Daniel - Stort mødelokale 2

Eneforhandler af sodavandsprodukt

Resumé

Ikke godtgjort, at sagsøgeren havde været eneforhandler af sagsøgtes sodavandsprodukt i Spanien. Sagsøgtes adfærd i forbindelse med ophævelse af samarbejdet samt henvendelse til sagsøgerens sælger og kunder var ikke i strid med markedsføringsloven.

Dom i sagen H-39-10

Tasty Bag in Box S.L.
(advokat Søren Locher)

mod

Tasty Soda A/S
(advokat Henrik Hornsleth)

Indledning

Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, Tasty Bag in Box S.L. (herefter: Bag in Box), har været eneforhandler for sagsøgte, Tasty Soda A/S (herefter: Tasty Soda), af Tasty Sodas sodavandsprodukt på det spanske marked, og om Tasty Soda i forbindelse med afbrydelse af samarbejdet og kontakt med Bag in Box' kunde har handlet i strid med markedsføringsloven og er erstatningsansvarlig over for Bag in Box.

Påstande:

Bag in Box har nedlagt påstand om, at Tasty Soda skal betale 2.000.000 kr. med rente fra sagens anlæg.

Tasty Soda har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Parterne

Tasty Soda blev stiftet den 30. november 2006 af Timo Suomela og Alan Rosendahl Christensen under navnet Tasty Beverage A/S med henblik på at producere og sælge sodavandsekstrakt af sirup. Sodavandsekstraktet leveres i 10 eller 20 liters bokse, en såkaldt "bag in box", der tilkobles en tappe- og blandingsmaskine, et såkaldt "postmix-anlæg", som blander ekstraktet med kulsyreholdigt vand, hvorefter man har færdig sodavand.

Af Tasty Soda virksomhedsprofil, dateret den 23. februar 2008, fremgår blandt andet:

"… Det er lykkedes Tasty Soda at skabe et produkt der smags- og kvalitetsmæssigt er fuldt ud sammenligneligt med Coca Cola, men som kan sælges til ca. den halve pris af hvad Coca Cola kan tilbyde. Dækningsbidraget er højt.

Selskabet har oparbejdet et kundegrundlag og en årlig omsætning på ca. 1,5 mio. kr. i løbet af de sidste 4 måneder. Den første eksportordre er modtaget fra Spanien. Omsætningsmål for 2008 er mellem 3,5 mio. - 20 mio. kr. afhængig af i hvilket omfang det lykkedes at opnå eksportordrer. …

Produkterne afsættes til hoteller, restauranter, cafeer m.v. på langtidsaftaler af op til tre års varighed. …

Det er kutyme i branchen, at leverandøren af sodavandsekstrakter udlåner postmixanlægget imod en skriftlig aftale, der binder kunden til leverandøren flere år frem. …

Vision

Tasty Soda anerkendes som det foretrukne konkurrencedygtige og alternative brand.

Målene skal opnås ved:

 samarbejde med kunder som har sund økonomisk tankegang,

 etablering af egen salgsorganisation,

 samarbejde med grossister som ikke er konkurrenter eller bundet til de store,

 samarbejde med virksomheder som allerede har kundegrundlag og komplementære produkter,

 etablering af eksport gennem udenlandske netværk og partnere

Den første eksportordre til Spanien er gennemført, og der arbejdes med forespørgsler fra nye markeder.

