Erstatning jfr. luftfartslovens § 113

Resumé

Da der ikke kunne bortses fra, at en forsendelse kunne være bortkommet på anden måde end ved tyveri hos transportøren, DHL Worldwide Express A/S, var vareassurandøren ikke berettiget til fuld erstatning jf. luftfartslovens § 113

Dom i sagen H-0077-01 

Topdanmark Forsikring A/S 
(Advokat Lars Rosenberg Overby) 
mod 
DHL WorldWide Express A/S 
(Advokat Jes Anker Mikkelsen) 


Sagen vedrører spørgsmålet, om en forsendelse med computerdele (rammoduler) er forsvundet ved tyveri foretaget af sagsøgte, DHL WorldWide Express A/S', medarbejdere, således at sagsøger, Topdanmark Forsikring A/S, er berettiget til fuld erstatning for forsendelsens værdi i medfør af luftfartsloven af 1985 § 113. 

Påstande

 

Sagsøger, Topdanmark Forsikring A/S, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, DHL 

WorldWide Express A/S, tilpligtes at betale modværdien i DKK af USD 68.500 med fradrag af DKK 4.351,44 med tillæg af procesrente fra 1. marts 2001. 

Sagsøgte, DHL WorldWide Express A/S, har påstået frifindelse. 

Sagsfremstilling 

Indledning 

DHL, som er et transportfirma, afhentede den 19. april 2000 en forsendelse med computerdele - rammoduler - hos Eurone Technology B.V. i Holland til levering til Sahl Memory Agency, Danmark, som havde købt rammodulerne for USD 68.500. Forsendelsen blev ikke værdideklareret, og der blev ikke tegnet tillægsforsikring. 

Forsendelsen skete som lufttransport. DHL anvender et scanningssystem. Det kan udledes heraf, at stregkoden på en kopi af det fragtbrev, som dækkede forsendelsen, blev indscannet på DHLs lager i Vallensbæk skærtorsdag den 20. april 2000 kl. 11.06. Forsendelsen er 
bortkommet. 

Topdanmark har som vareassurandør dækket Sahl Memory Agencys tab. 

DHL har betalt ansvarsbegrænsningsbeløbet efter luftfartslovens § 111, stk. 4, ialt DKK 4.351,44. 

Topdanmark har rejst krav mod DHL for det fulde erstatningsbeløb og har anført, at ansvarsbegrænsningen ikke finder anvendelse, jf. luftfartsloven af 1985 § 113. 

Der er mellem parterne enighed om erstatningsopgørelsen. 

Sagens dokumenter 

Af Shipment Airwaybill af 19. april 2000 fremgår, at der ikke er tegnet tillægsforsikring for forsendelsen, som ikke blev værdideklareret, og at indholdet heraf er "computerparts". 

Det fremgår af en "Detailed Report", som kan udtrækkes af DHLs edb-system, om pakkens transport: 

"Date Time Location Service Checkpoint Details Area 
_________________________________________________ 
April 19, 18:59 Amsterdam - Shipment picked up 2000 Netherlands, The 

April 20, 01:59 Brussels - Belgium Tranferred through Brussels 2000 - Belgium 

April 20, 07:02 Copenhagen - Transferred through 2000 Denmark Copenhagen - Denmark 

April 20, 08:18 Copenhagen - Arrived at DHL facility 2000 Denmark 

April 20, 11:06 Copenhagen - Shipment on hold" 2000 Denmark 

Af anmeldelsesrapport af 5. maj 2000 fra Glostrup Politi fremgår: 

"Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

Fredag den 05/05-2000 kl. 09.43 

Sagens art 
Tyveri af forsendelse fra pakketerminal 

Gerningssted 
DHL 
Jydekrogen 14 
2625 Vallensbæk 

Sagens genstand

En pakke indeh. div. ram til en værdi af 500.000. Opgørelse følger. Ingen mistanke 
... 
Anmelder 
Timeleder Carsten Dybvik-Nielsen... 


