Erhversvshemmeligheder

Resumé

Om hvorvidt de sagsøgte ubeføjet har benyttet erhvervshemmeligheder fra sagsøger i forbindelse med konsulent, optimerings- og ændringsarbejder på damptørringsanlæg, der tidligere er solgt af sagsøger, samt i forbindelse med salgsvirksomhed vedrørende nye damptørringsanlæg. Endvidere om de sagsøgte har handlet i strid med god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1.

Dom i sagen V-61-99

Niro A/S 
(Advokat Jacob S. Ørndrup) 
mod 
1) [X] 
(Advokat Hans Henrik Skjødt) 
2) [Y] 
(Advokat Hans Henrik Skjødt) 


Indledning og påstande

Sagens hovedspørgsmål er, om de sagsøgte, [X] og [Y], har handlet ansvarspådragende overfor sagsøgeren, Niro A/S, ved ubeføjet at have benyttet Niros erhvervshemmeligheder, dels i forbindelse med konsulent-, optimerings- og ændringsarbejder vedrørende damptørringsanlæg, solgt og opført af Niro i perioden 1990 - 95, dels i forbindelse med salgsvirksomhed vedrørende nye damptørringsanlæg, og endvidere om de i forhold til Niro har handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

De omhandlede damptørringsanlæg er navnlig solgt til sukkerfabrikker til brug for tørring af roepulp. Tørringsarbejdet på sukkerfabrikkerne finder sted i forbindelse med roekampagnen om efteråret. Anlæggene er også anvendelige til tørring af andre materialer, f.eks. træflis til biofuel. Materialet tørres i de teknisk komplicerede anlæg under anvendelse af overhedet damp som en fluidiseringsproces, hvor det partikelformede materiale strømningsmæssigt opfører sig væskelignende, hvilken metode i forhold til de traditionelle tørringsanlæg, de såkaldte tromletørrere, indebærer en række fordele af kvalitetsmæssig, miljømæssig og energimæssig karakter. Parterne har hver især patenter på forskellige konstruktionsindret-ninger og processer i relation til damptørringsanlæggene. Det første af parternes patenter er Niro's patent fra 1984, omtalt som Niros grundpatent. Den oprindelige rettighedshaver var A/S De Danske Sukkerfabrikker. Parternes patenter vil i dommen kun blive omtalt overskriftmæssigt. Der verserer ved Østre Landsret en sag, anlagt den 16. november 2000 af Niro mod [y]'s holdingselskab, ASJ Holding ApS, der ejes af [X], om rettighederne til nogle af patenterne. 

Forskellen mellem tørresystemet i Niros tørringsanlæg og det anlæg, som markedsføres af [y], består ifølge Dansk Energi Analyse A/S's rapport fra juli 1999 "Tørring i overhedet damp" hovedsagelig i "en forandret bund, midterstykke og top, således at tørregodset ikke skal bevæges gennem 16 kamre, men i [y]'s anlæg] fordeles efter størrelse og vægt i tørreren." 

Niro har endeligt nedlagt påstand om, at [X] og [y] in solidum tilpligtes at betale Niro 6.000.000 kr. med procesrente af 3.000.000 kr. fra sagens anlæg den 8. juni 1999 og af 3.000.000 kr. fra den 21. august 2003. 

[X] og [y] har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. 

Sagsfremstilling

[X] blev ansat i A/S De Danske Sukkerfabrikker (DDS), konstruktionsafdelingen, i 1966. I 1973 blev han overflyttet til selskabets fabrik i Stege, hvor han fungerede som driftsingeniør.

I 1981 påbegyndtes udviklingen og projekteringen af en damptørrer hos DDS, Stege, først under ledelse af Bjarnne Winstrøm-Olsen, og fra den 1. januar 1986 [x]. Udviklingsarbejdet bestod blandt andet i luftmodelforsøg samt efter et pilotanlæg, som var støttet af EU, bygning og drift af prototyper i industriel størrelse. 

I 1984 fik DDS patent (Niros grundpatent) på en proces og apparat for tørring i overhedet damp. Opfinderne var [X], BjarneWinstrøm-Olsen og Jørgen Borreskov. Udviklingsarbejdet fortsatte, og i 1990 gjorde [X] en ny opfindelse, som ligeledes blev patenteret, vedrørende en detalje i damptørrerens konstruktion. 

[X] har haft en central betydning for udviklingen af damptørringsteknologien og har gennem årene som ansat i DDS og senere Niro holdt en række foredrag og skrevet adskillige fagbladsartikler om denne teknologi. Også andre har beskæftiget sig med teknologien. I fagbladet Zuckerindustrie var der således i 1995 publiceret to artikler om emnet, som ikke er skrevet af [x]. 
Fra [X]s artikler 1987 - 1995, der alle er illustreret med en række tekniske tegninger, skitser, beregninger, kurver over måle-resultater mv., kan refereres: 

1) Artikel i "Zuckerindustrie" skrevet i 1987 sammen med J. Borreskov, D.K. Dinesen og R.F. Madsen om "Beet Pulp Drying in Superheated Steam under Pressure". Af artiklen fremgik bl.a.: 

"Introduction 

Since 1973, energy prices have been an incentive to develop new and less Energy-consuming processes. Also the intensified requirements for a reduction of air pollution have encouraged the development of new technologies. 

Traditional drum driers for the drying of beet pulp require about 1/3 of the energy needed by a sugar factory if it has to dry all the beet pulp. The air pollution of drum driers is quite considerable, with regard to both the emission of solids and foul smelling gases. During the last few years many companies have therefore been working on new processes.

For quite a few years now, DDS has been working on the development of a new drying method. By this method, drying takes place in a fluidized bed with superheated steam as the bearing medium. After elaborate laboratory experiments, a pilot plant with an evaporation capacity of 1 ton of water per hour (1 t/h) was set up in 1983. In 1985, the prototype of a factory-scale 
plant was put into operation at Stege Sugar Factory, Denmark. 
The new method offers 3 big advantages: 
- less energy consumption, 
- no pollution of the environment, 
- improved product quality. 
... 

After a great many measurements and examinations, enough experience had been gained to build a prototype of full factory scale. In this plant, the superheater and the blower were built into a pressure vessel together with the fluid bed. 
... 

In 1985, the construction of the system at Stege Sugar Factory cost 12.8 million DKK, inclusive of building, conveyors, steam tubes and erection. 
..." 


2) Artikel i "Zuckerindustrie" 1989 om "Energy Savings by Evaporating Drying of Pressed Pulp", hvoraf bl.a. fremgik, at " The DDS dryer has been further improved as regards capacity and reliability". 

3) Artikel i "Zuckerindustrie" 1990 om "New experiences with the DDS evaporation dryer", hvoraf bl.a. fremgik: 

"This paper reports on the performance and technical improvement of a DDS evaporation dryer of which a commercial-scale model is being installed. 
... 
C Weiterentwicklung des Trockners Die Trocknungsanlage in Stege ist laufend weiterentwickelt worden. Die wichtigste Verbesserungen sind: 

1. Direkte Brüdenanwendung
... 
2. Anpassung der Verweilzeit 
... 
3. Neue Bodenplattenkonstruktion in den Zellen 
... 
4. Rückmischung von Zelle 2 zu Zelle 1
... 
5. Verbesserung der Zellenradschleuse 

..."  

4) En artikel, udarbejdet til brug for en konference i Montreal, Canada, i 1992 om "Pressurized Drying in a Fluid Bed with Steam", havde følgende overskrifter: 

"... 
INTRODUCTION
... 
This paper describes the development over 10 years through basic laboratory tests, and studies of the implemented process elements in pilot plants before the final design of a full scale fluid bed dryer. The apparatus was designed to dry beet pulp, but is also applicable for the drying of other wet particles. 
... 
LABORATORY TESTS
... 
PILOT PLANT
... 
INDUSTRIAL SCALE PLANT
... 
OPERATING RESULTS
... 
APPLICATION TO OTHER PRODUCTS
... 
CONCLUSION
..." 

5) Af en artikel i "International Sugar Journal" fra 1992 fremgik det bl.a.: 

"... 
The further development of the steam dryer is handled by NIRO, a company in the DANISCO Group. NIRO-DDS, a subsidiary of NIRO, is responsible for marketing the DDS steam dryer to the international sugar industry. The rising market demand for non-polluting technologies and processes has also been felt in NIRO-DDS, which has received numerous enquiries and already 
concluded five contracts for DDS steam dryers." 

6) Af en artikel i "Zuckerindustrie" i 1995 fremgik bl.a.: 

"... 
Today 11 driers are installed in European sugar factories. 
... 
Over the last 4 years, further development have made the drier more reliable and the capacity has been increased. 
... 
Introduction

At the 1987 CITS conference in Ferrara, Italy, the steam drier developed in Denmark was presented to the public for the first time. This method and its possibilities to save energy and avoid environmental pollution at this time  immediately attracted the attention of the sugar industry. The plant in Denmark was visited by many interested parties. Among them were 
representatives of the Nangis sugar factory in France, who visited Denmark in 1989. Shortly afterwards, a contract was drawm up, and the first drier was exported from Denmark for the 1990 campaign. 
...
Further developments in the last four years

4.1 Fan 
... 
4.2 Additional heating surfaces
... 
4.3 New design of the cell 
... 
4.4 Sieve bottoms 
... 
4.5 Rotary valves 
..." 

I 1990 overdrog DDS (Danisco A/S) en række aktiviteter til Niro, herunder alle ejendoms- og immaterielle rettigheder til damptørringsanlæg, som efter 1981 var udviklet på Stege Sukkerfabrik. [X] blev ansat i Niro med virkning fra den 1. juni 1990. Parterne er enige om, at en samtidig aftalt konkurrenceklausul ikke har betydning for nærværende sag. 

I februar 1990 blev det første damptørringsanlæg afsat, og kontrakten blev afviklet af [X] i regi af DDS. 

I de følgende år leverede Niro en række damptørringsanlæg. I 1995 var der solgt i alt 13 stk., inkl. det omtalte første anlæg. Niro forsøgte løbende at udvikle anlægget, således som det bl.a. er beskrevet af [X] i de omtalte artikler og foredrag. Niro forsøgte også at udvikle anlægget til tørring af andre produkter, som f.eks. bark, flis, pilekviste, biologisk slam mv. Disse udviklingsbestræbelser gav anledning til forskellige problemer, bl.a. mht. styringen af de forskellige materialers bevægelse i damptørreren. 

Den 29. august 1996 blev der afholdt et møde hos Niro om videreudvikling med hensyn til bark/flis tørring. [X] deltog i mødet, hvor der bl.a. blev rejst spørgsmål om, hvorvidt cellevægge, skråflader og skråflade-ledeskinner kunne undværes, om der kunne laves større åbninger, færre cellevægge, om "næsen" kunne undværes, om der kunne designes en anden transport for de fineste partikler, og om skråfladerne kunne konstrueres enklere. I 1996 blev der også udarbejdet forsøgsrapporter vedrørende piletræ, og den 17. september 1996 afgav Niro en statusrapport for tørring af piletræ til forgasningsanlæg, indeholdende resultater af laboratorietests og fluidiseringstests. 

I et brev dateret "påsken 1997 " og mærket "fortroligt" beskrev [X] overfor ledelsen i Niro en række problemer med damptørrerens teknik, udvikling, driftssikkerhed, markedsføring og virksomhedens organisation. 

Den 30. juni 1997 blev [X] afskediget og fritstillet. Af opsigelsesskrivelse fremgår blandt andet: 

"I henhold til samtale bekræftes det hermed, at vi p.g.a. indskrænkning af damptørreaktiviteter og skrinlæggelse af nyudvikling, er nødsaget til at afskedige dig pr. 30. juni 1997. Som følge af din anciennitet er dit opsigelsesvarsel 6 måneder + 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven. 

Du er pr. 1. juli 1997 fritstillet til at søge andet arbejde. Du vil frem til den 31. december 1997 modtage din månedlige gage samt pensionsbidrag. 
... 
Vi beklager meget, at vort samarbejde ophører og ønsker dig held og lykke fremover. 
..." 

[X] forlod Niro i umiddelbar forlængelse af opsigelsen. Hans samlede løntilgodehavende inkl. fratrædelsesgodtgørelse blev stillet ham til disposition den 31. juli 1997. 

Af et brev af 28. juli 1997 fra Niro til [X] fremgår: 

"Som du nok kan regne ud, er jeg blevet sat til at ordne de ting og arkiver, som du lod stå på dit kontor. 

Her er jeg stødt på det problem, at mapperne til Stege-tørreren, der står i reolen bag din stol, tilsyneladende ikke er komplet, idet jeg kan finde 
Mapperne 3C 3D 3E 

Mapperne 4A 4B 
Mappe 


Men ikke de øvrige numre, der tilsyneladende skal være der ifølge nummerrækkefølgen.

Hvis du ved, hvor jeg kan finde dem, eller hvem der har lånt dem, bedes du venligst lade mig det vide, da der er nogen der savner dem. ..." 

Den 2. september 1997 afleverede [X] "Udkast til Eksklusiv licensaftale" til Niros daværende administrerende direktør, Arne Skjold Petersen. Af aftaleudkastet fremgår bl.a.: 

"... 
Baggrund.
Den i 80´erne hos Danisco udviklede damptørrer blev i 90´erne solgt og videreudviklet af NIRO A/S. Salget er imidlertid stagneret og [x] er ikke mere ansat hos NIRO A/S. [X] har ønsker om fortsat at arbejde med denne damptørrer. Nærværende aftale har til formål at gøre det muligt på basis af de patenter og tegninger mm, der eksisterer hos NIRO A/S mod betaling af licens. 
... 

2) Definition af den omhandlede teknologi 
Denne aftale omhandler den damptørringsteknologi som er beskyttet af Europa patenterne nr 153704, 537263 og 537262 og tilsvarende patenter world wide. 

3) Geografisk område 
Nærværende aftale vedrører damptørringsanlæg, der installeres world wide. 

4) Tegninger mm 
NIRO overdrager til ASJ retten til at anvende eksisterende patenter. 

NIRO overdrager seneste version af tegninger og teknisk dokumentation eller tidligere versioner, hvis dette måtte være ønsket af ASJ. 
... 
6) Producent og slutbruger / licens 
ASJ kan frit vælge procucent (-er), og hverken producent eller slutbruger skal betale licens til NIRO for fremstilling og anvendelse. 

7) Eksklusivitet 
ASJ overdrages den eksklusive ret til at anvende patenter og tegninger mm. NIRO må ikke overdrage nogen form for licens eller know how om damptørreren til andre end ASJ. 

8) Licens 
ASJ betaler en samlet licens på i alt 5 mill DKK (fem millioner DKK) som forfalder i form af en licens på 1 % (én procent) af ex works prisen for hver tørrer, der bygges af ASJ eller ved ASJ"s medvirken indtil 5 mill DKK er betalt..." 

Den 10. - 12. september 1997 deltog [X] i en konference (ZAG-konference) i Bad Harzburg i Tyskland, hvor han var inviteret af sukkerindustrien til at holde foredrag om damptørreteknologien. Af [X]s rapport fra konferencen, som han den 14. september 2997 sendte til administrerende direktør [x]Skjold Petersen, fremgik det bl.a.: 

"... 
Neumann, som var organisator af denne interne konference, havde inviteret mig til at holde foredrag... 
... 
I juli meddelte jeg Neumann, at jeg ikke mere var ansat i NIRO A/S, men han ønskede at det var mig der kom og holdt foredraget. Det er meddelt NIRO (ASP) ved møderne 2/7 og 2/9 97. 
... 
I mødet deltog samtlige ingeniører fra ZAG samt indkøbschef og chefer for kontakt til roedyrkerne. Der Vorstand var repræsenteret... Udover mig var der "udefra" inviteret Gerald Reuter, Verein Der Zuckerindustrie. 

Mit foredrag vakte som sædvanlig stor interesse med mange spørgsmål bagefter..." 

Af et brev af 13. oktober 1997 fra direktør [x]Skjold Petersen til [x] fremgår følgende: 

"Tak for din rapport fra din deltagelse i ZAG's interne konference, som vi har læst med interesse. 

Ligeledes tak for dine forslag til samarbejdsaftale, enten i form af kommissions- eller licensaftale. 

Vi må desværre meddele dig, at sådanne aftaler ikke er forenelige med vore øjeblikkelige planer vedrørende damptørreren. 

Derimod er vi indstillet på et samarbejde fra sag til sag, som kunne være assistance ved konferencer og introduktion hos nye kunder. 

Vi vil kontakte dig, når behovet opstår." 

Den 26. september 1997 havde Niro sendt en anbefaling, betegnet "tjenesteattest", til [X]. Anbefalingen, der var udarbejdet af Steen Winkler og Raman Madhok hos Niro, var sålydende: 

"Tjenesteattest 


Hermed bekræftes det, at [X] har været ansat i Niro A/S fra den 1. juni 1990 til den 01. juli 1997.

AES kom til Niro A/S fra De Danske Sukkerfabrikker (DDS), Niro A/S daværende moderselskab, hvor [X] som leder af en 
projektgruppe havde forestået udviklingen af et apparat til tørring af sukkeraffald ved hjælp af overhedet damp, også benævnt som en damptørrer. Projektet nød efterfølgende stor anerkendelse på grund af apparatets miljøvenlige og energibesparende egenskaber. 

Hos Niro A/S fortsatte [X] med videreudviklingen af apparatet, idet han virkede som inspirator for en gruppe medarbejdere. Han var ligeledes aktiv i markedsføringen og deltog i talrige konferencer i ind- og udland, ofte som foredragsholder. 

I årenes løb har vi lært [X] at kende som en meget innovativ person. Han arbejder med stor udholdenhed ved opgaver med 
problemløsning og nyder støtte af sin store ingeniørmæssige forståelse og bredde. 

[X] er behagelig og omgængelig i omgang med kollegaer og foresatte." 

I oktober 1997 indgik [X] konsulentaftaler med nogle af de sukkerfabrikker, som ejede de af Niro solgte og opstillede damptørringsanlæg. [x] skulle for sine ydelser, der var nærmere angivet i en liste, honoreres med et fast årligt beløb. Der er fremlagt eksempler på to aftaler, indgået med virksomhederne i henholdsvis Cagny og Nangis i Frankrig. Der er endvidere fremlagt to ordrer af 28. oktober 1997 og 24. marts 1998 fra virksomheden i Cagny, der bl.a. afgiver bestilling på rådgivningsarbejde med henblik på optimering af damptørreanlægget. 

I en senere erklæring (30. oktober 2002) har virksomheden i Nangis beskrevet samarbejdet med [X] og [y] således: 

"We shall herby confirm that [X] since the campaign 1997 and later [Y] has assisted us by consulting and [y] also by 
delivery of parts for improving the performance of the steamdryer. 

