Erstatning til funktionær

Resumé

Funktionær, der efter virksomhedsoverdragelse ikke længere udførte arbejde omfattet af funktionærloven, var berettiget til erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 1. 

Dom i sagen P-0014-02 


Dansk Metal som mandatar for X
(Advokat Yvonne Frederiksen)
mod
UTAX Danmark A/S under konkurs
(Advokat Pernille Bigaard)


Sagens spørgsmål er, om X, da han blev opsagt af UTAX Danmark A/S under konkurs, var funktionær og således berettiget til at oppebære minimalerstatning i henhold til funktionærlovens § 3, stk. 1.

 

Påstande 


Dansk Metal som mandatar for X har nedlagt påstand om, at UTAX Danmark
A/S under konkurs tilpligtes at anerkende det anmeldte krav på 64.022,40
kr. som privilegeret krav i henhold til konkurslovens § 95.

UTAX Danmark A/S under konkurs har nedlagt påstand om frifindelse.


Nærmere om sagen

X blev ansat som servicetekniker i virksomheden AE Guldfeldt A/S 1.
september 1990. Han blev i 1995 udnævnt til cheftekniker. AE Guldfeldt
A/S blev med virkning fra 1. august 1996 solgt til virksomheden Danka
Danmark A/S. X var under hele sin ansættelse hos Danka Danmark A/S
cheftekniker.

En del af Danka Danmark A/S blev med virkning fra 1. februar 2000 solgt
til UTAX Danmark A/S. X modtog blandt andet ved skrivelse af 2. februar
2000 underretning om overdragelsen. Af skrivelsen fremgår blandt andet
følgende:

"...

Aftalen vil indebære, at dit ansættelsesforhold, jf. "Lov om
lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse" overføres til
UTAX Danmark A/S med virkning fra den 1. februar 2000. Dine løn- og
ansættelsesforhold vil være uændrede.

Du vil modtage yderligere information om overførslen fra UTAX Danmark
A/S.

...".

I ansættelseskontrakt mellem X og UTAX Danmark A/S underskrevet af X den
7. februar 2000 og af Søren Vildmand for UTAX Danmark A/S den 10. februar
2000 er på forsiden anført: "ANSÆTTELSESKONTRAKT SERVICETEKNIKER". Af
kontrakten fremgår i øvrigt blandt andet følgende:- 3 -


"...

1. Stillingen

a) Stillingsbetegnelse: Servicetekniker
...

c) Stillingsbeskrivelse:

Din nærmeste overordnede vil være cheftekniker Henrik Vang Nielsen.
Arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte følgende:

- Reparation og servicering af såvel analoge som
digitale kontormaskiner installeret hos UTAX's
kunder.

- Lejlighedsvis klargøring og renovering af såvel
analoge som digitale kontormaskiner på UTAX's
serviceværksted i Århus.
...

7. Øvrige forhold

- MJ er i øvrigt ansat i henhold til gældende
funktionærlovgivning.

...".

I henhold til kontraktens pkt. 6 kunne UTAX Danmark A/S opsige
ansættelsesforholdet med 6 måneders varsel til udløbet af en
kalendermåned.

UTAX Danmark A/S blev ved dekret af 26. juni 2000 erklæret konkurs. UTAX
Danmark A/S under konkurs indtrådte ikke i ansættelseskontrakten med X,
der 30. juni 2000 blev opsagt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Xs tilgodehavende i UTAX Danmark A/S under konkurs blev anmeldt ved
skrivelser af 21. december 2000 og 25. januar 2001.

UTAX Danmark A/S under konkurs indstillede ved skrivelse af 14. maj 2002
det anmeldte krav til afvisning under henvisning til, at kravet var
delvist dækket ved udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond, og
"...idet anmelder ikke anses omfattet af Funktionærloven og følgelig at- 4 -

det anmeldte krav på minimalerstatning ikke kan godkendes...". Kurator
fastholdt ved fordringsprøvelse 17. juli 2002 indstillingen, hvorefter
stævning blev udtaget 16. oktober 2002.

