Eneret til at udgive spil

Resumé

Sagsøgtes eneret til at udgive spil m.v., baseret på en kendt tv-udsendelse, var iht. licensaftale med TV-selskabet begrænset til samme geografiske område, som TV-selskabets rettigheder iht. licensaftale med indehaveren af rettighederne til konceptet og formatet. 

Dom i sagen H-0094-00

Strix Television AB
(Advokat Nicolai Ryberg Horten)
mod
Wild Men Publishing A/S

Sagen angår navnlig spørgsmålet om den geografiske udstrækning af den eneret til at udgive spil, baseret på TV-formatet "Robinson Ekspeditionen", som sagsøgeren, Strix Television AB (herefter: Strix) i en licensaftale af 21. juni 1999 overdrog til sagsøgte, Wild Men Publishing A/S (herefter: Wild Men).

Der er endvidere spørgsmål om, hvorvidt Strix kunne opsige licensaftalen som sket, og hvorvidt Strix' senere ophævelse af aftalen fandt sted med rette.

Påstande

 

Strix har nedlagt påstand om, at Wild Men tilpligtes at betale 505.242,36 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 21. september 2000, til betaling sker. 


Wild Men har heroverfor påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Wild Men har endvidere nedlagt påstand om, at Strix til Wild Men betaler 1.000.000 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra den 20. september 2001.

Wild Men har endelig nedlagt påstand om, at Strix tilpligtes at anerkende, at den med Wild Men
den 21. juni 1999 indgåede aftale er i kraft og principalt uopsigelig, subsidiært uopsigelig så
længe udsendelsesrækken "Robinson Ekspeditionen" fortsat vises.

Overfor de selvstændige påstande har Strix påstået frifindelse.

Introduktion

Af en artikel i Ekstra Bladet den 13. oktober 2000 (kilde: Polinfos databaser) under overskriften
"Englænderen Charlie Parsons har tjent 80 mio. kr. på at opfinde "Ro- binson Ekspeditionen"
fremgik det bl.a.:

"...
Det startede i 1988, hvor Parsons satte fire vidt forskellige englændere sammen på en øde ø
ud for Sri Lanka. De skulle forsøge at overleve, og seerne fulgte spændt indslagene over to
uger, som en del af et større britisk tv-program. Det gav Charlie den første idé til Robinson.
- Jeg troede, det mest interessante ville være, hvordan deltagerne overlevede på øen. Men det
mest interessante viste sig at være intrigerne.
....
- Da vi udformede Robinsons koncept, var det vigtig, at deltagerne repræsenterede et
minisamfund. Det er meget vigtig, at seerne kan identificere sig med en person, de ønsker som
vinder.
Hele otte år, en lang række møder og fokusgrupper tog det at færdigudvikle "Robinson
Ekspedition" til det, vi kender i dag. I starten var det meget svært at sælge konceptet....Men
endelig blev det solgt. Produktionsselskabet Strix lavede den første ombæring, som blev sendt i- 3 -

Sverige. Successen var hjemme, og resten er historie.
....
Fakta:....
"Robinson Ekspeditionen" hedder på engelsk "Survivor". Sendt første gang i efteråret 1997 på
den svenske tv-kanal SVT. Danske TV3 fulgte umiddelbart efter i 1998, og siden har følgende
lande fulgt trop: USA, Norge, Balticum, Schweiz, Argentina og Spanien. Tyskland og Østrig
sender samlet, det samme gør Belgien og Holland. Optagelserne er i øjeblikket i gang for
Italien og Frankrig. England køber muligvis "Robinson Ekspeditionen" inden for for et år eller 2.
Selskabet "Planet 24" blev startet af Charlie Parsons og Bob Geldof, og sammen havde de 250
ansatte under sig.
....
Da Charlie Parsons og Bob Geldof valgte at sælge "Planet 24", .... beholdt (de) .... guldægget
"Robinson Ekspeditionen". I dag har de to mænd sammen firmaet "Castaway Television".
...."

Fra udaterede hjemmesider på internettet er der fremlagt bl.a. følgende oplysninger:

"....
Survivor is truly an international hit. First produced for Swedish television and called Expedition
Robinson, it was broadcast back in 1997, and was watched by half of the country's population.
The show has now been licensed to 21 countries worldwide.
....
Expedition Robinson is the blockbuster reality format that was voted TV-shop of the Year 1998
and 2000 by viewers in Sweden. It is now on its fifth season on Sweden's SVT2, fourth season
on TV3 Denmark and third season on TV3 Norway. In addition, the show has been coproduced
for Germany, Austria, Holland and Belgium.
....
Expedition Robinson is one of the all-time biggest and most controversial TV successes in
Scandinavia. The final episode of the fourth season was viewed by 4 045 000 Swedes which
makes it one of the most viewed programs in modern TV-history.
...."

"....
The Survivor format has experienced rating success a- round the globe. Already it has
achieved number one sta- tus in Scandinavia and in South America, and the recent US version
became the most successful prime-time summer series in US television history drawing almost- 4 -

60 milli- on viewers...."

Strix' aftaler med Planet 24/Castaway Television Productions

I 1998 indgik Strix ("the Licensee") en aftale, benævnt ""Survive" Format License", med Planet
24 ("the compa- ny") om Danmark som "territory". Tilsvarende aftaler er indgået mellem
parterne om Norge og Sverige. Af aftalen fremgik bl.a.:

"....
Recitals


A. The Company owns or controls the original concept and format for the television
entertainment series known as "SURVIVE" ("The Format").


B. The Licensee wishes to produce an adaptation of the Format for Denmark in the Danish
language.


C. The Licensee and the Company entered into an option agreement dated 20th October 1987
and pursuant to which the Licensee has exercised its option.
....
LICENCE

1. DEFINITIONS

In this Licence the following words and expressions shall have the following meanings:


a) "the Agreed Upon Title" shall mean "EXPEDITION ROBINSON" or such other title
approved by the Company;
....

2.2. The Company hereby grants to the Licensee for a period commencing on the affective date
hereof and expiring on the date of the first transmission of the last episode of the
Programme the sole and ex- clusive option to acquire subsidiary and ancillary rights of
exploitation in the Format and the Pro- gramme in the Territory such exploitation to be
li- mited to merchandising and .... ("the Ancillary Rights"). The terms and conditions of
the acquisition of the Ancillary Rights shall be subject to good faith negotiations
between the Company and- 5 -

the Licensee at the time of option exercise.
...."

5. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS


5.1. For the sake of clarity, the Format, the production bible, the name "SURVIVE", and/or all
formats and other elements appearing in programmes based on the Format throughout
the world (whether under licence or otherwise) are the sole and exclusive property of
the Company and all rights to exploit the Format outside of the Territory shall remain
the property of the Company....
....
9. Option


9.1. The Licensee shall have the option to produce a second series based on the Format ("the
Second Series"), under the terms and condition set out hereunder ("the Option")....


9.2. If the Licensee exercises the Option and wishes to produce a third series, the Licensee
shall have the option to produce the said third series....

12. Transfer


....

12.2 The Licensee shall not assign, transfer or sub-licence or in any way dispose of any of its
rights or interests hereunder to any third party without the prior written consent of the
Company...
...."

I følge en med Castaway Television Productions ("licensor") i 2000 indgået aftale fik Strix
("licensee") mulighed for at udnytte merchandiserettigheder i Danmark, Norge og Sverige ("the
Territory"). Af aftalen fremgik bl.a.:

"....
2.
OPTION AND GRANT OF RIGHTS
....

2.2.
Therefore, Licensor hereby grants to Strix the non- exclusive rights to exploit the
subsidiary and ancillary rights to the Format, within the Territory for a period
commencing on the signing date of respective underlying Licensee Agreement and- 6 -

expiring upon the expiry of each of the same Licensee Agreement, although with a right
to continue selling the Products already produced before such expiry....


2.3.
The license hereunder means...., that Licensee shall have the non-exclusive rights to
esploit the Format and the Programme (and episodes thereof) any character, scene,
expression or incident or other thing appearing from or arising out of or deriving from
the Programme, through the manufacture, production, distribution, promotion supply
and sale of services of any kind or articles of any type of products including, but not
limited to, toys, games, software....
....

2.5.
Licensee may be entitle to assign or license any Ancillary rights or parts thereof to any
other party after Licensors written approval.
...."

Varemærkeregistreringer

Efter ansøgning den 19. februar 1999 fik Strix den 9. juni 1999 registreret varemærket
"RobinsonEkspeditionen" som ordmærke.

Efter ansøgning den 27. september 2000 fik Strix den 6. august 2001 som EU-varemærke
registreret et figurmærke, visende et stort "R" i midten af et kompas. Figurmærket blev
benyttet som logo for Robinson Ekspeditionen.

Licensaftalen af 21. juni 1999 og parternes kontakt op til aftalen

Den mellem parterne den 21. juni 1999 indgåede aftale, der var underskrevet af Anna
Bråkenhielm fra Strix og Mogens Hougaard fra Wild Men, og som var skrevet på Wild Men's
brevpapir, var sålydende:

"....
LICENS AFTALE

mellem
Strix television AB (ST) herefter kaldet licensgiver og Wild Men Publishing A/S (WMP) herefter
kaldet licenstager.- 7 -

Licenstager:

Licenstager opnår i nærværende aftale eneretten i samtlige de lande hvor TV-formatet
Robinson Ekspeditionen udsendes på tv. Licenstager påtager sig for egen regning og risiko at
designe, producere og distribuere spil baseret på TV-formatet "Robinson Ekspeditionen".

Licenstager besidder alle ophavsrettigheder til indhold og design i Robinson spillet.

Licenstager opnår ret til udnyttelse af det officielle og originale logo design fra TV-formatet
"Robinson Ekspeditionen". Licenstager har samtidig retten til, eventuelt via trediemand, at
bruge ovenstående logo-design til egen salg og markedsføring af spillet.

Licenstager betaler royalty 12% pr. solgt Robinson spil, baseret på udfaktureret nettosalgspris
fra WMP.

Licenstager stiller en minimumsgaranti på s.kr. 500.000 der betales i tre lige store rater.

Licenstager fremsender salgsopgørelser jvf. bilag på faktura og Egmonts salgstal kvartalsvis
bagud ifølge kalenderåret.

Garantibeløb s.kr. 500.000
1. rate 1/3 erlægges 1.7.1999.

2. rate 1/3 erlægges når første udsendelse i hver af landene har fundet sted.
3. rate 1/3 erlægges 31.12.1999.

Licensgiver:

Licensgiver ejer alle rettigheder til Robinson logo design og TV-formatet, og indestår for at tv-
udsendelserne i indhold og koncept er ens i de tre lande Sverige, Norge og Danmark. Og
tilsvarende i andre nye lande hvor li censgiver udsender Tv-serien "Robinson Ekspeditionen".

Licensgiver forpligter sig til at retsforfølge alle spilleprodukter world wide, der krænker
nærværende aftale og som udnytter TV-formatet til udgivelse uden licens, og dermed krænker
licenstagers ophavsrettigheder.

Licensgiver forpligter sig til om muligt at implementere Robinson spillet som præmie i TV-- 8 -

udsendelser, således at de "hjemsendte" modtager et Robinson spil, der overbringes i TV-
udsendelsen. Eventuelt suppleret med trailers, skilte osv. Robinson spillet skal om muligt
eksponeres på salgsvideoen, der udsendes ultimo 1999.

Licensgiver fremlægger udsendelsesplaner og planer for PR aktiviteter for hvert land, senest
30.07.1999.

Licensgiver overbringer alle logo og facts om hvem der skal crediteres på spillet emballage
senest 22.06.1999.

Licensgiver godkender WMP og Egmonts's salg- og marketingsplaner, der fremlægges senest
07.07.1999.

Licensgiver modtager senest den 24. juni spil/dummies til brug for TV-optagelserne, direkte på
optagelsesstedet som WMP får oplyst senest 22. juni 1999.

Efterfølgende leverer licenstager 3x20 færdig produceret spil - således at alle deltagere får et
gratis spil.

Andet: På mødet den 27.05.1999 i Stockholm blev det besluttet, at der arbejdes på en
udgivelse af en "Robinson Special Edition" primo november '99 - der for hvert land indeholder:

16 figur spillebrikker
16 ID-Kort med foto & facts

16 Dilemmakort (personlige konflikter og intriger, der indgår i spillet)

2 Plader til spillepladen, med de rigtige navne på deltagerne.

Licenstager får fra licensgiver overbragt alt dette materiale (foto, navne og facts på hver enkelt
person for hvert land senest den 24.6.1999).

