Erstatning til Nordisk Film

Resumé

Sagens spørgsmål er, om sagsøgte er pligtig at yde betaling til sagsøgeren i henhold til en garanti, stillet til sikkerhed for et lån, som Egmont Entertainment A/S, der senere fusionerede med Nordisk Film, ydede til filmproduktionsselskabet NWR ApS.

Dom i sagen H-101-03 


Nordisk Film A/S
(Advokat Henrik Valdorf-Hansen)
mod
Technical and General Guarantee
Company Ltd.
(Advokat Finn Altschuler)

Sagens spørgsmål er, om sagsøgte, Technical and General Guarantee Company Ltd. (herefter T&G), er pligtig at yde
betaling til sagsøgeren, Nordisk Film A/S (herefter Nordisk Film), i henhold til en garanti ("Guarantee Bond 02/TG1817") af 1. maj 2002, stillet til sikkerhed for et lån, som Egmont Entertainment A/S (herefter Egmont), der senere fusionerede med Nordisk Film, ydede til filmproduktionsselskabet NWR ApS (herefter NWR).

Påstande 

Nordisk Film har nedlagt påstand om, at T&G tilpligtes at betale til Nordisk Film 1.250.000 USD med procesrente fra
sagens anlæg den 3. november 2003.

T&G har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse for tiden og mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens skøn.

Sagsfremstilling

NWR producerede i 2002 spillefilmen "Fear X", instrueret
af Nicolas Winding Refn. Egmont ydede i forbindelse med
finansieringen af filmens produktionsomkostninger ­ det
samlede budget var efter det oplyste knap 39 mio. kr. - i
henhold til en låneaftale ("Loan Agreement") af 5. marts
2002 et lån til NWR på 1 mio. USD, der ifølge aftalens
pkt. 1.1 skulle tilbagebetales med 1.250.00 USD. De
250.000 USD var såkaldt "premium", svarende til 25 % af
lånebeløbet (aftalens pkt. 3.1.). Tilbagebetaling skulle
ifølge pkt. 2.1 ske senest den 30. september 2003, men
NWR kunne frit indfri lånet tidligere. Forrentning, 10 %
p.a., skulle ifølge aftalens pkt. 3.2 først finde sted
fra den 30. september 2003 at regne, såfremt tilbagebeta-
ling ikke var sket på dette tidspunkt. Af pkt. 2.1 frem-
gik det yderligere:

"Egmont shall be allowed a 31 days grace period to
make claim under the performance guarantee cf. clause
4.1 upon the expiry of the Loan."

Pkt.4.1 var sålydende:
"The Loan payment shall be subject to [T&G] issuing a
performance guarantee (insurance) for the amount of
USD 1,250,000 said amount to be payable upon NWR's
failure to repay the Loan on the due date 30 Septem-
ber 2003. All costs and expenses payable to [T&G] ...
with respect to the issuing of the performance guar-
antee shall be borne NWR."


- 3 -


Om sikkerhed var det i øvrigt anført (pkt. 5.1):

"As security for the Loan NWR grants Egmont a right to
recoupement of the Loan

a. In the first position of the proceeds from the sales
of the distribution rights to the Film in United
States and Canada less (i) a sales fee of 10 %, and
(ii) residual royalties of 5 %.


b. In second position of the proceeds from the sales
of the distribution rights to the Film in the rest
of the world less (i) a gap financing of USD
800,000, (ii) a sales fee of 25 %, and (iii) residu-
als of 17 % ..."

Som misligholdelse var i aftalens pkt. 8 bl.a. nævnt be-
talingsforsinkelse og konkurs.

Der er fremlagt 3 "Distribution Agreements" af 7. novem-
ber 2002 (underskrevet 10. januar 2003) for forskellige
"territories", der nærmere regulerer fordelingen af de
indtægter, som en udnyttelse af rettighederne til filmen
måtte give i de enkelte "territories", og som dermed il-
lustrerer den i låneaftalens pkt. 4.1 beskrevne sikker-
hed. Den i pkt. 4.1.b omtalte "gap financing" er et lån,
ydet af The Royal Bank of Scotland. Aftalerne er i øvrigt
i alt væsentligt enslydende, herunder med hensyn til lø-
betid på 25 år samt for så vidt angår pkt. 13.1, der er
sålydende:

"The parties agree to appoint a collection agent ap-
proved by the parties (European Collection Agency be-
ing pre-approved) to collect, administer and distrib-
ute the receipts and, at such time, the Producer and
the Distributor shall, together with the Film's other
financiers as appropriate, enter a collection agree-
ment with such collection agent."

