Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Erstatning - eneforhandleraftale

Resumé

Erstatning som følge af uberettiget opsigelse af en eneforhandlingsaftale.

Dom i sagen H-107-09

Interstage A/S
(advokat Jan Presfeldt)

mod

Riedel Communications GmbH & Co KG
(advokat Pia Kirstine Voldmester ved advokat Mette Kaasing Marstrand)

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet, om Interstage A/S (herefter: Interstage) har krav på erstatning  for Riedel Communications GmbH & Co KG's (herefter Riedel) uberettigede opsigelse af en eneforhandleraftale.

Påstande

Interstage har nedlagt endelig påstand om betaling af 996.149 kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 16. december 2009.

Riedel har nedlagt endelig påstand om frifindelse.

Riedel nedlagde i processkrift af 1. december 2010 påstand om frifindelse samt selvstændig påstand om betaling af 33.441,84 kr. I påstandsdokument af 11. maj 2011 anerkendte Riedel et af Interstage fremsat rentekrav på 37.292,35 kr., og kort før hovedforhandlingen blev differencebeløbet betalt.

Oplysningerne i sagen

Parterne

Interstage er et mindre handelsfirma, som beskæftiger sig med import og salg af professionelt audioudstyr. Selskabet ejes indirekte af Finn Juul, der ligeledes er direktør for selskabet.

Finn Juuls ægtefælle ejer Stage 2 ApS, der fungerer som handelsagent for Interstage. Finn Juul og dennes ægtefælle er de eneste ansatte i selskaberne.

Riedel er et tysk selskab, der er stiftet i 1987 og hjemmehørende i Wuppertal og har ca. 250 ansatte. Riedel leverer højteknologisk digitalt lyd- og kommunikationsudstyr, primært til broadcastingbranchen.

Aftalegrundlaget og samarbejdet

Den 22. januar 2004 indgik Riedel og Stage 2 ApS en aftale, om at Stage 2 skulle være "exclusive agent" i forbindelse med DRs EU-bud fra 2003. I henhold til aftalen skulle Interstage være eneforhandler af Riedelprodukter i Danmark, på Færøerne og Grønland, såfremt udbuddet blev vundet, og fremtidige leveringer til DR skulle i så tilfælde ske gennem Interstage. Den 26. maj 2004 blev der indgået en aftale mellem DR og Riedel.

På et møde den 27. juni 2004 mellem Finn Juul og daværende salgsdirektør hos Riedel, Arnd Janus, blev Interstage udpeget som eneforhandler for Danmark, Færøerne og Grønland for Riedelprodukter. Aftalen blev ikke nedfældet på skrift på dette tidspunkt, men er bekræftet af Arnd Janus i erklæring af 7. marts 2008. Ifølge erklæringen, der er udfærdiget efter Arnd Janus' fratræden hos Riedel, omfatter aftalen "all products from the Riedel Group of companies", ligesom eneforhandleraftalen kun kan opsiges med et varsel på minimum 12 måneder.

Aftalen er også blevet bekræftet i mail af 15. oktober 2004 fra Riedels International Sales Manager Mark Davidson, i hvilken mail det bekræftes, at Interstage er eneforhandler og vil modtage 25 % rabat på listeprisen på Riedelprodukter. Desuden bekræftede International Sales Manager Christian Baumeister i mail af 19. juni 2006, at Interstages standardrabat på Riedelprodukter er 25 % og på Motorolaprodukter 15 %.

I forbindelse med at Riedel skiftede navn den 1. januar 2008 bekræftede Christian Baumeister i en "Agreement Confirmation" af 29. februar 2008, at Interstage beholdt alle sine rettigheder og sin status som eneforhandler af Riedelprodukter.

Samme dag underskrev Christian Baumeister ligeledes en "Agreement Confirmation", ifølge hvilken Interstage ved ophør af aftalen skulle aflevere en liste med åbne projekter ved udgangen af eneforhandlerperioden. Baumeister bekræftede, at projekter, der resulterede i aktuelle ordrer inden for 9 måneder efter ophør, ville blive leveret på samme betingelser som under den forudgående periode.

Efter afslutningen af leverancerne til DR i juni 2008 bestilte DR i september 2008 gennem Interstage en softwareudvidelse af det allerede leverede system. Christian Baumeisterbekræftede i mail af 24. september 2008 over for Interstage, at Interstage kunne fremsætte et tilbud til DR. DR ønskede at få udfærdiget en rammeaftale, og dette blev drøftet på et møde hos DR med deltagelse af Christian Baumeister og Finn Juul. Herefter sendte indkøbskonsulent Malene Hansen fra DR til Riedel og Interstage den 6. november 2008 et udkast til ændring af kontrakten af 26. maj 2004 mellem Riedel og DR om bestilling af et "command and  intercom system". Samtidig skulle kontraktperioden forlænges til 31. januar 2010, og Interstage skulle være subcontractor. Da Riedel ikke svarede, rykkede Malene Hansen den 11. november og 16. december Riedel med kopi til Interstage.

Den 21. oktober 2008 udsendte Riedel en pressemeddelelse, hvori det annonceredes, at Riedel havde overtaget den digitale lydspecialist Media Numerics, der havde udviklet lydnetværket RockNet, og at dette nu var en del af Riedels produktsortiment.

I forbindelse med arbejdet med to forskellige projekter forespurgte Finn Juul i mail af 4. december 2008 Riedel om, hvorvidt to nye produkter MediorNet og RockNet kunne tilbydes kunder. Riedel svarede næste dag, at det for tiden ikke var muligt at tilbyde MediorNet, og vedrørende RockNet var der ikke truffet beslutning om, hvilket selskab der skulle repræsentere Media Numerics i Danmark, men for tiden ville Riedel foreslå, at Interstage kontaktede Alfa Audio A/S i Danmark. Den 17. december meddelte Riedel direkte til DR, at MediorNet og Acrobat ikke ville være tilgængelige før i 3. kvartal af 2009.

I begyndelsen af december 2008 var der en e-mail korrespondance mellem Riedel og Interstage om et møde om "the further business expansion for Riedel products in Denmark", og om årsagen til, at Finn Juul ikke kunne komme til Wuppertal på to bestemt angivne mødedatoer for at drøfte dette. I en e-mail af 11. december 2008 redegjorde Finn Juul for, hvorledes han så situationen, og nævnte specifikt, at Interstage havde krav på 25 % discount, samt at Riedel syntes at have negligeret Interstages rettigheder til provision af leverancer til DR.

Den 18. december 2008 fremsendte Riedel til DR et tilbud på software m.m., for hvilket tilbud Interstage den 15. januar 2009 udstedte en faktura til DR.

Den 29. december 2008 anmodede Interstage Riedel om en pris på nærmere angivet udstyr, men Interstage modtog aldrig svar på denne forespørgsel.

