Erstatning udenfor kontraktforhold

Resumé

Agent havde ikke ført tilstrækkeligt bevis for sit krav mod rejsebureau. 

”Erstatning udenfor kontraktforhold”

Dom i sagen H-126-02 


Scandia Travel S.A.E. 
(advokat Mikael Frydlund) 

mod 

Atlantis Rejser ApS 
(advokat Martin Dahl Pedersen) 


Indledning og påstande 
Sagen vedrører det økonomiske opgør efter ophøret af samarbejdet mellem et dansk rejsebureau, Atlantis Rejser ApS (Atlantis) og en egyptisk agent, Scandia Travel S.A.E. (Scandia). 

Scandia har nedlagt endelig påstand om at Atlantis skal betale 43.625,17 USD og 751.017,60 EUR med procesrente fra den 9. december 2002. 

Atlantis har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået af Scandia.

Sagens omstændigheder 

Sagens parter 
Atlantis driver rejsebureauvirksomhed i Danmark. I perioden fra marts 1998 til maj 2002 anvendte Atlantis først selskabet Amcon og senere Scandia som sin lokale agent i Egypten. Ibrahim Ramadan er ejer af og administrerende direktør i Atlantis. 

Scandia er et egyptisk aktieselskab stiftet i 1999. Ligesom det havde været tilfældet for Amcon, bestod Scandias opgaver bl.a. i at indgå aftaler med hoteller, turoperatører mv. med henblik på den praktiske gennemførelse af de rejser som Atlantis' kunder købte af Atlantis. Som betaling herfor modtog Scandia provision og fik godtgjort faktiske udgifter til hotelophold mv. Mohamed Shoeib er ejer af Amcon og medejer af Scandia. 

Atlantis opsagde samarbejdet med Scandia i maj 2002. 

Ibrahim Ramadans forbindelse til Scandia Scandia har under sagen gjort gældende at Ibrahim Ramadan har stiftet Scandia 
sammen med Mohamed Shoeib og Hesham El Nashar. Scandia har endvidere gjort gældende at Ibrahim Ramadan tidligere har været bestyrelsesmedlem i og fortsat er aktionær i Scandia. Atlantis har bestridt at Ibrahim Ramadan er stifter og medejer af Scandia, og har gjort gældende at registreringen af Ibrahim Ramadan som bestyrelsesmedlem er sket uden Ibrahim Ramadans vidende. 

Af udskrift fra Generalvæsenet for Investering og Frie Zoner, Sektoren for Finansieringsselskaber (herefter Generalvæsenet) fremgår (i oversættelse) at Ibrahim Ramadan er registreret som medstifter af Scandia og som ejer af 4.000 aktier til en værdi af 400.000 egyptiske pund svarende til 20% af aktiekapitalen. I yderligere skrivelser hvoraf en er dateret 16. februar 2005, og en anden er udateret, 
har Generalvæsenet (i oversættelse) anført Ibrahim Ramadan som aktionær i Scandia. Det er endvidere omtalt at der skulle versere en "judicial dispute" mellem Ibrahim Ramadan og Mohamed Shoeib. 

I erklæring af 1. maj 2002 stilet til formanden for Scandias bestyrelse anmodede Ibrahim Ramadan om godkendelse af at han udtrådte af bestyrelsen for Scandia. 

De tre konti 
Under samarbejdet fakturerede Scandia Atlantis for leverede ydelser. Fakturamaterialet fylder efter det oplyste et større antal ringbind.

Parternes løbende mellemværende blev hos Scandia ført på tre konti: 

1) Konto i USD for perioden 26. marts 1998 til maj 2001 vedrørende udgifter til hoteller og transport mv. for de enkelte rejser (USD-kontoen). Kontoen omfatter således også perioden hvor Amcon fungerede som agent for Atlantis. 
2) Konto i USD vedrørende visa og udflugter i forbindelse med de enkelte rejser (excursions-kontoen). 
3) Konto i EUR for perioden 1. juni 2001 til 1. juni 2002 (EUR-kontoen) der afløste USD-kontoen. 

Ved ophøret af parternes samarbejde fremsatte Scandia krav over for Atlantis om udligning af parternes mellemværende ifølge de tre konti. Atlantis mente imidlertid ikke at være Scandia noget beløb skyldigt. Med henblik på at finde en løsning på uenigheden var to ansatte fra Scandia i København i juni 2002. Dele af fakturamaterialet blev gennemgået hvilket medførte at Scandia foretog en 
række korrektioner til fordel for Atlantis for de tre konti. 

Scandia har herefter opgjort sit krav fordelt på de tre konti således: 

1) USD-kontoen, saldo ifølge kontoudtog 65.735,00 USD med fradrag for korrektioner, -55.251,40 USD, herefter 10.354,17 USD. 
2) Excursions-kontoen, saldo ifølge kontoudtog 33.735,00 USD, med fradrag for korrektioner, -464,00 USD, herefter 33.271,00 USD. 
3) EUR-kontoen, saldo ifølge kontoudtog 753.898,20 EUR, med fradrag for korrektioner, -2.880,60 EUR, herefter 751.017,60 EUR. 

Atlantis har heroverfor samlet opgjort de enkelte konti således: 

1) USD-kontoen, Atlantis til gode: 38.875,09 USD og 886.599,78 EUR. 
2) Excursions-kontoen, Scandia til gode: 410.874,00 USD 
3) EUR-kontoen, Scandia til gode: 378.790,90 USD og 61.075,88 EUR. 

Efter denne opgørelse og ved anvendelse af valutakurserne pr. 31. maj 2002 er det Atlantis' opfattelse at Atlantis samlet har 24.431,17 EUR til gode hos Scandia hvilket beløb Atlantis dog ikke har indtalt under nærværende sag. 

Transport af Amcons tilgodehavende til Scandia

Scandia har under sagen gjort gældende at Amcons tilgodehavende hos Atlantis er blevet transporteret til Scandia. 

Af brev af 17. september 1999 fra Scandia til Ibrahim Ramadan fremgår bl.a.: 

"Due to the phone conversation of today between you and Mr. Shoeib as board members of Scandia , we hereby confirm the following:- 

1- Amcon travel has approved that Atlantis Rejser will transfer the indebtedness of 182,287.00 (one hundred and eighty two thousand, two hundred and eighty seven US$). 
2- Scandia travel is full commited to settle the above mentioned amount as well as the ... future outstanding and check , control the invoces issued to the favour of Atlantis after 17.09.1999. 

Mr. Ramdan , as agreed with mr Shoieb, please transfer the amount of 100,000 US$ as soon as possible in order to settle some of unpaid invoices to Amcon." 

Brevet, der er udfærdiget på Scandias brevpapir med påtrykt adresse i Sharm ElSheikh, Egypten, er underskrevet af "Emad Barzi, Financial controler". Atlantis har bestridt at have modtaget brevet. 

Atlantis overførte 100.000 USD til Scandia den 26. september 1999 hvilket beløb blev godskrevet Atlantis på USD-kontoen. 

Sagens dokumenter 
Til støtte for kravene har Scandia fremlagt interne kontoudtog for hver af kontiene. 

