere forklaret blandt andet, at han kun har testet de nævnte maskiner ud fra de stillede spørgsmål. Han gennemførte altså ikke en fuld test af maskinerne. Han har et laboratorium med kalibreret udstyr, hvor man simulerer fejlsituationerne. Han har testet maskinerne både i normal drift og i simuleret unormal drift. En CE- mærkning er en erklæring om, at maskinen opfylder gældende EU lovgivning og direktiver. Hensynet bag disse regler er at beskytte både den almindelige brugers personsikkerhed og varernes sikkerhed.

Han har ikke fået udleveret mailen af 18. juni 2008 til Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten og har først set den senere. Konklusionerne i hans rapport ville ikke have været anderledes, hvis han havde set mailen inden. Han har alene gennemgået maskinerne og det tekniske og har ikke forholdt sig til, hvad Scanomat selv mente om dem.

Automatisk genindkobling med D74A lever op til normen. Den sikrer, at der først genindkobles, når temperaturen er faldet. Han har erfaring med både små og store kaffemaskiner.

Parternes synspunkter

Parterne er enige om, at sagen skal afgøres på grundlag den danske købelov og ikke den internationale købelov (CISG).

For Zölls er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 26. august 2013, hvoraf fremgår følgende:

"<

2. ANBRINGENDER

2.1 Indledning og tvistepunkter

Denne sag drejer sig om ophævelsen af et kontraktforhold mellem sagsøger, Zölls, og sagsøgte, Scanomat, om Zölls' køb over en periode på 3 år af i alt 1.000 stk. professionelle kaffemaskiner af typerne OffiCina og MiniCafé produceret af Scanomat samt Zölls' køb af ingredienser (kaffeprodukter m.v.) til maskinerne. Den samlede kontraktsum alene vedrørende kaffemaskinerne udgjorde minimum EUR 1.328.500.

OffiCina og MiniCafé var nyudviklede maskiner beregnet til mindre kontorer eller lignende. OffiCina og MiniCafé havde ikke tidligere været på markedet på tidspunktet for parternes aftale af 8. maj 2003. Parterne indgik aftale om Zölls' køb af OffiCina- og Mini-Café-maskinerne med henblik på, at Zölls skulle introducere maskinerne på det tyske marked.

Zölls er en mindre tysk familieejet virksomhed med ca. 30 ansatte. Virksomheden er grossist af bl.a. professionelle kaffemaskiner i Bayern. Scanomat er en stor dansk virksomhed (med filialaktiviteter også i Norge og Sverige), hvis aktiviteter består i udvikling, produktion og salg af professionelle kaffemaskiner samt heraf afledt ingredienssalg. Afsætningen af Scanomats produkter finder sted til forhandlere i mere end 46 lande over hele verden.

Retten skal overordnet set tage stilling til følgende tvistepunkter mellem parterne:

1) Var de kaffemaskiner, som Scanomat leverede til Zölls i 2003, mangelfulde?

2) I hvilket omfang var Scanomat berettiget til at afhjælpe manglerne?

3) Var Scanomats opgraderede maskiner, som blev leveret i 2005, også mangelfulde?

4) Reklamerede Zölls til Scanomat over manglerne?

5) Var Zölls berettiget til at ophæve kontraktforholdet i anledning af manglerne, herunder også for så vidt angår de fremtidige leverancer (herunder krævede ophævelsen væsentlighed, og var ophævelsen tilstrækkelig klar)?

6) Parternes tabsopgørelser.

2.2 Betalingspåstanden

Sammenfattende gør Zölls til støtte for betalingspåstanden gældende,

at Zölls den 9. december 2004 var berettiget til at ophæve kontraktforholdet med Scanomat, da der på dette tidspunkt var konstateret mangler ved kaffemaskinerne, hvilket i henhold til de aftalte vilkår berettigede til ophævelse, jf. bestemmelserne om "Termination" i parternes aftale af 8. maj 2003 (<),

at manglerne i øvrigt var væsentlige og måtte forventes at være til stede også i fremtidige leverancer, bl.a. henset til Scanomats mislykkede forsøg på afhjælpning, og at Zölls derfor under alle omstændigheder var berettiget til at ophæve kontraktforholdet den 9. december 2004,

at Zölls' e-mail af 9. december 2004 (<) udgør en klar og utvetydig ophævelse af kontraktforholdet,

at der mellem parterne i forlængelse af ophævelsen blev indgået en ny aftale vedrørende opgraderede maskiner, alternativt indgået aftale om forsøg på afhjælpning,

at de opgraderede maskiner, som blev leveret i 2005, på trods af opgraderingen ikke var funktionsdygtige og derfor var behæftede med mangler, som Scanomat ikke formåede at afhjælpe, hvilket i henhold til de aftalte vilkår berettigede til ophævelse,

at manglerne ved de opgraderede maskiner i øvrigt var væsentlige og måtte forventes at være til stede også i fremtidige leverancer, bl.a. henset til Scanomats mislykkede forsøg på afhjælpning, og at Zölls derfor under alle omstændigheder var berettiget til at ophæve kontraktforholdet, og

at Zölls ved email af 6. september 2005 (<) klart og utvetydigt ophævede kontraktforholdet, hvilken ophævelse blev fastholdt efterfølgende, herunder på et møde mellem parterne den 14. november 2005.

Som følge af Scanomats misligholdelse er Zölls berettiget til positiv opfyldelsesinteresse. Positiv opfyldelsesinteresse omfatter bl.a. tabt dækningsbidrag ved manglende salg af kaffemaskinerne og ingredienser. Det gøres i sammenhæng hermed gældende, at Zölls sandsynligvis ville kunne have afsat alle 1.000 kaffemaskiner, hvis maskinerne havde været teknisk færdigudviklede. For en nærmere redegørelse for de enkelte poster i tabsopgørelsen henvises til nedenfor pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. samt bilag 106 (fremlagt særskilt).

Det gøres gældende, at retten skal nå frem til ovenstående konklusioner, uanset om retten vurderer forholdene på baggrund af principperne i købeloven eller på baggrund af reglerne i CISG.

2.3 Frifindelsespåstanden

Scanomat har bestridt, at Zölls var berettiget til at hæve kontraktforholdet, og har på den baggrund rejst et modkrav over for Zölls i anledning af Zölls' ophævelse. Scanomat har opgjort sit samlede tab i anledning af ophævelsen til EUR 2.390.325,09, hvilket beløb omfatter både påstået tabt fortjeneste ved salg og maskiner og ingredienser.

Såfremt Zölls har ophævet kontraktforholdet med rette, skal Zölls frifindes for Scanomats modkrav.

Hvis retten måtte nå frem til, at Zölls ikke har ophævet kontraktforholdet med rette, gøres det vedrørende vilkåret om levering af ingredienser gældende,

at aftageforpligtelsen i aftalen ikke var kvalificeret mængdemæssigt, og at Scanomat derfor på intet tidspunkt havde krav på en vis mindsteomsætning på ingredienserne, samt

at Scanomat misligholdte vilkårene om levering af ingredienser ved uden hjemmel pludselig at ændre salgsbetingelserne til forudbetaling, hvilket - i sig selv - berettigede Zölls til at hæve kontraktforholdet, i hvert fald for så vidt angår aftageforpligtelsen vedrørende ingredienserne.

Herudover gør Zölls gældende, at Scanomats påståede tab af fortjeneste ved salg af maskinerne og ingredienser er udokumenteret.

For så vidt angår Scanomats påståede tab af fortjeneste ved salg af maskinerne gøres det i tillæg hertil gældende, at Scanomat slet ikke har lidt noget erstatningsberettiget tab, når henses til den omsætningsfremgang og resultatfremgang, som Scanomat oplevede i perioden 2005-2007.

***

Under hovedforhandlingen i sagen agter Zölls at påberåbe sig følgende anbringender:

2.4 Tiden op til indgåelsen af aftalen af 8. maj 2003 - Zölls' afprøvning af testmaskiner

Kontraktforholdet mellem Zölls og Scanomat vedrørende Zölls' køb af Officina og Mini-Café samt ingredienser tog sin begyndelse i parternes aftale af 8. maj 2003 ("Concept Purchase Agreement") (<). Aftalen angik Scanomats successive levering af i alt 1.000 Officina og MiniCafé til Zölls fra maj 2003 til april 2006, jf. nærmere nedenfor i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., samt - fra 1. januar 2004 - levering af ingredienser i henhold til bestillinger fra Zölls. Parterne indgik aftalen med henblik på, at Zölls skulle introducere maskinerne på det tyske marked.

OffiCina og MiniCafé var som nævnt nyudviklede maskiner, der ikke tidligere havde været på markedet. Scanomats daværende tekniske medarbejder, Holger Henn, der løbende besøgte Zölls i perioden op til indgåelsen af aftalen, havde forklaret Zölls, at der i 2002 havde været problemer med OffiCina- og MiniCafé-maskinerne hos Nestlé Tyskland, til hvem Scanomat havde leveret et mindre parti prøvemaskiner af de pågældende modeller. Som følge af problemerne med maskinerne havde Nestlé efter prøveperioden truffet beslutning om ikke at føre maskinerne. Ifølge Holger Henn var OffiCina- og MiniCafé-maskinerne imidlertid primo 2003 blevet videreudviklet, og alle tekniske problemer med maskinerne skulle være blevet afhjulpet, således at maskinerne fungerede helt uden problemer. Disse oplysninger fra Scanomats tekniske ekspert stolede Zölls i sagens natur på.

Aftalen af 8. maj 2003 nævner i indledningen, at Zölls, inden indgåelsen af aftalen, foretog en forudgående teknisk afprøvning af OffiCina og MiniCafé og fandt maskinerne egnede til det tyske marked. Det gøres gældende, at denne formulering i aftalen (som var konciperet af Scanomat) ikke afspejler de faktiske forhold, idet Zölls ikke har foretaget en forudgående tekniskafprøvning af maskinerne, og ej heller på nogen måde var forpligtet til at foretage sådanne tekniske tests.

Zölls' afprøvning af testmaskinerne blev foretaget ca. to måneder før indgåelsen af aftalen. I overensstemmelse med sædvanlig praksis i branchen var der ikke tale om nogen omfattende afprøvning af maskinerne; Zölls' afprøvning (som bestod i test af ca. 10-20 kopper dagligt) angik alene kaffemaskinernes almindelige brug, herunder spørgsmål om design, betjening, programversion samt håndtering og funktion, men ikke spørgsmål om maskinernes tekniske egnethed. De hævebegrundende mangler, som blev konstateret efter leveringen af maskinerne, havde ikke kunne konstateres ved den af Zölls foretagne afprøvning af testmaskinerne.

Zölls havde i øvrigt ikke de nødvendige forudsætninger for at foretage tekniske tests, allerede fordi Zölls ikke havde tilstrækkeligt forudgående kendskab til OffiCina- og Mini-Café-maskiner. Kaffemaskinerne af typen OffiCina og MiniCafé var en ny type lille professionel kaffemaskine, der ikke havde kedel, men en gennemløbsvarmer (der er langt mindre pladskrævende end en kedel), og en anden CPU-styring end andre Scanomatmaskiner, der var langt større. Selv om Zölls har handlet med disse langt større Scanomatmaskiner siden 1996, besad Zölls altså ikke den nødvendige tekniske viden om OffiCina og MiniCafé. Det er producenten, som har den nødvendige tekniske viden om sine egne produkter, og som i øvrigt er i besiddelse af de tilstrækkelige ressourcer til at kunne foretage de nødvendige tekniske tests af maskinerne. Det gøres derfor gældende, at det er producentens opgave at foretage de nødvendige tekniske tests, inden maskinerne sendes på markedet. Det er ikke sædvanligt, at grossister eller forhandlere foretager tekniske tests af maskinerne.

I overensstemmelse med ovenstående konstaterer skønsmanden (se nærmere om det i sagen gennemførte syn- og skøn nedenfor i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) i sit svar 1B i skønsrapporten af 9. februar 2011 (<), at de tekniske problemer kunne have været konstateret af fabrikanten (Scanomat) inden aftalens indgåelse ved udførelse af samme undersøgelser, som blev foretaget af skønsmanden i forbindelse med hans svar på spørgsmål 1A (simulering af tørkogning).Det gøres i den forbindelse gældende, at det ikke er sædvanligt for en grossist eller forhandler at foretage sådan simuleret tørkogning på maskinerne i forbindelse med modtagelsen af maskinerne.

Zölls gør på ovenstående baggrund gældende, at Zölls ikke som følge af de af Zölls gennemførte afprøvninger af testmaskin-erne er afskåret fra at påberåbe sig de mangelfulde forhold ved maskinerne.

2.5 Aftalen af 8. maj 2003

2.5.1 Leveringsperioder og ordreplan

Aftalen af 8. maj 2003 angik som nævnt Scanomats successive levering af i alt 1.000 OffiCina og MiniCafé til Zölls samt, fra 1. januar 2004, ingredienser til maskinerne i henhold til bestilling.

Aftalen var inddelt i tre leveringsperioder: I første periode fra maj 2003 til april 2004 skulle der leveres 325 maskiner; i anden periode fra maj 2004 til april 2005 skulle der leveres 325 maskiner; og i tredje (og sidste) periode fra maj 2005 til april 2006 skulle der leveres 350 maskiner.

Forpligtelsen til at aftage ingredienser løb først fra 1. januar 2004, idet Zölls frem til denne dato var bundet af en aftale med Nestlé om køb af kaffeprodukter.

Scanomat har gjort gældende, at grunden til, at Zölls ikke aftog alle 1000 maskiner, var, at Zölls angiveligt ikke skulle havde undersøgt det tyske marked godt nok og derfor ikke kendte kundernes behov. Dette er et postulat, som Zölls på ingen måde er enig i. I forbindelse med opstart af samarbejdet foretog Zölls en undersøgelse af afsætningsmulighederne på det tyske marked, herunder ved fra Zölls' 10 forhandlere at indhente tilkendegivelser om interessen i at aftage maskinerne. På denne baggrund foretog Zölls et velbegrundet skøn over det forventelige salg af OffiCina og MiniCafé på det tyske marked. Dette skøn kom til udtryk i den< fremlagte ordreplan, som blev udarbejdet i maj 2003, og som dækkede perioden juni 2003 til december 2004. Ordreplanen viser, at Zölls estimerede at ville sælge i alt 416 maskiner i perioden indtil udgangen af 2004, og at Zölls således fra starten har haft til hensigt at aftage OffiCina og MiniCafé-maskinerne som aftalt. Zölls (ved Klaus-Dieter Lublinski og Gaby Baida) var i 2003 løbende i kontakt med Scanomats tekniske afdeling (ved Holger Henn) og har i denne forbindelse viderekommunikeret ordreskemaet til Scanomat.

Aftageforpligtelsen for Zölls vedrørende ingredienser var ikke kvalificeret mængdemæssigt, jf. nærmere herom pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

2.5.2 Aftalens regulering af adgang til ophævelse og reklamation

Om adgangen til ophævelse og reklamation bestemmer aftalen følgende (<):

"Termination

By any breach of contract, the parties are able to terminate the agreement, however the party breaking the contract must be made aware of the nonfulfilment (by means of registered letter) and be allowed three weeks to correct matters If the party violating the agreement will not have corrected matters within the time limit allowed the other party has the right to claim compensation […]" [Zölls' understregning]

Zölls gør med henvisning til dette vilkår gældende, at det udtrykkeligt var aftalt, at der kunne ske ophævelse af aftalen i tilfælde af en hvilken som helst ("any") mangel og således ikke alene i tilfælde af væsentlige mangler, mod at den misligholdende part til gengæld blev indrømmet en tre ugers "nachfrist" til at afhjælpe manglen. Blev afhjælpningsfristen ikke overholdt, kunne aftalen ophæves uden videre, også med hensyn til de fremtidige leveringer.

Dette vilkår var (som resten af aftalen) konciperet af Scanomat, men Zölls lagde - bl.a. henset til det betydelige antal maskiner, som kontrakten vedrørte - vægt på vilkåret i forbindelse med beslutningen om at indgå aftalen.

Zölls gør endvidere gældende, at det udtrykkeligt var aftalt mellem parterne, at det udgør tilstrækkelig reklamation over for den misligholdende part, såfremt denne blot generelt gøres bekendt med misligholdelsen/manglen ("made aware of the nonfulfilment"). Hertil kan ikke kræves andet og mere end en generel oplysning om, at (f.eks.) "CPU is defect" eller lignende.

Den relevante kontraktbestemmelse om reklamation over mangler, herunder hvilke oplysninger der skal gives om en mangel, er ikke aftalens bilag B (<. Aftalens bilag B regulerer den nærmere procedure som skal følges, hvis man ønsker at påberåbe sig den garanti, som Scanomat gav, jf. nærmere umiddelbart nedenfor i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., mens spørgsmålet om, hvad der udgør gyldig reklamation over misligholdelse af aftalen, reguleres af den ovenfor citerede bestemmelse.

Det gøres derfor gældende, at der ikke mellem parterne i denne sag gælder et krav om en nærmere, udførlig beskrivelse af en defekt for, at en reklamation over en mangel kan tillægges retsvirkning.

2.5.3 Garantien

Bilag B til aftalen (<) indeholder følgende vilkår:

"Upon receipt the parts will be credited your account provided that the following has been fulfilled:

a) […]

b) the defect is not owing to poor maintenance, ordinary tear and wear or wrong usage.

c) Scanomat's technical department considers the defect to be a defect in workmanship.