I mail af 29. januar 2009 til DR anmodede Riedel om at modtage ordrer fra DR direkte under hensyn til kontrakten med DR. Malene Hansen svarede den 3. februar 2009, at der havde været en misforståelse omkring kommunikationen vedrørende ordren, og bekræftede, at fremtidige ordrer ville blive sendt direkte til Riedel. Af mailen fremgik endvidere, at DR havde forlænget kontrakten direkte med Riedel, hvilket DR den 19. februar 2009 informerede Finn Juul om.

På et møde den 24. februar 2009 med deltagelse af Finn Juul, Riedels nye salgsdirektør Jens Miedek og Christian Baumeister fik Finn Juul overrakt en opsigelse af eneforhandleraftalen pr. 31. maj 2009.

Under henvisning til mødet den 24. februar 2009 sendte direktør Thomas Riedel den 4. marts en mail vedlagt et brev af samme dato, hvori meddeltes, at Riedel ikke længere ville opfylde allerede eksisterende ordrer eller fremtidige ordrer på nuværende vilkår, men at Riedel ville acceptere at levere på betingelse af, at Interstage forudbetalte eller stillede bankgaranti, at samarbejdet ophørte i enighed efter afslutningen af de resterende leverancer til DR, og at hver part frafaldt krav mod hinanden.

I mail af 16. marts 2009 til Riedel anførte Finn Juul, at Riedel ikke havde villet acceptere opsigelsesperioden på 12 måneder med en efterfølgende 9 måneders afløbsperiode, hvorfor opsigelsen ikke kunne accepteres. Endvidere bad Finn Juul om som lovet på mødet den 24. februar at modtage kopi af korrespondancen med DR vedrørende fornyelse af kontrakten.

Den 18. marts 2009 anmodede Finn Juul Christian Baumeister om en opdateret prisliste til brug for tilbudsgivning, men Christian Baumeister henviste til bl.a. brevet af 4. marts 2009 og bad Finn Juul om at kommunikere direkte med Thomas Riedel eller direktør Uwe Bingel. Den 25. marts 2009 fremsendte Finn Juul på ny sin anmodning, hvortil Thomas Riedel samme dag meddelte, at "we will keep all other issues on hold till we have come to an agreement".

Den 2. april 2009 bestilte Interstage nogle reservedele, og den 5. juni 2009 meddelte Thomas Riedel, at Riedel ikke ville levere disse, så længe Riedel/Interstage situationen ikke var løst.

Media Numerics GmbH

Media Numerics GmbH blev stiftet den 25. september 2008 af Markus Riedel, der er bror til Thomas Riedel. Selskabets anpartskapital var 25.000 euro, der ejedes af Markus Riedel. Selskabet er hjemmehørende på samme adresse som Riedel i Wuppertal. Den 9. december 2010 overdrog Markus Riedel samtlige sine anparter i selskabet til Riedel for 25.000 euro, hvilket beløb blev berigtiget ved, at der samtidig skete tilbagebetaling af et lån på 25.000 euro, der var udbetalt Markus Riedel fra Riedel den 25. september 2008.

Interstages erstatningskrav

Interstage havde fra februar 2008 til februar 2009 en samlet omsætning med Riedelprodukter på 585.771,15 kr. svarende til en provision på 146.442,79 kr.

Interstage har opgjort sit erstatningskrav således:

Omsætning i henhold til Riedels egne revisorattesterede oplysninger udgjorde i perioden 24. februar 2009 til 24. februar 2010 191.841 euro og i perioden 25. februar 2009 til 30. november 2011 58.098 euro, i alt 249.939 euro eller 1.864.545 kr., hvilket giver en provision på 466.136 kr.

Interstage har gjort gældende, at der ved beregningen af provision ikke skal ske fradrag af rabat til Alfa Audio A/S for salget af RockNet produkter. Korrigeres der herfor er salgstallene for de første 12 måneder 218.894 euro og for de næste ni måneder 67.484 euro, i alt 286.378 euro svarende til 2.136.380 kr., hvilket giver en provision på 534.095 kr.

Riedel har bestridt, dels at Interstage er berettiget til provision af RockNet produkter, subsidiært at rabatten ikke skal tillægges ved beregning af provision.

Udover kravet på 534.095 kr. har Interstage opgjort et tab på mistede ordrer således:

Østre Gasværk                                                                                    175.000 kr.

TV 2 Bornholm                                                                                    500.000 kr.

3 ordreforespørgsler                                                                        1.826.000 kr.

Generelt omsætningstab på Acrobat, MediorNet

og RockNet, jf. Sven Skytte Christiansen                                      2.000.000 kr.

En provision af disse beløb tillagt det ovenfor opgjorte ville give en samlet provision på 1.650.000 kr., som i påstandsdokumentet er nedrundet til 1.000.000 kr. Dette beløb er under hovedforhandlingen nedsat efter Riedels betaling af det ubestridte rentekrav.

Som dokumentation vedrørende de potentielle kunder er fremlagt erklæringer fra TV 2 Nord,TV 2 Bornholm, MNT Support ApS, twentyfourseven A/S, STV A/S og Østre Gasværk om, at de var interesseret i at købe Riedeludstyr.

Forklaringer

Finn Juul har forklaret, at han har arbejdet med professionelt lydudstyr i 35 år, først hos en stor grossist og siden 1986 som selvstændig i regi af Interstage.

Interstage har specialiseret sig i professionelt lydudstyr til teater, radio/tv, Forsvaret mm. Interstage er importør, og Stage 2 fungerer som agent og skaffer kontrakter og får provision af disse. Over for kunderne er de en og samme virksomhed.

Interstages indtjeningsstruktur er baseret på en basisomsætning på almindeligt løbende salg. Herudover fokuserer de på produktgrupper eller producenter. De undersøger, hvilke produkter der har muligheder i markedet, og laver aftaler og går i gang med at investere i den pågældende produktgruppe. En sådan opbygning tager mellem 1 og 2 år. Når den pågældende gruppe "kører", finder de den næste gruppe. En produktgruppe har måske et peak på 3-5 år, og når salget falder, bliver produktet en del af basisomsætningen. I perioden 2005-2007 solgte han produkter fra Lavo for at "fylde hullet ud" efter DR-aftalen.

I forbindelse med EU-udbuddet fra DR blev Interstage kontaktet af et andet tysk firma, som de lavede en aftale for på 10-15 mio. kr. Efter anbefaling fra dette firma blev Interstage kontaktet af Riedel med henblik på bistand til udarbejdelse af et tilbud på DR-udbuddet. Det var et komplekst udbud, som han lavede i samarbejde med Riedel og forhandlede på deres vegne. Kontrakten, som Riedel indgik med DR, var på 8 mio. kr.

Det var et nyt marked for Riedel, som var meget tilfreds med at få en så stor kontrakt.

Interstages provision var 12,5 %, og DR fik en rabat på 12,5 %. Riedel anbefalede endvidere Interstage til et Siemensselskab, med hvem Interstage indgik en meget stor aftale.

