Jakob - Portræt 1

Erstatningskrav - Clox sko - Crocs

Resumé

Dommen vedrører fire sager der blev kumuleret den 20. december 2007. Tre af sagerne (V7607, V8407 og V10307) vedrører ca. 100.000 par Clox sko der blev tilbageholdt af SKAT i juni og juli måned 2007. Den fjerde sag (V9207) vedrører salg af en plastictræsko med navnet Clox som sagsøger har fået nedlagt fogedforbud imod. Sagerne (V7607, V8407 og V10307) er afsluttet ved rettens dom af 13. februar 2009 
for så vidt angår Crocs Inc.s (Crocs') påstande mod den oprindelige sagsøgte CAP V ApS, nu under konkurs. I sagerne resterer herefter Crocs' påstande mod CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard og Nial ApS' (Nials) påstand mod Crocs. Denne påstand vedrører et erstatningskrav rejst af den tidligere sagsøgte som er blevet overført til Nial ApS. 

Dom i sagerne V7607, V8407, V9207 og V10307

Crocs Inc.
(advokat Klaus Ewald Madsen)

mod

Nial ApS (i alle sager)
og
CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard (i sagen V 9207)
(advokat Thomas BøgildJakobsen for begge)


Indledning og påstande


2

Dommen vedrører fire sager der blev kumuleret den 20. december 2007. Tre af sagerne (V7607, V8407 og V10307) vedrører ca. 100.000 par Clox sko der blev tilbageholdt af SKAT i juni og juli måned 2007. Den fjerde sag (V9207) vedrører salg af en plastictræsko med navnet Clox som sagsøger har fået nedlagt fogedforbud imod. Sagerne (V7607, V8407 og V10307) er afsluttet ved rettens dom af 13. februar 2009
for så vidt angår Crocs Inc.s (Crocs') påstande mod den oprindelige sagsøgte CAP V ApS, nu under konkurs. I sagerne resterer herefter Crocs' påstande mod CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard og Nial ApS' (Nials) påstand mod Crocs. Denne påstand vedrører et erstatningskrav rejst af den tidligere sagsøgte som er blevet overført til Nial ApS.

Crocs har nedlagt følgende påstande:
1. CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard tilpligtes at anerkende at det af Fo
gedretten i Århus den 14. maj 2007 i sag FS 203640/2007, 3653/2007 samt 3942/2007
nedlagte fogedforbud er lovligt gjort og forfulgt.
2. CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard tilpligtes at betale 1.000.000 kr. til
Crocs med procesrente fra sagens anlæg den 8. juni 2007.

CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard har nedlagt påstand om frifindelse.

Nial har nedlagt påstand om at Crocs tilpligtes til Nial at betale 61.156.000 kr. med proces
rente fra den 3. januar 2008.

Over for Nial ApS' påstand har Crocs nedlagt påstand om frifindelse.

Sagernes gang
I sagen V9207 indgav Crocs den 10. april 2007 forbuds og bevissikringsrekvisition til fo
gedretten i Århus mod CAP V Holding ApS, CAP V ApS og CAP V Sport and Licenses, v/
Casper Vodsgaard. Påstanden vedrørende nedlæggelse af forbud var som følger:

"... i henhold til retsplejelovens § 641 nedlægges fogedforbud, hvorved det forbydes CAP
V Sport and Licenses, ved Casper Vodsgaard, i strid med ophavsretslovens § 2 og/eller
markedsføringslovens § 1 at foretage og/eller lade foretage ulovlig kopiering og/eller di


3

stribution og/eller markedsføring af ulovlige kopier af hele og/eller dele af det skodesign,
som ligger til grund for Crocs Cayman sko, hvortil rekvirenten har rettighederne..."