Scanomat grants maximum 18-month-warranty on defects in workmanship as from shipping date […]" [Zölls' understregning]

Som det fremgår, er det en udtrykkelig betingelse for, at Scanomat vil reparere eller omlevere under garantien, at Scanomats tekniske afdeling vurderer, at der er tale om en "defect in workmanship". Zölls gør gældende, at det hermed uden videre kan lægges til grund, at hver gang Scanomat valgte at reparere eller omlevere under garantien, var betingelserne herfor opfyldte, og at Scanomat dermed accepterede, at den pågældende fejl ved kaffemaskinen skyldtes en "defect in workmanship" og derfor havde karakter af en mangel. De reparationer og omleveringer, som Scanomat gennemførte under garantien, jf. nedenfor, kan altså ikke - som påstået af Scanomat - blot anses som et led i maskinernes almindelige vedligeholdelse.

2.6 Kontraktforholdets forløb i 2003 - Zölls' konstatering af mangler ved de første 110 maskiner

Ved indgåelsen af aftalen den 8. maj 2003 bestilte Zölls de første 110 kaffemaskiner (som dog først alle var leveret den 8. september 2003). En betydeligt del af maskinerne blev umiddelbart herefter afsat til Zölls' forhandlere og direkte kunder, og der blev ret hurtigt herefter konstateret mangler ved maskinerne. Zölls gør gældende, at de af Zölls fremlagte bilag 2 (<), 14-20 (<) og bilag A (<) dokumenterer, at der blev konstateret mangler ved kaffemaskinerne i 2003, og at Zölls i 2003 har reklameret herover.

Bilag 2 (<) udgør en oversigt over foretagne reparationer på OffiCina og MiniCafé-maskinerne. Dette bilag dokumenterer, at en del af disse reparationer blev foretaget i anledning af konstaterede defekter og mangler ved maskinerne i 2003. I 2003 var det dog endnu ikke fast praksis hos Zölls at registrere foretagne reparationer ved maskinerne, idet reklamationer og dialog herom mellem Zölls (ved Klaus-Dieter Lublinski) og Scanomat (ved Holger Henn) på dette tidlige tidspunkt i samarbejdet fortrinsvis foregik mundtligt. Det gøres derfor gældende, at mangler og reparationer i 2003 har haft et endnu større omfang end det umiddelbart fremgår af bilag 2.

Bilag 14, 16, 17, 19 og 20 (<) vedrører softwareopdateringer. Zölls gør gældende, at de hermed dokumenterede 5 softwareop-dateringer - fra den korte periode fra den 2. september 2003 til den 20. november 2003 - er bevis for, at softwaren i OffiCina og MiniCafé-maskinerne var defekt og mangelfuld. Der blev i alt gennemført 7 softwareopdateringer.

Som bekræftet af skønsmandens svar på spørgsmål 14A i skønsrapporten af 9. februar 2011 (<) er "7 opdateringer på 2 år over normalen, 1-2 opdateringer ville være acceptabelt, da det ikke er en simpel sag at udføre". Softwareopdateringerne var altså ikke blot et led i maskinernes almindelige vedligeholdelse, jf. nærmere herom pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Det gøres endvidere gældende, at der i sagens natur forud for hver opdatering af den mangelfulde software er reklameret af Zölls over for Scanomat i overensstemmelse med de aftalte vilkår.

For så vidt angår bilag 15 (<) bemærkes, at denne reparationsseddel også klart dokumenterer en mangel (defekt CPU/print-kort) ved en af de af Scanomat leverede OffiCinamaskiner (serienr. 4250792) i 2003.

Bilag 18 og 20 (<) udgør garantireturneringer vedrørende CPU og ledningsnet. Disse garantireturneringer udgør i sig selv behørig reklamation. Scanomat udskiftede delene under garantien og anerkendte hermed selv, at fejlene udgjorde mangler ved de pågældende dele/maskiner, jf. det herom ovenfor under pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. anførte om betingelserne for omlevering under garantien (herunder kravet om "defects in workmanship").

Scanomat har anført, at ledningsnettet angiveligt blot blev udskiftet pr. kulance for at give mulighed for udskænkning af separat tevand. Dette bestrides, da ledningsnettet blev udskiftet under garantien, der som nævnt forudsatte, at der var tale om mangler. Herudover blev der udskiftet en lang række yderligere dele på kaffemaskinerne i 2003 under garantien.

Som følge af de omfattende mangler ved de leverede OffiCina og MiniCafé, blev ordreplanen ikke fulgt. Zölls havde ved samarbejdets påbegyndelse en betydelig markedsandel og konkurrencefordel i Tyskland, hvilket også kom til udtryk i den første ordreplan. I takt med at maskinerne brød sammen hos Zölls' kunder, forsvandt tilliden til Zölls og Scanomats produkter imidlertid og dermed også konkurrencefordelen. Det forhold, at Zölls herefter ikke aftog yderligere maskiner, skyldes derfor alene Scanomats forhold, nemlig at maskinerne ikke var teknisk færdigudviklede til at blive afsat på markedet.

2.7 Fortsatte mangler ved kaffemaskinerne i 2004

Problemerne med de leverede OffiCina og MiniCafé-maskiner fortsatte i 2004. Som dokumentation for manglerne ved kaffemaskinerne og reklamationerne herover i 2004 har Zölls fremlagt bilagene 2 (<), 21-69 (<), 96 (<) og 128-135 (fremlagt særskilt). Der kan endvidere henvises til de af Scanomat fremlagt bilag B-D (<).

***

Scanomat har anført, at bilagene 21, 23-24, 27-32, 34-35, 40, 42, 45, 47-50, 52-55, 57-58, 60, 62, 64 og 67-69 vedrører den almindelige vedligeholdelse af maskinerne, og at det ikke fremgår af bilagene, at Zölls har ment, at der var tale om mangler, hvorfor Zölls - ifølge Scanomat - ikke har reklameret over manglerne.

Zölls bestrider de af Scanomat anførte synspunkter.

Det gøres generelt gældende, at i det omfang Scanomat har udskiftet OffiCina og MiniCafé-maskiner (eller dele heraf) under garantien, har Scanomat dermed selv anerkendt, at fejlene har udgjort mangler ved maskinerne, jf. det overfor i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. anførte om betingelserne for udskiftning under garantien (herunder kravet om "defects in workmanship").

Herudover gøres det gældende, at bilagene (garantiombytningerne, garantireparationerne, reklamationer over problemer, m.v.) er bevis for, at Zölls har reklameret over, at der var tale om mangler ved maskinerne; det forhold, at der ikke nødvendigvis er anvendt udtrykket "mangler" i bilagene er uden betydning, da det i sagens natur fremgår af bilagenes indhold og formål, at der af Zölls blev reklameret over mangler.

Det gøres endvidere gældende, at hvert bilag i sig selv udgør behørig reklamation for den pågældende mangel.

Zölls gør gældende, at det blotte omfang af de af Scanomat udførte garantireparationer m.v. samt mængden af de af Scanomat leverede reservedele og software udgør bevis for, at Scanomats kaffemaskiner OffiCina og MiniCafé led af væsentlige mangler, som blev konstateret i 2004.

***

I e-mail af 22. februar 2004 fra Scanomats tekniker, Holger Henn, til Hans Zölls, fremlagt som sagens bilag 22 (<), gør Holger Henn opmærksom på, at

"Jeg har for Hr. Motschmann repareret en OffiCina, han var på ferie og var i knibe. Varmelegemet var brændt af, men overophednings-sikringen var ikke blevet udløst. Hvis en sådan fejl også skulle dukke op hos dig, skal du reagere. Efter min mening, har varmestaven ikke været 100% monteret/indpresset og kunne derfor ikke opnå en god varmeudveksling, det betyder, at varmestaven blev overophedet og overkogningsføleren blev ikke udløst, da varmen ikke blev tilstrækkeligt overført til varmeblokken. Men ingen panik, jeg kan evt. tage fejl og der er kun et enkelttilfælde, men vær opmærksom……" [Zölls' understregning]

Allerede på dette tidspunkt er Scanomat altså blevet gjort opmærksom på væsentlige mangler (konstruktionsfejl) ved varme-legemet og overophedningssikringen ved OffiCina-maskiner hos andre af Scanomats kunder.

I e-mail af 24. marts 2004 fra Zölls til Scanomat (<) skriver Zölls som følger:

"Endvidere har vi det problem, at varmeelementerne allerede er brændt af ved 2 kaffemaskiner MiniCafé. Hvordan kan dette ske? Vi beder om kortfattet information."

Det fremgår klart af formuleringen af e-mailen, at Zölls anså problemerne med de omtalte maskiner for egentlige mangler, eftersom maskinerne ikke fungerede.

Parterne korresponderede om manglerne igen i starten af juni 2004. Zölls skrev således en e-mail den 3. juni 2004 til Scanomat (<), hvoraf fremgår følgende:

"Vi har konstant problemer med kaffemaskinerne OffiCina og Mini Cafe.

- Offi Cina serienr. 4250798 CPU defekt

- Offi Cina serienr. 4250708 Overophedningsbeskyttelse defekt

- Offi Cina serienr. 4351743 CPU defekt

- Offi Cina serienr. 4351745 CPU defekt

- Offi Cina serienr. 4351743 trækmagnet defekt

- Offi Cina serienr. 4351745 trækmagnet defekt

- Offi Cina serienr. 4350794 Gennemløbsvarmer defekt

- Offi Cina serienr. 4351743 Gennemløbsvarmer defekt

- defekter ved 2 yderligere maskiner, de nøjagtige oplysninger eftersendes.

- uden vandafbryder konstant forskellige vandmængder ved Mini Cafe.

- utæthed ved blandeenheden, derfor allerede 2-3 kortslutninger ved gennemløbsvarmer."

Udover at opregne de mange konstaterede mangler bad Zölls om et møde med Scanomat med henblik på en drøftelse af, hvorledes problemerne kunne udbedres.

I e-mailen af 3. juni 2004 identificerede Zölls præcist manglerne ved hver maskine. Der er heller ikke tvivl om, at Zölls naturligvis anså problemerne for at være egentlige mangler, idet der udtrykkeligt tales om "defekter" i skrivelsen.

Da der vedblev at være problemer med OffiCina- og MiniCafé-maskinerne, var Zölls nødsaget til igen at skrive til Scanomat den 22. juli 2004 (<). I skrivelsen anføres bl.a. følgende:

"Vi har adskillige problemer med salget af Offi Cina og Mini Café. Vi er nød til at køre ud til næsten hver eneste maskine efter ca. 2-3 måneder.

Der er tale om følgende typer af defekter:

1. Overophedningssikringen

2. Gennemløbsvandvarmeren

3. CPU'en

4. Trækmagneten

5. Ved Mini Cafe skal vandsensoren deaktiveres.

I bedes overveje, hvordan Scanomat vil deltage i udgifterne til vores tekniker.

Med hensyn til pkt. 1., overophedningssikring, anser vi det for hensigtsmæssigt, hvis I fremover anvender en automatisk overophedningssikring.

Forsyningen med reservedele skal også sikres.

Vi har bestilt 20 stk. gennemløbsvandvarmere, som vi først modtager om 2-3 uger. For os betyder det, at vi i mellemtiden må skille en ny maskine ad for at kunne hjælpe kunden.

På grund af alle disse problemer har vi ønsket at aftale et møde, som endnu ikke har fundet sted.

Jeg anmoder dig endnu engang om et møde her hos os."

I denne e-mail identificerede Zölls igen, hvilke mangler der var tale om, og Zölls anmodede på ny om et møde med Scanomat med henblik på løsning af problemerne, hvilket møde imidlertid ikke kom i stand.

På grund af problemernes kritiske karakter skrev Zölls endnu engang til Scanomat den 14. september 2004 (<). I brevet anføres bl.a. følgende:

"Allerede i vore E-mails af 3.6. og 22.7. 2004 bad vi Dem aflægge os et besøg.

[…]

Vi har konstante problemer med maskinerne OffiCina og MiniCafe, som allerede meddelt i vore mails af 3.6. og 22.7. 2004.

Vores storkunder har tilbageleveret de maskiner som de havde på lager, fordi de havde konstante problemer med maskinerne.

Problemerne er

1. Overophedningssikring

2. Gennemløbsvarmer

3. CPU

4. Trækmagnet

5. Ved Mini Cafe skal vandmåler deaktiveres

Vi anmoder derfor om reparation af de maskiner der befinder sig hos os.

Vi vil ikke længere sælge OffiCina og MiniCafe i den aktuelle udformning, fordi vores teknikere må afhente maskinerne efter 1-3 måneder."

Som det fremgår, havde manglerne ved maskinerne et sådan omfang, at alle maskinerne måtte afhentes af Zölls hos selskabets kunder efter kun 1-3 måneders brug.

Et møde kom herefter endeligt i stand den 22. september 2004. Mødet blev afholdt hos Zölls i Tyskland med deltagelse af Hans Zölls, Bernhard Kaiser og Klaus-Dieter Lublinski (fra Zölls) og Flemming Rasmussen og Arne Jensen (fra Scanomat).

Scanomat fremsendte efterfølgende et telefaxbrev til Zölls af 1. oktober 2004, som indeholdt et af Scanomat ensidigt udarbejdet referat af mødet (<). Mødereferatets indhold var således ikke blevet afstemt med, endsige godkendt af, Zölls. Det gøres gældende, at det af Scanomat ensidigt udarbejdede mødereferat ikke afspejler det, som parterne aftalte på mødet, og at de synspunkter, som Scanomat fremkommer med i mødereferatet, efter Zölls' opfattelse, ikke blev fremført af Scanomat under mødet, jf. nærmere herom straks nedenfor.

Det er dog enighed mellem parterne om, at der på mødet blev foretaget en test af Officina nr. 4250800, og at resultatet af testen var, at "the overheater cutsout apparently without reason". Det er på den anden side f.eks. ikke korrekt, når det i Scanomats mødereferat angives, at også MiniCafé nr. 4351746 og MiniCafé nr. 4351734 blev testet; dette nåede man ikke på mødet.

Det bestrides endvidere, at problemerne med den testede Officina nr. 4250800 skyldtes, at maskinen skulle have produceret 21.000 kopper kaffe på kun 4-6 måneder (svarende til 150-175 kopper om dagen), som angivet af Scanomat i brevet, og at maskinen dermed skulle være blevet udsat for en brug ud over det sædvanlige. Den pågældende maskine var i drift hos Zölls' kunde, Arche Noah, allerede i september 2003 som testmaskine. Arche Noah købte herefter den 4. november 2003 endeligt maskinen ved købsaftalen fremlagt som sagens bilag 95 (<). Som det fremgår af reparationsseddelen fremlagt som sagens bilag 40 (<) viste maskinens tæller 20.062 kopper den 18. juni 2004. Dette betyder, at maskinen, der som nævnt havde været i drift siden september 2003, producerede 20.062 kopper på  måned (og altså ikke kun på 4-6 måneder), hvilket svarer til ca. 79 kopper pr. dag. Dette ligger klart under den kapacitet på 120 kopper (á 150 ml) i timen, som angives i maskinens brugervejledning (<). Scanomat har i øvrigt ikke under sagens forberedelse kunne dokumentere, at Scanomat (som anført i mødereferatet) havde anbefalet Zölls et forbrug på kun 50 kopper pr. dag, hvilket da også klart er i modstrid med maskinens egen brugervejledning.

Det bestrides desuden, at den testede Officina nr. 4250800 skulle have stået i et uheldigt miljø med en luftfugtighed, der oversteg 90%, idet rummet hos aftageren af maskinen var udrustet med klimaanlæg og derfor ikke havde højere lugtfugtighed end andre steder, hvor kaffeautomater sædvanligvis opstilles.

Det gøres derfor gældende, at problemerne med den på mødet testede Officina nr. 4250800 ikke skyldtes Zölls' egne forhold eller forhold hos Zölls' kunde; problemerne skyldtes tværtimod konstruktionsfejl/mangler ved maskinen. At der var tale om alvorlige mangler bekræftes af skønsmanden, som i rapport af 9. februar 2011 i besvarelsen af spørgsmål 1A og 1C (<) fastslår, at placeringen af smeltesikringen i OffiCina og MiniCafémaskinerne var forkert, hvilket indebar stor risiko for, at varmeelementet og dele af maskinen blev ødelagt, jf. nærmere herom nedenfor pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Det bestrides, at parternes konklusion på mødet den 22. september 2004 var som angivet i Scanomats - ensidigt - udarbejdede referat. Det bestrides således, at Scanomat alene pr. kulance ("As a gesture") skulle tage maskinerne tilbage. Denne formulering strider klart mod sagens omstændigheder og kan ikke lægges til grund; faktum var, at det blotte omfang af de forudgående garantiombytninger, reparationer, udskiftning af dele, reklamationer over problemer m.v., jf. i det hele de ovenfor i første afsnit under pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. nævnte bilag, udgør bevis for, at der var væsentlige mangler ved de solgte OffiCina og MiniCafé, og at Scanomat var bekendt hermed.

Scanomat har under skriftvekslingen oplyst, at opgraderingen af kaffemaskinerne i første halvdel af 2005, jf. nærmere herom nedenfor i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., bestod i, at følgende elementer blev skiftet på maskinerne:

§ slanger,

§ ledningsnet,

§ software, og

§ smeltesikring (som blev erstattet med en termoafbryder af typen D74A).

Det gøres gældende, at de af Scanomat nævnte problemer ved maskinerne alle må anses for klare mangler.

