Erstatningskrav for olieforureningsbekæmpelse

Resumé

Sagen drejer sig om Forsvarskommandoens erstatningskrav for omkostninger afholdt til olieforureningsbekæmpelse på dansk søterritorium. 

Dom i sagen S-17-03 


Forsvarskommandoen
( Advokat Krester Krøger Kjær)
mod
1) Sønstabø Shipping A/S
(Advokat Morten Ligaard)
2) Dansk Bjergning og Bugsering A/S
(Advokat Jesper Hultmann Pedersen)

Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsvarskommandoen kan kræve sine omkostninger til oliebekæmpelse dækket.

Påstande

Forsvarskommandoen har nedlagt påstand om, at Sønstabø Shipping A/S (i det følgende Sønstabø
Shipping) skal betale 114.223,09 kr. med procesrente fra den 18. august 2001, og at Sønstabø Ship-
ping og Dansk Bjergning og Bugsering A/S (i det følgende DBB) in solidum, subsidiært alternativt,
skal betale 63.076,86 kr. med procesrente, for så vidt angår Sønstabo Shipping fra den 18. august
2001, og for så vidt angår DBB fra den 11. april 2003.


- 2 -

Sønstabø Shipping har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb og ned-
lagt selvstændig påstand om, at DBB skal friholde Sønstabø Shipping for ethvert ansvar vedrørende
den anden indsatsperiode fra den 8. til den 10. maj 2000.
DBB har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Første indsatsperiode: 23.-29. april 2000

Den 23. april 2000 grundstødte skibet Minerva, der er ejet af Sønstabo Shipping, ca. 2,5 sømil syd
for Grenå. Ved Minervas anmeldelse til Søværnets Operative Kommando (i det følgende SOK) blev
det oplyst, at skibets bund var revet op, og at det var ved at synke. Ombord på skibet var der ca. 100
m³ gasolie. Miljøskibet Marie Miljø blev indsat, og der blev bl.a. udlagt flydespærringer for at op-
samle og inddæmme den udflydende olie.
Den 28. april 2000 foretog DBB tømning af olie fra Minerva.

Anden indsatsperiode: 8.-10. maj 2000

I perioden fra den 8. til den 10. maj 2000 bjærgede DBB Minerva, og i den forbindelse var Marie
Miljø i området. Marie Miljø skulle den 8. maj 2000 afhente de flydespærringer, som lå omkring
Minerva.

Minervas ejerforhold

Sønstabø Shipping var registreret ejer af Minerva på grundstødningstidspunktet.
Den 28. april 2000 havde Sønstabø Shipping indgået aftale med DBB om dennes overtagelse
af vraget. Af aftalen fremgår bl.a.:

"pkt. 9.
Overdragelse af eiendomsretten til vraket
DBB skal ha den fulle eiendomsret til vraket, men unntak for ombordværende og tidligere ilandbragt
tømmer, fra tidspunktet for underskrivelsen af nærværende avtale. Parterne skal i felleskap gjøre det nød-
vendige for at Vraket formelt snarest etter inngåelsen af nærværende avtale, overdras fri for heftelser til
DBB. ..."

Pkt. 10.
Ansvar for skade eller tap som Vraket eller vraksfjerningen volder


- 3 -

DBB er fra inngåelsen av nærværende avtale som eier/reder ansvarlig for enhver skade eller tap som vol-
des af Vraket, og er som vrakfjerner ansvarlig for enhver skade eller tap som forårsakes av arbeidet med å
fjerne Vraket."

Ved fax af 15. januar 2003 meddelte advokat Morten Ligaard på vegne Sønstabø Shipping Kam-
meradvokaten på vegne Forsvarskommandoen, at DBB overtog ejendomsrettigheden til Minerva
den 28. april 2000.
Ved brev af 1. april 2003 rettede Kammeradvokaten henvendelse til DBB vedr. betaling af det
påstævnte krav på 63.076,86 kr.
DBB har ved brev af 3. april 2003 oplyst, at selskabet først blev registreret som ejer af Miner-
va den 16. maj 2000.
Skibsskødet (bill of sale) blev påstemplet stempelafgift af Søfartsstyrelsen den 24. juli 2000.

Erstatningsopgørelsen

Forsvarskommandoen har opgjort sit krav for perioden 23.-29. april 2000 således:

Direkte omkostninger:
Udgifter til fast løn til Marie Miljøs besætning, 7 dage a 7.008,44 kr.
49.059,11 kr.
Udgifter til vedligeholdelse af Marie Miljø, 7 dage a 7.000 kr.