Den 14. maj 2007 afsagde fogedretten i Århus kendelse med følgende indhold:

"... Efter bevisførelsen lægges det til grund, at rekvirenten markedsførte de i sagen om
handlede sko i Danmark forud for rekvisitus. Da rekvisiti sko efter deres design er for
vekslelige med rekvirentens sko, findes det sandsynliggjort, at rekvisiti ved sin markeds
føring af skoene i Danmark har overtrådt markedsføringslovens § 1. Som følge heraf, og
da betingelserne for at nedlægge forbud i medfør af retsplejelovens § 642, nr. 13, i øvrigt
findes opfyldt, tages rekvirentens påstand til følge..."

Crocs stillede den 16. maj 2007 1 million kr. i sikkerhed for nedlæggelse af fogedforbuddet.

CAP V ApS blev den 29. august 2008 taget under konkursbehandling. Kurator Jan Heucken
dorff meddelte den 15. december 2008 at konkursboet ikke havde mulighed for at indtræde i
sagerne. Nial overtog erstatningskravet som CAP V ApS havde rejst mod Crocs.
Den 13. februar 2009 afsagde Sø & Handelsretten udeblivelsesdom i V7607, V8407
og V10307. Crocs fik medhold i at CAP V ApS, nu under konkurs, skulle anerkende at de
sko der var omfattet af i alt ni forskellige toldsager krænkede Crocs' rettigheder til de origi
nale Crocs Caymansko.

I V9207 blev der den 13. februar 2009 afsagt sålydende udeblivelsesdom:

1. Sagsøgte, CAP V ApS nu under konkurs, tilpligtes at anerkende, at det af Fogedretten i Århus
den 14. maj 2007 i sag FS 203640/2007, 3653/2007 samt 3942/2007 nedlagte fogedforbud er lov
ligt gjort og forfulgt.
2. Sagsøgte, CAP V ApS nu under konkurs, tilpligtes at godtgøre de med forbuds og bevissik
ringsforretningens gennemførelse forbundne omkostninger, som foreløbigt kan opgøres til kr.
76.000,00 med tillæg af sædvanlig procesrente at regne fra tidspunktet for nærværende rets
sags anlæggelse.
3. Sagsøgte, CAP V ApS nu under konkurs, tilpligtes at betale kr. 7.718.848,00 til sagsøger med
tillæg af sædvanlig procesrente at regne fra tidspunktet for nærværende retssags anlæggelse.
4. Sagsøgte, CAP V ApS nu under konkurs, tilpligtes at tilbagekalde alle solgte og distribuerede
ulovlige kopier af sagsøgers originale Crocs Cayman sko.
5. Sagsøgte tilpligtes under sagsøgers kontrol at tilintetgøre alle sagsøgtes ulovlige kopier af sag
søgers originale Crocs Cayman sko, som sagsøgte har tilbagekaldt og/eller i sin besiddelse.


4

Herefter resterede alene Crocs' påstande mod CAP V Sport and Licenses v/Casper Vods
gaard og Nial ApS' modkrav mod Crocs.

Sagsoplysninger i øvrigt
Crocs er et amerikansk selskab stiftet i 2002 som designer og producerer en træsko/sandal i
et plasticmateriale under navnet Crocs. Crocs har oplyst at selskabet solgte skoen i Danmark
fra 2004, men dette har været bestridt. Crocs har fremlagt en kvittering fra december 2005 til
dokumentation for at skoen blev solgt på dette tidspunkt i Danmark. Dette bestrides også af
sagsøgte. Crocsskoen sælges i Danmark gennem en dansk distributør og 300 forhandlere.
Crocs' sko markedsføres under navnet "Crocs" sammen med et billede af en krokodille. Sko
en findes i mange modeller og farver. Den i forbudssagen anvendte model har navnet "Crocs
Cayman".Casper Vodsgaard bestrider at have drevet personlig virksomhed. Casper Vodsgaard
var direktør i CAP V ApS og gør gældende at skoene alene er handlet igennem dette selskab.
CAP V Holding ApS er blevet tvangsopløst og udgået af sagen.