Licensgiver opnår 12% i royalty på denne aktivitet, på samme vilkår og betingelser som nævnt
på brætspillet tidligere i denne aftale.
...."

Forud for aftalen havde der været kontakter og forhandlinger mellem parterne. Gunnar Mark
havde i en del af forløbet fungeret som parternes kontaktperson.- 9 -


I en telefax af 23. april 1999 rettede Wild Men henvendelse til Strix v/Anna Oldner. I telefaxen
oplyses det bl.a., at "vores skandinaviske distributør Egmont A/S har garanteret et
minimumssalg på 30.000 Robinson spil i 1999/2000", og at "vi behøver....accept på at (Wild
Men) får eneretten til udvikling, design og salg af Robinson Ekspeditionen som brætspil
worldwide."

Via telefax den 1. juni 1999 sendte Wild Men til Gunnar Mark et udkast til licensaftale. I forhold
til den endelige aftale udgik en passus om, at Wild Men skulle modtage "original materiale via
mail og cd som styleguide senest den 01.06.1999". Endvidere var den minimumsgaranti, som
Wild Men skulle betale i 3 rater, i udkastet angivet til "300.000/600.000" svenske kr.

Via telefax den 2. juni 1999 sendte Wild Men et nyt aftaleudkast til Strix, hvor
minimumsgarantien var korrigeret til 500.000 kr. I forhold til den endelige aftale blev udover
ovennævnte passus om "original materiale" og en ændring af datoer for modtagelse af
dummies alene foretaget de ændringer, at der med hensyn til Strix' forpligtelse til at
implementere spillet som præmie i TV- udsendelser og til at eksponere spillet på salgsvideoen
blev tilføjet "om muligt".

Wild Men's aftale med Egmont Books A/S

Med underskrift den 21. juni 1999 af Mogens Hougaard for Wild Men ("WMP") og den 22. juni
af Steffen Kragh fra Egmont Books A/S ("distributøren") indgik disse parter på Wild Men's
brevpapir sålydende aftale, der fremstod med nogle få af Steffen Kragh håndskrevne tilføjelser:

"....
AFTALE
angående world wide Produktions- og distributionsrettigheder (eksklusiv Norden) på brætspil
baseret på tv-formatet Robinson Ekspeditionen.

WMP har erhvervet world wide rettigheder til udgivelse af brætspil i tilknytning til STRIX's TV-
format "Robinson Ekspeditionen".

Ved indgåelse af denne aftale erhverver Egmont eksklusivt retten til at producere og
distribuere Robinson brætspil, evt. udnyttet via overdragelse af retten til tredjemand (ved
tredjemand forstås selskaber der hverken helt eller delvist ejes af Egmont koncernen) - i alle


-
10
-

lande uden for Norden.

Økonomi
Ved indgåelse af denne aftale betaler Egmont Books d.kr. 100.000 (eksklusiv moms) til WMP.

Efterfølgende betaler Egmont Books 33 1/3% til WMP af dets nettoroyaltyindtægter - det måtte
modtage - fra udnyttelsen af denne rettighed i regi af tredjemand.

Udnytter Egmont rettigheden i eget regi betales til WMP royalty på 10% af netto faktureret
salgspris excl.moms.
Ovenstående betaling af royalty påbegynder når Egmont Book's har recoupet de oprindelige
100.000 kr."

Det er oplyst, at Egmont Books aldrig betalte de 100.000 kr., og at aftalen blev ophævet.

Sagens omstændigheder i øvrigt

Den 18. oktober 1999 sendte Strix' Anna Oldner en E-mail til Wild Men's Mogens Hougaard,
hvoraf bl.a. fremgik:

"....
Christian (Kemp) skriver ....att du säger att Strix och WMP har ett avtal som säger att Strix
skall cleara all rättigheter med 3:e man. Givetvis har jag granskat vårt avtal och finner att det
endast står att Strix garanterar att Strix äger rättigheterna till logotype och format.
...."

Henvendelsen blev samme dag besvaret af Mogens Hougaard, bl.a. således:


"....
Jeg bliver nødt til at bede dig om adkomst til jeres kontrakt via jeres og vores advokat således
vi er helt sikre på hvad det er vi indestår for over for tredje mand o.s.v.

Der er og har været tilpas mange usikkerheder i hele forløbet, og det bør vi nu for begge parter
får klarhed over.
....


-
11
-

Jeg har i de danske aviser læst om Robinson Ekspeditionen i USA via CBS - hvilken rolle spiller
Strix Television i den forbindelse? -er der andre lande undervejs med en aftale for år 2000?
...."

I skrivelse af 26. oktober 1999 rettede Wild Men's advokat henvendelse til Strix v/Anna
Bråkenhielm. Af henvendelsen fremgik bl.a.:

"....
Pursuant to the License Agreement, WMP's exclusive right applies to all countries, in which TV
programs based on said TV format will be broadcasted.

Recently, the American broadcasting company CBS acquired the right to use the TV format
Robinson Ekspeditionen in the United States. This means that WMP under the License
Agreement is entitled to design, manufacture and sell games in the United States on an
exclusive basis.

I have learned that the above mentioned rights that Strix has licensed to WMP contractually
derive from Planet 42, a British company, from which the TV format in question originates.

In connection with the preparations for launching games in the United States, I deem it
necessary that WMP is able to show that WMP is entitled to put merchandishing products (i.e.
games) relating to the TV format Robinson Ekspeditionen on the US market, and that such
marketing does not infringe Planet 42's intellectual property rights.

Accordingly, I kindly ask you to provide me with adequate documentation showing that my
client has such rights as described above. This documentation may be either the agreement
between Strix and Planet 42, or a statement from Planet 42 confirming that my client enjoys
said rights.
...."

Henvendelsen blev besvaret af Strix' advokat i skrivelse af 2. november 1999, hvoraf bl.a.
fremgik:


"....
Enligt licensavtalet har licenstagaren ensamrätten i samtliga länder där TV-formatet "Robinson


-
12
-

Ekspeditionen" (Formatet) visas i television. Formatet visas för närvarande i Sverige, Norge
och Danmark. Formatet är i sin tur baserat på ett programformat med benämningen "SURVI-
VE", till vilket Strix innehar rättigheter enligt avtal. Formatet omfattar således endast de TV-
program som produceras för sändning i Sverige, Norge och Danmark samt de evetuellt nya
länder där TV-serien Robinson Ekspeditionen skall visas. En grundläggande förutsättning för
utövandet av de rättigheter som följer av licensavtalet är att Strix förfogar över rättigheterna
till den avsedda produktionen. Strix förfoger inte över några sådana rättigheter såvitt avser
USA, vilket Strix redan upplyst Din huvudman.

