Erstatning i kontraktforhold

Resumé

Ved opgørelse af benzinselskabs erstatning til opsagt forpagter af to benzinstationer skulle der ikke beregnes driftherrevederlag for den ene af benzinstationerne, hvor den daglige ledelse var overladt til en ansat, og genvundne afskrivninger skulle alene medregnes i det omfang de ikke oversteg afskrivningerne i de seneste tre år. Der var ikke grundlag for at fradrage værdien af goodwill ved forpagterens overtagelse

Dom i sagen H 48/06


Peter Birk Pedersen
(Advokat Jens Steensgaard)

mod

YX Energi A/S
(Advokat Christian Alsøe)

Sagen angår opgørelsen af den erstatning, som YX Energi A/S (i det følgende:

Benzinselskabet) skal betale til Peter Birk Pedersen (i det følgende: Forpagteren) i anledning af, at Benzinselskabet med virk-ning fra den 1. august 2005 har opsagt aftaler om forpagtning af YX benzinstationer i Hvidovre og Ishøj, som parterne havde indgået med virkning fra den 1. november 1998, henholdsvis den 1. september 2002.

Der er tvist om, hvorvidt genvundne afskrivninger skal indgå i beregningen af driftsresultatet, om driftsherrevederlag skal fra-drages for begge benzinstationer eller alene for benzinstationen i Ishøj, og om Forpagteren skal opfylde pkt. 5.5 i forpagtnings-aftalen vedrørende benzinstationen i Ishøj, hvorefter Forpagteren skal betale Benzinselskabet 325.000 kr. for overtagen good-will, såfremt han ved fratrædelsen kræver erstatning for goodwill.

Forpagterens påstand og opgørelse

Forpagteren har nedlagt påstand om, at Benzinselskabet skal betale ham 663.905,40 kr. med procesrente fra den 1. januar 2006. Beløbet fremkommer således:

Samlet resultat for de seneste 3 år for begge stationer 3.191.841 kr.
Gennemsnitligt samlet resultat for begge stationer for de seneste 3 år 1.063.947 kr.
Driftsherrevederlag 50 % Ishøj 265.625 kr.
Erstatning 798.322 kr.
Benzinselskabet betalt a conto 134.415 kr.
Tilgodehavende 663.906 kr.

Benzinselskabets påstand og opgørelse

Benzinselskabet har påstået frifindelse mod betaling af 6.703 kr. Beløbet fremkommer således:

Samlet resultat for de seneste 3 år for begge stationer 3.191.841 kr.
Genvundne afskrivninger 406.135 kr.
Korrigeret samlet resultat 2.785.706 kr.
Gennemsnitligt samlet resultat for begge stationer for de seneste 3 år 928.568 kr.
Driftsherrevederlag 50 % Hvidovre og Ishøj 464.284 kr.
Tilkøbt goodwill, jf. Ishøjkontraktens pkt. 5.5. 325.000 kr. 139.284 kr.
Rente beregnet til den 24. februar 2006 1.834 kr.

Betalt 134.415 kr.
Skyldigt beløb 6.703 kr.


Forpagterens afskrivninger

Der er i Forpagterens regnskaber 20022004 foretaget afskrivninger på driftsmidler. I forbindelse med ophøret af forpagtningerne i 2005 er der fremkommet genvundne afskrivninger.

2002
2003
2004
I alt 20022004 2005

(5 måneder)
(7 måneder)
Afskrivninger, Hvidovre 16.759 45.345 14.057 76.161 199.741
Afskrivninger, Ishøj 2.774 15.440 16.982 35.196 206.394

I alt afskrivninger 19.533 60.785 31.039 111.357 406.135

Årsrapporterne for 20022004 for virksomheden omfattende begge benzinstationer angiver under overskriften "Daglig ledelse" Forpagteren, der ligeledes har underskrevet årsrapporterne under overskriften "Indehaverens påtegning".