The capacity of the sugar factory has gone up over the latest years and the need for drying beet pulp has increased. We had therefore a need for improvement the capacity of the dryer. In 1998 the dust separation was rebuilt to a complete new design, and the fan motors was exchanged to larger motors. In 1999 the dust separation was tuned by further modifications, and [y] supplied a complete new fluid bed bottom with a curved form. In order to make the dryer operating well at high capacity 
with steady flows in and out, we found that the dividing of the dryer in high verticial cells was a hindrance, so we have gradually over the last 2 years removed essentially parts of the cell walls. This year we have also introduced an automatic control system for the rotary valves. 

In this way we have had the profit of the most competent assistance of [x]and [y] and thereby improved the performance of the dryer from about 23 t/h water evaporation to 30 t/h if supplied by 25 bar g steam." 

I et senere brev (21. november 2002), stilet til [X], har virksomheden i Cagny beskrevet samarbejdet med [X] og [y] således (dansk oversættelse): 

"Damptørreren var installeret i 1992 af NIRO DDS. Fra 1992 til 1997 har vi mødt adskillige problemer med driftsikkerheden. I 1997 har vi underskrevet en kontrakt om teknisk assistance med [X], derpå med firmaet [Y] siden Oktober 1998. 

Dette partnerskab har gjort det muligt for os i høj grad at forbedre funktionen af tørreren. 

Efter ændring af fordeling af dampen i tørreren og forbedringen af støvskilningen, er fluid bedden blevet særdeles stabil. 

Ændringerne på indgangsslusen har gjort denne driftsikker, og vi har ikke konstateret slid på tilspændingsblokkene i de sidste to kampagner. 

En rotor med 10 kamre på udgangsslusen og nye tilspændingsblokke er ligeledes installeret. 

I tre kampagner i træk har vi konstateret en driftsikkerhed af tørreren på over 98 %. 

På basis af dette samarbejde kan vi samstemmende sige, at Hr. [x] såvel som firmaet [Y] er kompetente og erf[x]i emnet damptørring af roepulp." 

Af en af [X] udarbejdet redegørelse "Udvikling af damptørringsteknologien 1997 ­ 2002" fremgår bl.a.: 

"Eksempler på udviklingen af tørreren.

... Cagny, France. 
Tørreren blev iagttaget i kampagnen 1997. Der var tre problemer. ... Tørreren blev inspiceret efter kampagnen den 18. februar 1998... Støvudskilningen blev opmålt, genkalkuleret og ændret. Trykfordelingen i tørreren blev opmålt første gang den 1. september 1998... På basis af resultaterne herfra og erfaringerne i kampagnen 1998 viste det sig nødvendigt allerede i kampagnen 1998 at levere nye hulplader til en midlertidig forbedring... I 1999 blev der leveret en komplet ny fluid bed 
bund. Efter [y]'s koncept. Der blev indført jet-effekt og de første trin i retning af en krum bund blev gennemført. Samarbejdet med fabrikken fortsætter. I år 2000 blev der leveret en 10-cellet rotor. Det 10-celede design er baseret på nytænkning på den opgave, det er, at bringe partikelformet materiale ud fra et tryksystem med damp. Niro leverancer var næsten alle baseret på den 3-cellede rotor, som kom fra papirindustrien... Den nye 10-cellede rotor fra [y] har et nyt design af kammeret, som sikrer mere end en fordobling af levetiden for såvel rotor som slidbakkerne... Denne rotor er til dato leveret til 5 fabrikker. 
... 
... Nangis, Frankrig. 
I kampagnen 1997 begyndte samarbejdet med [X] som konsulent... Tørreren havde hidtil arbejdet med moderat kapacitet, men nu kunne man forudse, at der var et behov på vej for at bringe tørreren op til en forhøjet kapacitet... Måden at opnå dette på var en gradvis ombygning af tørreren til det, som var patenteret af [X]... I 1998 blev motorkraften på hovedventilatoren forøget fra knap 700 til 900 kW. De stationære skovle efter ventilatoren blev ombygget. Den største ændring i tørreren var den nye støvudskilning udformet som det nye patent. Støvudskilningen blev fremstillet i Frankrig efter tegninger fra [x]. I 1999 blev hele fluidbed-bunden udskiftet til den nye udformning med krum bund og jet-effekt. Den nye fluidbed blev leveret fra Danmark... Trykfordelingen i tørreren under cirkulering af luft blev hvert år målt og resultaterne herfra sammenholdt med målinger under drift i kampagnen...

I år 2000 blev arbejdet indledt med at fjerne væsentlige dele af cellevæggene og erstatte med ledeplader, således om beskrevet i [x] første patent fra 1998... I 2002 blev sluserne forbedrede med et nyt styresystem og [y]'s 10-cellede rotor med tilhørende forstærkede og specielt varmebehandlede bakker. 
..." 

[X] rettede i en telefax af 17. oktober 1997 henvendelse til en græsk sukkervirksomhed, Hellenic Sugar. Skrivelsen, der var stilet til professor Pascal Christodoulou, var sålydende: 

" Dear Pascal. 

Thank you for our pleasant telephone conversation of today. Since our enjoyable "rendez-vous" in Paris and Nangis this summer I have left NIRO A/S, and have started to work on my own. I am now assisting the factories that has steam dryers already. I do also do studies for sugar factories in general, especially on optimizing the energy system. 

I understand from our telephone conversation of today, that steamdrying is not actual in Greece today. Among other reasons also because the price on the dryed pulp pellets has been reduced from 38 to 30 D per kg. But I also understand, that you find, that steamdrying is the right technology and therefore will be installed in the future in Greece. Please contact me when it 
starts to be actual.

It has always been a pleasure to discuss energy with you. I do hope we shall have many discussions in the future." 


Af en telefax, dateret 20. oktober 1997, fra den svenske virksomhed og ejer af damptørreanlæg, Södra Cell, fremgår, at [X] har haft kontakt til virksomheden om damptørreren. Som reaktion på telefaxen sendte Niro, Steen Winkler, den 21. oktober 1997 en telefax til Södra Cell, hvoraf bl.a. fremgår: 

"Vi har forstået, at udtalelser fra [X] har skabt usikkerhed for så vidt angår Niro's rolle omkring damptørreren. 

Vi kan derfor oplyse, at [x]'s ansættelse hos Niro A/S blev bragt til ophør i juli 1997, og at han ikke længere har nogen tilknytning til selskabet. 

Det er endvidere ikke korrekt, at Niro har nedlagt og overgivet udviklingen af tørreren til [x]. 

Bortset fra [x], har vi stadig vor stab af gode ingeniører til rådighed for vore damptørrerkunder, og vi vil fortsætte, ikke blot markedsføringen, men også vor optimering af apparater og koncepter desangående. 

Alle rettigheder, patenter etc. er fortsat og uændret Niro's ejendom. 
..." 

Af en skrivelse fra Niro til Södra Cell, ligeledes dateret den 21. oktober 1997 vedrørende en forestående konference om damptørringsanlæg i Anklam i Tyskland den 12.- - 13. november 1997, fremgår bl.a.: 

"... 
When looking through the list of participants you will notice that Mr. A. [x] as usual is on the list, but this time not as a representative of Niro A/S. 

To avoid misunderstandings we feel it is necessary to inform you, that Mr. [x] now is independent and has no working relations with Niro A/S anymore. 

Furthermore we would like to stress, that Niro of course will continue our very good relations with your company and that marketing and further improvements to the concepts will continue without any break with our experienced staff. 
..."

Niro rettede i en telefax af 19. november 1997 også henvendelse til Hellenic Sugar, Grækenland, att.: P. Christodoulou. Henvendelsen var af lignende karakter som Niros telefax til Södra Cell af 21. oktober 1997. 

Den 12.-13. november 1997 deltog [X] i den nævnte konference i Anklam i Tyskland. Ifølge dagsordenens pkt. 5 skulle [X] stå for "Brief information ... about his future." Niros repræsentanter skulle ifølge dagsordenens pkt. 4 give "Information ... about further developments and comment on the problems.". 

I en telefax af 19. december 1997 rettede Dietrich Bosse fra den tyske virksomhed BMA henvendelse til [X] med oplysning om, at teknisk chef Mark Suhr fra den amerikanske virksomhed Southern Minnesota Sugar Group agtede at tage kontakt til ham om et damptørreprojekt. 

Den 9. januar 1998 indgav [X] en patentansøgning vedrørende "fremgangsmåde og apparat til fjernelse af væske fra partikelformet materiale". Af ansøgningen fremgik bl.a., at "Der findes andre kendte metoder og apparater til tørring i overhedet damp. Disse afviger imidlertid væsentligt fra nærværende metode." Korrektioner til patentansøgningen blev indgivet den 7. maj 1998 og den 2. oktober 1998. Efterfølgende opnåede [X] europæisk, amerikansk og danske patenter. 

Af konklusionen i en erklæring af 11. februar 1998 fra en tysk patentagent, Gramm, Lins & Partner, fremgår, at [X]s patentansøgning efter firmaets opfattelse ikke krænker Niros patenter (EP 0 153 704 B1 og EP 0 537 262 B1).

[X] indgik i foråret 1998 yderligere service- og rådgivningsaftaler med virksomheder med damptørrere fra Niro og foretog i tiden herefter inspektioner, målinger mv. af anlæg i drift og gennemførte optimeringer og ombygninger af anlæggene. 

Den 11. - 12. marts 1998 deltog [X] (dagsordenspunkt 2) og repræsentanter fra Niro (dagsordenspunkt 3) i en konference for damptørrerejere i Miranda de Ebro, Spanien. Den trykte dagsorden blev afsluttet med følgende tekst:

"Die Tagesordnungspunkte 2 und 3 finden auf Wunsch der Referenten gegebenenfalls jeweils ohne die Beteiligung des "Wettbewerbers" statt." 

I en skrivelse af 17. marts 1998 rettede [X] henvendelse til Niro. Skrivelsen, der var stilet til administrerende direktør Jean Peronard, var sålydende: 

"Vedr. eventuel overtagelse af damptørringsteknologien. 

Kære 
Jean 

Tillykke med din udnævnelse. Det blev mig bekendt i sidste uge, hvor jeg jo var sammen med damptørringsgruppen i Miranda i Spanien. 

Jeg havde d. 2. september 1997 et møde med [x]Skjold Petersen, hvor jeg blandt andet forelagde et forslag til teknologiovertagelse i form af hvad jeg kaldte en licensaftale. Det var en "teknologiovertagelse på afbetaling". ASP ønskede flere penge up front og det var jeg villig til at se på. Men alligevel blev svaret dengang, at det for tiden ikke var foreneligt med 
NIRO´s planer at sælge teknologien. Men hvis det skulle blive aktuelt vil jeg få mulighed for at købe teknologien før den sælges til anden side ­ i så fald til den pris man kan få hos anden køber. 

Jeg skriver naturligvis, fordi jeg gerne vil sikre mig, at min aftale med Arne Skjold Petersen ikke bliver glemt. Jeg håber at høre fra jer, hvis der er nyt i denne sag." 

Jean Peronard besvarede henvendelsen i sålydende skrivelse af 19. maj 1998: 

"Kære Arne, 

Under henvisning til dit brev af 17. marts 1998 samt til vores seneste telefonsamtale har jeg nu bedt Vibeke gennemgå vores arkiver for at se, om vi kunne finde noget skriftligt vedrørende de forslag, du nævner. 

Desværre ser det ikke ud til, at vi har noget som helst, så jeg vil bede dig fremsende en kopi af eventuelle aftaler, du har truffet med Arne Skjold Petersen. Jeg beklager meget, at det ikke er lykkedes os at finde frem til dem, men [x]ryddede ret kraftigt op på sit kontor, da han rejste. 

Lad mig høre fra dig." 

I et forløb frem til foråret 1998 forhandlede Niro med Southern Minnesota Beet Sugar Cooperative (SMBSC), USA, om salg af 2 damptørringsanlæg. 

I en telefax af 31. marts 1998 fra Niro, Steen Winkler, til SMBSC hedder det bl.a.:  

"From two independent sources we have information that a US-based company by the name of Dakota Engineering offers or will offer you a Pressurized Steam Dryer. The concept offered is, still according to our sources, said to be based on technological solutions placed at disposal by a former Niro employee, Mr [X]. 

We know that we live in a competitive world, but in order to avoid any inconveniences, we kindly draw your attention to the fact that all rights, patents, etc. ... which are related to Niro's Steam Dryer, are the property of Niro A/S, which you should know in case other information in this respect may be available to you. 
..." 

En telefax med en tekst af tilsvarende indhold blev den 3. april 1998 sendt til Dakota Machine Tool Company, USA. 

Af en telefax af 3. april 1998 fra Niro, Visti Andersson, til Mark Suhr, SMBSC, fremgår følgende: 

"Dear Mark 

It was a pleasure to meet you again and discuss the dryer project in more details. 

We have now reviewed the most recent updated prices from our potential subsuppliers and find that our price can be reduced considerably, of course also the Dollar exchange rate is a help today. 

We take pleasure in sending you the revised quotation in full, where discussed points are taken care of..." 

I det vedlagte kontraktudkast var prisen anført til 9.610.000 USD. Den 7. april 1998 indgik Niro og SMBSC mundtlig aftale om køb af de 2 damptørreanlæg til en samlet pris på 9.310.000 USD. 

Om forhandlingsforløbet fremgår det af en redegørelse (udateret) fra Steen Winkler, Niro, bl.a.: 

"... 
Nærværende redegørelse omfatter perioden umiddelbart op til og med d. 7. april 1998, hvor vi modtog en mundtlig ordre fra SMBSC. Inden da havde vi haft al mulig grund til at formode, at vi var ene på markedet, idet der ikke var andre leverandører af damptørrere, samt at vi i øvrigt havde 10 stk. referenceanlæg kørende hos andre sukkerfabrikker.

16. marts 1998. Internt notat (mail) fra Niro´s økonomidirektør, Hr. Henrik Simonsen, som taler om, at prisen på dette tidspunkt er DKK 72.310.000, eller USD 10.792.537... 

I perioden mellem d. 23. og 27. marts får vi underretninger om, at  [x] samarbejder med et amerikansk selskab, Dakota Engineering / Dakota Machine, med det formål at tilbyde de to damptørrere til SMBSC. Vi har nu en konkurrent på projektet og reagerer bl.a. ved d. 31. marts 1998 at sende en fax til SMBSC... 

Som følge af den usikkerhed der opstår ved [x]s introduktion som konkurrent, beslutter vi os at give et betydeligt prisafslag, hvilket bliver meddelt i fax af 3. april 1998... Den nye pris på USD 9.610.000 fremgår af tilbud nr. 320-904-2, som fremsendes til SMBSC med ovennævnte fax... 

Ved en forhandling pr. telefon d. 7. april 1998 modtager vi en mundtlig ordre baseret på ovennævnte tilbud og en pris af USD 9.310.000... 

Prisen, set fra kundens side, er på 3 uger således reduceret fra USD 10.792.537 til USD 9.310.000, hvilket skal henføres til [x]" 

Af det i redegørelsen omtalte interne notat af 16. marts 1998 fra økonomidirektør Henrik Simonsen fremgår det bl.a.: 
"... 
Jeg har den 16. marts 1998 talt med VA om USD/DKK problematik på Southern Minnesota Beet ... og nævnt følgende: 

VA's krydskurs på 6,7 (DKK/US)/72.310.000 = USD 10.792.537, hvilket skal sammenholdes med dagens kurs 6.95/72.310 = 10.404.316. 
... 
Jeg har talt med VA og foreslået at frem for at tale om USD/DKK kursudsvingene ­ så skal prisen fastholdes på 6.70 niveauet (USD 10.792.537) og eventuelle reduktioner fra de amerikanske underleverandører skal modregnes i denne pris i USD... 
... 
Omvendt, hvis I kan holde den eksisterende kontraktpris baseret på DKK/USD 6.70 vil det kunne give Niro en gevinst... 
..." 

Om forhandlingsforløbet fremgår det endvidere af en redegørelse fra Mark Suhr, SMBSC, modtaget hos advokat Hans Henrik Skjødt den 21. marts 2003, bl.a.: 

"To Whom It May Concern: 

I have received notice that there has been comments and statements made in relation to Mr. [X] and Southern Minnesota Beet Sugar Co-op that concern me. I was a Vice-President and officer of the cooperative from 1996 to 2002. The following is the relationship that existed and the development of that relationship with Mr. [x]. 

... it became clear the fluidized steam dryer had potentially superior operating and environmental advantages over a straight direct-fired dryer... 

We checked with several U.S. suppliers of similar drying technology and were not comfortable with their knowledge concerning our requirements. I knew of [x], a respected expert on fluidized steam drying, from many papers he published on the subject... I discovered he was no longer employed with Niro, the sole supplier of the steam fluidized dryer for sugar beet pulp and therefore might be available to help us. ... With the help of BMA, in particular Mr. Bosse, we were finally successful in contacting him shortly before Christmas, 1997. He was independent and was available to consult with SMBSC. We agreed during the phone conversation to a site visit of our facility in Renville, Minnesota. The visit was to evaluate and provide technical knowledge concerning the reliability of the steam drying technology, operating this type of drying equipment over our long campaign, and suitability using this technology with respect to the variability of our pulp in both dry substance and size distribution. The mid-January site visit proved valuable and [x] was considered critical in providing his technical knowledge to the many unanswered technical questions concerning the potential use of the steam drying technology in our facility. Therefore we needed [x]'s independent evaluation and knowledge for completing the evaluation that steam drying was technically viable for us. Help in negotiating the commercial terms or economical evaluation were not part of his supply. We were 
aggressively pursuing two methods of beet pulp drying that provided the best overall long term needs of the cooperative that was independent of the technical services we required from [x]. 

The cost structure of steam drying beet pulp had to make economic sense compared to a gas-fired turbine generator ... Both technologies offered positive improvements to our operation. Additionally the cost structure of the installations of the fluidized steam dryers into the European beet sugar facilities was generally known... From my investigations and evaluations, I fixed a price of $9 to 9.3 million dollars that allowed the selection of the steam dryer over any other option. This was the highest price I could agree to because of the improved environmental results. Without this environmental benefit, the reliability of the steam drying technology as well as the loss of co-generation of electricity would have lowered my acceptable upper price limit. 

During the course of the evaluation and equipment selection process, we understood [x] applied for a patent on a new steam dryer. It was my understanding this was not an infringement on the patented steam dryer from Niro. Dakota Machine, Inc, was a respected fabrication and equipment supply company that I informed about this development for their evaluation. We did not receive a bid from them. Assuming the bid price would be below our threshold of $9.0 to 9.3 million dollars, it would still not have received serious consideration. Niro made clear to us they would aggressively protect their patent thus increasing the risk of unacceptable delays regardless of the legal conclusions concerning infringement.