3.2 Marked

De hoteller selskabet bearbejder i udlandet er hovedsageligt "all inclusive", hvilket vil sige at feriegæsterne spiser og drikker ad libitum. Og kæderne vil typisk indkøbe for 100.000 kr. pr. hotel pr. måned af Tasty Soda. Og en kæde har typisk mindst 5 hoteller. …

3.3. Økonomi

Selskabet har nået sin nulpunktsomsætning på godt 110.000 kr. pr. måned for salg af koncentrat til danske kunder. De faste omkostninger er beregnet til kr. 67.500,- uden løn til ejerne, og der regnes med et dækningsbidrag på godt 60 %. …

Den samlede nedbrydning for eksporten, hvor varerne aftages ab lager, ses nedenfor, dvs. en bedre margin i %, men grundet den lavere salgspris også et lavere bidrag. Her er der heller ikke udgifter til postmixanlæg idet importøren i det pågældende land selv skal stå for al distribution og salg: Salgspris DKK 375… Afgifter Læskedrikafgift DKK 0 Emballageafgift DKK -1 … Dækningsbidrag DKK 250 …

5.1 Forretningsmæssige mål

Man ønsker at forfølge større hotel- og restaurantionskæder i udlandet, da det er ejernes opfattelse at de forretningsmæssige muligheder her er størst.

For at opnå dette fordres dels kapital og dels nye ledelsesmæssige ressourcer.

Franchise koncept og agenturaftaler forberedes til brug i udlandet. Forudbetaling for rettigheder undersøges. Agenter skal selv finansiere forretningsudviklingen og behovet for postmixanlægsøkonomi. …

8.5 Resultatopgørelse, 4 års oversigt 2007-2010

Resultat - Tasty Soda A/S

Uden dispenserregnskab.

Postmix eksport … Realiseret 2007: 0, Budget 2008: 653, Budget 2009: 2340, Prognose 2010: 4.680…"

Med stiftelsesdato den 1. januar 2007 stiftede Kenneth Keller sammen med Peter Kim Andersen og Haakon Riise selskabet Box-Mix ApS (herefter: Box-Mix). Da selskabet ikke indleverede årsrapport for 2008 begærede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 21. august 2009 selskabet tvangsopløst. Under behandlingen af begæringen i skifteretten vurderede skifteretten, at selskabet var insolvent, og selskabet blev erklæret konkurs den 24. november 2009.

Kenneth Keller opstartede i midten af 2007 endvidere et spansk selskab, Bag in Box/Tasty Bag in Box S.L. På grund af forskel-lige problemer med etableringen af selskabet, der skete med hjælp fra revisor Jens Alrø, jf. nærmere herom senere, blev selskabet imidlertid først registreret af de spanske myndigheder den 28. juli 2009. Tasty Bag in Box S.L. fik tilsendt kort til dokumentation af selskabets skattenummer (NIF), B 57629214, den 19. august 2009.

Selskabets eksistens og registreringsdato samt Kenneth Kellers ejerskab er blandt andet bekræftet i en notarialattest af 30. september 2009, som blev udstedt i forbindelse med Bent Knudsens indtræden i selskabet. Af notarialattesten fremgår også, at selskabets C.I.F.-nummer (der efter det oplyste svarer til et CVR-nummer) er 357629214.

Opstartsfasen og samarbejdet

På Kenneth Kellers initiativ og i regi af selskabet Box-Mix blev der i 2007 iværksat en markedsanalyse af sodavandsmarkedet i Spanien og en strategiplan for indtoget på markedet.

Markedsanalysen, der er udateret og ifølge sin overskrift er "udarbejdet for Tasty/BoxMix", indeholder blandt andet en angivelse af hotelkæder, der kunne være potentielle aftagere af produktet. Markedsanalysen henviser blandt andet til Riu Hotels & Resorts, der ifølge analysen består af 110 hoteller med 2,1 millioner klienter om året og har aktiviteter i 18 lande.

Af "Strategiplan for BoxMix ApS" fra 2007, der er udarbejdet af firmaet Econsultans, fremgår følgende:

"Strategiplan for BoxMix Aps

Intention:

BoxMix ønsker at etablere sig som handelsselskab - og muligvis senere som distributions og/eller produktionsvirksomhed - i Spanien.

Virksomhedens portefølje består i starten af Postmix produceret af den nystartede virksomhed Tasty i DK. Successivt skal porteføljen udvides med andre produkter som henvender sig til et bredere spekter af indkøbere indenfor food service og hotelbranchen.