Ishøjkontraktens pkt. 5.5 om forpagterens betaling for overtagen goodwill

Forpagtningskontrakten vedrørende benzinstationen i Ishøj indeholdt til forskel fra forpagtningsaftalen vedrørende Hvidovre en bestemmelse, hvorefter Forpagteren for goodwill skulle betale Benzinselskabet 325.000 kr. Dette beløb angaves baseret på et
overskud i første driftsår på 650.000 kr., var rente og afdragsfrit i forpagtningsperioden og forfaldt til betaling ved forpagtnings-overenskomstens ophør, såfremt Forpagteren gjorde krav på goodwill.

Forklaringer

Peter Birk Pedersen har forklaret, at han er uddannet i FDB og efterfølgende har været ansat i Dansk Supermarked. Fra 19961998 var han ansat på en YX station. Han blev selvstændig, da han blev tilbudt at forpagte YX stationen i Hvidovre.

Der blev ikke bemærket noget særligt under forhandlingerne vedrørende forpagtning af stationen i Hvidovre. Det var en gammel station med et værksted, som lukkede i forbindelse med hans overtagelse. Stationen havde ikke været så meget åben, da han overtog den. Han byggede derfor stationen op fra bunden og udvidede varesortimentet. I løbet af hans tid som forpagter af stationen i Hvidovre, blev stationens omsætning fordoblet.

I forbindelse med at han i 2001 var blevet medlem af Forhandlerforeningens bestyrelse talte han med Benzinselskabets salgs-chef, som han fortalte, at han søgte flere udfordringer. Han blev herefter tilbudt forpagtningen af stationen i Ishøj. Han var ude at se stationen i Ishøj, der var af ældre dato. Han så et budget udarbejdet af Benzinselskabet, men han så ikke stationens regnskaber. Da han hidtil havde haft et godt samarbejde med Benzinselskabet, valgte han at stole på budgettet og tog udfordringen op. Det var ikke usædvanligt, at man alene så et budget og ikke regnskaberne.

I forbindelse med indgåelse af forpagtningsoverenskomsten vedrørende stationen i Ishøj blev det nye punkt 5.5 om goodwill drøftet. Klausulen var kommet ind i kontrakterne i forbindelse med, at der var ansat en ny kædechef hos Benzinselskabet. Det var Forhandlerforeningens bestyrelses opfattelse, at klausulen ikke var lovlig. Den tidligere kædechef, Sami Akrayi, fortalte ham i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, at det var for at lette Benzinselskabets adgang til at skille sig af med kontrære  forhand-lere. Han kendte således diskussionen omkring klausulen fra sit bestyrelsesarbejde, inden han selv blev præsenteret for klausulen i forbindelse med kontraktforhandlingerne.

Under forhandlingerne sagde han til Benzinselskabet, at han mente, at klausulen var ulovlig.

Benzinselskabet ønskede imidlertid ikke at fragå klausulen, og han fik at vide, at han skulle underskrive forpagtningsoverens-komsten med klausulen, ellers blev der ikke indgået nogen aftale. Hans advokat sagde ligeledes, at klausulen var ulovlig, men at de måtte tage kampen op med Benzinselskabet, såfremt det blev aktuelt. Han skrev under på kontrakten, da han ikke regnede med at blive sagt op, og da han hidtil havde haft et godt samarbejde med Benzinselskabet.

Det gik mere trægt med at opbygge forretningen i Ishøj end i Hvidovre.

Benzinselskabet havde lovet at investere i forretningen, men det gjorde de ikke. Derfor kom stationen i Ishøj ikke til at være en lige så god forretning som den i Hvidovre.

Hans arbejde i bestyrelsen i Forhandlerforeningen kom til at belaste samarbejdet med Benzinselskabet. Han var blevet formand for et indkøbsselskab, hvor man søgte at opnå bedre priser på kioskvarer. Dette medførte et ændret samarbejdsklima mellem ham og Benzinselskabet. Frem mod opsigelsen af forpagtningsoverenskomsterne blev han udelukket fra bestyrelsesmøderne. Han har aldrig fået anden forklaring, end at opsigelsen skyldtes samarbejdsvanskeligheder, selvom han har spurgt flere personer. Da han overtog stationen i Ishøj, blev han nødt til at ansætte en førstemand på stationen i Hvidovre. Han gjorde den tidligere førstemand, Lone Møller Nielsen, til bestyrer af stationen i Hvidovre, mens han selv stod for stationen i Ishøj. Lone Møller Nielsen var uddannet i dagligvarebranchen og havde arbejdet hos ham i ca. fire år, inden hun blev bestyrer. Lone Møller Nielsen var ansat som bestyrer indtil en måned efter opsigelsen. Hun fik som førstemand ca. 20.000 kr. i løn om måneden og som bestyrer ca. 26.000 kr. om måneden.