5

På hjemmesiden www.xcapesport.com samt i et katalog på hjemmesiden vedrørende
skitøj, står CAP V omtalt såvel i selskabsformen "A/S" som "CAP V Sport and Licenses
v/Casper Vodgaard", begge på adressen Gunnar Clausens Vej i Viby.
CAP V ApS' sko markedsføres under navnet "Xcape the Clox". Skoen findes i flere
modeller, farver og prints. Fogedforbuddet vedrører den ensfarvede "model 1" i 13 forskelli
ge farver.Den omhandlede skotype blev første gang produceret af et canadisk firma i 2002. Flere for
skellige firmaer købte disse sko blandt andet Crocs og et selskab ved navn Holey Soles. Ho
ley Soles eksisterer fortsat og sælger en tilsvarende skotype, og der verserer flere sager mel
lem Crocs og Holey Soles herom. Crocs har oplyst at selskabet har købt det canadiske firma.
Dette er ikke dokumenteret. Der findes på nuværende tidspunkt mange andre, lignende sko
på det danske marked. Parterne er uenige om hvilket mærke der var først på det danske
marked.
Casper Vodsgaard stiftede efter fogedretssagen nye selskaber som fortsatte salget af
Clox skoen i de øvrige modeller som efter Casper Vodsgaards opfattelse ikke var omfattet af
det nedlagte forbud. Crocs har i foråret 2008 fået nedlagt forbud imod dette salg. Justifikati
onssagerne i disse sager (V4808) afventer denne dom.


6

Crocs er indehaver af en EUdesignregistrering indleveret i 2004 af en Crocssko i mo
dellen "Beach". Denne registrering er kendt ugyldig af OHIM den 12. december 2007, men
afgørelsen er påanket, og sagen verserer fortsat.Forklaringer
Casper Vodsgaard har forklaret at han har arbejdet i sportsbranchen i mange år. Han fik ide
en til at lave plastictræsko da han så en sko af mærket Holey Soles hos en bekendt. Han og
hans designer gik i foråret 2006 i gang med at udvikle skoen. De ville lave en sko med god
pasform, luftig og god for knæene. Da de havde en tegning klar, fik de en producent til at la
ve en støbeform. Formen kostede 20.000 dollars og kunne bruges til at lave eksemplarer af én
model i én størrelse. Han kendte ikke Crocsskoen på dette tidspunkt.
I juni og juli 2006 fik de deres første prøver hjem som de kunne fremvise til kunder, og
på denne baggrund modtog de bestillinger. I august og september 2006 begyndte de på ud
viklingen af nye modeller, da de tilpassede nye modeller til deres kunder; Intersport, Sporti
gan og Coop. Det var for at kunne sælge skoene til flere kunder i samme by. De fik alt pro
duceret i Kina.
I 2006 solgte de omkring 50.000 sko, og i 2007 indtil fogedsagen havde de solgt om
kring 350.000 sko.
Revisoren har udfærdiget erstatningsopgørelsen på grundlag af de tal og bilag som
Casper Vodsgaard har givet. CAP V ApS måtte annullere en ordre på 143.000 sko da Crocs
sendte meddelelse til alle CAP V ApS' kunder om at deres varer var blevet forbudt. En ordre
på 40.000 sko kunne ikke annulleres, men skoene blev solgt i Sverige og Tyskland. De havde
også en ordre på 100.000 af deres model 3 til Coop som blev annulleret.
Salgsforventningerne for april måned var 200.000 og endnu flere i maj, antageligt om
kring 300.000 par sko. Hans salgsforventninger var således det dobbelte af hvad revisoren
har taget med i opgørelsen. Salget var endnu ikke kommet i gang i udlandet, men de havde
præsenteret skoene på en messe. I Sverige havde de dog allerede solgt omkring 100.000. De
havde tre sælgere i Sverige og en agent i Tyskland hvor de også havde kontakt med nogle
sportsbutikker.