Strategi:

BoxMix starter ud med at markedsføre brandet Tasty, hvortil eksklusive salgsrettigheder for Spanien og Portugal er erhvervet. Når pris og konkurrenceforhold er opridset bliver der taget kontakt til emner blandt de større food service og hotelkæder, samt til et par distributører, for at få tilbagemelding fra markedet på behovet for:

1. mekanisk udstyr til udskænkning af Tasty produkter

2. accessories til udskænkningen så som glas, sugerør etc.

3. andre komplementære produkter som indkøbes i samme afdeling

4. private labels af produkterne

5. betalingsbetingelser …"

Ved e-mail af 24. januar 2007 sendte Timo Suomela et udkast til samarbejdsaftale til Kenneth Keller. Han skrev:

"… Som aftalt sender jeg hermed et udkast til en samarbejdsaftale, som gælder for Spanien og Portugal. …

Tasty Beverage A/S som ejes af Alan R. Christensen og Timo Suomela giver hermed enerettigheder på sine postmix produkter til Box-mix Aps, som ejes af Kenneth Keller. Aftalen træder i kraft pr. dags dato.

Box-mix skal efter en salgsperiode på et år dokumentere en forventet omsætning på minimum 9.000.000 danske kr. i år 2, dvs. fra 12-24 måned skal der opnås en budgetteret omsætning på min. 9 mil. dkr. (restauratørens pris i Spanien og Portugal).

Kan Box-mix ikke dokumentere (f.eks. ved samarbejdsaftaler) ovenstående forventede omsætning (i år 2) efter 1 år kan Tasty Beverage A/S opsige aftalen med øjeblikkelig varsel.

Box-mix's indkøbspris pr. 20 liter bag in box / postmix bliver mellem 420-460 dkr. afhentet på Tasty Beverage's produktions-sted.

Ovenstående salgsperiode træder først i kraft når produkterne er godkendt i Spanien og Portugal.

Ligeledes skal produktionen være i gang, og godkendt af den danske fødevarestyrelse.

Denne aftale erstattes af en kontrakt udfærdiget af Tasty Beverage's advokat inden salgsperioden træder i kraft. Den skal godkendes af Box-mix Aps og som minimum indeholde ovenstående."

Den 4. februar 2008 udstedte Tasty Soda den første faktura, faktura nr. 119, i samhandelsforholdet for køb af sodavand-sekstrakt på i alt 217.750 kr. Fakturaen var udstedt til "Bag in Box SL, Calle Ciberstad 39, 35572 Tias, Lanzarote, Islas Canarias", som efter det oplyste er revisor Jens Alrøs adresse på Lanzarote.

I 2008 indgik Bag in Box en aftale med Inturco Hotels S.L., der drev en række hoteller på øerne Ibiza, Mallorca, Gran Canaria og Lanzarote. Bag in Box indgik først en aftale med Inturco-hotellet Bungalows Parque Golf, og af den til aftalen hørende "Loan Agreement & Supply Agreement - Conditions" fremgår, at sagsøgeren skulle opstille og vedligeholde sodavandsmaskiner og herefter uopsigeligt i 48 måneder forestå levering af sodavandsekstrakt.

Hotellet forpligtede sig til at kun at købe postmix fra Tasty, jf. aftalens klausul 4.2.

Ved fakturaer af 25. august 2008, 9. september 2008, 10. oktober 2008 og 30. oktober 2008 solgte Bag in Box herefter sodavandsekstrakt til Bungalows Parque Golf for henholdsvis EUR 2.503, 1.561,35, 485,01 og 2.807,70. Bag in Box' adresse på fakturaerne var den adresse, hvor Bag in Box havde sit første lager i El Tablado på Gran Canaria. Prisen var EUR 79 for en 20 liters kasse og EUR 42 for en 10 liters kasse.