Det bestrides ikke, at Scanomat i henhold til aftalen havde ret til at afhjælpe de pågældende mangler ved maskinerne, men det gøres gældende, at denne afhjælpningsret kun gjaldt i det omfang, at afhjælpningen kunne ske inden for en "nachfrist" på 3 uger, jf. vilkåret herom i kontrakten (<). I overensstemmelse hermed blev konklusionen på mødet den 22. september 2004, at Scanomat tog de maskiner tilbage, der befandt sig hos Zölls, med henblik på at forsøge at afhjælpe manglerne. Tilbagetagelsen blev gennemført kort tid efter mødet.

Da Zölls den 9. december 2004 (dvs. ca. 2½ måned efter, at Scanomat havde taget de defekte maskiner tilbage) endnu ikke havde modtaget maskinerne retur, ophævede Zölls kontraktforholdet.

Ophævelsesskrivelsen er fremlagt som sagens bilag D (<), hvoraf fremgår følgende:

"Efter at vi har returneret de 73 maskiner til Deres Firma, har vi modtaget yderligere reklamationer om apparater, som vi har udleveret.

Firmaet Haas (OffiCina) informerede os om, at overophedningsbeskyttelsen også her hele tiden brænder over. Hos vores kunde Billardcafe KÖ 98 (MiniCafe) var niveausensoren defekt; hos firmaet Schreiert (MiniCafe) var trækmagneten defekt, og printpladen havde et koldt loddested. På en yderligere OffiCina har vi igen problemer med overophedningsbeskyttelsen.

Vi hæver købet af de maskiner, vi har indgået aftale om i henhold til kontrakten af 08. maj 2003, da hverken OffiCina eller MiniCafe er teknisk færdigudviklede.

Af de 73 returnerede maskiner bedes De sende 5 OffiCina og 5 MiniCafe tilbage til os til test efter den tekniske reparation, så vi kan kontrollere funktionen af de nye monterede dele.

De bedes først sende os de øvrige 63 apparater, når de monterede dele er teknisk i orden efter testfasen."

Det gøres gældende, at denne ophævelse i enhver henseende er klar, idet Zölls klart og udtrykkeligt "hæver købet af de maskiner, vi har indgået aftale om i henhold til kontrakten af 08. maj 2003".

Zölls' e-mail må endvidere forstås således, at Zölls for at imødekomme Scanomat var indforstået med at ville teste den opgraderede version af maskinerne med henblik på eventuelt at indgå en ny aftale om køb af opgraderede maskiner. Alternativt må mailen forstås sådan, at Zölls var indforstået med, at Scanomat gjorde forsøg på afhjælpning.

Det gøres på ovenstående baggrund gældende, at Zölls den 9. december 2004 var berettiget til at hæve kontraktforholdet med Scanomat, da der på dette tidspunkt var konstateret mangler ved kaffemaskinerne, hvilket i henhold til de aftalte vilkår berettigede til ophævelse, at manglerne i øvrigt var væsentlige og måtte forventes at være til stede også i fremtidige leverancer, bl.a. henset til Scanomats mislykkede forsøg på afhjælpning, og at Zölls derfor under alle omstændigheder var berettiget til at ophæve kontraktforholdet den 9. december 2004, at Zölls' e-mail af 9. december 2004 (<) udgør en klar og utvetydig ophævelse af kontraktforholdet, og at der mellem parterne i forlængelse af ophævelsen blev indgået aftale om prøve af opgraderede maskiner med henblik på eventuelt køb heraf, alternativt indgået aftale om forsøg på afhjælpning.

2.8 Opstartsperioden i foråret 2005 af kontraktforholdet vedrørende de opgraderede maskiner

Kontraktforholdet vedrørende de opgraderede maskiner indledtes med, at Zölls fik fremsendt en række testmaskiner med henblik på at teste maskinernes funktionalitet. Scanomat sendte således til Zölls 6 opgraderede maskiner af hver model den 18. januar 2005 (se bilag 141, fremlagt særskilt).

Zölls konstaterede ikke nogen forbedring ved de opgraderede testmaskiner. Det aftaltes derfor den 3. juni 2005, at der skulle foretages en række forskellige ændringer vedrørende de opgraderede maskiner, herunder udskiftning af gennemløbsvarmer, installering af nye niveaucensorer ved MiniCafé, fjernelse af vandmelder, installering af ny software, beskyttelsesfolie ved gennemløbsvarmer og indlæggelse af 3 programversioner efter tests.

Zölls meddelte i e-mail af 3. juni 2005 (<), at de opgraderede maskiner kunne fremsendes, når ændringerne var gennemført. Maskinerne blev herefter fremsendt den 15. juni 2005.

2.9 Konstatering af mangler (også) ved de opgraderede maskiner og ophævelse af kontraktforholdet

På trods af at Scanomat angiveligt havde gennemført de yderligere opgraderinger, som Zölls havde efterspurgt, viste der sig hurtigt problemer med de opgraderede maskiner. Som dokumentation herfor henvises bl.a. til de fremlagte bilag 2, 76, 78-79, 81-83, 86-89 og 91-94 (<) samt bilag 136-139 (fremlagt særskilt) vedrørende adskillige reparationer og ombytninger af maskinerne og dele hertil. Der kan endvidere henvises til de fremlagte bilag 6, 77, 84-85, 99, 101-105 og bilag AE (<) (klager samt korrespondance om manglerne). Scanomat erkendte desuden efterfølgende, at ikke alle de 73 maskiner faktisk var blevet opgraderet (<).

Som følge af de fortsatte problemer med de opgraderede maskiner skrev Zölls den 6. september 2005 til Scanomat (<), bl.a. følgende:

"Efter at vi havde sendt maskinerne til jer med henblik på eftersyn og reparation, indstillede vi salget af Mini Cafe og Offi Cina. Da maskinerne efter gennemgangen kom retur fra jer den 18.01.05, genoptog vi salget, men måtte imidlertid konstatere, at der igen var problemer.

Hos en af kunderne havde vi først et problem med vandvarmeren. Efter at have udskiftet vandvarmeren i midten af august må vi nu igen køre ud til kunden, da der er opstået følgende problemer:

- [udførlig beskrivelse af en række mangler ved maskinen] -

Hos en anden kunde fra Neustadt Saale måtte hele maskinen udskiftes. I dag den 06.09.05 skal vi hente maskinen i Neustadt Saale. Denne maskine vil vi sende til jer.

Vi vil indstille salget af Mini Cafe og Offi Cina, da maskinerne skal repareres hver 3. måned på grund af problemer med vandvarmeren, CPU'en eller vandmagneten.

I bedes gøre jer overvejelser med hensyn til tilbagelevering af de maskiner, vi stadig har på lager."

Udover de i meddelelsen fremhævede eksempler på defekte opgraderede maskiner, kan som nævnt henvises til de fremlagte bilag 76, 78-79, 81-83, 86-89, 91-94 og 136-139, der omhandler problemer med andre maskiner. Herudover kan henvises til den som bilag 2 fremlagte oversigt over foretagne reparationer, som bevis for, at der i 2005 blev foretaget adskillige reparationer/udskiftninger på en række opgraderede maskiner, fordi de var defekte.

Det gøres på den baggrund gældende, at de opgraderede maskiner ikke var funktionsdygtige og derfor var behæftede med mangler, som Scanomat ikke formåede at afhjælpe. Det gøres endvidere gældende, at Zölls rettidigt reklamerede over manglerne.

I henhold til de aftalte vilkår berettigede manglerne til ophævelse. Manglerne ved de opgraderede maskiner var dog i øvrigt væsentlige og måtte forventes at være til stede også i fremtidige leverancer, bl.a. henset til Scanomats mislykkede forsøg på afhjælpning, og Zölls var derfor under alle omstændigheder berettiget til at ophæve kontraktforholdet.

Den ovenfor citerede e-mail af 6. september 2005 (<) kan ikke forstås på anden måde end som en ophævelse af kontraktforholdet. Som det fremgår, ville Zölls indstille salget af MiniCafé og OffiCina, og Zölls forventede, at Scanomat sørgede for, at maskinerne blev taget tilbage. Der bestod derfor ikke nogen usikkerhed om, hvorvidt kontraktforholdet var hævet. Ophævelsen fik virkning 3 uger efter, jf. kontraktsvilkåret om 3-ugers "nachfrist".

***

Scanomat ville imidlertid øjensynligt ikke acceptere Zölls' ophævelse, og i e-mail af 10. oktober 2005 til Zölls (<) bragte Scanomat - pludseligt - Zölls' aftageforpligtelse på banen. I hele perioden fra indgåelse af aftalen af 8. maj 2003 til 10. oktober 2005 havde Scanomat på intet tidspunkt påberåbt sig aftageforpligtelsen. Det gøres gældende, at dette forhold netop bekræfter, at der igennem hele perioden var problemer med OffiCina- og MiniCafé-maskinerne, som Scanomat forgæves forsøgte at afhjælpe.

Som svar på e-mailen af 10. oktober 2005 fremsendte Zölls samme dag en e-mail til Scanomat (<), hvoraf fremgik, at

"… desværre er det mig ikke muligt fortsat at sælge maskinerne af typerne OffiMiniCafe,

Vi har konstante problemer med jeres maskiner.

Sidste uge var vores forhandler i Østrig hos os og medbragte en maskine. På denne maskine er allerede udskiftet overophedningssikring og platinerne 2 gange o.s.v. Skal vi alene behandle reklamationer?

Min medarbejder Hr. Kaiser udskiftede næsten alle dele, fordi maskinen ikke funktionerede, indtil det viste sig, at kabelnettet var defekt.

Dette kunne ikke konstateres ved et indgreb i hardwaren. Vores forhandler vil ikke længere sælge disse reklamationsbehæftede maskiner og det vil vi heller ikke.

Kom med et forslag til, hvordan du tilbagetager de maskiner som vi har stående på lager."

Som det fremgår, var manglerne ved de opgraderede maskiner altså ikke blevet afhjulpet. Zölls fastholdt i e-mailen ophævelsen af kontraktforholdet, og mindede Scanomat om, at Scanomat skulle foretage sig praktiske overvejelser omkring tilbagetagelsen af maskinerne.

I Zölls' brev af 19. oktober 2005 til Scanomat (<) blev det endnu engang bekræftet, at manglerne ikke var blevet afhjulpet. I dette brev nævnte Zölls for god ordens skyld yderligere 3 eksempler på opgraderede maskiner med mangler, og vedhæftede desuden et reparationsbilag, hvori en række yderligere defekte maskiner var opregnet. Efter Zölls' ophævelsesbrev af 6. september 2005 (<) havde Scanomat ellers haft 3 uger til at forsøge at afhjælpe de af Zölls konstaterede mangler, men Scanomat foretog sig ikke noget i den henseende.

2.10 Mødet den 14. november 2005

Den 14. november 2005 blev der afholdt et møde mellem parterne hos Scanomat i Kokkedal, hvorunder sagen blev drøftet. På mødet deltog Hans Zölls og Bernhard Kaiser (fra Zölls) og Kim Vibe-Petersen, Arne Jensen, Flemming Rasmussen og Jimmy Lund (fra Scanomat).

Parterne har forskellige opfattelser af, hvad der skete på mødet. Hver part har således fremlagt eget referat af mødet, se bilag I (<) og bilag 84 (<).

Det gøres gældende, at Zölls' mødereferat (bilag 84) afspejler det, som skete på mødet, nemlig at Zölls gjorde Scanomat opmærksom på, at man fastholdt ophævelsen af kontraktforholdet, jf. e-mailen af 6. september 2005 (<). Det gøres endvidere gældende, at Zölls med rette fastholdt ophævelsen på mødet.

Som det fremgår af bilag I, var Scanomat tilsyneladende ikke enig heri. Det bestrides imidlertid, at parterne på mødet skulle være blevet enige om, at kontraktforholdet skulle køre videre på ændrede vilkår, og at formålet med mødet i øvrigt var at finde ud af, hvordan Zölls skulle opfylde aftalen.

Det gøres gældende, at parterne på mødet aftalte, at de opgraderede MiniCafé- og OffiCina-maskiner som følge af ophævelsen skulle returneres til Scanomat, og at Scanomat i forbindelse med returneringen skulle udstede en kreditnota til Zölls, som Zölls kunne modregne i prisen for nye testmaskiner, jf. umiddelbart nedenfor. I et forsøg på at undgå tvist indvilligede Zölls således i at afprøve nogle maskiner af anden type (Compact EU Std., Barista B2C og Barista B2C Compact) med henblik på eventuel køb heraf. Som bekræftet i bilag 84 (<) gav Zölls imidlertid ikke nogen form for tilsagn om, at Zölls ville afgive ordre på disse andre maskiner svarende til den tidligere gældende aftageforpligtelse i henhold til det ophævede kontraktsforhold, allerede fordi disse andre maskiner var af en anden type og art, der ikke rettede sig mod samme marked, som OffiCina og MiniCafé.

2.11 Korrespondance i slutningen af 2005 og i 2006

Scanomat fremsendte den 22. november 2005 de omtalte Compact EU Std.-testmaskiner (5 stk.) og Barista B2C-testmaskiner (2 stk.) til Zölls medblik på Zölls' afprøvning heraf. På trods af, at der alene var tale om prøvemaskiner, fakturerede Scanomat Zölls for maskinerne (<), hvilken faktura Zölls betalte.

I januar 2006 returnerede Zölls de 59 opgraderede MiniCafé- og OffiCina-maskiner til Scanomat. Zölls modtog imidlertid ikke den aftalte kreditnota fra Scanomat. Ved e-mail af 8. marts 2006 (<) rykkede Zölls for kreditnotaen og rykkede samtidig for fremsendelsen af testmaskiner af den tredje aftalte model, Barista Compact. Zölls rykkede på ny for kreditnotaen adskillige gange i den følgende tid. Zölls modtog imidlertid aldrig kreditnotaen, og ej heller Barista Compacttestmaskinerne. Det viste sig desuden hurtigt, at Compact EU Std.-testmaskinerne og Barista B2C-testmaskiner ikke virkede.

Zölls og Scanomat korresponderende intensivt om sagen i resten af 2006, men det lykkedes ikke - på trods af, at Zölls ellers forsøgte at imødekomme Scanomat ved fremsættelse af forligstilbud (<) - at løse sagen i mindelighed.

2.12 Zölls' ingeniørs sagkyndige undersøgelser - Alfred Dieter Gölzers rapport

Diplomingeniør Alfred Dieter Gölzer blev i oktober 2006 af Zölls anmodet om at udføre en række tests på de i denne sag omhandlede Officina- og MiniCafe-maskiner fra Scanomat. Formålet med disse tests var at belyse de funktionssvigt, som var opstået ved maskinerne efter kort tids brug, og at finde frem til årsagen til fejlene.

Gölzers observationer i forbindelse med de af ham udførte tests fremgår af hans rapport af 12. december 2006 (<). Ved brev af 2. april 2008 (<) fremkom Gölzer endvidere med en række bemærkninger til spørgsmålet om gyldigheden af visse EN-normer.

Som det fremgår, viste Gölzers tests, at der ved OffiCina og MiniCafé udstyret med smeltesikring (dvs. maskinerne inden opgraderingen i første halvdel af 2005) opstod skader på gennemløbsvarmeren eller udløsning af smeltesikringen. Dette er på linje med skønsmandens senere udredning, jf. bilag AA og AC (<). Ved maskiner udstyret med temperaturbegrænseren D74A (dvs. maskinerne efter opgraderingen) konstaterede Gölzer, hvordan der opstod defekter ved gennemløbsvarmeren, mens temperaturovervågeren fortsat var funktionsdygtig. Dette fik Gölzer til at konstatere, at OffiCina og MiniCafé (både med smeltesikring og D74A) led at konstruktive mangler, og at maskinerne ikke måtte forsynes med CE-mærke, da de relevante DIN-normer/EN-normer ikke var overholdt.

2.13 Scanomats erkendelse af mangler ved maskinerne i 2008

Scanomat har i korrespondance med Sikkerhedsstyrelsen i november 2008 selv konstateret, at både Officina- og MiniCafe-maskinerne var behæftet med mangler (<). Scanomats erkendelse af disse mangler må antages at være en følge af Gölzers udtalelser, idet det i bilag S drøftede forhold netop blev påpeget af Gölzer i hans rapport (<), som blev fremsendt til Scanomat.

I bilag S oplyser Scanomat følgende:

"Problemstillingen er at testen EN 60335-1 pkt. 19.5 ikke er fuldt opfyldt. Ved en fejl er både det normale temperaturstyrings system og "thermal cut out" placeret på samme side af varmelegement (elektrisk set). Dette medfører at apparatet ikke afbryder når testen i pkt. 19.5 "unormal drift" udføres, dvs. varmelegemet kortsluttes til kappen og med omvendt polaritet på forsyningsspændingen.

Hele problemstillingen kan afhjælpes ved at bytte om på 2 ledninger …"

Som bilag 140 (fremlagt særskilt) har Zölls fremlagt Scanomats risikovurdering vedrørende MiniCafé og OffiCina, som udgør et underbilag til bilag S. Følgende fejlscenario beskrives i risikovurderingen:

"Varmelegemet er kortsluttet i fasesiden, netstikket er polariseret omvendt, ingen HFI/HPFI"

Skadestypen og skadesomfanget i den forbindelse beskrives som

"1.Høj temp.

2.Dampudvikling.

3.Lugt.

4.røgudvikling"

Under overskriften "Sandsynlighed for skade" anføres herefter følgende:

"Varmelegemet får sin 0 gennem jordforbindelsen.

1. Vandet i vandtanken begynder at koge.

2. Dampudvikling der strømmer ud gennem ventilationsåbningen bag på maskinen bag på maskinen. Personer i nærheden vil slukke maskinen.