For så vidt angår excursions-kontoen har Scandia endvidere fremlagt 72 fakturaer. Scandia har oplyst at fakturaerne er sendt løbende til Atlantis, men Atlantis har bestridt at have modtaget dem før under denne retssag. Fakturaerne er uden Scandias logo eller anden form for angivelse af afsender. Atlantis har den 25. oktober 2004 anmodet om at modtage følgebrevene til fakturaerne. Scandias advokat har den 3. november 2004 oplyst at fakturaerne, så vidt han er orienteret, er sendt uden følgeskrivelser. 

Som dokumentation for priserne for sommersæsonen 2001 har Scandia fremlagt pristilbud dateret 20. marts 2001 fra Scandia til Atlantis. Det er Scandias opfattelse at tilbuddet er sendt til Atlantis, og har til støtte herfor fremlagt postkvittering hvoraf fremgår (i oversættelse) at der den 5. april 2001 er sendt en pakke på 700 gram til Ibrahim Ramadan. Atlantis har bestridt at have modtaget pristilbuddet og har til støtte herfor fremlagt dokumentation for at Atlantis allerede i januar 2001 er blevet faktureret for trykning af prisliste for sommersæson 2001. 

Der henvises herom til forklaringerne. 

Scandias fakturering 
Det er Atlantis' opfattelse at Scandias fakturaer, eller de fleste af dem, indeholder fejl, og at disse fejl samlet har været til Atlantis' ugunst. 

Til støtte herfor har Atlantis fremlagt tre eksempler: 

Fakturanummer 233 af 15. maj 1998: I fakturaen har Amcon faktureret 16 USD for "Cai. 02 Meet & Assist" for 1 person, mens det af parternes prisaftale for den pågældende periode fremgår at Amcons honorar for "Meet & Assist" alene udgør 4 USD pr. person (pr. vej). 

Fakturanummer 245 af 30. maj 1998: I fakturaen har Amcon faktureret 77 USD pr. person for en uges hotelophold, mens det af parternes prisaftale for den pågældende periode og det pågældende hotel fremgår at Amcons honorar alene udgjorde 70 USD pr. person. Det er under sagen erkendt af Scandia at der ved fakturaen der vedrører to personer, er faktureret 14 USD for meget, men gjort 
gældende at indsigelsen er fremsat for sent. 

Faktura nr. 251 af 5. december 2000: I fakturaen har Scandia faktureret Atlantis med i alt 25.606 USD over USD-kontoen hvilket beløb imidlertid ligeledes er medtaget under excursions-kontoen. Forholdet er dog senere medtaget i de korrektioner der blev foretaget af Scandia efter samarbejdets ophør. Det er Atlantis' opfattelse at ydelserne er betalt direkte af kunderne. 

Atlantis har endvidere ladet selskabets revisor Asger Andersen gennemgå samtlige fakturaer vedrørende ankomstdag den 5. juli 2001. Asger Andersen konkluderede efter gennemgang af fakturaer med tilhørende ankomstlister (roominglists) og det bagvedliggende aftalegrundlag med takster for de enkelte ydelser at Scandia for den pågældende ankomstdag havde faktureret Atlantis med 5.345 EUR for meget. 

Efter Scandias opfattelse skyldes en væsentlig del af differencen en faktura på 3.159 EUR der vedrører en anden ankomstdag end den 5. juli 2001, og derfor efter Scandias opfattelse skal udgå af undersøgelsen. Scandia er endvidere af den opfattelse at der er regnefejl i Asger Andersens opgørelse, ligesom en del af differencen kan henføres til parternes uenighed om omregningskursen mellem USD og EUR. 

Indsigelser 
Parterne er uenige om i hvilket omfang Atlantis har rejst indsigelser imod Scandias fakturering. Herom er bl.a. fremlagt følgende dokumenter: 

I brev af 14. september 1998 til Amcon Travel og Mohamed Shoeib anmodede Ibrahim Ramadan om oplysninger om manglende eller for høje takster fra flere af hotellerne. 

Den 13. februar 1999 korrigerede Scandia USD-kontoen med 788 USD efter henvendelse fra Ibrahim Ramadan. 

I en e-mail af 19. april 1999 til Mohamed Shoeib anmodede Ibrahim Ramadan om nye takster da de tidligere tilsendte efter hans opfattelse indeholdt fejl. Mohamed Shoeib besvarede e-mailen kort efter. Han erklærede sig enig i visse af de angivne forhold mens andre takster blev fastholdt. 

I en e-mail af 7. august 2000 henledte Ibrahim Ramadan Scandias opmærksomhed på at Atlantis var blevet opkrævet udgifter til guide i et tilfælde hvor guiden var blevet anvendt også til Pyramiderne Rejsers gæster. Scandia svarede at man ville rette fejlen. 

I en e-mail af 12. juli 2001 til Ibrahim Ramadan skrev Mohamed Shoeib bl.a. følgende: "Ehab is working on new winter season rates avoiding all mistakes you have from us. He will send you soon the offer." 

Den 2. august 2001 skrev Scandia bl.a. følgende i en e-mail til Atlantis: "Yes we received your remarks on invoices with co-mail. We are working on it. We will get back to you when we finish." 

Fast omregningskurs 
I en skrivelse af 14. maj 2001 anførte Scandia således til Atlantis: 

"As per your phone conversation with Mr. Shoeib , and as per your request to certify all your invoices in Euro starting from 01/06/2001 to facilitate the mission of your account department , kindly note that we checked our financial department and as agreed , they decided that all given rates of hotels , cruises and service by Scandia in American dollars will be converted to Euros multiplying in the average rate of 1.2 to convert from American dollar to Euro... 


Best regards / Ehab" 

Atlantis har bestridt at have modtaget den pågældende skrivelse og har ligeledes bestridt at der skulle være aftalt en fast omregningskurs på 1,2 som anført. 

Betalinger fra Atlantis til Mohamed Shoeib i perioden 11. november 1998 til 22. september 2000, som ikke er godskrevet Atlantis' konto hos Scandia 

Under parternes samarbejde foretog Atlantis dels indbetalinger til Scandia dels indbetalinger til Mohamed Shoeibs private konto. Syv af betalingerne til Mohamed Shoeibs private konto er ikke godskrevet Atlantis' mellemværende med Scandia. Det drejer sig om følgende betalinger: 

Anført formål i forbindelse 
Dato 
EUR 
USD 
med overførelsen 
11.11.98 
"REF DEPOSITS TRANSPORT ESTABLISHMENT" 

25.000,00 
14.04.99 
"REF VISA + HANDELING FEES UP TO MARCH 99" 

10.000,00 
22.06.99 
"REF VISA + TRANSFERS MAY 99" 

50.000,00 
06.07.99 
"REF RUNNING ACCOUNTS - JUNE 99" 

10.000,00 
27.04.00 
"RUNNING APR. 2000" 
30.677,51 
22.09.00 "ATLANTIS 
REJSER 
APS" 

10.000,00 
Total 
30.677,51 105.000,00 

Visse senere betalinger til Mohamed Shoeibs private konto er derimod godskrevet Atlantis' mellemværende med Scandia. Det drejer sig bl.a. om følgende betalinger: 

Dato 
Anført formål i forbindelse 
DEM 
USD 
med overførelsen 
24.11.00 "AS PER AGREEMENT" 

47.434,00 
22.12.00 "RUNNING NOV-DEC 2000 TOUR TRAVEL" 

25.000,00 
"ATLANTIS REJSER APS. CHARTER FLT 10-
13.2.01 

56.941,00 
16/11" 
19.4.01 
"ATLANTIS REJSER APS. RUNNING 4/2001" 

85.000,00 
23.5.01 
"ATLANTIS REJSER APS. O/A 5/2001" 100.000,00 
27.8.01 
"RUNNING AUGUST 2001" 

25.000,00

 

Scandia har gjort gældende at de ikke-godskrevne betalinger vedrører Ibrahim Ramadans erhvervelse dels af aktiekapitalen i Scandia, dels af fast ejendom i Cairo. Atlantis gør derimod gældende at betalingerne vedrører Atlantis' mellemværende med Scandia og derfor skal indgå i parternes mellemværende. Atlantis har samtidig bestridt at Ibrahim Ramadan ejer aktier i Scandia eller fast ejendom i Egypten. 