Det var alene af regnskabstekniske grunde, at han i årsrapporterne i forbindelse med de årlige regnskaber var angivet som daglig leder for begge stationer. Den daglige ledelse af stationen i Hvidovre var hos Lone Møller Nielsen, idet han selv havde den overordnede ledelse for begge stationerne. Det havde været tanken, at der med tiden skulle være en bestyrer på begge stationerne, således at han alene havde det overordnede ansvar. Han kunne godt have drevet flere end de to stationer. Synergieffekten ved at drive to stationer kom først for alvor til udtryk i det sidste regnskabsår. Til sidst havde han kun en enkelt ansat på hver af stationerne.

Grunden til, at der ikke var en større forskel i personaleudgifterne ved stationerne i Hvidovre og Ishøj var, at Ishøj var mere personaletung end Hvidovre, idet der var tale om en større butik, der krævede flere hænder end butikken i Hvidovre. Da han overtog stationen i Ishøj, var der en priskrig i gang, ofte med prisnedsættelser på en krone ad gangen, hvilket påvirkede dækningsbidraget, idet omkring en tredjedel af dækningsbidraget forsvandt under en priskrig. Omsætningen i kiosken var uændret. I 2002/2003 fik han gennem sin revisor tilbud om overtagelse af DKBenzin stationen i Valløby. Han fandt, at der var tale om en god investering. Han kontaktede den daværende direktør hos Benzinselskabet samt salgschefen Lene Solberg. Lene Solberg meldte tilbage, at Benzinselskabet ikke var begejstrede for det, men at det var i orden, hvis det var hans kæreste, der købte stationen, og hvis han ikke satte sine ben på stationen til hverdag. De kunne eventuelt tale om senere at omdanne DKBenzin stationen til en YX station. For at undgå ballade med Benzinselskabet står DKBenzin stationen i hans kærestes navn. Han kom ikke på DKBenzin stationen. Han har skudt penge i sin kærestes køb af DKBenzin stationen, men han har ikke selv været ejer.

Den "mellemregning DKBenzin Valløby ApS", der fremgår som et aktiv i årsrapporten for 2003, mener han dækkede over et indskud. Det var en fejl, at revisoren tog den med i årsrapporten vedrørende YX stationerne. Han ved ikke, hvad det er for et aktiv, der er anført som "mellemregning" i årsrapporten for 2004. Der var ikke nogen samhandel mellem YX stationerne og DKBenzin stationen.

Poul Erik Larsen har forklaret, at han tidligere var direktør i Benzinselskabet og nu er direktør i YX Ejendomme.

Stationen i Hvidovre var gennem mange år blevet drevet af en mekaniker og dennes hustru i et anpartsselskab. I 1997/98 lavede Benzinselskabet en aftale med parret om, at de skulle ophøre med forpagtningen, idet der ikke var udvikling i brændstof eller kiosksalget.

Benzinselskabet betalte i den forbindelse mekanikeren 500.000 kr. i goodwill. Da Forpagteren overtog stationen, kom der en klar stigning i omsætningen.

Forpagteren havde gjort et godt stykke arbejde med stationen i Hvidovre og fik derfor tilbudt stationen i Ishøj på et tidspunkt, hvor Forpagteren i Ishøj overtog en station i Hørsholm. Stationen i Ishøj havde været i god drift gennem mange år. Han ved ikke, om der skulle ske ombygninger ved stationen i Ishøj. Der blev ikke betalt nogen goodwill til den hidtidige forpagter, idet det var denne selv, der havde ønsket at skifte station. Den person, der tidligere havde forpagtet stationen, var også mekaniker, og han fik udbetalt 275.000 kr. i goodwill i 1998.