Ved faktura nr. 165 af 2. september 2008 solgte Tasty Soda produkter til Bag in Box for et beløb på 3.920 kr., og ved faktura nr. 169 af 6. oktober 2008 fakturerede Tasty Soda Bag in Box for et beløb på 88.040 kr., der blandt andet vedrørte 108 kasser cola til en enhedspris på 300 kr.

Ultimo oktober 2008 indgik Bag in Box en aftale, tilsvarende den, der var indgået med Bungalows Parque Golf, med et andet af Inturcos hoteller, Rio Sol på Lanzarote og indeholdende "Loan Agreement & Supply Agreement - Conditions". Der er enighed mellem parterne om, at det er en skrivefejl, at aftalen angiver at været indgået med Tasty Soda. Den 29. oktober 2008 blev der leveret 130 kasser sodavandsekstrakt til hotel Rio Sol.

I en skrivelse af 15. december 2008 til "hvem det måtte vedrøre", afgav hoteldirektøren for Inturco Hotels & Clubs S.L. en anbefaling af virksomheden Bag in Box, som han udtrykte sin tillid til og tilfredshed med.

Da selskabet Bag in Box på dette tidspunkt fortsat ikke var stiftet formelt, rettede Kenneth Kellers kompagnon Peter henvendelse til revisor Jens Alrø herom. Revisoren svarede den 29. marts 2009:

"Situationen er som følger:

Navne certifikatet er udløbet og skal fornyes inden for de næste få uger, ellers er navnet tabt. Det tager ca. 2 uger at få certifikatet fornyet.

Bankkontoen er oprettet, men selskabs kapitalen er ikke indbetalt (min 3.006 euros).

Jeg har bedt om at få en kopi af samtlige papirer fra Las Palmas, herunder tilladelser fra sanidad etc, hvilket er nødvendigt for at kunne præsentere de nødvendige papirer til skattevæsnet.

Først skulle jeg have dem hos Maite, og da det efter 7 uger endelig lykkedes at få fat på hende, fik vi at vide at Kenneth havde alle papirerne i Danmark.

Har også bedt om at få en kopi af alle papirerne i forbindelse med køb af varer, transport og import af samme til Las Palmas. Disse er lavet i mit navn og skulle således have været med i mine skatteoplysninger. Heller ikke modtaget noget der. Dette betyder, at jeg kommer til at betale nogle bøder.

Salget til dato må være sket fra Danmark idet firmaet ikke er registreret og Kenneth tillige ikke er registreret hos skattevæsenet. Alle salg over 2005 euros skal indberettes til skattevæsnet senest i morgen via modul M347 og M415. Her vil køber således oplyse, at de har købt noget fra jer. Resultatet vil blive en bøde til jer, da I ikke kan oplyse noget da I ikke er registreret. …

Sker der ikke noget i denne uge, så er navnet tabt etc. og alt skal startes forfra, med de udgifter, det medfører. … "

Navnet Tasty Bag in Box S.L. blev herefter reserveret i 6 måneder fra den 27. maj 2009, jf. udskrift fra det centrale handelsregister.

I midten af 2009 ansatte sagsøgeren en lokal sælger på Lanzarote, Mateo Carbonell (herefter: Mateo). Mateo sendte i perioden juni-september 2009 en lang række mails med tilbud til forskellige hoteller.

Ved mail af 25. juni 2009 sendte Mateo således en prisliste til Hotel Vistablava, og ved mail af 16. juli 2009 skrev han til Viva Hotels, at han ud over det fremsendte tilbud, som han stadig afventede svar på, ville sende hotellet en hel palle varer uden beregning med den første bestilling. Til Protur Hotels skrev Mateo den 17. juli 2009, at han ikke - som åbenbart tidligere lovet - ville nøjes med at sende en palle, men nu tre paller uden beregning. Til Viva Hotels skrev Mateo den 21. juli 2009, at han ikke - som tidligere lovet - ville sende 3 paller, men nu hele 15 paller uden beregning.