Forklaringer 
Hesham El Nashar har forklaret at han drev rejsebureauet Pyramiderne Rejser i Norge, mens Ibrahim Ramadan drev Atlantis i Danmark. De blev introduceret for hinanden af Mohamed Shoeib i slutningen af 1990'erne. De tre indledte et samarbejde der mundede ud i stiftelsen af Scandia der skulle fungere som de to rejsebureauers agent i Egypten. Hesham El Nashar havde udstedt en generel fuldmagt til en egyptisk revisor med henblik på at denne kunne stifte selskabet. Han har set at Ibrahim Ramadan også har udstedt en sådan fuldmagt. Hesham El 
Nashar og Mohamed Shoeib tegnede sig hver for 35% af aktiekapitalen, Ibrahim Ramadan tegnede sig for 20%, mens de sidste 10% blev tegnet af en investor. 

Hesham El Nashar overførte sin andel af aktiekapitalen til Mohamed Shoeib der betalte revisoren. Han har forstået at Ibrahim Ramadan gjorde det samme. Hesham El Nashars betalte den første del af pengene i december 1998. Den anden del betaltes i februar eller marts 1999. Ibrahim Ramadans andel udgjorde 400.000 egyptiske pund. 

Scandias bestyrelse bestod af de tre, Hesham El Nashar, Mohamed Shoeib og Ibrahim Ramadan. Meget blev drøftet telefonisk som mellem venner. Man mødtes også i Cairo, men der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder som sådan. Det er nyt for Hesham El Nashar at Ibrahim Ramadan troede at han ikke var med i bestyrelsen. Han har været fuldt medlem fra starten. 

Bestyrelsen skulle underskrive Scandias regnskaber. De første år skrev alene Shoeib og revisoren under. Revisoren skrev under på Hesham El Nashars vegne på grundlag af fuldmagten. 

Der er ikke udbetalt udbytte fra Scandia. Selskabet går dårligt og har i dag en gæld på 1,5-1,6 mio. egyptiske pund. 

Ankomstlisterne dannede baggrund for Scandias faktureringer. Der kunne ske ændringer, f.eks. kunne der være senere bestillinger. Salg af rejser kunne finde sted helt frem til kort tid før afrejsedagen.

 

Hndlingfees og transferudgifter blev aftalt mellem Hesham El Nashar, Ibrahim Ramadan og Mohamed Shoeib for en sæson ad gangen. En sæson varede 6 måneder. 

Samarbejdet foregik efter Hesham El Nashars opfattelse stort set uden problemer. Scandia sendte regninger til Ibrahim Ramadan i Danmark, og han betalte. Samarbejdet holdt op i maj 2002. Hesham El Nashar ved ikke præcis hvorfor. 

Ibrahim Ramadan ejer et hus i omegnen af Cairo, det har Mohamed Shoeib fortalt. Hesham El Nashar har forstået det sådan at Mohamed Shoeib havde fået penge af Ibrahim Ramadan til at købe huset. Ibrahim Ramadan satte pengene ind på Mohamed Shoeibs privatkonto. Hesham El Nashar ejer selv et hus ca. 500 meter fra Ibrahim Ramadans. 

De to regnskabsmedarbejdere der var i København for at gennemgå fakturamaterialet, tilendebragte gennemgangen i Egypten. Gennemgangen resulterede i at Atlantis blev krediteret for 55.000 USD. 

Pyramiderne Rejser gik konkurs efter 11. september 2001. Hesham El Nashar kender ikke til at Atlantis skulle have betalt for Pyramiderne Rejsers kunder. Der var et tilfælde hvor Pyramiderne Rejser brugte Atlantis' guide, men selskaberne fik hver sin regning. 

Ibrahim Ramadan har forklaret at han ikke har været med til at stifte Scandia. Der var snak om at Atlantis skulle gå ind som en del af Scandia for at sikre bedre priser og bedre kvalitet, men det blev ikke til noget. Ibrahim Ramadan underskrev en fuldmagt som gav revisor mulighed for at forberede papirerne. Stifterne skal imidlertid ifølge egyptisk lovgivning underskrive stiftelsesdokumenterne per-
sonligt, og Ibrahim Ramadan har aldrig skrevet under. Fuldmagten er senere blevet tilbagekaldt. 

Han ejer ikke aktier i Scandia. Han har aldrig fået indkaldelse til generalforsamling og har aldrig deltaget i bestyrelsesmøder. 

I Egypten kan man stifte et selskab ved at advokaten opretter stiftelsespapirerne hvorefter man deponerer et beløb eller en bankgaranti i en bank i en periode på 30-45 dage. Derefter kan man frit tilbageføre pengene til aktionæren.

Den vigtigste årsag til at Atlantis stoppede samarbejdet med Scandia, var forsinkelse med faktureringer fra Scandias side. I slutningen af 2001 gik Pyramiderne Rejser konkurs med et brag. Efter det tiltog forsinkelserne. Mohamed Shoeib sagde at han havde masser af rod med sit bogholderi, bl.a. på grund af konkursen. Atlantis begyndte herefter at betale Scandia i forhold til proformafakturaer som Atlantis selv beregnede. I april 2002 havde man ikke fået fakturaer for februar, marts og april måned. Scandia accepterede proformaopgørelserne. Der kom ikke senere en anden opgørelse fra Scandia eller nye fakturaer. Atlantis' 
regnskab er blevet udarbejdet på grundlag af proformafakturaerne. 

Der havde hele tiden været fejl i fakturaerne fra Amcon og Scandia. Der var mange fejlmuligheder, for man skulle tage højde for kontrakterne, tilhørende prisaftaler, tilbagemeldinger fra guiderne osv. Der kunne også ske fejltagelse fra Atlantis' side. Atlantis reklamerede løbende over for Scandia. Der afholdtes korrektionsmøder to gange om året. Korrektionerne var altid til Atlantis' fordel. Det typiske var at der var faktureret for meget. Rettelser foregik også pr. e-mail mellem Ibrahim Ramadan og Mohamed Shoeib. 

Ibrahim Ramadan har ca. 20 ringbind indeholdende hver enkelt faktura fra Amcon og Scandia med tilhørende ankomstlister og kontraktsgrundlag. Atlantis' samlede opgørelse af de tre konti bygger på en slavisk gennemgang af disse fakturaer. 