Påståendet att Din huvudman genom licensavtalet med Strix äger rätt att tilverka, designa och
sälja Robinsonspel i USA är således inte korrekt.

Skulle Din huvudman förbereda eller vidta de åtgärder som nämns i Ditt brev kommer Strix att
betrakta handlingen som ett grovt kontraktsbrott, varmed en hävning av licencavtalet kan bli
aktuel. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas med omedelbar verkan.
...."

I anledning af, at Strix havde sendt en faktura til Wild Men på betaling af 333.000 svenske kr.
som en del af Wild Men's garantiforpligtelse, gjorde Wild Men's advokat i en skrivelse af 13.
december 1999 til Strix' advokat bl.a. gældende, at Strix på intet tidspunkt havde gjort Wild
Men opmærksom på, at Robinson-formatet "was derived from another senior format, i.e. the
Survive format and that the rights under the Format were geograghically limited." I skrivelsen
redegjorde advokaten endvidere bl.a. for Wild Men's synspunkter angående forståelsen af
aftalen og lagde op til en genforhandling. Om de 333.000 svenske kr. hed det i skrivelsen, at
Wild Men "in anticipation of your clients positive response ..." havde overført pengene til Strix'
bankkonto. Pengene blev imidlertid ikke overført.

I en E-mail af 12. januar 2000 til Wild Men's advokat rykkede Strix' svenske advokat for
betaling af hele garantibeløbet, der nu var forfaldent, og advokaten forbeholdt sig morarenter
fra garantiraternes forfaldsdatoer.
Wild Men's advokat besvarede rykkeren i en skrivelse af 21. januar 2000, hvori advokaten
gentog Wild Men's synspunkter og påpegede, at Wild Men ønskede at være sikre på, at man
betalte til rette adkomsthaver, som man havde fået information om skulle være Castaway
Television Productions. Man havde derfor besluttet at deponere garantibeløbet, dog baseret på
en royalty på 6%, til fordel for rette adkomsthaver.


-
13
-

I en E-mail af 18. januar 2000 til Wild Men havde Pla- net 24 oplyst, at Castaway Television
Productions var indehaver af format-rettighederne, herunder "merchandary rights", til
Robinson Ekspeditionen, og at man holdt nøje kontrol med disse rettigheder. Dagen efter
sendte Planet 24 endnu en E-mail til Wild Men, hvori det bl.a. blev oplyst, at man håbede at
løse "our situation with Strix very shortly." I en E-mail den 18. februar 2000 meddelte Planet
24, at Wild Men kunne betale "all monies that are owing by you" til Strix i overensstemmelse
med "your arrangement with that company."

I en skrivelse af 22. februar 2000 til Wild Men's advokat henviste Strix' advokat til den
stedfundne formalisering af Strix' rettigheder i overensstemmelse med parternes licensaftale af
21. juni 1999, hvorfor Strix imødeså, at Wild Men omgående betalte garantibeløbet på 500.000
svenske kr. Strix opsagde samtidig licensaftalen til ophør 6 måneder fra skrivelsens datering.

I Wild Men's advokats svar den 29. februar 2000 blev det gjort gældende, at Wild Men ikke
havde fået de rettigheder, som var aftalt i licensaftalen, og at Wild Men anså dette for
ansvarspådragende kontraktbrud. Om spørgsmålet om betaling af royalties hed det, at disse
ville blive betalt "...when and if your client shows that my client has acquired the rights to
which he is entitled under the agreement."

Den 12. april 2000 blev der afholdt et møde i København mellem parterne. Til brug for mødet
havde Wild Men udarbejdet et bilag med omsætningstal for salg af Robinsonspillene. På
bilagets sidste side var der gjort nogle bemærkninger om "modkrav" i anledning af "manglende
rettighedserhvervelse i samtlige lande, hvor Robinson Ekspeditionen-formatet
kommercialiseres". Modkravets størrelse skulle gøres til genstand "for nærmere drøftelse på
mødet."

I skrivelse af 4. maj 2000 rettede Strix' advokat sålydende henvendelse til Wild Men's advokat:

"....
Som aftalt på vort møde den 12. april 2000 overvejer Strix på trods af den fremsendte
opsigelsesskrivelse, hvorvidt der kan indgås en aftale for Deres klients fremtidige produktion af
spil.
Da jeg forstår, at ingen af de i aftalen forudsatte garantibeløb eller afregning af licensafgift er
foretaget, skal jeg på vegne Strix kræve, at der sker betaling i henhold til kontrakten senest 5
dage fra dato.


-
14
-

I modsat fald vil aftalen blive anset for at være misligholdt og ophævet uden varsel.
...."

I en skrivelse af 9. maj 2000 besvarede Wild Men's advokat Strix' advokat skrivelse og anførte
heri bl.a., at det "...bestrides at Deres klients opsigelsesskrivelse har nogen juridisk relevans
for min klients krav på erstatning i anledning af, at min klient ikke som aftalt erhvervede
distributionsrettighederne til samtlige de lande, hvor formatet udgives."

Med henvisning til at være uden reaktion på sin skrivelse af 4. maj 2000 om betaling inden for
5 dage ophævede Strix' advokat i skrivelse af 13 september 2000 parternes licensaftale, idet
det samtidig blev oplyst, at Strix ville udarbejde stævning i sagen.

I en telefax af 19. september 2000 fra Planet 24 til Wild Men's advokat hed det:

"....
Thank you for your letter of 18th September 2000....

It is quite correct to note that Castaway own all rights in Expedition Robinson/Survivor
including merchandising etc. There is only one exception on this and that is in respect of the
name "Expedition Robinson". The name logo for Expedition Robinson is owned and controlled
by Strix. Therefore, it is for that reason that any deal which may be concluded in respect of
your client's merchandising arrangements must be also agreed with Strix if the name
Expedition Robinson is to be used.

I note with interest that the best selling board game in Scandinavia 1999 was the Expedition
Robinson board game. I am afraid, this does not give me any degree of comfort since, at the
time of writing, Castaway Television Productions United has not received any royalty in respect
of such sales. Therefore, I must really insist that any dispute that you have with Strix
concerning the grant of rights and the payment of royalties is finalised before any deal is struck
for any other territory. You should note however, that the rights to distribute any Expedition
Robinson board game will be limited on a territoty to territoty basis and that the United States
is not available.
...."

