Erstatning for forsvundet gods

Resumé

Sagens hovedspørgsmål er om en fragtfører skal bære risikoen for godset efter læsning af dennes trailer i et tilfælde hvor fragtføreren overlod sin trailer til en anden fragtfører med henblik på dennes læsning af traileren, men hvor godset forsvandt inden den førstnævnte fragtførers overtagelse af den læssede trailer.

Dom i sagen H-112-02 


Niels Pagh Logistics ApS
(Advokat Henrik Kleis)
mod
Per Damgaard Transport ApS
(Advokat Henrik Valdorf-Hansen)


Sagens hovedspørgsmål er om en fragtfører skal bære risikoen for godset efter læs-
ning af dennes trailer i et tilfælde hvor fragtføreren overlod sin trailer til en anden
fragtfører med henblik på dennes læsning af traileren, men hvor godset forsvandt
inden den førstnævnte fragtførers overtagelse af den læssede trailer.


- 2 -

Pagh Logistics ApS (Pagh) har nedlagt endelig påstand om at Per Damgaard
Transport ApS (Damgaard) skal betale 540.470,75 kr. med procesrente fra sagens
anlæg den 5. november 2002 mod udlevering af 184 flasker vin.

Damgaard har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Damgaard påtog sig i november 2001 at transportere 33 paller med vin som Pagh
havde transporteret fra Spanien til Vejen, fra Paghs plads på Park Allé i Vejen til
modtagere i Danmark. Damgaard stillede i overensstemmelse med parternes aftale
sin trailer JC 6770 på Paghs plads den 23. november 2001 om eftermiddagen. Trai-
leren der indeholdt gods fra forskellige steder på Sjælland, blev losset af Paghs
ansatte. Søndag den 25. november 2001 blev den læsset med pallerne med vin. Ef-
ter oplysninger fra Pagh var læsningen afsluttet kl. 17-18. Damgaards chauffør ind-
fandt sig på pladsen mandag den 26. november 2001 formentlig ca. kl. 5 og konsta-
terede at traileren var stjålet. Traileren blev senere fundet tom på en rasteplads lige
syd for den dansk-tyske grænse.

Tyveriet blev anmeldt til politiet i Ribe. Af anmeldelsesrapporten, der er udskrevet
den 26. november 2001 kl. 09.31, fremgår at traileren er rød med hvid påskrift. På
siderne står "Transportgruppen" og på bagdøren "Damgaard Transport". I rappor-
ten anføres at "det er almindelig kendt, at Pagh kører med vin". I kosterfortegnel-
sen er angivet at den stjålne vin, i alt 17.626 flasker, havde en værdi på 525.000 kr.
De stjålne varer er nærmere beskrevet i fax af 4. december 2001 fra Ziegler & Co.
der var den første kontraherende fragtfører. 184 flasker kom til veje i forbindelse
med politiets efterforskning i sagen.

Pagh har kontor ved pladsen på Parkvej 18. Et andet transportfirma, K. Hansen
Transport A/S, har kontor ved siden af Pagh. Paghs plads er ikke indhegnet. Det er
oplyst at Dansikring i henhold til kontrakt med K. Hansen Transport A/S foretager
runderinger på pladsen "... søn- og helligdage i tidsrummet 18.00 til 05.00 ved 2


- 3 -

tilsyn udført til skiftende tider, tilsyn med aflåst indhegning bag lagerhal samt
P.pladsen med trailer og lastbiler".

Tyveriet blev anmeldt til Damgaards forsikringsselskab, Codan, der afviste at beta-
le, og til Paghs forsikringsselskab, If, der ligeledes afviste at betale. Vareassurandø-
ren, Transurance A/S, gjorde erstatningskrav gældende mod Ziegler & Co. som
første kontraherende fragtfører. Der blev indgået en afdragsordning mellem disse.
Transurance A/S tog forbehold om at gøre krav gældende over for bl.a. Pagh. Pagh
er ifølge brev af 12. september 2002 indgået på at betale det efter Paghs opfattelse
skyldige beløb, 444.712,43 kr., til Ziegler & Co. ApS på nærmere aftalte vilkår
med 50.000 kr. om måneden den sidste dag i hver måned begyndende med den
sidste dag i september 2002.