Den 26. august 2009 sendte Mateo et tilbud til Ola Hotels med følgende ordlyd og med underskriften "Mateo Carbonell, adm. direktør TastySoda Spanien":

"… Jeg arbejder for et læskedriksfirma under kraftig udvikling i Spanien. Vi tager os kun af og udelukkende af distributionen af produktet og montage af postmix-maskinerne. Derfor gør vi os bemærkede ved vores priser og endnu mere nu med den krise der er. Tasty leverer en storartet kvalitet den samme som Pepsi eller Coca Cola kan give. Der er to ting der adskiller os fra disse mærker.

1. At vi giver mellem 20 og 30 % mere produkt pr. bag in box.

2. De maskiner vi leverer er det sidste nye på markedet, og de har 45 % mindre strømforbrug, er mindre og mere lydløse. …

I det følgende lægger jeg en prisliste ud til Dem;

Med den første åbning som klient og med den første bestilling vil De tilmed få tilsendt 6 paller uden beregning. Godt og således uden videre håber jeg at vi med dette tilbud kan træde ind i dette store firma og anbringe vores produkt. …"

Senere samme dag, den 26. august 2009, sendte han på ny en mail til Ola Hotels, hvori han udtrykte, at han satte pris på hotellets interesse og bad om en liste over forbrugene, idet tilbuddet kunne variere herefter, ligesom han gerne ville vide "hvornår De underskriver kontrakter med leverandørerne".

Tilbud, der var enslydende med tilbuddet til Ola Hotels, sendte Mateo endvidere den 26. august 2009 til Riu Hotels, den 27. august 2009 til henholdsvis Iberostar og Solmelia og den 28. august 2009 til henholdsvis Pinero, Amic Hotels, H10 Hotels og Dunas.

I forbindelse med overvejelser om udarbejdelse af engangsbægre til hotellerne med disses navne på, sendte Timo Suomela den 9. september 2009 Kenneth Keller en mail med eksempler på, hvordan engangsbægre til sodavand til f.eks. Protur Hotels kunne se ud. Kenneth Keller videresendte samme dag denne mail til Mateo.

Ved mail af 22. september 2009 til Lluc, der efter det oplyste er søn af Inturcos hoteldirektør, bad Mateo Lluc om et møde med Mateo og dennes "chefer fra Danmark".

Den 25. september 2009 udstedte Tasty Soda en følgeseddel til Bag in Box på adressen Carre Costa I Llobera 18, 07550 Son Servera, Illes Baleras, som var adressen på sagsøgerens nye lager på Mallorca. På følgesedlen er sagsøgers skattenummer, NIE nr. B 57629214, anført.

Ifølge følgesedlen var der bestilt Orange og Sparkle Light for EUR 1.040.

I oktober 2009 besøgte Timo Sumola fra Tasty Soda sagsøgeren på Mallorca, og efter besøget skrev Timo Suomela den 5. november 2009 til Mateo, at han havde haft en god tur, og at han havde "heard all about the good news from Kenneth, congratulations on your good work".

Af faktura af 10. december 2009 fra Bag in Box til Bungalows Parque Golf fremgår, at hotellet havde bestilt 108 kasser Cola, 78 kasser Cola Light, 78 kasser Orange, 78 kasser Lemon og 78 kasser Sparkle til et beløb på i alt EUR 20.226. Bag in Box leverede alene de 108 kasser Cola.

Der blev udstedt en faktura den 28. december 2009 på EUR 5.876 til Bag in Box fra Tasty Soda vedrørende 4 paller med henholdsvis Lemon, Cola Light, Sparkle og Orange. Varerne blev dog ikke leveret til Bag in Box, der ikke betalte fakturaen, og i slutningen af 2009 opstod der problemer i forhold til Bungalows Parque Golf på Gran Canaria.