I rapport af 29. maj 2000 fra Glostrup Politi anføres: 

"Customer Relation Coordinator Katja Kromann, DHL, Jydekrogen 14, Vallensbæk blev i dag kl. 1315 kontaktet af ka. Anni Petersen og undertegnede. 

... 

Katja Kromann forklarede videre, at forsendelser normalt blev pakket i containere, der fra afsenderlandet blev scannet, således at hele containeren, der måske bestod af 200 pakker blev scannet efter forseglingen. 

Når containeren, der passede ind i flyet, landede i Kastrup, blev containeren på ny scannet udvendigt. 

Når denne container således lidt senere ankom til DHL i Vallensbæk, blev den kørt ind i et lukket område og åbnet, hvorefter den enkelte pakke blev scannet. 

..." 

I politirapport af 30. maj 2000 anføres: 

"Sikkerhedschef Carsten Dybvik-Nielsen, DHL, Jydekrogen 14, Vallensbæk blev i dag kl. 1030 kontaktet på DHL i Vallensbæk efter forudgående aftale, idet han skulle fremvise de lokaliteter, hvor pakken med de nævnte RAM var blevet fjernet/stjålet. 

Afhørte fremviste derpå et større lagerlokale på ca. 1000m2, hvor der er flere aluminiumsporte. Lokalet består derpå af forskellige borde, hvor pakkerne bliver placeret i bure efter at være blevet scannet. 

Den person, der scanner er også chauffør/kurer på pakkerne, dog ikke denne gang, idet der var tale om helligdage.

Afhørte forklarede, at der havde været 10 mand på arbejde (se vedlagte bilag) skærtorsdag, men grundet at den nævnte pakke først skulle køres ud om tirsdagen, var den blevet lagt hen i "bunken" til tirsdag. 

Således kunne det teoretisk have været alle på stedet, der havde tilegnet sig pakken, ligesom alle, der havde været i pakkeriet om torsdagen, der kunne have tilegnet sig den. Afhørte ville yderligere fremsende en liste over personer, der ifølge loggen havde haft adgang til hallen/pakkemodtagelsen pgl. skærtorsdag. I teorien kunne der være tale om rigtig mange mennesker, idet tidligere ansatte, der pt. var i en anden afdeling også havde adgang til stedet i dag. Dette var derfor blevet ændret. 
Desuden ville der blive overvågning med videokamera på stedet efter denne episode. 
... 
Han forklarede, at han på scanningen kunne se, at den nævnte pakke var ankommet til DHL torsdag morgen omkring kl. 1100, hvor pakken var blevet scannet ind. Personalet, der mødte langfredag, havde på ny skulle scanne pakken ind kl. 0900, men da havde den ikke været til stede, hvorfor gerningstidspunktet var: 

Fra torsdag den 200400 kl. 1100 til fredag 210400 kl. 0900." 

I en Standard Incident Report, som blev udfyldt til DHLs interne brug den 8. maj 2000, anføres det om hændelsen: 

"Description of incident 
CPH STATION RECIEVES WITH TRUCK CPH2001 THE ABOVE MENTIONED AWB - DUE TO PUBLIC HOLLIDAY IN DK THE MATERIAL IS SORTED ON ROUTE LEVEL AND AFTET THAT SCANNED OH [on hold] WITH REMARK HOLIDAY 250400. THE OH CHECKPOINT WAS CREATED AT 11:00 HOURS AM. THE SORTERS FINISHED THE SCANNING AND LEAVES CPH STATION 
AROUND 14:00 HOURS (2 PM) - SINCE THEN THERES IS NO SIGN OF SHIPMENT. THIS INDICATES THAT SHIPMENTS HAS DISAPPEARED BETWEEN THE TIME WHEN THE LAST SORTER LEFT AND THE FOLLOWING MORNING WHERE A NEW SORT TEAM ARRIVED. THAT DAY THE SHIPMENT WAS LOST!!! 