Leverancen til DR-byen var den største installation, Riedel nogensinde havde lavet, og forløbet var problematisk. Der var mange tekniske udfordringer, herunder med det trådløse system, som ikke var klar på det tidspunkt, men slutresultat blev godt. Projektet skulle have været færdigt i 2006, men kontrakten blev først fuldt opfyldt i midten af 2008.

Interstage havde i princippet fået status af eneforhandler, allerede da DR-kontrakten blev underskrevet. Forud for afslutningen af DR-leverancen i 2008 havde Interstage fået nogle ordrer. Riedel havde ikke tidligere markedsført sig i Danmark, men de aftalte, at markedsføringen skulle afvente, at DR projektet fungerede, inden Interstage påbegyndte en bred og aggressiv markedsføring. De kunne så henvise til DR som reference.

Da de var nået i mål i sommeren 2008, blev der holdt møde hos DR, hvor han selv og Baumeister var til stede. Der var enighed om, at alle parter havde opfyldt deres del af aftalen, og at ordrer fra DR fremover skulle håndteres af Interstage, og at DR skulle rette henvendelse til dem fremover.

Da DR-installationen var færdiggjort, gik han aggressivt ud til markedet i forhold til nøglekunder. De havde aftaler om nogle projekter til 300.000 - 400.000 kr. En del af TV 2's regioner skulle skifte deres Intercom-system inden for en periode, og Interstage havde taget kontakt til dem. Markedsføringen i sommeren 2008 skete over for blandt andre TV2, Den Danske Filmskole, Bella Center, små filmselskaber, Forsvaret, Terma og Mærsk. En del af disse var kunder i forvejen, så de begyndte i 2008 med de mest oplagte kundeemner.

Acrobat er et stort samtaleanlæg. Acrobat var en del af DR-installationen, men med kabler. Trådløst ville der være et stort marked for Acrobat inden for livemarkedet (teatre, koncerter etc.). Før det trådløse fungerede, havde det ikke en chance i det marked. Det trådløse Acrobat blev præsenteret første gang på en udstilling i 2008 og var klar til levering i 2009.

RockNet og MediorNet sigter også mod livemarkedet.

RockNet blev produceret af Media Numerics Ltd, som ejedes af to tidligere Riedel  medarbejdere. I 2008 fik de økonomiske problemer. Thomas Riedels bror stiftede for lånte penge et nyt selskab, Media Numerics GmbH, der overtog produktet og fortsatte driften.

RockNet har siden da været en integreret del af Riedels produktportefølje.

I forbindelse med en installation på Christiansborg fik han af Riedel at vide, at MediorNet var klar, men forhold vedrørende RockNet skulle afklares først. Han var ikke i tvivl om, at Interstage var eneforhandler for alle Riedels egne produkter, Acrobat, MediorNet og RockNet, men ikke Motorola.

I den oprindelige aftale fik han skrevet ind, at Interstage skulle have provision af alle Riedelprodukter i alle selskaber. Senere da han drøftede det med Baumeister, sagde denne ordret, at problemet med den eksisterende aftale var, at den dækkede alt, hvorfor Riedel ønskede at komme ud af den.

Det økonomiske potentiale af de nye produkter var meget stort, dels som supplement til tidligere Riedelkunder, men også på livemarkedet. Det var et kundesegment, som Interstage i forvejen havde kontakt med. Interstage nåede ikke at sælge disse produkter inden opsigelsen, da de reelt blev afskåret fra markedet allerede før opsigelsen.

I efteråret 2008 skulle DR afgive bestilling på software for 700.000 kr.  DR så, at de med prisen på den software ville komme i risiko for at skulle i EU-udbud, hvorfor de spurgte, om der kunne laves et tillæg til den lukkede kontrakt. Det blev aftalt på et møde, hvor Baumeister var til stede, at den oprindelige kontrakt skulle genoplives, og Interstage ville blive indsat som distributør. Efterfølgende sendte DR som aftalt kontrakttillægget til Interstage, som videresendte det til Riedel. Selvom både DR og Interstage rykkede Riedel, hørte de intet.

Baumeister meddelte pludselig, at Riedels ledelse ikke ønskede denne ordning, da de selv ville overtage salget og sælge direkte til DR. Baumeister sagde, at det skyldtes, at der var kommet en ny ledelse.

I efteråret 2008 fortsatte Interstage med at bearbejde de igangværende kontakter. Efterfølgende kom det frem, at den nye ledelse i Riedel syntes, at rabatten var for stor.

Omkring årsskiftet 2008/2009 fik han at vide fra en af ordrebehandlerne hos Riedel, at  Interstage ikke måtte få oplyst priser, tilsendt ordretilbud eller få leveret reservedele.

Da han modtog opsigelsen, blev han bedt om at underskrive den, hvilket han nægtede.

Opsigelsesperioden på 12 måneder var aftalt, fordi projekter med de produkter, som Interstage arbejder med, tager lang tid, og der ville derfor være risiko for, at Interstage ikke kunne nå at levere i opsigelsesperioden. Det var også baggrunden for aftalen med Baumeister om en 9-måneders afløbsperiode. Opsigelsesperioden ville dermed også komme til at fungere konstruktivt, hvilket begge parter var enige i.

Ved udløbet af opsigelsesperioden lavede han ikke en liste over igangværende projekter. Da han havde været afskåret fra markedet i mere end 12 måneder, gav det ingen mening.

Efter brevet af 4. marts 2009 måtte han ophøre med markedsføring af Riedelprodukter. Nogle af de kunder, som han havde haft kontakt til, vendte tilbage, og der kom også nye kunder.

Flere kunder henvendte sig med konkrete projekter, men han måtte meddele dem, at Interstage ikke kunne levere på grund af opsigelsen. Der er 3 producenter af den salgsudstyr på markedet, og de to andre havde allerede forhandlere i Danmark, så der var ikke alternative produkter.

TV 2 Nord havde et gammelt anlæg, der skulle udskiftes, men han måtte afslå at afgive tilbud, da han ikke kunne få oplysninger til brug herfor. Han vil mene, at det ville være en ordre på 1/2-1 mio. kr. TV 2 var en af hans faste kunder. MNT Support ApS' forespørgsel vedrørte en fiberforbindelse på Christiansborg. Det drejede sig om en ordre til ca. 100.000 kr.

Twentyfourseven A/S var kunde i forvejen og ville gerne udvide med noget trådløst. Mailen af 18. marts 2009 vedrører denne forespørgsel. Det var formentlig en ordre til 300-500.000 kr.

STV A/S var en eksisterende Riedelkunde, der gerne ville udvide, og de havde brug for reservedele til et beløb af 300.000 kr. Mailen af 2. april 2009 vedrører denne ordre. TV 2 Bornholm skulle udskifte deres gamle anlæg. De købte et system hos en konkurrent, formentlig til ca. 500.000 kr. Et salg til TV 2 Bornholm ville kunne have haft en afsmittende effekt. Ordren i mailen af 29. december 2008 var en total installation til ca. 700.000 kr.

