Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Erstatning - bunkersolie

Resumé

Ikke godtgjort, at leveret bunkersolie var behæftet med en væsentlig mangel.

Dom i sagen S-20-06

Fairmount Marine BV
(Advokat Peter Ringsted)

mod

1) A/S Dan-Bunkering Ltd.
(Advokat Mathias Steinø)

2) GTL German Transport & Logistic GmbH
(tidligere O.W. Bunker Germany GmbH)
(Advokat Jakob Rosing)

Indledning

Sagens spørgsmål er, om et parti bunkersolie, som A/S Dan-Bunkering Ltd. (herefter: DanBunkering) havde  påtaget sig at levere til skibet Fairmount Sherpa, som Fairmount Marine BV (herefter: Fairmount Marine) var tidsbefragter af, og som Dan-Bunkering havde anmodet GTL German Transport & Logistic GmbH (tidligere O.W. Bunker Germany GmbH, herefter:

OW Bunker) om at levere, var mangelfuldt som følge af et for højt indhold af vand. Udover spørgsmål om købesummens betaling er der under sagen spørgsmål om erstatning som følge af den angiveligt angelfulde leverance samt en indbyrdes tvist mellem Dan-Bunkering og OW Bunker om, hvem af disse som bærer ansvaret og tabet, såfremt bunkersolien må anses for at have været behæftet med mangler.

Påstande

Fairmount Marines påstande

1. Dan-Bunkering og OW Bunker tilpligtes in solidum, alternativt hver for sig, at betale Fairmount Marine modværdien i DKK pr. betalingsdagen af USD 288.621 med procesrente fra sagens anlæg den 22. december 2006.

2. Dan-Bunkering tilpligtes at anerkende, at Fairmount Marine ikke er skyldig at betale noget beløb vedrørende Dan-Bunkerings faktura nr. 111169 af 15. november 2005 stor USD 691.215 (svarer til påstand om frifindelse over for Dan-Bunkerings selvstændige påstand).

3. Dan-Bunkering tilpligtes at frigive bankgaranti af 25. oktober 2006 stillet af Fortis Bank for Fairmount Marine over for Dan-Bunkering.

Dan-Bunkerings påstande

1. Frifindelse over for Fairmount Marines påstande.

2. Fairmount Marine tilpligtes at betale USD 691.215 til Dan-Bunkering med procesrente fra den 26. december 2005, til betaling sker.

3. OW Bunker tilpligtes at betale USD 360.108 til Dan-Bunkering med procesrente fra den 12. december 2005 samt USD 34.357 med procesrente fra den 26. december 2005 samt at friholde Dan-Bunkering for ethvert ansvar, som Dan-Bunkering måtte ifalde over for Fairmount Marine. (Påstanden er i det hele subsidiær i forhold til påstand 2).

4. Over for OW Bunkers påstand om friholdelse nedlægges påstand om frifindelse.

OW Bunkers påstande

1. Over for Fairmount Marine påstås frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

2. Over for såvel Dan-Bunkerings betalingspåstand som friholdelsespåstand nedlægges påstand om frifindelse, for så vidt angår betalingspåstanden subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

3. Over for Dan- Bunkering nedlægges selvstændig påstand om, at Dan-Bunkering skal friholde OW Bunker for ethvert krav, inkl. renter og omkostninger, som OW Bunker måtte blive dømt til at betale til Fairmount Marine.

Kravene

Fairmount Marines betalingspåstand er opgjort således:

Maksimeret hyretab USD  286.250

Maskinreparation USD    37.693

Bunkersforbrug forsejling Gibraltar USD    75.412

Hyrekrav til ejerne USD  186.016

Fradrag for intakt leveret gasolie USD (102.750)

Salgspris ved afhændelse af bunkers USD (194.000)

Netto USD  288.621

Dan-Bunkerings betalingspåstand på USD 691.215 over for Fairmount Marine svarer til DanBunkerings fakturakrav af 15. november 2005. Påstanden blev første gang fremsat i svarskrift af 4. juni 2007, men blev frafaldet "indtil videre" ved Dan-Bunkerings brev af 10. juli 2007 med forbehold om genfremsættelse af påstanden. Dan-Bunkering genfremsatte påstanden den 4. december 2009 og betalte retsafgift af påstanden i forlængelse heraf. Disse forhold, som Fairmount Marine har henledt opmærksomheden på efter hovedforhandlingen, var ikke omfattet af parternes forelæggelse eller procedure under hovedforhandlingen. Retten meddelte på denne baggrund af hensyn til sagens rette pådømmelse Fairmount Marine og DanBunkering lejlighed til at kommentere oplysningernes mulige betydning for forrentningsspørgsmålet, og disse parter har herefter afgivet hvert et indlæg.

Dan-Bunkerings betalingspåstand over for OW Bunker, opgjort til USD 360.108, svarer til OW Bunkers fakturapris over for Dan-Bunkering, fratrukket gasolie og bortsalgspris for bunkers, og er således et tilbagebetalingskrav. Påstanden om betaling af USD 34.357 angår forskellen mellem Dan-Bunkerings indkøbspris for olien hos OW Bunker og videresalgsprisen til Fairmount Marine.

Sagsfremstilling

Fairmount Marine var på det omhandlede tidspunkt i november 2005 tidsbefragter for en seks års periode i henhold til certeparti af 26. marts 2004 af skibet Fairmount Sherpa, der var registreret under Panama-flag, og som var ejet af MPC Sheepsfond Fairmount Sherpa C.V. i Groningen i Holland. Ifølge certepartiet udgjorde "charter hire" det første år USD 11.626 om dagen.

Fairmount Sherpa var en helt nybygget slæbebåd, det første i en serie på fem, bygget i Japan og af typen AHT (Anchor Handling Tug) med 205 tons pæletræk, en længde på 75,05 meter og en bruttotonnage på 3.239 ton. Skibet, der havde kapacitet til 2.201 m³ Intermediate Fuel Oil og var udstyret med 4 x Wärtsila motorer, var på sin jomfrurejse og var bestilt til at udføre en transatlantisk bugsering af en borerig fra Abidjan.

Fairmount Marine bestilte den 31. oktober/1. november 2005 hos Dan-Bunkering 1500 mts (metriske ton) IFO 180cst (bunkers af intermediate kvalitet) og 150 mts gasolie til levering "Mts Fob" den 13. november 2005.

Med henblik på opfyldelse af Fairmount Marines ordre afgav Dan-Bunkering i henhold til "Nomination" af 31. oktober 2005 bestilling hos OW Bunker. Det fremgår, at der blev bestilt fuel olie til en pris af USD 386/mts FOB og gasolie til en pris af USD 640/mts FOB med betalingsfrist 30 dage efter levering. Af dokumentet fremgår endvidere:

"Physical supplier to carry out a representative drip sampling into minimum 2 samples; one for the vessel and one for the supplier. In presence of representatives from both the supplier and vessel the sampling and the sealing has to be carried out and signed for. The fuel oil must not contain chemical waste and/or used marine- or automotive lubricants. The fuel oil must be proven homogeneous."

OW Bunker bekræftede i "Sales Confirmation" af 1. november 2005 Dan-Bunkerings bestilling af 1500 mts fueloil og 150 mts gasoil til levering ("Supply Dates) 13.-16. november. Af bekræftelsen fremgår endvidere:

"SAMPLES

Measuring and sampling to be done at barge/tanktruck/shoreside manifold, and receiving Vessel's crew is requested to witness and verify the measuring of quantity and the drawing and sealing of samples. Those verified quantities as noted in the BDR [Bunker Delivery Receipt] as well as these samples taken are the only ones deemed representative, and any dispute regarding quantity to be settled by testing these retained samples by an independent laboratory at port/place of delivery, and result of this testing is deemed to be final and binding for both parties."

Roko Bay

O.W. Bunker var i henhold til certeparti af 15. juni 2005 tidsbefragter af M/T Roko Bay, et tankskib, bygget i 1976, med en bruttotonnage på 2.564 ton.

Af Roko Bays "Loading/Discharging Plan" fremgår, at olien, 2100 mts, blev leveret af firmaet Trafigura, og at der skulle lastes 2210,07 kubikmeter olie i såvel styrbords- som bagbordstankene 1, 2, 3 og 6 på Roko Bay ved en ship to ship operation (STS-operation) med M/T Bata 1. Der er fremlagt en oversigtsskitse af Roko Bay's tankindretning.

Firmaet Q & Q Control Services var af OW Bunker antaget til at foretage undersøgelser af tankene på Roko Bay, og Q & Q Control Services afgav den 1. november 2005 en erklæring om, at der ved undersøgelserne ikke var blevet målt hverken "Liquid Oil", "Free Water" eller "Non Liquid" i cargo-tankene, som anførtes at været "okay to lift cargo as nominated".

Af "Statement of Facts" afgivet af Q & Q Control Services til "master" *af Bata1+ fremgår "note that vsl *vessel+ deballasted and retained segregated ballast. As we do not know the system integrity of your vessel".

Der foreligger to certifikater, bilag Q2 og 1F, vedrørende test af olien fra Trafigura, begge visende et vandindhold på 0,1 %. Specifikationerne i de to certifikater fremstår næsten identiske, dog med en lille ændring mht. måling for "density <". Herudover er "Vessel" i det ene certifikat angivet som "Bata 1", hvor "Client" er angivet med "Trafigura", og i det andet som "Roko Bay", hvor rubrikken med "Client" er overstreget manuelt.

Efter olieleverancen fra Bata 1 foretog Roko Bay ifølge skibets log STS-operationer med to andre skibe, henholdsvis den 3. og 5. november 2005 fra samme bunkersleverance, som efterfølgende skulle leveres til Fairmount Sherpa. Også efter leverancen til Fairmount Sherpa den 12. november foretog Roko Bay en STS-olieleverance.

Leveringen af bunkers og gasolie fra Roko Bay til Fairmount Sherpa den 11. og 12. november 2005.

Før bunkringen af Fairmount Sherpa påbegyndtes, blev "Checklist & Forms" udfyldt og underskrevet af "chief officer" for Roko Bay, D. Nebolsins, og maskinmester G. Grinev for Fairmount Sherpa. Tjeklisten er en liste med en lang række punkter, der gennemgås og "hakkes af" af skibene, henholdsvis "discharging ship" og "receiving ship", for at sikre, at operationen forløber korrekt.

Bunkringen blev påbegyndt den 11. november 2005 ved en STS-operation ud for Nigerias kyst, hvor skibene, der ikke var forankret, blev holdt adskilt med Yokohama-fendere.

Af Roko Bays skibslog fremgår, at der ved STS-operationen blev leveret gasolie fra Roko Bays tank 4 bagbord og tank 4 styrbord, og bunkers fra styrbord og bagbords tanke nr. 1, 2, 3 og 6.

Fairmount Marine har fremlagt en blanket "Request to witness fuel test sampling". Det fremgår fortrykt af denne, at Fairmount Sherpa ved bunkringen tog 4 prøver af olien, hvoraf 3 blev nummererede, herunder én til Fairmount Sherpa selv med nummer 502373, én til Roko Bay med nummer 504508 og en til "Laboratory" med nummer 502429. Ud for rubrikken "Was request to witness sampling accepted by supplier /supplier's representative" er der sat kryds ved "yes", og på linjen neden under ses underskrift fra maskinmester Grinev fra Fairmount Sherpa, mens "Supplier's Representative" fra Roko Bay ikke har underskrevet.