Findings/Actions Taken: 
THE INCIDENT HAS BEEN REPORTED TO THE LOCAL POLICE AUTHORITIES. FURTHER AN APPOINTMENT HAS BEEN MADE WITH PHILLIPS REGARDING SETTING UP SURVEILLANCE CAMARAS IN THE CPH STATION OPERATION. THIS ACTION HAS BEEN TAKEN IN RESPECT OF THE EMPLOYEES WORKING IN THE OPERATION, TO TAKE AWAY ANY SUSPISION IN THE 
FUTURE." 

DHL har i fax af 12. maj 2000 til Sahl Memory Agency anført følgende: 

"... 

Med hensyn til vor efterforskning af forsendelsen kan jeg meddele, at vor efterforskning efter en tabt forsendelse er særdeles omfangsrig, idet den inkluderer efterforskning på samtlige stationer mellem afsendelsesstedet og modtagelsesstedet - såvel manuelt som elektronisk. 

Til trods for denne intensive eftersøgning er det til dato desværre ikke lykkedes os at lokalisere forsendelsen, hvilket vi beklager dybt. Vi må således, som tidligere skrevet, desværre erklære dette colli tabt." 

Den politimæssige efterforskning blev den 26. marts 2001 sat i bero. 

Forklaringer 

Jens Johansen har forklaret, at han er kundechef (Customer Interface Manager) i DHL. Han har ikke ansvaret for transporterne, men er chef i operationelt regi. 

En transport anno 2000 begynder med en bestilling af en forsendelse fra en kunde. DHL kanaliserer elektronisk en bestilling om afhentning til en kurér, som henter pakken hos kunden. Oftest har kunden udfyldt eller udfylder en airwaybill med navne og adresser og indhold af forsendelsen. På fragtbrevet er der mulighed for at tegne "shipment insurance", hvis der ønskes en tillægsforsikring. Kuréren verificerer herefter forsendelsen og fragtbrevet, og kuréren kvitterer på fragtbrevet for modtagelse. Kuréren indtaster afsenderens navn og forsendelsens vægt i en håndscanner og scanner forsendelsen. Disse informationer downloades senere fra håndscanneren til det centrale system sammen med oplysning om, at pakken er blevet afhentet på det tidspunkt, scanningen skete. Pakken påføres en kopi af fragtbrevet, hvilket typisk bliver gjort af kuréren, men kan også gøres af kunden. 

Kuréren returnerer til et servicecenter med de afhentede forsendelser, som bliver afleveret, typisk til en supervisor, der kontrollerer fysisk, at der modtages de forsendelser, der fremgår af scanneren. Forsendelserne indgår herefter i "procesflowet" og bliver med rullebånd ført til medarbejdere, der sorterer forsendelserne efter destination og vægt, og som scanner forsend-elserne ind igen. Forsendelserne bliver herefter som regel placeret i en container, som transporteres videre med lastbil. Containeren og lastbilen scannes, så det fremgår af systemet, at forsendelsen er lagt i lastbil. 

En forsendelse, som modtages i Holland - som i sagen her - vil typisk blive kørt til Bruxelles, hvor DHL har sit største sorteringssted. Der vil normalt være så mange forsendelser til Danmark, at en container ikke vil blive åbnet i Bruxelles, men vil gå uåbnet ud til flyet. Det vil derfor alene være containeren og ikke alle forsendelserne, der vil blive scannet. Når forsendelsen kommer til Københavns Lufthavn, vil containeren blive ført til DHLs gateway facility, hvor den på ny indscannes som modtaget. Containeren kan her blive åbnet til grovsortering af pakker til DHLs ti servicecenter i Danmark. Når forsendelserne kommer til et servicecenter, sorteres de i ruteorden til kurérerne, som hver får en bunke med forsendelser. Kuréren vil herefter lægge forsendelserne i ruteorden. Kurérerne kender typisk 95% af modtagerne på ruten. Kuréren scanner forsendelserne med sin scanner, så det kan ses, at forsendelserne skal ud med kurér. Scanneren downloades, og der udskrives en leveringsseddel 
i ruteorden. Ude hos modtageren kvitteres for modtagelsen, og kuréren indtaster et OK og modtagerens navn på scanneren. 