Østre Gasværk er det teater, der er længst fremme med store forestillinger, som er teknisk mest komplicerede. Østre Gasværk var en gammel kunde, der ønskede noget trådløst i  form af Acrobat. Der var ikke andre produkter, der kunne det samme som Acrobat. Nogle måneder senere blev han ringet op af Østre Gasværk, der havde henvendt sig direkte til Riedel og fået noget Acrobat op. De kunne imidlertid ikke få det til at fungere, hvorfor de ringede til ham for at få hjælp. Han konstaterede, at Riedel havde sendt et anlæg op uden at medsende vejledning. Østre Gasværk kontaktede Riedel for at få support, men forgæves.

Han brugte en hel dag derude uden at få det til at fungere. Værdien af denne leverance var ca. 200.000 kr., men Østre Gasværk vidste allerede, at der ville komme udvidelser. En ordre til Østre Gasværk vil have afsmittende effekt.

Der var også løbende andre forespørgsler, f.eks. fra Metronome, Forsvaret og TDC, men de fadede ud. De fleste af disse potentielle ordrer er gået til konkurrenter. Han har gennem 25 år haft kontakt til de 21 store koncertarrangører samt til sportsarrangører, herunder Parken.

Efter opsigelsen annoncerede Riedel ikke eller havde andre aktiviteter i Danmark. De var ikke til stede på brancheudstillinger. Det var ulogisk at lade aktiviteterne løbe ud i sandet, men omvendt havde Baumeister sagt, at Danmark var så lille et marked, så det kunne sagtens ligge dødt i to år.

I 2008 havde Interstage en bruttoavance på 3,2 mio. kr. og et nettooverskud på 800.000 kr. Året efter var nettoresultatet på 10-15.000 kr., og de næste 9 måneder havde Interstage et underskud på 100.000 kr. Han havde ikke mulighed for at begrænse udgifterne, da selskabet ikke har ansatte. I praksis er hovedparten af udgifterne faste.

Hans krav er baseret på en omsætning på 10 mio. kr. over 21 måneder, men under hensyn til den økonomiske krise er forventningen reduceret til 5 mio. kr.

Interstage har i oktober 2010 indgået en kontrakt med en anden leverandør.

Uwe Bingel har forklaret, at han blev ansat i 2005 som direktør med ansvar for forretningen.

Riedel er en af de førende producenter af audioudstyr, og deres produktlinje består af Intercom, Acrobat, RockNet og MediorNet. Der er tale om ren audiokommunikation med Intercom som det største mærke.  Riedel er repræsenteret i 50 lande, enten gennem egne afdelinger eller gennem handelsagenter, alt efter markedets størrelse med handelsagenter på de mindste markeder. Riedels typiske kunder er radio, tv, teater, fodboldstadier, areaner, industrielle kunder, kirker og militæret. Før de begyndte at sælge RockNet, dækkede forhandlerne hele produktsortimentet, men nu foretager de en kvalificeret vurdering af, om alle forhandlere skal sælge alle produktgrupper. I dag stilles der et krav til forhandlerne om, at de gennem kurser skal kvalificere sig for at få tilladelse til at sælge RockNet og MediorNet.

Kravet stilles ikke skriftligt, men sker gennem en dialog med forhandleren, om han har en passende kundekreds.

Også før 2009 var der fælles arrangementer, som forhandlerne skulle deltage i for at drøfte produkter og markedssegmenter. Finn Juul var inviteret til at deltage, men han ved ikke, om han gjorde det.

Det er vanskeligt at sige, hvor lang tid der går fra markedsføring til afslutning af en aftale, da der er tale om forskellige produkter.

Årsagerne til, at de opsagde samarbejdet med Interstage, var flere. Aftalen med DR, som var grundlag for samarbejdet, var afsluttet, og der var ikke signifikante foretagender på markedet, og endelig var Interstage ikke godkendt i forhold til de krav, de havde til at være forhandler. Fra 2006, da han fik ansvaret, udviste Interstage ikke proaktiv indsats på markedet.

Inden opsigelsen havde de drøftelser om varslet. Da der ikke var aftalt noget varsel, mente de efter drøftelse med en jurist, at 3 måneder var passende. Det er kun Thomas Riedel eller ham selv, der kan indgå aftaler, og de havde ikke kendskab til nogen aftale, herunder et 12 måneders opsigelsesvarsel.

Betingelserne i Thomas Riedels brev af 4. marts om forudbetaling skyldtes, at Riedel havde et ubetalt tilgodehavende på ca. 3.800 euro, og ved at få sikkerhedsstillelse for leverancer kunne det spørgsmål afklares, så Riedel ikke fik en større risiko. Brevet skulle desuden medvirke til at afklare forholdet, da der ikke var en kontrakt. Enten måtte det føre til et  brud eller indgåelse af kontrakt. Derfor står der intet om det skyldige beløb i brevet. Interstage havde dog mulighed for at få leveret et demosystem i egen regning, men det bad Interstage ikke om, hvorfor han vurderede, at de ikke havde interesse i det danske marked. I juli 2007 besluttede ledelsen i Riedel sig for en ny strategi. De ansatte 10 nye medarbejdere med sproglige og kulturelle forudsætninger for de enkelte markeder, så Riedel kunne foretage direkte markedsføring i landene. Når der ikke skete nogen udvikling på det danske marked efter opsigelsen, skyldes det, at Riedel ikke havde nogen kundeliste fra Interstage, som gav grundlag for at tro på et vækstpotentiale, dernæst var der finanskrise. Riedel foretog i Danmark i 2009 samme markedsføring som tidligere. Dernæst tog Riedel kontakt til en forhandler. De annoncerede eller deltog ikke i messer i Danmark, men de deltog i messer i USA, Singapore og Amsterdam, og på de mindre markeder tog de direkte kundekontakt.

RockNet blev ikke introduceret på det danske marked, men var i 2009 med på en messe i USA, hvor der også blev præsenteret som en prototype af MediorNet. Omsætningen på RockNet var i 2009 lidt under 1 mio. euro, og i 2010 lidt over 1 mio.kr. Omsætningen på MediorNet var i 2010 ca. 100.000 euro. Riedel købte MediaNumerics GmbH i december 2010. I 2008 var MediaNumerics Ltd gået konkurs. Markus Riedel valgte at begynde egen virksomhed og købte RockNet. Riedel var ikke interesseret i at købe det, og desuden skulle RockNet redesignes, inden det kunne markedsføres. Markus Riedel ejer ingen andel af Riedel og er heller ikke ansat i selskabet. MediaNumerics har samme adresse som Riedel, fordi selskabet er tjenesteyder til Riedel.  Når Riedel i 2010 valgte at købe MediaNumerics GmbH i 2010 var årsagen, at to ledende medarbejdere trak sig tilbage, hvorfor der ikke længere var risiko ved at overtage selskabet. I forbindelse med Riedels køb skete der modregning af et privat lån, som Markus Riedel havde.