Ud for rubrikkerne "Was sample offered to supplier /supplier's representative" og "was sample accepted by supplier/ supplier's representative" er der krydset af i "yes", og på linjen herunder er der skrevet under fra både Fairmount Sherpas og Roko Bays side. Roko Bay signerede ikke på selve prøve-flaskerne.

Maskinmester G Grinev og kaptajn V. Zhukov fra Fairmount Sherpa har med datering den 23. november 2005 underskrevet en "Statement of the Bunkering", hvoraf bl.a. fremgår:

"<11/11/2005 1700 Ship's time, AHT "Fairmount Sherpa" moored along side, S/S Bunker Barge "Roko Bay" in position approx 50 miles from ashore. < All mooring rope sent from "Fairmount Sherpa" such as from "Roko Bay" were with the good slack due to the high swell (up to 2 mts).

Between "Roko Bay" and "Fairmount Sherpa" two fenders "Yokohama".

<

1750 Prebunkering check list carried out.

Bunker of HFO was started 1750. Connection was done by crew "Fairmount Sherpa". We received samples from m/t "Roko Bay" in beginning of bunker. After start of bunker we started to take sample by continuous drip in spatial cubic container (WISLAB).The container was clean and dry. The sample container (WISLAB) was filing up during all bunkering from bunker line sample cock. Then the sample container was good shacked and spetial sample bottles were filled up. Then we sent our sample bottles and sample witness report on board "Roko Bay" by the most safety way within close container on rope. The sample was transferred by Second engineer of m/v "Fairmount Sherpa" Yankin S. The sample bottles and sample witness report were received on board m/t "Roko Bay" by one member of crew to transfer to Chief mate of m/t "Roko Bay". Then one sample was left on board "Roko Bay" and the sample witness report was signed by Chief mate of "Roko Bay" Nebolsins. Sample bottles were not signed by the representative of "Roko Bay". The crew representative of m/v "Fairmount Sherpa" was not able to rich "Roko Bay" due to swell 1.5-2 mts. And big distance between ships.

12/11/2005 0850 Stop the bunkering IFO received 1453.0 mt.

0900 Disconnected hose.

0930 Connected hose for MGO.

0935 Start received MGO.

1205 Stop bunkering, received MGO = 150 mt.

1210 Disconnected hose.

1225 Let go all ropes.

1240 All clear left the bunker barge "Roko Bay".

..."

Af "Bunker delivery receipt" (OW Bunker-formularer), som er underskrevet af repræsentanter fra begge skibe, fremgår, at der blev leveret 1453 mts fuel olie og 150 mts gasolie, og at Fairmount Sherpa modtog tre prøver af fuel olie fra Roko Bay med numrene 2687054, 2687060 og 2687065, mens Roko Bay selv beholdt to prøver med numrene 2687068 og 2687076. Af blanketten fremgår bl.a.: "Received the above in good condition. Also received two representative drip samples each grade collected from ship/barge manifold whilst bunkering". På den ene af blanketsiderne har føromtalte firma Q & Q Control Services med stempel og underskrift kvitteret med håndskrevet tekst "For receipt Only" med angivelse af de to prøvenumre 2687068 og 2687076, som Roko Bay ifølge blanketterne selv beholdt.

Efter bunkringens afslutning den 12. november 2005Efter bunkringen fortsatte Fairmount Sherpa sin sejlads mod Abidjan for at tiltræde bugseringsopgaven. Undervejs fik Fairmount Sherpa ifølge en fax af (17. november 2005) fra superintendant Daniel van der Ent fra Fairmount Sherpa til Leo Leusink fra Fairmount Marine "some problems" med motorerne 3 og 4.

Dan-Bunkering blev adviseret om problemerne den 17. november 2005. Dan-Bunkering rettede telefonisk henvendelse herom til OW Bunker samme dag og den 18. november i en email med forbehold om at rejse krav, hvis den leverede olie skulle vise sig at være mangelfuld. I en e-mail af 18. november 2005 meddelte OW Bunker (Christoph Venema) bl.a., at " we hereby reject the claim, as the product has been tested on loading into our tanker and found fully within specifications".

Af en analyserapport fra et laboratorium i Abidjan, Intertek West Africa Sarl, fremgår, at en prøve, analyseret 18.-19. november 2005 (laboratoriets j.nr. 463/2005) udviste "Water by Distillation" på 4,4 %, hvor max er anført til 1,0 %. Analyseresultatet er derfor angivet som "out of specification". Der er fremlagt to udgaver af analyserapporterne, som begge er dateret den 19. november 2005. Af den ene rapport remgår, at "Sample Source" er "Bunkers", mens det i den anden rapport fremgår, at "Sample Source" er "Continuous Drip (No. 502373)". Af den første rapport er det vedrørende "Sample drawn by" anført "Vessel's Master", mens det i den anden rapport er anført "Chief Engineer". Tilsvarende er angivelsen vedrørende "Sample Method", "Supplier's Method", ændret til "Drip Line (Supplier's Method)". Rapporterne er i øvrigt enslydende, herunder mht. journalnummer.

I en efterfølgende "Statement of Fact" af 24. november 2005 "To whom it may concern" har laboratoriet bl.a. erklæret:

"<

Due to the time constraint, our initial Analytical Report < was labelled as Bunkers as for the Sample Source indicated on the bottle CONTINUOUS DRIP (No 502373).

Monday, 21

st of November, after verifying and finalizing the Intertek file number < it was discovered that the data was not correctly copied from the received sample bottle 502373. It was decided to change this Analytical Report with the correct data.

We hereby confirm that this Analytical Report is in all respect correct . We hope we have clarified this matter."

Med hensyn til prøve nr. 502429 fremgår det af en e-mail af 23. november 2005 fra Viswa Lab Corporation, at denne prøve er modtaget af laboratoriet den 23. november 2005. Prøveresultatet viste et vandindhold på 3,72 % i forhold til et max på 1,0 %. I e-mailen anførtes følgende kommentarer:

"Fuel alert!!!

This fuel has extremely high water content. Please do not use this fuel in the present condition.

Purifier will not efficiently remove more than 3 % water. Settle, drain and purify continuously until all the water is removed. Please check the fuel before use.

High sodium due to sea/salt water contamination. Settle, drain and purify continuously until the water is removed.

High water content may have affected all the results especially density, viscosity and sediment.

Density + viscosity was confirmed by repeated analysis.

For further comments, see the recommendations below.

Suggestions & recommendations to ship owners/operators/technical staff . Heat the fuel in the settling and service tank and drain water frequently from the bottom of the tank and send through the purifier for further water removal.

<"Den 20. november 2005 blev prøveudtagning nr. 2687060, som Fairmount Sherpa havde modtaget fra Roko Bay, overdraget til førnævnte laboratorium i Abidjan, Intertek West Africa Sarl, som i en nalyserapport af 21. november 2005 angav et måleresultat på 0,1 % vand (max indhold: 1,0 %). Analyserapporterne er fremlagt i 3 enslydende eksemplarer, hvoraf det ene har tre signaturer.

Der er fremlagt en håndskreven opgørelse/oversigt, dateret den 22. november 2005, underskrevet af maskinmester G. Grinev og sendt til rederiet for Fairmount Sherpa, udvisende bunkersbeholdninger på Fairmount Sherpa. Ifølge opgørelsen var der bunkers fra leveringen i Nigeria i styr- og bagbordstankene 1, 2 og 5, mens der var bunkers fra tidligere tankning i Singapore i tank 4 og 6 og et mix af de to i tank 3, i alt 1867,4 mt.

Den 24. november 2005 foretog Fairmount Marine arrest af Roko Bay i Abidjan, hvilket Roko Bays kaptajn, Sergej Markacovs, protesterede over i "Letter of Protest" af 24. november 2005, hvoraf bl.a. fremgik, at Roko Bay havde fået leveret olien fra Bata 1, og endvidere: "Before loading operation the all tanks of M/T "Roko Bay" has been inspected and accepted by surveyors Q and Q. The supply was 2-nd supply from the same cargo and after M/V "Fairmount Sherpa" was one cargo delivery from the same part of cargo we had on board."

Fairmount Marine har fremlagt en e-mail af 5. december 2005 med nogle oplysninger om laboratoritests fra SGS Oil Gas & Chemicals Services i Abidjan vedrørende Fairmount Sherpa og med følgende oplysning: "Tank no. 5 P: 20 cm of water. Tank no. 5 S: 98 cm of water."

Fairmount Sherpa gennemførte ikke den planlagte transatlantiske slæbeopgave, der blev overladt til et andet skib inden for samarbejdsgruppen. Fairmount Sherpa sejlede fra Abidjan videre til Gibraltar og ankom den 7. december 2005. De-bunkring af de omhandlede bunkers blev påbegyndt den 8. december 2005 og blev overværet af surveyors og repræsentanter for Fairmount Marine og Dan-Bunkering, men ikke fra OW Bunker. I forbindelse med de-bunkringen blev der taget en række prøver, samples, men der er ikke fremlagt analyseresultater af disse prøver.

Der blev herefter den 12. december 2005 udstedt "Debunkering Receipt" på 1.458,497 mts IFO 180 CST. Samme dag betalte Dan-Bunkering OW Bunkers faktura af 14. november 2005 (USD 656.858) for den købte bunkersolie og gasolie, idet Dan-Bunkering "reserve our rights to revert to this matter at a later stage." Fairmount Marine har ikke betalt Dan-Bunkerings faktura af 15. november 2005 på USD 691.215. Det fremgår af fakturaen, at betalingsfristen er 26. december 2005, og at der ved betaling senere end denne dato vil blive beregnet en rente på 0 % pr. måned.

OW Bunker fik efterfølgende gennemført en test af sample nr. 2687068 (den ene af de to bunkersprøver, som blev tilbage på Roko Bay) hos laboratoriet Capt. A. Pommer GmbH & Co.  i Hamburg, som ved "Certificate of Quality" af 6. januar 2006 attesterede, at prøven, som instituttet havde modtaget den 12. december 2005, havde et vandindhold på 0,1 %.

Claus Bulch Klausen fra Dan-Bunkering sendte den 8. februar 2006 en e-mail til OW Bunker, hvoraf bl.a. fremgik:

"<

We are still holding you responsible for all costs that has and will arise in this matter.

We have continuously investigated the case further and are very surprised of the outcome which is highlighted below.

Origin of product from "Roko Bay"

When you were notified of the problem, we asked you where "Roko Bay" was loaded and you informed us on the 17th November that she was loaded in Warri Nigeria. Further you forwarded fax copy 17th November with the shore tank certificate of analysis from the loading mentioning "Roko Bay" Warri. We have found this not to be true.

Further on the 28th November we confronted you with the question if the fuel supplied to "Fairmount Sherpa" came from ship-to-ship operation with tanker "Bata 1" which you denied.

We have however now obtained proof that "Roko Bay" did receive the fuel oil lst/2nd November offshore from "Bata 1".

We have seen documents confirming this STS operation. In addition to this we have a statement from the master and various other personel onboard "Roko Bay" confirming the STS operation.

When ''Roko bay" received the product from "Bata 1" the samples taken during the STS were tested, why did you not forward these certificates instead of the one from Warri? On 18th November you have by email informed us as follows Quote -  for the sake of good order we hereby reject this claim, as the product has been tested on loading into our tanker and found fully within specifications.

Unquote - Therefore we now ask you to forward copy of above the correct certificate based on samples taken during the supply from "Bata 1" witnessed by Q & Q.