3.lugt udvikling.

Personer i nærheden vil slukke for maskinen.

4. Røgudvikling

5.Varmelegemet brænder over."

Som det er fremgået ovenfor, var det under pkt. 5 nævnte forhold (at varmelegemet brænder over) netop en af de væsentligste problemstillinger, som Zölls og Zölls' kunder oplevede ved OffiCina og MiniCafé i 2003-2005. Zölls bemærker i den forbindelse, at problemet er særligt relevant i Tyskland, da det i Tyskland - i modsætning til f.eks. Danmark, Belgien og Frankrig (hvor størstedelen af de producerede OffiCina og MiniCafé var solgt, jf. bilag 140 - er muligt at polarisere netstikket omvendt (dvs. sætte stikket "omvendt" i stikkontakten). Som beskrevet af Scanomat selv i risikovurderingen, vil en sådan omvendt polarisering medføre, at varmelegemet/gennemløbsvarmeren brænder over.

Det forhold, at det i risikovurderingen anføres, at personer i nærheden kan slukke maskinen, inden gennemløbsvarmeren brænder over, er desuden uden betydning, da man i sagens natur ikke kan regne med, at der altid vil være en person i nærheden af maskinen (f.eks. om natten, i weekender eller under ferier).

Som grundlag for beregningen af risikoen lægger risikovurderingen tilsyneladende stor vægt på, at "90% af apparaterne er opstillet i Frankrig, hvor det ikke er muligt at polarisere omvendt", men i denne sag er der netop tale om maskiner, som opstilles i Tyskland (hvor omvendt polarisering er mulig), hvorfor den af Scanomat udregnede samlede sandsynlighed for skade (1/10.000) ikke er retvisende i denne sag.

Det gøres på ovenstående baggrund gældende, at der både i forhold til OffiCina og MiniCafé stadig i november 2008 var væsentlige mangler ved kaffemaskinerne, hvilket blev erkendt af Scanomat. Disse mangler har skønsmanden ikke kunne opdage ved de gennemførte tests i 2011/2012, da manglerne på dette tidspunkt var blevet afhjulpet, og fordi skønsmanden ikke forud for sine undersøgelser modtog kopi af sagens dokumenter, herunder bilag S og bilag 140, jf. nærmere nedenfor under pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

2.14 De enkelte mangelstyper

2.14.1 Mangler ved maskinernes software

OffiCina- og MiniCafé-maskinerne blev gjort til genstand for 7 softwareopdateringer, mens maskinerne var i drift hos Zölls, herunder 5 softwareopdateringer i den korte periode fra den 2. september 2003 til den 20. november 2003, jf. det overfor anførte i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Arne Jensens opgørelse af softwareopdateringer i bilag Å (<) til 4, mens maskinerne var i drift hos Zölls, er ikke korrekt. Det gøres gældende, at de mange softwareopdateringer viser, at softwaren i kaffemaskinerne var defekt og mangelfuld. De mange softwareopdateringer var ikke foranlediget af særlige behov hos Zölls eller Zölls' kunder.

Som bekræftet i skønsmandens svar på spørgsmål 14A (<) er "7 opdateringer på 2 år over normalen, 1-2 opdateringer ville være acceptabelt, da det ikke er en simpel sag at udføre". Det gøres på den baggrund gældende, at softwareopdateringerne ikke var nemme at håndtere for Zölls og Zölls' kunder.

2.14.2 Defekte CPUs

Som bekræftet af skønsmanden i hans svar på spørgsmål 10 (<) var i hvert fald 3 af de CPUs, som blev fremsendt til skønsmanden (og som stammede fra de til Zölls leverede OffiCina- og MiniCafemaskiner), synligt defekte.

Skønsmanden har endvidere konstateret, at stik monteret på J-konnektorerne berørte et PCB under CPU-printkortet, hvorved der blev lagt pres på stikket. Herved kan lodningerne danne revner, som langsomt breder sig grundet mekanisk påvirkning (tryk på knapper m.v.), og som til sidst giver afbrydelser i stikket. Det gøres gældende, at dette er en selvstændig mangel ved CPUs. Manglerne ved CPUs blev ikke afhjulpet i forbindelse med opgraderingen i 2005.

2.14.3 Afbrændte gennemløbsvarmere

Det gøres gældende, at afbrændte gennemløbsvarmere var en generel og væsentlig mangel ved OffiCina- og MiniCafe-maskiner, og at denne mangel ikke skyldtes manglende afkalkning. Denne mangel var til stede i maskinerne både før og efter opgradering i første halvdel af 2005, men problemet blev værre efter opgraderingen (installeringen af D74A).

Som det er fremgået ovenfor i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., erkendte Scanomat selv i 2008, at der var et problem med maskinerne som førte til, at gennemløbsvarmeren brændte over. Årsagen til problemet var, at det i Tyskland - i modsætning til Danmark - er muligt at polarisere netstikket omvendt. Dette skyldes, at Scanomat leverede OffiCina og MiniCafé-maskiner til Zölls med et "2-benet" stik, mens de maskiner, som Scanomat bragte på markedet i Danmark, var udstyret med et "3-benet" stik. Anvendes et "2-benet" stik, kan stikket sættes "omvendt" i stikkontakten, hvilket selvfølgelig må antages at være sket, og hvilket i henhold til Scanomats egen risikovurdering kunne føre til, at varmelegemet brændte over. Det var netop dette, som en lang række af Zölls' kunder oplevede.

2.14.4 Afbrændte overbelastningssikringer

Afbrænding af overbelastningssikringen skete både ved den oprindeligt installerede smeltesikring og efter installation af termoafbryderen D74A, i sidstnævnte tilfælde dog typisk således, at det var gennemløbsvarmeren, der brændte af som følge af manglende beskyttelse fra overbelastningssikringen, jf. ovenfor. Det gøres gældende, at forholdet udgør (væsentlige) mangler ved maskinerne.

2.14.5 CE-mærkning og EN-standarder

Som bekræftet af skønsmandens svar på spørgsmålene 7-9 (<) opfyldte maskinerne med smeltesikring ikke nogen af EN-standarderne og var derfor ikke berettiget til CE-mærkning. Dette betød, at der var alvorlige problemer med maskinernes sikkerhed på tidspunktet for Zölls' ophævelse af kontraktforholdet den 9. december 2004.

Det forhold, at Zölls først har påberåbt sig denne mangel i 2006 (da det først var på dette tidspunkt, at Zölls - ved antagelsen af en ekspert - kunne konstatere det eksakte problem), ændrer ikke ved, at maskinerne var behæftet med manglen i 2004. At manglen først blev påberåbt i 2006 er derfor uden betydning, idet der var tale om en skjult (men potentielt farlig) mangel.

***

Sammenfattende gør Zölls gældende, at der var væsentlige mangler ved OffiCina- og MiniCafé-maskinerne, både for så vidt angår maskinerne med smeltesikring (før opgraderingen) og maskinerne med termoafbryder D74A (efter opgraderingen).

Scanomat havde ikke været i stand til at afhjælpe manglerne, og Zölls' ophævelse af kontraktforholdet var derfor berettiget, også med hensyn til de fremtidige leverancer.

2.15 Skønsmandens rapport af 9. februar 2011 og supplerende skønsrapport af 3. februar 2012

I forbindelse med sagens forberedelse har retten udmeldt syn- og skøn. Skønsmanden har udarbejdet skønsrapport af 9. februar 2011 (<) og supplerende skønsrapport af 3. februar 2012 (<).

Skønsrapporterne er udarbejdet uden, at skønsmanden havde adgang til sagens dokumenter, og således alene på baggrund af tests af en række maskiner, som sagens parter udvalgte uafhængigt af hinanden, og uden at Zölls havde mulighed for kontrol af, hvilke maskiner der blev stillet til rådighed for skønsmanden af Scanomat.

På baggrund af skønsmandens rapporter kan det konkluderes, at smeltesikringen er placeret forkert, og at der ved anvendelsen af smeltesikring i OffiCina og MiniCafé (før opgradering i 2005) er stor risiko for, at varmeelementet og dele af maskinerne vil blive ødelagt. Maskiner med smeltesikring opfylder hermed ikke nogen af EN-standarderne og er derfor ikke berettiget til CE-mærkning.

Omvendt kunne skønsmanden ikke umiddelbart på baggrund af de af ham foretagne tests konstatere tilsvarende problemer ved termoafbryderen D74A (som blev installeret i maskinerne i forbindelse med opgraderingen i 2005). Det gøres imidlertid gældende, at årsagen hertil er, at de af skønsmanden foretagne tests ikke er egnede til at afdække de mangler, der er ved termoafbryderen D74A. Effekten af manglerne ved termoafbryderen D74A indtræder således først efter 1-3 måneders drift; da skønsmanden ikke i forbindelse med sine undersøgelser har foretaget nogen længerevarende tests, kunne skønsmanden heller ikke have afdækket manglerne ved termoafbryderen D74A.

Det gøres endvidere gældende, at skønsmanden ikke kunne konstatere de samme problemer med de opgraderede maskiner, som Zölls havde konstateret, fordi de maskiner, som Scanomat havde overgivet til skønsmanden ikke svarede til de maskiner, som Zölls fik leveret af Scanomat i 2005.

Zölls henviser i den forbindelse til skønsmandens besvarelse af spørgsmål 15 (<), hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Kun 1 maskine fra Zölls har en tydelig belægning, mens alle fra Scanomat har.

Software versioner er 4.51 eller 4.76 fra Scanomat, mens Zölls maskiner har yderligere en gl. version 3.31.

Alle maskiner fra Scanomat har tyk plade over vandtank, mens ingen maskiner fra Zölls har disse plader. Zölls maskiner varierer mellem ingen eller tynd folie over vandtank.

Alle maskiner fra Scanomat er udstyret med D74A og tilhørende kabling med ombyttet fase nul. Zölls maskiner varierer, nogle har smeltesikring, nogle har D74A uden ombyttet fase nul kabling og en D74A med ombyttet fase nul kabling."

Det gøres med henvisning til det citerede gældende, at de til skønsmanden leverede maskiner fra Scanomat med termoafbryder D74A er en nyere og bedre version end de til Zölls leverede maskiner i 2005. Dette fremgår tydeligt af de konstaterede (væsentlige) forskelle mellem de af Zölls til skønsmanden udleverede maskiner med termoafbryder D74A og maskinerne udleveret til skønsmanden af Scanomat.

Som det er fremgået ovenfor i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (<), var Scanomat i november 2008 desuden bekendt med, at der var væsentlige mangler ved kaffemaskinerne. Disse mangler havde i sagens natur også været til stedet i maskinerne, mens maskinerne var hos Zölls og Zölls' kunder i 2003-2005. Disse mangler blev herefter udbedret, og skønsmanden har derfor ikke kunne opdage manglerne ved de gennemførte tests i 2011/2012.

Da skønsmanden i forbindelse med udførelsen af sine tests i øvrigt ikke modtog kopi af sagens dokumenter, herunder af bilag S og bilag 140, havde han heller ikke mulighed for at gøre sig bekendt med problemstillingen vedrørende omvendt polarisering af netstikket.

Zölls bemærker desuden, at det under alle omstændigheder ikke ville have været muligt for skønsmanden at teste for problemet i Danmark, fordi det i Danmark - i modsætning til Tyskland - ikke er muligt at polarisere netstikket omvendt. Dette skyldes som nævnt, at OffiCina og MiniCafé i Danmark leveres med et "3-benet" stik, mens maskinerne, der blev leveret til Zölls, var udstyret med et "2-benet" stik, således at stikket af Zölls eller af Zölls' kunder - ved en fejl - nemt kunne sættes omvendt i stikkontakten med nedbrænding af gennemløbsvarmer til følge.

Det forhold, at skønsmanden ikke umiddelbart har kunnet konstatere problemer ved de til ham leverede maskiner med termoafbryderen D74A, har herefter ikke betydning for spørgsmålet, om de til Zölls leverede opgraderede maskiner i 2005 led af mangler. Det gøres gældende, at disse opgraderede maskiner i 2005 faktisk led af væsentlige mangler, hvilket er dokumenteret ved sagens bilag, herunder bilag S og 140.

2.16 Zölls' krav

Som følge af Scanomats misligholdelse af kontraktforholdet er Zölls berettiget til positiv opfyldelsesinteresse. Positiv opfyldelsesinteresse berettiger Zölls til erstatning af Zölls' omkostninger og tab på grund af misligholdelsen, herunder bl.a. Zölls' tabte dækningsbidrag ved det manglende salg af kaffemaskinerne og ingredienser.

Når henses til Zölls' betydelige markedsandel og konkurrencefordel i Tyskland ved samarbejdets påbegyndelse i 2003, hvilket også kom til udtryk i ordreplanen (<), gøres det gældende, at Zölls kunne have afsat alle 1.000 kaffemaskiner, hvis maskinerne havde været funktionsdygtige.

Zölls' samlede krav er på den baggrund opgjort til EUR 788.559,10. Zölls har som bilag 106 (fremlagt særskilt) redegjort for de enkelte poster i tabsopgørelsen. Kravene kan sammenfattes som følger:

<

[opgørelsen af kravet er gengivet i afsnittet om oplysninger i sagen]

<

Til støtte for rentepåstanden henvises til, at Zölls' tyske advokat ved brev af 13. april 2006 afkrævede Scanomat en kreditnota stor EUR 74.641,50 (<). Der skal derfor betales rente af dette beløb fra den 13. maj 2006, jf. rentelovens § 3, stk. 2.

Det resterende krav kræves forrentet fra sagsanlæg, henholdsvis indgivelsen af Zölls' supplerende processkrift IV af 21. august 2013, jf. rentelovens § 3, stk. 4.

2.17 Scanomats påståede modkrav

Scanomat har opgjort sit påståede samlede tab til EUR 2.390.325,09, jf. sagens bilag M (<). Det samlede påståede tab består af to hovedposter; (1) tab af fortjeneste ved salg af maskiner og (2) tab af fortjeneste ved salg af ingredienser.

Såfremt Zölls har ophævet kontraktforholdet med rette, skal Zölls allerede på den baggrund frifindes for Scanomats modkrav.

2.17.1 Påstået tabt fortjeneste ved salg af maskiner

Scanomats krav dækkende påstået tab af fortjeneste ved salg af maskiner er opgjort til EUR 755.391.

Det gøres i første række gældende, at Scanomat slet ikke har lidt noget erstatningsberettiget tab af fortjeneste ved salg af maskiner, når henses til den omsætningsfremgang og resultatfremgang, som Scanomat oplevede i perioden 2005-2007.

Som sagens bilag 117 (<) er fremlagt Scanomats årsrapport for 2008. Af årsrapportens hoved- og nøgletal (<) fremgår, at Scanomat efter Zölls' ophævelse af kontraktforholdet i september 2005, dvs. i perioden 2005-2007, oplevede en betydelig stigning i selskabets nettoomsætning. I 2004 havde Scanomat således en nettoomsætning på ca. DKK 108 mio. (indeks 100). Denne nettoomsætning steg kraftigt i 2005 til indeks 143. I 2006 og 2007 blev nettoresultatet fastholdt på samme høje niveau (indeks 140 henholdsvis 133). Scanomats resultat af den primære drift steg tilsvarende i 2005 og 2006 fra ca. DKK 18,9 mio. i 2004 (indeks 100) til henholdsvis indeks 116 og 117.

Ovenstående tal er alt andet lige udtryk for en væsentlig øget efterspørgsel efter Scanomats kaffemaskiner i perioden fra 2005-2007 sammenlignet med tidligere år.

Efter ophævelsen, det vil sige i hvert fald fra og med ultimo 2005, har det stået Scanomat klart, at Zölls ikke ville aftage yderligere OffiCina- og MiniCafe-maskiner. Som oplyst i bilag H (<) havde Scanomat på dette tidspunkt reserveret 1000 maskiner i Scanomats produktionsplan til Zölls. Den øgede efterspørgsel i 2005-2007 må Scanomat således antages at have efterkommet ved i stedet at have produceret og solgt de maskiner, som ikke længere skulle leveres til Zölls, til andre kunder.Det gøres på den baggrund gældende, at Scanomat slet ikke har lidt noget tab af fortjeneste ved salg af maskiner forårsaget af Zölls' ophævelse af aftalen.

I anden række gøres det gældende, at tabet er udokumenteret, idet kravet er indtalt på basis af en opgørelse over fortjenesten ved salg af maskiner, det vil sige salgspris fratrukket produktionsprisen, jf. sagens bilag M (<), som alene består i en sammentælling af opgjort fortjeneste for de forskellige typer maskiner. Den af Sca-nomat som bilag AJ fremlagte revisorerklæring (<) dokumenterer ikke i tilstrækkelig grad de i bilag M angivne produktionspriser samt hvorledes produktionspriserne er sammensat (bl.a. er hverken den i revisorerklæringen anvendte styklistekalkulation eller de relevante dele af lagerkartoteket fremlagt i sagen, trods Zölls' opfordring hertil).

2.17.2 Påstået tab af fortjeneste ved salg af ingredienser

Scanomat har indtalt et krav stort EUR 1.634.934,09 dækkende påstået tab af fortjeneste ved salg af ingredienser.

Det gøres i første række gældende, at aftageforpligtelsen ikke var kvalificeret mængdemæssigt, og at Scanomat derfor på intet tidspunkt havde krav på en vis mindsteomsætning på ingredienserne.

I anden række gøres det gældende, at Scanomat misligholdte kontraktforholdet ved uden hjemmel pludselig at ændre salgsbetingelserne til forudbetaling, hvilket - i sig selv - berettigede Zölls til at hæve kontraktforholdet, i hvert fald for så vidt angår aftageforpligtelsen vedrørende ingredienserne.