7

Den 14. maj 2007 kom fogeden til hans kontor. Der blev afholdt et møde, og det blev
drøftet hvilke modeller der skulle være omfattet af et forbud. Alle modeller blev fremvist på
kontoret. Dommeren og sagsøgers advokat valgte at kun model 1 i ensfarvet skulle være om
fattet af forbuddet.
Efter fogedsagen oprettede Casper Vodgaard to nye selskaber hvorigennem han ville
sælge de andre modeller der ikke var omfattet af fogedsagen. Efter fogedsagen har han ikke
solgt model 1. Nogle ordrer blev ændret fra model 1 til en anden model.
Hans kunder var meget bange for at samarbejde med ham på grund af Crocs' opførsel,
og han mistede blandt andet samarbejdet med Sportmaster. Herudover havde han proble
mer med at få sko igennem tolden. Alle hans modeller blev stoppet i tolden og undersøgt.
Han anmodede Crocs' advokat om en liste over hvilke modeller de ikke ville stoppe via tol
den, men fik ikke svar. CAP V ApS havde også flere containere med sko stående forskellige
steder i udlandet som de ikke kunne få importeret til Danmark. Alt dette medførte et meget
dårligt forhold til hans leverandører og kunder.
De havde en eneforhandleraftale i hele Skandinavien af den canadiske sko Doug's,
men disse sko blev også stoppet i tolden hvilket har medført store problemer med samarbej
det med Doug's. Fortjenesten på disse sko var mellem 40 og 50 kr. pr. par.

Uden forbuddet havde han haft store muligheder i 2008, da hverken Crocs eller Holey
Soles kunne levere, men da de ikke kunne få oplyst hvilke modeller sagsøger ikke ville kræ
ve stoppet, turde de ikke bestille nogle af deres andre modeller. De ville både have kunnet
sælge i Danmark og udlandet, da de havde orden i deres produktion og sælgernetværk.
Deres dækningsbidrag pr. sko var på 23,69 kr. På sigt ville de kunne sænke deres om
kostninger og dermed forhøje deres avance. De havde et godt brand i deres specielle "X".
Detailprisen på deres sko faldt, selv om de forsøgte at få kunderne til at sælge til den
højeste mulige pris. Prisen faldt til 300 kr. for to par, men der er stadig steder, der sælger
skoen for 400 kr. parret. Prisen på Crocsskoen er også faldet.
Casper Vodsgaard har aldrig været momsregistreret og har aldrig handlet som selv
stændig, hvilket ej heller blev drøftet på fogedretsmødet.

Torben Bendixen har forklaret at han var økonomichef i CAP V ApS fra maj 2007 til juli 2008.
Han var til stede under fogedretsmødet den 14. maj 2007 og udleverede materiale til den af


8

fogedretten udmeldte revisor, Svend Jørgen Svendsen. Det var kun model 1 i ensfarvet der
blev inddraget af fogeden i forbuddet selv om alle modeller blev forevist. De 13 modeller der
fremgår af bevissikringssagen, er således ensfarvede model 1 i 13 forskellige farver. Det er de
eksakte salgstal der blev oplyst til revisoren. De havde også solgt andre modeller på dette
tidspunkt, men disse blev ikke inddraget i fogedsagen. De havde sælgere ansat i Sverige og
én i Tyskland.
Casper Vodsgaard har ikke drevet personlig virksomhed i den tid Torben Bendixen
var ansat i CAP V ApS. Torben Bendixen har givet revisoren tal til erstatningsopgørelsen,
men har ikke deltaget i udregningerne.