Der har også været andre tilfælde af problemer mellem parterne. I august 2000 fik Atlantis således fakturaer der omfattede Pyramiderne Rejsers gæster, og i november 2001 forhøjede Scandia priserne midt i en sæson. 

Efter samarbejdets ophør fik Atlantis at vide at Atlantis skyldte Scandia først 800.000 USD, så 900.000 USD og siden 600.000 USD. 

Det var Mohamed Shoeib der bad om at få beløb overført til sin private konto. Atlantis havde ikke problemer hermed, blot man sikrede sig at beløbet figurerede korrekt i regnskabet. "O/a" i overførselsteksten står for "on account", hvilket er det samme som "running account". Beløbene vedrører alle Atlantis' mellemværende med Scandia. 

Ibrahim Ramadan ejer ikke noget hus i Egypten. Han drøftede køb heraf i 2000 med sin kone og Mohamed Shoeib, men det blev ikke til noget. Hvis nogle af pengene til Mohamed Shoeib var til køb af hus, ville det have været anført i forbindelse med overførslerne.

Fakturaerne vedrørende excursions-kontoen er først modtaget under retssagen. Fakturaerne indeholder ikke logo eller adresse på afsenderen og ligner ikke andre fakturaer fra Scandia. Ibrahim Ramadan er af den opfattelse at de er lavet til brug for retssagen. 

Atlantis har først modtaget Scandias pristilbud dateret 20. marts 2001 under retssagen. Det ville have været alt for sent at modtage priser for sommersæsonen i april. Atlantis' sommerkatalog var da for længst trykt, og rejserne solgt. Bilaget må være udarbejdet til brug for sagen. Tilbuddet indebærer en 13-18% forhøjelse af priserne. Hotel Mövenpick afregnede i øvrigt aldrig i EUR, men i USD. 

Ibrahim Ramadan har aldrig set brevet med en fast omregningskurs på 1,2 EUR pr. USD. 

Brevet af 17. september 1999 har han ligeledes først set under retssagen. Det undrer ham at brevet er underskrevet af Emad Barzi, der først blev ansat i Scandia den 1. februar 2000. 

Mohamed Shoeib har forklaret at idéen om at stifte Scandia opstod i slutningen af 1998. Scandia blev stiftet i juni 1999. Ibrahim Ramadan udstedte en fuldmagt til en revisor med henblik på at denne kunne underskrive stiftelsesdokumenterne. Ibrahim Ramadan var således med til at stifte selskabet og var aktionær med 20%. Ibrahim Ramadan betalte 123.000 USD for aktierne. Pengene blev overført i rater i perioden fra november 1998 til april 2000 til Mohamed Shoeibs personlige konto. Stiftelseskapitalen for Scandia var 2 mio. egyptiske pund. 10% heraf blev deponeret i en bank. Efter man havde fået registreringsbeviset, blev depotet overført til selskabets konto. Foreholdt at 123.000 USD oversteg 20% af stiftelseskapitalen, har Mohamed Shoeib forklaret at Scandia ikke havde krav på, at Ibrahim Ramadan betalte, og at indbetalingerne blev indsat på Scandias konto som tilhørende selskabet. 

Beslutninger i selskabet blev på grund af ejernes bopæl i henholdsvis Danmark, Norge og Egypten taget på telefonkonferencer. Revisoren skrev regnskaberne under på vegne af Ibrahim Ramadan på grundlag af den udstedte fuldmagt. 

Der var et tæt og dagligt samarbejde mellem Atlantis på den ene side og Amcon og Scandia på den anden. Scandia var ikke bagud med faktureringen, men Atlantis var bagud med betalingen. Hver måned fik Ibrahim Ramadan en opgørelse over hvad han skyldte. Han fik også årsopgørelser. Scandia havde ikke modtaget indsigelser imod opgørelserne før samarbejdets ophør. 

Mohamed Shoeib ved ikke hvorfor Ibrahim Ramadan ville stoppe samarbejdet og trække sig ud af Scandia. Der var ikke problemer forud for samarbejdets ophør. Ibrahim Ramadan ville betale Atlantis' udestående med sin aktiepost. Mohamed 
Shoeib sagde at det kunne man ikke. 

Brevet af 17. september 1999 er sendt til Atlantis. Aftalen om Ibrahim Ramadans betaling af 100.000 USD var blevet indgået telefonisk. 

Hvis Scandias pristilbud for sommersæsonen 2001 er dateret den 20. marts 2001, så er det den rigtige dato. Det er helt sikkert tilbuddet der blev sendt den 5. april 2001, "hvad skulle det ellers have været?" Pristilbuddet er tillige sendt pr. fax den 20. marts 2001 til Ibrahim Ramadan. 2001 var et specielt år. Det var meget dyrt i forhold til danske kroner at operere i USD. Man gik derfor efter ønske fra Ibrahim Ramadan over til at handle i EUR. Beregning af priserne i EUR tog noget tid da hotellerne ikke uden videre ville stille om. Ibrahim Ramadan vidste imidlertid godt hvor meget priserne steg fra det ene år til det næste. 

Brevet af 14. maj 2001 med omregningskurs på 1,2 er blevet afsendt. Det er Scandias direktør for turisme der har sendt det. Han fik ikke noget svar på brevet. Man gjorde Ibrahim Ramadan en tjeneste ved at låse omregningskursen fast. 

Der er to afdelinger i Scandia. Den ene havde med bestillinger af rejser at gøre. Efter Ibrahim Ramadans ønske blev der oprettet en anden afdeling som havde med specialbestillinger at gøre, f.eks. leje af motorcykler og køb af telefonkort. Excursions-kontoen vedrørte disse specialbestillinger. Efter Ibrahim Ramadans ønske var der ikke Scandia-logo på fakturaerne. Dette skyldtes at der var tale om en privat betaling som ikke kunne gå ind over Scandia. Ydelserne er leveret, og regningerne er sendt den dato som der står på dem. De er sendt med post eller sammen med andre regninger. Ibrahim Ramadan vidste godt hvad regningerne vedrørte. Han betalte dem jo. 

Fejl i fakturaer blev rettet løbende. Ibrahim Ramadan blev taget alvorligt hvis han havde indsigelser, eftersom han var samarbejdspartner og medstifter. Mohamed Shoeib har gennemgået de opgørelser Atlantis har kommet med under sagen. Opgørelserne kan imidlertid ikke godkendes. De passer ikke med Scandias opgørelser.

Mohamed Shoeib oprettede en privat konto efter ønske fra Ibrahim Ramadan. Kontoen blev anvendt til overførsel af penge til køb af aktier i Scandia. Senere blev kontoen også brugt til Ibrahim Ramadans køb af hus i Egypten. Mohamed Shoeib havde hjulpet Ibrahim Ramadan i forbindelse med købet. Ibrahim Ramadan skrev under på købskontrakten den 1. juli 2001. Mohamed Shoeib har ikke haft indflydelse på hvad Ibrahim Ramadan har anført som betalingsformål for den enkelte overførsel. 

Scandias hovedkvarter ligger i dag i Cairo. Indtil slutningen af 2000 lå det i Sharm El Sheik. Bogholderiet der fakturerede Atlantis, har hele tiden ligget i Cairo. 