49.000,00 kr.
I
alt

98.059,11
kr.

Indirekte omkostninger:
Administrationsomkostninger på 10% af ubetalte beløb

9.805,11 kr.
Administrationsomkostninger på 10% af betalte beløb

6.358,07 kr.
I
alt
114.223,09
kr.

Forsvarskommandoen har opgjort sit krav for perioden 8.-10. maj 2000 således:

Direkte omkostninger:
Udgifter til fast løn
21.025,33 kr.
Variable ydelser
9.612,27 kr.
Gasolie


3.141,60
kr.
Benzin

71,40 kr.
Mobiltelefon
47,00 kr.
Forbrugsgods
2.445,00 kr.


- 4 -

Vedligeholdelsesomkostninger

21.000,00
kr.
I alt direkte omkostninger57.342,60 kr.

Indirekte omkostninger, 10%5.734,26 kr.

I
alt

63.076,86
kr.

Forsvarskommandoen har som bilag 20 og 21 fremlagt opgørelser over udgifter forbundet med Ma-
rie Miljøs indsættelse, som er udarbejdet af Søværnets Materiel Kommando (i det følgende SMK).
Primo 2003 udarbejdede Forsvarskommandoen egne retningslinjer for opgørelse af refusions-
krav i forbindelse med havmiljømæssig overvågning og forureningsbekæmpelse. Af disse retnings-
linjer fremgår det, at den gennemsnitlige vedligeholdelsespris pr. sejldag for Marie Miljø udgør
23.828 kr. Prisen herfor er beregnet af SMK som et gennemsnit for årene 1997-2000. Af et notat,
der er udarbejdet senere end 2003, fremgår det, at den gennemsnitlige vedligeholdelsespris pr. sejl-
dag for Marie Miljø udgør 12.998 kr. Gennemsnittet relaterer sig til årene 1997-2000.

Forklaringer

Frank E Jensen har forklaret, at han fra 1998-2001 var chef for den ene af to besætninger på Marie
Miljø. Han er kaptajnløjtnant og er uddannet inden for søværnet. Han har ikke beskæftiget sig med
miljø siden 2001.
Søndag den 23. april 2000 var han ombord på Marie Miljø, som sidst på eftermiddagen fik et
udkald. Hans besætning skulle afløses mandag morgen, og han forlod derfor Marie Miljø mandag
morgen den 24. april 2000. Da Marie Miljø om søndagen ankom til uheldsstedet, lugtede der svagt
af olie, og der var dårligt sigt, hvorfor han i samråd med SOK besluttede at vente med at gøre noget
til dagen efter. Han var ikke i tvivl om, at der var olie i vandet.
Der var ingen tvivl om, at det var nødvendigt at tage ud til uheldsstedet med et miljøskib. Ma-
rie Miljø, som geografisk dækker det område, hvor grundstødningen skete, blev udvalgt, fordi det
kan sejle ud med kun en times varsel.
Marie Miljø kan som miljøskib inddæmme olien via flydespærringer og ved brug af sweep
pumpe olien op. Derudover kan miljøskibet bruge alfop til at suge olien op. Han ville selv vælge at
lægge flydespærring ud i den omhandlede situation for at indespærre olien. Vind og vejr kan dog
begrænse effektiviteten af flydespærringer, hvorfor det er godt også at bruge alfop, der er beregnet
til opsugning af gasolie.


- 5 -

Den 8. maj 2000 fik Marie Miljø igen et udkald, idet SOK beordrede skibet af sted for at sik-
re, at der ikke gik noget galt under bjærgningen af Minerva. Det primære formål med udkaldet var
at foretage denne kontrol, og derudover skulle Marie Miljø afhente de flydespærringer, der lå om-
kring Minerva. Skibet kunne ikke bjærges, medmindre flydespærringerne blev fjernet. Flydespær-
ringerne var blevet liggende, da der stadig kunne være olie omkring Minerva. Efter at have fjernet
flydespærringerne gjorde Marie Miljø sig klar til at gå hurtig i aktion, herunder klargøre en swee-
per. Han vidste, at Minerva havde en revne i bunden, og der kunne derfor være lommer af olie. I til-
fælde af en forurening, var det nødvendigt at være klar med en indsats med det sammen. Gasolie og
smøreolie lægger sig som et tyndt lag på havoverfladen.
Når man er tilbage fra togt, består en af de administrative pligter i at opgøre togtudgifter, og
han har leveret baggrundsinformationer til den opgørelse, der fremgår af bilag 21, herunder oplyst
antal dage og enheder samt forbrug af gasolie og benzin, ligesom han har skønnet over forbrug af
mobiltelefoni.
Der var kommunikation mellem ham og slæbebåden, men der var ingen kommunikation med
den store flydekran.