The only price negotiation on steam fluidized drying was between Niro and SMBSC. Both SMBSC and Niro negotiated to a satisfactory price and scope of delivery that was accepted, signed and approved by both companies' representatives. Niro had not sold a steam fluidized dryer for several years and certain beet sugar factories with this technology expressed concern over their technical understanding and commitment to the industry. This did create concern. However with [x] under contract to help in the overall design, start-up and operation we were comfortable that sufficient support was in place. We disclosed to Niro that we had Mr. [X] under contract for these reasons. Niro placed no objection with us over this arrangement but did state they would also properly support us. ..." 

Om SMBSC's køb af de to anlæg er der endelig fremlagt sålydende erklæring af 5. maj 2003 fra Dakota Machine Inc. (DMI): 

"RE: Meeting between [X] and Dakota Machine Inc. (DMI) 

To Whom It May Concern, 

Early in March 1998 conversations began between DMI and [x] on April 15, 1998 [X] met with representatives of DMI at the DMI offices in West Fargo, ND. Those present were [x], Don Moen, Mike Hohl, as well as other members of the DMI staff. 

The purpose of the meeting was to explore the possible opportunity of DMI working with [X] to secure a steam dryer project with the Southern Minnesota Sugar Cooperative (SMSC). The discussions centered around estimating costs and schedules for DMI to fabricate two steam dryers based on [x]´s technology. 

Upon a direct inquiry, [x] assured DMI that his specific steam dryer technology did not infringe on any other companies´ intellectual property rights. 

Later that week, either on April 16 or April 17, 1998, [x], Don Moen and Mike Hohl met with Mark Suhr of SMSC at Renville, Minnesota. Mr. Suhr indicated that Niro had been given the contract for the project." 

[Y] blev stiftet 15. oktober 1998, og de aktiviteter, som [X] havde udført i eget navn, fortsatte gennem selskabet. 

Den 10. februar 1999 og nogle dage frem deltog [X] i en konference i Orlando i Florida, USA (ASSBT konference), hvor også Niro var repræsenteret. På konferencen fremlagde [X] en fire siders brochure som en folder i A4-format med tekniske tegninger, kurver og skemaer over ydelser og dimensioner, hvor en damptørrer markedsføres af [y]. Det fremgår af brochuren, at damptørreren er "Based on a new patent", og at den "... offers some 40 % more capacity cost-free." Af brochureteksten fremgår endvidere, at "[Y] is founded by [x]

[x], who is the inventor of the pressurised fluid bed drying of beet pulp back in 1981, since then he has been in charge of its development. The technology and [X] has been awarded various prizes." 

I et udateret brev, efter det oplyste fra februar/marts 1999, fra [X] til en tysk virksomhed med damptørringsanlæg fremgår bl.a.: 

"Jetzt läuft Ihrer Vertrag mit NIRO nicht mehr. Es lohnt sich für Sie nicht zu verlängern. Für Sie wäre es besser selbst in Ersatzteile zu investieren. Ein Minimum wäre ein Rotor und Backen (4 Stück) für Eintritt- und Austrittsschleuse. Der Eintrittsscheluserotor kann in Notfall in die Austrittsscheluse montiert sein. 

Ich muss natürlich ein Unterlieferant haben für Panzerungen Ersatzteile und Neuanlagen. Ich bin dabei mögliche zu besuchen, und will dann bald ein auswählen. Dieselbe Firma will dann auch Sie bedienen können und mit meiner Unterstützung kann man den Qualität und die Weiterenentwicklung sichern. Falls Sie interessiert sind will ich Sie darüber informieren. 
..." 

Af et referat fra konferencen i Orlando, Florida, udarbejdet af Visti Andersson fra Niro den 15. marts 1999, fremgår bl.a.: 

"Ved receptionen den 10. februar møder jeg Mark Suhr, SMBSC, der ... fortæller ..., at AES [[X]] også deltager ..., og at han har fået et foredrag presset ind, men det vil omhandle energisituationen i en sukkerfabrik, mere end ... damptørring. "he says it is very important for him, and he is very persistent, as you know." 

Jeg kan ikke andet end sige ok. ... 

Lidt senere møder jeg også AES, som ikke generer sig for at komme hen og blande sig i mine samtaler med potentielle kunder. 

AES foredrag fulgte i store træk hans egen brochure. Af foredraget kan citeres ­ "the new dryer has 25 % more steam in circulation, possible by redesign. It has 40 % more capacity for the same price. 
... 
AES nævner ikke, hvad han sammenligner med. 

Mit foredrag holder jeg to timer senere i samme forum. Modtagelsen var meget positiv "... men AES skaber forvirring", så meget, at nogle tilhørere troede, "at AES foredrag var Niro's, også fordi ligheden med Niro's tørrer kan siges at være slående." 

AES gør Niro's position svagere, lyder en anden bemærkning efter foredraget. 

Don Moen, president og Mike Hohl, vice president, Dakota Machine nævner til mig, at AES's tørrer ligger for tæt på Niro's design. ­ Under SMBSC's søgen efter tørringsteknologi var AES hos Dakota Machine for at få dem til at være fremstiller. ­ "but you have so strong patents". 
... 
AES forsøger hårdt at få min potentielle kunde, Amalgamated Sugar, i tale. Henter også oplysninger til brug i samtalerne om en tromletørrer, Promill, hos Dakota Machine, der overfor mig udtrykker, at de er meget pikeret over hans henvendelser. 

Min konklusion: Det har været meget frustrerende at have en konkurrent og desuden tidligere kollega gående rundt med det samme produkt og med naturlig anbefaling af eget produkt, men også en talen ned om Niro's produkt. 

Uanset om han sælger sit produkt eller ikke, vil det påvirke markedet negativt, således at Niro's indtjening vil blive reduceret på de næste kontrakter, vi indgår." 

Efter konferencen modtog [X] den 16. marts 1999 en telefax fra det engelske firma Engineering & Consultancy Services, hvoraf bl.a. fremgår: 

"... 
Dear [x], 
It was with great interest that I read a copy of your company's brochure for equipment to steam dry beet pulp which was distributed at the recent ASSBT Conference in Florida. 
... 
Clearly in the Eastern European situation, it is imperative to have a system which is the most cost effective, and I would be most interested in receiving more information on the [y]ApS system. In particular, the areas which are of specific interest to me are: 
..." 

[X] besvarede henvendelsen i en telefax af 19. marts 1999, hvoraf bl.a. fremgår: 

"... In 1997 we decided to split and I founded [Y]. I wanted to market a better dryer based on a new and independent patent. NIRO can still sell the old model based on my old patent, and it was agreed, that they do no further development. 

The [y] steamdryer [offers] the same advantages as the old concerning environment and energy saving. But the new design has increased the capacity, reduced the height, and reduced the price. The new dryer has roughly 40% capacity for the same price. This is of course important in a feasibility study 
...

The main advantage by [y] compared to NIRO dryer is larger capacity and lower price. Further is the competence for trouble shooting and consulting in [y]. If the same money is spent on a given need for evaporation, the increased capacity can be turned into a need for lower steam pressure on the steam supply. Please study the capacity curves. 

The integration in the steam system of a sugar factory will be the same for a NIRO and a [y] dryer. 

Relative costs. See above. But budget prices are: Size G = 2,95 mill Euro. Size H = 3,85 mill Euro Installed but without Steam and condensate pipes conveyors for pulp, cables for instrumentation and platforms and foundation..." 

På det fremlagte bilag ses håndskrevne beregninger og bl.a. teksten "40% more capacity for samme pris". Der er enighed om, at det håndskrevne er påført af Visti Andersson hos Niro. 

I et brev af 30. marts 1999 rettede advokat Lars Petersen på vegne af Niro henvendelse til [X]. Af skrivelsen fremgår bl.a.: 

"Under ASSBT konferencen i Orlando den 11. februar 1999 præsenterede De som direktør for firmaet [Y] en damptørrer, som er baseret på know-how fra ­ og med udgangspunkt i ­ den damptørrer, De tilbage i 80erne var med til at udvikle for min klient og som min klient har patentrettighederne til og markedsfører. Om Deres damptørrer har De også produceret en brochure, 
som er meget lig min klients brochuremateriale. 
... 
Både leveringsdygtigheden i reservedele til eksisterende Niro-anlæg og markedsføringen af den af Dem præsenterede damptørrer gør det nu åbenbart, at De anvender den specialviden i eget regi, De er kommet i besiddelse af under ansættelsen hos min klient. Min klient er endvidere i tvivl om, hvorvidt De i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør eller tidligere har medtaget andet dokumentationsmateriale end personlige notater, som aftalt med divisionschef Steen Winkler, et forhold som min klient tidligere har rettet skriftlig henvendelse til Dem om og som De benægtede. 
..." 

I et brev af 14. april 1999 besvarede advokat Hans Henrik Skjødt henvendelsen fra advokat Lars Petersen. Af brevet fremgår bl.a.: 

"... 
Det er korrekt, at min klient som direktør for [Y] i februar d.å. i Orlando præsenterede en ny damptørrer. Denne damptørrer baserer sig på en ny opfindelse, som søges patentbeskyttet i henhold til Dansk Patentansøgning nr. 1249/98, indgivet den 7. januar [skal være: 9. januar]1998.

Den nye opfindelse vil ifølge sagkyndig vurdering ikke på nogen måde være i konflikt med eller afhængig af deres klients patentrettigheder. De vil først kunne få indblik i patentansøgningen, når denne bliver offentliggjort den 10. juli 1999. Indtil dette tidspunkt vil udlevering af patentansøgningen være nyhedsskadelig. 
... 
Endelig anfører De, at min klient i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør eller tidligere formentlig har medtaget andet dokumentationsmateriale end personlige notater. Dette bestrides. Min klient er ikke i besiddelse af noget Niro-materiale, beskrivelser eller lignende. 
... 
Det tilføjes, at Deres ubeføjede beskyldninger må opfattes som et led i Deres klients strategi om at forhindre en lovlig konkurrence, som min klient forsøger at skabe igennem sit selskab [Y]. Min klient har således oplevet, at Deres klient under uberettiget foregiven af patentkrænkelse har forhindret gennemførelsen af et planlagt projekt om opførelse af 2 nye anlæg, baseret på min klients nye opfindelse for den amerikanske sukkerfabrik ved navn SMBSC, Renville. På baggrund af trusselsbreve lykkedes det deres klient at erhverve ordren, og således, at SMBSC, betingede sig, at min klient skulle fungere som konsulent. 
..." 

I oktober 1999 skrev [X] en artikel i "Zuckerindustrie" med titlen "Drying of beet pulp in the new pressurized steam drier. Effects on fuel, power, pulp pressing, and pulp as biofuel". Af artiklen fremgår bl.a.: 

"The new pressurized steam drier from [Y] offers some 40 % more throughput for the same price compared with the existing steam driers. 
... 
This new drier is different from the existing pressurized, fluidised-bed drier, in having a low ring-shaped fluidised-bed with a curved bottom plate. The "old" type has high vertical cells with a flat bottom plate. This is disadvantageous, because ... 
A new steam drier size H costs approx. Euro 5.1mn fully installed with conveyors, piping, civil works, electric installations. 
..." 

Efter artiklen var trykt en lille reklame for [Y] med angivelse af adresse, telefon- og faxnummer, e-mail adresse og præsentationsteksten "Pulp drying with superheated steam". 

I "Zuckerindustrie" i 2000 havde [X] en artikel om "Verdampfungstrockung von Pressschnitzeln", hvoraf bl.a. fremgik: 

"...

Es ist möglich, bereits vorhandene Trockner entsprechend der Neuentwicklungen umzubauen, um sie mit höherem Durchsatz zu betreiben. Der Umbau umfasst hauptsächlich Folgendes: ..." 

Efter artiklen var der optrykt en tilsvarende reklameannonce som efter artiklen i 1999. 

Efter en artikel i "Zuckerindustrie" i 2002 havde [y] indrykket en kvartsides reklameannonce bl.a. med oplysningen: "[y] offers: 20 years of Experience" 

Den 14. april 2002 indrykkede [y] via rekrutteringsbureauet Mercuri Urval en annonce i Berlingske Tidende, hvor man søgte 2 ingeniører til virksomheden. Af annonceteksten fremgik indledningsvis: 

"Vores kunde er et industrielt teknologisk udviklingsselskab, som har specialiseret sig i udvikling og konstruktion af damptørreanlæg. Anlæggene anvendes særligt til tørring af roepulp i sukkerfabrikker, men kan lige såvel anvendes til tørring af træflis eller af industrielt slam. Processen og apparatet er patenteret globalt." 

Under overskriften "Vær med fra start" fremgik: "De første store projekter er solgt og skal nu etableres. År 2002 bliver præget af intens udvikling og konstruktion af et stort anlæg i USA..." 

I april 2002 indgik [y] aftale med Minn-Dak Farmers Cooperative, USA, om levering af et damptørreanlæg. 

Der er af civilingeniør Jan Sandvig Nielsen og civilingeniør Leif Rørbøl udarbejdet skønserklæringer til brug for såvel denne sag som den verserende patentsag ved Østre Landsret. Særlig til brug for behandlingen af nærværende sag har skønsmændene i fire erklæringer besvaret spørgsmålene 1-13, spørgsmålene A-G, spørgsmålene R-V og spørgsmålene 14-15. Af skønserklæringerne fremgår bl.a.: 

"Spørgsmål 1 

Syns- og skønsmændene bedes oplyse, om detailudformningen af en damptørrer af typen beskrevet i bilagene 2 [Niros grundpatent 1984], 16 [brochure fremlagt på konference i februar 1999 i Florida, USA, med markedsføring af [y]'s damptørrer] og 49 [Niros eurpæiske patent, bekendtgjort 1994] afhænger af det partikelformede materiales egenskaber, såsom af, om det partikelformede materiale er et kompakt materiale med relativt lille overflade i forhold til sin vægt eller af et lettere materiale med relativt stor overflade i forhold til sin vægt.

Svar 1 
Skønsmændene kan besvare spørgsmålet bekræftende. 

Spørgsmål 2 

Syns- og skønsmændene bedes oplyse, om detailudformningen af en damptørrer af typen beskrevet i bilagene 2, 16 og 49 afhænger af det partikelformede materiales form og struktur i forhold til luftgennemstrømningerne inden i damptørreren, såsom af, om det partikelformede materiale har form som langstrakte stave eller er af rundt materiale, eller om det er ensartet/uensartet. 

Svar 2 
Skønsmændene kan besvare spørgsmålet bekræftende. 

Spørgsmål 3 

Syns- og skønsmændene bedes redegøre for, om konstruktionen af en ny damptørrer af typen beskrevet i bilag 16 til behandling af et specifikt partikelformet materiale forudsætter viden om: 

(i) 
hvilke fluidiseringshastigheder der må anvendes de forskellige steder i apparatet for at opnå den ønskede tørringsgrad af de forskellige partikelfraktioner, som det specifikke partikelformede materiale er sammensat af; 

(ii) 
hvordan perforeringerne skal udformes i samtlige forskellige perforerede plader i apparatet for at opnå de nødvendige fluidiseringshastigheder for tørring og transport af det partikelformede materiale, herunder udformningen af størrelser, indbyrdes afstande, retninger og kombinationer af hullerne og/ eller gællerne i de perforerede plader; 

(iii) 
hvorledes udskilningsgraden af de fine partikler i cyklonen i toppen af damptørreren afhænger af trykfaldet over cyklonen. 

Svar 3 
Konstruktion af et apparat som beskrevet her vil typisk forudsætte et indgående kendskab til de forhold, der er beskrevet under (i) til (iii). 

Spørgsmål 4 

Syns- og skønsmændene bedes vurdere, om ansøgers udviklingsomkostninger i perioden 1981-1998, som i stævning og replik med henvisning til blandt andet bilag 22-24 er opgjort til kr. 60.000.000,00, forekommer at være sandsynlige. 

Såfremt syns- og skønsmændene finder, at opgørelsen ikke forekommer at være rimelig, bedes syns- og skønsmændene estimere størrelsen af de rimelige omkostninger som er forbundet med at udvikle en damptørrer af denne type. 

Svar 4 
Efter gennemgang af dokumentationen og ved inspektion af forsøgsanlæg hos Niro er det skønsmændenes vurdering, at omkostningerne ved udvikling har været betragtelige, og det er sandsynligt, at udviklingsomkostningerne har kunnet opgøres til de nævnte kr. 60 mill. 

Skønsmændene ser sig ikke i stand til at vurdere, om udviklingsomkostningerne har været "rimelige", eller om samme resultater kunne have været opnået ad anden og mindre omkostningstung vej. 

Spørgsmål 5 

Syns- og skønsmændene bedes vurdere, om udviklingen af en funktionsdygtig damptørrer som beskrevet i bilag 16 forudsætter, at der er udarbejdet et beregningsgrundlag for selve damptørreren baseret på forsøg, eksempelvis for bestemmelse af tørrekurver, transporthastigheder samt det partikelformede materiales fraktionsopdeling i tørreren som funktion af damptørrerens detailudformning og driftsparametre.

Skønsmændene kan bekræfte, at systematisk udvikling af en funktionsduelig damptørrer forudsætter et beregningsgrundlag, der i praksis vil være baseret på eksperimentelle bestemmelser af f.eks. tørrekurver og lign. 

Spørgsmål 6 

Idet syns- og skønsmændene anmodes om at tage udgangspunkt i en almindelig fagmands viden som den forelå på tidspunktet for introduktionen af sagsøgtes damptørrer som vist i bilag 16, dvs. ved udgangen af 1998, bedes syns- og skønsmændene vurdere, om det må antages at være muligt for de sagsøgte at konstruere en funktionsdygtig damptørrer som beskrevet i bilag 16 alene på baggrund af sagens bilag L-Q [artikler]og almindelig teknisk kundskab og uden anvendelse af anden teknisk know-how. 

Svar 6 
Såfremt en damptørrer forsøges konstrueret alene på baggrund af sagens bilag L-Q vurderes det, at der efterfølgende vil være et stort behov for forsøg og justeringer før anlægget er fuldt funktionsdygtigt, også selv om de kombineres med "almindelig teknisk kundskab". Under alle omstændigheder må der påregnes et betydeligt udviklingsarbejde. 