Det af Dansk Metal som mandatar for X opgjorte krav er ikke bestridt
størrelsesmæssigt, hvorfor tvisten i denne sag alene vedrører spørgsmålet
om Xs funktionærstatus og deraf følgende berettigelse til at oppebære
minimalerstatning i henhold til funktionærlovens § 3, stk. 1.


Forklaringer

X har forklaret, at han blev ansat som servicetekniker i virksomheden AE
Guldfeldt i 1990. Han arbejdede udelukkende med servicering af maskiner.
Han blev cheftekniker i slutningen af 1995. Han husker ikke, om det blev
meddelt ham skriftligt eller mundtligt. Han steg derved i løn og fik
større ansvar. En cheftekniker leder og fordeler arbejdet, kører mindre
rundt til serviceopgaver, hjælper teknikerne ved problemer og yder
support til kunderne.

Han arbejdede også som cheftekniker hos Danka Danmark A/S, hvor han blev
ansat i 1996. Han fik underretning om, at denne virksomheds "UTAX-
opgaver" var overdraget til UTAX Danmark A/S på et møde med servicechef
Jørgen Christensen i starten af februar 2000. Han fik på mødet udleveret
skrivelsen af 2. februar 2000 fra Danka Danmark A/S og ansættelses-
kontrakten med UTAX Danmark A/S. Han fik tillige oplyst, at hans
arbejdsopgaver hos UTAX Danmark A/S ville være uforandrede.
Stillingsindholdet blev drøftet på mødet. Han hæftede sig ikke ved
stillingsbetegnelsen i den nye ansættelseskontrakt.

Han blev tilknyttet en Århus-afdeling og skulle dække Jylland og Fyn. Han
havde tidligere været tilknyttet en Odense-afdeling. Da han tiltrådte
stillingen hos UTAX Danmark A/S, skete der store forandringer i hans
arbejdsopgaver. Han kørte nu mest ud til servicekald, som da han tid-
ligere var servicetekniker. Han blev hurtigt klar over, at han nu kun var- 5 -

servicetekniker. Han gjorde kort tid efter sin tiltræden Henrik Vang og
senere Søren Vildmand opmærksom på, at han ikke var ansat til dette. Han
talte også om stillingsbetegnelsen i ansættelseskontrakten. De sagde, at
de arbejdede på at ændre på disse forhold. Han vidste, at "ting tog tid".
Han ville ikke have accepteret ændringen i arbejdsopgaver, hvis han var
blevet spurgt på forhånd. I dag er han servicechef, der er en højere
stilling end cheftekniker.

Søren Vildmand har forklaret, at han var servicedirektør hos UTAX Danmark
A/S på konkurstidspunktet. Han har ikke lovet X, at han skulle være
cheftekniker hos UTAX Danmark A/S. Han husker ikke, at X var cheftekniker
hos Danka Danmark A/S. UTAX Danmark A/S havde tilstrækkeligt med
chefteknikere, og derfor blev en anden cheftekniker i Danka Danmark A/S,
Abildgaard, netop ikke overtaget. Han husker ikke, at X har stillet
betingelser om sin stillings indhold. De af X udførte opgaver og udfyldte
arbejdssedler svarer til hans ansættelseskontrakt. Han deltog i mødet med
X i starten af februar 2000. Han husker ikke, om ansættelseskontrakten
kom frem under dette møde.


Procedure

Dansk Metal som mandatar for X har anført, at X var ansat som
cheftekniker hos Danka Danmark A/S og forud herfor hos AE Guldfeldt A/S,
under hvilke ansættelser han ubestridt havde funktionærstatus. Han havde
således på tidspunktet for overdragelsen af Danka Danmark A/S til UTAX
Danmark A/S udført funktionærarbejde i omkring 5 år. Han havde i
forbindelse med overdragelsen både i medfør af lov om lønmodtageres
retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og som følge af skrivelsen af 2.
februar 2000 krav på uændrede ansættelsesvilkår, herunder på at bevare
sin funktionærstatus. X gjorde over for såvel Henrik Vang som Søren
Vildmand opmærksom på, at hans kontrakt med UTAX Danmark A/S og hans
opgaver for denne arbejdsgiver ikke svarede til hans forventninger og
derfor skulle ændres.- 6 -