Bent Allan Schmidt har forklaret, at han er ansat i økonomiafdelingen i SMK, hvor han har været i
driftsøkonomi-sektionen siden 1991. SMK overtog vedligeholdelsesansvaret for miljøskibe i 1997,
og man følger de lovmæssige vedligeholdelseskrav til miljøskibe.
Vedligeholdelsesarbejder foretages både af egne flådestationer samt af fremmede værfter,
hvor der foretages periodiske syn hver 5.år samt dok hvert 2½ år.
Omkostningerne til vedligeholdelse henføres til det enkelte skib, og frem til 2000 havde SMK
edb-systemer, som relaterede hver enkelt udgift til hvert enkelt skib, der havde sit eget enhedsnum-
mer. Hovedsystemet, Makdøs, samlede omkostninger fra alle de forskellige systemer/registreringer.
Han har udarbejdet bilag 28, hvoraf det fremgår, hvor store udgifter der har været til søvær-
nets egne værksteder, samt hvilke regninger der er betalt. Bilaget viser således, hvad det koster at
vedligeholde skibene Marie og Mette Miljø. Tallene har han fra edb-registreringer. I 2000 var der
ansat en disponent, som skulle attestere og godkende alle omkostninger vedrørende miljøskibe, og
der var endvidere intern revision.
Gennemsnitsprisen pr. sejldag var i 2000 23.671 kr., selv om der i denne sag kun er regnet
med 7.000 kr. pr. dag.
SMK gemmer bilag, der går 5 år tilbage. Han er ikke blevet bedt om at finde bilag i relation til
denne sag.


- 6 -

Katja Hansen har forklaret, at hun er uddannet jurist, og at hun har været ansat i Forsvarskomman-
doen, havmiljøsektionen siden 1. oktober 2000. Hun har udarbejdet de generelle retningslinjer på
området (bilag 19).
Havmiljøområdet fik overdraget erstatningssager pr. 1. januar 2000. Opgaverne var fordelt så-
ledes, at SOK stod for den operative drift, SMK stod for at holde skibene sejlklare, og Forsvars-
kommandoen tog sig af bl.a. det juridiske område. I starten fortsatte Forsvarskommandoen den
praksis vedr. erstatningskravene, som var blevet lagt til grund af Miljøstyrelsen, men i 2003 benyt-
tede Forsvarskommandoen første gang sine egne retningslinjer.
Hun overtog Minerva-sagen ved sin ansættelse, og tabet blev opgjort i overensstemmelse med
de principper, som Miljøstyrelsen plejede at benytte. Opgørelserne i bilag 20 er udarbejdet af SOK,
som har sendt dem til Forsvarskommandoen, der gennemgik dem med henblik på at fastsætte er-
statningskravet.
Lønudgifter dækker over løn til besætningen i henhold til de gældende overenskomster, og
indtjent frihed dækker over overarbejdstimer. Forbrugsgods dækker over skibets daglige forbrug,
herunder tovværk, handsker, toiletpapir og rengøringsmidler.
Vedligeholdelsesudgifter er medtaget til 7.000 kr. pr. dag, selv om udgifterne hertil reelt er
større. Miljøstyrelsen havde beregnet udgiften til 7.000 kr., idet Miljøstyrelsen havde delt vedlige-
holdelsesomkostningerne på 365 dage om året. Forsvarskommandoen ændrede senere denne bereg-
ningsmåde, idet man fandt det mere rigtigt at fordele de samlede vedligeholdelsesomkostninger på
det faktisk antal dage, som miljøskibene blev anvendt. Efter forhandling med P&I Scandinavia, der
repræsenterer 95% af P&I-klubberne, aftaltes dog det kompromis, at man skønsmæssigt fastsatte
det faktisk antal anvendte dage til 280 årligt. Herefter udgjorde gennemsnitsprisen pr. sejldag
12.998 kr., hvilket skønsmæssigt blev nedrundet til 12.000 kr. Man valgte denne pragmatiske løs-
ning for at undgå endeløse drøftelser med P&I-klubberne.
Indirekte omkostninger, der er medtaget i erstatningsopgørelsen til 10% af de direkte omkost-
ninger, er fastsat skønsmæssigt. Udgiften dækker løn til de ansatte, der ikke er "i marken", samt it-
udstyr, kontorfaciliteter og kurser etc.
Efter en grundstødning undersøger SOK altid, hvem der er registreret ejer af skibet. Forsvars-
kommandoen efterprøver kun denne registrering, hvis der konkret er noget, der indikerer et behov
herfor. Hun havde ikke hørt om skibets ejerskifte, før hun blev oplyst herom af advokat Morten Li-
gaard. Selv om hun ikke havde dokumentation for ejerskiftet, valgte hun på et tidspunkt alligevel at
fremsætte kravet også over for DBB. Først herefter modtog hun bjærgningskontrakten mellem
Sønstabø Shipping og DBB.