Fra 2002 blev der indsat en klausul om goodwill i Benzinselskabets forpagtningsoverenskomster. Beløbene varierede fra station til station, idet de blev fastsat på baggrund af et budget udarbejdet efter materiale fra det seneste regnskabsår. Budgettet svarede til det, der blev udleveret til nye forpagtere. Ved større stationer svarede goodwill beløbet til halvdelen af budgettet. På de mindre stationer var der driftsherreløn med på 200.000 kr. Budgettet dannede grundlag for beregning af forpagtningsafgift-en. Det stod Forpagteren frit for at lave et mindre ambitiøst budget. Forpagteren accepterede Benzinselskabets budget ved at underskrive aftalen. Han deltog ikke i forhandlingerne med Forpagteren.

Det er korrekt, at Forhandlerforeningen fremsatte indsigelser mod goodwill klausulen. Benzinselskabet indførte klausulen på grundlag af en betragtning om, at Forpagteren alene skulle have betaling for den goodwill, som han selv havde skabt, ikke for den goodwill, der allerede fandtes ved aftalens indgåelse. Der opkræves ikke betaling for goodwill ved overtagelse af forpagt-ning, idet forpagterne sjældent kan betale på det tidspunkt, men som et lån, der står, indtil forpagtningsaftalen ophører. Forpagteren er den første forpagter, der er afskediget, hvor klausulen har været en del af aftalegrundlaget. Såfremt Forpagteren får medhold i retten vedrørende goodwill spørgsmålet, vil alternativet være, at Benzinselskabet fremover må tage goodwill betaling upfront.

Forpagteren ringede til ham og fortalte, at han ønskede at købe en DKBenzin station.

Han sagde til både Forpagteren og dennes advokat, at han ikke ville anbefale købet.

Benzinselskabets salgschef, Lene Solberg, fortalte ham ofte, at når hun prøvede at ringe til Forpagteren på stationen i Ishøj, fik hun at vide, at han ikke var at træffe, idet han var i Vallø.

Han vidste godt, at Forpagteren var med i Forhandlerforeningens Indkøbsforening, men han gjorde ikke noget ved det.

Benzinselskabet har afkøbt driftsmidlerne i Hvidovre og Ishøj for 633.128 kr. henholdsvis 646.888 kr.

Knud Olsgaard har forklaret, at han har været revisor for Forpagteren siden 1998. Han har været revisor for servicestationer siden 1976, og har det som et speciale. Han har haft ca. 40 servicestationer fra forskellige kæder som kunder.

Det er ham, der har udarbejdet årsrapporterne fremlagt under sagen. Det er af regnskabstekniske grunde, at man alene skriver den person, der ejer virksomheden, som daglig leder. Udtrykket betyder i virkeligheden "indehaver", men man skriver "daglig
leder".

Det var lidt trægt at få stationen i Ishøj i gang, men de sidste to år fik Forpagteren den til at køre ganske udmærket.

Han har normalt kontakt til virksomhederne en til to gange om måneden. Det var hans opfattelse, at den daglige ledelse var rigtig godt organiseret, idet Forpagteren stod for den daglige ledelse i Ishøj, mens Lone Møller Nielsen stod for den daglige ledelse i Hvidovre.

De genvundne afskrivninger skyldtes, at der foretoges afskrivninger på driftsmidler, herunder 100 % straksafskrivning på småaktiver. Derfor var der ved ophør af virksomheden afskrevet mere, end brugsværdien var for det tilbageværende materiel. Driftsøkonomisk afskriver man normalt med 20 % årligt, idet man mener, at driftsmidler har en levetid på fem år, men i realiteten har de fleste driftsmidler en længere levetid. Afskrivningerne har påvirket resultatet undervejs, og det er derfor rimeligt, at de tages i betragtning ved ophør af virksomheden. Han har derfor i mange tilfælde lavet opgørelser som den foreliggende, herunder en opgørelse vedrørende en anden YXstation stort set samtidig med Forpagterens opgørelse. Denne blev accepteret af Benzinselskabet uden problemer. Også i andre tilfælde er der beregnet driftsherrevederlag for alene én af to stationer, hvor indehaveren alene er daglig leder for den ene af stationerne. Alle selskaber har accepteret disse opgørelser, bortset fra en enkelt afslutning, hvor man tog fradrag for 25 % i stedet for 50 %.