ToldSkat, Finsensvej 15, Frederiksberg, har i brev af 15. februar 2002 meddelt
Ziegler & Co. ApS at afgiften for vinene udgør 127.004,63 kr., og at

"Det er både tidskrævende og omstændeligt at skulle opkræve afgifter af den stjål-
ne vin gennem de udenlandske told- og skattemyndigheder. Regionen vil derfor
helt undtagelsesvis opkræve vinafgiften direkte fra Dem. Da Deres virksomhed har
haft ansvaret for vinen under transporten, ville de udenlandske leverandører allige-
vel kunne gøre Dem ansvarlig for et eventuelt tab. Regionen vil således ikke søge
at få afgifterne opkrævet via de udenlandske told- og skattemyndigheder."

Det er ikke oplyst om afgørelsen er påklaget. Paghs daværende advokat har i brev
af 31. januar 2003 taget forbehold om at gøre erstatningsansvar gældende over for
ToldSkat og anmodet om ToldSkats bemærkninger til Damgaards svarskrift i sa-
gen. I svarskriftet bestred Damgaards advokat at Damgaard hæftede for vinafgiften.
Brevet er efter det oplyste ikke besvaret.

I henhold til CMR-fragtbrev af 21. november 2001 var Pagh kontraherende fragtfø-
rer for transporten fra Spanien til Danmark. Der er enighed om at transporten fra
Vejen til modtagerne i Danmark er omfattet af CMR-loven.


- 4 -

Forklaringer

Michael Pagh har forklaret at han er medejer af Pagh Logistics ApS der har samar-
bejdet med Damgaard gennem 5-6 år. Parterne samarbejder fortsat. Bestillingen på
transport som denne sag drejer sig om, blev afgivet af vidnet i en telefonsamtale
med Per Damgaard fredag den 23. november 2001 om eftermiddagen og senere
samme dag bekræftet pr. fax. Aftalen var at traileren skulle være færdiglæsset søn-
dag kl. 18. Traileren JC 6770 stod på Paghs plads fra fredag, hvor Damgaard stille-
de den på pladsen, til søndag. Den blev læsset af Paghs folk i løbet af søndagen, og
den var færdiglæsset kl. 17-17.30. Det fremgår af timesedlerne. Pagh meddelte
Damgaard at traileren ville være klar søndag kl. 18. Traileren skulle være mandag
kl. 9.00 hos FDB i Albertslund.

Det var Damgaards valg at lade traileren stå på pladsen efter læsningen indtil den
planlagte afhentning. Traileren stod ikke samme sted som traileren i Blue Willi's-
sagen (U 2004.367 H) mellem bl.a. sagsøgeren i denne sag og DFDS Transport
A/S.

Der var ingen aftale mellem parterne om hvem der skulle bære risikoen for traile-
ren fra søndag aften til mandag morgen.

Alternativet til den valgte fremgangsmåde var at Damgaard kom med trækker og
trailer om søndagen, fik traileren læsset og kørte igen. Det forekom ofte.

Traileren stod på en plads som de havde fælles med K. Hansen Transport A/S. Det
er en stor åben plads der er oplyst af en projektør på en 20-25 m høj mast. Traileren
JC 6770 stod 100-150 m fra deres kontor. K. Hansen Transport A/S arbejder i
døgndrift fra søndag kl. 16 til den følgende fredag. Der er ingen hos K. Hansen
Transport A/S der har bemærket noget usædvanligt på pladsen søndag den 25. no-
vember 2001 eller natten til mandag den 26. november. Der står som regel 20-25
trailere på pladsen hvoraf omkring 10 er i "aktivitet".


- 5 -

Pagh har betalt erstatning til Ziegler & Co. ApS fordi varerne forsvandt i Paghs
regi. Der blev betalt i alt ca. 541.000 kr. Så vidt vidnet ved, har Ziegler & Co. be-
talt pengene videre i overensstemmelse med betalingsaftalen.