Louise Palmerston Plaun har forklaret at hun i marts 2005 så Holey Solesskoen i EVAmate
riale i Canada, og i juni 2005 begyndte hun at sælge skoen til danske forretninger. Forevist en
sko fra Holey Soles forklarede vidnet at man kan genkende dette mærke på at den er smalle
re end de øvrige mærker, og at der står Holey Soles på skoen. I august 2005 præsenterede
hun skoen på messen i Bella Centeret, og det var første gang denne type sko blev præsente
ret i Danmark. Hun sælger fortsat skoen i Danmark. Hun kendte ikke Crocsskoen da hun
begyndte salget. Hun hørte første gang om dette mærke da det canadiske selskab fortalte
herom, men Crocs fandtes dengang ikke på det danske marked. Da hun i begyndelsen frem
viste sine sko, var reaktionen altid at ingen før havde set en lignende sko. Hun så første gang
Crocs i en dansk avis i december 2005.
Martin Heidemann som har firmaet Marimarti, har købt Holey Solessko af hende i
2006. Han har ikke oplyst at han har solgt Crocssko. I 2007 begyndte han også at sælge en
lignende, italiensk sko af mærket Voz hvorfor hun stoppede samarbejdet.
Salget af skoene eksploderede i 2006 og 2007. Sidenhen er salget faldet, men der er sta
dig et marked for skoene. Holey Soles koster stadig 399 kr. til voksne og 299 kr. til børn, men
der er mange billige mærker på markedet, ligesom hun har set Crocssko til 50 kr. i Kvickly.

Mads Holbæk har under anticiperet bevisførelse forklaret at han har været revisor for CAP V
ApS siden 2004. Han har deltaget i det praktiske revisionsarbejde, mens statsautoriseret revi
sor Villy B. Fiedler var selskabets revisor. CAP V handlede med "plastictræsko" fra foråret
2007. Vidnet havde løbende forbindelse med indehaveren af CAP V, Casper Vodsgaard, og


9

var bekendt med CAP V's forretning med plastictræsko. Vidnet var således klar over at CAP
V havde mange forskellige modeller, det så han bl.a. senest ved et besøg i maj 2007.
Vidnet har udfærdiget opstillingen af 14. august 2008 vedrørende CAP Vs tab af dæk
ningsbidrag som følge af fogedforbuddet (sagens bilag M). Han fik opgaven af Casper i an
ledning af forbuddet. Opstillingen er et estimat over den påregnelige udvikling hvis forbud
det ikke var blevet nedlagt. Opgørelsen bygger på ordrebeholdninger og forventninger. Op
gørelsen er ikke en revisorerklæring.
Forespurgt om det realistiske i at holde dækningsbidraget svarede vidnet at han ikke
havde kendskab til fremtidige ændringer i salgspriser eller omkostninger.
Angivelsen af antallet 138.034 par sko som selskabets ordrebeholdning på tidspunktet
for fogedforbuddet den 14. maj 2007 beror på udskrift af selskabets bogholderi og er således
dokumenteret for ham.
Salget i april og en del af maj indtil forbuddet, 240.000 par, indeholder det samlede
salg; det tal der fremgår af bevissikringsrapporten vedrører kun én model. Han mener ikke
han har læst fogedkendelsen som vedrører én model. Casper bad ham om at lave en oversigt
der vedrørte samtlige modeller.
Angivelsen af de svømmende ordrer på 183.000 er virksomhedens eller Caspers opgø
relse på grundlag af ordrer sendt til Østen.
De salgstal han har anført, er taget fra systemet; han har således fået forevist indkøbs
ordrer der viser indkøbspriser. Han har ikke gennemgået bilag fra bogholderiet. Han blev
bedt om at lave et estimat. Vidnet har ikke haft noget at gøre med opgørelsen af den tabte
fortjeneste således som den er angivet i påstandsdokumentet.
Han kan ikke sige om tallet vedrørende mistet salg til COOP (100.000 par) indgår to
gange i tabsopgørelsen.
Han har ikke deltaget i opgørelsen af tabet for 2008. Han er enig i at det vil være reali
stisk at antage at salget ville være faldet pga. øget konkurrence mv.
Opgørelsen af tabet til 25 mio. kr. er realistisk. Det burde kunne lade sig gøre. Casper
havde en betydeligt kapacitet, og salget var inde i en vækstfase.
Salgstallene angiver forventet salg.
Vidnet har set ordrebekræftelse fra COOP. COOP afgav en meget stor ordre hvorfor
dækningsgraden blev lidt mindre end gennemsnitligt.