DKBenzin stationen i Vallø var Forpagterens samlevers station. Den blev drevet med fremmed medhjælp.

Han husker umiddelbart mellemregningen med Vallø som et varemellemværende. Mellemregningen anført i årsrapporten for 2004 har også været et varemellemværende, formentlig med stationen i Vallø.

Det er en af hans medarbejdere, der har udarbejdet og revideret regnskaberne.

Det er ikke altid, at omsætningen og resultatet før renter hænger sammen. En faldende omsætning kan skyldes ændringer i brændstofomsætningen og store prisudsving. Han kan ikke sige noget nærmere herom uden undersøgelser. Der har været en betydelig øget kioskomsætning for servicestationerne generelt, hvilket medfører højere dækningsbidrag. Goodwill beregnes på baggrund af de endelige tal, ikke på omsætningens sammensætning.

Parternes synspunkter

Forpagterens advokat har gjort gældende, at der ved Benzinselskabets betaling af erstatning til Forpagteren for opsigelse efter benzinforhandlerkontraktlovens § 3a, stk. 3, alene skal ske fradrag for driftsherreløn for stationen i Ishøj, hvor Forpagteren rent faktisk har fungeret som driftsherre, hvorimod Forpagteren haft en driftsleder ansat på benzinstationen i Hvidovre.

Ishøjoverenskomstens punkt 5.5 om fradrag for såkaldt tilkøbt goodwill er et forsøg på at omgå af loven om benzinforhandler-kontrakter og derfor ugyldig. Vilkåret er uden reelt regnskabsmæssigt eller økonomisk indhold og har alene til formål at søge at komme uden om Benzinselskabets forpligtelse til at betale erstatning til Forpagteren.

De genvundne afskrivninger skal indgå ved opgørelsen af det driftsøkonomiske resultat. I det omfang de regnskabsmæssige afskrivninger har været for store i forhold til salgssummen for driftsmidler, er det driftsøkonomiske resultat fiktivt påvirket negativt svarende til de genvundne afskrivninger. For at få en reel opgørelse af det driftsøkonomiske resultat, skal der derfor ske regulering for genvundne afskrivninger. Denne beregningsmetode er ifølge registret revisor Knud Olsgaards forklaring i overensstemmelse med praksis i branchen.

Poul Erik Larsens oplysninger om Lene Solbergs opfattelse af, at Forpagteren ofte ikke befandt sig på stationen i Ishøj kan ikke tillægges vægt. Der er tale om 2. hånds oplysninger uden bevismæssig værdi. Lene Solberg har ikke været indkaldt til at afgive forklaring under sagen, og Forpagterens forklaring om, at han ikke kom på DKBenzin stationen i Vallø må derfor lægges til grund.

Benzinselskabets advokat har gjort gældende, at erstatning til Forpagteren skal opgøres som et samlet nettobeløb for samtlige servicestationer, der opsiges med fradrag for sædvanligt driftsherrevederlag og ethvert skyldigt beløb til leverandøren inklusive forfaldne vederlag for goodwill betaling ved overtagelse af servicestationerne.

Det er uden betydning for Benzinselskabet, hvor mange ansatte en forpagter vælger at have på sine stationer. Dette gælder, uanset hvor ofte forpagteren vælger selv at være på stationerne, og selvom der er ansat en bestyrer. Forpagteren har drevet to benzinstationer, hvor forpagterforholdet er opsagt for begge, og der skal derfor fradrages driftsherrevederlag for dem begge.