Emad Barzi har forklaret at han blev ansat i Scandia den 1. juli 1999 som financial controller, førhen var han ansat i Amcon. At der står i de officielle papirer at han begyndte i Scandia den 1. februar 2000 har at gøre med at han ellers ville have mistet sin sygeforsikring idet Scandia først da havde fået de nødvendige tilladelser. 

Mohamed Shoeib gav ham besked om hvad der skulle stå i brevet af 17. september 1999 til Atlantis. Emad Barzi skrev under fordi det drejede sig om økonomiske forhold. Beløbet på 182.287 USD fik han oplyst af bogholderiet i Amcon. 

Brevet blev sendt fra Cairo. Grunden til at der på brevpapiret er angivet hovedkontorets adresse i Sharm El Sheik, er at det var hovedkontorets daværende adresse som var fortrykt på selskabets brevpapir. Emad Barzi kan ikke huske hvorfor det er nævnt at Ibrahim Ramadan er bestyrelsesmedlem. 

Regninger og faktureringer er en del af hans ansvarsområde. Han havde ansvaret for alle tre konti med Atlantis. Han havde fået at vide at Atlantis foretrak at få excursions-regninger for sig selv. Der var derfor et separat regnskab i Scandia herfor. Regningerne blev sendt til Atlantis sammen med de almindelige fakturaer. Betalingerne skete til Mohamed Shoeibs private konto. Emad Barzi har ikke kendskab til at der til denne konto blev foretaget indbetalinger som ikke havde noget med Scandia at gøre. Excursionsafdelingens fakturaer blev lavet manuelt og var derfor uden logo. Der blev anvendt almindeligt brevpapir, for det var en separat-afdeling hvor alle indbetalinger skete kontant. Der blevet lavet regnskab hver måned. Alle indbetalinger indgik i Scandias samlede regnskab på nær en del angående Ibrahim Ramadans køb af en villa. Dette sidste har Emad Barzi 
fået at vide senere.

Faktureringsgrundlaget var tilbuddet fra Scandia til Atlantis. Scandia har aldrig været bagud med faktureringer i forhold til Atlantis. Der blev sendt opgørelser hver måned. Scandia har ikke på noget tidspunkt modtaget indsigelser. Der har været fejl indimellem. Fejlene blev rettet løbende. 

Mohamed Shoeib sagde at man skulle fakturere i EUR efter ønske fra Atlantis. Han forstod det sådan at det ville indebære en fordel for Ibrahim Ramadan. 
Det er Scandias turistdirektør der har udfærdiget og underskrevet brevet af 14. maj 2001 om omregningskursen mellem EUR og USD. Turistdirektøren skrev under efter enighed mellem Mohamed Shoeib og Ibrahim Ramadan. Sekretariatet i Scandia har fortalt Emad Barzi, at brevet er blevet sendt. 

Efter samarbejdets ophør sendte Scandia et samlet krav over udestående fakturabeløb. Der kom herefter indsigelser om overfakturering fra Ibrahim Ramadan. Emad Barzi har set Atlantis' opgørelse, men den er næsten umuligt at kontrollere hvis man ikke har fakturaerne som relaterer sig hertil. 

Magdi Sobehy har forklaret at han som revisor medvirkede ved stiftelsen af Scandia. Han er i dag selskabets autoriserede revisor. Scandia blev stiftet af Mohamed Shoeib, Hesham El Nashar og Ibrahim Ramadan. Disse tre var tillige bestyrelsesmedlemmer og aktionærer. 

Fuldmagten fra Ibrahim Ramadan indebar at vidnet kunne stifte selskabet på hans vegne. Enhver der skal stifte et selskab, skal udstede en sådan fuldmagt. 

Kapitalen i Scandia var 2 mio. egyptiske pund. 10% heraf skulle deponeres i bank. Resten af kapitalen blev indbetalt omkring oktober/november 1999. Det deponerede beløb blev hævet i banken og brugt til aktiviteter i selskabet. Der blev også betalt 100.000 til Turistministeriet i Egypten. Den resterende kapital forblev i selskabet. Ibrahim Ramadans andel af selskabet er 20%. Magdi Sobehy fik ikke penge direkte fra Ibrahim Ramadan, men gennem Mohamed Shoeib. 

Der er blevet udarbejdet referater fra bestyrelsesmøder, men Hesham El Nashar og Ibrahim Ramadan har ikke deltaget i disse. Hvis det skal være rigtigt, skal generalforsamlingen og ikke bestyrelsen godkende regnskabet. Ibrahim Ramadan var ikke til stede ved regnskabets godkendelse.

Der har aldrig været overskud i Scandia og der er aldrig blevet udbetalt udbytte. Scandia skylder mange penge væk. Mohamed Shoeib har kæmpet for at få selskabet til at løbe rundt. 

Essam A. Mohsen har forklaret at han var ansat i Amcon fra 1998 til oktober 1999 og havde i den forbindelse med Atlantis at gøre. I perioden fra maj 2002 til august 2004 var han agent for Atlantis i Egypten. I Amcon indgik Essam Mohsen kontrakter med hoteller osv. Atlantis deltog i forhandlingerne. 

Omkring oktober/november skal priserne være på plads til den følgende sommersæson. Det kan ikke passe at der er sendt priser i april måned 2001, eftersom sæsonen begynder den 1. maj. Alle brochurer med priser er trykt 6 måneder inden. Priserne i Scandias pristilbud af 21. marts 2001 er meget høje. Hotellet Mövenpick har aldrig afgivet tilbud i EUR. Essam Mohsen har handlet med Mövenpick i mange år. 

Faktureringen skete efter hver rejse på grundlag af de kontrakter der var. Det var meget normalt at der var fejl i fakturaerne. I så fald blev der sendt korrektioner som kom fra Atlantis pr. e-mail, pr. post og nogle gange på møder i Egypten. Essam Mohsen har deltaget i 2-3 sådanne møder. Mohamed Shoeib var også til stede. 

Amcon har ikke rejst krav over for Atlantis. 

Ashraf Sawe har forklaret at han har været lokal agent i Luxor for Scandia. Han fik at vide af Scandias bogholderi at Mohamed Shoeib, Hesham El Nashar og Ibrahim Ramadan var ejere af Scandia. Ture bestilt under opholdet i Egypten betalte turisten direkte til guiden. Guiden betalte beløbet videre til Scandia der senere afregnede over for Ashraf Sawe. 

Asger W. Andersen har forklaret at han er registreret revisor. Han har været revisor for Atlantis siden 1994. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen måtte man tage udgangspunkt i selskabets proformaopgørelser idet man ikke kunne anvende Scandias fakturaer der var ukorrekte i forhold til bookinglister og aftalegrundlag. Han har foretaget stikprøvegennemgang af faktureringen der efter hans opfattelse ikke på noget tidspunkt har været regelmæssig. I enkelte tilfælde har der et halvt år efter regnskabsårets afslutning fortsat manglet fakturaer. Dette er dog ikke usædvanligt for agenter i Egypten. Han har ikke på noget tidspunkt set et kontoudtog fra Scandia.