10

Vidnet har ikke forholdt sig til at forbuddet ikke vedrørte salg i Tyskland og Sverige.
CAP V havde ikke haft indtjening af betydning inden forbuddet blev nedlagt. Skoene
var klart den væsentlige omsætning for Casper; tidligere havde han mest beskæftiget sig
med import og salg af forskellige former for sportstøj mv. Forretningen med plastictræsko
var den første forretning som Casper havde, der kunne give et væsentligt overskud.
Opgørelsen af forventet (estimeret) salg junidecember 2007 på 430.000 par sko bygger
på Caspers oplysninger om hvad han forventede i forbindelse med vidnets egen vurdering
af hvad der var sandsynligt under hensyn til bl.a. nyhedsværdi af produktet og dets sæson
følsomhed. Vidnets vurdering af salget i junidecember 2007 var at det ikke var realistisk at
regne med 200.000 par sko pr. måned resten af året, bl.a. fordi skoene er en sommervare.
CAP V havde ved starten af salget af plastictræsko sælgere i Sverige, og der var startet
salg i Tyskland af en ny sælger. Opgørelsen bygger på selskabets oplysninger i forbindelse
med revisors vurdering af det sandsynlige forløb.
Vidnet har ikke set bevissikringsrapporten med angivelse af en omsætning på ca.
40.000 par sko om måneden og med en dækningsgrad beregnet til 62,5%. Han har selv på
grundlag af fakturaer og bogføringsbalance beregnet dækningsgraden til 57,81%. Han har
ved sine beregninger ikke taget stilling til om dækningsgraden kunne opretholdes. Dæk
ningsbidraget fremkommer ved at salgsprisen fradrages indkøbsprisen og omkostninger så
som told og fragt der direkte vedrører den pågældende vare, men ikke salgsomkostninger el
ler generelle omkostninger.
40.000 par plastictræsko blev standset hos toldvæsenet. Antallet af annulleringer har
han fået oplyst af Casper. Det samme gælder oplysningen om det halve dækningsbidrag ved
salg af 40.000 par plastictræsko i Sverige og Tyskland. Halveringen begrundedes med at man
ikke kunne opnå den fulde pris ved salg i Sverige og Tyskland hvortil kom at der var ekstra
omkostninger.
Aprilsalget på 200.000 par sko fik han oplyst af Casper; endvidere havde han boghol
deribalancen. Tallet er afrundet; det nøjagtige tal var ikke væsentligt da det drejede sig om
estimering.
Antallet 40.000 par var også afrundet.
Tallet 160.000 par sko er oplyst af Casper.


11

Der var forventet salg på 200.000 par i maj 2007. Der er som anført fradraget 40.000 par
som var det faktiske salg i maj 2007, således at den mindskede omsætning bliver 160.000 par
sko. Af disse antages 60.000 par at være medtaget i opgørelsen under overskriften Ordrebe
holdning på tidspunktet for fogedforbuddet, jf. redegørelsen. Adspurgt om 80.000 par sko
(138.934 par minus 60.000 par = 78.934 par) af det mistede salg i maj ikke også skal modreg
nes i opgørelsen ud fra den antagelse at det pågældende antal allerede indgår i opgørelsen
under den nævnte overskrift, svarede vidnet at det kan han ikke redegøre for, eller også hu
sker han det blot ikke, men han er sikker på at der er et tabt salg i maj der ikke indgår i den
øvrige del af opgørelsen.