Han har kendskab til pressemeddelelsen fra oktober 2008 om RockNet. Baggrunden for  denne var, at Riedel var eksklusiv forhandler af produktet. RockNet blev derfor brugt i markedsføringen.

Christian Baumeister har forklaret, at han er International Sales Manager og har ansvaret for det skandinaviske marked. Han blev ansat hos Riedel den 1. maj 2006, hvor han fik ansvaret for det skandinaviske marked. De danske og islandske markeder er relativt små markeder i forhold til Sverige og Norge. Det danske marked er sammen med det islandske det mindste marked i Skandinavien.

I Danmark havde Riedel Interstage som partner. Interstage kom med projekter og nye kunder, men ikke med salgsbudgetter eller mål. Han spurgte Finn Juul herom, men ved ikke, om Riedel fik oplysningerne. Finn Juul skaffede DR som kunde og var ansvarlig for samarbejdet mellem DR og Riedel. Herudover skaffede Interstage kun en kunde. Han husker ikke, om de talte om at bearbejde markedet og skaffe nye kunder, men han gik ud fra, at Interstage i så henseende var aktiv. Han husker et enkelt tilfælde med det Det Kongelige Teater. Han husker ikke, om de har drøftet, at Interstage skulle vente med en aggressiv markedsføring, indtil DR-projektet var færdigt.

Om Finn Juul op til opsigelsen nævnte potentielle kunder er svært at sige, men de besøgte sammen en kunde. DR og TV 2 er potentielle kunder, men han husker ikke, om Interstage har nævnte TV 2 Nord som potentiel kunde. Han husker heller ikke, om MNT Support ApS har været nævnt.

Forholdene på det skandinaviske marked var i begyndelsen af 2008 ikke særligt gode, hvorfor Riedel havde en plan om, at ét firma skulle dække hele markedet, og de fandt et.

Han varslede derfor en kommende opsigelse over for Interstage under mødet den 29. februar 2008 i København. Finn Juul havde hentet ham på hotellet, og på vej ud til en kunde informerede han Finn Juul om projektet med ét firma, der kunne betjene hele markedet. Finn Juul blev chokeret og standsede bilen. Finn Juul bad om betænkningstid samt bad ham komme hjem til sig om aftenen og underskrive en erklæring. Hvis ikke han gjorde det, ville han blive sat af midt på vejen, og aftalen med kunden ville "gå i vasken".

Da han underskrev erklæringen, vidste han ikke, at Interstage havde 12 måneders opsigelse. Finn Juul gentog senere flere gange, at opsigelsesfristen var 12 måneder, men der var ikke noget skriftligt herom fra Riedels side.

Han talte med Finn Juul om, at Rocknet og MediorNet ville blive optaget eller var i Riedels produktportefølje. Han husker ikke samtalen helt nøjagtigt. De har nok talt om, at det ville være oplagt at bruge samme forhandler til alle produkter, hvis der kun var en forhandler i Skandinavien. De ville forvente, at en forhandler erhverver teknisk knowhow om nye produkter, og det gjorde Finn Juul ikke. Finn Juul var ikke teknisk kompetent, han så ham snarere som god på det politiske og økonomiske plan og som en god sælger. Han har altid anset Finn Juul som vidende inden for radio-/tv-markedet, men ikke inden for teater-/koncertmarkedet. DR og TV 2 ville være oplagte brugere af MediorNet.

Det er svært at sige, hvor mange kunder man skal kontakte for at få en ordre.  For DR's vedkommende gik der 4-5 år, før DR investerede i Riedelproduktet. På teater-/koncertområdet skal man formentligt kontakte 5-10 potentielle kunder for at få 1-2.

Han har ikke kendskab til, om Riedel inden opsigelsen ikke ville fremkomme med oplysninger til Interstage om priser mv. Ordren/forespørgslen af 29. december 2008 kan have en værdi af ca. 90.000 euro.

Inden opsigelsen af Interstage havde Finn Juul fortalt, at der var en opsigelsesperiode på 12 måneder, men han havde ikke set noget skriftligt herom. Hos Riedel undersøgte man det og kom frem til, at et opsigelsesvarsel på 3-6 måneder ville være passende. Han erindrer ikke at skulle have sagt, at det danske marked var uinteressant for Riedel de næste 21 måneder.

Efter opsigelsen var Riedels tilstedeværelse på det danske marked den samme som inden opsigelsen. Han ved ikke, om Riedel har haft annoncer rettet til det danske marked, da Riedel har en særlig markedsførings-afdeling. Muligvis har Alfa Audio haft en annonce for RockNet.

Ved købet af Media Numerics overtog Riedel de eksisterende forhandlere. Alfa Audio A/S var forhandler for Numerics, inden Riedel overtog salget. De samarbejdede således med Alfa Audio A/S inden opsigelsen af Interstage. I dag er Alfa Audio A/S den primære sælger af RockNet, men sælger også andre systemer. Salget i Danmark styres nu fra Tyskland, men Riedel får også bistand fra Alfa Audio. Dette omfatter dog ikke DR samt en anden af Interstages kunder. Han kan ikke huske, om han har givet udtryk for, at Riedel efter opsigelsen ville lægge det danske marked dødt.

Riedel har mundtligt meddelt deres forhandlere, at de ikke skal forhandle RockNet.

Riedel indgår nu forhandleraftaler for hver varegruppe. I Belgien blev der indgået en tillægsaftale med den eksisterende forhandler.

Potentialet i Danmark for RockNet , MediorNet og Acrobat er svært at udtale sig om.

Intercom har stabil vækst. Acrobat har en mindre vækst på det skandinaviske marked. MediorNet, som blev lanceret senere end de andre produkter, har et meget stort potentiale.

Nikolai Trane har forklaret, at han er projektchef i TV 2 Teknik og styrer større projekter inden for tv-teknik i deres tekniske afdeling.

Han har kendt Interstage siden 1985 og har løbende i større eller mindre grad handlet  med firmaet. Han har altid fået en god behandling og support uanset ordrens størrelse, og Finn Juul har et godt produktkendskab. Han har købt audioprodukter, som er hans spidskompetence. Han kender Riedels produkter, men har ikke haft behov herfor.

TV 2 har et samlet drifts- og investeringsbudget for 2010/11. I forbindelse med projekter afsøges markedet, hvilket kan tage fra 1 til 6 måneder, før det rigtige produkt findes. Interstage viste dem et produkt, som de ikke kendte. Prisen for produkterne afhænger naturligvis af dets funktioner, men ellers er priserne næsten ens. Projekterne skal typisk i EUudbud, men han foretrækker at købe hos en dansk leverandør, da det er nemmere med hensyn til support og opfølgning.

Da TV 2 købte nyt udstyr hos Interstage, var Interstage med fra begyndelsen og på fabrikken og indtil projektet var færdigt. Det var en nødvendighed.