Af brochuremateriale om European Collecting Agency (ECA)
(adresse: c/o Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35,


- 4 -

2100 Copenhagen), der efter det oplyste er det ene af to
af den foreliggende type administrationsvirksomheder i
Europa, fremgår under "Profile", at ECA "collects and di-
stributes revenues from feature films", og endvidere
bl.a.:

"ECA services in short

ECA is responsible for accurate and transparent re-
porting as well as correct and timely distribution of
funds. ECA's services commence by a review of the un-
derlying agreements. Based on those agreements as
well as relevant support schemes and other contrac-
tual documents, ECA will draft a collection agreement
setting out the exact distribution of revenues at the
various income levels. ECA will then submit the col-
lection agreement to all beneficiaries for signature,
including TV stations and the Danish Film Institute
if they are involved in the particular film. Subse-
quently, a separate account is opened for the funds
of the relevant film.

ECA will then await the first payments and ensure
that distributors report as agreed. When the first
payment has been made, the first collection report
will be submitted to the beneficiaries. For each of
the following 12 months ECA will submit monthly col-
lection reports and subsequently quarterly collection
reports for the next 24 months. After the 36-month
period ECA will submit collection reports when are
deposited and on an annual basis. Revenues are dis-
bursed in accordance with the relevant collection re-
port on the 10th day following its submission, pro-
vided that no beneficiary has objected to the distri-
bution calculated."

På brochurens bagside for neden fremgår:

"ECA is officially authorized as collecting agency by
The Danish Film Institute, Danmarks Radio and
TV2/Denmark."

Af den mellem ECA og aktørerne i de omhandlede "Distribu-
tion Agreements" indgåede "Management Agreement" vedrø-
rende "Fear X", (underskriftsdatoer: 9. april, 4. okto-
ber, 4.oktober og 21. oktober, alle 2003) er beskrevet
den nærmere fremgangsmåde med hensyn til kontering og


- 5 -

fordeling af indkomne midler og underretning til de be-
rettigede herom. Der er ikke tvist om, hvorvidt ECA har
fordelt indkomne midler korrekt. ECA's administrationsho-
norar er oplyst at udgøre et grundvederlag på 5.000 USD
samt løbende 1 % af indkomne bruttoindtægter.

Det er ubestridt, at der hverken på tidspunktet for lå-
nets forfald den 30. september 2003, udløbet af de 31
dage i henhold til låneaftalens pkt. 2.1 (dvs. den 31.
oktober 2003) eller datoen for domsforhandlingen den 13.
april 2005 er udbetalt beløb til Egmont (Nordisk Film) i
henhold til de omtalte sikkerheder.

Det er endvidere ubestridt, at T&G, der ikke selv var
part i de 3 "Distribution Agreements", den 21. oktober
2002 blev gjort bekendt med aftalerne i udkast uden se-
nere at kommentere deres indhold.

Af det omtvistede garantidokument af 1. maj 2002
("Guarantee Bond 02/TG1817") fremgår bl.a.:

"... In consideration of [Egmont] (... "the Lender")
providing a loan of USD 1,000,000.00 ... to finance
the production of the film known as "Fear X", to
[NWR] ... (..."the Borrower") on terms as defined in
the attached loan agreement (... "the Agreement")
[T&G] ... (... "the Guarantor") hereby undertakes in
conjunction with the Agreement to pay an amount not
exceeding a maximum of USD 1,250,000.00 (the loan
amount of USD 1,000,000.00 plus costs in the amount
of USD 250.000 payable to the Lender) should the Bor-
rower be in breach of the repayment terms as defined
in clause 2(1) of the Agreement and provided that the
security taken by the Lender as defined in clause
5(1) of the Agreement has proved insufficient to ful-
fil the obligations of the Borrower as defined in
clause 2(1) of the agreement provided always that the
Lender has taken all reasonable steps and endeavours
to enforce such security.

Such payment by the guarantor shall be the amount by
which the total payments made by the Lender to the
Borrower exceeds the proceeds recovered by the Lender


- 6 -

in accordance with the clause 5(1)(a) and 5(1)(b) of
the Agreement or any payments received by the Lender
from whatever source or under any other arrangements
or security outside the Agreement.