Hvis en kurér tager en forkert pakke med, vil det komme frem ved scanningen ved afleveringen. Det sker meget sjældent, at kuréren glemmer at scanne ind ved afleveringen eller glemmer at taste kundens identitet ind. Manglende scanning af en pakke vil typisk ske hos kunder, hvor der afleveres mange pakker, fx Den Danske Bank og EU-Kommissionen. Fejlleveringer bliver opdaget ved, at kunderne ringer og fortæller, at de har modtaget en forkert pakke. Der bliver også fundet pakker, som er tabt under transport. 

I den konkrete sag ser det på udskriften ud, som om containeren blev pakket ud, og at pakken kl. 11:06 blev lagt on hold på lageret. Det er den konkrete stregkode på fragtbrevet for forsendelsen, som må være blevet scannet. 

Der er eksempler på, at et fragtbrev har sat sig fast på en anden forsendelse. 

Shipment on hold er en kode, der anvendes, når en forsendelse ikke skal udbringes straks. For pakken med ram blev koden brugt, da det var helligdag. Pakken kunne godt være blevet leveret i påsken, hvis det var blevet bestilt. En forsendelse on hold vil typisk være sorteret i ruteorden og ligge i bunken, der skal køres ud af en kurér næste gang. 

Der modtages 100.000 til 120.000 pakker om måneden til fordeling i Danmark - dog næsten dobbelt så mange op mod jul. Ved helligdage vil der ligge mange pakker på lagrene, da der vil blive sendt det normale antal pakker fra lande uden samme helligdage. Vallensbæk er det største servicecenter, og han vil anslå, at der lå ca. 10.000 forsendelser i påsken 2000. Gennemsnitsvægten for en forsendelse er 2 kg. 

Det sker, at en pakke ryger ud af en container. Transportsystemet betjenes af mennesker, og der opstår fejl som fx., at en pakke scannes, men ikke bliver taget med af en kurér, eller ikke kommer i den container, den ellers er blevet scannet ind i. Fejlhåndteringer opdages, når pakken scannes igen. Pakker kan falde af transportbånd og forsvinde. Store forsendelser på et ton kan også forsvinde. Fragtbrevskopien kan falde af, men så vil forsendelsen blive taget ud af systemet af den grund. Hvis en pakke er uden fragtbrevskopi, vil pakken blive åbnet for at man kan se, om indholdet kan lede til afsenderen. Ellers går pakken til Bruxelles, og der bliver taget billeder af forsendelsen, som bliver lagt på internettet med henblik på identifikation. Medarbejderne kan godt glemme at scanne en pakke. Der går 500 - 700 forsendelser ud af Danmark årligt, som ved forglemmelse ikke bliver scannede. 

Der er ikke en liste, som lageret krydser modtagne forsendelser af på - man ved ikke på 
lageret på forhånd, hvad man vil modtage. 

DHL ansætter personer med forskellig baggrund, men en kurér kan typisk være en person på et par og tyve år, som holder et par års sabbat efter studier. Der er en del udskiftning af disse medarbejdere. Operationsmedarbejderne har gerne anden baggrund. DHL har haft krav om ren straffeattest for medarbejdere de sidste 5-7 år. Der er på verdensplan 15-20 medarbejdere, 
der er opsagt på grund af tyveri. Denne episode har ikke givet anledning til afskedigelser. 
DHL i Danmark har fået stjålet forsendelser af personer både udefra og indefra. Medarbejdere har stjålet mobiltelefoner, hvilket medførte, at en sikkerhedschef sagde en del ansatte op. Det er mellem 1 til 3 promille af forsendelserne, der modtages reklamationer om, fordi de er midlertidigt eller permanent forsvundet. Fejl opdages typisk, når kunderne retter henvendelse 
herom. 

Den interne rapport, som er sendt til Bruxelles, går videre op i DHLs system. 

Scanningerne kan følges af kunderne på internettet. 