TV 2 har ikke udstyr fra Riedel. TV 2 valgte et system fra Clearcom, som de havde brugt i mange år, og indtil nu har TV 2 bygget videre på noget, som de havde i forvejen.

Funktionsmæssigt har Riedel noget, de godt kan bruge, men de har valgt noget andet i en testperiode. Han kender Acrobat, MediorNet og Rocknet, som kunne være interessante produkter for TV 2.

Det var Interstage, der skabte hans kendskab til Riedels produkter. Han hørte første gang om dem i forbindelse med DR-projektet. Efter Interstage ophørte med forhandlingen, har han ikke set Riedel på det danske marked i 2009 og 2010.

TV 2 har 8 regioner. Han er bekendt med, at TV Bornholm for nylig har købt Intercomprodukter formentlig for ca. 1/2 mio. kr., men ikke Riedelprodukter. Hvis Interstage og Riedel havde været til stede på markedet, var det sandsynligt, at Interstage kunne have fået ordren, da man vil foretrække en dansk leverandør.

Sven Skytte Christiansen har forklaret, at han har beskæftiget sig med import og salg af professionelt lydudstyr i 38 år og har været konkurrent til Interstage i ca. 25 år, indtil han ophørte med at drive virksom-hed for 2 år siden.

Interstage var en hård konkurrent, når de gik ind for et produkt, og det lykkede Interstage at få en stor markedsandel. På Riedelprodukter var de i direkte konkurrence. Der var i 2009/10 et stort potentiale for trådløse produkter, inden for hvilket område han havde et konkurrerende produkt. Markedet i den periode var nedadgående, og konkurrencen var skærpet, men der var ikke en nedadgående tendens for så vidt angik markedsføringen.

I 2009-2010 så han ingen markedsføring fra Riedels side, hverken i dagspressen eller andre steder. Såfremt Riedel havde markedsført nye produkter, ville han have set det. Der har kun været en enkelt messe i Danmark, og der var Riedel ikke repræsenteret.

Det er et kraftigt slag mod en virksomhed ikke at have mulighed for at levere reservedele. Potentialet for Acrobat, RockNet og MediorNet anslår han ved en aggressiv markedsføring til 2-4 mio. kr. for perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010.

Anders Stadelund har forklaret, at han er lydteknisk chef på Østre Gasværk, hvor han er ansvarlig for produktion, vedligeholdelse af teknisk udstyr samt indkøb af udstyr. Han har siden 1997 været tonemester, først på Gladsaxe teater, siden 2000 på Østre Gasværk.

Han kender Interstage, som han har handlet med siden 1987, ligesom han kender Riedels produktsortiment.

I 2009/10 havde han behov for at udvide deres Intercom-løsning samt købe trådløs kommunikationsudstyr. Han henvendte sig ved to lejligheder til Interstage, men fik at vide, at de var frataget eneforhandlerretten. Da han henvendte sig om trådløst kommunikationsudstyr, fik han samme svar. Han havde fået bevilget 150.000 kr. til køb af Riedel Intercomudstyr. Bevillingen blev anvendt til køb af et tilsvarende produkt. Han havde desuden brug for høretelefoner for ca. 20-25.000 kr.

Han er ikke i tvivl om, at det ville have haft en afsmittende effekt på Interstages mulighed for salg, hvis Østre Gasværk havde købt udstyr fra Riedel, idet Østre Gasværk indtager 2 en frontløberposition.

Acrobat, RockNet og Mediornet er interessante produkter. Østre Gasværk fik Acrobat på prøve, men der manglede en del ting, og de fik tilsendt de forkerte kabler. Han havde direkte kontakt til Riedel, men de havde en dårlig dokumentation for interaktion med andre systemer, ligesom han ikke fik ordentlig support fra Riedels side. Det er et meget interessant system, der er godt tænkt, men de kunne ikke få det til at virke. Hos Interstage fik man god support, og han vil tro, at Interstage ville kunne have hjulpet. Det endte med, at Østre Gasværk i august 2010 købte et andet trådløst system, efter at de havde rettet henvendelse til 3-4 producenter.

Parternes argumenter

Interstage har anført, at Interstage har været eneforhandler og havde en opsigelsesperiode på 12 måneder samt en afløbsperiode på 9 måneder, men Riedel afbrød i realiteten samarbejdet uden varsel.

Det er ubestridt, at der foreligger et ansvarspådragende forhold fra Riedels side. Eneforhandleraftalen blev opsagt med 3 måneders varsel, men ved at stille krav om forudbetaling og frafald af alle krav, inden der kunne ske oplysning om priser og levering, var det de facto en ophævelse uden varsel, hvilket er groft illoyalt og dermed en væsentlig misligholdelse.

Interstage havde gjort en stor indsats for at markedsføre Riedels produkter, hvilket ses af, at Interstage skaffede aftalen med DR, men det fremgår også af de afgivne forklaringer.

Der er intet, der indikerer, at Riedel skulle have været utilfreds med samarbejdet med Interstage. Der foreligger ingen undskyldende momenter, og det er først under hovedforhandlingen, at det oplyses, at Interstage skulle have haft en gæld til Riedel, men det stemmer ikke med, at Riedel før hovedforhandlingen har betalt et beløb til Interstage.

Der bør derfor under hensyn til grovheden af misligholdelsen lempes på kravet til bevis for tabets størrelse. Et klart ansvarspådragende forhold må ikke komme skadevolder til gavn. Endvidere må bevisbyrden for, om der foreligger årsagssammenhæng mellem fejl og tab vendes.

Det er ubestridt, at Interstage ikke ved opsigelsesperiodens udløb sendte en liste over igangværende projekter. Interstage havde været afskåret fra markedet, og Riedel kan ikke påberåbe sig bestemmelsen, når der foreligger en så grov misligholdelse. Afløbsperioden må derfor i tabsmæssig henseende betragtes på samme måde som opsigelsesperioden. Riedel skal derfor betale erstatning for det tab, som Interstage har lidt i perioden fra 1. marts 2009 til 30. november 2010.

Efter vidneforklaringerne må det lægges til grund, at Interstage havde en stærk position på det danske marked, og trods firmaets beskedne størrelse lykkedes det qua Finn Juuls store netværk at opnå aftaler om meget store projekter ved at yde optimal service. Salg af projekter tager tid, og Interstage ventede med en aggressiv markedsføring, indtil DRprojektet var afsluttet i 2008. Først da gav det mening at henvende sig til de andre store potentielle kunder. I slutningen af 2008 henvendte Interstage sig om køb af reservedele, men kunne ikke få oplysning om priser. Der var herefter tale om ændrede vilkår og i realiteten en afbrydelse af samarbejdet uden varsel. Der kan derfor ikke ved fastsættelse af erstatning tages udgangs-punkt i Interstages tidligere omsætning med Riedelprodukter. Hertil kommer, at Riedel havde fået to nye og meget interessante produkter, RockNet og MediorNet.

En omsætning på 4 mio. kr. svarende til en provision på 1 mio. kr. ville derfor ikke have været urealistisk. Den fremlagte opgørelse viser det dobbelte, men med finanskrisen måtte der forventes en halvering.