Asger Andersen har udarbejdet erklæringen vedrørende ankomstdagen den 5. juli 2001. Datoen blev tilfældigt valgt. De fleste af fakturaerne indeholdt fejl. Fejlene var samlet set til skade for Atlantis med 5.344,26 EUR for denne ene ankomstdag. Han har ikke kontrolleret om et beløb på 3.159,02 EUR der vedrørte ankomst den 2. juli 2001, er faktureret under begge dage, eller kun under den 5. juli 2001. Han har ikke set e-mail af 2. juli 2001 fra Atlantis hvoraf fremgår at der for to personer var bestilt halvpension under en dykkerudflugt. Der er ikke taget højde herfor i erklæringen. Han kan ikke forklare forskellen mellem de to foreliggende roominglister. I opgørelsen er anvendt kurs 1,18 ved omregning mellem USD og EUR. De fleste afregninger var baseret på USD. Der har ikke været nogen aftale om hvordan man skulle omregne. Omregning skete til dags-
kurs. Dermed var der ikke nogen kursrisiko for Scandia. 

Han har tit fået at vide at Ibrahim Ramadan holdt møder med Scandia og medbragte korrektionsbilag. Man har løbende korrigeret fakturaer. Korrektioner er også blevet sendt til Scandia. 

Asger Andersen har ikke set brevet af 17. september 1999 før. Det er overraskende også fordi der er tale om en rimelig stor gæld, ca. 182.000 US-dollar. 

Han har ikke kendskab til at Ibrahim Ramadan var bestyrelsesmedlem i Scandia. Hvis Atlantis havde en eller anden indflydelse på Scandia, skulle det fremgå af Atlantis' regnskab. Hvis Ibrahim Ramadan selv havde indflydelse, skulle det fremgå af hans selvangivelse som vidnet Andersen også har udarbejdet. Hvis Ibrahim Ramadan ville investere i Egypten, ville han have rådført sig med ham. Ejerskab til fast ejendom i Egypten ville ligeledes skulle indgå i Ibrahim Ramadans selvangivelse. 

Han har kendskab til betalingerne til Mohamed Shoeibs private konto. Han godkendte at betalingerne kunne ske til denne konto så længe man var sikker på at beløbene blev godskrevet Atlantis' konto hos Scandia. 

Der er rimelig godt styr på tingene i Atlantis. Der er mange transaktioner hvilket giver en del arbejde, men som regel er der ingen tvivl om hvad en transaktion vedrører. De fremlagte fakturaer vedrørende excursions-kontoen indeholder ikke oplysninger om hvem der har udstedt dem, eller hvad der ligger til grund for faktureringen. Der er ingen tvivl om at han ville have returneret dem hvis han havde fået dem forevist.

I Atlantis' årsregnskab 2001/02 hensatte man et pr. 30. september 2002 opgjort tilgodehavende hos Scandia som tab fordi der var en overvejende risiko for at man ikke fik pengene. Opgørelsen indeholdt også korrektioner fra tidligere år. Han formoder at de korrektioner som Atlantis' samlede opgørelse viser, indirekte er indeholdt i regnskaberne. Der er foretaget afstemninger hvert år, men ikke med Scandia, for det ville være håbløst. 

Ziva Larsen har forklaret at hun har været bogholder hos Atlantis i 10 år. Når der kom fakturaer fra Scandia var hun nødt til at kontrollere dem i forhold til prislisterne. Fakturaerne var for høje, og det tog tid at gennemføre kontrol. Hun oplyste direktøren og revisoren om fejlene. Til sidst var hun nødt til at lave egne proformafakturaer. 

Korrektionerne blev sendt til Scandia pr. e-mail og regneark. Hun har ikke kendskab til at Ibrahim Ramadan også tog fakturaer med til Egypten. 

Fakturaerne kom ikke løbende. De var altid forsinkede. Atlantis fik heller ikke kontoopgørelser. Atlantis måtte derfor selv holde styr på mellemværendet. 

Hun er bekendt med at der er sket betaling direkte til Mohamed Shoeibs konto. Det var forinden drøftet med Ibrahim Ramadan og revisor om det ville give anledning til problemer. Betalingerne vedrørte Atlantis' mellemregning med Scandia. Det er sket flere gange at Mohamed Shoeib har bedt om at pengene blev overført til en ny konto. 

Hun har ikke set de forelagte fakturaer vedrørende excursions-kontoen før. Hun ville have set dem hvis Atlantis havde fået dem. Der kunne være tilfælde hvor hendes proformaopgørelse resulterede i samme beløb. Der kan derfor godt være betalt et beløb svarende til en faktura man ikke har modtaget. 

Hun har ikke set brevet af 17. september 1999 før. Hun har ikke kendskab til at Ibrahim Ramadan skulle være bestyrelsesmedlem i Scandia eller eje aktier i selskabet. Hun ville gerne have haft en sådan oplysning med i Atlantis' regnskab. 

Procedure 
Scandia har anført at Atlantis skylder de påståede beløb for leverede ydelser. Beløbene er blevet faktureret Atlantis i den periode samarbejdet har bestået. Kontiene er blevet afstemt mindst én gang årligt, og Atlantis har hele tiden været klar over hvilke beløb man skyldte Scandia.

De korrektioner som Atlantis er fremkommet med under denne sag, er foretaget efter at samarbejdet er ophørt. Scandias krav er derimod fremsat gennem løbende fakturering af de udførte ydelser. Det er derfor ikke rigtigt at Scandia først har rejst kravet efter samarbejdets ophør, og det bestrides at der foreligger retsfortabende passivitet. 

Det er Atlantis' bevisbyrde at der foreligger bevidst overfakturering og svig, eller at visse af sagens dokumenter er falske eller urigtige. 

Det kan efter Emad Barzis forklaring lægges til grund at brevet af 17. september 1999 er blevet sendt, og at Emad Barzi var ansat i Scandia på det pågældende tidspunkt. Det er endvidere dokumenteret at de omtalte 100.000 USD er blevet betalt af Atlantis. Transporten har dog ikke betydning for sagen. De fakturaer der var omfattet af transporten, er for længst er betalt, og Atlantis har da heller ikke gjort gældende at man har betalt gælden til Amcon til andre. 

Det må afvises at der er reklameret over for fakturaerne. Fra tid til anden har der været fejl og rettelser til de fakturaer der har været udstedt under parternes samarbejde. Fejlene blev rettet løbende gennem den daglige kontakt som parterne havde med hinanden. Der er ikke fremlagt noget under denne sag som antyder eller dokumenterer at der er fremsat indsigelser mod overfakturering før under denne sag. 

Det er en almindelig regel i dansk ret at man skal reklamere uden ugrundet ophold og så hurtigt som muligt. Der er tale om handelskøb mellem professionelle erhvervsdrivende. Atlantis må derfor være afskåret fra at fremkomme med sådanne reklamationer på nuværende tidspunkt. 

Efter 1. juni 2001 skulle parterne udelukkende afregne i EUR. Emad Barzi forklarede at man aftalte en fast omregningskurs på 1,2 efter ønske fra Ibrahim Ramadan. Det er sandsynligt at parterne har aftalt en fast kurs, så de var uafhængige af kurssvingninger. Det er endvidere et kraftigt indicium for parternes aftale at Atlantis' betalinger efter denne dato uden indsigelser blev gennemført i EUR. Endelig betyder forskellen mellem en omregningskurs på 1,18 og en på 1,2 ikke meget. 