Med henvisning til bilag AN (<) har Scanomat anført, at Zölls ensidigt opstillede den betingelse for effektiv betaling, at Zölls ville få godtgjort købsprisen for de maskiner, som Zölls havde returneret til Scanomat. Zölls bemærker hertil, at det omtalte bilag AN angår levering af ingredienser til de nye prøvemaskiner i 2006 (Barista B2C m.fl.) og altså ikke levering af ingredienser til OffiCina og MiniCafé. Bilag AN er derfor ikke relevant for spørgsmålet.

Scanomats krav er indtalt på basis af en opgørelse over fortjenesten ved salg af ingredienser. Opgørelsen er baseret på, dels, hvad Zölls forstår, er Scanomats skøn over forbrug (antal kopper per dag) og fordeling af produkter (mellem forskellige typer kaffe m.v.), dels på doseringer (og dermed forbrug) samt indkøbspriser. På trods af opfordring hertil er der ikke fremlagt nogen form for redegørelse, endsige dokumentation, for de nævnte skøn. Det er heller ikke oplyst, hvor de oplyste gramdoseringer stammer fra (de oplyste gramdoseringerne kan Zölls ikke umiddelbart få til at stemme med oplysningerne i de tekniske specifikationer for maskinerne, jf. bilag 97 og 98 (<), som må anses for afgørende i så henseende). Hele sagens forløb viser i øvrigt, at kaffemaskinerne på grund af de omfattende mangler ikke ville have været funktionsdygtige i op til 7 år, som forudsat i Scanomats beregning.

Det gøres på den baggrund yderligere gældende, at opgørelsen er udokumenteret og derfor ikke kan lægges til grund ved opgørelsen af Scanomats erstatningskrav i relation til salg af ingredienser<"

For Scanomat er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 26. august 2013, hvoraf fremgår følgende:

"1. Sagsfremstilling:

Denne sag drejer sig om sagsøgers ophævelse af Concept Purchase Agreement af 8. maj 2003 ("Aftalen"), bilag 1, der angik successiv levering af 1000 kaffemaskiner, samt en eksklusiv ret for Scanomat A/S ("Scanomat") til levering af ingredienser til disse.

Sagsøger, Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH ("Zölls"), har under sagen gjort gældende, at de leverede kaffemaskiner - ca. 100 maskiner af den samlede levering på i alt 1000 maskiner - led af væsentlige mangler, hvilket berettigede Zölls til at ophæve Aftalen for alle 1000 kaffemaskiner.

Sagsøgte, Scanomat A/S ("Scanomat"), har heroverfor gjort gældende, at der ikke har været hævebegrundende mangler ved maskinerne, hvorfor ophævelsen har været uberettiget. Scanomat kræver derfor erstatning for tabt fortjeneste relateret til det manglende salg af kaffemaskiner og ingredienser omfattet af Aftalen.

Det skal bemærkes, at parterne heller ikke er enige om, til hvilket tidspunkt Zölls påstår at have ophævet Aftalen, ligesom parterne ikke er enige om, hvorvidt der indgået én eller flere aftaler mellem parterne, som regulerer denne tvist.

2. Tiden op til aftaleindgåelsen

Det fremgår af Aftalen, at Zölls inden aftaleindgåelsen havde testet maskinerne OffiCina og Minicafé. Gennem disse tests havde Zölls fået et indgående kendskab til maskinerne og havde fundet disse egnede til det tyske marked såvel teknisk som designmæssigt, jf. side 1 i Aftalen:

"Zölls have already tested Scanomat's Officina and Minicafe range (hereinafter called the Equipment) and found the Equipment suitable for the German market technically as well as designwise."

Scanomat gør gældende, at Zölls i medfør af bestemmelsen i Aftalen er afskåret fra at påberåbe sig eventuelle mangelfulde forhold ved maskinerne, som kunne være konstateret ved de foretagne tests, herunder om maskinerne rent teknisk var egnede til det tyske marked.

Zölls har aldrig efterkommet Scanomats opfordringer om at dokumentere testenes omfang og resultat. Følgelig gøres det gældende, at Retten kan lægge til grund, at testene har haft et sådant omfang, at Zölls havde et detaljeret kendskab til Scanomats maskiner, og at Zölls var (eller burde have været) opmærksom på problemerne ved smeltesikringen, hvorfor dette forhold ikke kan påberåbes til støtte for en ophævelse. Dette er også bekræftet af skønsmanden i den første skønsrapport, sagens bilag AA.

Det er væsentligt at notere, at Zölls påtog sig forpligtelsen til på forhånd at teste maskinerne, fordi Zölls ønskede at være den første forhandler af maskinerne på det tyske marked. Zölls har været på kaffemaskinemarkedet siden 1996, herunder i en længere årrække som handelspartner med Scanomat, og er en stor spiller inden for salg af fuldautomatiske kaffemaskiner, jf. bilag T. Zölls havde dermed de nødvendige kvalifikationer og forudsætninger for at foretage disse tests.

Det skal understreges, at Scanomat naturligvis havde testet maskinerne, inden de blev sendt ud på markedet. Dette har dog ingen betydning i forhold til de forpligtelser, der påhvilede Zölls efter Aftalen.

3. Aftaleindgåelsen og opstartsperioden i 2003

Ifølge Aftalen skulle kaffemaskinerne leveres successivt over 3 år efter en leveringsplan, som fremgår af side 1 i Aftalen. I henhold til side 2 i Aftalen skulle Zöllsudarbejde et ordreskema for hver af de tre leveringsperioder, således at parterne vidste, hvordan leveringerne skulle udføres i relation til Zölls' aftageforpligtelse.

Det fastholdes, at Scanomat aldrig har modtaget det fremlagte ordreskema i bilag 10. Zölls har således ikke udarbejdet og fremsendt et ordreskema til Scanomat, og har dermed aldrig tilkendegivet, hvilken plan (om nogen) man har haft for at aftage de resterende 900 maskiner.

Scanomat havde ingen problemer med at levere maskinerne. De første maskiner blev leveret i august måned 2003, og den 8. september 2003 var der blevet leveret 100 kaffemaskiner. Tværtimod var det Zölls, der bremsede den fortsatte levering af maskinerne, idet Zölls den 11. december 2003 meddelte, at man stadig havde maskiner på lager og ville vende tilbage, når man skulle bruge flere, jf. bilag A.

Dette dokumenterer, at Zölls i december 2003 var klar over, at salget ikke gik som ventet, og at Zölls derfor ikke kunne aftage maskiner i det tempo, der var forudsat i Aftalen.

Zölls har med henvisning til bilag 14 - 20 anført, at Zölls allerede i 2003 skulle have reklameret over væsentlige, hævebegrundende mangler, men Zölls har imidlertid aldrig specificeret, hvilke mangler der skulle være konstateret.

Det gøres gældende, at såvel softwareopdateringerne som udskiftningen af ledningsnettet (som nævnt i bilag 14 - 20) er en naturlig del af den vedligeholdelse, som kaffemaskiner med moderne teknik kræver, og at dette ikke udgør et mangelfuldt forhold, der kan begrunde en ophævelse.

En ophævelse kunne heller ikke på dette tidspunkt have fundet sted efter Aftalen, uden at Scanomat havde haft mulighed for at afhjælpe eventuelle mangler.

4. Overordnet om sondringen mellem mangler/ophævelse og garantireklamationer

Aftalen indeholder følgende bestemmelse om ophævelse på side 4:

"By any breach of contract, the parties are able to terminate the agreement; however the party breaking the contract must be made aware of the nonfulfillment (by means of registered letter) and be allowed three weeks to correct matters."

Desuden indeholder Aftalen en bestemmelse om garanti på side 3:

"Scanomat guarantee all units of the Equipment for a maximum of 18 months as from date of shipment. Scanomat's warranty rules have to be followed and they are attached to the agreement (exhibit B)."

I exhibit B til Aftalen er de nærmere betingelser og procedurer for garantihåndteringen ("defective parts") herefter beskrevet.

Scanomat er enig i, at Aftalens exhibit B som udgangspunkt regulerer den nærmere procedure, der skal følges, når Zölls ønsker at påberåbe sig garantien, mens spørgsmålet om misligholdelse af Aftalen - herunder kravene til manglernes væsentlighed og reklamation - reguleres af ovennævnte bestemmelse om ophævelse og dansk rets almindelige regler herom.

Garantibestemmelsen vedrører med andre ord den løbende udskiftning af defekte reservedele mv., og det gøres gældende, at dette er en helt sædvanlig og ganske naturlig del af det at forhandle/sælge kaffemaskiner som de i sagen omhandlende. Garantihåndteringen varetoges derfor også af henholdsvis Zölls' og Scanomats tekniske afdeling, idet Holger Henn - der har haft den altovervejende tekniske kontakt med Zölls i perioden, jf. bilag 10 - 95 - var rejsende tekniker for Scanomat på det tyske marked og derfor havde den direkte kontakt med kunderne og foretog reparationer og udskiftninger ude hos disse.

Det skal fremhæves, at Zölls (i sagens natur) i egne kontrakter med sine kunder har en bestemmelse om løbende reparationer og servicering, jf. bilag AB:

"For at en maskine kan forblive fuldt ud funktionsdygtig, er det nødvendigt, at der foretages regelmæssig teknisk serviceeftersyn. De nødvendige serviceeftersyn og reparationer udføres af Servicepartneren [Zölls]."

En sådan bestemmelse er ganske enkelt nødvendig, da en teknisk kaffemaskine regelmæssigt skal opdateres/opgraderes og serviceres for at kunne fungere kontraktmæssigt.

Spørgsmålet om misligholdelse af Aftalen og sanktionerne i den anledning - herunder kravene til væsentlighed og reklamation - reguleres som nævnt af bestemmelsen om ophævelse på side 4 i Aftalen samt dansk rets almindelige regler herom.

Aftalens bestemmelse om ophævelse angiver, at der kan ske ophævelse "by any breach of contract"; at "<the party breaking the contract must be made aware of the nonfulfillment (by means of registered letter)", samt at den misligholdende part "hereafter < be allowed three weeks to correct matters."

Zölls har på baggrund heraf og ganske sent under den skriftlige forberedelse gjort gældende, at bestemmelsen skal forstås og fortolkes således, at der efter Aftalen skulle være adgang til ophævelse ved enhver form for mangel (defekt), uanset hvor ubetydelig denne måtte være, hvilket i særdeleshed skulle omfatte de reparationer og udskiftninger i forbindelse med servicetjek, der finder sted under garantien. Zölls er endvidere af den opfattelse, at det mangelfulde forhold (eksempelvis udskiftning af en defekt sikring til en værdi af 3-5 kr.) blot generelt skal nævnes for Scanomat ("made aware of the nonfullfilment"), men ikke skal specificeres eller dokumenteres nærmere, heller ikke at defekten gøres gældende som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, der berettiger Zölls til at ophæve denne. Sluttelig er det Zölls' opfattelse, at 3-ugers "nach-fristen" skal fortolkes på den måde, at hvis "misligholdelsen" ikke er afhjulpet inden 3 uger, kan der ske ophævelse af Aftalen.

Zölls' fortolkning bestrides i det hele.

En sådan fortolkning af Aftalen vil konkret betyde, at en enkelt defekt reservedel i en enkelt maskine (eksempelvis udskiftning af en defekt sikring til en værdi af 3-5 kr.), alene skal varsles på det generelle plan til Scanomats teknikere; at det ikke er et krav, at Zölls i denne anledning gør opmærksom på, at der foreligger et hævebegrundende forhold, eller at Zölls sender kopi til Scanomats ledelse, og at Zölls herefter umiddelbart - hvis reparationen ikke er færdiggjort 3 uger herefter - vil kunne ophæve hele Aftalen med Scanomat, også for så vidt angår de maskiner, der på dette tidspunkt ikke måtte være leveret.

For Scanomat er det ganske åbenbart, at en sådan fortolkning ikke har hjemmel i hverken Aftalen eller dansk rets almindelige regler, og at fortolkningen fra Zölls side er søgt tilpasset det faktum, at stort set samtlige bilag fremlagt af Zölls relaterer sig til garantibestemmelsen (garantihåndteringen) i Aftalen og dermed intet har at gøre med, om der har foreligget væsentlige mangler ved Aftalen, der på korrekt vis er varslet overfor Scanomat.

Efter Scanomats opfattelse er det væsentlige, at hverken bestemmelsen eller Aftalen definerer, hvad der udgør "breach of contract". Ordet "any" har i den forbindelse ingen selvstændig betydning, men henviser til, at "breach of contract" ikke er begrænset til f.eks. mangler, men også kan udgøres af f.eks. forsinkelse. Dette kan også være forsinkelse med betalinger fra Zölls side, da bestemmelsen gælder begge parter: "< the parties are able to terminate<".

Herefter må man falde tilbage på dansk rets almindelige regler om ophævelse (som den mest vidtgående misligholdelsesbeføjelse i et kontraktforhold), hvor der stilles krav om, at en misligholdelse skal være væsentlig for at kunne begrunde en ophævelse. Dette er også helt i overensstemmelse med Zölls' første processkrifter, hvor det specifikt er gjort gældende, at der skulle foreligge væsentlige og dermed hævebegrundende mangler (se stævningen side 4 og replikken side 9).

I tråd hermed fremgår det direkte af bestemmelsen om ophævelse, at det af reklamationen fra den ikkemisligholdende part skal fremgå, at man mener der foreligger en "breach of contract" ("made aware of the nonfullfilment"), og at denne meddelelse i øvrigt skal ske "by means of registrered letter". Det er klart, at et så væsentligt skridt som en påtænkt ophævelse af Aftalen skal varsles specifikt, og reklamationen skal sendes på en måde og til en modtagerkreds, så man er sikker på, at meddelelsen er modtaget det relevante sted.

Det gøres gældende, at der (helt åbenbart) er forskel på den situation, hvor Scanomat behandler en anmodning om eksempelvis en ny reservedel, og den situation, hvor Scanomat behandler en reklamation om misligholdelse af Aftalen. Førstnævnte sker i Scanomats tekniske afdeling, mens sidstnævnte naturligvis sker hos Scanomats ledelse - Kim Vibe-Petersen.

I sammenhæng hermed skal "nach-fristen" i Aftalen forstås og fortolkes. Det gøres gældende, at en påstået misligholdelse skal varsles specifikt som redegjort for ovenfor, og den misligholdende part har herefter 3 uger til at forholde sig seriøst til misligholdelsen, f.eks. indlede en dialog eller foreslå en afhjælpningsmetode/påbegynde afhjælpning. Fristen kan ikke fortolkes således, som Zölls gør gældende, hvorefter Aftalen kan hæves, såfremt en misligholdelse ikke er afhjulpet indenfor 3 uger.

Det er ganske væsentligt at holde sig parternes forskellige opfattelser af Aftalens bestemmelser for øje, når der i de følgende afsnit redegøres for parternes korrespondance i 2004 og 2005 og de forskellige tidspunkter, hvor Zölls mener, der er sket ophævelse af Aftalen.

Det er også væsentligt at gøre sig klart, at det alene er sagsøger, der har bevisbyrden for, at Aftalen er ophævet med rette.

5. Korrespondance i 2004

Zölls har fremlagt bilagene 21 - 69, der skulle dokumentere, hvilke hævebegrundende mangler, der forelå i 2004, samt dokumentere reklamationen i den anledning overfor Scanomat.

Langt de fleste af disse bilag vedrører almindelige garantiombytninger og har dermed ingen betydning for sagen.

Derudover gøres det gældende, at ingen af bilagene dokumenterer, at Zölls overfor Scanomat har reklameret over hævebegrundende mangler. De ganske få breve/emails - nærmere bestemt fire, bilag 22, 36, 44 og 56 - der ikke vedrører almindelige garantiombytninger mv., omhandler tekniske problemer hos visse kunder, hvilket parterne i fællesskab forholdt sig til på et møde den 22. september 2004.

Det bemærkes, at den anden leveringsperiode ifølge Aftalen startede den 1. maj 2004. På dette tidspunkt burde Zölls have aftaget 325 kaffemaskiner (den første leveringsperiode), men i december 2003 havde Zölls alene aftaget 100 kaffemaskiner, og da salget efterfølgende var gået i stå, havde Zölls ikke siden aftaget flere maskiner.

6. Mødet den 22. september 2004 om returnering og opgradering af maskiner

Scanomat har udarbejdet og fremsendt et mødereferat fra mødet den 22. september 2004, sagens bilag C (og 61). Zölls har efterfølgende under den skriftlige forberedelse anført, at Zölls ikke er enig i mødereferatet, men det ligger fast, at Zölls ikke på det relevante tidspunkt i 2004 har gjort indsigelse imod referatet, og det gøres derfor gældende, at referatet afspejler det på mødet drøftede.

På mødet diskuterede parterne de typer af reparationer, der havde været på maskinerne siden opstart, jf. bilag C:

"Mr Zölls opened the meeting by stating that they find that the Scanomat OffiCina and MiniCafé units are of unique design, have a userfriendly software/keyboard, and dispense nice drinks of fine quality. However, their customers have experienced some technical problems.

The problems that have occurred are:

7. Cut-out of over heater (without any obvious reason)

8. Cut-out of heating element

9. Variations in cup volume dispensed from MiniCafé units

10. Defective CPU boards

11. Defective solenoids

Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH has received a total of 77 OffiCina and 33 MiniCafé units. 19 MiniCafé and 53 OffiCina of these units remain in stock."