Further to this it appears that "Roko Bay" even issued a letter of protest during the STS with "Bata 1" and the crew of "Roko Bay" have afterwards indicated that they believe "Bata 1" was washing her tanks while discharging into "Roko Bay".

Samples received from "Fairmount Sherpa"

It has been established that nobody from "Fairmount Sherpa" due to rough weather could go on board "Roko Bay" to witness sampling.

As we have informed you the drip sample taken by crew of "Fairmount Sherpa" during the supply was tested in Abidjan and was clearly offspec. Further samples taken during the stay of "Fairmount Sherpa" in Abidjan and also during de-bunkering has proven offspec.

You have all along informed that no one from "Roko Bay" signed a receipt or received a sample from "Fairmount Sherpa". On the 23rd November we have forwarded to you a fax copy of "request to witness fuel test sampling" to which you replied in an email that master of ''Roko Bay" states that nothing has been signed for nor received. This is obviously not true.

We must inform you that we have proof of the fact that the Chief officer from "Roko Bay" Mr. Dmitrijs Nebolsins signed for and received a sample taken onboard "Fairmount Sherpa''.

Inspection of 'Roko Bay"

We did on the 23rd November inform you that we wished to inspect "Roko Bay" upon her entering Abidjan port. At the same time we informed you that if "Roko Bay" had been washing tanks etc you should make sure to hand over a copy of the log to our inspectors.

On the same day you rejected, much to our surprise, the inspection and the log has not been handed over Therefore we ask you again now to hand over a copy of the log dating back to one day prior to the loading from ''Bata 1" and up to the inspection of "Roko Bay".

Samples on board "Roko Bay"

During the inspection of "Roko Bay" neither samples from the supply to "Fairmount Sherpa" nor from the loading from "Bata 1" were available. Please clarify to us where these samples are and why they were removed before the inspections?

"Roko Bay" general condition

Finally we would like to inform you that we have seen a comprehensive photo selection taken during the inspection of "Roko Bay" and the general standard of the vessel is very poor

<"

Claus Bulch Klausen rykkede for svar den 15. februar 2006.

I et brev af 24. marts 2006 til Claus Bulch Klausen, Dan-Bunkering, skrev OW Bunkers tyske advokat, at OW Bunker ikke kunne acceptere "what you are trying to insinuate by means of not conforming, respectively not rejecting any of your allegations made. This is not accepted now or in the future." Det var i brevet endvidere anført, at OW Bunker ikke kunne acceptere "jurisdiction of any foreign court outside of Germany, especially the venue of Copenhagen".

Dan-Bunkering og OW Bunker holdt et møde i Hamburg den 6. juni 2006, hvor man drøftede sagen. Claus Bulch Klausen udarbejdede efter mødet et MOM, hvoraf bl.a. fremgik:

"<

Ref

: Supply of Fairmount Sherpa

Jurisdiction
<
Roko Bay loading and certificate of quality

After the problems occurred onboard Fairmount Sherpa DB [Dan-Bunkering] requested a loading certificate representing the cargo onboard Roko Bay.

OW presented on the 17th November a shore tank certificate mentioning the port as Warri and mentioning Roko Bay. The day after, the 18th November OW rejected the claim with the argument Quote, "As the product has been tested on loading into our tanker and found fully within specifications" Unquote Thereby leaving DB to believe that the certificate presented the I7 th November was the one  representing the cargo onboard Roko Bay.

<

Weather conditions and witnessing during supply to Fairmount Sherpa OW and DB cannot come to an agreement if weather during the supply of Fairmount Sherpa  was calm enough for personal of both vessels to go onboard the other vessel in order to witness  sampling.

OW has presented a photo and comments from master of Roko Bay about the weather situation.

DB informs that they have seen a video of the bunkering proving the opposite along with comments from master of Fairmount Sherpa.

What could be agreed upon is that nobody from any of the 2 vessels was onboard the other vessel to witness.

Analysis/Samples from supply to Fairmount Sherpa OW insists that the sample No 2687060 which was analysed in Abidjan and with a result of 0,1 % water is the only sample tested that is valid. OW is rejecting the result of sample No 502373 that Fairmount analysed in Abidjan showing water of 4,40 %.

DB informed that the result of test during de-bunkering of Fairmount Sherpa was 3,72 % water.

Signature

De-Bunkering
<
Inspection of Roko Bay
<
Log Book

DB informed that several requests has been made in order to receive copy of the log book of Roko Bay, in order to establish which vessels has been supplied and the activities onboard Roko Bay with regard to the product onboard. OW rejected to hand copy of same over.

Technical report
<
Previous Bunkers supplied to Fairmount Sherpa OW would like a certificate of last bunkers supplied to Fairmount Sherpa in Singapore. DB they will investigate and revert within 2 weeks of the meeting. DB however comments that if something had been wrong with product received earlier most likely the problems and the claim would have been received much earlier.

Engine of Fairmount Sherpa
<
Amount of the claim
<
Conclusion

OW and DB agreed that if this case ends in a court it is difficult to predict the outcome based on the facts available. It is the understanding of both parties that it is better to have a dialogue without lawyers in order to find a solution."

Mødereferatet blev den 12. juni 2006 sendt til OW Bunker, som i en mail fra Chris Venema den 21. juni 2006 til Claus Bulch Klausen bl.a. svarede, at OW Bunker, at "some points in the MOM are not corresponding to our understanding of the meeting", og at man ville vende tilbage "in due course". I en mail den 29. juni 2006 kommenterede Chris Venema specifikt spørgsmålet om værneting og anførte herefter afslutningsvis vedrørende mødereferatet:

"<

There are quite a number of other points which are not properly recorded in the MOM. We do not think that it will support you or us if we are now embarking on correcting the draft MOM.

This would also not be in line with our understanding of the meeting which, as mentioned, was supposed to be of an "unbinding" nature only. Wheras we wish to put down for the record that we are not in agreement with the MOM drafted by you, we are nevertheless still prepared to help you defend yourself against Fairmount Sherpa as long as we are not dragged into whatever litigation."

Den 20. juli 2006 skrev Christoph Venema til Claus Bulch Klausen, at prøverne taget ved bunkringen af Roko Bay fra Bata 1 ikke længere var tilgængelige, idet "inspectors keep them only for 3 month in custody. Samples taken during supply of fairmount sherpa are still available of course."

Da Fairmount Marine ikke betalte Dan-Bunkerings faktura for den leverede olie, truede DanBunkering med arrest af Fairmount Sherpa. Fairmount Marine afværgede en arrest ved at stille bankgaranti den 25. oktober 2006 med Fortis Bank N.V. på nærmere angivne vilkår for betalingen af fakturaen.

Der har været forevist diverse fotos.

Salgs- og leveringsbetingelser

Efter deldomsforhandling den 12. januar 2009 er OW Bunker og Dan-Bunkering i overensstemmelse med rettens tilkendegivelse herom forligsmæssigt enedes om, at OW Bunkers salgs- og leveringsbetingelser, "Terms and Conditions of sale for Marine Bunkers - Edition 2002", anses for vedtaget i forholdet mellem disse parter. Af betingelserne fremgår blandt andet følgende bestemmelser:

"F. SAMPLING

F.1 The Seller [OW Bunker] shall arrange for four (4) identical representative samples of each grade of Bunkers to be drawn throughout the entire bunkering operation. If practically possible such samples shall be drawn in the presence of both the Sellers and the Buyers or their respective representatives.

F.2 In case that dripsampling is not available onboard barge, tanktruck or shore tank, samples shall be taken as a composite of each tank divided with 1/3 from each the top/mid/bottom of the tanks.

F.3 The samples shall be securely sealed and provided with labels showing the Vessel's name, identity of delivery facility, product name, delivery date and place and seal number, authenticated with the Vessel's stamp and signed by the Seller's representative and the Master of the Vessel or his representative. The seal numbers shall be inserted into the BDR/Bunker Delivery Receipts, and by signing the BDR both parties agree to the fact that the samples referred to therein are deemed valid and taken in accordance with the requirements as specified in this clause.

F.4 Two (2) samples shall be retained by the Seller for ninety (90) days after delivery of the Bunkers, or if requested by the Buyer in writing, for as long as the Buyer reasonably required.

The other two (2) samples shall be retained by the receiving Vessel.

F.5 In the event of a dispute in regard to the quality of the Bunkers delivered, the samples drawn pursuant to clause F.4 shall be deemed to be conclusive and final evidence for the quality of the product delivered. In case of disputes one of the samples retained by Sellers shall be forwarded to a by both Sellers and Buyers agreed independent laboratory for final and binding analyses. The seal must be breached only in presence of both parties unless one/both in writing have declared that they will not be present; and both parties shall have the right to appoint independent person(s) or institute(s) to witness seal breaking. No samples subsequently taken shall be allowed as (additional) evidence. If any of the seals have been removed or tampered with by an unauthorized person, such sample(s) shall be deemed to have no value as evidence.

<

I.2 Payment shall be made in full, without set-off, counterclaim, deduction and/or discount free of bank charges to the bank account indicated by the Seller on the respective invoice(s).

...

J. CLAIMS

J.1 Any claim in regard to the quantity delivered must be notified by the Buyer or the Master of the Vessel to the Seller or its representative immediately after completion of delivery in the form of a statement of a letter of protest. If the Buyer fails to present such immediate notice of protest to the Seller such claim shall be deemed to have been waived and shall be barred for any later time.

J.2 Claims concerning the quality of the bunkers delivered shall be submitted to the Seller in writing within 15 (fifteen) days after delivery, failing which the rights to complain or claim compensation of whatever nature shall be deemed to have been waived and barred for all times.

J.3 The Buyer shall be obliged to make payment in full and fulfill all other obligations in accordance with the terms hereof, whether or not they have any claims or complaints.

J.4 In any case, claims of the Buyer shall be timebarred unless legal proceedings have been initiated before the competent court as set forth in Clause hereof within 12 (twelve) months after the date of delivery or the date that delivery should have commenced pursuant to the written confirmation from the Seller.

K. LIABILITY

K.1 The Seller shall not be liable for damages of whatever nature, including physical injury, nor for delay of delivery of Bunkers or services, no matter whether such damages or delay has been caused by fault or negligence on the side of the Seller. The Seller shall furthermore not be liable for damages or delay as described above when such damages or delay has been caused by the fault or negligence of its personnel, representatives or (sub)contractors.

K.2 Liabilities of the Seller for consequential damages is excluded. In any event and notwithstanding anything to the contrary herein, liability of the Seller shall under no circumstances exceed the invoice value of the Bunkers supplied under the relevant agreement to the relevant Vessel.

K.3 The Buyer shall be liable towards the Seller and herewith undertakes to indemnify the Seller for any and all damages and/or costs suffered or otherwise incurred on the Seller due to a breach of contract and/or fault or neglect of the Buyers, its agents, Servants, (sub)contractors, representatives, employees and the officers, crews and/or other people whether or not onboardof the respective vessel(s). The Buyer furthermore undertakes to hold the Seller harmless in case of any third party institutes a claim of whatever kind against the Seller with direct or indirect relation to any agreement regulated by these terms and conditions. Third party shall mean any other (physical or legal) person/company than the Buyer. <"

Efter deldomsforhandling den 28. januar 2009 er Fairmount Marine og Dan-Bunkering i overensstemmelse med rettens tilkendegivelse enedes om, at Dan-Bunkerings salgs- og leveringsbetingelser "General Conditions for the Delivery of Bunker Oil from A/S Dan-Bunkering Ltd" finder anvendelse i forholdet mellem Fairmount Marine og Dan-Bunkering. Salgsog leveringsbetingelserne indeholder blandt andet følgende bestemmelser:

"3. <

The Seller's liability for damages shall be limited to a time loss of five days calculated as the time charter equivalent in the charter agreement in which the Buyer is engaged. The Seller shall never be liable for any consequential loss whatsoever.