Forklaringer


-
15
-


Anna Bråkenhielm har forklaret, at hun er managing director for Strix, der i 11 år har produ-
ceret TV-programmer til de skandinaviske lande. Strix udvikler selv programmer og producerer
efter licens. Strix er det første TV-produktionsselskab i Skandinavien, som har solgt pro-
grammer internationalt. Strix' programmer starter altid på hjemmemarkedet, og hvis de
herefter sælges, sker det land for land.

Vidnet havde hørt om Planet 24's "Survive"-koncept og mødtes med Bob Geldof og Charlie
Parsons til en messe i Cannes i september 1996. Vidnet, der fandt konceptet meget
interessant, fik et par måneder til at præsentere idéen for skandinaviske og finske TV-kanaler.
Sverige blev det første land, hvor programmet blev vist.

Det var Strix, som fandt på navnet "Robinson Ekspeditionen", og Strix har rettighederne til
navnet.

Spørgsmålet om merchandise, som Strix ikke havde erfaring med, kom først konkret på tale,
da dansk TV3 kom ind i billedet. Da aftalen med Wild Men blev indgået, havde Strix alene det
udestående med Planet 24 at få en aftale på plads om fordelingen af indtægterne fra mer-
chandiserettighederne. Principperne var aftalt i forvejen, og der var ikke tvivl om, at Strix
havde ret til at sælge rettighederne. Vidnet havde i efteråret 1999 telefoniske drøftelser med
Charlie Parsons, der altid var vanskelig at blive enig med i pengespørgsmål. Efter disse
drøftelser og de problemer, der opstod, da Wild Men ikke betalte sin royalty, besluttede Strix
ikke længere at have med merchandiserettigheder at gøre.

Wild Men kan ikke have været i tvivl om, at Strix ikke havde rettighederne til TV-formatet
Robinson Ekspeditionen. Fra tusindvis af avisartikler vidste alle, hvordan tingene hang
sammen. Vidnet har aldrig givet udtryk for, at Strix havde verdensrettigheder til TV-formatet.
Hun har sagt, at Strix havde rettighederne til mærket "Robinson Ekspeditionen". Under mødet i
Stockholm den 27. maj 1999, hvor også Anna Oldner fra Strix og Mogens Hougaard fra Wild
Men deltog, fortalte hun om Charlie Parsons og sagde udtrykkeligt, at formatet var ejet af Pla-
net 24, og at Strix alene havde erhvervet rettigheder til Danmark, Norge og Sverige. Det var
indlysende, at det kun var de tre lande, som licensaftalen skulle dre- je sig om. Hun nævnte på
mødet, at Strix håbede at kunne opnå rettigheder i andre lande. Hun vidste, at Strix al drig
ville kunne få TV-rettighederne i England og USA.

Anna Oldner var op til licensaftalen Strix' kontaktperson til Wild Men. I starten havde Gunnar


-
16
-

Mark fungeret som kontaktperson, men han havde pludselig lukket sine telefoner og var rejst.
Nu opholder han sig vist i Du- bai.

Licensaftalen er skrevet af Mogens Hougaard. Vidnet underskrev den, mens hun var på
Filippinerne til optagelser af "Robinson"-programmer. Der var en tyfon i området, hvilket gav
problemer med optagelserne. Natten før hun fik kontrakten, var en fra teamet kommet livsfar-
ligt til skade. Anna Oldner ringede til vidnet og bad hende underskrive aftalen, som hun
modtog pr. fax. Efter at have spurgt Anna Oldner, om denne syntes, at aftalen var i orden,
skrev vidnet under i panik uden at læse aftalen igennem. Hun forventede, at aftaleteksten
alene udtrykte, hvad parterne var blevet enige om. Det var på flere punkter en dårlig aftale.
Der står f.eks. noget om lande, hvor Strix "udsender" serien, men Strix udsender ikke noget
som helst. Strix er et produktionsselskab, ikke en TV-kanal. Vidnet finder det ikke i orden, at
Mogens Hougaard har forsøgt at snige nogle ting ind i teksten, som parterne ikke havde aftalt.
Wild Men's forståelse af aftalen bygger på ren efterrationalisering. Strix havde ikke dengang en
jurist ansat. Det har man nu. Vidnet havde ikke set kontraktudkastene.

I slutningen af 1999 havde Strix produktionsrettigheder, men ikke merchandiserettigheder, til
Tyskland og Østrig samt Belgien og Holland.

Strix har fungeret som konsulent i flere lande, f.eks. i USA, og har haft produktionsrettigheder i
Frankrig og Italien. I dag har man alene rettigheder i Skandinavien samt Belgien og Holland.

Mogens Tage Hougaard har forklaret, at han er direktør i Wild Men, der blev stiftet i marts
1999. Firmaet beskæftiger sig primært med at bearbejde kendte TV-koncepter til spil. Vidnet
havde i sin tidligere ansættelse i Dan marks Radio beskæftiget sig med samme område, f.eks. i
relation til TV-serien "Bamse & Kylling".

Han fik idéen til "Robinson"-spillet i efteråret 1998. Han kontaktede TV3 i Danmark, som
henviste ham til Strix, med hvem han første gang havde kontakt i marts 1999. Vidnet vidste
kun om Strix, at det var et TV-produktionsselskab.

Tanken var, at det ville være let at finde distributører, forhandlere og kunder på grund af det
kendte TV- koncept.

Det var vidnets tanke, at der skulle stilles størst mulige krav til udstrækningen af
rettighederne, det vil sige world wide, samt til eksponeringen af spillet i de konkrete


-
17
-

udsendelser. Det var idéen, at spillet i programmerne skulle tilfalde deltagerne som præmier.

På mødet i Stockholm deltog vidnet, Anna Oldner, Anna Bråkenhielm og Gunnar Mark. Man
blev enige om, at Wild Men skulle udgive spillet i de lande, hvor formatet blev vist, og dette
afspejler sig i kontraktens tekst. Bestemmelsen i kontraktudkastene om, at spillene skulle vises
i programmerne, fik en blødere formulering i den endelige aftale på grund af reglerne for
reklamevirksomhed på de statslige svenske TV-kanaler.