- 7 -

Ove Eriksen har forklaret, at han er direktør og medejer af DBB. Han deltager selv aktivt i bjærg-
ningsarbejdet, og han har haft selskabet i snart 20 år. I forbindelse med bjærgningen af Minerva i
2000 deltog han i begge perioder. Tina K, der tilhører JA rederiet i Horsens, deltog også i arbejdet.
Den 28. april 2000 blev skibet tømt for olie efter ordre fra Assuranceforeningen Skuld. Han
ved ikke, om miljøskibet var til stede, da Minerva blev tømt for olie.
Aftalen af 28. april 2000 blev underskrevet omkring kl. 23.00, hvilket var efter, at Minerva
var blevet tømt for olie. Der forelå dog en mundtlig aftale om overtagelse af vraget, inden DBB ved
skibet Louise Diver tømte olien fra Minerva. Han tog ikke forbehold for eventuelle krav, der ville
komme, idet han ikke mente, at det var nødvendigt. Efter olien var fjernet, var der ikke længere no-
gen forureningsfare, og han havde ikke tænkt over, at der kunne komme en regning fra miljøskibet.
Sådanne udgifter betales normalt af P&I selskabet. Skuld havde udfærdiget kontrakten, som han
blot skrev under. Det var kun prisen, der blev forhandlet om.
Han havde ikke hørt om kravet forud for den skriftlige henvendelse fra Kammeradvokaten
den 1. april 2003.
Han talte ikke med nogen fra miljøskibet i forbindelse med bjærgningen. Besætningen var of-
te beruset, og han blev jaget væk, da han ville besøge skibet. Der fandt ikke nogen form for miljø-
bekæmpelse sted under bjærgningen, idet det ikke var nødvendigt, efter at olien var tømt.
Han meddelte ikke SOK, at DBB var blevet ejer af vraget.

Jens Hansen, har forklaret, at han er i 2000 var skibsfører på Louise Diver, og at han er uddannet
kystskipper. Han har været i branchen i 14 år.
Han var med til at fjerne olie fra Minerva, og efter tømningen af olie lagde miljøskibet flyde-
spærringer ud.
Under den anden indsatsperiode var der ingen fare for miljøforurening, idet olien på dette
tidspunkt var fjernet.
Louise Diver havde ingen kommunikation med miljøskibet, der lå i området, mens Louise Di-
ver foretog tømning af Minerva.

Parternes synspunkter

Forsvarskommandoens advokat har gjort gældende, at Sønstabø Shipping som den registrerede ejer
af Minerva på grundstødningstidspunktet er objektiv ansvarlig for Forsvarskommandoens omkost-
ninger til rimelige tiltag for at bekæmpe forurening i perioden 23.-29. april 2000 og 8.-10. maj
2000, jf. sølovens § 206, stk. 2, jf. § 191 og havmiljølovens §§ 11 og 44.