...

4. If it is proved, cf. clause 11, that the Seller by mistake or negligently has delivered bunker oil which does not meet the quality requirements, as stated in clause 2, the Seller shall be liable for any documented loss as a result thereof.

However, the Seller shall not be liable for any loss whatsoever which the Buyer may suffer in connection with lost contracts and the liability shall be limited to the costs of repair of machine components and a time loss of 5 days as defined in clause 3.

<

However, the Seller shall not be liable to pay damages if the Buyer has failed to safeguard the Seller's recourse against the physical supplier or any other wrongdoer or has failed to ensure the existence of the necessary evidence or has not objected to the Seller immediately, cf. clause 10.

5.  ...

Where the Buyer fails to pay at the time of maturity as stated in the invoice, incl. telex invoice, fax invoice and e-mail invoice, the purchase price carries interest at the rate stated in the invoice as from the date of maturity...

...

11. The parties make an agreement to the effect that an analysis of the sealed representative samples drawn on delivery may alone form the basis of documentation with regard to the fact that the bunker oil was substandard or "off-spec" on delivery.

In order for one or more samples to be regarded as representative such sample(s) must be signed by a representative from the Buyer's vessel as well as a representative for the Seller. Both the Buyer and the Seller shall individually be responsible for ensuring that the said representative sample(s) is/are drawn as stated above. If the Seller in case of doubt can prove that the sample is representative, the sample will be rewarded this status. Any analysis must be carried out in an independent laboratory that must be approved by the parties involved in advance. The same applies to any method of analysis.

..."

Forud for deldomsforhandlingerne skrev advokat Peter Ringsted ved brev af 26. juni 2008 følgende til Sø- og Handelsretten vedrørende rettens ønskede stillingtagen til, hvorvidt de nævnte salgs- og leveringsbetingelser var vedtaget:

"<

Det bemærkes at det ikke er parternes intention, at Retten i bekræftende fald også dermed tager

stilling til, hvorvidt dele af de respektive sæt betingelser måtte kunne tilsidesættes som urimeligt byrdefulde, idet der er fremsat forbehold om adgang til at fremkomme med sådanne indsigelser ved hovedforhandlingen.

<"

For Dan-Bunkering skrev advokat Mathias Steinø i mail af 16. december 2009 således til advokat Jakob Rosing for OW Bunker:

"<

Dan-Bunkering accepterer for Sø- og Handelsretten at acceptere rettens tilkendegivelse omkring vedtagelsen af betingelserne mellem GTL [OW] og DB. Accepten af tilkendegivelsen er uden præjudice for en anke af sagen. Det forbeholdes endvidere under Sø- og Handelsretssagen at gøre gældende, at enkelte bestemmelser i betingelserne kan tilsidesættes individuelt.

<"

Forklaringer

Claus Bulch Klausen har forklaret, at han har været manager på Københavnerkontoret hos Dan-Bunkering siden 2004. Han har arbejdet med tilknytning til bunkersbranchen siden 1992 og har været i selve branchen siden 1995.

Det er normal kutyme i branchen, at både leverandør og kunde kvitterer på etiketten på prøveflasken med olie.

Det var vidnets kollega, Lars Jakobsen, der stod for bunkerssalget til Faimount Marine. Vidnet kom ind i sagen, da der opstod problemer. Han mener, at det var den 17. november 2005, at han første gang hørte om problemerne, og han mener, at Dan-Bunkering gav en mundtlig notits herom til OW Bunker og fulgte op herpå skriftligt dagen efter. I disse dage fik han også analyserapporten vedrørende leverancen til Roko Bay fra Warri med et måleresultat på 0,1% vand.

De var med til at sætte undersøgelser i værk og fik analyseret en af prøverne fra Fairmount Sherpa og en fra det andet skib. Det gik ikke stærkt; tingene tager længere tid i Vestafrika i forhold til Rotterdam. En af prøverne viste, at olien var "off spec", men da en anden prøve viste, at olien var "on spec", var det OW Bunkers holdning, at der ikke var mere i den sag.

Han modtog forskellige oplysninger fra Fairmount, herunder bilag 8, "Request to witness fuel sampling", som han kommunikerede videre til OW Bunker, som benægtede at have modtaget prøver og vist nok også at have skrevet under på dokumentet. Christoph Venema oplyste ham om, at besætningen fra Roko Bay ikke havde været om bord på Fairmount Sherpa, men ikke, at der skulle have været noget til hinder herfor.

Mailen af 8. februar 2006 til Christoph Venema sendte han også til Claus Mortensen, som var Legal Manager hos OW Bunker. Dan-Bunkering har ikke modtaget de certifikater, som han efterspurgte i mailen, heller ikke kopi af Roko Bays log, hvilket han dog heller ikke havde forventet; det er meget normal adfærd. OW Bunkering havde jo den overbevisning, at leverancen var "on spec". OW Bunker er fysisk leverandør, mens Dan-Bunkering er trader. Dan-Bunkerings forhold til OW Bunker er som til alle andre leverandører. OW Bunker var bare bedst på prisen i dette tilfælde.

Dan-Bunkering havde et møde med Fairmount Marine, hvor Fairmount Marine beskrev arresten af Roko Bay. De har ikke fået nogen rapport fra Fairmount Marine om Roko Bays stand, men Fairmount Marine beskrev i generelle vendinger, at Roko Bay var i dårlig stand.

Der var ingen oplysninger om, at der var steder, hvor der kunne trænge vand ind i tankene eller lignende.

De modtog først en analyserapport fra "Intertek West Africa Sarl" vedrørende prøven fra Fairmount Sherpa, hvori det blev angivet, at prøven var taget fra "bunkers". Den kunne Dan-Bunkering ikke bruge i argumentationen overfor OW Bunker. Lars ringede og forklarede dette til Leo Leusink fra Fairmount, som var på stedet, og de modtog efterfølgende et nyt certifikat, hvor der var rettet til "continuous drip". Han kan ikke huske, hvornår det nye certifikat blev modtaget.

Han deltog i et møde i Hamborg i juni 2006 med folk fra OW Bunker, bl.a. Christoph Venema, hvor OW Bunker til vidnets store overraskelse mente, at en retssag skulle anlægges i Tyskland, og at tysk ret skulle finde anvendelse.

Claus Erik Mortensen har forklaret, at han er shippinguddannet og har arbejdet som befragter. De sidste 12 år har han været manager for claims vedrørende bunkersleverancer hos OW Bunker for alle deres kontorer i hele verden. Han er normalt ikke inde over certepartier, men hvis der opstår stridigheder, så bliver han involveret. I tilfælde af problemer med en bunker .

Han er helt sikker på, at der ikke har været problemer med nogen bunker barge - og dermed heller ikke med Roko Bay - i perioden fra juni til og med november 2005. Havde der været nogen problemer, ville han have hørt om det.

OW Bunker køber olie af Trafigura, som er en meget stor og anerkendt virksomhed indenfor oliecargo og bunkersleverancer. OW Bunker har haft samarbejde med Trafigura i mange år før 2005, og samarbejdet fortsætter. Trafigura er hovedleverandør på OW Bunkers Vestafrika-leverancer.

Dokumentet i bilag 5 er et certifikat fra Q & Q Control Services, som viser, at Q & Q Services har været ombord på Roko Bay og kontrolleret, at samtlige tanke var tomme og klar til lastning, og at der således ikke fandtes rester eller andet, der kunne kontaminere lasten. Det er helt sædvanlig procedure. Det er også helt sædvanligt, at der tages prøver, hvilket også er sket i dette tilfælde, hvor der er taget to samples. Disse er, hvilket er helt normalt, tilgået Trafigura som leverandør. Han har ikke set tests af disse samples.

Som det fremgår af logudskriften og af protestskrivelsen fra Roko Bays kaptajn imod den foretagne arrest, leverede Roko Bay bunkers til andre end Fairmount - fra samme last. Han har personligt været inde at tjekke disse oplysninger og kan bekræfte, at der er leveret som angivet. Og leverancerne fra denne last har ikke givet anledning til andre claims end fra Fairmount Marine. Dette kan han sige med sikkerhed.

Ved STS-operationen med Fairmount Sherpa blev der taget prøver i overensstemmelse med Marpol Regulations, dvs. prøverne tages som "continuous drip". Det foregår på den måde, at en hane kontinuerligt drypper olien ned i opsamlingsbeholder, så prøven bliver repræsentativ. Sådan foregår det på alle barges. De 5 prøver forsegles og nummereres, hvorefter 3 prøver udleveres til det modtagende skib, mens de selv beholder 2 prøver, heraf 1 Marpol prøve.

Han så analyserapporten af prøve 2687060 i sagens bilag 19, i forbindelse med, at han fik sagen, som han på grund sagens størrelse var involveret i fra starten. Prøven er en af de prøver fra Roko Bay, som Fairmount Sherpa fik udleveret. Prøven viste, at de leverede bunkers havde et vandindhold på 0,10 %, som er langt inden for tolerancegrænsen. Tingene var således i orden, og de afviste derfor Dan-Bunkerings claim.

De foretog en ekstra test af en af de prøver fra olieleverancen, som de selv havde beholdt. De valgte for en sikkerhed skyld et andet laboratorium, Capt. A. Pommer GmbH i Hamburg, som de har brugt ved andre lejligheder, og som er et anerkendt laboratorium.

Vidnets eget bud på forskellen i testresultaterne fra henholdsvis Fairmount Sherpa og Roko Bay er, at der i forvejen har været vand i Fairmount Sherpas tanke. Erfaringer viser, at tanke i skibe, der kommer direkte fra værft - eller hvor tankene endnu ikke har været taget i anvendelse - kan indeholde vand, fordi det forsømmes at skylle tankene ud i forbindelse med den afsluttende rengøring. De har flere gange haft sådanne sager, senest i forgårs med et skib fra Mumbai, og de har også oplevet det med skibe fra Singapore og Kina. De har også været ude for tilfælde med utætheder i de radiatorer, der holder olien varm (coils), hvor vand eller damp trænger ud i olien. Fairmount Sherpa er et AHTS-skib med lavtliggende dæk/lavt fribord i forhold til vandoverfladen, så der kan være skyllet vand ind over, og vand kan derved være trængt ind, hvis dækslerne ikke har været lukket. Der kan altså være en naturlig forklaring på forskellene i testresultaterne. De ved ikke, hvad der foregår på modtagerskibet, og de undersøger ikke skibet før levering. Det er utænkeligt, at vandet kan været kommet fra Roko Bay, og der kan ikke være manipuleret med noget.

Det er normalt, at prøverne tages fra manifolden, hvor dryphanerne sidder, men han kan kun gætte på, om prøverne fra Fairmount Sherpa er taget fra manifolden.

Der forelå ingen forhåndsordre om, at de ikke måtte gå over på modtagerskibet og bekræfte modtagerskibets prøver.

Analysecertifikaterne, bilag Q2 og 1F, er to forskellige dokumenter, idet testresultaterne ikke er helt ens.