Spørgsmål 7 

Syns- og skønsmændene bedes oplyse, om en teknikers faglige know-how fra arbejde med udvikling og opbygning af driftsklare damptørringsanlæg kan have indflydelse på, 

(i) 
hvilke målinger teknikeren vælger at foretage, når et eksisterende anlæg ønskes optimeret; 

(ii) 
hvor og på hvilken måde der skal måles, for at dataindsamlingen kan anvendes som beslutningsgrundlag for ombygning af anlægget; 

(iii) 
hvor detaljeret data skal noteres for at kunne bruges som analysegrundlag for den tekniker der har foretaget målingerne; 

(iv) 
hvor lang tid teknikeren skal anvende til gennemførelse af brugbare målinger på et fuldskala anlæg der ønskes optimeret. 

Svar 7 
Ja, en teknikers erfaring med opbygning af driftsklare anlæg vil være relevant og et værdifuldt grundlag for at foretage de under (i) til (iii) antydede valg og vil utvivlsomt reducere tidsforbruget under (iv). 
... 

Svar 8 
Syns- og skønsmændene vurderer, at bilag AA [Oversigt over [X]s og senere [y]'s aktiviteter i relation til solgte Niro anlæg] ikke i sig selv dokumenterer opmålinger, der kan sætte en person med almindelig fagmandsviden i stand til at konstruere en 
funktionsdygtig damptørrer. 
... 

Svar 12 
... En væsentlig del af den erfaring en ingeniør opnår, vil være knyttet til den specifikke type damptørrer, der arbejdes med. 

Spørgsmål 13 

Syns- og skønsmændene bedes oplyse, om der i bilag AA samt øvrigt konkret materiale forelagt syns- og skønsmændene er dokumenteret tilvejebringelse inden udgangen af 1998 af de optegnelser, beregninger, måledata fra produktionsanlæg, forsøgsdata fra pilotanlæg eller fremstilling af konstruktionstegninger som vurderes nødvendige for skabelsen af en ny 
funktionsdygtig damptørrer af typen angivet i bilag 16.

Herunder ønskes oplyst, om materialet dokumenterer, 

(i) 
de i spørgsmål A (d) nævnte målinger og driftserfaringer; 

(ii) 
de i spørgsmål B nævnte målinger og driftserfaringer; 

(iii) 
de i spørgsmål C nævnte målinger, beregninger og tegninger. 

... 

Svar 13 
Ved gennemgang af sagens dokumenter og ved besigtigelsesbesøg er skønsmændene af den vurdering, at en meget stor del af udviklingsarbejdet og de væsentligste problemer ligger i forbindelse med håndtering af de partikelformede produkter, der skal tørres. Det drejer sig bl.a. om indfødning, udtagning og transport/fluidisering. Derfor vil begrebet funktionsduelig i høj 
grad relateres til disse problemstillinger. 

Det er derfor vores vurdering, at udvikling af en damptørrer, af den art, der er beskrevet, i høj grad er baseret på lang tids erfaring med udvikling og forsøg med en sådan type anlæg. En sådan erfaring kan i et vist omfang erhverves gennem forsøg med eksisterende anlæg. Det fremlagte materiale (heriblandt AA) dokumenterer imidlertid ikke, at der udført forsøg i et nødvendigt omfang til, at det kan danne grundlag for konstruktion af en ny funktionsdygtig tørrer. Derfor må det forventes, at en person med almindelig fagmandsviden må påregne at skulle gennemføre en lang række yderligere forsøg for at kunne konstruere en funktionsduelig damptørrer. 

Det er efter syns- og skønsmændenes vurdering sandsynligt at sagsøgte gennem udvikling og indkøring af sagsøgers damptørrer har erhvervet sig en speciel viden, der gør at forsøgsarbejdet efterfølgende kan reduceres betragteligt, hvis sagsøgte vil bygge en tilsvarende damptørrer. 

Spørgsmål A: 

Såfremt sagsøgers spørgsmål 3 besvares bekræftende bedes følgende oplyst: 

(a) 
Mener skønsmændene, at det for en ingeniør med erfaring inden for damptørring ville være muligt på basis af bilag L, M, N, O og P [artikler]samt anden tilgængelig viden og de driftserfaringer fra og målinger på eksisterende produktionsanlæg, som fremgår af bilag AA (side 6, 7, 9, 11, 13-14, 17-18 og 24-25) at optimere fluidiseringshastighederne forskellige steder i apparatet og udforme hulplader? 

(b) 
Kræver konstruktionen af en funktionsdygtig damptørrer desuden kendskab til opholdstid for materialet og kendskab til temperaturdifferencer? 

(c) 
Kan det nødvendige kendskab til opholdstider og materialetransport erhverves på grundlag af bilag L og O og erfaringer fra driften af eksisterende produktionsanlæg, som fremgår af bilag AA? 

(d) 
Kan viden om sammenhæng mellem udskilningsgrad af de fine partikler og trykfald i cyklonen i toppen af tørreren erhverves fra lærebøger og anden litteratur og kan denne viden suppleres med målinger og driftserfaringer, som fremgår af bilag AA? 

Svar A: 

(a) Det vurderes, at en ingeniør med erfaring indenfor damptørring af denne type vil kunne optimere fluidiseringshastighederne ved at ændre på udformningen af hulpladerne. Optimering i den sammenhæng vil typisk kræve en kombination af viden omkring luftstrømning og forsøg, hvor ændringer i hulplader og lignende vil kunne danne grundlag for ændringer. (b) Ja, de nævnte parametre vil være af betydning ved tilpasning af anlægget til det specifikke materiale. (c) Bilag L og O giver kun begrænset information om opholdstider og materialetransport og kan næppe bruges som egentligt dimensioneringsgrundlag. Det kan dog ikke udelukkes at denne information ­ sammen med driftserfaringer ­ kan danne grundlag for at designe en tryktørrer. For at få en sådan tryktørrer til at være funktionsduelig vil der dog ­efter skønsmændenes vurdering ­ være et efterfølgende behov for betydelig indkøringstid og eventuelt justeringer. 
(d) Ja 

Spørgsmål B: 

I tilslutning til sagsøgers spørgsmål 5 ønskes følgende oplyst: 

Kan beregningsgrundlaget helt eller delvist baseres på almindelig tilgængelig viden, herunder bilag L-Q samt de oplysninger om, målinger på og driftserfaringer med eksisterende (solgte) Niro-produktionsanlæg, der er givet adgang til af ejeren, som dokumenteret ved bilag AA? 

I relation til eksemplifikationen i spørgsmål 5 ønskes desuden oplyst: 

(a) Er der brug for yderligere kendskab til tørrekurver end det, der fremgår af kendskabet til opholdstider og driftserfaringer? 
(b) Er der brug for andet kendskab til transporthastigheder end det, der fremgår af bilag L-Q og driftserfaringer? 
... 

Svar B: 

Væsentlige dele af beregningsgrundlaget kan erhverves igennem almindelig viden herunder den, der er beskrevet i bilag L-Q og driftserfaringer fra eksisterende anlæg. 

(a) De væsentligste elementer i tørrekurvene for specifikke produkter kan bestemmes ud fra temperaturer og opholdstider. 
(b) Dette spørgsmål kan ikke direkte besvares, men generelt vil en væsentlig information om transporthastigheder kunne oparbejdes gennem driftserfaringer med eksisterende anlæg. 
.... 

Spørgsmål C: 

Såfremt sagsøgers spørgsmål 6 besvares benægtende, bedes skønsmanden vurdere 

(a) om det på basis af bilag L-Q og de erfaringer/målinger udført inden udgangen af 1998, som fremgår af bilag AA, er muligt at opstille termodynamiske balancer og massebalance for en damptørrer, som vist i bilag 16? 

(b) om det på basis af termodynamiske beregninger og kendskab til eksisterende damptørrer, som fremgår af bilag AA i tiden indtil udgangen af 1998, er muligt at beregne hoveddimensionerne for en funktionsduelig damptørrer, som vist i bilag 16? 

(c) om det på basis af de i pkt. a og b anførte forhold er muligt at lave endelige tegninger af en sådan damptørrer under anvendelse af viden opnået under de sagsøgtes aktiviteter, herunder foretagne ombygninger, som vist i bilag AA? 

(d) Om besvarelsen af pkt. a, b, og c vil være anderledes, hvis tidsperioden udvides med årene 1999 og 2000 og i givet fald på hvilke punkter. 

Svar C: 

(a) Det vil på baggrund af den nævnte information være muligt at opstille hovedtal for energi og massebalancer som angivet i bilag 16. Der vil dog typisk være usikkerheder på nogle af størrelserne. 

(b) Det vil efter syns- og skønsmændenes vurdering være muligt på baggrund af de termodynamiske beregninger og kendskab til eksisterende damptørrere være muligt at bestemme hoveddimensioner på en damptørrer. Hvorvidt den er funktionsdygtig vil også afhænge af andre forhold end de termodynamiske. 

(c) Ja; i hvert fald for så vidt angår hovedtrækkene. Egentlige arbejdstegninger lader sig dog næppe fremstille alene på dette grundlag.

(d) Dette spørgsmål kan ikke besvares. 

Spørgsmål D: 

I tilslutning til sagsøgers spørgsmål 7 ... 

Svar D: 

For at kunne optimere et eksisterende anlæg kræves en indgående forståelse af de styrende mekanismer. En sådan erfaring kan opnås gennem lang tids erfaring med damptørrere. Der kræves dog en væsentlig viden om de fluiddynamiske forhold. En sådan viden kan i væsentligt omfang erhverves gennem forsøg på eksisterende anlæg og på baggrund af teoretiske betragtninger. 

Spørgsmål E: 

Såfremt sagsøgers spørgsmål 8 besvares benægtende, bedes det oplyst, om det under anvendelse af bilag L-AQ kombineret med de erfaringer, som er et resultat af de sagsøgtes aktiviteter i relation til bestående Niro-anlæg, som fremgår af bilag AA, er muligt at konstruere en funktionsdygtig damptørrer af den i bilag 16 viste type? 

Svar E: 

Som det fremgår af svar 8 dokumenterer bilag AA efter skønsmændenes opfattelse ikke i sig selv, at der er tilvejebragt tilstrækkelige opmålinger til konstruktion af en funktionsdygtig damptørrer. Det kan dog ikke afvises, at der på grundlag af bilag L-Q kombineret med opmålinger kan konstrueres en damptørrer, som efter indkøring vil være funktionsdygtig, jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 13. 

... 

Spørgsmål R: 

Med henvisning til svaret på spørgsmål A, litra (d) bedes skønsmændene oplyse, om en geometri for støvudskilningen herefter kan fastlægges? 

Svar R: 

I det omfang partiklernes fordeling (karakteriseret ved form, størrelse og vægt) kendes, er det muligt at designe geometrien for cyklonen til en ønsket udskilningsgrad baseret på faglitteratur og forsøg. 

Spørgsmål S: 

Med henvisning til svaret på spørgsmål C, litra (c) bedes skønsmændene besvare følgende spørgsmål: 

(i) Hvis man kender dimensionerne (målene) for en trykbeholder og de driftsbetingelser (tryk og temperatur) den skal arbejde under, er det så muligt for en maskiningeniør, eventuelt med støtte fra Force Instituttet, at lave arbejdstegninger af en sådan trykbeholder? 

(ii) Hvis man på basis af termodynamiske beregninger har fastlagt antallet af rør og længden af disse samt hoveddimensionerne (hovedmålene) for den store varmeveksler i en damptørrer, er det så muligt for en maskiningeniør, eventuelt med støtte fra Force Instituttet, at lave arbejdstegninger af en sådan varmeveksler? 

(iii) Hvis man har erfaringer fra udformning og ombygning af fluidbed-bunden i en damptørrer (jfr. bilag AB) samt har gennemført målinger og beregninger på basis af opmålinger (jfr. eksempelvis bilag AA, side 6 (måling) og side 9 (opmåling) af sådanne fluidbed-bunde og har leveret nye hulplader hertil (jfr. bilag AA og AB), vil en uddannet maskiningeniør så være i 
stand til at lave fremstillingstegninger af en ny fluidbed-bund?

(iv) Er det en normal opgave for en maskiningeniør at lave tegninger af en indbygning af en ventilator med et hjul, som leverandøren har givet alle de nødvendige oplysninger om? 

(v) Hvis geometrien for et støvudskilningssystem er fastlagt, jf. svaret på spørgsmål R, vil det så for en maskiningeniør være muligt at lave fremstillingstegninger heraf? 

... 

(vii) Hvis man råder over mindst et mandeår, maskiningeniørkraft og konsulenter i styrkeberegning og normer for trykbeholdere, konsulenter i svingningsberegninger, konsulenter i styreteknik, kan man så lave et fuldstændigt tegningssæt af en tørrer? 

Svar S 

(i) Ja, for en erfaren maskiningeniør med kendskab til området. 

(ii) Ja (Her og i det følgende opfattes "maskiningeniør" som en erfaren maskiningeniør med kendskab til området). 

(iii) Hvi man har erfaring fra udformning og ombygning af fluidbed-bunde vil man sandsynligvis også være i stand til at lave fremstillingstegninger af en ny fluidbed-bund. 

(iv) Ja. 

(v) Ja. 

... 

(vii) For at udforme et fuldstændigt tegningssæt af en tørrer kræves en indgående viden om en række termodynamiske, styrkemæssige, reguleringsmæssige og andre forhold for at sikre, at tegningerne repræsenterer en funktionsduelig tørrer. Den nødvendige arbejdsindsats for at fremstille arbejdstegninger er derfor stærkt afhængig af den erfaring og baggrundsviden, om ingeniørerne/konsulenterne har. Det er meget vanskeligt at vurdere det samlede tidsforbrug, der er nødvendigt for at lave et komplet tegningssæt, men dog vurderes det som muligt, hvis man råder over mindst et mandeår, maskiningeniørkraft og konsulenter som nævnt i spørgsmålet. 

Spørgsmål T: 

Med henvisning til svaret på spørgsmål 13 bedes det vurderet, om det nu udvidede grundlag, jfr. bilag AA, bilag AB, bilag AE [erklæring af 30. oktober 2002 fra sukkervirksomheden i Nangis] og bilag AF [erklæring af 21. november 2002 fra sukkervirksomheden i Cagny], der omfatter materiale frem til 2002, dokumenterer, at der er udført forsøg eller foretaget 
udvikling/ombygning? 

Svar T: 

Det vurderes, at bilagene AA, AB, AE og AF sandsynliggør, at der har været udført ad hoc afprøvninger og foretaget udvikling/ombygning. Bilagene viser primært, at der har været gennemført inspektioner, opmålinger og indsamlet driftserfaringer. Bilagene viser derimod ikke, at der har været planlagt og gennemført en systematisk forsøgsrække med en forsøgsplan 
og tilhørende rapportskrivning. 

Spørgsmål U: 

Såfremt spørgsmål T besvares bekræftende, ønskes oplyst, om den erfaring og viden, som dokumenteres af det nu udvidede grundlag, jf. bilag AA, bilag AB, bilag AE og bilag AF, kan danne grundlag for konstruktion af en ny funktionsdygtig tørrer? 

Svar U: 

Det bekræftes, at den viden og erfaring, som er beskrevet i bilagene AA, AB, AE og AF kan danne grundlag for konstruktion af en ny funktionsdygtig tørrer. Det vurderes dog, at denne viden og erfaring ikke alene er nok til at sikre, at der kan konstrueres en funktionsduelig tørrer, men at der også forudsættes tidligere erfaring med design og forsøg med tilsvarende anlæg. 

Det er sandsynliggjort, at sagsøgte har været i stand til at forbedre ydelsen på eksisterende anlæg (jvf. bilag AE og AF). Såfremt en ny funktionsdygtig damptørrer opbygges efter samme grundlæggende princip som de eksisterende damptørrere, er det derfor efter skønsmændenes vurdering sandsynligt, at sagsøgte ville have været i stand til at konstruere en ny, funktionsdygtig damptørrer. 

Spørgsmål V: 

... skønsmændene [bedes] præcisere, hvilke ombygninger/udviklinger bilag AA, bilag AB, bilag AE og bilag AF dokumenterer, ligesom skønsmændene i den forbindelse bedes oplyse, om ombygninger/udviklinger til nye udformninger af elementer i damptørrerne kan sidestilles med forsøg? 

Svar V: 

Efter skønsmændenes vurdering sandsynliggør bilag AA, AB, AE og AF, at sagsøgte har gennemført aktiviteter som beskrevet i nedenstående skema: 


Fabrik Aktivitet 
Miranda 
Opmåling af sluse (optegninger) 
Cagny 
Tilstandsvurderinger (Ventilator-hjul og ­stator, overheder 
m.m.). Opmålinger af hulplader med konsol, skovlblade i top. 
Billede af opstilling med trykmålinger, men ingen viste 
registreringer. Sagsøgte har fungeret som konsulent og 
leverandør. 
Nangis 
Registrering af temperatur og tryk i de enkelte celler. Opmåling af ejektor. 

Sagsøgte har fungeret som konsulent og leverandør. 
Puttershoek 
Registrering af temperaturfordeling og øvrige procesparametre ved reduceret tryk. 

Modificering af damptørrer. 
Könnern 
Opmåling af slusedele. 
Klein 
Registrering af temperaturfordeling ved varierende drift. 
Wanzleben 
Güstrow Registrering 
af 
driftsdata. 
Anklam 
Opmåling af sluse og celledele. 
Renville 
Registrering af driftsdata (skærmbillede). 
Registrering af temperaturfordeling over celler. 
Opmåling af slusedele. 


Det vurderes, at ombygninger/udvikling til nye udformninger af elementer i damptørrerne delvis kan sidestilles med forsøg. På visse områder vil erfaringen ved modifikationer på fungerende anlæg give information, som ikke kan erhverves ved forsøg på pilotanlæg. Det vil dog typisk kun være begrænsede eksperimenter, der kan gennemføres på de eksisterende idriftsatte anlæg, da de ifølge det modtagne materiale skulle være i fuld kommerciel drift. 
... 

Spørgsmål 15

Såfremt spørgsmål U besvares bekræftende, bedes skønsmændene vurdere, på hvilke tidspunkt den i spørgsmål U nævnte erfaring og viden har kunnet danne grundlag for konstruktion af en ny funktionsdygtig tørrer. Skønsmændene bedes i denne forbindelse forudsætte, at der ved konstruktionsarbejdet alene er anvendt den erfaring og viden som dokumenteres ved bilag AA, bilag AB, bilag AE og bilag AF og/eller som følger af almindelig teknisk kundskab samt oplysninger fra sagens bilag L-Q. 