Per Damgaard har forklaret at han er medejer af det sagsøgte selskab. Han kan
erindre den pågældende bestilling af trailer. Han og Michael Pagh talte sammen om
transporten fredag eftermiddag. Pagh sagde at traileren ville være færdiglæsset
søndag. Han kan ikke huske at der blev sagt søndag kl. 18. Han mener at der blev
sagt søndag kl. 20. Der var ingen aftale om at Damgaard skulle hente traileren om
søndagen. Det burde have været klart for Pagh at Damgaard ville hente traileren
tidligt mandag morgen. Der var bestilt tid til losning af traileren mandag kl. 9 eller
kl. 10, og der er højst tre timers køretid fra Vejen til Albertslund.

Damgaard har udført mange vintransporter, såvel for Pagh som for andre.

Det forekommer at Damgaard kommer med en trækker og en trailer om søndagen
til læsning, men det er mere almindeligt at de stiller en trailer på pladsen med hen-
blik på læsning og så henter den på et tidspunkt efter læsningen. Vidnet vil ikke
afvise at det kan være forekommet at Damgaard i en situation som den foreliggen-
de har hentet en trailer om søndagen efter læsningen.

Mie Langvad har forklaret at hun har været ansat hos Damgaard i en længere år-
række. Hun har været medejer fra 2002. Vidnet kom ind i sagen i forbindelse med
skadesanmeldelsen. Damgaard og Pagh har i mange år haft et knaldgodt samarbej-
de, og samarbejdet fortsætter. De handler med hinanden mere end én gang om
ugen. Det forekommer ofte at Damgaard stiller en trailer til losning og senere læs-
ning. I det foreliggende tilfælde er hun blevet bekendt med at chaufføren der kom
med traileren, tog tilbage til Sjælland med en anden trailer. Det har aldrig været et
krav fra Paghs side at en trailer skal hentes efter at den er blevet læsset. Det ville
betyde at man fx skulle sætte en chauffør til at hente en trailer søndag kl. 18 med
henblik på at aflevere den på Sjælland mandag morgen. Det er der ingen der har
råd til. Det kan forekomme, men det er meget sjældent, at en trailer bliver hentet


- 6 -

lige efter læsningen, hvis der skal losses meget tidligt om mandagen. Det var ikke
tilfældet med traileren der skulle losses mandag kl. 9.00.

Procedure
Pagh har anført at fragtføreren efter CMR-loven er ansvarlig for godset "fra overta-
gelsen". Ved overtagelsen må i det foreliggende tilfælde forstås det tidspunkt fra
hvilket læsningen af Damgaards trailer var afsluttet. På dette tidspunkt må risikoen
gå over. Varerne blev læsset i en trailer tilhørende Damgaard. Den var hensat på
pladsen af Damgaard, og det beroede på Damgaards valg hvornår selskabet efter
læsningen ville hente traileren. Ved Damgaards hensættelse af traileren med hen-
blik på læsning kom traileren ikke i Paghs varetægt. En del af Damgaards anbrin-
gender til støtte for frifindelse beror på at det antages at Pagh vidste at traileren
først blev hentet mandag morgen, men det er en ubevist antagelse. Det er muligt at
det logistisk set var velbegrundet at lade traileren blive stående i Vejen til mandag
morgen, men det er ikke afgørende for spørgsmålet om hvornår godset blev overta-
get til transport. Situationen i den foreliggende sag svarer til den der forelå i sagen
U 1979.332 H.

Risikoen for godset er gået over til Damgaard. Det gøres tillige gældende at Dam-
gaard har handlet groft uagtsomt. Der er derfor ikke indtruffet forældelse.

Damgaard har gjort gældende at godset ikke blev overtaget af selskabet inden tyve-
riet. Der henvises herved til CMR-lovens § 7, litra d. CMR-lovens bestemmelser er
ufravigelige, hvorfor en aftale om tidligere overtagelse end det tidspunkt der følger
af lovens bestemmelser, vil være ugyldig.