Vidnet blev ikke gjort bekendt med, at Strix ikke var ejer af formatet. Han fik derimod at vide,
at man havde brugt mange ressourcer på at få konceptet solgt i andre lande. Efter svensk TV
havde de således fået aftaler med TV3 i Norge og Danmark. Der blev hverken talt om Planet 24
eller Charlie Parsons.

Kontraktens bestemmelse om forpligtelse til at retsforfølge world wide blev ikke kommenteret
af Strix.

Egmont skulle være distributør af spillet. Egmont havde selv været fremme på det engelske og
tyske marked og ville gerne kunne sælge spillet dér. Derfor aftalte Wild Men med Strix, at de
kunne sælge spillet i alle lande - ikke blot i Danmark, Norge og Sverige.

Egmont skulle betale 100.000 kr. for rettighederne, men betalte ikke, og vidnet glemte at
rykke. Da han erfarede, at formatet skulle vises i USA, opsagde vidnet aftalen med Egmont for
selv at kunne tage sig af dette marked. Han kontaktede også en advokat for at få afklaret Wild
Men's rettigheder og finde ud af, hvad man skulle gøre for at komme ind på det amerikanske
marked. Advokaten foreslog en omformulering af den foreliggende aftale, der ikke var så klart
formuleret. Aftalen er formuleret af vidnet, der ikke er jurist.

Den første garantirate, som efter aftalen skulle betales den 1. juli 1999, er ikke blevet betalt.
Wild Men havde andre aftaler, som ikke var på plads, og der var problemer med at få de ting,
der skulle bruges, f.eks. dummies, til tiden. Der var 4 ugers produktionstid i Østen og 5-6
ugers transporttid. Det gav også problemer, at Gunnar Mark pludselig forsvandt. Set i
bakspejlet havde det nok været klogt med nogle betingelser i aftalen. Wild Men havde som
nystartet selskab et udmærket kapitalgrundlag og kunne godt have betalt.

Vidnet fik ikke at vide, at der var et problem i forhold til Charlie Parsons om fordeling af
indtægter ved merchandisesalget. Gunnar Mark vidste det vist heller ikke.


-
18
-


Minimumsgarantien var beregnet på baggrund af det forventede salg i Danmark, Norge og
Sverige og med den forventning, at der også ville blive tale om andre lande. De 300.000 kr. fra
kontraktsudkastet blev derfor til 500.000 kr. i den endelige aftale. De 500.000 kr. kunne
opfyldes alene på baggrund af salget i de tre skandinaviske lande.

Wild Men fik at vide, at der var forhandlinger med andre lande, og at Wild Men ville få besked,
når forhandlingerne var på plads. Det var vidnet tilfreds med. Han vidste ikke, hvilke andre
lande der kunne blive tale om.

Vidnet har arbejdet med en tysk oversættelse af spille reglerne og har haft kontakt til en mulig
tysk samarbejdspartner. Han har også været i New York for at tale med mulige
samarbejdspartnere. Tyskland er verdens største marked for brætspil.

De tidsfrister, som er nævnt i aftalen, relaterer sig til de nordiske produktioner. Det er vidnets
opfattelse, at samme procedure skulle følges, hvis der kom flere lande til, men det står ikke
udtrykkeligt i aftalen. De i aftalen nævnte "3x20" spil var beregnet til deltagerne i de danske,
norske og svenske udsendelser.

Sædvanlig royalty svinger mellem 8 og 20 procent. Størrelsen afhænger af, hvor kendt mærket
er. Wild Men tjener omkring 30-40 kr. pr. solgt spil. Hvis aftalen med Egmont var blevet fulgt,
ville de ikke tjene noget på licensen. Wild Men ville oppebære en royalty på 10 %, men skulle
afregne 12 % til Strix. Hvis Egmont selv producerede, ville Wild Men tjene penge, men det har
der aldrig været planer om.

Procedure

Parterne er enige om, at Wild Men ved licensaftalen erhvervede eneret til at producere og
distribuere Robinson-spillet, men der er ikke enighed om det geografiske område og den
tidsmæssige udstrækning.

Parterne er endvidere enige om, at Wild Men ikke har betalt noget beløb i royalty, og at Wild
Men som sådan har misligholdt kontrakten. Det er herefter Wild Men's standpunkt, at Wild Men
ikke har fået de rettigheder, som var aftalt mellem parterne, og at Wild Men derfor med rette
har undladt at betale royalty, ligesom Wild Men har krav på erstatning for manglende salg i
andre lande end de skandinaviske.


-
19
-


Strix bestrider ikke Wild Men's erstatningskrav størrelsesmæssigt.

Sagsøgeren har anført, at parternes licensaftale af 21. juni 1999, der angår immaterielle
rettigheder, skal for tolkes restriktivt, når det skal vurderes, hvilke rettigheder der kan anses
for overdraget. Princippet i den immaterielle verden er, at kun rettigheder eller beføjelser, som
ikke klart kan anses for afgivet, beholdes af overdrageren. Ophavsretslovens § 53, stk. 3,
finder analog anvendelse.

Det er sædvanlig kontraktpraksis inden for det foreliggende område, at rettighederne nok er
grænseoverskridende, men at de kontraktmæssigt behandles territorialt. De kommercielle
vilkår i de enkelte områder er jo ikke ens. De tre licenskontrakter mellem Planet 24 og Strix for
henholdsvis Danmark, Norge og Sverige er eksempler herpå, og noget tilsvarende fremgår af
Planet 24's fax af 19. september 2000 til Wild Men's advokat: "...that the rights to distribute
any Expedition Robinson board game will be limited on a territory to territory basis...".

Det er karakteristisk, at der opereres med forskellige lag af rettigheder: primære
produktionsrettigheder til programmerne, sekundære merchandiserettigheder og optioner til
forlængelse af udsendelsesrækker. Nye udsendelsesrækker og nye territorier kræver nye af-
taler.

Ved fortolkning af parternes licensaftale skal det tages i betragtning, at aftalen er konciperet af
Wild Men's Mogens Hougaard. I tilfælde af uklarhed må den fortolkes til skade for Wild Men.
Koncipistreglen er til for at animere parter til at lave ordentlige aftaler - ikke for at beskytte
den ene part.