Gennadiy Grinev har forklaret, at han er uddannet i 1970'erne. Han var maskinmester på Fairmount Sherpa, da olien blev leveret, men i dag arbejder han offshore som crew manager i Odessa.

Han kom ombord på Fairmount Sherpa i Singapore i oktober 2005. Skibet kom fra Japan og var på sin jomfrurejse. Den fratrædende maskinmester oplyste, at der ikke havde været problemer på turen til Singapore. Fairmount Sherpa blev bunkret fuldt op i Singapore, og skibet var således ved afsejlingen fra Singapore fuldt bunkret op med heavy fuel og dieselolie.

Efter Singapore havde de en opgave i Mumbai. De tog ikke yderligere bunkers på i Mumbai, før de via Afrikas Horn sejlede mod Vestafrika til en ny opgave. Der var ingen problemer undervejs. De havde to af skibets fire motorer i funktion.

De mødtes med Roko Bay den 11. november 2005, hvor der blev gennemført en STS-operation bagbord mod bagbord. Skibene lå ikke for anker og blev holdt adskilt med fendere på mere end en meters diameter. Vejret var dårligt; der var dønninger.

Det er normal procedure, at bunkersolien tjekkes gensidigt, men vejret var for dårligt til et følge denne procedure. Dette blev drøftet mellem skibenes kaptajner. Der kom således ingen repæsentanter fra Roko Bay over på Faimount Sherpa - eller omvendt.

Vidnet og maskinmesteren fra Roko Bay har underskrevet de fremlagte tjeklister. Alt var i orden i henhold til disse, hvorefter bunkringen kunne begynde.

Vidnet udfyldte dokumentet "Request to witness fuel test sampling" (bilag 8) efter bunkringen. Det er hans underskrift to steder på dokumentets venstre side, og det er ham, der har hakket af i feltet "yes" til spørgsmålet "Was request to witness sampling accepted by supplier/supplier's representative?". Roko Bays repræsentant ville ikke underskrive herpå, idet han ikke kunne se, hvordan Fairmount Sherpa havde taget prøverne.

Efter prøveudtagningen blev prøveflaskerne, "samples", forseglet, og en af disse blev overleveret til Roko Bay via reb. Prøveudtagningen sker ved dryp fra manifolden, som opsamles i en beholder, hvorfra olien efterfølgende hældes på 4 flasker. Fairmount Sherpa modtog 3 flasker fra Roko Bay, og han underskrev i den forbindelse "Bunker delivery receipt". Herefter modtog Fairmount Sherpa gasolien, hvorefter skibene skiltes den 12. november.

På tidspunktet for bunkersleverancen havde de fortsat bunkersolie tilbage fra Singapore, men ikke meget, som han husker det. Det er vidnet, der den 22. november 2005 har udarbejdet det fremlagte, håndskrevne bilag om indholdet af olie de forskellige tanke. Han kan bekræftede bilagets angivelse af, at olien i de to tanke nr. 4 var fra Singapore. De startede med at bruge olien fra tank nr. 3, som var et mix. Det var af hensyn til trimning, at de skiftede til nye tanke.

Da de havde sejlet i 12 timer, opstod der maskinproblemer. Han ved ikke, om faxen, sendt den 17. november 2005 til hovedkontoret, er første reaktion fra skibet. De skiftede herefter over til Singapore-olien. Centrifugens ("the purifier") funktion er at rense olien for vand, men det lykkedes ikke, hvorfor han fik mistanke om, at der var tale om saltvand.

De sejlede herefter til Abidjan, hvor der kom surveyors fra begge sider om bord. Han var selv om bord på Fairmount Sherpa under hele opholdet i Abidjan.

Foto nr. 2 og 4 i sagen er billeder af deres prøver. Foto nr. 1 et viser prøven fra Roko Bay. Fotos 9-12 viser skibsdækket og surveyors fra SGS, som foretog prøveudtagning i Abidjan. De følgende fotos viser proceduren for prøveudtagningen. Man smører pasta på pejlebåndet og stikker det ned i tanken gennem åbningen i dækslet. På foto 27 ses, at pejlebåndet blev rødt, hvilket er udtryk for, at der er vand i tanken. Man kan ikke ud fra billederne se, hvilke tanknumre der er tale om.

De sejlede videre til Gibraltar. De skilte sig ikke af med Nigeria-bunkersolien i Abidjan, men brugte den resterende Singapore-bunker på turen til Gibraltar. Der var ingen problemer på turen. Han blev om bord på skibet i Gibraltar, hvor der også blev taget prøver.

At der blev de-bunkret mere olie, end der var fyldt på i Vestafrika skyldes, at man også tømte tank nr. 3 med blandet indhold.

Det er efter hans mening umuligt, at saltvandet kan være kommet fra ballast eller coils.

Fairmount Sherpa har ikke vandradiatorer til opvarmning af olie. Lugerne til tankene var lukkede på grund af vejret. Vandet kan efter vidnets opfattelse ikke være kommet fra Fairmount Sherpas side.

Parternes synspunkter

Gengivelsen af parternes synspunkter sker i samme rækkefølge og efter samme systematik, som der er procederet under hovedforhandlingen.

Fairmount Marine har vedrørende ansvarsgrundlaget for så vidt angår Dan-Bunkering anført, at Dan-Bunkering som Fairmounts kontraktpart ifalder et køberetligt ansvar, såfremt den leverede bunkersolie, som er en artsbetemt ydelse, var behæftet med væsentlige mangler. DanBunkering hæfter for fejl og mangler begået af Dan-Bunkerings underleverandør, OW Bunker.

Der er ingen kontraktmæssig relation mellem Fairmount Marine og OW Bunker. OW Bunkers ansvar over for Fairmount er derfor baseret på dansk rets almindelige culpa-ansvarsregel. Når der som her er tale om springende regres, skal der ifølge retspraksis foreligge kvalificeret culpa, svarende til grov uagtsomhed, for at ansvar kan komme på tale. Ansvarssituationen ses typisk ved byggesager, hvor en mellemliggende leverandør er gået konkurs, og ansvaret ønskes placeret længere tilbage i kontraktkæden.

Det gøres gældende, at den leverede bunkersolie var mangelfuld, idet olien havde et for højt vandindhold og dermed ikke var i overensstemmelse med de gældende og aftalte specifikationer for produktet. Olien var "off spec". Den var ubrugelig og led af en væsentlig mangel.

Den kunne have forrettet alvorlig skade på skibets maskiner.

Sagens forløb er kompliceret, og der er løbende kommet beviser til. Der blev udtaget 5 prøver fra det leverende skib, Roko Bay, og 3 prøver fra det modtagende skib, Fairmount Sherpa. Mens der ikke er nogen beskrivelse for, hvad der skal ske med prøverne fra Roko Bay, fremgår det af "Request to Witness Fuel Test Sampling" vedrørende prøverne fra Faimount Sherpa, at der foreligger en i forvejen eksisterende rutine, hvorefter en prøve skulle blive hos Fairmount, en prøve skulle tilfalde Roko Bay, og en skulle til "Laboratory". Laboratorieresultatet fra Viswa Lab blev sendt til ejerne og derfra til skibet.

At prøverne ikke er underskrevet fra Roko Bay, må anses for naturligt, da der ikke var nogen fra Roko Bay om bord på Fairmount Sherpa, da prøverne blev taget. Men ved underskriften på "Request to Witness Fuel Test Sampling" bevidnede Roko Bay, at man havde modtaget en prøve, og at de tre i formularen nævnte prøver havde været sendt over til Roko Bay.

Det må efter bevisførelsen og navnlig vidnet Grinevs forklaring lægges til grund, at de i operationen deltagende skibe anså det for uforsvarligt at gå ombord på hinandens respektive skibe. Uanset bestemmelsen i Dan-Bunkerings salgs- og leverings-betingelser, pkt. 11, kan man ikke pålægge nogen at udføre, hvad der ikke er muligt at udføre, og de manglende underskrifter reducerer ikke bevisværdien af prøverne fra Fairmount Sherpa.

Såvel en prøve fra Roko Bay som en prøve fra Fairmount Sherpa har været testet af analyseinstituttet "Intertek West Africa Sarl". Prøven fra Roko Bay, 2687060, viste et vandindhold på 0,1%, mens prøven fra Faimount, 502373, viste 4,4%. Laboratoriet har givet en efterfølgende forklaring på, at der var fumlet lidt i det med hensyn til beskrivelsen af Fairmount-prøven, men dette forhold giver ikke grundlag for at betvivle lødigheden af måleresultatet. Forklaringen er plausibel og fremkom hurtigt efter analysen.

Prøven 502429 fra Fairmount Sherpa blev analyseret den 23. november 2005 af Viswa Lab, der i løbet af få timer gennemførte sin test, der viste et vandindhold på 3,72%. I sine kommentarer til måleresultatet angav laboratoriet "Fuel Alert". Måleresultatet blev straks kommunikeret til skibets ejer og derfra til skibet. Det gøres gældende, at denne måling må tillægges den højeste bevisværdi.

Prøverne fra Fairmount Sherpa må efter Grinevs forklaring lægges til grund at være taget ved manifolden. Prøven 2687068 fra Roko Bay blev senere analyseret af et laboratorium i Hamburg, Capt. A.

Pommer GmbH, hvor resultatet viste 0,1% vand. Men denne prøve blev analyseret den 6. januar 2006, lang tid efter leverancen.

De to tidligere testresultater fra henholdsvis skibet "Bata 1" og "Roko Bay" bør ikke tillægges bevismæssig betydning. De dukkede sent op i sagen. Det må kræve en rigtig god forklaring, at dokumenterne fremstår så identiske, og en sådan har OW Bunker ikke præsteret. Og hvorfor man ikke, da man blev spurgt herom, traks oplyste, at det var skibet "Bata 1" og ikke Roko Bay", der havde tanket fra landanlægget, må give anledning til undren. Første gang, denne oplysning fremkom, var i protesterklæringen af 24. november 2005 imod arresten af "Roko Bay" fra "Roko Bays" kaptajn. Og det er trist, at de prøver, der blev udtaget i forbindelse med leverancen fra "Bata 1" til "Roko Bay", ikke længere eksisterede, da der blev spurgt til dem. Selvom det fremgik af Claus Bulch Klausens forklaring, at loggen ikke var det vigtigste at få udleveret, burde man have været behjælpelig også på dette punkt. I det hele taget er det betegnende, hvor nølende OW Bunker har været i denne sag. Dette ses også af den henholdende reaktion på det MOM, som Claus Bulch Klausen fremsendte til OW Bunker efter mødet i Hamburg den 6. juni 2006.

Om sagens øvrige bevismæssige forhold gøres det gældende, at maskinmester Grinevs forklaring, der var troværdig, må lægges til grund, hvorefter Fairmount Sherpa blev bunkret fuldt op i Singapore, og hvorefter sejladsen fra Singapore via Mumbai og Afrikas Horn til positionen ud for Nigeria, hvor STS-operationen med Roko Bay foregik, ikke havde givet anledning til problemer. Efter Grinevs forklaring om tankene og tankenes indretning og sammes tilbagevisning af vidnet Claus Mortensens teorier om mulighederne for andindtrængen hos Fairmount Sherpa må det endvidere lægges til grund, at problemet med vandet, som var saltvand, ikke skyldtes forhold på Faimount Sherpas side.