Afgørende er hvornår overtagelse efter CMR-loven og parternes aftale fandt sted.
Som det er anført i betænkning om fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport, bet.
nr. 858/1078, side 56, sker overtagelsen ved godsets fysiske overgivelse til fragtfø-
reren. Indlastning af godset på fragtførerens vogn vil efter omstændighederne kun-
ne betragtes som overtagelse til befordring selv om indlastningen ikke foretages
eller overværes af fragtføreren. Heri ligger bl.a. at ikke enhver indlastning i fragtfø-
rerens vogn uden overværelse af fragtføreren er en overgivelse af lasten. Hovedreg-


- 7 -

len er den modsatte, at indlastning uden fragtførerens tilstedeværelse ikke er en
overgivelse af godset.

Tilsvarende antager Kjeld Regnarsen i kommentaren til CMR-loven, 2. udgave,
side 146, at fragtførerens fysiske tilstedeværelse ikke er ubetinget nødvendig for at
godset kan anses som overtaget. Han henviser herved til dommen i UfR 1979.332
H hvor chaufføren forlod læsningen og tog hjem for senere at komme og hente trai-
leren. Ved dommen blev antaget at fragtføreren var ansvarlig for den skade der
skete som følge af for høj temperatur. Dette antager Regnarsen var et specielt til-
fælde. Hovedreglen i tilfælde som det foreliggende angives af Regnarsen, side 147,
med rette som værende den at overtagelse næppe kan anses for sket førend fragtfø-
reren med motorkøretøjet afhenter den belæssede trailer. I den forbindelse henvises
til Malcolm A. Clarke. Dennes opfattelse er i den fjerde udgave af International
Carriage of Goods by Road, 2003: "... if the carrier leaves a trailer on the sender's
premises for the sender to load, the carrier has yet to take over the goods..."

Sagsøgte skal også frifindes fordi der ikke er dokumentation for tabet. Der mangler
fakturaer og kontoudtog m.v. Det er ikke oplyst hvorledes FDB's krav fremkom;
der kan i kravet ligge imaginær avance og andre omkostninger som er uvedkom-
mende i den foreliggende forbindelse. Toldmyndighedernes krav er formentlig
uhjemlet og kan i hvert fald ikke gøres gældende mod sagsøgte.

Ved sagens anlæg den 5. november 2002 var sagsøgerens søgsmålskompetence
ikke til stede for det krævede beløb, da der på dette tidspunkt kun var betalt
100.000 kr. til Ziegler & Co. ApS. Kravet er derfor forældet for så vidt angår beløb
over 100.000 kr. Der er endvidere ikke dokumentation for at det er overdraget sag-
søgeren at gøre eventuelle krav i sagen gældende. Sagsøgte risikerer at komme til
at betale to gange hvis selskabet dømmes.

Det bestrides at der foreligger grov uagtsomhed. Det støttes afgørende af Højeste-
rets dom i Blue Willi's-sagen, U 2004.367.


- 8 -

Rettens afgørelse

Retten lægger til grund at traileren efter aftale mellem Pagh og Damgaard blev
henstillet på Paghs plads fredag med henblik på losning og læsning om søndagen.
Det er ikke godtgjort at parterne aftalte at Damgaard skulle hente godset umiddel-
bart efter læsningen eller på et nærmere angivet tidspunkt efter læsningen og såle-
des overtage risikoen for det. Under disse omstændigheder kan retten tiltræde sag-
søgtes argumentation for at risikoen for godset ikke var gået over til Damgaard der
derfor frifindes.


Thi kendes for ret:

Per Damgaard Transport ApS frifindes for den af Niels Pagh Logistics ApS nedlag-
te påstand.

Inden 14 dage skal Niels Pagh Logistics ApS til Per Damgaard Transport ApS be-
tale 30.000 kr. i sagsomkostninger.


Henrik Dam Jens Feilberg Benny Jepsen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»