- 8 -

Også DBB, som fra den 28. april 2000 var den aftalemæssige ejer af Minerva, er ansvarlig for
Forsvarskommandoens rimelige omkostninger til rimelige olieforureningsbekæmpelsestiltag i peri-
oden 8.-10. maj 2000.
Det var en rimelig, nødvendig og proportional forholdsregel i perioden 23. -29. april 2000 at
indsætte Marie Miljø, der var Forsvarskommandoens nærmeste og mindste skib, til at inddæmme
og opsuge den udstrømmende gasolie. Det var tillige rimeligt at lade flydespærringen blive liggende
omkring Minerva indtil flotbringningen den 9. maj 2000, idet der kunne være en restmængde af
gas- og smøreolie ombord. Det bemærkes hertil, at hverken SOK eller Forsvarskommandoen var
blevet orienteret om, at DBB havde tømt Minerva for olie. Der var en særlig stor risiko for olieforu-
rening med restolien om bord i forbindelse med flotbringningen, idet Minervas bund her blev be-
væget hen over havbunden med risiko for skade til følge. Det var derfor også en rimelig, nødvendig
og proportional forholdsregel at indsætte Marie Miljø i perioden fra den 8. til den 10. maj 2000.
Da hverken søloven eller havmiljøloven giver konkrete anvisninger på, hvilke omkostninger
der er erstatningsberettigede, skal Forsvarskommandoens erstatningskrav opgøres i henhold til
dansk rets almindelige erstatningsretlige principper og restpraksis.
Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at såvel omkostningerne til fast løn til Marie Mil-
jøs besætning, vedligeholdelsesomkostninger til Marie Miljø samt administrationsudgifter til bl.a.
SOK's ledelse af olieforureningsbekæmpelsen er behørigt opgjort og dokumenteret, og at omkost-
ningerne ikke er urimelige. For så vidt angår omkostninger til vedligeholdelse bemærkes, at disse er
medtaget til 7.000 kr. pr. dag, selv om de reelle udgifter hertil er opgjort til 23.828 kr. pr. dag. Da
Forsvarskommandoen ikke kræver afskrivninger på miljøskibet dækket, er vedligeholdelsesudgiften
den eneste omkostning, der dækker den slitage/værdiforringelse, som indsættelse af miljøskibet
medfører.
Administrationsomkostningerne er en direkte konsekvens af miljøskibets indsættelse. Om-
kostningerne dækker således bl.a. lønudgifter til de medarbejdere hos SOK, der forestod den opera-
tive ledelse af indsættelsen af Marie Miljø, lønudgifter til de medarbejdere, der har opgjort For-
svarskommandoens krav, samt udgifter til lokaler, el, kontorartikler, litteratur og kurser til medar-
bejdere, der behandler havmiljøsagerne. Det er fast antaget i retspraksis, at der ydes erstatning for
administrationsomkostninger jf. bl.a. U 2003.156H.
Forsvarskommandoen har ikke fortabt sit krav over for DBB på grund af passivitet.
Da Kammeradvokatens brev af 18. juli 2001 til Sønstabø Shipping indeholdt et rentepåkrav,
har Forsvarskommandoen over for Sønstabø Shipping krav på forrentning fra dette tidspunkt, og i
relation til DBB bemærkes, at Kammeradvokatens brev af 1. april 2003 til DBB angav en 10 dages
betalingsfrist.