Revisor Asger Andersens analyse af fakturaerne der relaterer sig til ankomstdag 5. juli 2001, bygger alene på Atlantis' oplysninger. Der er kun tale om overfakturering hvis Atlantis er blevet faktureret beløbet vedrørende ankomstdag 2. juli 2001 for begge ankomstdage, men dette har Asger Andersen ikke undersøgt.

Scandia har også en række andre korrektioner til Asger Andersens analyse. Atlantis har således ikke gennem det valgte eksempel dokumenteret at der foreligger overfakturering. 

Over en periode på ca. 4 år er der udstedt flere tusinde fakturaer. Atlantis har alene fremlagt to fakturaer fra 1998 hvor der er fejl på henholdsvis 8 og 14 USD. 

Faktura nr. 251 af 5. december 2000 dokumenterer ikke at der er sket fiktiv fakturering. Emad Barzi fik besked om at omfakturere. Det er en fejl at faktura nr. 251 ikke blev krediteret da de nye fakturaer blev udstedt, men det er den blevet senere i forbindelse med samarbejdets ophør. 

Der er således ikke for USD-kontoen eller EUR-kontoen dokumenteret fejl af betydning, endsige bevidst overfakturering eller svig. Det er heller ikke dokumenteret at Atlantis har rejst indsigelser om disse forhold under samarbejdet. Man er derfor nu afskåret fra at gøre disse gældende. For disse to konti er det ikke bestridt at ydelserne er leveret, eller at fakturaerne er sendt. 

Essam A. Mohsens forklaring er ikke relevant. Den erklæring han er kommet med, vedrører Amcon. Han kan derfor ikke udtale sig om aftaler mellem Scandia og Atlantis. 

Realiteten bag excursions-kontoen er nok den at der er tale om en konto oprettet efter aftale mellem Mohamed Shoeib og Ibrahim Ramadan fordi det var hensigtsmæssigt. Kontoen har været brugt til særlige arrangementer til Atlantis' gæster, altså arrangementer som Atlantis skulle betale, men hvor det var lettere at overføre penge til Mohamed Shoeib der så sendte fakturaer. 

Det er forklaret af Mohamed Shoeib og Emad Barzi at fakturaer løbende blev sendt til Atlantis. Dette understøttes ret kraftigt af at Atlantis rent faktisk betalte beløb nøjagtigt svarende fakturabeløbene. Ziva Larsen forklarede at betalingen kunne være sket som følge af Atlantis' proformaberegning. Men det undrer at proformafakturaerne så ikke er fremlagt. Det bestrides derfor at Atlantis ikke har set fakturaerne før under retssagen. Atlantis har endvidere ikke gjort gældende at selskabet ikke har modtaget de ydelser fakturaerne vedrører. 

De beløb der er tvist om, er 105.000 USD og 30.677 EUR. Disse beløb vedrører imidlertid private formål dels Ibrahim Ramadans køb af aktier, dels andre formål, herunder navnlig Ibrahim Ramadans køb af fast ejendom i Egypten.

Det må i den forbindelse lægges til grund at Scandia blev stiftet bl.a. på grundlag af den fuldmagt som Ibrahim Ramadan gav revisoren, med Ibrahim Ramadan som stifter, bestyrelsesmedlem og aktionær. Dette understøttes af de officielle udskrifter fra de egyptiske myndigheder. Ibrahim Ramadans udtrædelse af bestyrelsen indeholder intet om at han er registreret som bestyrelsesmedlem ved en fejl. 

Hvis retten ikke finder at Hesham El Nashars og Mohamed Shoeibs forklaringer er tilstrækkelige til at anse pengene for anvendt til private formål, da må der fragå et skønsmæssigt beløb. 

Atlantis har anført at Scandia ikke har dokumenteret eller blot sandsynliggjort krav mod Atlantis. 

Scandias krav er først rejst under nærværende sag. Der er tale om et eksorbitant millionkrav som ikke er gjort gældende under parternes løbende samarbejde. Der har været foretaget korrektioner løbende, men ved det krav Scandia har rejst, har Scandia fragået tidligere accepterede korrektioner. 

Scandia har ikke fremlagt en eneste af de kontoopgørelser som man angivelig har sendt til Atlantis hver måned. Det må derfor lægges til grund at sådanne opgørelser ikke er sendt. 

Atlantis' opgørelse viser at Scandia ikke har noget at komme efter i denne sag. Ibrahim Ramadan har i sin opgørelse kun medtaget det han har kunnet dokumentere. Opgørelsen svarer til den gennemgang og opgørelse som Atlantis løbende har foretaget under parternes samarbejde. Da Scandia ikke har villet acceptere en revisorgennemgang af materialet, må Atlantis' fuldstændige og grundige opgørelse lægges til grund. 

Transporterklæringen er ikke blevet sendt til Atlantis, i givet fald ville revisor Asger Andersen eller Ziva Larsen have set den. Erklæringen er utroværdig. Den er underskrevet af Emad Barzi som ikke var ansat i Scandia før den 1. februar 2000. Scandias bogholderi befandt sig i Cairo. Brevet er imidlertid skrevet på brevpapir med hovedkontorets daværende adresse i Sharm El Sheik. Det kan ikke være rigtigt at man for et sådant væsentligt beløb anvender et tilfældigt stykke brevpapir, og at kravet fremsættes af en helt nyansat bogholder. Endelig er der den besynderlige og irrelevante oplysning at Ibrahim Ramadan er bestyrelsesmedlem.

Der var fejl i fakturaerne fra Scandia. Dette understøttes af de fremlagte dokumenter og af de afgivne forklaringer. Fejl var ikke ualmindelige blandt egyptiske agenter. Asger Andersens analyse vedrørende ankomst 5. juli 2000 er i det store og hele korrekt. 

Tre tilfældigt udvalgte stikprøver viser alle at der er fejl: 

For så vidt angår fakturanummer 233 af 15. maj 1998 sammenholdt med parternes prisaftale må det lægges til grund at Amcon har faktureret 8 USD for meget. 

For så vidt angår fakturanummer 245 af 30. maj 1998 er det nu erkendt at der er faktureret 14 USD for meget. 

For så vidt angår faktura nr. 251 af 5. december 2000 har Scandia skiftet forklaring flere gange. "Optional tours" kan imidlertid ikke faktureres fordi kunden har betalt direkte til guiden under opholdet, jf. Ashraf Zawes forklaring. 

Scandias pristilbud af 20. marts 2001 er ligesom flere andre dokumenter fra Scandias side konstrueret. Essam Mohsen forklarede således at hotellet Mövenpick aldrig afgav tilbud i EUR. Pristilbuddet er endvidere aldrig modtaget af Atlantis. Hvis det var modtaget, ville det have været alt for tæt på sæsonstart. Atlantis havde udsendt kataloger mange måneder i forvejen. Man kan ikke se på kvitteringen fra posthuset hvad der er blevet sendt. Det mest nærliggende ville have været at fremlægge faxkopien, men det er ikke sket. 

Det er ikke dokumenteret at der var en aftale om en fast omregningskurs. Brevet af 14. maj 2001 er uunderskrevet og aldrig modtaget af Atlantis. Emad Barzis forklaring om hvorfor det ikke var ham der skrev under, hænger ikke sammen. Mohamed Shoeib forklarede endvidere at der aldrig kom noget svar fra Atlantis. At Atlantis overgik til betaling i EUR, dokumenterer ikke at kurserne skulle låses fast. Asger Andersen ville i givet fald have kendskab hertil. 