Riedel undlod dernæst at være til stede på det danske marked, hvilket efter forklaringerne skyldes finanskrisen, og for så vidt angik RockNet, fordi der allerede var en forhandler. Det kan endvidere ikke udelukkes, at Riedel valgte at lægge markedet dødt.

Efter Riedels egen opgørelse er Interstages krav på provision af den faktiske omsætning på det danske marked i hele perioden 466.136 kr. Hertil kommer, at der for så vidt angår salget gennem Alfa Audio A/S skal ske en korrektion for de ydede rabatter, hvorfor det samlede krav for perioden kan opgøres til 534.095 kr.

Såfremt Interstage havde kunnet være aktiv på markedet, er det efter forklaringerne sandsynligt, at Østre Gasværk havde købt for 175.000 kr. og TV 2 Bornholm for 500.000 kr., hvortil kommer muligt køb fra TV 2's side. Sven Skytte Christiansen skønnede en omsætning på de nye produkter på 2-4 mio. kr. Baumeister bekræftede endvidere, at den konkrete ordreforespørgsel af 29. december 2008 havde en værdi af 90.000 euro, og Finn Juul oplyste, at forespørgslerne på reservedele havde en værdi på 155.000 euro. Hertil kommer, at et salg til TV 2 og Østre Gasværk kunne have givet en afsmittende effekt. Tabet er således langt større end det påståede beløb.

Det gøres gældende, at salget af RockNet skal indgå i beregningen af provision. Eneforhandleraftalen omfattede alle produkter fra alle selskaber med tilknytning til Riedel. Af Riedels egen pressemeddelelse fremgår, at de har overtaget Media Numerics, og RockNet fremgår af Riedels prisliste. Endvidere er det ikke meddelt Interstage, at RockNet ikke var omfattet af eneforhandleraftalen, og forklaringerne fra Riedels side om deltagelse i kurser for at kunne være forhandler er helt udokumenterede. Desuden gør Riedel først sent under sagen gældende, at RockNet ikke er omfattet. Det forhold, at selskabet ejes af Markus Riedel  kan ikke tillægges betydning. Desuden synes selskabet at være købt for penge lånt af Riedel.

Det gøres gældende, at Interstage har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, og at Riedel har bevisbyrden for, at dette ikke er tilfældet. Det har ikke for Interstage været muligt inden for kort tid at finde en ny samhandelspartner, da der ikke er mange producenter af audioudstyr. Da selskabet ikke har ansatte, var det ikke muligt at begrænse omkostningerne.

Der skal derfor ikke ske fradrag i erstatningen.

Ved fastsættelse af sagsomkostningerne bør der tages hensyn til, at Riedel først mere end 1 år efter sagsanlæg erkendte opsigelsesvarslet, og at Riedel har frafaldet sin selvstændige påstand og betalt differencebeløbet op til Interstages ubestridte rentekrav. Hertil kommer, at Riedel har bestridt en lang række forhold under hele forberedelsen.

Riedel har gjort gældende, at et erstatningsbeløb enten må fastsættes på grundlag af Interstages omsætning under samhandelsperioden eller på grundlag af den faktiske omsætning i opsigelsesperioden, og ikke på grundlag af de udokumenterede forventninger, som Interstage havde til markedet.

Riedel har foretaget en helt legitim forretningsmæssig overvejelse, om man havde de rigtige forhandlere til at håndtere de nye produkter, hvorfor der intet er at bebrejde Riedel  for, at de opsagde Interstage.

Efter interne overvejelser og med juridisk bistand opsagde Riedel samarbejdet med 3 måneders varsel. Ridel havde på dette tidspunkt ikke kendskab til erklæringen om 12 måneders varsel. Arnd Janus' erklæring er da også først underskrevet 3½ år efter hans fratræden. I begyndelsen af 2004 var hverken Uwe Bingel eller Christian Baumeister ansat.  Finn Juul har ikke loyalt hjulpet med til at få overblik over aftaleforholdene.

Riedels forslag i brev af 4. marts 2009 med forslag om nye vilkår for forsat levering kan ikke anses for odiøs, når der er tale om en opsagt forhandler under en finanskrise. Riedel kan derfor ikke anses for at have handlet groft illoyalt, hvorfor der ikke skal ske lempelse af beviskravet til tabet. Interstage har derfor kun krav på erstatning, såfremt der dokumenteres et tab. Man kan i øvrigt frifinde for erstatning, selv om der foreligger misligholdelse.

Interstage opgørelse over tabet bestrides, idet den er bygget på forventninger. Det er ikke godtgjort, at hverken Østre Gasværk eller TV 2 Bornholm ville have købt Riedelprodukter, og desuden er det usikkert, om det ville være sket inden afløbsperiodens udløb. Dernæst er en forespørgsel ikke det samme som et salg, og det synes urealistisk, at forespørgslen i mail af 2. april 2009 skulle have en værdi på 60.000 euro. Forklaringen fra Sven Skytte Christiansen kan heller ikke tillægges vægt, da forventningen er fuldstændig udokumenteret. De yderligere afsætningsmuligheder, som Interstage påstår, var til stede, må anses som tvivlsomme både med hensyn til, om det ville resultere i et salg, og dernæst om det ville være sket inden for perioden.

Det er ukorrekt, at Riedel nedprioriterede det danske marked. Riedel udvidede derimod den internationale salgsstyrke og deltog i messer. Riedel handlede på det danske marked på samme måde som på andre markeder. Nedgangen i omsætningen skyldtes ifølge Uwe Bingel derimod finanskrisen. Det er ligeledes ukorrekt, at Riedel ydede dårlig kundeservice, idet Anders Stadelunds forklaring ikke kan anses som bevis herfor.

Interstage har ikke dokumenteret nedgang i omsætning og indtjening. Interstage har ikke fremlagt regnskaber, og de under hovedforhandlingen fremkomne oplysninger er udokumenterede. Dernæst vides det ikke, om årsagen til nedgangen skyldes finanskrisen.

Interstage har afvist at tage udgangspunkt i omsætningen i 2008, hvilket ville give en provision på 146.442,79 kr., hvilket normalt er udgangspunktet for fastsættelse af erstatning ved for kort opsigelsesvarsel. Beløbet måtte desuden nedsættes på grund af finanskrisen.

Såfremt der som grundlag for erstatningsbeløbet skulle tage udgangspunkt i Interstages opgørelse, gøres det gældende, at RockNet ikke var omfattet af eneforhandleraftalen. Da Media Numerics gik konkurs i 2008, blev aktierne overdraget til et nyt selskab, som var ejet af Markus Riedel, der hverken er ansat i eller medejer af Riedel. Der er således ingen forbindelse mellem de to selskaber. Interstage har derfor ikke krav på provision, da eneforhandleraftalen kun omfatter produkter fra Riedel koncernen  Interstage var dernæst ikke kompetent til at sælge de nye produkter. De næsten enslydende erklæringer fra kunder dokumenterer ikke, at det var endt op med salg af et Riedel produkt. Finn Juul har kun nævnt en mindre kunde, hvorfor det er usandsynligt, at Interstage ville kunne opnå et så stort salg.