Argumenter
Crocs har gjort gældende at betingelserne for nedlæggelse af fogedforbuddet mod CAP V
Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard var opfyldt, og at Crocs er berettiget til erstatning og
vederlag efter ophavsretsloven, designloven og markedsføringsloven.
Første betingelse for nedlæggelse af forbud er at sagsøgers ret krænkes. Crocsskoen
kom på det danske marked i 2004 og i andre lande allerede i 2002. Skoen havde et hidtil uset
design og materiale. Skoen var den første af sin slags på markedet og opfylder betingelserne
til særpræg og nyder dermed beskyttelse efter såvel ophavsretsloven, designloven som mar
kedsføringsloven. Sagsøgtes Cloxsko krænker sagsøgers rettigheder da Cloxskoen i alt væ
sentlighed er identisk med Crocsskoen. Cloxskoen bærer præg af at man har lavet en sko
der så vidt muligt ligner den originale Crocssko. Ligheden er tilstræbt og nærgående.
Anden betingelse for nedlæggelse af forbudt er at sagsøgte vil foretage de handlinger,
der søges forbudt. Skoene blev solgt fra adressen Gunnar Clausens Vej i Viby J. Sagsøgte op
lyser nu at det alene var CAP V ApS der solgte skoene, men på tidspunktet for indlevering af
rekvisitionen var det ikke muligt at se hvilken virksomhed der solgte skoene, idet der såvel i
en brochure som på en hjemmeside stod CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard
uden selskabsbetegnelse. Da selskaberne blev drevet fra samme adresse, blev fogedrekvisiti
onen indgivet mod alle. CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard indeholder ikke en
selskabsbetegnelse, og sagsøger må derfor kunne gå ud fra at der er tale om en personligt
drevet virksomhed. Efter fogedsagen stiftede Casper Vodsgaard tre nye selskaber og fortsat
te salget af skoene hvilket viser at det var nødvendigt at nedlægge forbuddet mod Casper


12

Vodsgaard personligt. Sagsøger har ikke kunne bevise at Casper Vodsgaard personligt har
solgt skoene, men hvis denne del af forbuddet ikke var nedlagt, ville forbuddet være uden
virkning. Der er ingen hensyn at tage til Casper Vodsgaard.
Den af sagsøger stillede sikkerhed skal frigives da forbuddene var lovlige.
Erstatningskravet er fastsat skønsmæssigt da sagsøger ikke kan bevise i hvilket omfang
Casper Vodgaard har solgt skoene.
Nials krav bygger på to synspunkter: at forbuddet ikke var lovligt nedlagt, og at sag
søgtes sko ikke lovligt blev tilbageholdt af SKAT. Begge disse synspunkter er der taget stil
ling til ved dommene af 13. februar 2009, og retten kan ikke på ny prøve disse spørgsmål.
En erhverver af en simpel fordring får ikke bedre ret end overdrageren, hvorfor det ik
ke ændrer sagen at Nial fik overdraget fordringen fra kurator inden dommene blev afsagt.
Crocs bestrider Nials tabsopgørelse som særdeles urealistisk.
Ved fastsættelse af sagsomkostningerne skal der tages hensyn til at Crocs er stævnet
for 61 mio. kr.

Casper Vodsgaard og Nial har vedrørende Nials krav på erstatning gjort gældende at Nial
indtrådte i kravet den 15. september 2008. Først den 13. februar 2009 blev der afsagt udebli
velsesdomme i sagerne idet konkursboet ikke ønskede at indtræde. Der ligger ikke en judici
el prøvelse til grund for dommene. Det er endvidere blevet oplyst på et telefonisk retsmøde,
at konkursboets domme ingen forskel gjorde for Nials ret til at få prøvet deres selvstændige
krav. Nial er indtrådt i kravet inden dommene, og de er dermed ikke bindende for Nial.
Crocsskoen nyder ikke ophavsretlig beskyttelse. Tøj og sko kan kun få ophavsretlig
beskyttelse i ganske særlige tilfælde. Crocsskoen var end ikke den første af denne type sko
på markedet. EVA er et helt almindeligt materiale, og en sandal er en helt almindelig sko. Da
Crocs skoen ikke er særlig original, skal Cloxskoen være nærmest identisk med Crocsskoen
før den krænker Crocs. Der er 11 tydelige forskelle på de to sko. Cloxskoen ligner nærmere
Holey Solesskoen. Lighedsvurderingen skal alene foretages for de dele som nyder ophavs
retlig beskyttelse. Crocs kan ikke gøre gældende at selskabet har ophavsretten til hverken
materialet til skoen eller til udformningen som sandal og træsko. Markedsføringsloven er ik
ke krænket, for der findes utallige sko på markedet som ligner de foreliggende sko. Crocs'