På mødet blev der desuden foretaget tests af tre maskiner, nummer 4351746, 4351734 og 42508000. Vedrørende sidstnævnte maskine fremgår det af referatet, at denne havde produceret 21.000 kopper kaffe på 4 - 6 måneder, hvilket svarer til mellem 175 og 115 kopper pr. dag. Der er tale om en meget lille maskine for så vidt angår størrelse og kapacitet, der bliver købt af kunder, hvis primære behov er at få en kompakt maskine, og Scanomat gør gældende, at en forhandler som Zölls med et almindeligt branchekendskab bør vide, at maskinen er beregnet til at producere i størrelsesordenen 50 kopper pr. dag.

Zölls har gjort gældende, at samtlige forhold, der blev diskuteret i på mødet, skulle udgøre væsentlige, hævebegrundende mangler. Dette er helt oplagt ikke korrekt og bestrides. Det afgørende er, at Zölls ikke meddelte Scanomat dette på det relevante tidspunkt, ligesom Zölls ikke varslede ophævelse.

Parterne nåede følgende konklusion på mødet, jf. bilag C:

"As a gesture - and without prejudice - Scanomat has decided to draw back the units presently in stock at Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH in order to go over these units and implement our latest hardware and software.

Scanomat will see to it that the units are return to Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH as soon as possible."

Det fastholdes således, at den på mødet den 22. september 2004 aftalte opgradering alene blev tilbudt pr. kulance og uden anerkendelse af, at der skulle have foreligget en væsentlig misligholdelse af Aftalen. Opgraderingen bestod i, at følgende elementer blev skiftet:

 slanger (der afgav smag)

 ledningsnet (for at give mulighed for separat tevand)

 software (for at understøtte den ekstra funktion)

 smeltesikring.

Det skal særligt bemærkes, at smeltesikringen alene blev udskiftet fordi den afbrød uden grund, dvs. koblede ud for tidligt, og dermed ikke fordi dette forhold var påberåbt som en mangel fra Zölls' side.

Det gøres gældende at opgraderingen - uanset om denne blev tilbudt kulancemæssigt eller ej - klart ligger inden for Scanomats afhjælpningsret både efter Aftalen og efter købeloven. Det skal fremhæves, at Zölls har anerkendt, at Scanomat har ret til at afhjælpe mangler, og at Zölls på side 2 i stævningen selv har bekræftet, at de maskiner, der efter fælles aftale blev returneret til Scanomat i oktober 2004, alle blev afhjulpet og tilbageleveret til Zölls i henholdsvis januar og juni 2005.

7. Zölls' påståede ophævelse den 9. december 2004

Zölls skrev en email til Scanomat den 9. december 2004, bilag D, hvoraf følgende fremgår:

"Siden vi returnerede de 73 maskiner til Deres firma, har vi modtaget yderligere 7 reklamationer over maskiner leveret af os. […]

Vi vil hæve købet af de i henhold til kontrakt af 8. maj 2003 afgivne ordrer på maskiner, da hverken OffiCina eller MiniCafé er teknisk færdigudviklede. Ud af de 73 returnerede maskiner bedes De fortsat efter teknisk opgradering sende os 5 OffiCina og 5 MiniCafé til testformål, således at vi kan afprøve funktionen af de nye indbyggede dele.

De resterende 63 maskiner bedes De først sende tilbage, når det efter testfasen er blevet konstateret, at de indbyggede dele er funktionsdygtige."

Zölls har gjort gældende, at man ophævede Aftalen i denne email. Dette bestrides af flere grunde.

For det første fandtes der ikke nogen hævebegrundende mangler på dette tidspunkt.

For det andet var parterne blevet enige om, at Scanomat skulle tilbagetage maskinerne for at opgradere disse, og denne afhjælpning var i gang den 9. december 2004. Allerede fordi Scanomat kunne opgradere maskinerne uden omkostninger og uden væsentlig ulempe for Zölls, havde Zölls ikke adgang til at ophæve købet. Afhjælpningsretten er da også anerkendt af Zölls på side 2 i stævningen og side 15 i Processkrift I.

For det tredje opfylder reklamationen ikke kravene efter Aftalen eller købeloven, idet den ikke er tilstrækkelig klar. Det er således et krav, at reklamationen har et klart indhold, således at der ikke kan være i tvivl om, at køberen vil hæve købet. Den reklamation Zölls afgav i bilag D var meget uklar og var endvidere afgivet af en medarbejder hos Zölls (Petra Kützing), der ikke har forhandlet eller underskrevet Aftalen, og som heller ikke har kompetence til at foretage et så drastisk skridt, som en ophævelse vil være.

Det skal supplerende bemærkes, at både Scanomat og Zölls i foråret og sommeren 2005 korrespondererede om Aftalen, som om denne stadig var i kraft.

Zölls har som et selvstændigt synspunkt gjort gældende, at ophævelsen isoleret set var berettiget, da "nachfristen" i Aftalen på 3 uger var overskredet. Allerede fordi Aftalen ikke hjemler mulighed herfor, kan en sådan ophævelse aldrig være gyldig. Det væsentlige er dog, at mailen af 9. december 2004 intet nævner om, at Scanomat skulle have været i misligholdelse med sin afhjælpningsret.

Herefter gør Scanomat samlet set gældende, at Zölls ikke kan anses for at have ophævet Aftalen den 9. december 2004, bilag D.

8. Det "nye kontraktforhold" efter den 9. december 2004

Under den seneste del af den skriftlige forberedelse er Zölls fremkommet med et nyt synspunkt om, at der efter den 9. december 2004 skulle have eksisteret et nyt kontraktforhold parterne imellem vedrørende de opgraderede maskiner. Zölls har anført følgende:

"Zölls [gør] gældende, at den oprindelige aftale af 8. maj 2003 blev ophævet af Zölls den 9. december 2004, og at der mellem parterne i stedet blev indgået en ny og selvstændig kontrakt vedrørende opgraderede maskiner.

Det gøres i den forbindelse gældende, at den mellem parterne indgåede aftale vedrørende de opgraderede maskiner (stiltiende) var aftalt tilsvarende ophævelsesvilkår som i parternes oprindelige aftale af maj 2003. Ophævelsesvilkår svarende til vilkårene i parternes oprindelige aftale af maj 2003 kan også siges at have udviklet sig til en praksis mellem parterne."

Det ligger fast, at der ikke efter 9. december 2004 har foreligget nogen "ny" skriftlig aftale mellem parterne.

Det ligger også fast, at begge parter - herunder Zölls - i hele det efterfølgende forløb i 2005 og 2006 har henvist til samme kontrakt (Aftalen), som stedse har været gældende mellem parterne.

Zölls er derfor nødsaget til at gøre gældende, at der stiltiende skulle være aftalt en ny kontrakt mellem parterne alenevedrørende de opgraderede maskiner, og at der stiltiende (eller som en udviklet praksis) skulle gælde de samme vilkår for denne kontrakt, som for Aftalen.

Det er for Scanomat åbenbart, at der intet grundlag er for Zölls nye synspunkt, og Scanomat er af den opfattelse, at Zölls' nye synspunkt er opfundet til lejligheden. Desuden hænger det nye synspunkt slet ikke sammen med, hvad der tidligere er blevet gjort gældende af Zölls.

Det er ganske udelukket, at Zölls som professionel køber - og Scanomat som professionel sælger - ville afgive en ny ordre på 73 kaffemaskiner, uden at der forelå en skriftlig kontrakt. Bilag D omhandler heller ikke efter sit indhold en ny kontrakt eller et nyt kontraktforhold, men omtaler derimod alene den eksisterende Aftale.

Virkeligheden er da også, at Aftalen ikke kunne hæves i december 2004, hvor man specifikt havde aftalt, at de allerede til Zölls leverede maskiner skulle opgraderes.

Scanomat gør derfor gældende, at emailen af 9. december 2004 i bilag D ikke kan betragtes som afgivelse af en ny og selvstændig ordre. Derimod var parterne enige om, at Scanomat skulle opgradere maskinerne, og når Zölls havde godkendt opgraderingen, ville Aftalen fortsætte.

9. Den endelige accept af de opgraderede maskiner i sommeren 2005

Zölls fik tilsendt 6 opgraderede maskiner af hver model den 18. januar 2005, jf. bilag E. Herefter blev Zölls indrømmet en lang periode til at teste maskinerne endnu engang og godkende opgraderingen. Scanomat rykkede Zölls flere gange i løbet af foråret for at få svar på, om opgraderingen kunne accepteres, jf. bilag F og bilag G. Zölls svarede først tilbage den 3. juni 2005, jf. bilag G:

"Vores hr. Kaiser har sammen med hr. Flemming og hr. Rasmussen fra Deres firma aftalt forskellige ændringer. Ved de allerede leverede maskiner var disse dog ikke foretaget fuldt ud.

Vandtank - udskiftning af gennemstrømsopvarmning

Ny niveausensor i MiniCafé

Udtagning af vandsensor

Sidste nye software

Beskyttelsesfolie ved gennemstrømningsopvarmer

Efter afprøvning indlægges 3 programversioner skulle alt dette være i orden, kan De afsende maskinerne."

Det gøres gældende, at bilaget dokumenterer, at Zölls havde accepteret opgraderingen, når ovennævnte (nye) forhold var bragt på plads. Scanomat skulle herefter sende de resterende 61 maskiner til Zölls.

Når der refereres til "nye" forhold, er det i virkeligheden udtryk for, at de i bilag G nævnte ændringer ikke havde noget med den opgradering at gøre, som parterne havde aftalt i efteråret 2004, idet ændringerne i bilag G var udtryk for et "ønskekatalog", som Zölls havde fremsat overfor Scanomat omkring maskinernes funktionalitet.

Scanomat udførte de aftalte justeringer, hvorefter maskinerne blev sendt til Zölls den 15. juni 2005. Det gøres gældende, at Zölls herefter må anses for at have accepteret opgraderingen af maskinerne, ligesom eventuelle påberåbte mangler var afhjulpet og derfor ikke længere havde betydning.

10. Korrespondance i efteråret 2005

Den 6. september 2005 - mere end to måneder efter accepten af de opgraderede maskiner - vendte Zölls tilbage, bilag 77. Zölls meddelte, at man ville indstille salget af kaffemaskinerne, men det fremgår dog af bilaget, at Zölls alene kunne henvise til to konkrete maskiner ud af de i alt 73 returnerede maskiner, hvor man angiveligt skulle have oplevet problemer. Desuden ses det i bilaget, at det kun var den ene maskines fejl, der var udførligt beskrevet, mens fejlen på den anden maskine ikke var beskrevet.

Den 7. september 2005 returnerede Zölls en af de to maskiner, der var omtalt i mailen af 6. september 2005, og Scanomat svarede specifikt på denne reklamation ved brev af 6. oktober 2005, bilag 80 (oversat ved bilag W), hvor Scanomat afviste indsigelserne fra Zölls med henvisning til, at maskinen ikke var blevet opgraderet, da den aldrig var blevet returneret af Zölls.

Zölls henviser desuden til bilagene 76, 78, 79, 81, 82 og 83, som skulle vise, at der var "omfattende fejl og mangler ved maskinerne", også efter opgraderingen. Bilagene vedrører - bortset fra bilag 82 - imidlertid alene reklamationer under garantien og har dermed intet at gøre med spørgsmålet om misligholdelse af Aftalen.

På baggrund af ovenstående gør Scanomat gældende, at de 73 opgraderede maskiner var funktionsdygtige og virkede uden problemer, hvilket også til fulde er dokumenteret af skønsmanden i dennes rapporter.

Den 10. oktober 2005 kontaktede Scanomat Zölls vedrørende leveringsplanen i parternes Aftale, jf. bilag H. Det var naturligt at erindre om aftageforpligtelsen på dette tidspunkt, hvor den oprindelige Aftale fortsatte med de opgraderede maskiner. Zölls havde som bekendt ikke opfyldt sin aftageforpligtelse efter Aftalen, og som det fremgår af bilag H, havde Scanomat tillige tilbudt, at værdien af den samlede Aftale kunne konverteres, således at leveringerne fremover skulle angå maskinen Cafecino Pro 4 Compact.

Parterne korresponderede de efterfølgende dage, jf. bilag 103, 104 og bilag X og Y. I denne korrespondance anførte Zölls bl.a., at man erkendte, at Scanomat havde ret til at udbedre maskinerne, hvilket Scanomat også havde tilbudt og udført.

Faktum på dette tidspunkt i efteråret 2005 var, at Zölls alene havde nævnt konkrete problemer med i alt 3 maskiner ud af de 73, der var blevet opgraderet. Faktum er endvidere, at ingen af de påståede fej på disse 3 maskiner er omtalt af skønsmanden i sine rapporter, hvilket klart understøtter, at Zölls ikke havde noget grundlag for sine synspunkter.

11. Mødet den 14. november 2005 og Zölls' påståede ophævelse af Aftalen

Den 14. november 2005 havde parterne et møde på Scanomats kontor i Kokkedal for at diskutere de problemer, som Zölls hævdede, der fortsat var med maskinerne.

Scanomats mødereferat af 16. november 2005 findes i bilag I, mens Zölls har fremlagt et brev vedrørende mødet dateret 16. november 2005 i bilag 84 (oversat i bilag Z). Parterne har fortsat meget forskellige opfattelser af, hvad der blev aftalt på mødet, men det ligger dog fast, at Zölls først har udarbejdet bilag 84, efter Zölls har modtaget bilag I.

Af bilag I fremgår, at parterne for det første indgik en aftale vedrørende ingredienser til kaffemaskinerne. For det andet diskuterede parterne aftageforpligtelsen under den oprindelige Aftale. Zölls opfordrede Scanomat til at fremkomme med et forslag til løsning af parternes uenighed, hvilket skete ved, at Scanomat tilbød at levere en ny type kaffemaskiner, dog på betingelse af, at Zölls fik en aftageforpligtelse for de nye maskiner svarende til den oprindelige forpligtelse for OffiCina og MiniCafemodellen.

Således blev det aftalt, at Zölls skulle modtage tre nye typer maskiner på prøve og beslutte sig for hvilken maskine, man ville aftage, jf. bilag I:

"Mr. Zölls placed the below trial order which will be shipped along with the ingredients:

5 units Pro 4 CafeCino US Compact 1,549.00 Euro per unit

2 units Barista B2C (test price) 5,393.00 Euro per unit

5 units Barista B2C Compact (to be shipped 2,390.00 Euro per unit

when ready, test price)

The above test machines will be paid for and as agreed the company J. G. Zölls Vertriebs GmbH will have 2 months (60 days) as from date of arrival in Langenzenn to complete the tests. Not till the company of Zölls will have chosen which of the trial machines they want to carry on with and found the machines satisfactory for the market and acknowledged their willingness to place orders for such machines to a value equal to the remaining value of our contract, will a credit note covering the value of the returned, nonused OffiCina and MiniCafé machines be issued out of goodwill. The sum of the credit note can be used for buying new Scanomat machines only." (min understregning)

Herefter opregnede Scanomat værdien af de resterende maskiner i henhold til Aftalen:

"The remaining value of our present contract and purchase agreement, including the rises in the prices authorised by the contract, i.e. 5 % p.a., has been made up as follows:

900 * 1,323.00 (OffiCina) 1,190,700.00 Euro"

På denne baggrund gøres det gældende, at parterne blev enige om, at Aftalen skulle køre videre, men på ændrede vilkår. Under mødet var Zölls fuldt ud klar over, at Scanomats tilbud kun blev fremsat under forudsætning af, at Zölls ville opfylde forpligtelsen til at aftage de resterende 900 kaffemaskiner. Parterne refererede således under hele mødet til Aftalen og den oprindelige aftageforpligtelse.

Det gøres gældende, at Scanomat på mødet viste samarbejdsvilje ved at give Zölls muligheden for at aftage nogle andre kaffemaskiner end de oprindeligt aftalte. Scanomat var ellers fuldt ud berettiget til at fastholde Zölls på at aftage OffiCina- og MiniCafé-modellerne, men på Zölls' opfordring tilbød Scanomat en alternativ løsning, som Zölls accepterede.

Zölls har gjort gældende, at Zölls på mødet skulle have ophævet parternes (stiltiende) aftale vedrørende de opgraderede maskiner, samt at der på mødet blev indgået endnu en ny (stiltiende) aftale mellem parterne; denne gang vedrørende test af de nye maskintyper. Denne nye aftale var ifølge Zölls ikke betinget af nogen aftageforpligtelse.

Rent bortset fra, at ingen af disse stiltiende aftaler er omtalt i Zölls' eget referat fra mødet, jf. bilag 84, må Zölls' synspunkt også klart bestrides, da det er uden hold i virkeligheden. De på mødet tilstedeværende personer vil under hovedforhandlingen kunne bekræfte det, der fremgår af mødereferatet i bilag I.

På dette sted skal det fremhæves, at skønsmanden i sine rapporter klart og tydeligt har bekræftet, at alle de tidligere problemer med maskinerne var løst ved opgraderingen. Der er dermed intet grundlag for Zölls at hævde, at der forelå hævebegrundende mangler ved maskinerne i november 2005. Selv hvis der havde været hævebegrundende mangler, som der var reklameret korrekt over, ville Scanomat have haft afhjælpningsret også i forhold til disse mangler.

På denne baggrund gøres det gældende, at Zölls ikke kan anses for at have ophævet Aftalen på mødet den 14. november 2005, dels fordi der ikke var juridisk grundlag herfor, dels fordi den påståede meddelelse om ophævelse ikke er blevet modtaget/opfattet hos Scanomat, ligesom den ikke fremgår noget sted i bilagsmaterialet.