Svar 15 
De beskrevne artikler er foregået over en periode fra ultimo 1997 til 2002. De omtalte aktiviteter i 1997 begrænser sig til inspektion og registrering af temperaturfordeling i cellerne. I 1998 er der beskrevet påbegyndt opmålinger af ventilator, hulplader og slusedele, hvilket fortsætter frem til 2001 (og muligvis længere). I 1999 og fremefter har sagsøgte leveret sliddele 
og nye dele til ombygning af de eksisterende tørrere. Der er således tale om en løbende oparbejdning af viden og erfaringer. Det er vanskeligt at afgøre, hvornår de opnåede erfaringer er tilstrækkelige til at kunne konstruere en funktionsdygtig damptørrer. Jo mere opnået erfaring jo større sandsynlighed for, at damptørreren er funktionsdygtig. Skønsmændene kan på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke med sikkerhed vurdere, hvornår det nødvendige grundlag for konstruktion af en funktionsdygtig damptørrer er etableret. 

..." 

Af [y]s årsregnskab for første regnskabsår 15. oktober 1998 til 30. september 1999 fremgår en omsætning på 5.052.863 kr., en bruttoavance på 2.752.644 kr., et årsresultat efter skat på 919.046 kr., og afsat udbytte med 800.000 kr. Årsregnskabet 
1. oktober 1999 til 30. september 2000 viser en bruttoavance på 2.339.346 kr., et årsresultat efter skat på 463.478 kr., og afsat udbytte med 450.000 kr. (Omsætningstallet fremgår ikke). Årsregnskabet 1. oktober 2000 til 30. september 2001 viser en omsætning på 6.765.964 kr., en bruttoavance på 2.868.788 kr., personaleudgifter på 1.147.122 kr., et årsresultat efter skat er på 567.472, og afsat udbytte med 550.000 kr. Årsregnskabet 1. oktober 2001 til 30. september 2002 viser en omsætning på 6.359.392 kr., en bruttoavance på 4.128.983 kr., personaleudgifter på 2.052.890 kr. og et årsresultat på 642.543 kr. Der er ikke afsat noget beløb i udbytte. 

Der er fremlagt en "Oversigt over faktureret salg [y]", for perioden 1998 ­ 2002, udarbejdet af [y]'s revisor, J.W.S. ­ Revision ApS. Oversigten viser et totalt salg, opgjort på grundlag af fakturerede tal efter fakturadato, for perioden på 23.144.739 kr., hvoraf 2.447.679 kr. vedrører "Consulting Dryers", 1.975.014 kr. "Consulting Andet", 3.825.111 kr. "Ny anlæg", 8.062.294 kr. "Salg, ombygninger" og 6.834.641 kr. "Salg, reservedele". Første gang, posten "Ny anlæg" figurer, er for året 2001/2002 ­ med et beløb på 3.825.111 kr. Som bilag til oversigten er fremlagt en liste over fakturaer med angivelse af kundernes navne og fakturaernes størrelse.

Niro har gjort sit tab gældende som mistet fortjeneste på kontrakt med SMBSC, svarende til differencen mellem det første tilbud og den endelig kontrakt omregnet til 7.160.000 kr., og markedsforstyrrelser, skønsmæssigt fastsat til 5.000.000 kr. 

Niro har fremlagt et notat af 15. august 2003 udarbejdet af Niros Michael Andersen, som under benyttelse af to forskellige metoder beregner Niros tab pr. 30. september 2003 som følge af [y]s virksomhed til ca. 12,6 mio. kr. (metode 1: mistet 
dækningsbidrag for Niro som følge af [y]s omsætning) og ca. 6,4 mio. kr. (metode 2: [X]s indtjening som anpartshaver i [y]). 
Beregningerne i notatet er korrigeret i et notat af 14. oktober 2003, således at tabet for så vidt angår metode 1 på to forskellige forudsætningsgrundlag er beregnet til 10,6 mio. kr., henholdsvis 11,1 mio. kr., mens beregningen af tabet for så vidt angår metode 2 er uændret. 

Der er fremlagt tegninger fra Niro fra 1993 vedrørende konstruktionsdetaljer for en varmeveksler i en damptørrer og fra [y] fra 2001 vedrørende samme emne. 

Forklaringer

Michael Andersen har forklaret, at han blev ansat i Niro for mere end 8 år siden, de sidste 4 år som chief financial officer. Han er uddannet statsautoriseret revisor.

Niros virksomhed på det her omhandlede område består navnlig i salg af nyanlæg og salg til eftermarkedet. 

Vidnets notat af 15. august 2003 om opgørelsen af Niros tab blev udarbejdet i samarbejde med revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers. 

Begge beregningsmodeller har som forudsætning, at Niro ville have fået ordrerne, hvis [X] og [Y] ikke havde været i markedet. Der er, så vidt han ved, ikke andre aktører på markedet. [y]'s fakturaliste omfatter i alt 154 faktureringer. Kun 12 af faktureringerne vedrører kunder, som ikke også er kunder hos Niro, og af disse 12 faktureringer vedrører de 3 salg til Minn-Dak Farmers, til hvem [y] solgte et damptørringsanlæg. Denne ordre ville uden [y] på markedet være gået til Niro. Det er med andre ord kun 9 af de 154 af faktureringer, som vedrører ordrer, som ikke ville være gået til Niro. 

Konklusionen på beregningerne i notaterne er, at Niro har haft et tab på ca. 11 mio. kr., men tabet er reelt større, idet [X]s personlige omsætning frem til 1998 og [y]s omsætning efter oktober 2002 ikke er med i beregningerne. 

Steen Winkler, vice president i Niros Chemical Division, har forklaret, at han er uddannet maskiningeniør. Han blev ansat i Niro A/S i 1970, fik i 1975 ledende opgaver, hvilket han har haft siden. De seneste 2 år har han været direktør for selskabets forretningsdivision. 

Damptørreren er et uhyre komplekst apparat ­ også for vidnet som fagmand. Det geniale ved apparatet er, at mange procestrin er integreret i ét apparats lukkede system. Det er ikke muligt at konstruere apparatet alene ved at læse faglitteratur. Damptørreren indeholder i hvert fald 6 elementer, som er udtryk for en særlig know how udviklet af Niro. Der er knyttet særlig know how til 1) indslusningen af materialet i trykbeholderen med et tryk på 3 bar, 2) udformningen af den fluidiserende bund, 3) cellevæggene og disses åbninger, 4) udformningen af skråpladerne og ledepladerne i den koniske del, 5) sidecyklonens udformning og 6) udslusningsmekanismen med trykaflastning. Udviklingen har fundet sted gennem en årrække. Apparatet er et resultat af en omfattende udviklings- og forskningsindsats, som er foregået gennem forsøg i en række forsøgsanlæg, plexiglasmodeller, basisanlæg i Stege og ved iagttagelse af anlæg i drift hos kunder. 

Niros særlige know how er erhvervshemmeligheder og stilles ikke til rådighed for kunder, der således ikke får nærmere oplysninger om anlæggets tekniske udformning. I forbindelse med salg af et anlæg, inviteres kunden til besigtigelse af et referenceanlæg og får lejlighed til at tale med en driftsherre, men de tekniske detaljer holder Niro for sig selv. Dagsprisen for et anlæg, str. 10, er ca. 40 mio. kr., hvilket er ca. samme pris som i slutningen af 1990'rne. 

De omkostninger, som har været afholdt til udvikling af anlægget, udgør mindst 60-70 mio. kr. Det kostede 12.5 mio. kr. at udvikle pilotanlægget i Stege. Udviklingen af prototypen samme sted kostede ca. 13 mio. kr. Udvikling på solgte anlæg i drift kan opgøres til 31.5 mio. At denne post i et bilag er benævnt "guarantee expenses", er udtryk for Niros kontering, men der er tale om udviklingsomkostninger. Omkostningerne til udvikling af et 3 meters forsøgsanlæg i Århus, som senere blev 
leveret til Nangis i Frankrig, kan opgøres til ca. 15 mio. kr., og udviklingsomkostningerne til Niros 3, 7 ­ 8 meter høje forsøgsmodeller kan opgøres til ca. 6 mio. kr. Beløbene er rene udviklingsomkostninger og omfatter ikke omkostninger til f.eks. løn, rejser mv. 

Niro var eneste aktør på verdensplan på damptørreanlæg op gennem 1990'erne, og i dag er [y] eneste konkurrent. Niro har ikke solgt damptørreanlæg siden salget af de 2 anlæg til SMBSC i 1998. Det tyske selskab BMA har i april 2001 købt licensrettighederne af Niro vedrørende salg på verdensplan af dampdamptørreanlæg til sukkerindustrien. Siden da er der solgt i alt tre anlæg, nemlig to af BMA, et i 2001 og et i 2002, og et af [X] i 2002. BMA bød også på det anlæg, som 
[X] solgte. 

[X] blev afskediget den 30. juni 1997. Der var ikke enighed om spørgsmålet om videreudvikling af damptørreren, herunder hvilke produktområder man skulle koncentrere sig om. Niro besluttede at indskrænke videreudviklingen, således at man alene agtede at koncentrere sig om biofuel (træflis) og sukker. Der var for mange uløste problemer indenfor de områder, man havde haft i tankerne, f.eks. brunkul og kommunalt slam. Der var derfor ikke længere brug for [x]udviklingsarbejde, og direktionen fulgte vidnets indstilling om, at [x] blev afskediget. Det brev, som [X] havde skrevet i påsken 1997, så vidnet først midt i juli. 

Der var i hvert fald 8 medarbejdere hos Niro, der var beskæftiget med damptørrere. Det var vidnet, der som chef for [X] meddelte ham beslutningen om afskedigelse ham. Dette fandt sted den 30. juni 1997 om eftermiddagen på vidnets 
kontor, hvor de havde en lang samtale. De gik herefter sammen over på [x]s kontor, hvor han sagde til [X], at han måtte tage sine personlige ting med sig. [X] pegede på et skab med tegninger over blandt andet Stege-anlægget, og vidnet bemærkede hertil, at [X] ikke måtte tage arbejdsrelaterede papirer med sig. Alt materiale bortset fra personlige papirer mv. skulle blive på kontoret. Vidnet og ikke, hvad [X] faktisk tog med sig. Da han kom tilbage til kontoret efter at have været væk et par dage, fik han at vide, at [X] havde båret nogle kasser væk. Visti Andersson fortalte, at der manglede en række ringbind i et nummersystem. Der skulle blandt andet være tale om dokumenter vedrørende testanalyser fra pilotprojektet og prototypeprojektet. Visti Andersson forøgte at få telefonisk kontakt til [x], men endte med at skrive. [X] ringede tilbage og oplyste, at han kun havde taget personlige ting med sig. Der var ingen aftale om, at [x] kunne medtage papirer vedrørende sin tid i Stege, således som det er hævdet i svarskriftet. Tegningsskabet på hans kontor stod urørt. 

Vidnet deltog ikke i mødet den 2. september 1997 om [X]s udkast til licensaftale. 

Vidnet fandt det nødvendigt inden konferencen i Tyskland i november 1997 at præcisere Niros rettigheder overfor anlægsejerne, herunder SödraCell, som det fremgår af vidnets telefax af 21. oktober 1997, og på den måde afkræfte den usikkerhed, som [X]s aktivitet havde skabt. Brevet til Hellenic Sugar af 19. november 1997 skal ses i samme lys, idet Niro "ude i byen" havde hørt, at [X] havde tilbudt at hjælpe med udviklingen af en damptørrer. 

Kontakten til SMBSC kom i stand i oktober 1997 via en finsk sukkerfabrik. SMBSC var på referencebesøg i Anklam i Tyskland medio oktober sammen med Niro, og de var på yderligere 2 referencebesøg uden Niro. Det var Visti Andersson hos Niro, som 
stod for kontraktforhandlingerne. Det første tilbud på dobbeltanlægget blev afgivet den 23. december 1997 og lød på 10.8 mio. USD. Tilbuddet blev korrigeret en enkelt gang, men det var først den 3. april 1998, at Niro fremsatte et tilbud med en reduceret pris, svarende til et prisafslag på 1.2 mio. USD. Der havde ikke været forhandlinger om prisen inden afslaget, der blev givet udelukkende på Niros eget initiativ. Grunden hertil var, at de i forbindelse med, at Visti Andersson var i USA i sidste uge i marts 1998 havde hørt rygter om, at [X] i samarbejde med Dakota Machine Inc. var i færd med at udarbejde et konkurrerende tilbud til SMBSC. Der var tale om to uafhængige kilder, nemlig Niros amerikanske datterselskab, som havde hørt 
herom ude i byen, og en fransk kilde. Ledelsen i Niro var rystet. Man havde ikke solgt damptørrere i et par år, og man vidste, at [X] ville kunne "prise Niro ud". Niro gav derfor et stort afslag, hvilket bestemt ikke var normalt, navnlig ikke når der er tale om amerikanske kunder. Her er en pris en pris. Beslutningen var vidnets. Niro angav officielt andre årsager til prisafslaget, idet oplysning om den reelle årsag ville have virket utroværdig. Kunden ville tro, at man havde snydt ham i forvejen. Det yderligere prisafslag på 300.000 USD, som blev ydet den 7. april 1998, var et udslag af almindelige prisforhandlinger. Niro var ikke bekendt med, om Mark Suhr havde et "loft" på 9.3 mio. USD, og dette havde ikke været drøftet. Kontrakten var ikke betinget af, at [X] skulle fungere som konsulent. 

Den måde, som [X] har ageret på i markedet, har været meget frustrerende. Effekten har været, at Niros omsætning for konsulentbistand, salg af reservedele mv. er styrtdykket og nu er nærmest ikke eksisterende. En løs optælling viser, at Niro i perioden 1995 ­ 2002 indgik ca. 55 service- og konsulentkontrakter. [X] har ydet et konkurrencemæssigt godt alternativ; kunderne får noget for pengene. 

Den udaterede skrivelse, som [X] sendte til en tysk Niro-kunde om udløbet af kontraktperioden med Niro (bilag 11), var til virksomheden i Güstrow i Tyskland. Oplysningen om servicekontraktens udløb kan [X] kun kan have haft fra sin tid i Niro. [X]s engelske oversættelse af Niros danske betjeningsvejledning er nærmest ordret. [X]s tegning af trykbeholderen er en ren aftegning af den tegning over trykbeholderen, som Niro har udarbejdet. Det er kun 12 af de 154 faktureringer på listen over [y]s faktureringer, der vedrører kunder, som ikke er eller tidligere har været Niros kunder. 

Niro deltog i mødet i Anklam den 13. november 1997. De var tre mand af sted heriblandt vidnet. Også [X] deltog i mødet. Da Niro holdt sit indlæg, deltog [X] ikke, og Niro deltog ikke i forbindelse med [x]s indlæg. Parterne hilste på hinanden, men talte i øvrigt ikke sammen.

[X] har forklaret, at han er uddannet civilingeniør. Han blev umiddelbart efter sin afgangseksamen ansat i De Danske Sukkerfabrikker i februar 1966 i en afdeling, som konstruerede diffusionsanlæg. Han blev leder af afdelingen i 1969. Fra 1973 arbejdede han på Stege Sukkerfabrik som driftsingeniør.

De første ideer til et damptørringsanlæg kom i 1978. I forbindelse med de stigende energipriser nedsatte sukkerfabrikken i Stege i 1981 en arbejdsgruppe på 3 ingeniører, som skulle stå for udviklingen af en ny tørrer. Det er disse 3, hvoraf han 
selv var den ene, der stod for opfindelsen, der førte til Niros grundpatent i 1984. De første år blev der foretaget en del laboratorieforsøg, som gjorde det muligt at konstruere et fornuftigt forsøgsanlæg, der så noget anderledes ud end det, der senere 
kom i produktion. Den version af tørreren, som grundpatentet angik, tørrede materialet undertryk ved brug af lodrette celler. Der var et i forvejen eksisterende patent på en fluid-bed. I 1990 fik Niro patent på en videreudvikling af en detalje i det 
eksisterende patent. 

Prototypen blev opstillet i 1985 og kørte i roekampagnen i efteråret. Anlægget fungerede, men driften var ustabil. Efter diverse justeringer både i og uden for kampagnerne i 1985 og 1986, var anlægget rimeligt driftssikkert i 1987 og kunne nu træde i stedet for fabrikkens tromleanlæg, som blev pillet ned. De fleste virksomheder bruger fortsat tromleanlæg, der imidlertid bruger for meget energi, og som luftforurener. 

Da patentet blev udtaget, lå der visse muligheder for salg, men i 1987 var interessen for anlægget dalet. Efter at han i 1987 havde holdt et foredrag og skrevet en artikel om emnet, blev interessen imidlertid på ny vakt i fagkredse, men det var først efter en ny artikel i efteråret 1989, at der kom en væsentlig henvendelse fra en ingeniør fra en sukkerfabrik i Nangis i Frankrig. Efter et besøg i Stege af ingeniøren og dennes chef blev De Danske Sukkerfabrikker bedt om at opstille et anlæg i Nangis, og der blev skrevet kontrakt den 1. februar 1990 om køb af et anlæg. Der fandtes på det tidspunkt kun en enkelt tegning, som var lavet af ham selv, så alle tegninger til brug for opførelsen af anlægget i Nangis skulle laves forfra. 

Han blev ansat i Niro den 1. juni 1990. Han søgte selv stillingen i forbindelse med, at fabrikken i Stege skulle lukke med udgangen af 1989. Han var tilbudt fortsat ansættelse ved De Danske Sukkerfabrikker i Nakskov, men skulle frasige sig enhver 
aktivitet vedrørende damptørreren, hvilket han ikke ønskede. I Niro blev han ansat med henblik på at starte en afdeling, som skulle beskæftige sig med damptørring.

Anlægget i Nangis i Frankrig kørte allerede i kampagnen i efteråret 1990. Siden da er der, bortset fra udviklingen af damptørrerens indslusningsfase, stort set ikke sket ændringer i Niros anlæg til roepulp, men man har forsøgt at udvikle tørreren til andre produkter end roepulp, f.eks. lucerne, slam, træflis mv. Niros forsøgsanlæg varetog dette formål. 

I april 1997 skrev han redegørelsen til Ramon Maddock, som var hans overordnede i Niro. Fra 1. maj blev Steen Winkler han nye overordnede. Redegørelsen strandende imidlertid tilsyneladende et sted i systemet, måske fordi der på samme tidspunkt 
skete en række ledelsesmæssige ændringer. Han skrev redegørelsen, fordi der ikke var solgt et nyt anlæg siden 1994, hvilket var uholdbart i længden. Der var jo omkostninger hver dag. Efter hans opfattelse skyldtes det, at de eksisterende, solgte anlæg ikke kørte godt nok. Han fik aldrig nogen reaktion på brevet, som ledelsen formentlig ikke havde set på opsigelsestidspunktet. Brevet kom først frem igen på vidnets møde med den administrerende direktør efter afskedigelsen. 