En fratagelse af Xs funktionærstatus ville være en væsentlig
vilkårsændring, der skulle varsles med 6 måneders varsel over for ham. En
sådan varsling er ikke sket. Funktionærlovens bestemmelser er
beskyttelsespræceptive. UTAX Danmark A/S blev erklæret konkurs mindre end
5 måneder efter overdragelsen. Denne forholdsvis begrænsede periode fører
sammen med sagens øvrige omstændigheder til, at X ikke havde mistet sin
funktionærstatus på opsigelsestidspunktet, hvorfor han har krav på 3
måneders minimalerstatning i henhold til funktionærlovens § 3, stk. 1.

UTAX Danmark A/S under konkurs har anført, at sagsøgte skal frifindes
allerede som følge af formuleringen af den af Dansk Metal som mandatar
for X nedlagte påstand, der kun kunne være formuleret som en betalingspå-
stand, såfremt der - hvilket ikke er tilfældet - havde været tale om et
krav i henhold til konkurslovens § 93.

Det er endvidere anført, at X under ansættelsen hos UTAX Danmark A/S ikke
overvejende har udført arbejdsopgaver, som er omfattet af
funktionærlovens regler. Det fremgår således af ansættelseskontrakten
mellem X og UTAX Danmark A/S, at han alene var servicetekniker. Søren
Vildmand har tillige forklaret, at UTAX Danmark A/S ikke havde brug for
en cheftekniker. Det er udokumenteret, at X over for UTAX Danmark A/S
fremsatte krav om, at han formelt og reelt ville være cheftekniker. Det
afgørende ved vurderingen af, om funktionærstatus foreligger, jf.
funktionærlovens § 1, er de arbejdsopgaver der udførtes på det tidspunkt,
hvor ansættelsesforholdet ophørte. Der er klare holdepunkter for, at X
ikke udførte funktionærarbejde på dette tidspunkt, hvorfor han ikke har
krav på minimalerstatning.
Rettens begrundelse og resultat

Det kan efter Xs egen forklaring lægges til grund, at han efter sin
tiltræden hos UTAX Danmark A/S, herunder på opsigelsestidspunktet 30.- 7 -

juni 2000, alene arbejdede som servicetekniker og ikke som cheftekniker,
og således ikke udførte arbejde omfattet af funktionærloven. Imidlertid
havde X indtil ansættelsen hos UTAX Danmark A/S 1. februar 2000 udført
arbejde som cheftekniker og havde således indtil da ubestridt haft status
som funktionær. Den skete ændring af arbejdet, der indebar, at X mistede
sin funktionærstatus, burde have været varslet af UTAX Danmark A/S med
det opsigelsesvarsel på 6 måneder, som X efter loven og aftalen med UTAX
Danmark A/S havde krav på. Det bemærkes herved, at X i henhold til
funktionærlovens § 21 ikke kan frafalde kravet herpå, og at hverken de af
X udførte arbejdsopgaver for UTAX Danmark A/S eller indholdet af
ansættelseskontrakten mellem disse parter således kan føre til andet
resultat. Da en sådan varsling ikke fandt sted, havde X ikke, da han blev
opsagt af UTAX Danmark A/S under konkurs, mistet sin funktionærstatus, og
han er herefter berettiget til at oppebære minimalerstatning i henhold
til funktionærlovens § 3, stk. 1. Af disse grunde tages den af Dansk
Metal som mandatar for X nedlagte påstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som neden for anført.


T h i k e n d e s f o r r e t:


Sagsøgte, UTAX Danmark A/S under konkurs, tilpligtes at anerkende det af
sagsøger, Dansk Metal som mandatar for X, anmeldte krav på 64.022,40 kr. som
privilegeret krav i henhold til konkurslovens § 95.

Inden 14 dage betaler sagsøgte 12.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøger.


Steen Mejer Hansen


(sign.)

 

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»