I forbindelse med en julehilsen fra Timo Suomela til Mateo, oplyste Mateo således, at Bungalows Parque Golf manglede varer. Som svar på en mail fra hoteldirektør Alejandro Santana sendte Timo Suomela den 31. december 2009 en mail til direktøren med forespørgsel om, hvor mange dage, hotellet havde Orange, Lemon, Sparkle og Cola Light til. Sideløbende med korrespondancen var Timo Suomela i kontakt med såvel Mateo som Kenneth Keller, og der fremkom forskellige svar på, hvor længe hotellet havde varer til. Alejandro Santana meddelte i januar 2010 i en mail Timo Suomela, at hotellet kun havde Orange, Lemon, Sparkle and Cola Light til tre dage. Varerne blev herefter sendt direkte fra Tasty Soda til hotellet.

Ved mail af 2. januar 2010 sendte bestyrelsesformand i Tasty Soda, K. Nymann-Jensen følgende skrivelse til sagsøgeren:

"Til Bag in Box SL

Da det ikke har været muligt for Bag in Box SL på trods af adskillige invitationer at finde tid til at afholde et møde med Tasty Soda A/S, hvor alle parter kunne deltage, fremsendes nu i stedet denne mail.

Tasty Soda A/S er igennem det sidste halve år blevet mundtligt informeret om Bag in Box SL's muligheder og potentielle kundegrundlag på Mallorca og Grand Canaria. I den forbindelse er der nogle forhold/udestående som skulle have været drøftet på mødet for det videre samarbejde.

For at Tasty Soda A/S kan forsætte samarbejdet med forhandler, er det alt afgørende for Tasty Soda A/S at alle aftaler overholdes og der i samarbejde kan sikres den rigtige salgsstrategi, forretningsplan og dermed den nødvendige finansielle kapital for at sikre den rigtige forretningsudvikling og kundetilfredshed i området.

Følgende punkter bedes derfor uden ugrundet ophold, indfries og dokumenteret skriftligt senest mandag 04.01.2010

1) Læskedrik afgift og moms for 2008

I Forbindelse med revision af Tasty Soda A/S regnskab for 2008 har det ikke været muligt for Tasty Soda A/S vedr. faktura 119, 165 og 169 (se vedhæftede kopier) at dokumentere følgende:

 Stiftelsesdokumentation for firmaet Bag in Box SL, Islas Canarias

 Fragtdokumenter, der dokumenterer at varerne er eksporterede ud af DK.

Ovenstående dokumentation er nødvendig, da varerne er købt uden dansk moms og læskedrikafgift. Hvis dokumentation for ovenstående ikke kan fremsendes skal Bag in Box SL indbetale læskedrikafgift og moms til Tasty Soda A/S iht. nedenstående beregning, da dette skal afregnes til SKAT.

2) Selskabsdokumentation, regnskab og likviditet

Tasty Soda A/S har i forbindelse med søgning på selskabsnavnet Bag in Box SL kunne konstatere at dette selskab har anden adresse og lokalitet, end oprindeligt oplyst.

I den forbindelse vil vi have at vide hvilket selskab vi handler med og de nøjagtige data på selskabet, herunder stiftelsesdokumentation og ejerkreds. Endvidere ser vi os nødsaget til at bede om regnskab for 2008 og balance ultimo 2009, samt dokumentation for den nødvendige likviditet til den fremtidige forretningsudvikling.

Ovenstående likviditetsdokumentation er ikke mindst nødvendig på baggrund af oplysninger fra Kenneth Keller om forhandlinger på mere end 50 hoteller på Mallorca, og dermed opførsel af postmix anlæg til et stort millionbeløb samt binding af kapital i varelager etc.

3) Varelager holdbarhed

Vi kan af vores fakturering se, at Bag in Box SL ikke har fået Cola fra Tasty Soda A/S siden 6/10-2008, hvilket betyder at samtlige varer der måtte være på lager og i givet fald anvendes til prøvesmagninger og videresalg er for gamle, hvilket Tasty Soda A/S ikke finder acceptabelt.