Den 30. juni 1997 blev han kaldt ind på Steen Winklers kontor og blev underrettet om afskedigelsen. Han bad om mulighed for et møde med direktionen inden offentliggørelsen af afskedigelsen, hvilket blev aftalt. Han ville være sikker på, at 
direktionen var klar over, hvad der var ved at ske. Det var væsentligt for ham at få fortalt ledelsen, at det ville være vanskeligt at køre afdelingen videre uden ham, og at det kunne give problemer i forhold til de eksisterende kunder. Beslutningen blev dog ikke ændret, og han ønskede ikke at gå tiggergang Kort efter afskedigelsen fik han efter anmodning udbetalt hele sin løn mv. for opsigelsesperioden. 

De mapper, som han tog med fra kontoret, var udelukkende personlige papirer og nogle personlige skitser fra begyndelsen af 1980'erne, som havde affektionsværdi for ham. Der var ingen tegninger, forsøgsresultater mv. Der var intet af værdi for Niro. 

Hans deltagelse i ZAG-konferencen den 10. ­ 12. september 1997 fandt sted på baggrund af en invitation, som han havde fået, mens han fortsat var i Niro. Han oplyste inden konferencen arrangørerne om, at han ikke længere var ansat i Niro, og 
at han var indforstået med at trække sig til fordel for en repræsentant fra Niro, men arrangørerne bad ham komme, da det var ham, som de ville høre. Han orienterede  Arne Skjold Petersen om, at han agtede at deltage.  Arne Skjold Petersen havde ingen indvendinger, og han sendte efterfølgende Arne Skjold Petersen et referatet fra konferencen. 

Baggrunden for, at han sendte et oplæg til licensaftale til Arne Skjold Petersen, var, at han under en samtale med denne havde fået den forståelse, at Niro ville indstille damptørreaktiviteterne, hvis der ikke kom noget ud af ideen med at drosle dem ned. Arne Skjold Petersen bad ham sende et oplæg, og de havde herefter et møde om oplægget. Arne Skjold Petersen var positiv, men var ked af, at [X] ikke havde den fornødne kapital up front. Arne Skjold Petersen spurgte til, hvad han 
havde tænkt sig i fremtiden, hvortil han svarede: "Hvad har jeg forstand på?" Han fortalte om sine planer med at drive konsulentvirksomhed for sukkerfabrikker med damptørreanlæg. [x]Skjold Petersen gav udtryk for, at det lød fornuftigt, og tilføjede, at tidligere Niro-ansatte jo ofte nedsatte sig som konsulenter. I oktober 1997 fik han afslag på at købe licensen. Afslaget skyldtes jo nok, at der med hans henvendelser til industrien nu ville komme fornyet interesse for damptørreren. 
Begrebet "know how" i pkt. 7 må være tegninger. Udkastet bygger på en almindelig kontraktformular. Grunden til, at han senere på ny lagde op til en licensaftale, var, at Arne Skjold Petersen havde givet udtryk for, at der måske senere var en mulighed for at erhverve licensen, og fordi han fra en tysk kontakt havde hørt, at Niro muligt ville sælge licensen. Han havde brug for Niros licens for at få monopol på markedet, hvilket han var interesseret i. 

Han startede med at yde konsulentopgaver i september 1997 efter ZAG-konferencen, og han holdt møde med de tyske fabrikker med damptørringsanlæg fra Niro. De gav udtryk for, at de fandt det væsentligt, at hans ekspertise var til stede, og de var 
forargede over, at hans know how ikke længere var tilgængelig gennem Niro. 

Han deltog i en konference i Anklam den 13. november 1997. Efter ZAG-konferencen vidste alle, at han ikke længere var hos Niro. Der var dannet en brugergruppe, der var stærkt utilfreds med Niro. Sukkerindustrien udviste stor interesse for ham, og han blev kimet ned af virksomheder, som ønskede besøg af ham, hvilket han så indvilligede i. På konferencen fortalte han, at han nu fungerede som konsulent, og han orienterede om videreudviklingsmulighederne med hensyn til damptørreanlæggene. Alle Niros 3 repræsentanter hørte hans indlæg. Dette er helt sikkert. Det, som Steen Winkler forklarede om, at man skiftedes til ikke at være til stede ved den anden parts indlæg, fandt sted på en efterfølgende konference i Miranda i marts 1998. Steen Winkler forveksler de to konferencer. På vej hjem fra Anklam-konferencen spiste han middag på færgen fra Rostock med repræsentanterne fra Niro, heriblandt Steen Winkler, der bad om hans nye visitkort, hvilket han fik. 

Konsulentkontrakten med sukkervirksomheden i Cagny er ganske sædvanlig. Ideen var, at han skulle sørge for, at anlægget fungerede tilfredsstillende, hvilket det ikke gjorde. Han producerede ikke reservedele, som enten blev købt "ude i byen" eller 
produceret af fabrikkerne selv. Han indgik en tilsvarende konsulentaftale i Spanien, mens hans konsulentarbejde i Güstrow skete på grundlag af aftaler fra gang til gang. Niros servicekontrakter må ikke forveksles med hans egne konsulentkontrakter. Det er to helt forskellige ting. Hvis han ikke havde været på markedet, ville Niro ikke have haft et tilsvarende konsulentarbejde. Niro havde ikke konsulenterne til disse funktioner, og Niro havde mistet den nødvendige tillid hos kunderne. Sukkerfabrikkerne havde også selv dygtige ingeniører. Niro koncentrerede sig om nysalg og kontraktmæssige forpligtelser i relation til solgte anlæg. Den drastiske omsætningsnedgang, som Steen Winkler omtalte i sin vidneforklaring, skyldes 
navnlig fald i omsætningen på reservedele. 

Posten "Consulting Dryers" i den fremlagte opgørelse over [y]s fakturerede salg vedrører tørreanlæg i bred forstand herunder almindelige tørretromleanlæg. "Consulting Andet" vedrører ikke damptørreanlæg. 

Fabrikken i Cagny bad om hans assistance i starten af kampagnen 1997, fordi tørreren ikke havde kørt i 10 ud af 40 døgn. Det viste sig, at der bl.a. var problemer med støvudskilningen. Tørreren blev også inspiceret efter kampagnen i februar 1998. 
Han foretog ændringer på skovlbladene. I slutningen af 1998 blev der, som en midlertidig foranstaltning, leveret nye hulplader. Ændringen medførte forbedringer i driften. I 1999 leverede han en helt ny krum fluid-bed, som er den del af det nye 
design, som han selv har udviklet. På fabrikken i Nangis ønskede man en større produktivitet end den, som var garanteret fra fabrikken. Motorkraften på hovedventilatoren blev sat op i 1998, og der blev i samme år monteret en ny støvudskiller. Ideen til den støvudskiller, som han senere fik patent på, kom fra arbejdet med anlægget i Nangis. I 1999 blev der installeret en ny fluid-bed. Virksomheden viste ham ubetinget tillid, og han havde helt frie hænder. På fabrikken i Miranda blev der på baggrund af opmålinger og inspektioner i 1998 og 1999 foretaget en ombygning af støvudskilleren. Optimeringerne af anlæggene er alle sket uden brug af know how, som stammer fra Niro. Der er tale om optimeringer på baggrund af eget udviklingsarbejde. 

Ved udøvelsen af sin virksomhed trækker han på den viden, der er brug for i det enkelte tilfælde. 

Han indgav sin patentansøgning den 9. januar 1998. Ideen til patentet blev skabt på grundlag af de erfaringer, som han havde gjort i forbindelse med sine iagttagelser i Frankrig i 1997 efter sin afskedigelse samt nogle ikke-afprøvede teorier. Han var 
ikke klar over, om teorierne virkede, men han havde gode grunde til at antage dette. At de virkede, blev senere bekræftet i praksis. Opfindelsen blev gjort allersidst på året 1997. Han er bekendt med 6 måneders reglen om arbejdstageres opfindelser. 

De spørgsmål om ændringer i tørrerens konstruktion, som Niels Meinert ifølge mødereferatet rejste på mødet i Niro den 29. august 1996, illustrerer for den brainstorm, som fandt sted. Der blev ikke arbejdet videre med de første af spørgsmålene, mens der senere blev lavet forsøg med nogle af de sidste. Niro har altid arbejdet med celledelt kammer. At kammeret kunne være ringformet, har aldrig været på tale. Billedet (bilag 28) viser den 4 cellede Niro-model og ikke et ringformet kammer. Sagens bilag 33 illustrerer ikke en dobbelt krum bund. 

Hans tegning af en varmeveksler er ikke en kopi af Niros tegning. Der findes tusindvis af sådanne varmevekslere, der ligner hinanden. De kendes på alle sukkerfabrikker. Der er tale om kendt teknologi, som Niro ikke er ophavsmand til. Varmevekslere ser ganske enkelt ca. sådan ud. Kondensatafgangen (undertegning 4) har eksempelvis set sådan ud i 50 ­ 100 år. 

Der er ingen, som har patent på en fluid-bed beholder med anvendelse af overhedet damp. Konstruktionen af Niros damptørrer hviler på kendt teknologi. Detaljerne i løsningen af enkeltproblemerne er gengivet i såvel artikler og foredrag afholdt af 
ham selv og andre, hvilket ses af de fremlagte artikler i "Zuckerindustrie". Niro har derfor ikke særlig beskyttet know how. Indslusningen bygger på kendt fremgangsmåde fra papirindustrien i 1950'rne og er blevet forbedret i damptørreren, hvilket er offentliggjort i hans artikel i Zuckerindustrie i 1995. Med hensyn til udslusningen fandt han en anden løsning i sit anlæg. Bundudformingen er helt anderledes i hans anlæg; den ændrede udformning er en del af hans patent. I hans anlæg er cellevæggene skåret væk. Støvudskilningen bygger på en anden løsning. Der er ikke varme i ledepladerne i hans anlæg. Dette ville udgøre en patentkrænkelse i forhold til Niro. 

Kontakten til SMBSC kom i stand på grundlag af telefaxen af 19. december 1997 fra Dietrich Bosse fra BMA. Han tog telefonisk kontakt til Mark Suhr hos SMBSC, og de drøftede, om SMBSC skulle investere i et damptørreanlæg. Alternativet var en tromletørrer. Mark Suhr spurgte, om han som konsulent ville komme på besøg i virksomheden, og der blev aftalt møder den 16. og 17. januar 1998. Under møderne drøftede de grundlæggende, hvilken løsning SMBSC skulle vælge. Mark Suhr omtalte, at Niro havde afgivet et tilbud, men de drøftede ikke tilbuddet. Hans opgave var at yde generel vejledning. Han talte meget positivt om Niros damptørreanlæg. 
Han nævnte ikke sin egen patentansøgning fra den 9. januar. 

I marts 1998 havde han i Miranda i Spanien et nyt møde med Mark Suhr, med hvem han drøftede produktion af et anlæg på grundlag af hans patentansøgning. Mark Suhr foreslog, at han tog kontakt til Dakota Machine Inc. i USA om produktion af et 
anlæg. Den 15. april 1998 var han i USA til møde med Dakota Machine Inc. om muligheden for produktion af en damptørrer på grundlag af hans patentansøgning. Man kendte ikke i forvejen til damptørrere hos Dakota Machine Inc. Under mødet 
forlød det, at SMBSC havde indgået kontrakt om køb af et damptørreanlæg af Niro. De nåede derfor aldrig at udarbejde et prisoverslag. På et møde den efterfølgende dag hos SMBSC bekræftede Mark Suhr overfor ham og præsidenten for Dakota Machine Inc., at der var skrevet kontrakt med Niro. SMBSC var stadig meget interesseret i hans ekspertise, og det blev derfor aftalt, at han skulle tilknyttes som konsulent på projektet. Han er aldrig blevet taget på råd mht. SMBSC's købspris for anlægget .

Brevet af 17. oktober 1997 til Hellenic Sugar Industry S.A. skrev han, fordi han havde i tankerne at lave et energistudie af deres eksisterende anlæg med henblik på eventuel installation af et damptørreranlæg. Hellenic Sugar Industry S.A. har aldrig 
været kunde hos Niro. Han tog selv telefonisk kontakt til Södra Cell med henblik på eventuelt at yde konsulentbistand. Han omtalte, som det også fremgår af afskedigelsesbrevet, at Niro havde stadset sit udviklingsarbejde, men han nævnte 
ikke noget om, at han skulle have overtaget rettigheder mv. Henvisningen i det brev, som han i februar 1999 sendte til en tysk sukkerfabrik, til udløbet af fabrikkens kontrakt med Niro, fandt sted på grundlag oplysninger fra kunden selv om, at 
kontrakten med Niro var udløbet. Det var i øvrigt første gang, han tilbød reservedele til anlæg. Han fik ikke solgt noget i denne forbindelse, men det gjorde han første gang i maj 1999. Mange sukkervirksomheder sørger selv for reservedele. Visti 
Anderssons redegørelse af 15. marts 1999 fra konferencen i Florida er ikke et udtryk for det faktiske hændelsesforløb. Han har med sikkerhed aldrig talt ned om Niros produkter. Det er rigtigt, at han lavede en betjeningsvejledning til SMBSC, der havde 
anmodet ham herom, idet man flere gange havde rykket Niro for en vejledning. Der er tale om en oversættelse af Niros danske version, som han ved et tilfælde havde i sin taske. 

Han udleverede [y]s brochure første gang i februar 1999 på en sukkerkonference i Florida med deltagelse af navnlig nordamerikanske sukkerfabrikker. Brochuren blev lagt frem på et bord sammen med andre virksomheders markedsføringsmateriale og skulle nærmest betragtes som en slags visitkort. Den fik ikke nogen umiddelbar virkning, men "et frø var blevet sået". 
Brochuren er det første aktive forsøg på salg. Ved brochurens henvisning til "In the new alternative" menes et alternativ til den konventionelle tromletørrer. Angivelsen af 40 % forbedret produktivitet i brochuren bygger på beregninger. Den tørrer, som er beskrevet i brochuren, er den, som han selv har udviklet, og den er ikke en videreudvikling af Niros damptørrer. Der er tale om en helt ny damptørrer. 

Salget fra 1997 og til 2002 af damptørrere har været ganske beskedent. Han har afgivet 2 tilbud i foråret 2001 til virksomheder i henholdsvis Holland og Tyskland. Den ene ordre, den tyske, gik til BMA, Niros licensaftalepartner, mens det andet 
tilbud ikke blev til en ordre. BMA fik yderligere en ordre i 2002 i Tyskland. Udover de to BMA-salg og Niros salg af dobbeltanlægget til SMBSC i 1998 er der i perioden kun solgt ét anlæg, nemlig [y]s til Minn-Dak, USA, i april 2002. Anlægget kom 
i drift i september 2003 og fungerer fint og uden driftsproblemer. Anlægget svarer til patentet og brochuren. Anlægget producerer for de samme penge 40 % mere end et Niro-anlæg. Han ønsker ikke at oplyse, hvad Minn-Dak's købspris var.

I den periode, hvor han drev konsulentvirksomhed i eget navn, havde han en indkomst svarende til en almindelig ingeniørløn på mellem 500.000 og 600.000 kr. årligt, dvs. svarende til en bruttoindtægt på ca. 400.000 kr. for perioden. Det første 
halve år drev han virksomheden med underskud. 

De udviklingsomkostninger, som Niro har opgjort til 60-70 mio. kr., er ikke korrekte. Regnskabet til EU blev pustet op, og EU's bidrag på 3.7 mio. kr. er den reelle udgift for omkostningerne i indledningsfasen. Posten på 31.5 mio. kr. er i alt væsentligt 
ikke udviklingsomkostninger, men udgifter som følge af reklamationer på allerede opstillede anlæg. Der blev ikke brugt 6 mio. kr. til de 3 forsøgsmaskiner. Af de 3 var de 2 etableret til brug for afprøvning af andre produkter end roepulp. De samlede 
udviklingsomkostninger vedrørende roepulpanlæg udgør 10-12 mio. kr. 

Niels Gottlieb har forklaret, at han i 1991 blev uddannet som civilingeniør og blev ansat som maskiningeniør i Niro den 1. januar 1992. Han fik til opgave at forestå forsøg med andre produkter end roepulp samt videreudvikling af 
damptørreteknologien. Forsøgsarbejdet i Niro foregår blandt andet i 8-meteranlægget, som arbejder med atmosfærisk luft, og hvor det nærmere kan undersøges, hvordan materialet, der ikke tørrer, opfører sig i fluicideringsprocessen, 2,5-meteranlægget, som lige var bygget ved vidnets ansættelse, og som danner grundlag for egentlige dampforsøg, 3-meteranlægget, et egentligt og komplet anlæg i fuld skala, og 4-meteranlægget, en flercellet luftmodel i plexiglas til atmosfærisk luft, hvor transporten af materialerne mellem de enkelte celler kan studeres nærmere. 

Hen over sommeren 1996 deltog han i en række forsøg med piletræ. Der blev lavet en rapport herom til Energistyrelsen. Det måtte på baggrund af forsøgsrækken konkluderes, at det nærmest var umuligt at fluidisere piletræ, men at man ved at løfte 
den yderste del af bunden op kunne opnå en overraskende effekt, idet kvistene nu begyndte at bevæge sig rundt i tørreren. 

De spørgsmål, som Niels Meinert, der havde kontakten til de svenske anlæg, ifølge mødereferatet rejste på mødet i Niro den 29. august 1996 med henblik på løsning af problemerne omkring håndteringen af bark og flis, var bl.a. en opfølgning på de 
drøftelser, der var foregået hen over sommeren. Spørgsmålene affødte, at der hen over efteråret 1996 blev foretaget en række yderligere forsøg, som Henrik Schwartsbach stod for, med forskellige udformninger af næsen, pladefunktioner, fjernelse af cellevægge mv. Omkring januar 1997 var man så langt, at man faktisk kunne fjerne alle restriktioner. Der blev skåret så meget væk af cellevæggene, som var praktisk muligt, hvorved cellernes transportsystem blev afløst af en sammenhængende fluid-bed, hvor materialet flyder uhindret. Der blev ført logbog over forsøgene. Sagens bilag 34 er et eksempel på en sådan logbog. De beskrevne større åbninger var reelt det samme som ikke at have vægge. 

Sagens bilag 28 er et billede af en flercellet 4-metermodel, hvor der er skåret store huller i cellevæggene, så den fungerer som en sammenhængende fluid-bed. Billedet er taget efter afslutningen af en forsøgsrække i januar 1997. Han kan ikke sige noget nærmere om det præcise tidspunkt. Der blev ikke lavet en slutrapport over forsøgene, der rettede sig mod behandling af piletræ og flis, altså partikler større end roepulp. 
Sagens bilag 35 er en tegning til erstatning af næsen. 