On payment of the sums properly due under this Guar-
antee, the Lender shall relinquish and assign all of
the security it holds in respect of the Agreement in
favour of the Guarantor.

This Guarantee shall expire at 17.00 hours (London UK
time) on the 31st day of October 2003. The Guarantor
shall have no liability in respect of any claim under
this Guarantee received after that date. For the
avoidance of doubt this Guarantee shall not apply to
any other indebtedness of the Borrower to the Lender
other than defined in the Agreement.

In issuing this Guarantee the position of the Guaran-
tor shall merely be that of a guarantor and not that
of a primary obligor.
..."

Det er ubestridt, at NWR har betalt 112.000 USD i honorar
til T&G for at stille garantien. Det er endvidere ube-
stridt, at NWR har deponeret 75.000 USD hos T&G's advo-
katforbindelse i henhold til to aftaler, "Deed of Counter
Indemnity" af 12. juni 2002 og "Escrow Agreement" af
samme dato. Ifølge sidstnævnte aftales pkt. 4 skal belø-
bet med påløbne renter tilbagebetales/frigives til NWR,
bl.a. på betingelse af, at T&G "has been released from
its obligations under the bond and no debt under the Deed
of Counter Indemnity has arisen." T&G har i duplik af 30.
maj 2004 oplyst, at beløbet med fradrag af bankgebyr på
10 USD er frigivet til T&G i overensstemmelse med vilkå-
rene i Deed of Counter Indemnity.

Den 12. september 2003 gik NWR konkurs.

I telefax af 23. september 2003 gjorde T&G indsigelse mod
Egmonts anmeldelse under garantien i en skrivelse af 15.
september 2003 (ikke fremlagt). Af telefaxen fremgår
bl.a.:


- 7 -


"...
We thank you for bringing this matter to our atten-
tion, however we feel you must be reminded of the
terms of the Bond:

1. There must be a breach of the repayment terms as
set out in Clause 2 (1) of your agreement with NWR.
This refers only to repayment of the loan and the
premium no later than the 30 September with a 31 day
grace period.

Even though NWR have gone bankruptcy that is not it-
self a breach of Clause 2 (1). NWR itself through the
bankruptcy, or the security protection that you have
could still produce the funds within the terms of
Clause 2 (1), which must include the 31 grace period.

It is appreciated that this is a matter that will be
resolved simply by the passage of time, but the ser-
vice of a notice of claim can only be entertained af-
ter the time period has expired and any notice served
before the due date must be invalid as being funda-
mentally incorrect.

2. The security taken by you in accordance with
Clause 5 (1) of your agreement with NWR must be
proven to have been insufficient to fulfil the obli-
gations of NWR under Clause 2 (1).

What action for enforcement of your security have you
taken, and with what result? Our information is that
the film has been relatively successful and has cov-
ered its costs without being distributed in the USA,
as yet.
...
3. Egmont must have taken all reasonable step and en-
deavours to enforce its security. ... Our information
leads us to the belief that your monies will be re-
covered through your security. ...

4. ...

Whilst the film is in distribution and earning money
your security can be exercised. The terms of the bond
for a claim can only be satisfied when the distribu-
tion ceases and no further income from the distribu-
tion is achievable.
..."

Ved skrivelse af 25. september 2003 anmeldte Nordisk Film
de 1.250.000 USD i NWR's konkursbo.


- 8 -


Ved skrivelse af 8. oktober 2003 anmeldte Nordisk Film
overfor T&G kravet i henhold til garantien. Nordisk Film
henviste i brevet til, at NWR ikke havde betalt noget be-
løb i henhold til låneaftalen inden forfaldstid den 30.
september 2003, samt at der med henvisning til 8 vedlagte
Collections Reports fra European Collecting Agency op til
30. august 2003 ikke var tilgået Nordisk Film noget beløb
fra salg af filmrettighederne. Nordisk Film gjorde på
dette grundlag gældende, at garantibeløbet på 1.250.000
USD skulle betales, og bemærkede: "On payment we will re-
linquish and assign all of our security under the Loan
Agreement to you as set out in the Guarantee Bond".