Der blev taget en række prøver i forbindelse med de-bunkringen i Gibraltar. Spørgsmålet må anses for afklaret og har ikke været et issue under sagen tidligere.

Dan-Bunkerings ansvar overfor Fairmount Marine er ikke udtrykkeligt begrænset til culpa.

Som det fremgår af Dan-Bunkerings leveringsbetingelser pkt. 4, tales der om "mistake", som jo blot er "fejltagelse". Men også hvis det antages, at ansvar kun kommer på tale ved culpøst forhold, gøres det gældende, at et sådant foreligger. Dan-Bunkerings valg af underleverandør må således anses for culpøs adfærd. Leveringsbetingelserne er udarbejdet af Dan-Bunkering og må fortolkes imod Dan-Bunkering i tilfælde af tvivl.

OW Bunker har handlet på en kvalificeret culpøs måde i forhold Fairmount Marine. OW Bunker har leveret den mangelfulde olie og har afvist at deltage i det mindste i forbindelse med de-bunkringen i Gibraltar. OW Bunker er "krøbet i flyverskjul", har forholdt sig nølende og tilbageholdt oplysninger.

Det bestrides, at der skulle være udvist egen skyld eller undladelse af iagttagelse af tabsbegrænsnings-pligten. Fairmount Marine har jo netop begrænset sit tab ved at sejle til Gibraltar, hvilket var det mest hensigtsmæssige og fornuftige at gøre.

Fairmount Marine har heller ikke udvist passivitet over for OW Bunker ved ikke at reklamere direkte. Fairmount Marine har reklameret over for Dan-Bunkering, og der må ske identifikation mellem Dan-Bunkering og OW Bunker.

Fairmount Marine gør sit tab gældende i henhold til Dan-Bunkerings salgs- og leveringsbetingelser, hvor Dan-Bunkering i medfør af klausul 4 som sælger i forhold til Fairmount Marine er ansvarlig for mangelfuld leverance. Hyretabet er i henhold til betingelsernes klausul 3

maksimeret til 5 dage. Fairmount har i henhold hertil opgjort beløbet til USD 286.250, svarende til 5 dage a USD 57.250, som er det beløb, som Fairmount Marine kunne have tjent, såfremt Fairmount Sherpa havde været i stand til at udføre slæbet. Bestemmelsen anvender betegnelsen timecharter ækvivalent, hvilket må forstås som det modtagende skibs indtjeningsmulighed. Timecharter-ækvivalenten er beregnet ud fra lumpsumsraten på USD 2.000.000 i hovedcertepartiet fratrukket det estimerede bunkersforbrug på USD 397.000, som Fairmount Sherpa forventeligt havde brugt under slæbningen, og herefter divideret med 28 dage, som var den tid, den faktiske slæbning tog for det skib, som overtog transporten af riggen i henhold til et undercerteparti. Herved fås en timecharter-ækvivalent pr. dag på USD 57.250, svarende til USD 286.250 for 5 dage. Der er ikke tale om "lost contracts" som nævnt i klausul 4. Kontrakten ikke blev tabt, men blot gennemført af et andet skib i henhold til et undercerteparti.

Maskinreparationerne på hovedmaskineriet blev foretaget i Holland og andrager USD 37.693 og er en følge af de skader, der indtrådte, da Fairmount Sherpa begyndte at tage den omhandlede bunkersleverance i brug.

Herudover kræves erstatning for de omkostninger, opgjort til USD 75.412, der har været forbundet med sejladsen fra Vestafrika til Gibraltar, hvor den mangelfulde bunkers blev solgt til et fornuftigt beløb. Omkostningerne ved forsejlingen og udlosning står i direkte forbindelse med den skade, som de sagsøgtes leverance af bunkers har forvoldt. Bortsalget i Gibraltar må anses for en hensigtsmæssig handling, der har været tabsbegrænsende.

Dan-Bunkering og OW Bunker skal endvidere friholde Fairmount Marine for hyrekravet til ejerne, idet der har været betalt hyre under langtidscertepartiet af 26. marts 2004 med ejerne af Fairmount Sherpa. Kravet er opgjort som dagsraten på USD 11.626 i henhold til certepartiet, ganget med de 16 dage for perioden 27. november 2006 til og med 12. december 2006 under rejsen til Gibraltar, og indtil udlosning fandt sted. Klausul 4 er ikke specielt klart formuleret, og man kan stille spørgsmålstegn ved, om den rummer en udtømmende angivelse af "admitterede" erstatningskrav.

Efter fradrag for intakt leveret gasolie og den opnåede salgspris ved afhændelse af bunkers, er tabet opgjort til USD 288.621, som Dan-Bunkering og OW Bunker hæfter solidarisk for.

Kravet er fuldt ud berettiget og adækvat, og det er åbenbart, at Fairmount Marines reelle tab har været væsentlig højere.

Da Dan-Bunkering har leveret fejlbehæftede bunkers, har Dan-Bunkering ikke krav på betaling af den del af faktura nr. 111169 af 15. november 2005, der vedrører "Fo-180 Cst"-bunkers. For så vidt angår leverancen af gasolie har Fairmount Marine ret til at modregne denne del af fakturaen i erstatningskravet (påstand 2). Da Dan-Bunkering ikke har krav på betaling af fakturaen, skal den stillede bankgaranti af 25. oktober 2006 frigives (påstand 3).

Det fremgår af Dan-Bunkerings faktura, at kravet forrentes med 0 %. Dan-Bunkering har herefter, jf. Dan-Bunkering leveringsbetingelser, pkt. 5, ikke krav på forrentning.

I processkrift af 10. juni 2011 har Fairmount Marine om det spørgsmål, som retten gav Fairmount Marine og Dan-Bunkering mulighed for at kommentere, anført, at Dan-Bunkering kan først anses at have indledt retsforfølgning af kravet den 4. december 2009, hvor DanBunkering genfremsatte sin påstand. Dette må anses at være tidspunktet for indledning af retsforfølgning, og begyndelsestidspunktet for forrentning af Dan-Bunkerings krav kan ikke være indtrådt på noget tidligere tidspunkt.

OW Bunker har over for Fairmount Marine gjort gældende, at Fairmount Marine ikke har løftet bevisbyrden for, at bunkersolien var kontamineret med vand på leveringstidspunktet, og det gøres gældende, at dette ikke var tilfældet.

Det fremgik af Claus Mortensens forklaring, at der ikke havde været noget reklamationer over Roko Bays leverancer i hele perioden juni til og med november 2005. Dette kan lægges til grund. Den bunkersolie, som blev leveret til Fairmount Sherpa, var købt hos Trafigura, som er et anerkendt firma, som man ikke har haft dårlige erfaringer med. Trafigura leverede olien til Roko Bay via skibet Bata 1, som selv lastede den 25. oktober 2005 fra landtanke i Warri. Vedrørende leverancen fra Warri til Bata 1 foreligger der en test, der viser et vandindhold på 0,1%. Fairmount Marine har hæftet sig ved, at der foreligger endnu et testcertifikat,

der har en overstregning, og som ligner det første. Forholdet har formentlig været det, at man har haft en interesse i, at det ikke blev oplyst, at Trafigura var leverandør.

Roko Bay blev inspiceret af Q & Q Control Service og blev godkendt. Roko Bay var altså uden noget i tankene, da olien blev leveret. Der blev taget prøver vedrørende leverancen til Roko Bay, men disse er efter Claus Mortensens forklaring ikke blevet testet. Ifølge oplysninger fra Chris Venema i juni 2006 blev røverne opbevaret i 3 måneder. Det, som Claus Bulch Klausen efterspurgte i februar 2006, var testene. Det kan i overensstemmelse med udvisendet på udskriften af skibets log og Roko Bays kaptajns erklæring af 24. november lægges til grund, at Roko Bay fra samme leverede oliebeholdning foretog to leverancer, henholdsvis den 3. november og 5. november, før leverancen til Fairmount Sherpa, og det kan efter Claus Mortensens sikre forklaring lægges til grund, at der ikke er reklameret over kvaliteten af denne olie.

Selve STS-operationen mellem Roko Bay og Fairmount Sherpa gav ikke anledning til specielle vanskelig-heder. Der er modstridende oplysninger om vejrforholdene, hvilket ikke er så vigtigt. Det kan lægges til grund, at ingen repræsentanter fra nogen af skibene var ombord på det andet skib. Der er dokumentation for, at Roko Bay i overensstemmelse med OW Bunkers generelle betingelser udtog 5 prøver. Prøverne blev taget fra manifolden, hvilket bekræftes af den af begge skibe underskrevne "Bunker Delivery Receipt". Fairmount Sherpa

har foretaget signeret bekræftelse på Roko Bays prøver, mens det omvendte ikke er tilfældet.

Det kan ikke alene på grundlag af vidnet Grinevs forklaring, der ikke er støttet af oplysninger på skrift, lægges til grund, at også prøverne fra Fairmount Sherpa blev taget som "drip samples". Den ene af de prøver, som Fairmount Sherpa fik fra Roko Bay, prøve nr. 2687060, indleverede Fairmount Sherpa til laboratoriet "Intertek West Africa Sarl", og resultatet af

denne prøve viste 0,1% vand. Analyserapporten, bilag 19, dateret den 21. november 2005, er bevidnet af 3 underskrifter. Ved at sammenholde denne rapport med de rapporter fra samme laboratorium, som Fairmount Marine påberåber sig, ses det, at den første analyserapport, som til forskel fra rapporten vedrørende prøven fra Roko Bay alene har en enkelt underskrift, kun omtaler, at den analyserede sample var "bunkers", hvilket så pludselig laves om i en ny rapport, hvor den analyserede sample nu angives som "continuous drip (No 502373)".

Forskellen mellem de to dokumenter må anses for væsentlig. Ændringen skete ifølge Claus Bulch Klausens forklaring via Fairmount Sherpas kontakt på stedet. Det hele ser uldent ud, og retten bør se bort fra disse analyserapporter og lægge resultatet af prøven fra Roko Bay til grund. Dette testresultat, 0,1 % vand, blev efterfølgende bekræftet ved analysen foretaget af Capt. A. Pommer GmbH KG i Hamburg af en anden af barge-prøverne fra Roko Bay, nr. 2687068. Dette testresultat har derfor væsentlig bevisværdi.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at Viswa Lab, som meddelte et analyseresultat på 3,72 % vand, selv beskrev en løsning på problemet, som det fremgår af analysemeddelelsen, bestående i opvarmning af olien og dræning.

Det kan lægges til grund, at der ikke var problemer med skibet Roko Bay. Allerede i svarskriftet opfordrede OW Bunker Fairmount Marine til at fremlægge rapport fra den inspektion af Roko Bay, som repræsentanter fra Fairmount Sherpa foretog i forbindelse med arresten af Roko Bay. Denne opfordring er ikke imødekommet af Fairmount Sherpa.

Der må endelig lægges vægt på, at Roko Bay også leverede olie efter leverancen til Fairmount Sherpa, uden at disse leverancer har givet anledning til problemer.

Fairmount Marines henvisninger til nølende adfærd hos OW Bunkers folk savner mening.

Hvad skal man bruge et sådant argument til? OW Bunker mente med rette, at der ikke var noget problem, hvilket man havde væsentlig støtte for. Tilsvarende savner det mening at kritisere, at logbogen ikke er udleveret. Det er ikke til at se, hvad man skulle bruge den til.