Finn Juul forklarede, at hans aggressive markedsføringsindsats først påbegyndtes i sommeren 2008 efter afleveringen af DR-projektet. Det er dog ikke klart, hvori den aggressive markedsføring bestod. Nikolaj Tranes forklaring vedrørende Bornholm kan ikke tillægges vægt, da han ikke var ansat dér. Det er heller ikke med Anders Stadelunds forklaring dokumenteret, at Østre Gasværk ville have købt Riedelprodukter. I det hele taget virker det usandsynligt, at det ville kunne lykkes for Interstage at opnå en stor omsætning inden for 12-21 måneder.

Interstage har opgjort sit krav svarende til bruttoavancen, men det er ikke udtryk for tabet. Der må i stedet tages udgangspunkt i det manglende dækningsbidrag. Interstage havde også pligt til at begrænse tabet. Interstage burde ikke have fastholdt to ansatte, hvis arbejdsmængden ikke var dertil. Desuden måtte der have været en billigere løsning med telefonen end at lade hustruen passe den. Endelig har Interstage ikke fremlagt regnskaber, så man kan se de afholdte udgifter. Finn Juul burde have brugt den frigjorte tid til at tjene penge til selskabet.

Forudsætningen for at udbetale erstatning for de 9 måneders afløbstid er ikke til stede.

Interstage har ikke afleveret en liste over åbne projekter ved opsigelsesperiodens udløb og nævnte heller ikke ved opsigelsen, at der skulle være sådanne projekter. Det skyldes formentlig, at der ikke var sådanne projekter. Desuden er det uklart, hvorfor Finn Juul bad Baumeister underskrive erklæringen om 9 måneders yderligere provision, og Baumeister kendte ikke aftalen om 12 måneders opsigelse, da han underskrev erklæringen. Erklæringen om 12 måneders opsigelse kom først frem senere, og Finn Juul bidrog ikke til at skabe klarhed over for Riedel.

Såfremt retten finder, at der bør tilkendes Interstage en erstatning, bør det ske med udgangspunkt i omsætningen før opsigelsen og med hensyntagen til faldet i konjunkturen, ligesom der skal ske fradrag for sparede omkostninger.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubestridt, at der i eneforhandleraftalen mellem Riedel og Interstage var aftalt et opsigelsesvarsel på 12 måneder og en efterfølgende afløbsperiode på 9 måneder. Dette har Riedel først erkendt ca. 1 år efter sagsanlægget.

Riedel opsagde den 24. februar 2009 aftalen med Interstage med 3 måneders varsel, men havde allerede forud for opsigelsen undladt at besvare henvendelser fra Interstage, f.eks. e-mail af 29. december 2008, hvori Interstage bad om prisoplysninger på en række produkter til en samlet pris på 90.000 euro, og Riedel stoppede leverancerne, så Interstage end ikke kunne få leveret reservedele. Hertil kom, at Riedel i brev af 4. marts 2009 uden begrundelse stillede krav om forudbetaling samt krav om, at Interstage skulle frafalde alle krav mod Riedel som betingelse for fortsat at ville levere.  Endvidere afviste Riedel i marts 2009 at besvare to yderligere forespørgsler på reservedele, indtil der var fundet en løsning mellem parterne, hvorved der henvistes til brevet af 4. marts 2009. Der var således tale om en de facto ophævelse, som afskar Interstage fra at sælge og markedsføre Riedels produkter i opsigelses- og afløbsperioden, og Interstage var de facto afskåret fra at indlede forhandlinger om nye projekter.

Riedel er derfor erstatningsansvarlig for det tab, som Interstage har haft som følge af opsigelsen.

Efter erklæringen af 29. februar 2008 skulle Interstage ved opsigelsesperiodens udløb fremkomme med en liste over åbne projekter. Uanset en sådan liste ikke blev afleveret til Riedel, findes Interstage, der reelt havde været afskåret fra markedet siden begyndelsen af 2009, ikke under disse omstændigheder at være afskåret fra at oppebære distributørrabat for afløbsperioden.

Interstage har derfor krav på 25 % i distributørrabat af den omsætning, der har været med Danmark indtil udgangen af november 2010.

Efter erklæringen af 7. marts 2008 fra Arnd Janus omfattede eneforhandlingsaftalen alle Riedels produkter ("all products from the Riedel group of companies"). Der er ikke grundlag for at antage, at der kun skulle være tale om produkter, som Riedel selv producerer, idet også Motorolaprodukter var omfattet. Der er derfor uden betydning, at Media Numerics først blev en del af Riedel koncernen i december 2010, idet RockNet allerede i oktober 2008 nævntes som en del af Riedels produktsortiment. Ligeledes kan det ikke tillægges betydning, at produktet blev solgt i Danmark gennem Alfa Audio A/S, idet Interstage havde en eneforhandlingsret i Danmark til alle Riedels produkter. Ved opgørelsen af kravet vedrørende salg af RockNet skal der ikke ske fradrag af den rabat, der er givet til Alfa Audio A/S, idet denne må anses som en forhandlerrabat, der ville være tilkommet Interstage, såfremt det retmæssigt var blevet solgt gennem dette selskab.

Interstage har gjort gældende, at det er sandsynliggjort, at der ville have fundet en række salg sted i opsigelsesperioden. Det må anses for godtgjort, at Interstage inden opsigelsen havde kontakt til nogle købere, herunder Østre Gasværk, som Riedel forsøgte salg til, ligesom Interstage havde sendt forespørgsler på køb af reservedele. Selvom det er et meget trægt marked med hensyn til salg og gennemførelse af projekter samt et marked, der for visse kunder er præget af udefrakommende finansiering, finder retten det sandsynliggjort, at nogle af de nævnte salg ville være blevet gennemført, såfremt Interstage havde haft mulighed for at bearbejde markedet i opsigelsesperioden.

Retten fastsætter herefter en samlet skønsmæssig erstatning på 750.000 kr., som Riedel skal betale til Interstage.

Riedel skal i sagsomkostninger betale Interstage 75.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand, 18.300 kr. til dækning af retsafgifter og 2.500 kr. til dækning af udgifter til ekstrakt og materialesamling. Ved fastsættelse af sagsomkostninger er der lagt vægt på sagens udfald og omfang samt det forhold, at Riedel indtil kort tid før hovedforhandlingen har bestridt en række forhold, herunder opsigelsesvarslet samt provisionssatsen.

Thi kendes for ret

Riedel Communications GmbH & Co. KG skal til Interstage A/S betale 750.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 16. december 2009 samt i sagsomkostninger 95.800 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Søren Rathmann           Mette Christensen                  Torben Svanberg

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 17. august 2011

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»