Carsten Dybvik-Nielsen har forklaret, at han er di- striktschef i DHL's danske selskab, som primært er oprettet til betjening af det danske marked. Han var i påsken 2000 ansat i DHL og var teamleader. Han havde ansvaret for en afdeling og var sikkerhedsansvarlig, hvilket bl.a. betød, at luftfartsvæsnet kunne kontakte ham omkring forsendelser. 

Han var til stede i bygningen den 20. april 2000, men deltog ikke i sorteringen. Han kunne køre ud, hvis nogen skulle have leveret i påsken. 

Den rapport over forsendelsen, som er fremlagt, viser, at lastbilen eller pakken er kommet til lageret kl. 08.18. Det er pakken, som er scannet ind kl. 11:06. Pakken står on hold og er formentligt blevet lagt på gulvet i lageret på et sted, hvor kuréren senere ville indfinde sig for at lægge sin rute. Der lå mange pakker på gulvet på grund af påsken, fordi forsendelserne også kom ind i helligdagene. Langfredag skulle personalet scanne pakkerne ind på ny, men da blev forsendelsen ikke indscannet. Der foretages daglige scanninger, for at det kan ses, hvor pakkerne er, og at de ikke er "kommet ud at køre". Ansatte går rundt med en scanner og scanner pakkerne ind. Pakken kan være forsvundet eller bare ikke være blevet indscannet, hvis 
pakken er blevet overset. Pakkerne skal scannes, når de tages ud på ruten, men det sker, at en pakke overses. En pakke, som er glemt, vil så blive scannet ud, når den leveres hos kunden. Der er ikke noget dobbeltcheck på, hvilke pakker der skal ud. 

Fragtbreve kan falde af eller sætte sig fast på andre pakker. 

Da forsendelsen med ram manglede, blev lokalerne under søgt, og de steder, som pakken havde passeret, blev kontaktet. Han mener ikke, at systemet er så fint, at det er uden betydning at undersøge manuelt, om en pakke kan findes. 

Den interne rapportering, der er sket til Bruxelles, er en standardindrapportering af afvigelser. Rapporten bliver lagt i en database, og rapporteringen har intet med efterforskningen at gøre. 

Han anmeldte den forsvundne forsendelse til politiet, og politirapporten svarer til, hvad han talte med betjenten om. Det tog nogen tid, før han foretog anmeldelsen, da det skulle undersøges, om pakken var på lageret eller var blevet væk undervejs. Han mente, at den forsvundne forsendelse skulle anmeldes til politiet, fordi DHL havde en dialog med politiet på forhånd. Dette input gav han til Peter Tranbæk, som traf beslutning om, at der skulle ske politianmeldelse. Anmeldelsen skete, da muligheden for tyveri forelå. Ram blev kaldt "sort guld" på det tidspunkt. Der var mange, som gerne ville stjæle ram, som var letomsættelig. Der var ikke tegn på indbrud på lageret. Han mener ikke, at bortkomsten behøver at skyldes tyveri. 
Der var ikke nogen medarbejder, som man havde mistanke til. 

Det var ikke muligt at udtrække en liste som nævnt i politirapporten over, hvem der havde haft adgang til lageret. Han så ikke andre tilstede i lageret den 20. april 2000 end dem, der skulle være der. 

Der har kun været én episode, hvor ansatte har været involveret i tyveri i de to år, han har været sikkerhedsansvarlig. Sagen vedrørte stjålne mobiltelefoner. 

Hvis der var blevet tegnet en shipment insurance, ville pakken være blevet behandlet på samme måde. Pakken ville også da blive placeret på gulvet med de andre pakker. 

Der er nu opsat overvågningskameraer på lageret for at fjerne enhver mistanke til personalet. 


Procedure 

Topdanmark har anført, at forsendelsen er forsvundet på grund af forhold udvist af DHLs medarbejdere, og at Topdanmark blot behøver at sandsynliggøre, at dette er den mest sandsynlige forklaring på pakkens forsvinden. Bevis kan føres ved, at alternative grunde til pakkens forsvinden kan udelukkes som mindre sandsynlige. 