Benzinselskabet har i medfør af Ishøjoverenskomstens punkt 5.5 krav på vederlag for forhandlerens overtagelse af goodwill, idet bestemmelsen er gyldigt vedtaget og ikke kan tilsidesættes eller fortolkes indskrænkende. Forpagteren har været klar over, at klausulen var en del af forpagtningsoverenskomsten, idet han protesterede, men desuagtet skrev under på aftalen. Bestem- melsen fastsætter alene forpagterens betaling til Benzinselskabet for eksisterende goodwill ved overtagelse af servicestationerne og loven om benzinforhandlerkontrakter § 3a er ikke til hinder for, at en forpagter vedtager at betaler goodwillvederlag for overtagelse af en servicestation.

Efter loven om benzinforhandlerkontrakter § 3a, stk. 4, skal afkøb af driftsmidler ske til markedsprisen. Det betyder, at Benzinselskabet skal købe forpagteren ud med fortsat drift for øje. Kravet om, at genvundne afskrivninger skal danne grundlag for beregningen af Forpagterens erstatning indebærer, at Forpagteren får både i pose og sæk ved, at de driftsmidler, som Forpagteren allerede har fået kontant betaling for, tillige efter Forpagterens standpunkt skal være grundlag for opgørelsen af mistet goodwill. At der i 2005 er genvundet afskrivninger, er udtryk for, at der i årene forud har været afskrevet for meget set i forhold til den reelle forringelse af aktiverne, og de genvundne afskrivninger skal derfor udgå af beregningen, for at opgørelsen af overskuddet i de seneste 3 år kan blive korrekt.

Der har ikke været tale om noget uproblematisk forpagtningsforhold, idet Forpagteren har finansieret sin kærestes DKBenzin station.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Efter praksis fastsættes erstatning til en opsagt forpagter efter § 3a, stk. 3, i lov om benzinforhandlerkontrakter med udgangs-punkt i benzinstationens gennemsnitlige årlige overskud i de seneste 3 år efter fradrag af afskrivninger, af løn til eventuel medhjælpende ægtefælle og af et driftsherrevederlag på 50 % af overskuddet efter fradrag af afskrivninger og løn til eventuel medhjælpende ægtefælle, dog mindst 200.000 kr. Der ses endvidere ved beregningen bort fra finansieringsudgifter, herunder mistet rente ved finansiering med egne midler.

Genvundne afskrivninger i forbindelse med ophør af forpagtningsaftaler som de foreliggende er udtryk for, at der af skattemæssige eller andre grunde er foretaget større regnskabsmæssige afskrivninger på driftsmidler, end der driftsøkonomisk har vist sig at være grundlag for, således at det regnskabsmæssige overskud er mindre end det, der svarer til den driftsøkonomiske realitet. På tilsvarende måde medfører genvundne afskrivninger, at det regnskabsmæssige overskud i det år, hvor forpagtningen ophører, bliver større end det, der svarer til den driftsøkonomiske realitet. For at undgå, at Forpagteren opnår erstatning på grundlag af overskud, som i realiteten hidrører fra år, der ligger forud for de seneste 3 år, findes afskrivninger genvundet i ophørsåret alene at skulle medregnes i beregningsgrundlaget for erstatningen til forpagteren, for så vidt de ikke overstiger afskrivninger fradraget i de seneste tre år. Det beløb på 199.741 kr., som udgør genvundne afskrivninger i 2005 på benzinstationen i Hvidovre, overstiger det beløb på 76.161 kr., som udgør afskrivningerne på denne benzinstations driftsmidler i de øvrige år, der indgår i beregningsgrundlaget for erstatningen i denne sag. De genvundne afskrivninger skal derfor efter det anførte (alene) medregnes i beregningsgrundlaget med 76.161 kr. for så vidt angår denne benzinstation, således at de overskydende genvundne afskrivninger vedrørende benzinstationen i Hvidovre på 123.580 kr. udgår af det samlede resultat for de seneste 3 år.

På tilsvarende måde overstiger de genvundne afskrivninger i 2005 på 206.394 kr. på benzinstationen i Ishøj, de 35.196 kr., som der er foretaget afskrivninger for på denne benzinstations driftsmidler i de øvrige år, der indgår i beregningsgrundlaget. De genvundne afskrivninger skal således på tilsvarende måde (alene) medregnes i beregningsgrundlaget med 35.196 kr. for så vidt angår benzinstationen i Ishøj, således at de overskydende genvundne afskrivninger vedrørende benzinstationen i Ishøj på 168.198 kr. udgår af det samlede resultat for de seneste 3 år.