T&G besvarede anmeldelsesskrivelsen i en skrivelse af 22.
oktober 2003, hvoraf bl.a. fremgik:

"...
Please provide evidence of the change of name of Eg-
mont Entertainement to Nordisk Film A/S. If Egmont
Entertainement has ceased to exist or there has been
an assignment of the Bond, the Bond mat be invalid.
...
Until the matters raised in the letter of the 23 Sep-
tember have been addressed I believe we cannot take
this matter further.

I will comment on one aspect of your letter. You
state that the loan has not been repaid by the due
date and your security has proved insufficient. What
you have to appreciate is that the Loan Agreement
obliged NWR to make repayment of the loan from you on
the due date (plus 31 day grace period), the source
of the monies for repayment are not dealt with or,
indeed, particularly relevant.

The security referred to in the Loan Agreement be-
comes "active", as for all security, only when the
borrower fails to make payment under the terms of the
Agreement.

Your security will only become active and enforceable
after the 31 October when the borrower truly fails to
make repayment, or, 30 days after bankruptcy order.


- 9 -

After that time you must enforce your security as re-
quired by the Bond.

Your security is the first charge on the income
achieved in Canada and USA and second charge on the
rest of the world after the Royal Bank of Scotland.
Failure of the security is incapable of assessment
until there is no longer any income achievable and
the film is withdrawn.
...
All the time that your security remains valid and en-
forceable you will not have complied with the terms
of the Bond.
..."

I telefax af 29. oktober 2003 til T&G fremsendte Nordisk
Film dokumentation for fusionen med Egmont Entertainment
og anmodede på ny om betaling i henhold til garantien og
oplyste at ville anlægge sag straks den 31. oktober 2003
kl. 14.00, hvis betaling på dette tidspunkt ikke var be-
kræftet. Da dette ikke skete, udfærdigede Nordisk Film
stævning, dateret den 31. oktober 2003, og registreret
modtaget af Sø- og Handelsretten den 3. november 2003.

I en skrivelse af 2. november 2004 til Nordisk Films ad-
vokat oplyste kurator i NWR's konkursbo, at "der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er udsigt til dividende til krav an-
meldt i medfør af konkurslovens § 97", men at det, idet
det undersøges, om der er basis for anlæggelse af retssa-
ger, ikke kan udelukkes, at "der senere kommer midler i
boet, således at krav anmeldt i medfør af konkurslovens §
97 vil opnå dividende."

Nordisk Film har under domsforhandlingen som bilag 26
fremlagt "Collecting Report no. 24" af 11. april 2005 fra
ECA, hvorefter Nordisk Film ubestridt ikke indtil 1.
april 2005 har modtaget del i indtægterne i henhold til
sine sikkerheder til nedbringelse af lånet, men hvorefter
der i alt er oppebåret 63.097,74 USD, posteret "Egmont
(Distribution fee)"), og 19.121,20 USD, posteret "Egmont
(MG)").


- 10 -


Procedure

Nordisk Film har anført at T&G i henhold til garantien er
forpligtet til at betale Nordisk Film det påstævnte be-
løb. Låneaftalens betalingsvilkår, jf. pkt. 2.1, er mis-
ligholdt. NWR har ikke betalt hverken helt eller delvist
inden sidste betalingsdag den 30. september 2003. De
stillede sikkerheder, jf. låneaftalens pkt. 5, har vist
sig utilstrækkelige, idet Nordisk Film ikke har modtaget
noget beløb som andel i filmens indtægter. Nordisk Film
har gjort, hvad der var muligt for at forfølge sine sik-
kerheder. Det er ikke defineret i parternes aftalegrund-
lag, hvad der nærmere ligger i, at Nordisk Film skal have
foretaget "all reasonable steps and endeavours to enforce
such security". Nordisk Film har jo ikke kunnet forbedre
sin retsstilling på bekostning af de øvrige rettighedsha-
vere i de foreliggende "Distribution Agreements", som T&G
ubestridt var gjort bekendt med. Det var ikke meningen,
at T&G skulle være part i eller tiltræde disse aftaler,
men T&G havde mulighed for at rejse indsigelse, hvis af-
talerne stred mod T&G's forudsætninger. Dette skete ikke,
og T&G er som professionel garantistiller derfor afskåret
fra nu at rejse indsigelse.