Det gøres derfor sammenfaldende gældende, at bunkersolien ikke var kontamineret på veringstidspunktet. Det er ved prøverne i Vestafrika og Hamburg til fulde dokumenteret, at vandindholdet i den leverede olie var 0,1%, og der blev uden problemer leveret olie til andre skibe. Det kan derfor umuligt være rigtigt, at der var for meget vand i olien.

Det er ikke op til OW Bunker, der har sandsynliggjort, at olieleverancen var "on spec", at forsøge at give en forklaring på, hvordan testresultaterne på Faimount Sherpas side kunne falde anderledes ud. Men det kan jo skyldes, at prøverne hos Fairmount Sherpa ikke blev taget ved manifolden, som Grinev forklarede. Grinevs forklaring om, at der blev bunkret fuldt op i Singapore, havde et generelt tilsnit. Det blev ikke forklaret, hvilke tanke der blev tanket.

Det kan lægges til grund, at der blev bunkret 1500 mts i Singapore, og når det tages i betragtning, at der i det af Grinevs udarbejdede bilag er opgjort en samlet beholdning på 1867,4 mts, har bunkringen i Singapore næppe været fuld tankkapacitet. Det bemærkes hertil, at det af de fremlagte specifikationer vedrørende Fairmount Sherpa fremgår, at kapaciteten vedrørende "Intermediate Fuel Oil" er 2.201 kubikmeter. Det er således ikke bevist, at alle tankene har været taget i brug. Tanke kan have været tomme for olie og haft et vist indhold af vand.

Dette underbygges også af, at det af en udtalelse fra Capt. Dosso T., TCI Africa CI (bilag 21)

fremgår, at der blev "sounded" 20 cm og 98 cm vand i de to tanke nr. 5, hvilket kunne tale for, at tankene har indeholdt vand, da olien blev leveret fra Roko Bay.

I forhold til Fairmount Sherpa, som OW Bunker ikke har noget kontraktforhold til, hæfter OW Bunker kun for egen culpa, og det er, når der er tale om springende regres, kun i tilfælde af udvist grov uagtsomhed. OW Bunker er ikke producent og har ikke haft fysisk kontakt med olien. OW Bunker hæfter ikke for rederiet for Roko Bay, som Fairmount Sherpa kunne have medsagsøgt under sagen. OW Bunker har ikke handlet kvalificeret uagtsomt ved ikke at deltage i forbindelse med de-bunkringen i Gibraltar. OW Bunker var berettiget til at henholde sig til de foretagne testresultater, der viste, at den leverede olie var "on spec".

Måtte retten finde, at olien var behæftet med mangler og at der er et ansvar for OW Bunker, gøres det gældende, at Fairmount Marines krav skal bortfalde eller nedsættes som følge af egen skyld, alternativt manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligten. Der var Singapore-olie i tankene, som Fairmount Sherpa kunne have fortsat sejladsen med. Herved kunne hele den misere, som man påberåber sig, være undgået. Man fulgte ikke rådgivningen fra Viswa Lab om, hvordan et problem med saltvand kunne løses. Man kunne have undgået sejladsen til Gibraltar ved at levere olien retur til Roko Bay, der befandt sig i området.

Det gøres endelig gældende, at Fairmount Marine har fortabt ethvert krav mod OW Bunker som følge af passivitet. Arresten i november 2005 blev først fulgt op af en stævning i december 2006.

For så vidt angår OW Bunkers indsigelser imod Fairmount Marines tabsopgørelse henvises til de synspunkter, som gøres gældende af Dan-Bunkering. Disse synpunkter gøres også gældende af OW Bunker.

Dan-Bunkering har over for Fairmount Marine gjort gældende, at den leverede bunkers var ontraktmæssig, idet Fairmount Marine ikke har godtgjort andet.

Det må antages, at de foreliggende analyseresultater er korrekte. Det må derfor formodes, at der har været tale om prøver fra forskellige laster, og at nogen har "snydt på vægten".

Hvis olien var leveret "on spec", skal Fairmount Marine betale fakturaen på USD 691.215, svarende til Dan-Bunkerings selvstændige påstand over for Fairmount Marine, og der er i så fald intet erstatningsspørgsmål og intet regresspørgsmål. Hvis leverancen var "off spec", må OW Bunker bære hele tabet. Hvis Fairmount Marine skal betale til Dan-Bunkering, skal der også betales renter. Det er rigtigt, at fakturaen nævner renter på 0 %, men dette må bero på en fejl, og Fairmount Marine kan ikke være i god tro herom. Under alle omstændigheder må der - supplerende - kunne kræves renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

I processkrift af 15. juni 2011 har Dan-Bunkering om det spørgsmål, som retten gav Fairmount Marine og Dan-Bunkering mulighed for at kommentere, bl.a. anført, at forrentning af kravet senest skal ske fra tidspunktet for indlevering af svarskriftet af 4. juni 2007. På det tidspunkt, hvor betalingspåstanden blev trukket tilbage, var sagen ikke faktuelt fuldt oplyst, og det stod ikke klart, om det var mest relevant at fastholde påstanden over for Fairmount Marine eller at fremsætte en påstand over for OW Bunker om returnering af købesummen.

Det blev aftalt med Fairmount Marine, at betalingspåstanden til enhver tid kunne genfremsættes, og tiltaget skete alene af retsafgiftsmæssige hensyn og ikke af et obligationsretligt dispositivt hensyn, hvilket var kendeligt for Fairmount Marine. Fairmount Marine har i hvert fald fra tidspunktet for svarskriftet været bekendt med, at Dan-Bunkering ville forfølge rentekravet.

Dan-Bunkering er ikke ansvarlig for de tab, som Fairmount Marine gør gældende. Ifølge klausul 4 i Dan-Bunkerings salgs- og leveringsbetingelser er Dan-Bunkering kun ansvarlig for mangler, såfremt Dan-Bunkering har udvist fejl eller forsømmelser ("by mistake or negligently"). Dette svarer til et culpaansvar. Der foreligger ingen dokumentation for, at Dan-Bunkering har handlet culpøst, og der er derfor ikke grundlag for at pålægge Dan-Bunkering noget ansvar.

Såfremt retten måtte finde, at Dan-Bunkering er erstatningsansvarlig, er erstatningsforpligtelsen i klausul 4 begrænset til reparationsomkostninger og 5 dages tab i henhold til klausul 3. Bestemmelsen i klausul 4 er udtryk for, at der er foretaget en afstemning af indtjeningspotentialet, som konkret var ca. USD 35.000, med risikopotentialet.

Fairmount Marines erstatningspost, "maksimeret hyretab", på USD 286.250, svarende til 5 x USD 57.250, svarer til "lost contracts", som der ikke ydes erstatning for. Beløbet er endvidere beregnet for højt, idet den reelle dagsindtjening kun var ca. halvdelen af beløbet, ca. USD 29.000. Der kan ikke ydes erstatning for tabt fortjeneste eller indirekte omkostninger, såsom omkostninger vedrørende forsejling til Gibraltar. 5 dages hyrebetalinger kan alene anerkendes med USD 58.130, svarende til 5 dage a USD 11.626 i henhold til certepartiet af 26. marts2004.  Det samlede tab kan, når en erstatningspost for udgift til reparationer på USD 37.693 anerkendes, dermed maksimalt udgøre USD 95.823.

I tilfælde af mangelfuld leverance af bunkersolie skal Fairmount Marine under alle omstændigheder betale for værdien af den leverede gasolie, og bortsalgsprisen for bunkersolien skal indregnes. Summen af disse beløb udgør USD 296.750. Da tabet som anført højst kan udgøre USD 95.823, skal Fairmount Marine i det mindste betale USD 200.927 til Dan-Bunkering.

Såfremt retten finder, at den leverede bunkers er mangelfuld, gør Dan-Bunkering i forhold til OW Bunker gældende, at OW Bunker er erstatningsansvarlig og pligtig at tilbagebetale købesummen. Dan-Bunkering reklamerede straks videre til OW Bunker, der afviste kravet, og som i det videre forløb forholdt sig passiv og forsøgte at undertrykke informationer. Dette står i kontrast til Dan-Bunkering, der gennem hele forløbet ydede bistand med opklaringen af forholdet.

Dan-Bunkering har - uden præjudice for en anke - accepteret rettens tilkendegivelse, hvorefter OW Bunkers salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i forholdet mellem Dan-Bunkering og OW Bunker, idet Dan-Bunkering, som det fremgår af e-mail af 16. december 2009, har forbeholdt sig at gøre gældende, at enkelte bestemmelser i betingelserne kan tilsidesættes individuelt. Hvis en aftales enkeltbestemmelser er forhandlet grundigt, skal der mere til at tilsidesætte den, end hvis aftalen bygger på standardbetingelser. Den indgåede procesaftale afskærer ikke Dan-Bunkering fra at påberåbe sig OW Bunkers efterfølgende adfærd.

Der er ikke indtrådt forældelse af Dan-Bunkerings krav. OW Bunker har ved sin adfærd efter leverancen afskåret sig fra at påberåbe sig forældelse. OW Bunker har tidligere under sagen benægtet, at der var værneting ved nogen ret , "court", uden for Tyskland, særligt København. Også i OW Bunkers' egne betingelser omtales voldgift som "court". OW Bunker benægtede sine egne vilkår. Når så OW Bunker efterfølgende indbringes for retten, gør man forældelse gældende under henvisning til, at der ikke er indledt voldgiftssag. Under disse omstændigheder, hvor Dan-Bunkering ikke kunne have gjort andet, end man har gjort, er OW Bunker afskåret fra at påberåbe sig forældelse. OW Bunker skal ikke kunne drage nytte af den usikkerhed, man selv har skabt, og forældelse har derfor under alle omstændigheder været suspenderet i den periode, hvor OW Bunker benægtede sine egne betingelser og jurisdiktionsbestemmelsen heri, jf. forældelseslovens § 14.

Dan-Bunkering har endvidere ikke haft anledning til at rejse krav mod OW Bunker, før Fairmount Marine rettede krav mod Dan-Bunkering. Krav mod OW Bunker om betaling af købesummen blev rejst ved indgivelse af svarskrift den 4. juni 2007.

Forældelsesbestemmelsen i betingelsernes klausul J.4 er meget vidtgående og skal fortolkes indskrænk-ende. Bestemmelsen kan ikke antages at omfatte krav på tilbagebetaling af købesummen. Også i klausul J.3 sondres mellem betaling af købe-summen og erstatningskrav.

Det bestrides, at OW Bunker kan hævde ansvarsfrihed på grundlag af klausul K.1. i betingelserne. Hvis bestemmelsen skal tages for pålydende, vil OW Bunker aldrig kunne pålægges ansvar, og obligationsretlige kerneforpligtelser fraskrives. Hvor aftalen som her har urimelige konsekvenser, kan domstolene censurere aftalen. Bestemmelsen er ekstremt vidtgående og indebærer, at Dan-Bunkering skulle stå med ansvaret for OW Bunkers mangelfulde produkt. Det er fast antaget i retspraksis, at generelle ansvarsfraskrivelser, der forbeholder debitor ansvar for enhver mangel ved den præsterede ydelse, skal fortolkes indskrænkende.

OW Bunkers ansvarsfraskrivelse skal tilsidesættes. Det vil medføre et urimeligt resultat, hvis man skulle have ret til en købesum, til trods for at man har leveret et dårligt produkt. DanBunkering må have en regresret. Det må have fortolkningsmæssig betydning, at der er bestemmelser om samples mv. og testning. Dette peger på, at det er forudsat, at det mellem parterne har betydning, hvilken kvalitet den leverede olie havde. Selvfølgelig har man et ansvar. Det ville være uacceptabelt, om man kunne slippe for ansvar, selvom man måske bevidst har leveret kontamineret olie.