Alle datoer og tidsfrister i aftalen er i 1999, hvilket peger på, at kontrakten alene skulle være
gældende for dette år. Særlig tydeligt er dette, når der tales om "udsendelsesrækker", der skal
fremlægges "for hvert land, senest 30.07.1999." Når der i sidste linie på side 2 tales om at
levere "3 x 20 færdig produceret spil", må der nødvendigvis være tænkt på 3 udsen-
delsesrækker i alt, nemlig én for hvert af de 3 lande, Danmark, Norge og Sverige. Det kan ikke
afvises, at parterne har talt om andre lande, men dette er ikke indeholdt i aftalen. Hvis Wild
Men skulle have rettigheder i øvrige lande, havde dette krævet særskilte aftaler.

Aftalens 1. afsnit er ikke klart affattet: Det er ikke præciseret, hvilken eneret der er tale om.
Men uklar- heden kan ikke føre til, at Wild Men opnår en større ret, end der har været talt om,


-
20
-

og end der er sædvanligt. Strix havde alene rettigheder for Danmark, Norge og Sverige, og det
er derfor vanskeligt at forestille sig, at Strix skulle indgå aftale om salg af rettighe- der for an-
dre lande.

Afsnit 2 på side 2 om retsforfølgning "world wide" er blot en passus om bistand f.eks. i de ofte
sete tilfælde, hvor kopiprodukter produceres i lande med lavt omkostningsniveau og uden
immaterielretlige regler. An-
na Bråkenhielms forklaring om, at Wild Men var klar o- ver, at Strix havde sine rettigheder fra
et engelsk sel- skab, og at der udestod forhandlinger om fordeling af royalty-indtægter, kan
lægges til grund. Det bedste, Wild Men kunne håbe på, var, at der måske var en pligt til at
tage Wild Men med i forhandlinger om nye områder. Der var ikke aftaler om noget derudover.

Wild Mens aftale med Egmont var tabsgivende for Wild Men, der godt var klar over, at nye
territorier ville kræve nye aftaler.

Det var Anna Bråkenhielms klare forventning, da hun underskrev, at kontrakten kun indeholdt,
hvad parterne var blevet enige om.

De rettigheder, som Wild Men mener at have erhvervet, må være klart forhandlet og
specificeret i kontrakten. Wild Men har bevisbyrden for, at rettighederne er erhvervet som
påstået, og det er ikke nok at henvise til en uklar aftale og anføre, at Strix skulle have opreg-
net de ret- tigheder, som Wild Men ikke erhvervede.

Det er rigtigt, at der på Strix' foranledning i den endelige aftale blev foretaget 3 ændringer i
forhold til kontraktudkastene. Disse ændringer angik alle, hvad man kunne kalde den praktiske
drejebog, og siger intet selv stændigt om enerettens udstrækning. Strix koncentrerede sig jo
ikke om et problem, der ikke eksisterede. Strix havde ikke pligt til at specificere, hvad der ikke
blev overdraget. Wild Men måtte derimod sørge for at få klart formuleret, hvad der medfulgte i
overdragelsen.

Det kan med nogen ret hævdes, at kontraktsforholdet mellem Strix og Planet 24 var lidt rodet,
da Strix indgik aftale med Wild Men. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at
rettighedsforholdene var afklarede, og at det blot var fordelingen på indtægtssiden, der
udestod. Aftaleforholdet blev under alle omstændigheder formaliseret efterfølgende, uden at
det førte til, at Wild Men betalte eller deponerede noget beløb. Det må efter hændelsesforløbet
være klart, at Wild Men ikke havde vilje til at betale, og at man ledte med lys og lygte efter en


-
21
-

grund til at undlade betaling. Strix' ophævelse af kontrakten var derfor berettiget.

At Strix har været coproducent på nogle og konsulent på andre udsendelsesrækker i andre
lande siger intet om Strix' merchandiserettigheder. Strix' incitament til at søge at inddrage Wild
Men kunne ligge på et meget lille sted: Strix havde jo ikke set en krone af sine garantiindtæg-
ter, der alle var forfaldne i 1999.

Strix var berettiget til at opsige kontrakten med 6 måneders varsel, som efter praksis må
anses som et passende varsel, når der er tale om vedvarende kontrakter.

Wild Men har ikke disponeret eller foretaget investeringer i nævneværdigt omfang, og at følge
Wild Men's standpunkt ville blot være at give Wild Men en millionfortjeneste for at have lavet
en dårlig aftale.

Wild Men har anført, at der må tages udgangspunkt i ordlyden af licensaftalen. Der kan ikke
være tvivl om, at den eneret, som Wild Men erhvervede i henhold til kontrakten, omfattede
retten til at producere og distribuere Robinson-spil. Når der i aftalen kun nævnes Danmark,
Norge og Sverige, skyldes det, at Robinson-formatet ikke blev vist i andre lande på dette tids-
punkt, ligesom der ikke - officielt, i hvert fald - var andre lande på tale. Udstrækningen af
eneretten kunne derfor ikke beskrives mere præcist. Der er i første linie anvendt ordet
"udsendes", som er fremtid. Hvis eneretten skulle være begrænset som hævdet af Strix, ville
der have stået "er blevet udsendt". Hvis eneretten kun skulle angå de skandinaviske lande,
hvorfor er det så ikke nævnt i afsnittet, at det kun er de lande, det drejer sig om. Dette kunne
jo være sket på Strix' foranledning. Det må lægges til grund, at parterne var enige på
aftaletidspunktet: uenigheden er først opstået senere.

Mogens Hougaards forklaring, hvorefter han ikke fik at vide, at Strix ikke ejede formatet, må
lægges til grund.

Når enerettens omfang i den endelige kontrakt blev knyttet til de lande, hvor Robinson-
formatet udsendes, i stedet for "world wide", skyldes det, at det kun havde kommerciel
interesse at markedsføre spillet i de lande, hvor formatet havde været udsendt. Idéen var at
læne sig op ad markedsføringen af formatet.

Hvis Wild Men's eneret ikke skulle være "world wide", giver det ikke mening, at Strix i aftalen
påtog sig en forpligtelse til at retsforfølge "world wide".


-
22
-


Strix fik på i hvert fald 3 punkter i den endelige aftale - i forhold til de to aftaleudkast - indføjet
modifi- kationer, hvor man ikke var sikker på at kunne levere varen. Det efterlod Wild Men
med det indtryk, at Strix forholdt sig seriøst til de enkelte punkter i aftalen.

Anna Bråkenhielms forklaring harmonerer ikke med indholdet af de udvekslede aftaleudkast.
Det er ikke nogen god undskyldning at henvise til, at man ikke læste aftalen igennem, inden
man underskrev.