Pakken eller dog genparten af fragtbrevet er ubestrideligt kommet ind på DHLs lager i Vallensbæk. Det kræver flere fejl for, at det kan antages, at andet end DHLs medarbejderes forhold kan være skyld i pakkens forsvinden. Hvis det antages, at mærkaten skulle være kommet på en forkert pakke, vil denne forkerte pakkes forsvinden kræve, at den forkerte pakke med den rigtige mærkat ikke er blevet scannet ved gennemgang af lageret og ved ruteplanlægningen og heller ikke er scannet ved afleveringen, og at ingen har modtaget den forkerte pakke med den rigtige mærkat. De samme forhold skal gælde for, at den rigtige pakke med den rigtige mærkat kan blive væk, uden at det skyldes DHLs forhold. Det kan forekomme, at pakker falder af under transport, eller at kuréren glemmer at scanne ved udkørsel. Det forekommer også, at en pakke afleveres, uden at der foretages scanning, men dette er uendeligt sjældent. Sandsynligheden for, at alle disse omstændigheder foreligger samtidig, er uendelig fjern og under alle omstændigheder mindre end 50%. 

Der er efterfølgende sat videokameraer op på lageret, hvorfor DHL må have haft en fornemmelse af, at pakken forsvandt på grund af en medarbejder. Tilsidst blev forholdet også anmeldt til politiet. Pakken indeholdt tyveritækkelige varer - "sort guld". At politiet ikke kunne finde en konkret medarbejder at mistænke, er uvedkommende for ansvaret efter luftfartsloven. 

Det er derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at pakken er blevet stjålet på lageret, og det må være en ansat, der har gjort det. DHLs gode kontrolmuligheder og præcise scanningssystem er på den måde med til at løfte Topdanmarks bevisbyrde, så DHL "lægger løkken om egen hals". 

Det forhold, at der ikke er sket værdideklaration, kan ikke tolkes som accept af risiko og slet ikke som accept af en risiko for, at varen kan blive stjålet af DHLs medarbejdere. Værdideklaration ville heller ikke have medført en ændret behandling af pakken. 

Efter luftfartsloven skal der blot være ansvar hos én, som transportøren hæfter for, for at transportøren er ansvarlig for bortkomsten. Praksis efter søloven kan derfor ikke finde anvendelse. 

DHL har anført, at DHL har anerkendt ansvaret for bortkomsten og har betalt erstatning op til begrænsningsbeløbet efter luftfartsloven af 1985. Topdanmark har gjort gældende, at ansvarsbegrænsningen ikke finder anvendelse, hvilket Topdanmark må godtgøre. Topdanmark har påstået, at forsendelsen må være blevet stjålet af en af DHLs ansatte, hvorfor Topdanmark 
må føre bevis for dette, og at gerningsmanden er en af DHLs medarbejdere. 

Luftfartslovens § 113 svarer til sølovens § 283. Ved fortolkning af søloven er der enighed om, at der kun kan kræves mere end begrænsningsbeløbet i ekstreme tilfælde. Bevisbyrden for forsæt er den samme i luftfartsloven som i søloven. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at et ansvarspådragende hændelsesforløb er mere end 50% sandsynligt. Man kan ikke komme uden om de særlige ansvarsregler ved at slække på beviskravene. Når Topdanmark mener, at tyveri er mere end 50% sandsynligt, afslører det, at man ikke har bevis for tyveri. Politiet mente ikke, at man kunne komme videre med sagen, og foretog end ikke yderligere afhøringer. 

Der er mange andre muligheder for, hvordan forsendelsen kan være bortkommet end ved tyveri. Forsendelsen kan være blevet forlagt, blevet borte på transportbåndet eller afleveret til en forkert modtager uden scanning, ligesom mærkaten kan være faldet af. Det er ikke DHLs opgave at pege på, hvad der ellers kunne være sket med forsendelsen, men bortkomsten kan 
skyldes mange andre forhold, som er ubelyste. Baggrunden for, at DHL har installeret kameraer på lageret, fremgår af vidneforklaringerne. 