4) Varer/ordre til Inturco hotellerne

Tasty Soda A/S har af Kenneth Keller fået oplyst at der skulle være forhandlet og underskrevet kontrakter med 23 hoteller Inturco!!

Forløbet vedr. Inturco/Pargue Golfs ordre fra Gran Canaria har dog langt fra forløbet tilfredsstillende:

 Kenneth Keller informerer ledelsen i Tasty Soda om en kommende ordre på 4 paller til Gran Canaria i november 09. Ordren udskydes flere gange med undskyldninger om bl.a. Inturcos manglende betaling.

 Ved en julehilsen til Mateo på Mallorca bliver Tasty Soda bekendt med dennes forventning om, at de fire paller er på vej til Gran Canaria. Dette afvises af Tasty Soda til

Mateos store forundring, som fortæller at der på Gran Canaria kun er varer til en uge.

 Kenneth Keller konfronteres med ovenstående af Tasty Soda, som fortæller at han efter tlf. samtale med Gran Canaria kan forsikre at de har varer til 20/1-2010.

 Tasty Soda kan konkludere efter modtagelse af mail fra Inturco at de kun har varer til 2 dage mere. (Se vedhæftede mail fra Inturco.)

 Iht. aftale skal der ved afgivelse af ordre indbetales 50 % af fakturabeløbet, hvilket for denne ordre fortsat ikke er indbetalt.

 Tasty Soda har senest 28/12-2009 sendt mail (se vedhæftede) til Kenneth Keller efter at det telefonisk var aftalt, at ordren skulle betales 30/12. Betalingen udeblev dog fortsat.

Ovenstående forløb anses absolut ikke for acceptabelt, og kan i værste fald være direkte ødelæggende for den videre forretningsekspansion og Tasty Sodas ry og omdømme. For at kundeforholdet med Inturco ikke skades yderligere, skal varerne derfor leveres expres. Hele fakturabeløbet bedes derfor indbetalt på Tasty Soda's konto uden ugrundet ophold, således at ordren kan effektueres og afsendes ASAP.

5) Problemer med at overholde betalingsbetingelserne og manglende betaling

I løbet af den periode Tasty Soda har handlet med Bag in Box SL, har der været problemer med at overholde betalingsbetingelserne ved hver eneste ordre.

Bag in Box SL har pt. også fortsat en forfalden faktura fra oktober 09 på 1040,- Euro. Fakturaen blev til på baggrund af en lynordre som Kenneth Keller skulle bruge ifm. en rejse til Mallorca.

Han lovede at betalingen ville blive overført samme dag, hvilket ikke skete. Tasty Soda har efterfølgende rykket for betalingen og er senest i mandags blev lovet at pengene blev overført kontoen tirsdag, af Kenneth Keller. Dette blev tirsdag ændret af Kenneth Keller til, at en check fra Bent var postet og på vej til os onsdag. Betalingen eller en check er dog fortsat ikke modtaget af Tasty Soda. Betalingen af fakturaen bedes derfor omgående ske.

6) Manglende betaling til Holtec

Holtec er en af Tasty Soda's vigtigste leverandører af postmix maskiner. Ifølge oplysninger fra Holtec har de nu stævnet Kenneth Keller, efter at han har bedt Holtec om at fakturere Boxmix ApS for arbejde udført i Spanien selvom Boxmix på daværende tidspunkt var under tvangsopløsning. På trods af utallige misligholdte afdragsordninger mellem Kenneth Keller og Holtec har Kenneth Keller i 16 mdr. fortsat ikke betalt sine fakturaer på 136.000 kr. inkl. renter. Tasty Soda har tidligere stillet garanti overfor Holtec for ovenstående betaling, derfor bedes ovenstående øjeblikkeligt indfriet. Endvidere kan det oplyses at Tasty Soda har en aftale med Holtec om, at der ikke må sælges varer til Bag in Box SL før ovenstående mellemværende er indfriet.