I klausul J.3, der angår forpligtelsen til at betale købesummen uanset "claims or complaints", står intet om, at den betalte købesum ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis ydelsen senere viser sig mangelfuld.

OW Bunker har pligt til at tilbagebetale købesummen til Dan-Bunkering med fradrag af værdi af gasolie og bortsalgsprisen på bunkersolien, USD 360.108, samt yderligere USD 34.357 svarende til Dan-Bunkerings mistede fortjeneste. I henhold til CISG art. 84 skal købesummen betales tilbage med renter fra den 12. december 2005.

Det gøres gældende, at OW Bunker skal friholde Dan-Bunkering for et eventuelt ansvar, som Dan-Bunkering måtte ifalde over for Fairmount Marine. Tabet skal endeligt placeres hos OW Bunker, der leverede olien. OW Bunker er nærmest til at bære risikoen for oliens kontraktmæssighed. OW Bunker har undertrykt dokumentation og ikke opfyldt sin oplysningspligt med hensyn til fremvisning af korrekte certifikater.

For så vidt angår OW Bunkers friholdelsespåstand over for Dan-Bunkering gøres det gældende, at klausul K 3. er meget vidtgående. Den kan ikke fortolkes til gunst for OW Bunker.

Bestemmelsens 2. led skal læses i sammenhæng med 1. led. Ellers skulle den have haft et selvstændigt punkt. Et ansvar ville kræve, at der har været noget at bebrejde Dan-Bunkering, hvilket ikke er tilfældet. Hvis OW Bunker gøres ansvarlig i forhold til Fairmount Marine, kræver det, at der foreligger retsbrud fra OW Bunker. Det er i et sådant tilfælde ikke relevant at rejse kravet mod Dan-Bunkering.

Dan-Bunkering var ikke til stede ved leveringen af bunkersolien. Hvis olien var "off spec", ville det være helt urimeligt, om Dan-Bunkering blev taget som gidsel. Der er så foregået noget, der ikke burde være forgået, og dette har Dan-Bunkering intet haft med at gøre.

OW Bunker har over for Dan-Bunkering gjort gældende, at Dan-Bunkering ved at have tiltrådt rettens tilkendegivelse har accepteret, at OW Bunkers salgs- og leveringsbetingelser gælder som vedtaget i sin helhed, og kan alene påberåbe sig, at enkelte bestemmelser er urimeligt byrdefulde, jf. aftalelovens § 36. Dan-Bunkering kan ikke gøre gældende, at vedtagelsen har betydningen for gyldigheden.

Dan-Bunkerings krav er forældet, da kravet ikke er indtalt ved voldgift inden 12 måneder, jf. klausul J.4. Levering skete den 12. november 2005, og kravet er først indtalt i svarskriftet i juni 2007 som en friholdelsespåstand og først ca. tre år senere som en selvstændig betalingspåstand. De af Dan-Bunkering påberåbte forhold vedrørende OW Bunkers adfærd kan ikke bevirke, at OW Bunker ikke kan påberåbe sig forældelsesanbringendet.

Der foreligger ikke forhold som nævnt i forældelseslovens § 14, der kan suspendere forældelsen. Det er helt ukompliceret at anlægge en voldgiftssag. Dan-Bunkering kunne også have rettet henvendelse med henblik på at aftale en afbrydelse af forældelsen med OW Bunker.

Ifølge klausul J.4 er det ethvert krav, der er undergivet de 12 måneders forældelsesfrist, og tilbagebetaling af købesummen er således også omfattet af bestemmelsen. Ordlyden er klar.

"Claims" betyder blot "krav".

Det følger af Dan-Bunkerings accept af OW Bunkers leveringsbetingelser, at de så også er gældende mellem parterne. Dette gælder også med hensyn til betingelsernes klausul F.5, hvorefter prøverne, udtaget på Roko Bay, skal anses som "conclusive and final evidence for the quality of the product delivered". Dan-Bunkering er derfor i forhold til OW Bunker aftaleretligt afskåret fra at påberåbe sig andre prøver end prøverne fra Roko Bay.

Dan-Bunkering har ikke løftet bevisbyrden for, at OW Bunker skulle have handlet ansvarspådragende. OW Bunker er under alle omstændigheder fritaget for ansvar i medfør af klausul K.1. Ansvarsfraskrivelsen er klar og udtrykkelig. Vilkåret er ikke usædvanligt eller urimeligt.

Dan-Bunkerings krav på tilbagebetaling af købesummen kan som anført ikke tages til følge, jf. klausul J.3. Med hensyn til kravet på dækning af mistet fortjeneste, USD 34.357, gøres det gældende, at kravet må anses for et konsekvenstab, som OW Bunker udtrykkeligt har fraskrevet sig ansvar for i klausul K.2.

Det bestrides, at Dan-Bunkering skulle være berettiget til rente fra et tidligere tidspunkt end fra nedlæggelsen af betalingspåstanden den 3. december 2009. CISG og rentebestemmelsen heri er ikke relevant, da der foreligger aftale om noget andet.

OW Bunkers friholdelsespåstand støttes på klausul K.3., ifølge hvilken Dan-Bunkering skal friholde OW Bunker. Efter bestemmelsens 2. led, der skal læses uafhængigt af 1. led, skal Dan-Bunkering friholde OW for ethvert krav rejst af tredjemand, som har direkte eller indirekte forbindelse til aftalen om salg af bunkers indgået mellem OW Bunker og Dan-Bunkering. Bestemmelsen er hverken urimelig eller usædvanlig, jf. eksempelvis NL 01-betingelserne samt Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007. Dan-Bunkering kunne have aftalt det samme med sin aftalepart.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

De testresultater, der foreligger vedrørende den bunkersolie, som oliefirmaet Trafigura den 25. oktober 2005 leverede fra landtanken i Warri til skibet "Bata 1", der herefter leverede til Roko Bay, udviste et vandindhold på 0,1 %, hvilket for bunkersolie er "on spec". Forud for lastningen af Roko Bay blev der af Q & Q Control Services den 1. november 2005 foretaget en inspektion af Roko Bays tanke, som blev fundet at være uden noget indhold af vand og "okay to lift cargo as nominated". Af Roko Bays skibslog fremgår, at Roko Bay ved to STSoperationer henholdsvis den 3. og 5. november 2005 foretog bunkersleverancer, og af Claus Erik Mortensens vidneforklaring fremgik, at aftagerne af disse leverancer ikke har reklameret over kvaliteten af den leverede olie.

I forbindelse med STS-operationen den 12. november 2005, hvor Roko Bay leverede bunkersolie og tillige gasolie til Fairmount Sherpa, blev der på Roko Bay udtaget 5 prøver af bunkersolien. Prøveudtagningerne blev ikke overværet af repræsentanter fra Fairmount Sherpa, men repræsentanter fra begge skibe underskrev blanketten "Bunker delivery receipt", hvorefter prøverne var "drip samples" fra skibets manifold. Af disse blev 3 samples (no. 2687054, 2687060 og 2687065) overleveret til Fairmount Sherpa, mens 2 samples (no. 2687068 og 2687076) forblev i Roko Bays varetægt. Den sample (2687060), som Fairmount Marine fik testet hos det vestafrikanske laboratorium "Intertek", og tilsvarende den sample (2687068), som Roko Bay selv fik testet senere på laboratoriet i Hamburg, Capt. A. Pommer GmbH & Co., viste, at olien havde et vandindhold på 0,1 % og dermed var "on spec." Efter afslutningen af STS-leverancen til Fairmount Sherpa foretog Roko Bay endnu en bunkersleverance ved en STS-operation. Ifølge Claus Erik Mortensens forklaring blev der heller ikke reklameret over denne leverance.

Heller ikke prøveudtagningerne på Fairmount Sherpa (samples 502373, 504508 og 502429) blev overværet af repræsentanter fra det andet skib, Roko Bay, og prøverne blev heller ikke attesteret af disse. Prøverne blev ifølge vidnet Grinevs forklaring udtaget fra manifolden.

Af den første analyserapport af 19. november 2005 fra laboratoriet Intertek fremgik "Sample Source : Bunkers", og at den forelagte prøve havde et vandindhold på 4,40 %, og at prøven dermed var "off spec." Under omstændigheder, som der har været givet oplysninger om under hovedforhandlingen, og som der foreligger en erklæring af 24. november 2005 om fra laboratoriet, blev der udarbejdet endnu en rapport med samme journalnummer og samme prøveresultat, ligeledes dateret den 19. november 2005, hvor "Sample Source" er angivet som "Continuous Drip (No 502373)".  Sample 502429 fra Fairmount Sherpa blev nogle dage senere den 23. november 2005 analyseret af laboratoriet Viswa Lab med et "off-spec."-testresultat på 3,72 % vand, som oplystes at være saltvand.

Efter en samlet vurdering af de anførte omstændigheder og idet de øvrige forhold og oplysninger, som har været berørt under sagen, herunder spørgsmålet om den oplyste mængde tankede bunkers i Singapore i forhold til Fairmount Sherpas tankkapacitet og vidnet Grinevs antagelser den 22. november 2005 over oliemængden i skibets forskellige tanke, ikke på nogen entydig måde støtter Fairmount Marines standpunkt under sagen, finder retten ikke, at det kan anses for godtgjort, at den leverede bunkerolie var behæftet med en væsentlig mangel.

Som følge af det anførte frifindes Dan-Bunkering og OW Tanker for Fairmount Marines påstande, og Dan-Bunkerings selvstændige påstand mod Fairmounts Marine om betaling af USD 691.215 tages til følge. Beløbet forrentes efter sagens oplysninger med procesrente fra tidspunktet, hvor Dan-Bunkering nedlagde påstand om kravet i svarskriftet, indgivet til retten den 6. juni 2007, idet oplysningerne om frafald og genfremsættelse af påstanden, der hvilede på aftalemæssigt grundlag, ikke kan føre til en forrentning fra et senere tidspunkt.

Dan-Bunkering og OWs gensidige påstande, som er af subsidiær karakter, tages herefter ikke under påkendelse.

Efter sagens udfald og forløb, herunder afholdte delprocedurer, betaler Fairmount Marine i sagsomkost-ninger 250.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand og 83.900 kr. til dækning af retsafgifter til Dan-Bunkering samt 90.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand til OW Bunker. Dan-Bunkering betaler i sagsomkostninger 25.000 kr. til OW Bunker.

Thi kendes for ret:

Fairmount Marine BV betaler inden 14 dage til A/S Dan-Bunkering USD 691.215 med procesrente fra den 6. juni 2007.

A/S Dan-Bunkering Ltd. og GTL German Transport and Logistic Ltd (tidligere O.W. Bunker Germany GmbH) frifindes for de af Fairmount Marine BV mod disse parter nedlagte påstande.

I sagsomkostninger betaler Fairmount Marine BV 333.900 kr. til A/S Dan-Bunkering Ltd. og 90.000 kr. til GTL German Transport and Logistic Ltd, og A/S Dan-Bunkering Ltd. betaler 25.000 kr. til GTL German Transport and Logistic Ltd. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a.

Per Jørgensen 
Claus Forum Petersen
Tim Ove Krarup Sørensen

(Sign.)
___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»