Scandia har ikke bevist eller sandsynliggjort at de betalinger der er sket til Mohamed Shoeibs private konto, og som ikke er godskrevet Atlantis' mellemværende med Scandia, skulle være sket til betaling af køb af aktier. Beløbene der stammede fra Atlantis, ikke fra Ibrahim Ramadan, passer størrelsesmæssigt ikke med Ibrahim Ramadans påståede andel af aktiekapitalen, og tidspunktet for overførsel af beløbene passer heller ikke med tidspunktet for selskabsstiftelsen. Referencerne for overførerne er lig referencer for andre overførsler til Mohamed Shoeibs konto hvilke overførsler er blevet godskrevet Atlantis. Dertil kommer Emad Barzis forklaring om at han ikke havde kendskab til indbetalinger til Mohamed Shoeibs konto som ikke havde noget med Scandia at gøre. 

Det er heller ikke dokumenteret at overførslerne skulle vedrøre Ibrahim Ramadans eller Atlantis' køb af hus i Egypten. Ibrahim Ramadan og Atlantis' revisor ville nok have kendskab til et sådant hus hvis det fandtes. 

Atlantis har løbende reklameret over for de nævnte forhold. Scandia er da også enig i at der har været fejlfaktureret, og at det er blevet korrigeret. Essam Mohsen forklarede at han deltog i 2-3 korrektionsmøder under sin ansættelse. Også Asger Andersen og Ziva Larsen forklarede at der var blevet reklameret løbende. Der kan derfor ikke være tvivl herom. 

Det er ubestridt at Atlantis mange gange har betalt beløb som ikke svarede til fakturaer. Årsagen til dette var dels at der blev betalt aconto, dels at Scandia bad om disse beløb. Da Scandia ikke tidligere har krævet det nu rejste beløb, har Atlantis indrettet sig på at de indbetalte beløb var korrekte. En stor del af fakturaerne vedrørende excursions-kontoen er først modtaget efter sagens anlæg. Ziva Larsen, Asger Andersen og Ibrahim Ramadan har aldrig set dem før. De forskellige forklaringer om hvorfor der ikke er logo og adresse på, må tilsidesættes. Asger Andersen ville ikke have godkendt dem selv om de var modtaget. 

Samlet er Atlantis' indsigelser berettigede som følge af Scandias svigagtige forhold. 

Rettens begrundelse og resultat Amcon har som kreditor overdraget sit tilgodehavende hos Atlantis til Scandia. Det har ikke betydning for overdragelsens gyldighed om Atlantis har modtaget meddelelse af 17. september 1999 fra Scandia herom. 

Scandia har fremsat sit krav om udligning af parternes løbende mellemværende kort efter ophøret af parternes samarbejde. På den baggrund har Scandia ikke mistet retten til at gøre sit krav gældende. Tilsvarende er Atlantis ikke afskåret fra at fremsætte indsigelser heroverfor. 

Til støtte for sit krav har Scandia fremlagt kontoudtog fra Scandias bogholderi for de enkelte konti. Antallet af fakturaer som Scandias opgørelse baserer sig på, er særdeles omfattende.

Atlantis har rejst indsigelser imod de af Scandia udstedte fakturaer. Atlantis har bl.a. anført at der er sket overfakturering, dobbeltfakturering og fiktiv fakturering. 

For så vidt angår fakturanummer 233 af 15. maj 1998 finder retten at der henset til parternes prisaftale for den pågældende periode er faktureret 8 USD for meget. 

For så vidt angår fakturanummer 245 af 30. maj 1998 er det erkendt af Scandia at der er faktureret 14 USD for meget. 

For så vidt angår faktura nr. 251 af 5. december 2000 er det erkendt af Scandia at Atlantis fejlagtigt er blevet faktureret med i alt 25.606 USD over såvel USD-kontoen som excursions-kontoen. Beløbet er dog senere godskrevet Atlantis for så vidt angår USD-kontoen. Retten finder imidlertid at Atlantis ikke kan faktureres beløbet da det efter Ashraf Sawes forklaring må lægges til grund at Scandia allerede har modtaget betaling fra de pågældende kunder. 

For så vidt angår fakturaer numre 747-761 og 1011 vedrørende ankomstdato 5. juli 2001 har Scandia faktureret Atlantis for i alt 52.439,14 EUR, mens Atlantis mener at beløbet bør være 47.094,88 EUR, eller 5.344,26 EUR mindre. Atlantis har navnlig anført at Scandia har anvendt en for høj pris vedrørende overnatninger, og at der er faktureret i en efter Atlantis' opfattelse forkert valuta. Scandia har imidlertid fremsat en række indsigelser imod opgørelsen, herunder navnlig at en væsentlig del af differencebeløbet, 3.159,20 EUR, blot vedrører en anden ankomstdag end den 5. juli 2001, og derfor ikke skal fragå i parternes samlede mellemværende. 

Endvidere er der under sagen fremlagt en lang række fakturaer vedrørende excursions-kontoen som Atlantis har anført aldrig at have modtaget. Fakturaerne er uden angivelse af afsender, og det findes betænkeligt på det foreliggende grundlag mod Atlantis' protest at anse fakturaerne for at dække Scandias ydelser til Atlantis. 

Atlantis' indbetalinger til Mohamed Shoeibs konto den 11. november 1998 (25.000 USD), 14. april 1999 (10.000 USD), 22. juni 1999 (50.000 USD), 6. juli 1999 (10.000 USD), 27. april 2000 (30.677,51 EUR) og 22. september 2000 (USD 10.000) vedrører efter de angivne betalingsformål for hver overførsel alene Atlantis' engagement med Scandia/Amcon. På den baggrund findes det ikke modIbrahim Ramadans forklaring godtgjort at betalingerne skulle vedrøre andre formål. 

Efter forklaringerne afgivet af Ibrahim Ramadan, Asger W. Andersen og Ziva Larsen lægger retten endvidere til grund at faktureringen fra Scandia til Atlantis i øvrigt var præget af store uregelmæssigheder, og at Atlantis i meget væsentlig omfang har betalt acontobeløb til Scandia baseret på Atlantis' egne beregninger. Det lægges efter disse forklaringer endvidere til grund at der ikke er indgået en fastkursaftale mellem parterne vedrørende omregning fra USD til EUR. 

Under hensyn til disse omstændigheder og til at Scandia under sagen har afslået et forslag fra Atlantis om at lade en af parterne i fællesskab udpeget revisor gennemgå et repræsentativt udsnit af fakturamaterialet, er der en sådan usikkerhed om rigtigheden af Scandias opgørelse at konklusionen må være at Scandia ikke har ført et tilstrækkeligt bevis for sit krav. Atlantis skal derfor frifindes for Scandias påstand. 

Under hensyn til sagens værdi og den til forberedelse og domsforhandling medgåede tid fastsættes sagens omkostninger til 225.000 kr. 

Thi kendes for ret 

Atlantis Rejser ApS frifindes. 

Inden 14 dage betaler Scandia Travel S.A.E. 225.000 kr. i sagsomkostninger til Atlantis Rejser ApS. 

Jens Feilberg 
Hans Jørgen Nielsen 
Torben Svanberg 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»