Det var først i efteråret 1999, hvor Wild Men bragte USA på banen, at det gik op for Strix, at
man ikke havde styr på sine aftaler, og at det ikke var Strix selv, men Planet 24, som var
indehaver af rettighederne til formatet. Og det var først i begyndelsen af år 2000, at Strix i en
aftale med Castaway Television Productions fik formaliseret sine merchandise-rettigheder, som
alene kom til at omfatte Danmark, Norge og Sverige.

Strix' holdning til sagens spørgsmål har udviklet sig, efter at tvisten er opstået. Den holdning,
som Strix' advokat gav udtryk for i sin skrivelse af 2. november 1999 til Wild Men's advokat,
harmonerer ikke med Strix' holdning i dag.

I efteråret 1999 var kun USA på tale, men Robinson-formatet er efterfølgende blevet udsendt i
21 lande. Det burde være ubestridt under sagen, at Wild Men havde rettigheder i hvert fald i
Tyskland, Østrig, Holland og Belgien, hvor Strix var coproducent.

De datoer, der nævnes i licensaftalen, siger intet om aftalens løbetid. Det skal ikke komme
Mogens Hougaard til skade, at han ikke var en trænet kontraktkoncipist.

Det kan udledes af Wild Men's aftale med Egmont, at det klart var Wild Men's opfattelse, at de
havde rettigheder i alle lande, hvor TV-formatet ville blive udsendt.

Mogens Hougaard blev henvist til Strix af TV3, og han kunne ikke vide, at Strix ikke var ejer af
rettighederne. Han havde ikke hørt om Planet 24 eller Castaway.

Wild Men var nystartet og havde ingen forudgående kendskab til kontraktpraksis indenfor
merchandise. Et sådant kendskab havde Strix heller ikke.

Det oprindelige kontraktudkast var genstand for forhandling, der medførte ændringer. Det er


-
23
-

derfor ikke korrekt at hævde, at Wild Men var koncipist af aftalen. Koncipistreglen er i øvrigt
designet til at beskytte den svage part. I dette tilfælde stod et lille, nystartet dansk firma
overfor et stort svensk produktionsselskab. Op- havsretlige fortolkningsprincipper er uden
betydning her, hvor der ikke tale om et ophavsretligt beskyttet værk. I øvrigt er aftalen ikke u-
klar.

Strix indestod overfor Wild Men for, at man var adkomsthaver til de merchandise-
rettighederne, som man overdrog. Det viste sig imidlertid, at Strix ikke havde denne adkomst,
og Strix har derfor pådraget sig et erstatningsansvar på objektivt grundlag efter reglerne om
vanhjemmel, eller i hvert fald et culpaansvar.

Wild Men's erstatningskrav var blevet gjort gældende som modkrav, inden Strix ophævede
kontrakten i september 2000 med henvisning til den manglende betaling af royalties.
Modregning er et opfyldelsessurrogat. Det er ikke bestridt, at de almindelige modregningsregler
er opfyldt. Ophævelsen er derfor ikke gyldig, og aftalen er stadig i kraft.

Der var ingen opsigelsesadgang i licensaftalen, og Strix har derfor ikke haft hjemmel til at
opsige aftalen. Hertil kommer, at Strix ikke havde en formel adgang til at opsige, idet Strix på
opsigelsestidspunktet ikke var indehaver af de rettigheder, som man opsagde.

Adgangen til med et rimeligt varsel at opsige aftaler uden hjemmel i aftalen gælder ikke for en
aftale som den foreliggende. Wild Men havde afholdt betydelige udviklingsomkostninger og
havde krav på en reel mulighed for at udnytte den ret, som man havde erhvervet. Ophavsret-
lige hensyn gør sig gældende. I overensstemmelse med ophavsretslovens § 55 må aftalen
være uopsigelig i 3 år.

Rettens bemærkninger:

På tidspunktet for indgåelsen af parternes licensaftale den 21. juni 1999 havde Strix
varemærkeret til "RobinsonEkspeditionen" og endvidere TV-rettigheder til "Survive"-formatet
og optionsrettigheder til merchandising i Danmark, Sverige og Norge, som var de eneste lande,
hvor formatet på daværende tidspunkt blev vist/var planlagt vist.

Overordnet set er parternes licensaftale, der er konciperet af Wild Men's Mogens Hougaard, på
flere punkter uklar, hvilket skaber usikkerhed om forståelsen og række vidden af aftalen.
Oplysningerne om forhandlingsforløbet har ikke medvirket til at afklare denne usikkerhed.


-
24
-


Herefter og da hverken ordlyden af bestemmelsen på aftalens side 1, 1. pkt., under
overskriften Licenstager eller bestemmelsen i 2. afsnit på side 2 under Licensgiver om
retsforfølgning "world wide" mod Anna Bråkenhielms forklaring giver grundlag for et andet
resultat, har Wild Men ikke godtgjort rigtigheden af sin meget vidtrækkende forståelse af
aftalen, hvorefter Wild Men ved aftalen skulle have erhvervet universelle rettigheder, som Strix
ikke var indehaver af.

Da Strix som en følge af det anførte ikke kan anses at have handlet ansvarspådragende, tages
Strix' påstand, hvorom der i beløbsmæssigt henseende ikke er tvist, til følge, ligesom Strix
frifindes for den af Wild Men nedlagte erstatningspåstand.

Under de anførte omstændigheder har Wild Men i hvert fald efter formaliseringen af
retsforholdet mellem Planet 24/Castaway Television Productions på den ene side og Strix på
den anden side i begyndelsen af 2000 savnet grundlag for at undlade at afregne
garantibeløb/royalty til Strix. Ophævelsen af licensaftalen, meddelt af Strix ved skrivelse af 13.
september 2000, var derfor berettiget, og Strix frifindes følgelig for Wild Men's anerken-
delsespåstand.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Sagsøgte, Wild Men Publishing A/S, betaler inden 14 dage til sagsøgeren, Strix Television AB,
505.242,36 kr. med tillæg af procesrente fra den 21. september 2000, til betaling sker.

Sagsøgeren frifindes for de af sagsøgte nedlagte påstande.

I sagsomkostninger betaler sagsøgte inden 14 dage til sagsøgeren 65.000 kr.Claus Forum Petersen
Hans Jørgen Nielsen
Jørgen Andersen

(sign.) 


Udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»