13

model Beach nyder designbeskyttelse, men det var alene Crocsskoen i model Clayman der
var inddraget i forbudssagen. Crocs kan ikke udvide sit anbringende til en helt anden sko.
Casper Vodsgaard har personligt ikke handlet med Cloxsko eller med nogen som
helst anden sko. Under fogedretssagen blev parterne enige om at sagen alene angik CAP V
ApS. Dette fremgår klart af bevissikringssagen. Casper Vodsgaard har konsekvent igennem
hele sagsforløbet oplyst at han aldrig har handlet i personligt regi.
Erstatningspåstanden på 61 mio. kr. er et realistisk udtryk for sagsøgtes tab. Fortjene
sten pr. sko var på 23,69 kr. Alene de allerede eksisterende ordrer vil føre til en erstatning på
5,5 mio. kr. Hertil kommer suppleringssalg til disse ordrer. Erstatningen for det øvrige for
ventede salg er ganske beskedent, og forventningerne inklusive salg i udlandet var rettelig
langt højere.

Sø og Handelsrettens afgørelse
Crocs' påstande er rettet mod CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard der har be
stridt at have drevet selvstændig virksomhed med handel af nogen art. Oplysningerne i fo
gedsagen og oplysningerne om præsentationen af CAP V Sport and Licenses på hjemmesi
den www.xcapesport.dk kan ikke føre til at det statueres at Casper Vodsgaard har drevet
personlig virksomhed under firmaet CAP V Sport and Licenses. Casper Vodsgaard skal der
for frifindes.
Crocs skal betale 75.000 kr. inkl. moms til dækning af rimelige advokatudgifter til Cas
per Vodsgaard. Der er ved afgørelsen lagt vægt på størrelsen af det krav der er rejst mod
Casper Vodsgaard, men også på at denne del af sagen udgør en beskeden del af sagskom
plekset.

Den 13. februar 2009 blev der afsagt domme i sagerne mod CAP V ApS, nu under konkurs.
Det blev ved dommene fastslået at de sko der var stoppet af SKAT, krænkede Crocs' rettig
heder, og at fogedforbuddet af 14. maj 2007 var lovligt gjort og forfulgt.
Nial påstår under denne sag at Crocs skal betale erstatning, fordi betingelserne for ned
læggelse af fogedforbuddet ikke var opfyldt.
De afsagte domme har retskraft, og de spørgsmål som dommene har afgjort, kan ikke
prøves på ny, heller ikke i den form at retten anmodes om at tage stilling til et krav om er


14

statning for forbuddene. Det er i denne forbindelse uden betydning om Nial har fået over
draget kravet fra Nial ApS' konkursbo inden afsigelse af dommene eller senere. Dommenes
retskraft ændres ej heller af at de afsagte domme er udeblivelsesdomme. Nials påstand skal
derfor afvises.
Nial skal under hensyn til størrelsen af selskabets krav betale 500.000 kr. ekskl. moms
til Crocs til dækning af sagsomkostninger, herunder rimelige advokatomkostninger

Thi kendes for ret:

Casper Vodsgaard frifindes.

Crocs Inc. skal betale 75.000 kr. i sagsomkostninger til Casper Vodsgaard. Sagsomkostnin
gerne forrentes efter rentelovens § 8a.

Sagerne V7607, V8407, V9207 og V10307 afvises for så vidt angår Nial ApS' påstande.

Nial ApS skal betale 500.000 kr. i sagsomkostninger til Crocs Inc. Sagsomkostningerne for
rentes efter rentelovens § 8a.


Jette Gemzøe
Jens Feilberg
Lisbet Friis

(Sign.)
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

 

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»