- 9 -

Sønstabø Shippings advokat har gjort gældende, at udgifterne for så vidt angår perioden fra den 23.
til den 29. april 2000 er udokumenterede. Der er hverken i søloven eller havmiljøloven hjemmel til
at opkræve Forsvarskommandoens faste udgifter, idet sådanne udgifter skulle være afholdt uanset
grundstødningen af Sønstabø Shippings skib, Minerva. Forsvarskommandoen skal alene stilles som
om den skadegørende handling, grundstødningen, ikke var sket.
Sønstabø Shippings ansvar er baseret på et objektivt ansvarsgrundlag, hvilket skærper For-
svarskommandoens beviskrav til det lidte tab.
Det bestrides, at fast løn ifølge retspraksis skal erstattes af en skadevolder, og der findes kun
få og meget konkrete afgørelser herom. I øvrigt udgør bilag 21 og 22, der er udarbejdet af Forsvars-
kommandoen selv, ikke behørig dokumentation for afholdte lønudgifter.
Der er ikke hjemmel til at opkræve udgifter til vedligeholdelse som påstået af Forsvarskom-
mandoen. I øvrigt har Forsvarskommandoen ikke godtgjort, at de almindelige betingelser for erstat-
ningsansvar, herunder årsagssammenhæng og adækvans, er opfyldt. Forsvarskommandoens udgifter
til vedligeholdelse er på ingen måde nogen direkte følge af Minervas grundstødning, og det har ikke
været påregneligt for Sønstabø Shipping, at Forsvarskommandoen ville lide et tab i forbindelse med
vedligeholdelse på grund af skibets grundstødning.
Endvidere er selve opgørelsen af vedligeholdelsesomkostningerne vilkårlig og er ikke doku-
menteret på anden måde end ved en tabel, der er udarbejdet af sagsøger selv.
For så vidt angår administrationsomkostninger gøres det ligeledes gældende, at Forsvars-
kommandoen ikke har dokumenteret, at Minervas grundstødning har medført øgede udgifter hertil.
Der er i retspraksis ikke grundlag for at antage, at offentlige myndigheder kan opkræve generalom-
kostninger eller administrative omkostninger af en skadevolder, og der findes ikke nogen retsprak-
sis herom, hvor skadevolder er ansvarlig på objektivt grundlag. Under alle omstændigheder er op-
krævning af en fast sats på 10% urimelig og vilkårlig.
Sønstabø Shipping er ikke ansvarlig for Forsvarskommandoens omkostninger i relation til pe-
rioden fra den 8. til den 10. maj 2000, da Sønstabø Shipping ikke var ejer af Minerva på dette tids-
punkt. Ejendomsretten overgik til DBB ved aftale af 28. april 2000. Havmiljølovens § 44 pålægger
skibets ejer et objektivt ansvar, og ejer må i relation til denne bestemmelse fortolkes som skibets
faktiske ejer.
Endvidere har det hverken været rimeligt eller nødvendigt at foretage miljøbekæmpelse i pe-
rioden 8.-10. maj 2000, idet Minervas tanke blev tømt for olie den 28. april 2000. Da der ikke læn-
gere var olie på skibet, var der ingen grund til at udlægge flydespærringer efter den 28. april 2000.
Forsvarskommandoens mangel på dokumentation for sine tabsposter har umuliggjort en min-
delig løsning af sagen, hvilket må komme Forsvarskommandoen til skade i relation til såvel sags-
omkostninger som renter.


- 10 -

Til støtte for den selvstændige påstand over for DBB gøres det gældende, at DBB ved aftalen
af 28. april 2000 har påtaget sig ethvert ansvar for Minervas vrag efter overtagelsesdagen, jf. afta-
lens pkt. 9 og 10. Kravet er ikke bortfaldet på grund af passivitet, da Sønstabø Shipping ikke har gi-
vet DBB anledning til at tro, at kravet ikke ville blive forfulgt. DBB skal derfor friholde Sønstabø
Shipping for ethvert krav i perioden fra den 8. til den 10. maj 2000.

DBB's advokat har gjort gældende, at Forsvarskommandoen ikke kan støtte ret på aftalen af 28.
april 2000 mellem Sønstabø Shipping og DBB, da Forsvarskommandoen ikke er part heri.
DBB er heller ikke erstatningsansvarlig i henhold til havmiljølovens § 44. Begrebet ejer skal
forstås i overensstemmelse med sølovens § 191 som den registrerede ejer, hvilket DBB først blev
den 16. maj 2000.
Hvis retten finder, at Forsvarskommandoen kan rette sit krav vedr. perioden fra den 8. til den
10. maj 2000 mod DBB, gøres det gældende, at kravet er bortfaldet på grund af passivitet. DBB
blev registreret ejer af Minerva den 16. maj 2000, hvorfor Forsvarskommandoen allerede medio
2000 burde være klar over, at der var sket et ejerskifte. Den 15. januar 2003 havde Forsvarskom-
mandoen med sikkerhed viden om ejerskiftet, og alligevel blev der først rejst krav mod DBB den 1.
april 2003.
Endvidere er det påstævnte beløb over for DBB urimelig højt samt udokumenteret, og lige-
som Sønstabø Shipping gøres det gældende, at det hverken har været rimeligt eller nødvendigt at fo-
retage miljøbekæmpelse i perioden fra den 8. til den 10. maj 2000, da Minerva på dette tidspunkt
var tømt for olie.
Til støtte for Sønstabø Shippings påstand over for DBB gøres det gældende, at Sønstabø
Shipping har fortabt sit krav ved passivitet. Senest i juni 2001 havde Sønstabø Shipping kendskab
til kravet, som på trods heraf først blev rejst i forbindelse med afgivelse af svarskrift den 5. septem-
ber 2003 i denne sag.
Den fortolkningstvivl der knytter sig til aftalen af 28. april 2000, herunder at det ikke klart
fremgår, at DBB skal friholde Sønstabø Shipping for tab, skal komme Sønstabø Shipping til skade,
da Sønstabø Shipping har konciperet aftalen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at der efter grundstødningen skete udflydning af olie fra
Minerva, og at SOK's indsats i perioden fra den 23. til den 29. april 2000 var nødvendig for at af-
værge eller begrænse forureningsskade.
Inden bjærgningen havde DBB tømt skibets olietanke, således at der ikke længere bestod risi-
ko for udflydning af olie, men der kunne dog fortsat være lommer af olie samt olie i rørene, og efter