[X] havde som chef for afdelingen fuld adgang til forsøgene og de resultater, som man kom frem til. Afrapportering foregik uformelt, idet man snakkede om forsøgsresultaterne. Den opfindelse, som [X] har patenteret, er en opfindelse, som vidnet og Henrik Schwartsbach har gjort. 

Efter [X]s afskedigelse, kaldte Visti Andersson vidnet op på [x]s kontor. Visti Andersson spurgte, om der var noget materiale, som han kunne bruge. Vidnet bemærkede i den forbindelse, at der manglede "et par hyldemeter" mapper, som i bred forstand indeholdt tegninger, beskrivelser af udviklingsarbejder, forsøg mv. vedrørende damptørreren fra den første tid i Stege til 
nutiden.. 

Jan Sandvig Nielsen, der for sit vedkommende kan vedstå skønserklæringerne, har forklaret, at besvarelsen af spørgsmål 4 bygger på et samlet skøn over udviklingsomkostningerne i hele udviklingsforløbet. Udviklingsomkostninger vil ofte fordele sig således, at den beløbsmæssigt største del ligger sidst i udviklingsforløbet. Det er ikke muligt at sige med sikkerhed, hvor stor en del af udviklingsomkostningerne som angår en særlig faglig viden, men efter et forsigtigt skøn vil der være tale om ca. 1/3. Særlig faglig viden er den viden, der er nødvendig til integration af almindelig faglig viden. Damptørreteknologiens enkeltelementer er for så vidt almindelig faglig viden, mens den særlige faglige viden skal til for at sammensætte disse enkeltelementer til en helhed. 

Ved svaret på spørgsmål A (a) forstås ved "en ingeniør med erfaring indenfor damptørring" en ingeniør med erfaring indenfor de typer damptørrere, som denne sag drejer sig om. Ved besvarelsen af spørgsmål S (i) forstås "med kendskab til området" 
et generelt kendskab til trykbeholdere. 

Leif Rørbøl, der for sit vedkommende kan vedstå skønserklæringerne, har forklaret, at besvarelsen af spørgsmål 4 bygger på et skøn på baggrund af de oplysninger om udviklingsomkostninger, som fremgår af sagen. Som det fremgår af besvarelsen, har 
skønsmændene ikke noget grundlag for at vurdere, om udviklingsomkostningerne har været rimelige, eller om samme resultater kunne være opnået ad anden og mindre omkostningstung vej. 

Niros anbringender

Den særlige know how, som gennem årene er blevet oparbejdet hos Niro, er erhvervshemmeligheder tilhørende Niro. Der har været bekostet et betydeligt udviklingsarbejde, som startede i 1980 i regi af DDS og fortsatte frem til 1997. Det grundlæggende arbejde blev foretaget frem til 1987, fra hvilket tidspunkt der løbende har været foretaget forbedringer af blandt andet sluserne på de anlæg, som Niro har solgt. Helt frem til 1997 gjorde man en række forsøg med andre materialer på 4 anlæg. Niro solgte også anlæg til andet end roepulp. Det må efter bevisførelsen, herunder skønsmændenes svar på spørgsmål 4, lægges til grund, at de rene udviklingsomkostninger, afholdt med henblik på at skaffe sig mest mulig viden, har 
andraget mindst 60 mio. kr. 

[X] var ved sin fratræden i 1997, hvor Niro havde solgt og igangsat i alt 13 kommercielle anlæg, i besiddelse af en meget betydelig viden om damptørrere. Det udviklingsarbejde, som [X] var med til, genererede 2 patenter, som tilhører Niro, og [X] besad herudover en ikke ubetydelig yderligere viden, hvoraf kun en mindre del er offentliggjort gennem artikler og foredrag. Den offentliggjorte viden giver kun en generel information og udgør kun en brøkdel af den fornødne viden. Det fremgår af flere af skønsmændenes svar (6, 13, D og E), at man ikke kan klare sig med almindelig faglig viden; man skal også have speciel viden om alle detaljer. Den viden, der er en forudsætning for konstruktion af en damptørrer, er kun mulig at opnå, hvis man har eksperimentel detailerfaring med udformning af en damptørrer. Der kræves viden om den praktiske brug af en tørrer ­ 
viden, som man ikke kan læse sig til. Herudover er der brug for systematisk erfaring med de enkelte materialer, hvilket også bekræftes af skønsmændene (svar 1, 2 og 3). Denne samlede viden udgør erhvervshemmeligheder, jf. U 80.717 H, tilhørende 
Niro. Den samlede viden er hemmeligholdt; efter Steen Winklers forklaring gav Niro netop ikke detaljerede, tekniske oplysninger til sine kunder. Ved optimeringer gjorde man netop brug af sin specialviden. Det kan som ubestridt lægges til grund, at [x]
[x] under sin ansættelse som "in charge of development" havde uindskrænket adgang til erhvervshemmelighederne. Ifølge skønsmændenes forklaring udgjorde den særlige faglige viden ca. 1/3 af den samlede viden. 

Det må lægges til grund, at [X] efter sin fratræden uden hæmninger har gjort brug af Niros erhvervshemmeligheder. Efter stiftelsen af [y] fortsatte denne uretmæssige brug gennem selskabet. Det fremgår af [X] egen forklaring, at han trak på den viden, som han havde brug for i det enkelte tilfælde. Der er en stærk formodning for, at han også har anvendt særlig faglig viden i det omfang, at han har haft brug for det, hvilket støttes af skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 7 og 13. Dette underbygges yderligere af, at [X]s arbejder på Niro-anlæggene var af uhyre specialiseret karakter. I et sådant tilfælde er der 
nærliggende risiko for at komme i konflikt med erhvervshemmeligheder. Det er selvsagt ikke muligt for [X] blot at slette sin særlige viden og indsigt, som ifølge skønserklæringerne opnås via anlæg i drift og forsøg. Det er ikke dokumenteret, at [X] har gennemført forsøg eller udviklingsarbejder før markedsføringen af sin damptørrer i begyndelsen af 1998, som er det relevante 
tidspunkt. Af brochuren, som blev produceret ultimo 1998, fremgår, at anlægget var funktionsdygtigt, og brochuren forudsætter, at der er kalkuleret pris på et anlæg. [X] har med andre ord ubeføjet benyttet erhvervshemmeligheder. Han havde så meget desto mere ikke gennemført de nødvendige forsøg, da han påbegyndte konsulentvirksomheden allerede i oktober 1997. Det har der ikke været tid til, og han har derfor utvivlsomt gjort brug af Niros erhvervshemmeligheder tilhørende Niro, jf. herved skønsmændenes besvarelse af spørgsmål D. Dette understøttes også af [y]s brochure, hvoraf fremgår, at [X] repræsenterer 20 års erfaring. 

[X] har opnået betydelig succes ved at kontakte Niros kunder. Kunderne har kun haft interesse for [X]s indsats, fordi han var i besiddelse af de erhvervshemmeligheder, som de ellers skulle have betalt Niro for. Han havde ikke været interessant, hvis han kun havde besiddet almindelig ingeniørmæssig viden. At [X]s særlige viden har haft betydning, fremgår eksempelvis af Mark Suhrs erklæring fra 2003, side 2, og af Nangis-virksomhedens erklæring af 30. oktober 2002. [X]s patentansøgning, 
indgivet allerede den 9. januar 1998, indikerer, at der er sket en sådan udnyttelse; det er praktisk umuligt at gøre en opfindelse af denne karakter på så kort tid. Datoen for ansøgningens indgivelse skal alene ses som udtryk for, at [X] lige 
akkurat klarede sig fri af 6 måneders formodningsreglen i lov om arbejdstageres opfindelser, § 9, som [X] var bekendt med. Hans initiativer for at opnå en licensaftale med Niro må antages at være udtryk for, at han var klar over, at han havde brug for en licens for at undgå at krænke Niros rettigheder. 

Der var et marked for konsulentbistand allerede ved [X]s fratræden; dette marked ødelagde [X] uretmæssigt for Niro. 

[X] og [y]'s anvendelse og benyttelse af erhvervshemmelighederne har været ubeføjet, jf. markedsføringslovens § 10. Det er 
uden betydning, at [X] blev opsagt, jf. f.eks. U 83.105 H. Det er ligeledes uden betydning, at han ikke var underlagt en konkurrenceklausul, idet markedsføringslovens § 10 er en legal minimumsregel. Konkurrenceklausuler benyttes til at udvide beskyttelsen. Niro har ikke forsøgt at afskære [x] fra at udøve erhverv. Niro ønsker blot sine erhvervshemmeligheder beskyttet. 
[X] har således frit kunnet sælge reservedele, hvis han ikke gør brug af Niros særlige know how. Det fremgår, at [X] også har udøvet konsulentvirksomhed med hensyn til andre anlæg, f.eks. tromletørring, og han har således ikke faktuelt været afskåret fra at udøve erhverv. Det er endelig uden betydning for vurderingen, at han selv var med til at udvikle anlægget. - 50 - 

[X], der hos Niro havde uindskrænket adgang til tekniske tegninger mv., har endvidere overtrådt markedsføringslovens § 10, stk. 3. Efter hans egen forklaring medtog han i forbindelse med opsigelsen en række ringbind med skitser mv. og endvidere en betjeningsvejledning på dansk, som han oversatte til SMBSC. Da han af Steen Winkler havde fået at vide, at han kun måtte tage personlige effekter med, har han allerede på dette erkendte punkt overtrådt § 10, stk. 3. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at han har fjernet yderligere en række ringbind med tekniske tegninger mv. Efter Steen Winklers forklaring var [X] blevet set fjerne nogle flyttekasser, og efter Niels Gottliebs forklaring manglede nogle hyldemeter ringbind. [X]s tegning af en varmeveksler har et påfaldende sammenfald med Niros tegning og må være udarbejdet med Niros tegning i hånden. 

[y] har gennem [X] fra første dag haft adgang til al den viden, som [X] har været i besiddelse af. [y] blev stiftet alene med det formål at videreføre [X]s personlige virksomhed. Benyttelsen af den kvalificerede viden og materiale er sket i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 2, og stk. 3, og [y] har herved overtrådt markedsføringslovens § 10, stk. 4. 

Både [X] og [y] har i massiv grad overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 2. Der må lægges betydelig vægt på, at [x]under sin ansættelse i Niro var en højt betroet medarbejder med en nøgleposition, og at han startede egen virksomhed indenfor nøjagtigt samme område som Niros. Han har på illoyal måde ydet specifik rådgivning vedrørende Niros damptørrere. [X] udøvede den konkurrerende virksomhed allerede i fritstillingsperioden. At han var fritstillet, betyder ikke, at han af den grund ikke var 
undergivet en loyalitetsforpligtelse, og det er uden selvstændig betydning, at han fik udbetalt sin restløn på én gang. [X] har været på kunderov blandt Niro-kunder og er på imponerende kort tid lykkedes med at få næsten alle Niros kunder på sin egen kundeliste. Det er en skærpende omstændighed, at kunderovet skete så kort efter afskedigelsen og allerede i fritstillingsperioden. [X] har overtrådt markedsføringslovens § 2 ved via omtale af sit eget produkt som bedre end Niros at have misrekommanderet Niros produkt, som er blevet betegnet som "old". Et grelt eksempel herpå er [X]s brev af 19. marts 1999 til 
virksomheden Engineering & Consultancy Services. Også brevet i februar 1999 til en af Niros tyske kunder om ophøret af kundens kontrakt med Niro og [x]s "talen ned om Niros produkt" på ASSBT konferencen i Florida den 11. ­ 13. februar 1999 er eksempler herpå. 

Ved [X] og [y]s massive overtrædelser af markedsføringsloven har de begge pådraget sig et erstatningsansvar, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2. Niro har krav på erstatning for tabet på kontrakten med SMBSC og for markedsforstyrrelse. 

At der blev givet en væsentlig prisnedsættelse til SMBSC i forbindelse med salget af dobbeltanlægget, skete for at forhindre, at ordren gik til [X]. Det må efter Steen Winklers forklaring lægges til grund, at der ikke havde været forhandlinger om en prisreduktion, og SMBSC havde ikke rejst indsigelser mod prisen. Det siger sig selv, at der må være en god grund til ensidigt at reducere prisen med 1,2 mio. USD, eller 11, 2 %. Der er ikke tale om en kulancemæssig reduktion. Havde [X] ikke været på banen, havde Niro som eneaktør på markedet nærmest selv kunnet bestemme prisen. De konkrete oplysninger, som Niro havde fra to uafhængige kilder om, at [X] var på banen med et tilbud i samarbejde med Dakota Machine Inc., er bekræftet under bevisførelsen. Der er således direkte kausalitet mellem [X]s retsstridige adfærd og Niros tab. Redegørelsen fra Mark Suhr kan ikke tages til indtægt for, at SMBSC havde et maksimum på 9.3 mio. USD, og det kan under alle omstændigheder udelukkes, at Niro var bekendt med et sådan maksimumsbeløb. Det afgørende er, hvad der fik Niro til at yde prisnedslaget, og der er ikke tvivl om, at dette skyldtes [X]s forhold. Beviset for Niros tab er under disse omstændigheder klart. 

Erstatningen for markedsforstyrrelse må fastsættes skønsmæssigt. Beviskravene ved fastsættelsen af erstatningens størrelse må lempes under hensyn til overtrædelsernes klare og massive karakter, og erstatningen bør fastsættes så højt, at der ikke har været nogen gevinst ved den retsstridige adfærd. Der bør herved lægges vægt på den fortjeneste, som [y] har haft, og Niros opgørelse må lægges til grund. 

[X] og [y]s anbringender

[X] kunne efter sin afskedigelse frit søge beskæftigelse indenfor damptørrerbranchen. I forbindelse med afskedigelsen blev han pr. 1. juli 1997 frit stillet til at søge andet arbejde også med konkurrerende virksomhed, og han frigjordes samtidig for sin loyalitetsforpligtelse under de foreliggende særlige omstændigheder, hvor han allerede i juli fik sit løntilgodehavende mv. for hele opsigelsesperioden udbetalt på én gang. Det forhold, at han var ansat i en know how virksomhed, afskærer ham ikke i sig selv fra at søge ny erhvervsaktivitet indenfor den branche, han havde specialiseret sig i. En eventuel loyalitetspligt vil under alle omstændigheder højst kunne gøres gældende i 1 år efter opsigelsen. 

[X]s konsulent- og anden rådgivningsvirksomhed skal ses som den eneste erhvervsmulighed, han havde efter at være blevet afskediget. Det lykkedes ham efter møder og konferencer at blive sporet ind på denne erhvervsmulighed. Sukkervirksomhederne efterspurgte hans rådgivning, der fandt sted på ad hoc basis. Denne virksomhed har ikke krænket Niros rettigheder, og der foreligger ingen overtrædelse af markedsføringslovens § 10. Konsulentaftalerne drejede sig typisk om 2 årlige besøg, problemløsning, stand-by funktioner, koordinering, optimering, reservedelskøb mv. Der foreligger ikke direkte konkurrerende virksomhed; der er ikke grundlag for at antage, at Niro selv udøvede konsulentvirksomhed eller 
ingeniørarbejde til den løbende drift af anlæggene. [X] havde heller ikke selv udført sådanne opgaver under sin ansættelse. Sukkerfabrikkerne havde ingen konsulentaftaler i forvejen. Ifølge Michael Andersens forklaring bestod Niros virksomhed i salg af anlæg og reservedele samt efterarbejder, og Niro tilkendegav selv i opsigelsesskrivelsen, at man ville indskrænke damptørreraktiviteterne og skrinlægge nyudviklingen. Konsulentbistanden knyttede sig ikke til erhvervshemmeligheder. Ejerne af anlæggene bestemmer selv, hvem man vil give adgang. Anlæggene var jo solgt og tilhørte ikke længere Niro. Der var ingen aftaler mellem anlægsejerne og Niro om, at anlæggene ikke skulle være frit tilgængelige. [X] anvendte sin særlige specialistviden i kombination med et særligt talent for konkret problemløsning. Det er ikke godtgjort, at han anvendte specielt, beskyttelsesværdigt know how i forbindelse med den ydede konsulentbistand. Det er ubestridt, at hans salg af reservedele ikke har været retsstridig. Niro var bekendt med hans konsulentarbejde. Direktør [x]Skjold Petersen blev orienteret herom på 
forhånd og var indforstået hermed. Også under Anklam-konferencen den 13. november 1997, hvor bl.a. Steen Winkler deltog fra Niro, oplyste [X] om sin konsulentvirksomhed, uden at dette gav anledning til reaktioner fra Niros side. Niro har først til allersidst i skriftvekslingen, nemlig i sit sidste processkrift, hævdet, at det skulle være i strid med god markedsføringsskik at yde konsulentbistand. Niro må i det mindste anses stiltiende at have accepteret, at [x] ydede denne konsulentbistand. 

[X]s og [y]'s optimerings- og ændringsarbejder koncentrerer sig om anlæggene i Cagny, Nangis og Miranda. Det fremgår af skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 7 og D, at den nødvendige viden kan erhverves ved erfaring, forsøg og teoretiske beregninger. De optimerings- og ændringsarbejder som [x] udførte, bygger på erfaring, forsøg og teoretiske beregninger, oparbejdet og foretaget efter opsigelsen, på de eksisterende anlæg, som ejerne har givet adgang til. [X]s løsninger bygger på teknisk indsigt, og der er ikke ført bevis for, at han har benyttet særlig know how fra Niro. Der er således ikke noget 
ansvarsgrundlag. De ydede optimerings- og ændringsarbejder står i naturlig forlængelse af konsulentydelserne. Niro udøvede i øvrigt ikke selv denne virksomhed, og der foreligger derfor ikke noget konkurrenceforhold. 