Det fremgår ikke af garantiaftalen, at Nordisk Film på
det tidspunkt, hvor påkrav i henhold til garantien frem-
sættes, skal dokumentere at have foretaget de nødvendige
bestræbelser for at forfølge sine sikkerheder.

T&G's standpunkt, hvorefter T&G's status alene skulle
være som simpel kautionist, er ganske udokumenteret og
har ikke holdepunkt i en oversættelse af den engelske be-
tegnelse "Guarantor". "Obligor" betyder blot debitor el-
ler skyldner.


- 11 -

Det er ganske uden holdepunkter i garantiaftalen eller
anden aftale, at Nordisk Film skulle afvente udløbet af
de foreliggende "Distribution Agreements", hvis løbetid
var 25 år, før T&G's garanti skulle blive virksom. Noget
sådant fremgår intetsteds og er i strid med garantiens
formål, som jo var at sikre Nordisk Film i tilfælde af
NWR's misligholdelse. Denne forståelse af garantien frem-
går indirekte af garantiaftalens 4. sidste afsnit om
T&G's indtræden i Nordisk Films sikkerheder ved udbeta-
ling af garantibeløbet. Denne passus ville være menings-
løs, hvis Nordisk Film skulle vente i årevis på, at alle
indtægter fra filmen var kommet ind. Der ville da ikke
være noget at indtræde i.

Under alle omstændigheder er det op til T&G at godtgøre,
at garantiaftalen skal fortolkes indskrænkende til skade
for Nordisk Film, og at den skal forstås på en måde, der
ikke fremgår af aftalens ordlyd, ligesom T&G selv bærer
risikoen for, at T&G's forudsætninger eventuelt ikke er
kommet med i aftalen.

T&G har modtaget næsten 200.000 USD for at udstede garan-
tien, hvoraf de 75.000 USD skulle tilbagebetales til NWR,
såfremt garantien ikke blev indløst. At tilbagebetaling
ikke er sket, harmonerer dårligt med, at T&G ikke vil
vedstå garantien.

T&G har til støtte for den principale påstand om frifin-
delse anført, at T&G i sin skrivelse af 23. september
2003 forespurgte Nordisk Film, hvad man havde gjort for
at søge sig fyldestgjort i sine sikkerheder. Denne fore-
spørgsel forblev ubesvaret, da Nordisk Film på ny an-
meldte sit krav i skrivelsen af 8. oktober 2003. Nordisk
Film dokumenterede således ikke og havde ej heller inden
udløbet af de 31 dage, dvs. inden den 31. oktober 2003,
dokumenteret at have søgt sig fyldestgjort i sine sikker-


- 12 -

heder, som var primære i forhold til garantien. Nordisk
Films anmeldelse af sit krav i NWR's konkursbo fritog
ikke Nordisk Film for at opfylde sine forpligtelser i
henhold til garantiaftalen. Låneaftalens misligholdelses-
bestemmelser er ikke identiske med garantiaftalens.

Til støtte for den subsidiære påstand, frifindelse for
tiden, har T&G anført, at T&G ikke havde status af selv-
skyldnerkautionist, men alene simpel kautionist. Det er,
for at garantien skal komme til udbetaling, ikke til-
strækkeligt, at NWR misligholdt sin betalingsforplig-
telse. Det er yderligere et krav, at Nordisk Film forin-
den har gjort sig alle rimelige bestræbelser med henblik
på at søge sig fyldestgjort i den primære sikkerhed. Det
har ingen mening, at det ifølge låneaftalens pkt. 3.2 er
aftalt, at der skal ske forrentning af Nordisk Films til-
godehavende fra den 30. september 2003 at regne, hvis
Nordisk Film alligevel bare kan få garantibeløbet udbe-
talt.

Det er vilkårene i de øvrige aftaler, at der kan gå mange
år, før indtægterne fra filmen er kommet ind. Nordisk
Film må som udgangspunkt om nødvendigt vente en årrække,
men nok ikke 25 år. I venteperioden vil Nordisk Films
tilgodehavende blive forrentet med 10 % i henhold til lå-
neaftalen. I øvrigt tyder meget på, at der allerede vil
blive overskud til fordeling til Nordisk Film inden for
et års tid. Nordisk Film må også afvente afslutningen af
behandlingen af NWR's konkursbo.