Desuden gøres det gældende, at Zölls ej heller har ophævet Aftalen ved brev af 16. november 2005, jf. bilag 84. Endelig gøres det gældende, at det forhold, at der (angiveligt) er tale om en fuldstændig ophævelse, også fremadrettet, skærper kravene til ophævelsens klarhed.

Det kan oplyses, at Scanomat sendte de aftalte nye modeller af sine kaffemaskiner til Zölls den 22. november 2005.

Zölls skrev til Scanomat den 8. marts 2006, jf. bilag 105, hvoraf det fremgår, at Zölls spurgte til leveringen af de nye typer kaffemaskiner, som blev aftalt på mødet den 14. november 2005, samt til udstedelsen af en kreditnota på de returnerede maskiner.

Scanomat svarede samme dag, jf. bilag L, og heraf fremgår at Scanomat henholdt sig til det, der blev aftalt på mødet den 14. november 2005, nemlig at Zölls skulle aftage de nye maskiner for et beløb svarende til værdien af de resterende 900 maskiner efter Aftalen.

Herefter havde parterne en del forligsforhandlinger over email i den resterende del af 2006 og ind i 2007, dog uden resultat.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Zölls under den skriftlige forberedelse har ændret sine anbringender for så vidt angår ophævelsen. I replikken af 27. maj 2008 angav Zölls, at Zölls havde ophævet Aftalen hele fem gange. Således fremgår det af side 4 og 8, at Zölls har ophævet Aftalen den 9. december 2004 ved bilag D, den 14. november 2005 ved bilag 84, den 18. november 2005 ved bilag 85, den 13. april 2006 ved bilag 101 og den 31. maj 2006 ved bilag 102.

I de seneste processkrifter fra 2012 har Zölls introduceret synspunktet om, at Zölls ophævede den første Aftale den 22. september 2004, hvorefter der blev indgået en ny (stiltiende) aftale, som efterfølgende blev ophævet den 14. november 2005.

Selve det forhold, at Zölls dels har angivet at have ophævet Aftalen fem gange, dels har ændret dette til et nyt synspunkt om, at der skulle være to aftaler, viser i sig selv, at ingen af ophævelsesskrivelserne har haft den klarhed, der med rimelighed kan forventes for en så indgribende handling i parternes samarbejde.

12. Den reelle baggrund for ophævelsen

Scanomat gør gældende, at grunden til, at Zölls ikke kunne aftage det aftalte antal maskiner, var, at Zölls ikke have undersøgt det tyske marked godt nok og derfor ikke kendte kundernes behov. Zölls havde angiveligt ikke undersøgt, om der var den fornødne efterspørgsel på disse typer kompakte maskiner. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Zölls ved Aftalens indgåelse netop indestod for, at maskinerne var egnet til det tyske marked såvel teknisk som designmæssigt, jf. bilag 1.

Et andet forhold, der klart dokumenterer, at Zölls' manglende salg skyldes egne forhold, er, at de andre forhandlere, som Scanomat handlede med, aftog maskinerne i relativt stort omfang og solgte dem til slutbrugere uden problemer. Således er der blevet solgt ca. 5.000 stk. OffiCina og MiniCafé maskiner til andre kunder udover Zölls, ligesom maskinerne stadig er i produktion hos Scanomat. Salget til andre kunder fremgår af bilag AF og AG og vil blive uddybet under hovedforhandlingen.

På denne baggrund gøres det gældende, at Zölls har misligholdt Aftalen ved ikke at leve op til aftageforpligtelsen.

13. De enkelte påståede mangeltyper

Det gøres overordnet gældende, at det alene for Retten er relevant at tage stilling til de mangler og defekter, som Zölls har påberåbt sig forud for de ophævelser, som Zölls gør gældende har været foretaget.

Det kan dermed ikke have betydning for sagen om skønsmanden - hvilket bestrides - ved sin gennemgang skulle have opdaget mangler eller defekter ved maskinerne, når disse ikke har været påberåbt af Zölls på det relevante tidspunkt.

Det skal indledningsvis bemærkes, at Zölls' omfattende mængde af bilag for det første (næsten) uden undtagelse omhandler reklamationer under garantien, og for det andet dækker over et meget begrænset antal reklamationer, idet flere af bilagene vedrører samme maskine eller samme komponent. Dette gælder fx for bilagene 26 (arbejdsseddel), 30 (følgeseddel) og 31 (faktura), der alle vedrører maskine nr. 4250794.

Hvad der imidlertid er helt afgørende er, at ingen af de i bilagene omtalte problemer er omtalt i skønsmandens rapporter som værende væsentlige, hvilket i sig selv dokumenterer, at maskinerne ikke led af væsentlige fejl og mangler.

Derimod angiver skønsmanden i rapporterne, at maskinerne OffiCina og MiniCafé er fornuftigt dimensionerede og pålidelige. Der ses ikke forhold, design eller valg af komponenter, der kan indikere dårlig kvalitet. Desuden angiver skønsmanden, at det for de pågældende maskiner er ganske normalt med et vist omfang af service pga. håndtering af materialer samt rengøring.

13.1 Softwareopdateringer

Indledningsvis gøres det gældende, at opdatering af softwaren på en kaffemaskine ikke udgør en mangel. Tværtimod er der tale om, at maskinen forbedres gennem softwareopdateringen. Det er normalt for et produkt som en kaffemaskine, at den videreudvikles efter leveringen ved hjælp af ny software. Dette er blot et udtryk for, at al software er dynamisk, og at maskinen opdateres i takt med den tekniske udvikling.

Mens maskinerne var i drift hos Zölls og dennes kunder, skete der fire gange opdatering af softwaren. Første opdatering skete den 3. september 2003, hvor softwaren blev opdateret fra version 3.21 til version 3.25. Anden opdatering skete den 18. september 2003 fra version 3.25 til 3.26. Tredje og fjerde opdatering skete den 8. april 2004 fra version 3.60 til 4.51 og fra 4.51 til 4.60. Se i det hele bilag Å.

Det gøres gældende, at kun visse opdateringer blev installeret på Scanomats foranledning, mens andre opdateringer var ønsket af Zölls. Således ønskede Zölls dels at separat tevand kunne udskænkes, dels at der ikke var blinkende lys under udskænkning, hvilke nødvendiggjorde to opdateringer. Det af Zölls nævnte omfang på syv softwareopdateringer skyldes derfor til dels Zölls' egne ønsker.

Endvidere gøres det gældende, at softwareopdateringerne var nemme at håndtere for Zölls og deres kunder. Softwareopdateringerne bestod i en elektronisk fil, som kunne tilsendes pr. email, jf. fx bilag 16 og 17, eller på en Cdrom. Opdateringen var enkel at installere, og det var meningen, at Zölls selv skulle håndtere dette. Det kan derfor aldrig betegnes som en mangel, endsige en hævebegrundende mangel, at maskinerne fik softwareopdateringer.

Dette understøttes af skønsmandens svar på spørgsmål 12B-14A, hvor det er angivet, at udarbejdelse af software, som er tilpasset kundens behov og ønsker, er en service, som langt fra alle tilbyder. Det kræver en god styring, specielt ved efterfølgende opdateringer af maskiner. En softwareopdatering kan udføres af en tekniker hos kunden på ca. 15 minutter.

Flemming Rasmussen fra Scanomat vil forklare nærmere om softwareopdateringerne under hovedforhandlingen.

13.2 Defekt CPU

Ved skønsforretningen undersøgte skønsmanden CPU'en og dens funktion i forbindelse med spørgsmål 10. Skønsmanden modtog fem CPU-boards, hvoraf tre var synligt defekte. Ud af de defekte CPU-boards havde to afbrækkede konnektorer, hvilket kunne skyldes for hårdhændet behandling ved samling, herunder evt. ved service, eller for lidt plads i kabinettet. Hermed pegede skønsmanden på, at defekten også kunne skyldes Zölls' teknikere.

Det tredje CPU-board havde brændte komponenter, hvilket skønsmanden tilskrev for-hold omkring eksterne komponenter. I den forbindelse gør Scanomat gældende, at problemet med CPU'en skyldtes, at trækspolen i visse tilfælde trak for lang tid, hvilket til sidst medførte kortslutning. Dette problem blev imidlertid løst ved opdatering af softwaren allerede i 2003.

Problemerne omkring CPU kan således ikke kvalificeres som mangler.

13.3 Afbrudte gennemløbsvarmere

Problemet med gennemløbsvarmerne (varmelegemerne) var, at de blev afbrudt, hvilket kan skyldes manglende afkalkning, idet et tykt lag kalk i varmtvandstanken kan føre til øget belastning af varmeelementet, hvorved der sker overbrænding. Det kan således ikke udelukkes, at de afbrændte gennemløbsvarmere skyldes manglende afkalkning af maskinerne - altså forhold hos Zölls eller i Zölls' kontrolsfære - hvilket Scanomat naturligvis ikke bærer ansvaret for. Det må anses som en naturlig del af det at købe en kaffemaskine, at kunden også sørger for afkalkning af maskinen.

Det gøres gældende, at Zölls under alle omstændigheder ikke har dokumenteret, at dette var et generelt problem ved maskinerne. Zölls har angivet, at det påståede problem blev værre efter opgraderingen med installeringen af D74A. Dette fremstår aldeles udokumenteret og bestrides.

13.4 Afbrændte overbelastningssikringer

Som det fremgår gennemgående af skønsrapporterne blev problemet med afbrænding af overbelastningssikringen løst, da smeltesikringen blev skiftet ud med D74A, se fx svaret spørgsmål 6C. Det fremstår således helt udokumenteret, når Zölls har angivet, at overbelastningssikringen D74A også afbrændte, og Scanomat har aldrig observeret dette eller fået besked herom. Zölls' oplysning bestrides.

På tidspunktet for den påståede ophævelse den 14. november 2005 var forholdet vedrørende smeltesikringen ikke relevant, da denne var blevet udskiftet.

I øvrigt fremgår det af skønsmandens svar på spørgsmål 1B, at problemerne med smeltesikringen kunne være opdaget ved en tørkogningstest i forbindelse med leveringen. Scanomat gør gældende, at Zölls under de udførte tests burde være blevet bekendt med smeltesikringens funktionalitet.

13.5 Smagsproblemer på grund af forkerte silikoneslanger

Parterne er enige om, at der under opstartsfasen i efteråret 2003 blev konstateret smagsproblemer i kaffemaskinerne, hvilket fremgår af bilag A. Problemerne blev imidlertid løst med det samme, idet Scanomat udskiftede slangerne med en anden type, hvorfor Scanomat gør gældende, at denne mangel heller ikke var aktuel på tidspunktet for ophævelse.

13.6 CE-mærkning og EN-standarder

Zölls har under den seneste del af den skriftlige forberedelse angivet, at kaffemaskinerne tillige led af mangler i forhold til reglerne for godkendelse af elektrisk materiel, herunder CE-mærkning og EN-standarder efter Lavspændingsdirektivet. Zölls har i den forbindelse henvist til bilag 7, som er en rapport fra diplomingeniør Gölzer af 12. december 2006, og bilag 8, som er en supplerende udtalelse af 2. april 2008. Det bemærkes, at disse bilag efter parternes skriftveksling herom blev tilladt fremlagt i sagen, men at bilagene dog ikke blev fremsendt til skønsmanden.

I bilag 7 og 8 har diplomingeniør Gölzer angivet, at Scanomat ikke har overholdt gældende standarder på området for kaffemaskiner. Parterne er enige om, at Scanomat blandt andet er underlagt standarderne EN 60335-1 og EN 60335-2-75. Diplomingeniør Gölzer har anført, at Scanomat ikke har overholdt sidstnævnte standard.

Det fremgår af den første skønsrapport, at skønsmanden støtter Scanomats synspunkt, idet standarden EN-60335-2-75 først blev påtvunget at skulle anvendes efter den 1. marts 2007.

Skønsmanden har overordnet konkluderet, at både smeltesikringen og termoafbryderen D74A var egnet til at beskytte mod brandfare. Desuden levede begge sikringer op til kravet om ikke at have automatisk genindkobling. Skønsmanden har dernæst konkluderet, at de eventuelle sikkerhedsproblemer der havde været med maskinerne - både for så vidt angår temperaturregulering og CE-mærkning - blev løst efter maskinerne blev opgraderet med D74A. Derfor er det af Zölls anførte om den potentielle sikkerhedsrisiko ved smeltesikringen irrelevant.

Samtidig var indsigelsen vedrørende CE-mærkning ikke påberåbt af Zölls førend i 2006, idet indsigelsen først blev nævnt den 12. december 2006 ved fremkomsten af den af Zölls ensidigt indhentede rapport. Ved vurderingen af Zölls påståede ophævelse den 9. december 2004 eller den 14. november 2005 kan der alene tages stilling til de hævebegrundende mangler, der blev nævnt på daværende tidspunkt, hvilket fremgår af Sø- og Handelsrettens dom H 74/03 afsagt den 28. april 2006:

"Efterprøvelsen af, om Citroëns ophævelse af forhandlerkontrakten var berettiget, må ske med udgangspunkt i det, som er angivet i skrivelsen af 18. marts 2002."

Zölls' indsigelse vedrørende CE-mærkning er således irrelevant for ophævelsen den 14. november 2005. Ydermere er forholdet det, at der alene var tale om en potentiel sikkerhedsrisiko, som aldrig havde manifesteret sig i et konkret problem i en maskine. Da indsigelsen endelig blev påberåbt i 2006, var det potentielle problem ikke længere eksisterende, da maskinerne efter opgraderingen i sommeren 2005 var lovligt CE-mærkede.

Zölls har endvidere henvist til bilag S, som er en email af 23. juli 2008 fra Scanomat til Sikkerhedsstyrelsen. Emailen beskriver et problem, som ikke er og aldrig har været relevant i forhold til Zölls. Det fremgår af emailen, at Scanomat tog kontakt til Sikkerhedsstyrelsen som en standardprocedure, og at der var tale om en fejl, som kun var teoretisk og aldrig var set i virkeligheden.

13.7 Sammenfattende om de påståede mangeltyper

Samlet set gør Scanomat gældende, at hver eneste af de påståede mangler enten er bagatelagtige, er forhold for hvilke Zölls selv bærer ansvaret, eller er blevet afhjulpet af Scanomat. Derfor var der ikke ved ophævelsen den 14. november 2005 nogen mangler - og slet ikke nogen væsentlige mangler - der kunne berretige Zölls til at ophæve Aftalen.

Idet ophævelsen har været uberettiget, er Zölls ansvarlig for Scanomats tab som følge heraf.

14. Skønsrapporterne

Zölls har rejst tvivl om skønsrapporternes lødighed, idet Zölls har hævdet, at skønsmanden skulle have fået andre maskiner til gennemgang end de maskiner, som Scanomat opgraderede og fremsendte til Zölls i 2005.

Scanomat bestrider denne påstand, som er helt udokumenteret.

Faktum er, at skønsmanden har modtaget et varieret udvalg af maskiner, hvoraf nogle var opgraderede, mens andre ikke var. De maskiner, som skønsmanden har modtaget fra Scanomat, har haft de opgraderinger, som parterne aftalte i sommeren 2005. Herudover har Scanomat selv foretaget tre ubetydelige ændringer i forhold til de oprindelige maskiner, som intet har at gøre med de mangler, som Zölls påberåber sig.

Det er desuden afgørende, at skønsmanden i sine konklusioner ikke sondrer mellem hvilke maskiner, der er undersøgt. Det vil sige, at for alle maskiner, der har fået installeret den nye sikring D74A, er eventuelle sikkerhedsproblemer løst.

Det må herefter være klart, at skønsrapporterne kan lægges til grund som et lødigt bevis, og at der intet grundlag skulle være for at medtage maskinerne i retten til den mundtlige forhandling. I det følgende gennemgås de vigtige konklusioner fra de to skønsrapporter.

14.1 Skønsrapport af 9. februar 2011 I forbindelse med den første skønsrapport, bilag AA, fik skønsmanden tilsendt 8 OffiCina maskiner, hvoraf 3 var med smeltesikring og 5 var opgraderet med en termoafbryder (også kaldet D74A). Desuden fik skønsmanden tilsendt 4 MiniCafé maskiner, som alle var med smeltesikring. Opgraderingen fra smeltesikring til termoafbryder fandt som beskrevet sted efter mødet den 22. september 2004 og var endeligt godkendt af Zölls den 3. juni 2005.

Under spørgsmål 1B konkluderer skønsmanden, at problemerne med smeltesikringen kunne være opdaget ved en tørkogningstest, enten inden aftalens indgåelse eller ved leveringen. Scanomat gør derfor gældende, at Zölls under testene foretaget før Aftalens indgåelse burde være blevet bekendt med smeltesikringens funktionalitet.

Under spørgsmål 1E angiver skønsmanden, at udefrakommende påvirkninger kan være medvirkende årsag til problemerne med kaffemaskiner. Dette inkluderer manglende vandtilførsel og tilkalkning. I den forbindelse henvises til afsnit 6, hvor det på mødet den 22. september 2004 kom frem, at det ikke kunne udelukkes, at problemerne med maskinerne skyldtes forhold hos Zölls eller dennes kunder. Scanomat gør gældende, at mangelansvaret ikke omfatter problemer, der skyldes kundens unormale brug af kaffemaskinerne.