I alt skal der således trækkes 291.778 kr. fra det beløb på 3.191.841 kr., som efter parternes enighed skal anvendes som udgangspunkt for beregningerne. Det korrigerede samlede resultat for de seneste 3 år herefter udgør 2.900.063 kr. og i gennemsnit pr. år 966.687 kr. Med hensyn til driftsherrevederlaget bemærkes, at angivelsen af "den daglige leder" i
årsregnskaberne for Forpagterens virksomhed, som omfattede begge benzinstationer, efter revisor Knud Olsgaards forklaring er synonymt med indehaveren af virksomheden, således at der ikke heraf kan udledes nogen oplysning om, hvorvidt Forpagteren var daglig leder af virksomheden i sin helhed. I overensstemmelse med Forpagterens forklaring, der støttes af de fremlagte regnskaber, lægges det til grund, at den daglige ledelse af driften af benzinstationen i Hvidovre var overladt til en ansat, idet Forpagteren selv stod for den daglige ledelse af stationen i Ishøj og for den samlede virksomheds overordnede strategi og
management. Retten finder, at dette må medføre, at der skal foretages fradrag af driftsherrevederlag for stationen i Ishøj, men ikke for stationen i Hvidovre. Idet der tages udgangspunkt i det fradrag for driftsherrevederlag for benzinstationen i Ishøj, 265.625 kr., som Forpagteren har foretaget ved opgørelsen af sin påstand, og over for hvis beregning Benzinselskabet ikke er fremkommet med indsigelse, og idet virksomhedens resultat over de seneste 3 år for så vidt angår benzinstationen i Ishøj som nævnt ovenfor skal reduceres med 168.198 kr. eller i gennemsnit pr. år 56.066 kr., hvoraf halvdelen eller 28.033 kr. fragår i
driftsherrevederlaget, fradrages der herefter et driftsherrevederlag på 237.592 kr., således at erstatningen herefter udgør 729.095 kr.

Det lægges i overensstemmelse med vidnet, direktør Poul Erik Larsens forklaring til grund, at Benzinselskabet ikke betalte noget beløb til den tidligere indehaver af benzinstationen i Ishøj i forbindelse med ophøret af dennes forpagtning. Benzinselskabet har under disse omstændigheder ikke godtgjort, at stationen i Ishøj havde nogen goodwill værdi ved Forpagterens overtagelse. Det bemærkes herved, at vilkåret i pkt. 5.5 i Ishøj overenskomsten efter sit indhold ikke indebærer, at forpagteren under alle omstændigheder skal betale Benzinselskabet et beløb for overtagelse af benzinstationens goodwill, som svarer til denne goodwills værdi ved overtagelsen af benzinstationen, men derimod betaling af et beløb beregnet på grundlag af virksomhedens overskud og dermed goodwill på grundlag af forpagterens egen drift heraf (jf. ordene "baseret på et overskud i 1. driftsår på ..."). Under disse omstændigheder findes der ikke grundlag for at lade det nævnte beløb fradrage ved opgørelsen af forpagterens erstatning efter benzinforhandlerlovens § 3a.

Idet erstatningsbeløbet herefter udgør 729.095 kr., hvoraf Benzinselskabet har betalt 134.415 kr., tages Forpagterens påstand til følge for et beløb på 594.680 kr.

Under hensyntagen til sagens resultat skal Benzinselskabet betale 50.000 kr., heraf retsafgift 14.580 kr., i sagsomkostninger til forpagteren.

T H I K E N D E S F O R R E T

YX Energi A/S skal inden 14 dage til Peter Birk Pedersen betale 594.680 kr. med procesrente fra den 1. januar 2006 og 50.000 kr. i sagsomkostninger, heraf retsafgift 14.580 kr.

Willy Goldby

Michael B. Elmer

Rolf Malling Petersen

(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»