- 11 -

de afgivne forklaringer må det lægges til grund, at DBB ikke havde givet miljømyndighederne og
søværnet besked om den foretagne tømning. Under disse omstændigheder finder retten det godt-
gjort, at også indsatsen i perioden fra den 8. til den 10. maj var en rimelig forholdsregel med hen-
blik på at afværge eller begrænse forureningsskade.
Den registrerede ejer i henhold til skibsregisteret er herefter objektivt ansvarlig for de udgif-
ter, der er forbundet med rimelige forholdsregler, jf. sølovens § 191, stk. 1-2 og stk. 5.
Sønstabø Shipping er derfor ansvarlig, idet Sønstabø Shipping ubestridt var registreret som
ejer i skibsregistret på det tidspunkt, da indsatsen fandt sted. At DBB ved købsaftalen med Sønstabø
Shipping havde købt vraget, medfører ikke nogen ændring i ansvaret i forhold til Forsvarskomman-
doen, idet overdragelsen først den 16. august 2000 blev registreret. Det er således alene Sønstabø
Shipping, der er kreditor i forhold til DBB ifølge aftalen af 28. april 2000, og Sønstabø Shipping
kan ikke unddrage sig sit ansvar over for Forsvarskommandoen ved denne aftale, idet Forsvars-
kommandoen ikke har givet samtykke til debitorskifte. Havmiljøloven kan heller ikke føre til ansvar
for DBB, idet ordet "ejer" i havmiljølovens § 44, stk. 1, i overensstemmelse med sølovens § 191 må
fortolkes som "den registrerede ejer."
Sø- og Handelsretten har ingen grund til at betvivle eller kritisere opgørelsen af hverken med-
gåede timer eller de med de rimelige forholdsregler forbundne udgifter, og Sø- og Handelsretten
finder, at udgifterne, som ikke omfatter sædvanlige udgifter til afskrivning og forrentning, må anses
for rimelige. Sø- og Handelsretten finder dog anledning til at fremhæve, at det ville være hensigts-
mæssigt, hvis Forsvarskommandoen i form af f.eks. en vejledning offentliggjorde disse takster, så-
ledes at ejere af skibe og forsikringsselskaber på forhånd havde mulighed for at gøre sig bekendt
hermed.
Herefter tages Forsvarskommandoens påstande over for Sønstabø Shipping til følge, og DBB
frifindes i forhold til Forsvarskommandoen.
Da DBB ved aftalen af 28. april 2000 har påtaget sig ansvar "som ejer/reder" for enhver ska-
de, som forvoldes af vraget, over for Sønstabø Shipping, og da DBB ikke har underrettet Søværnet
om, at vraget var tømt for olie, jf. pkt. 11 i aftalen, er Sønstabø Shipping berettiget til at gøre regres
mod DBB for sit tab ved at være ansvarlig for indsatsperioden fra den 8. til den 10. maj 2000. Ret-
ten finder ikke, at Sønstabø Shipping har givet DBB grundlag for at tro, at dette krav er frafaldet.


T H I K E N D E S F O R R E T:

Sønstabø Shipping A/S skal til Forsvarskommandoen betale 177.299,95 kr. med procesrente fra den 18. august 2001 samt sagens omkostninger med 30.000 kr. 

Dansk Bjergning og Bugsering A/S frifindes for Forsvarskommandoens påstand, og Forsvarskommandoen skal betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til Dansk Bjergning og Bugsering A/S.

Dansk Bjergning og Bugsering A/S skal friholde Sønstabo Shipping A/S for dettes erstatningsansvar i forhold til forsvarskommandoen for perioden fra den 8. til den 10. maj 2000 samt betale

10.000 kr. i sagsomkostninger til Sønstabø Shipping A/S.


Michael B. Elmer
Jørn Hansen
Bent Rasmussen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»