Dernæst kommenterer skønsmanden på afhjælpning af problemet i maskinerne. Som beskrevet fandt skønsmanden, at smeltesikringen ikke gav maskinen den tilstrækkelige sikkerhed. I forlængelse heraf angiver skønsmanden under spørgsmål 6C, at ved opgraderingen af maskinerne med D74A blev problemet løst. Således gør Scanomat gældende, at efter opgraderingen i foråret/sommeren 2005 var maskinerne fuldt funktionsdygtige, hvilket altså også gjaldt på tidspunktet for ophævelsen den 14. november 2005.

Skønsmanden behandler den løbende vedligeholdelse og servicering af maskinerne i spørgsmålene 12B - 14A. Skønsmanden angiver, at det for de pågældende maskiner er ganske normalt med et vist omfang af service pga. den megen håndtering af materialer samt rengøring. Skønsmanden angiver videre, at softwareopdatering ikke er ualmindeligt, da softwarevalidering er en meget kompleks proces. Det anførte understøtter Scanomats synspunkter, om at service skal ses som et positivt tilbud fra Scanomats side.

14.2 Supplerende skønsrapport af 3. februar 2012

Skønsmandens supplerende rapport, bilag AC, er udarbejdet på baggrund af de samme maskiner som den første rapport.

Skønsmanden anfører under spørgsmål 17B, at der for maskiner med D74A monteret ikke er konstateret nogen af følgende tre fejl: at varmelegemet kortsluttede, at varmelegemet brændte igennem til stel eller at varmelegemet brændte over.

Skønsmanden angiver under spørgsmål 23, at de gældende standarder ikke stiller krav om antallet af termoafbrydere, hvilket er en gentagelse af det skønsmanden svarede i spørgsmål 5.3. Standarderne har heller ikke krav til placeringen af sikringen ved strømtilgang eller strømafgang.

Under spørgsmål 26 uddyber skønsmanden, hvordan hans svar på spørgsmål 1C skal forstås. Hans opfattelse er, at termoafbryderen ikke er placeret forkert. Den angivne temperatur på 320 grader vedrører metallet på vandvarmeren og ikke termoafbryderen D74A. Temperaturen på denne sikkerhedskritiske komponent var væsentligt lavere og lå inden for standardens krav.

15. Ingredienser til kaffemaskinerne

Efter parternes Aftale gjaldt der en eksklusiv ret for Scanomat til at levere ingredienser til kaffemaskinerne fra den 1. januar 2004 og fremefter. Dette er ubestridt.

Zölls har anført, at Scanomat ikke leverede ingredienserne, og at Scanomat derved har misligholdt Aftalen. Scanomat bestrider dette, da det var Zölls, der forhindrede Scanomat i at foretage levering.

For det første havde Zölls efter egen opfattelse allerede ophævet Aftalen, hvorfor det ikke giver mening at gøre gældende, at det var Scanomat, der var i misligholdelse.

For det andet fremgår det af korrespondancen (bilag AK - AN), at Zölls ikke ville foretage effektiv betaling af sine bestillinger på ingredienserne, da Zölls ville modregne med et påstået tilgodehavende relateret til parternes uoverensstemmelser. Zölls havde ensidigt opstillet den betingelse for effektiv betaling, at Zölls ville få godtgjort sin betaling for de maskiner, som Zölls havde returneret til Scanomat. Scanomat skulle med andre ord acceptere Zölls synspunkt om, at Aftalen var ophævet med rette - ellers ville Zölls ikke betale for ordren.

På den baggrund gøres det gældende, at Zölls under alle omstændigheder har misligholdt Aftalen (anticiperet misligholdelse) om levering af ingredienser.

Det fastholdes, at Zölls ikke har levet op til forpligtelsen om alene at anvende Scanomats ingredienser til kaffemaskinerne. I den forbindelse gøres det gældende, at Scanomat med rette kunne forvente, at der blev aftaget den mængde ingredienser, som sagsøgtes krav tager udgangspunkt i, da dette havde en naturlig sammenhæng med den aftalte aftageforpligtelse vedrørende kaffemaskinerne.

16. Zölls' påstand

Zölls' påstand på EUR 635.094,82 fremstår udokumenteret.

Zölls har fremlagt bilag 106 med opgørelse af kravet, som er opdelt i seks forskellige tabskategorier. Disse behandles nedenfor.

16.1 Tilbagesendte maskiner

Zölls har påstået tilbagebetaling af den fulde købesum for returnerede maskiner på EUR 76.641,50. Zölls har anført, at der er tale om nye/ubrugte maskiner.

Det bemærkes, at Scanomat aldrig har modtaget disse maskiner. I henhold til købelovens § 57 kan køber kun få købesummen tilbage, hvis køber tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme stand og mængde. Det gøres derfor gældende, at Zölls ikke er berettiget til at kræve købesummen tilbagebetalt.

Selv hvis Scanomat modtager maskinerne retur, har Zölls ikke bevist, at der er tale om nye/ubrugte maskiner. Scanomat gør gældende, at afhængig af hvor længe maskinerne har været hos de pågældende kunder, skal der ske fradrag for brug. Således skal kravet nedsættes eller bortfalde i de tilfælde, hvor maskinerne ikke er i væsentlig samme stand som ved levering.

16.2 Tilbagetagne maskiner

Der henvises til bemærkninger anført ovenfor i afsnit 16.1. Det skal fremhæves, at alle maskinerne under dette punkt har stået ude hos kunder, hvorfor der under alle omstændigheder skal ske fradrag for brug, da maskinerne ikke kan tilbageleveres i væsentlig samme stand som ved levering. Zölls har derimod krævet nyprisen for maskinerne, og det gøres gældende, at Zölls ikke har ført bevis for, at dette er berettiget.

16.3 Afgivelse af kreditnota til kunder

I forbindelse med at Zölls har tilbagetaget maskiner fra kunder, har Zölls afgivet en kreditnota på 80 % af prisen for en maskine som en godtgørelse til kunden. Scanomat gør gældende, at dette krav ikke er berettiget, dels fordi der ikke var mangler ved maskinerne og derfor heller ikke noget grundlag for en godtgørelse, dels fordi de aftaler om godtgørelse, som Zölls har indgået med kunderne, ikke har nogen betydning i forhold til Scanomat.

Scanomat har i duplikken opfordret Zölls til at fremlægge dokumentation for de kreditnotaer, der er sendt ud til kunder i forbindelse med tilbagetagelse af maskiner.

Hertil har Zölls anført, at godskrivningen af kunderne skete som et nedslag i pris i forbindelse med kundernes køb af andre maskiner. Det bemærkes, at Zölls imidlertid ikke har fremlagt bevis for dette. Selv hvis det kan lægges til grund, at der er foretaget nedslag i prisen, fastholder Scanomat, at Zölls' aftale med kunderne herom ikke har betydning i forhold til Scanomat.

16.4 Udgifter til afhjælpning og omstilling

Zölls kræver betaling af teknikerudgifter og udgifter til omstilling af kaffemaskiner for EUR 19.300.

Dette krav bestrides, idet det fremgår direkte af Aftalens bilag B, at Zölls' egne udgifter til afhjælpning af mangler ikke kan kræves betalt af Scanomat. Desuden har Scanomat efter Aftalen ret til at afhjælpe mangler inden 3 uger efter, at manglen er specificeret af Zölls. Idet Scanomat har udfyldt sin afhjælpningsret, kan Zölls ikke få dækket omkostninger til afhjælpning foretaget af andre end Scanomat.

Scanomat har i duplikken opfordret Zölls til at dokumentere de anførte udgifter.

Zölls har imidlertid ikke besvaret denne opfordring. Derfor kan retten lægge til grund, at i fald udgifterne overhovedet kan anses for afholdt, så er der tale om udgifter, som Zölls ikke kan kræve erstattet af Scanomat.

16.5 Tabt dækningsbidrag - manglende maskinsalg .

Dette er den ene af de to største poster i Zölls' krav og opgjort med EUR 212 for 667 stk. OffiCinamaskiner og EUR 255 for 282 stk. MiniCafémaskiner. Det vil sige, at Zölls i sin opgørelse har forudsat, at Zölls kunne have solgt alle 1.000 maskiner, hvilket Scanomat imidlertid bestrider.

Som tidligere anført gør Scanomat gældende, at Zölls ikke forud for Aftalens indgåelse havde sikret sig, at der var tilstrækkelig efterspørgsel på de maskiner, som Zölls ville aftage. Efter Scanomats opfattelse, er der således berettiget tvivl om, hvorvidt Zölls ville have været i stand til at videresælge samtlige 1.000 maskiner, hvorfor opgørelsen reelt er af hypotetisk karakter.

Hvis retten kommer frem til, at de ca. 100 leverede maskiner led af væsentlige mangler, må det medføre, at Zölls kunne ophæve alene for disse maskinernes vedkommende og vel at mærke ikke for alle 1.000 maskiner. Derfor kan der i alle tilfælde kun beregnes tabt dækningsbidrag for de 100 leverede maskiner.

Zölls har ikke ført bevis for størrelsen af dækningsbidraget på EUR 212 for OffiCina og EUR 255 for MiniCafé.

16.6 Tabt dækningsbidrag - manglende ingredienssalg

Dette er den anden store post i Zölls' krav, og der kan henvises til bemærkningerne ovenfor i afsnit 16.5. Zölls har taget udgangspunkt i en gennemsnitlig årsomsætning på EUR 241,61 pr. maskine i en periode på 5 år og en dækningsgrad på 38,85 %. Det skal endnu engang fremhæves, at der under alle omstændigheder kun kan beregnes tabt dækningsbidrag for de 100 leverede maskiner og ikke for alle 1.000 maskiner.

Det bemærkes, at Zölls har angivet en forskel på indkøbspris og salgspris på næsten EUR 20 pr. kg. Kaffe. Scanomat bestrider, at dette tal skal lægges til grund, da det er usædvanligt højt.

Som dokumentation for den af Zölls angivne forskel på købs- og salgspris på kaffen har Zölls fremlagt bilag 112, som er et udskrift fra Zölls' IT-system.

Imidlertid fremgår det ikke klart af bilag 112, at kiloprisen for Royal Colombia skulle være henholdsvis EUR 32,08 i indkøbspris og EUR 53,70 i salgspris. Tværtimod ser det ud til, at der er tale om mængdepriser i bilag 112. Scanomat bestrider derfor fortsat, at forskellen på købs- og salgspris skulle være helt oppe i nærheden af EUR 20 pr. kg. Kaffe.

17. Scanomats modkrav

Scanomats modkrav består i et krav om tabt fortjeneste, dels vedrørende manglende salg af maskiner, dels vedrørende manglende salg af ingredienser. Begge delkrav er opgjort i bilag M, hvortil der henvises.

Zölls har rejst tvivl om den af Scanomat beregnede produktionspris for så vidt angår opgørelsen af manglende salg af maskiner i bilag M. I den forbindelse har Scanomat fået udarbejdet bilag AJ, som er en revisorerklæring fra statsautoriseret revisor Flemming Bernth. I erklæringen bekræfter revisor efter en prøvelse af de underliggende bilag, at de produktionspriser, som Scanomat har anvendt, er pålidelige og korrekte.

For så vidt angår manglende salg af ingredienser er dette opgjort i bilag M.

Zölls har endvidere bestridt opgørelsen fremlagt som bilag M i relation til tabt fortjeneste ved det manglende salg af ingredienser.

Det skal understreges, at bilag 97 og 98 er brugervejledninger og derfor ikke har noget med opskrifterne til maskinerne at gøre.

Scanomat har fremlagt en email fra Nestlé, bilag AJ, som dokumentation for henholdsvis købs- og salgspris af ingredienserne. Desuden har Scanomat fremlagt bilag AI, som er to fakturakopier sendt til Zölls. Det er disse priser, der er anvendt i bilag M<"

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Efter oplysningerne i sagen og kompleksiteten af de tekniske problemer med kaffemaskinerne, som også til dels er anerkendt af Scanomat, kan den indledende passus i aftalen om Zölls' forudgående brugstestning af enkelte kaffemaskiner ikke i sig selv afskære Zölls fra at gøre mangler gældende.

Efter oplysningerne om parternes løbende korrespondance og drøftelser, også ved møder, findes Zölls at have opfyldt sin pligt efter aftalen til at reklamere over for Scanomat. Zölls kan derfor heller ikke på dette grundlag afskæres fra at gøre mangler gældende.

Det væsentligste spørgsmål i sagen er herefter fortolkningen af aftalens bestemmelse om "Termination" og navnlig, om ordlyden "By any breach of contract" indebærer, at enhver type mangel kan begrunde ophævelse, eller om ophævelse forudsætter, at der er tale om en væsentlig mangel.

Retten finder, at bestemmelsen i overensstemmelse med sin klare ordlyd "any breach" må forstås sådan, at enhver type mangel kan begrunde ophævelse. Ud over ordlyden har retten ved denne afgørelse lagt vægt på, at aftaleteksten efter det oplyste er udformet af Scanomat, og at denne forståelse af bestemmelsen ikke strider imod aftalens indhold og kontekst i øvrigt. Retten har således også lagt vægt på, at bestemmelsen er formuleret gensidigt, sådan at begge parter havde en relativt enkel adgang til at komme ud af kontraktforholdet, hvis de ønskede det. Dette var selvsagt også i Scanomats interesse henset til, at aftalen omfattede et meget stort antal kaffemaskiner, og at Scanomat var ny på det tyske marked, mens Zölls var en noget mindre virksomhed og en ny samarbejdspartner, man ikke kendte i forvejen. Den omstændighed, at Zölls anbringende om fortolkningen af bestemmelsen om "Termination" først blev fremsat af Zölls nuværende advokat senere under sagen, kan ikke føre til et andet resultat.

Spørgsmålet er herefter, om der var mangler ved kaffemaskinerne, henholdsvis oprindeligt og efter den gennemførte opgradering af maskinerne.

Med hensyn til det først leverede parti kaffemaskiner kan det efter det foreliggende lægges til grund, at der var en række mangler ved disse maskiner, hvilket også til dels er anerkendt af Scanomat, som netop indvilligede i at opgradere maskinerne.

Med hensyn til det senere leverede parti opgraderede kaffemaskiner findes det også efter det foreliggende, herunder skønserklæringerne og forklaringerne fra de uvildige vidner Holger Henn og Martin C. Hass, at kunne lægges til grund, at der også var mangler ved disse maskiner. Dette støttes tillige af oplysningerne om parternes drøftelser og indgåede aftaler på mødet hos Scanomat i Kokkedal 14. november 2005, hvor Scanomat selv tilbød at levere en ny type kaffemaskine.

Efter rettens ovennævnte afgørelse om forståelsen af aftalens bestemmelse om "Termination" og "any breach" er der ikke anledning til at vurdere, om manglerne tillige var væsentlige.

Vedrørende tidspunktet for ophævelsen finder retten, at det kan lægges til grund, at Zölls ophævede aftalen i hvert fald i 2005, og at det uanset, at der ikke blev fremsendt et egentligt "registered letter" til Scanomat som nævnt i aftalen, stod Scanomat klart, at Zölls ønskede at komme ud af aftalen.

Zölls har således været berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår de allerede leverede kaffemaskiner og har ret til erstatning svarende til værdien heraf, i alt 103.686,50 Euro.

For så vidt angår Zölls øvrige erstatningskrav bemærkes det, at der for ingen af kravene er fremlagt tilstrækkeligt dokumentation. Særligt om de to store krav om tabt dækningsbidrag for manglende salg af henholdsvis maskiner og ingredienser bemærkes endvidere, at der hverken i parternes aftale eller i øvrigt findes grundlag for at kræve sådan erstatning.

Da Zöll har været berettiget til at ophæve aftalen, er der ikke anledning til at tage stilling til Scanomats selvstændige påstand.

På denne baggrund gives Zölls delvis medhold i den nedlagte betalingspåstand, således at Scanomat skal betale 103.686,50 Euro til Zölls, til dels betinget af udlevering af 29 stk. kaffemaskiner som nærmere angivet i påstanden.

Parterne har ikke behandlet spørgsmålet om forrentning under hovedforhandlingen. Retten finder derfor alene grundlag for at tillægge renter fra sagens anlæg.

Efter sagens udfald, forløb og omfang samt værdien af de nedlagte påstande skal Scanomat betale delvise sagsomkostninger til Zölls med i alt 500.000 kr., inkl. moms. Beløbet omfatter delvis dækning af udgifter til advokatbistand og retsafgifter svarende til det vundne beløb samt delvis dækning af udgifter til syn og skøn med 90.000 kr. og erstatning for udgifter til oversættelse og vidner med 40.000 kr.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Scanomat A/S, skal betale 103.686,50 Euro til sagsøger, Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. oktober 2007.

Betalingen af 29.227 Euro er betinget af udlevering af de omhandlede Officina kaffemaskiner og MiniCafé kaffemaskiner, som fortsat er i Zölls besiddelse (i alt 22 stk.), og betalingen af 18.585 Euro er betinget af udlevering af de omhandlede Compact EU Std. kaffemaskiner og Barista B2C kaffemaskiner, som fortsat er i Zölls besiddelse (i alt 7 stk.).

Scanomat A/S skal betale 500.000 kr. i sagsomkostninger til Joh. Gg. Zölls Vertriebs GmbH.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Søren Rathmann Lotte Wetterling Villy Rasmussen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den

En bestemmelse i parternes aftale om ret til "Termination" ved "any breach" skulle forstås sådan, at enhver type mangel og ikke blot væsentlige mangler kunne begrunde ophævelse. Det fandtes bevist, at der var mangler ved de af sagsøgte leverede kaffemaskiner, såvel oprindeligt som efter opgradering af maskinerne. Sagsøger havde derfor været berettiget til at ophæve aftalen og havde endvidere krav på erstatning.

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»