Erstatning varemærkeforfalskning

Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt Dantunnel S.m.b.a. (i det følgende: Dantunnel) skal betale erstatning og vederlag til The North Face Inc. (i det følgende: North Face) for import af varemærkeforfalskede varer fra Kina til Danmark

Dom i sagen Sag V 5/03 

The North Face Inc. USA
(advokat Jan Grønlund)

mod

Dantunnel S.m.b.a
(advokat Ole Linnemann-Schmidt)

Sagen drejer sig om, hvorvidt Dantunnel S.m.b.a. (i det følgende: Dantunnel) skal betale erstatning og vederlag til The North Face Inc. (i det følgende: North Face) for import af varemærkeforfalskede varer fra Kina til Danmark.

Påstande

North Face har nedlagt påstand om, at Dantunnel skal betale 60.000 kr. med tillæg af
procesrente fra sagens anlæg den 13. januar 2003i erstatning og vederlag for kræn-
kelse af North Face's varemærkerettigheder.

Dantunnel har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.


- 2 -

Sagsfremstilling

Den 31. august 1984 fik North Face sit ordmærke "The North Face" registreret i Pa-
tent- og Varemærkestyrelsen for bl.a. klasse 25: herunder udendørsbeklædning i
form af frakker, jakker, veste, parca-coats, regntøj, anorakker mv. Registreringen er
fornyet til den 31. august 2004.
Den 6. januar 2003 modtog North Face et brev fra ToldSkat København med
besked om, at ToldSkat tilbageholdte 50 jakker med mærket "The North Face", der
var varemærkeforfalskede. Jakkerne var kommet fra Kina i 8 pakker og var adresse-
ret til Bodil Johannessen. Bodil Johannesen bor sammen med Claus Nielsen, der er
Dantunnels formand, og Dantunnel har registreret adresse hos parret.

Forklaringer

Claus Nielsen har forklaret, at han er formand for Dantunnel, der er en forening af
venner, som arbejder på tunnelprojekter. Foreningen skaffer arbejde til sine med-
lemmer og har 25 medlemmer i arbejde på nuværende tidspunkt. Foreningen blev
stiftet i 2000 og har siden fordoblet sit medlemstal.
De havde i foreningen talt om, at det ville være en god ide at markedsføre for-
eningen ved blandt andet at have ens arbejdstøj.
Han har arbejdet på tunnelprojekter i Kina fra 2001 til 2003, med en kort peri-
ode i Singapore og Hong Kong. Mens han opholdte sig i Kina, holdt han ferie i Ma-
laysia, Thailand og Indonesien. Han er ikke kommet steder i Asien, hvor der har væ-
ret handlet med kopivarer.
På tidspunktet, hvor han købte jakkerne, arbejdede han i Kina i en by ca. 3 ti-
mers togkørsel fra Shanghai. Han tog til Shanghai for at besøge en af sine venner, der
arbejdede på en fabrik i byen. Jakkerne købte han i en forretning, som lå i en gade
med små butikker med faste adresser. Han aftalte med indehaveren, hvordan jakker-
ne skulle se ud. Blandt andet aftalte de, at North Face mærket på højre front skulle
skiftes ud med et Dantunnel-mærke. Det var vigtigt, at der stod Dantunnel på jakker-
ne ­ ikke at det var en North Face jakke.
Han vidste godt, at der var et mærke, der hed The North Face, men han troede
ikke, at jakker fra North Face var særlig dyre. Han gav 130-140 DKK pr. jakke inkl.
broderiet med Dantunnel. Han havde ikke på tidspunktet for købet overvejet, hvorle-
des jakkernes skulle fordeles blandt medlemmerne.


- 3 -


Parternes synspunkter

North Face's advokat har gjort gældende, at Dantunnel har krænket North Face's
varemærkeret i Danmark ved at have forsøgt at få jakkerne indført i landet. Dantun-
nels formand, Claus Nielsen, vidste, at jakkerne var varemærkeforfalskede, da han
købte jakkerne. Han havde holdt ferie og arbejdet i denne del af verden i mange år.
Han var bekendt med omfanget af kopiprodukter og måtte forstå betydningen af den
store prisforskel på jakkerne i Kina og i Danmark. Dantunnel skal derfor betale en
rimelig erstatning og vederlag til North Face, jf. varemærkelovens § 43, stk.1.
Der bør ved udmålingen tages hensyn til, hvad Dantunnel kunne have tjent,
hvis ikke tolden havde konfiskeret jakkerne. Da en falsk North Face jakke normalt
sælges for omkring 1.200 kr. pr. stk., bør erstatningen derfor fastsættes til 60.000 kr.

Dantunnels advokat har gjort gældende, at Claus Nielsen ikke vidste, at North Face
var et internationalt beskyttet varemærke, idet varemærket ikke springer i øjnene.
North Face har ikke bevist, at Claus Nielsen vidste, at butikkerne i Shanghai var
oversvømmet med kopiprodukter. Claus Nielsen var ikke klar over, at der var tale om
forfalskede jakker. Han havde købt jakkerne i en butik, hvor han fik skiftet et af
North Face broderierne ud med Dantunnel, og jakkerne måtte sprættes op, førend det
kunne konstateres, at de var forfalskede.
North Face har i øvrigt ikke dokumenteret at have lidt noget tab. Jakkerne blev
taget i tolden og kunne derfor ikke eksponeres. Der har således ikke været nogen
markedsforstyrrelse. Derudover blev jakkerne ikke sendt til Danmark i kommercielt
øjemed af Dantunnel, og der er ikke grundlag for at antage, at medlemmerne skulle
betale for jakkerne.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubestridt, at de 50 jakker, som blev forsøgt indført i Danmark af Dantunnel, er
varemærkeforfalskede. Dantunnel har således krænket North Face's varemærkeret.
Retten finder ikke, at Claus Nielsens forklaring, om at han på trods af sit man-
geårige ophold i Østen ikke havde kendskab til, at der fandtes kopiprodukter i Kina,
kan lægges til grund. Både prisen og det, at han kunne bede den butik, hvor jakkerne
blev anskaffet, om at få et North Face mærke fjernet og erstattet med Dantunnels


- 4 -

navn, må have fået Claus Nielsen til at indse, at de jakker, han var i færd med at kø-
be, var kopiprodukter. Dantunnel har dermed i hvert fald handlet groft uagtsomt.
Under hensyn hertil og til antallet af forsøgt indførte jakker tilkendes der i hen-
hold til varemærkelovens § 43, stk. 1 et samlet beløb i vederlag og erstatning på
60.000 kr.


T H I K E N D E S F O R R E T

Dantunnel S.m.b.a. skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 60.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 13. januar 2003 i erstatning og vederlag og 12.000 kr. i sagsomkostninger til North Face Inc.


Ole Marker
Elmer.
Ole Jahn

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»