Afsenderen havde mulighed for at værdideklarere forsendelsen og betale tillægsfragt. Afsenderen måtte kende til de generelle betingelser for transporten. Sagen er et klart eksempel på, at der må ske en risikoafvejning, og her havde afsenderen muligheden for at tegne en tillægsforsikring, hvilket kunne afkrydses på fragtbrevet. 

Da Topdanmark ikke har godtgjort, at der foreligger forhold, som kan gennembryde ansvarsbegrænsningen, må DHL frifindes. 

Rettens afgørelse: 

Bevisbyrden for, at forsendelsen med ram-moduler er bortkommet ved tyveri fra DHLs lager i Vallensbæk foretaget af en eller flere ansatte hos DHL, påhviler Topdanmark, og for at bevisbyrden kan anses løftet, skal tyveri være den overvejende sandsynlige årsag til forsendelsens bortkomst. Topdanmark har gjort gældende, at andre årsager til bortkomsten ikke 
er sandsynlige. Retten finder, at bevisbyrden for, at bortkomsten skyldes tyveri, kan løftes uden, at tyveri konkret bevises, men ved, at det bevises, at alle andre muligheder for bortkomst sammenlagt er mindre sandsynlige. Topdanmark har den fulde bevisbyrde for, at dette er tilfældet. 

Retten har ikke grund til at betvivle de forklaringer, som er afgivet af Jens Johansen og Carsten Dybvik- Nielsen. Således finder retten, at der ikke har været noget grundlag for konkret mistanke om, at pakken er blevet stjålet, ligesom der bortset fra en enkelt bortkomst ikke har været mistanke om, at der blev stjålet fra lageret. Der befandt sig på lageret i påsken 2000 omkring 10.000 pakker, og efter det oplyste bortkommer omkring 1 til 3 promille af alle forsendelser. Det fremgår af forklaringerne, at forsendelserne udelukkende kontrolleres gennem scanningerne, og at der ikke er supplerende kontrol ved manuel optælling eller lignende. 

På baggrund af udskrift af foretagne scanninger vedrørende forsendelsen kan det lægges til grund, at den stregkode, som skulle dække forsendelsen af ram-moduler, blev indscannet på DHLs lager i Vallensbæk den 20. april 2000 kl. 11.06. Om der herfra med nødvendighed kan sluttes til, at forsendelsen, som indeholdt ram-moduler, dermed var kommet frem til lageret, 
afhænger af, om det kan udelukkes, at fragtbrevet med stregkoden blev påsat en forkert pakke i forbindelse med forsendelsen, eller at fragtbrevet under forsendelsen blev sat på en anden pakke. 

Det kan ikke udelukkes, at den indscannede pakke befandt sig i lageret den 21. april 2000 eller senere, selv om pakken ikke blev scannet ved gennemgangen af lageret denne dag kl. 9.00. Pakken kunne være blevet væk på lageret eller overset ved scanningen, hvilket efter det oplyste var forekommende. 

Der kan heller ikke helt bortses fra muligheden af, at pakken efter påsken er udleveret til transport uden udscanning og herefter er blevet tabt eller udleveret til en uberettiget modtager. 

Retten finder derfor ikke, at det er bevist, at der kan bortses fra andre muligheder end tyveri ved bortkomsten af forsendelsen, eller at det er bevist, at summen af sandsynligheden for sådanne muligheder sammenlagt må være så begrænsede, at tyveri er den overvejende sandsynlige forklaring på forsendelsens bortkomst. 

Thi kendes for ret: 

Sagsøgte, DHL Worldwide Express A/S, frifindes. 

I sagsomkostninger betaler sagsøger, Topdanmark Forsikring A/S, inden 14 dage til sagsøgte, DHL Worldwide Express A/S, kr. 32.000. 


Mette Christensen 
Kai Frederiksen 
Eigil Pedersen
(sign.) 

Udskriftens rigtighed bekræftes 
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»