Til støtte for den mere subsidiære påstand gøres det gæl-
dende, at kravet må reduceres med de administrationshono-
rarer på 5.000 USD, som ECA har oppebåret. Administrati-
onsaftalen med ECA har T&G ikke været part i, og aftalen
har gjort det mere byrdefuldt for T&G at blive fyldest-
gjort ved evt. indtræden i Nordisk Films sikkerheder. Det


- 13 -

var, hvis man i øvrigt mener, at sikkerhederne og rettig-
hederne skulle være overdraget til T&G, rettelig T&G, der
i givet fald skulle indgå aftale om administration af
indtægterne. Hertil kommer, at det er Nordisk Films eget
advokatfirma, der står bag ECA. Kravet skal endvidere re-
duceres med de to poster på henholdsvis 63.097,74 USD
("Egmont (Distribution fee)") og 19.121,20 USD ("Egmont
(MG)"), som fremgår af den som bilag 26 under domsfor-
handlingen fremlagte "Collecting Report no. 24 af 11.
april 2005 fra ECA.

Rettens bemærkninger

Det er ubestridt, at NWR ikke havde tilbagebetalt nogen
del af lånet på 1.250.000 USD inkl. "premium" inden beta-
lingsfristens udløb den 30. september 2003, jf. låneafta-
lens pkt. 2.1. Denne betingelse for T&G's betalingsfor-
pligtelse efter garantiaftalen, jf. aftalens 3. afsnit,
var derfor opfyldt, da Nordisk Film rettidigt i forhold
til fristen den 31. oktober 2003 anmeldte sit betalings-
krav overfor T&G i skrivelse af 8. oktober 2003.

Det er endvidere ubestridt, at Nordisk Film ikke har mod-
taget del i indtægterne fra filmen i henhold til sine
sikkerheder.

T&G har ikke med sin henvisning til garantiaftalens næst-
sidste afsnit godtgjort, at T&G's retlige status som ga-
rantistiller alene skulle være som simpel kautionist.

Efter karakteren af sikkerhederne i henhold til låneafta-
lens pkt. 5, hvortil der er henvisning i garantiaftalen,
og de foreliggende "Distribution Agreements", der var T&G
bekendt, før de blev indgået, kan retten ikke tiltræde
T&G's ikke nærmere begrundede indsigelse, hvorefter Nor-


- 14 -

disk Film skal have forsømt at have "taken all reasonable
steps and endeavours to enforce [the] security".

Under de anførte omstændigheder samt idet såvel sagens
oplysninger samt garantiaftalens indhold i øvrigt, herun-
der 4. sidste afsnit, der forudsætter T&G's indtræden i
eksisterende sikkerheder ved T&G's betaling til Nordisk
Film, taler for dette resultat, som ikke på nogen afgø-
rende måde modsiges ved det af T&G i øvrigt anførte, her-
under vedrørende spørgsmålet om sikkerhedernes dokumente-
rede utilstrækkelighed, jf. garantiaftalen, findes Nor-
disk Film at have været berettiget til at gøre sit krav
gældende overfor T&G i henhold til garantiaftalen.

Med hensyn til T&G's mere subsidiære påstand bemærkes, at
T&G var gjort bekendt med, at ECA skulle stå for admini-
stration af indtægterne fra filmen, uden at T&G på noget
tidspunkt rejste indsigelse herimod. Rimeligheden af
ECA's administrationshonorar er ikke bestridt. Der er
ikke holdepunkter for, at det har forringet T&G's posi-
tion, at administrationen var overladt til ECA. Herefter
og idet rigtigheden af det af T&G i øvrigt anførte til
støtte for en reduktion i Nordisk Films krav er udokumen-
teret, og idet det som anført er ubestridt, at Nordisk
Film ikke har modtaget del i indtægterne fra filmen i
henhold til sine sikkerheder, finder retten ikke grundlag
for at nedsætte kravet.

Som følge af det anførte tages Nordisk Films påstand til
følge.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Sagsøgte, Technical and General Guarantee Company Ltd., betaler inden 14 dage til sagsøgeren, Nordisk Film A/S, 1.250.000 USD med procesrente fra den 3. november 2003 samt i sagsomkostninger i alt 375.000 kr., hvoraf 192.140 kr. er til dækning af sagsøgerens omkostninger til retsafgifter, mens resten er til dækning af sagsøgerens advokatomkostninger. 


Claus Forum Petersen
Per Skovsted Kjelde Mors

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»