[X] og [y]s damptørrer, hvoraf det første eksemplar blev solgt i begyndelsen af 2002, krænker ikke Niros patenter. En ingeniør med erfaring indenfor damptørring vil gennem forsøg, erfaringer mv. kunne konstruere en funktionsduelig damptørrer, jf. herved skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 3, smh. med spørgsmål A og spørgsmål R. [X] og [y] har ikke fået et 
tidsmæssigt forspring ved uberettiget at udnytte en viden, som stammer fra Niro. Det er muligt at foretage de fornødne beregninger uden kendskab til know how fra Niro. Det første anlæg er solgt i 2002, og [X] og [y] har derfor haft 5 år til at udvikle tørreren. Efter skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 6, smh. med besvarelsen af spørgsmål C og S, kan det konkluderes, at det er muligt at konstruere en damptørrer, hvis bedømmelsesperioden udvides, jf. herved også besvarelsen af spørgsmål 13 sammenholdt med besvarelsen af spørgsmål U, V og 15. Særlig spørgsmål 15 må læses således, at det er skønsmændenes opfattelse, at [x] og [y] under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt mellem 1997 og 2002 ville have haft det fornødne grundlag for at konstruere en funktionsduelig damptørrer. Det er afgørende, at det første salg først er sket 5 år efter opsigelsen, og [X] og [y] har ikke opnået et uberettiget forspring. Niro har ikke godtgjort, at salget var baseret på særlig know how tilhørende Niro. Offentliggørelsen af brochuren i februar 1999 udgør ikke i sig selv en retskrænkelse. Der er alene tale om markedsføring af [X]s egen opfindelse, som han har patent på, og brochuren kan ikke i sig selv medføre et salg. Kundekredsen er sagkyndig, og en potentiel kunde vil kræve en lang række yderligere oplysninger. Brochuren skal nærmest betragtes som et visitkort. Den krænker ikke Niros rettigheder. 

[X] har ikke haft indflydelse på Niros salgspris for dobbeltanlægget til SMBSC. Kontakten mellem [X] og SMBSC blev skabt på SMBSC's initiativ. Man ønskede ham til USA for at yde konsulentbistand med hensyn til, om det var tilrådeligt at investere i et damptørringsanlæg. SMBSC fik rådgivning i bred forstand, men Niros pristilbud blev ikke drøftet. Først under parternes næste møde i Spanien i marts omtalte [X] sin patentansøgning. Heller ikke her blev Niros pris drøftet. Et nyt møde blev aftalt til 14. april. I forbindelse med dette møde, og før [X] havde fremsat noget tilbud, blev det klart, at SMBSC havde indgået aftale med Niro. [X] har således ikke haft nogen indflydelse på den endelige salgspris. SMBSC antog Niros tilbud, fordi Niro i brevet af 30. marts 1998 på "truende" facon havde henledt opmærksomheden på sine patentrettigheder i relation til damptørreanlægget. Det fremgår af Mark Suhrs erklæring om hændelsesforløbet, at dette var afgørende for SMBSC, der ikke ønskede at rode sig 
ud i patentretlige konflikter. Den endeligt aftalte pris var et udslag af almindelige prisforhandlinger, hvilket også fremgår af redegørelsen fra Mark Suhr. SMBSC havde et loft på 9.3 mio. USD. 

Det er ikke ved det fremlagte interne notat fra 16. marts 1998 tilstrækkeligt dokumenteret, hvad Niros oprindelige pris lød på, og den oprindelige kontrakt er ikke fremlagt. I sit brev til SMBSC om prisafslaget angav Niro da også helt andre omstændigheder som begrundelse for afslaget. Hertil kommer, at Niro ikke havde grund til at føle sig truet. Man var jo på dette tidspunkt ikke bekendt med, at [x][x] havde indgivet en patentansøgning den 9. januar. 

[X] tog ikke andet materiale med sig fra Niro end personlige papirer, nogle gamle ringbind fra Stege-tiden og småskitser fra begyndelsen af 1980'erne. Det var udelukkende materiale, som havde erindringsværdi for ham, og det havde ingen værdi for Niro. Niro er blevet tilbudt at gennemgå materialet, hvilket Niro har afslået. En gennemgang af materialet kunne have afklaret spørgsmålet. Der er ikke ført bevis for, at [X] på uretmæssig måde har taget materiale fra Niro. 

Henvendelsen til Hellenic Sugar den 17. oktober 1997 er ikke kritisabel, allerede fordi Hellenic Sugar ikke var eller havde været kunde hos Niro. Kontakten til SödraCell er heller ikke sket på et uretmæssigt grundlag. [X] var efter indholdet af afskedigelsesskrivelsen i god tro med hensyn til spørgsmålet om videreudvikling. Begge forhold må under alle omstændigheder betegnes som bagateller. Brevet til fabrikken i Anklam i febraur 1999 er ikke uretmæssigt. Oplysningerne i brevet om kontraktophør havde han fra fabrikken selv. Henvendelserne har i øvrigt ikke medført noget tab. 

[X] har på intet tidspunkt talt nedsættende om eller misrekommanderet Niro eller Niros produkter. Visti Anderssons referat fra Florida-konferencen er modsagt af [X], hvis forklaring, der ikke er modsagt af en forklaring af Visti Andersson, må lægges til grund. 

[X]s oversættelse af betjeningsvejledningen er en bagatel og kan ikke have krænket Niros rettigheder. [X] oversatte den til SMBSC, der havde problemer med at få den leveret fra Niro. 

[X] og [y]s optræden på markedet kan ikke antages at have givet anledning til nogen markedsforstyrrelse, allerede fordi der reelt ikke har været noget marked. I "markedsforstyrrelse" ligger "forstyrrelse af salg", men der har jo ikke været tale om noget salg. Efter Niros salg til SMBSC i 1998 blev der er først solgt et nyt damptørringsanlæg i 2001. Der kan under alle omstændigheder højst gøres tab gældende i en 3 års periode, ikke 5 år efter opsigelsen. Det må herved tages i betragtning, at Niro har en tabsbegrænsningspligt. Man kan ikke bare læne sig tilbage, men må finde andre aktiviteter. Der foreligger ikke nogen konkurrencesituation bortset fra salg af damptørringsanlæg. De optimerings- og ændringsarbejder, som [X] og [y] har udført, har ikke været i strid med nogen loyalitetsforpligtelse. De bygger på egne opfindelser og har ikke været retsstridige. Rigtigheden af Niros egen tabsopgørelse af 15. august 2003 bestrides. Opgørelsen er ikke udtryk for Niros afsætningstab. [y]s 
omsætningstal fremgår af den fremlagte oversigt fra [y]s revisionsfirma. 
Posterne "Consulting Andet" og "Salg, reservedele" skal under alle omstændigheder udgå. Der kan ikke lægges vægt på [X] og [y]s eventuelle berigelse. 

Rettens begrundelse og resultat

Indledende bemærkninger.

Det lægges til grund, at Niro i hele [X]s ansættelsesperiode fra 1990 ­ 1997 havde været alene på markedet for damptørringsanlæg til sukkerindustrien. I perioden 1990 til 1995 var der i alt solgt 13 damptørringsanlæg, heraf 10 til sukkerindustrien. 

Det lægges endvidere til grund, at der gennem en årrække forud for salget af det første kommercielle anlæg til sukkervirksomheden i Nangis i Frankrig med start i 1981 havde været gennemført en betydelig udviklingsindsats med luftmodelforsøg, 
bygning af prototypeanlæg, justeringer, beregninger, målinger mv. Omkostningerne til dette udviklingsarbejde var betragtelige. Udviklingsarbejdet førte bl.a. til Niros grundpatent allerede i 1984. 

Gennem hele perioden spillede [X] en central rolle med hensyn til udviklingen af damptørringsteknologien. Det kan lægges til grund, at han gennem dette arbejde, hvor det efter det foreliggende må antages, at han ydede en engageret og faglig kompetent indsats, opnåede en egentlig specialistviden, hvilket bl.a. afspejlede sig i hans mange artikler, foredrag mv. 

Den særlige know how, der via det mangeårige udviklingsarbejde blev oparbejdet i relation til damptørringsteknologien, tilhørte Niro. Bl.a. ved Niros salg af damptørringsanlæggene og i kraft af [X]s artikler og foredrag under ansættelsen hos Niro blev en betydelig del af denne know how gjort tilgængelig for en videre kreds, hvorefter denne del ikke længere var særligt beskyttet i medfør af markedsføringslovens § 10.

Efter sagens oplysninger, herunder navnlig de foreliggende skønserklæringer lægger retten til grund, at der udover de således for en videre kreds tilgængeliggjorte informationer hos Niro eksisterede en for konstruktionen af en funktionsduelig damptørrer nødvendig, særlig know how, baseret på indvundne erfaringer, navnlig af praktisk karakter, fra udviklingsarbejdet. Denne særlige know how, som [x] var i besiddelse af på opsigelsestidspunktet den 30. juni 1997, gav ham et forspring i forbindelse med salgs- og ombygningsvirksomhed vedrørende damptørringsanlæg i forhold til andre, herunder fagfolk med erfaring indenfor området, der måtte påtænke at starte en sådan virksomhed. 

Konsulentvirksomhed.

I forbindelse med afskedigelsen den 30. juni 1997 blev [X] pr. 1. juli 1997 "fritstillet til at søge andet arbejde" og fik med udgangen af samme måned udbetalt hele sit løntilgodehavende mv. for opsigelsesperioden 1. juli ­ 31. december 1997. [X]s særlige faglige viden og årelange engagement i damptørringsteknologien gjorde det naturligt, og påregneligt for Niro, at han også 
efter afskedigelsen ville beskæftige sig erhvervsmæssigt hermed. Desuagtet blev han ikke i forbindelse med afskedigelsen og fritstillingen indskærpet nogen loyalitetsforpligtelse. Parterne havde ikke aftalt en konkurrenceklausul, der fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde. Afskedigelsen var begrundet med "indskrænkning af damptørreaktiviteter og skrinlæggelse af nyudvikling", hvilken begrundelse efter det foreliggende harmonerede med Niros faktiske planer. Det lægges efter [X]s uimodsagte forklaring til grund, at han under møder med administrerende direktør Arne Skjold Petersen kort tid efter afskedigelsen 
orienterede denne om sine planer om at starte konsulentvirksomhed indenfor damptørringsområdet, og at Arne Skjold Petersens tilkendegivne holdning hertil var positiv. Det lægges videre til grund, at han orienterede Arne Skjold Petersen om sin 
påtænkte deltagelse i ZAG-konferencen den 10. september 1997, og at han efterfølgende sendte ham en rapport fra konferencen, hvilket ikke gav anledning til indvendinger fra Arne Skjold Petersen. [X]s orientering om sine aktiviteter på mødet i Anklam den 13. november 1997, hvor også repræsentanter fra Niro deltog, medførte ingen reaktion fra Niro. [X]s konsulentaftaler med sukkervirksomheder medio oktober 1997 og i 1998 blev efter det foreliggende indgået på grundlag af sukkervirksomhedernes efterspørgsel af hans rådgivning, efter at de var blevet bekendt med hans fratræden fra Niro. Det er ikke godtgjort, at Niro hidtil havde drevet eller havde konkretiserede planer om at drive den form for konsulentbistand, som [X] påbegyndte. 

Under de således foreliggende omstændigheder findes [X] ved etableringen og videreudviklingen af sin konsulentvirksomhed ikke at have krænket Niros rettigheder. Retten finder endvidere ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at [X] har handlet ansvarspådragende ved i forbindelse med konsulentfunktionerne ­ som tiden gik ­ at have befattet sig med optimeringer og 
ombygninger af sukkervirksomhedernes damptørringsanlæg, og lægger udover det allerede anførte herved vægt på, at disse ydelser må antages at være blevet efterspurgt af sukkervirksomhederne som et naturligt led i [X]s konsulentydelse, at Niro efter det foreliggende ikke i nogen rimelig tidsmæssig tilknytning til [X]s udførelse af disse funktioner rejste indsigelse 
herimod, og at funktionerne i de enkelte tilfælde i væsentlig grad må antages at have haft et konkret kendskab til og målinger og analyser på de enkelte anlæg efter afskedigelsen som grundlag. 

Niros aftale med SMBSC. [X] og [y]s salgsvirksomhed.

I overensstemmelse med det ovenfor anførte handlede [X] således heller ikke ansvarspådragende, da han på baggrund af en henvendelse fra den amerikanske virksomhed SMBSC ultimo 1997 indvilligede i at yde konsulentbistand under møder i USA den 16. og 17. januar 1998 vedrørende SMBSC's eventuelle køb af et dobbeltanlæg hos Niro. Det lægges som uimodsagt til grund, at [x] under disse møder alene ydede generel teknisk rådgivning, og at han ikke orienterede SMBSC om sin egen patentansøgning, indgivet den 9. januar. 

Da [X] i marts samme år, godt 2 måneder efter ophøret af sit ansættelsesforhold hos Niro, mødtes med SMBSC's tekniske chef Mark Suhr i Miranda i Spanien, gav han Mark Suhr en orientering om sin patentansøgning, og parterne drøftede muligheden for, at [X] på grundlag af et samarbejde med den amerikanske virksomhed Dakota Machine Inc. om produktion af damptørringsanlæg selv kunne afgive tilbud på anlæggene til SMBSC. Det lægges til grund, at [X] og Dakota Machine Inc. allerede fra et tidspunkt tidligt i marts havde drøftelser om et sådan produktionssamarbejde, og at de medio april 1998 mødtes i USA bl.a. for at drøfte omkostningerne og tidshorisonten for fremstillingen af to anlæg til SMBSC. Det lægges videre til grund, at SMBSC indgik kontrakt med Niro, før [X] havde fremsat noget konkret tilbud til SMBSC. 

Retten finder, at [X] med baggrund i sin mangeårige ansættelse som betroet medarbejder hos Niro og den position, som han - i væsentlig grad på grundlag af sin under ansættelsen opnåede indgående viden om damptørringsteknologien ­ efter det oplyste havde som konsulent for SMBSC, handlede illoyalt og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, jf. til dels § 10, stk. 2, ved under forhandlingsforløbet mellem Niro og SMBSC i forståelse med SMBSC at arbejde for sin egen position som leverandør af de to damptørringsanlæg i konkurrence med og skjult for Niro. [X] handlede herved tillige 
ansvarspådragende overfor Niro. 

I overensstemmelse med Steen Winklers forklaring lægger retten til grund, at Niro fra to uafhængige kilder blev bekendt med Dakota Machine Inc. og [x]s produktionsplaner, målrettet til at afgive tilbud til SMBSC. Disse informationer førte til Niros telefax af 31. marts 1998, hvori Niro overfor SMBSC indskærpede sine patentrettigheder, og Niros salgspris blev efterfølgende reduceret. 

Retten anser [X]s salgsvirksomhed med hensyn til komplette damptørringsanlæg for opstartet på tidspunktet for etableringen af de ovennævnte samarbejdsrelationer til Dakota Machine i marts/april 1998. Salgsvirksomheden blev overtaget og fortsat af [y], der senere i 1998 fremstillede en salgsbrochure, som blev fremlagt på ASSBT konferencen den 11. februar 1999 i Florida. Det lægges efter sagens oplysninger, herunder det om begivenhedsforløbet i foråret 1998 fremkomne og indholdet af og forudsætningerne for beregningerne og oplysningerne i [y]'s brochure, til grund, at [X] henholdsvis [y] på de nævnte tidspunkter ville være i stand til at levere færdige anlæg. Det er efter indholdet af skønserklæringerne rettens opfattelse, at denne salgsvirksomhed ikke ville have været mulig på disse tidspunkter uden [X]s meget omfattende know how, hvoraf en del som anført må anses at have tilhørt Niro som erhvervshemmeligheder. [X] og [y]'s virksomhed har således i et vist tidsrum i forhold til Niro fundet sted i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 2, for [y]'s vedkommende § 10, stk. 4, jf. stk. 2. Det bemærkes, at retten efter samtlige foreliggende oplysninger må skønne, at [y]'s uberettigede forspring, skabt på grundlag af den omhandlede særlige know how hos [X], var udlignet før [y]'s første salgskontrakt primo 2002. 

Øvrige spørgsmål.

Særlig med hensyn til spørgsmålet om [X]s overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 3, bemærkes, at [X]s oversættelse til brug for SMBSC af Niros danske betjeningsvejledning, som var i hans besiddelse efter afskedigelsen, findes at være en sådan ubeføjet benyttelse som omhandlet i bestemmelsen. Retten finder efter bevisførelsen ikke tilstrækkeligt grundlag for at 
antage, at [X] herudover har været i besiddelse af materiale, omfattet af § 10, stk. 3. Spørgsmål om [y]'s overtrædelse af Markedsføringslovens § 10, stk. 4, jf. stk. 3, opstår derfor ikke. 

Retten finder ikke, at det på grundlag af det interne notat af 15. marts 1999 og mod [X]s forklaring er godtgjort, at han har talt nedsættende om Niros produkt under konferencen i Florida i februar 1999. [y]s henvendelse til en tysk sukkervirksomhed med damptørringsanlæg i februar 1999 findes efter sin form og sit indhold at være en overtrædelse af Markedsføringslovens § 2. Retten finder ikke i øvrigt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at [X] eller [y] har overtrådt markedsføringslovens § 2. 

Erstatning.

Det beløb, der tilkommer Niro som erstatning for afsætningstab og markedsforstyrrelse, må fastsættes skønsmæssigt. Særlig med hensyn til afsætningstabet lægger retten på den ene side vægt på, at [X]s aktiviteter var egnede til at have og også faktisk havde indflydelse på Niros salgspris til SMBSC, og på den anden side de foreliggende bevismæssige omstændigheder 
omkring prissætningen i forbindelse med kontraktindgåelsen med SMBSC. Det må under alle omstændigheder tages i betragtning, at Niro ikke på konkret måde har redegjort for de overvejelser og bevæggrunde, der måtte have ført til en beslutning 
om en nødvendiggjort prisreduktion af den foreliggende betydelige størrelsesorden, herunder når det tages i betragtning, at Niro få dage før beslutningen den 31. marts 1998 sendte en telefax til SMBSC, hvori Niro indskærpede sine patentrettigheder. 
Særlig med hensyn til erstatningen for markedsforstyrrelse tager retten oplysningerne om den ganske særlige markedssituation for damptørringsanlæg og det ovenfor anførte om den tidsmæssige udstrækning af den markedsføringsretlige krænkelse i 
betragtning. Erstatningsbeløbet findes herefter passende i alt at kunne bestemmes til 750.000 kr., der, som sagen er forelagt, og idet der ikke er rejst selvstændig indsigelse herimod, som påstået af Niro kan gøres gældende mod [X] og [y] in solidum. 

Vedrørende sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet det bemærkes, at Niro foreløbigt har afholdt de denne sag vedrørende omkostninger til syn og skøn med 154.787,50 kr. inkl. moms. 


Thi kendes for ret:

De sagsøgte, [X] og [Y], betaler inden 14 dage in solidum 750.000 kr. til sagsøgeren, Niro A/S. Beløbet forrentes med sædvanlig procesrente fra den 8. juni 1999. 

De sagsøgte godtgør inden samme frist sagsøgeren 77.393,75 kr. af de denne sag vedrørende omkostninger til syn og skøn, der herefter bæres endeligt af sagsøgeren. 

I øvrigt betaler ingen af parterne sagsomkostninger til nogen anden part. 


Claus Forum Petersen 
Søren Rathmann Allan Suhrke 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»