Tasty Soda vil overveje et evt. fremtidigt samarbejde hvis nedenstående punkter afklares samt hvis følgende ændringer i den fremtidige drift implementeres:

 Hvis Bag in Box SL indbetaler alle ovennævnte forfaldne beløb mandag d. 4/1-2010.

Iøvrigt kan forklare ovenstående hændelsesforløb tilfredsstillende samt dokumentere tiltag i organisationen, sådan at lignende hændelser ikke vil finde sted i fremtiden.

 Fremsende den fornødne dokumentation.

 Den daglige drift vil foregå med en Tasty Soda A/S repræsentant på Mallorca som overordnet leder. Alle fremtidige kontrakter tegnes, godkendes og underskrives af Tasty Soda A/S.

 Et udkast til en forretningsplan udarbejdes af Bag in Box SL og godkendes af Tasty Soda A/S

 Samhandelsaftale udarbejdes at Tasty Soda A/S."

Som svar på skrivelsen skrev Bag in Box den 3. januar 2010:

"Vi står meget uforstående over for din mail af 2/1-10 og har derfor afholdt et ekstraordinært møde i dag. Vi vil her forsøge at besvare dine spørgsmål.

Det er korrekt at der er inviteret til møde, men det har ikke været muligt, at finde en dato hvor både Tasty Soda og Bag-In-Box SL kunne deltage samlet. Vores sidste forslag til Alan Rosendahl Christensen var den 3/1 2010 inden vores afrejse til Mallorca 4/1-10.

1. Læskedrik afgift og moms for 2008.

Fragtdokumenter vedr. faktura 119, 165 og 169 fremsendes i morgen pr. mail

2. Selskabsdokumentation, regnskab og likviditet

Det er korrekt at selskabets hovedsæde ikke længere er på Gran Canaria. Dette spørgsmål undrer os, da jeres faktura 228 er sendt til vores nye adresse på Mallorca og derudover har jeres salgschef Timo Suomela været en uge på Mallorca sammen med Kenneth Keller og Bent Knudsen fra Tasty Bag-In-Box SL.

Stiftelsesdokumentation fremsendes fra Mallorca asap.

3. Varelager holdbarhed

Det er korrekt at der ikke længere er salgsbare varer på lageret, da langt det meste er solgt og enkelte få rester står tilbage.

Flere leverancer fra Tasty Soda har ikke haft de 12 mdr. holdbarhed som aftalt, og her har vi fået fremsendt labels af flere omgange fra Tasty Soda til ommærkning af kasserne, med besked om, at siruppens holdbarhed godt kunne forlænges.

4. Varer/ordre til Inturco hotellerne

Det er korrekt at der er blevet forhandlet flere kontrakter med Inturco. Disses hentes med hjem fra Mallorca. Samt evt. nye fra anden stor hotelkæde.

Vedrørende kommende ordre på 4 paller til Gran Canaria. Den endelige bestilling sker til Tasty Soda via Alan Christensen på en lap papir i Kenneths Cafe medio december 09.

For at undgå disse uoverensstemmelser og unødig forvirring, foregår al bestilling fremover på en indkøbsrekvisition fra os.

Vedr. Tasty Soda's modtagelse af mail fra Inturco. Kan vi konkludere at I har kontaktet Alejandro Santana fra Inturco uden accept fra os, da han åbenlyst svarer på en mail fra jer. Det vil vi fremover ikke acceptere - Det er dårlig forretningsførelse og I har ingen ret til at gå bag om ryggen på os på den måde. Det kunne jo være som tidligere oplyst, at de ikke betaler deres regninger til tiden og at det er vores eneste måde, at sikre udestående fakturaer bliver betalt.

Vi har grundet ovenstående tvivlsspørgsmål derfor kontaktet Alejandro Santana i dag 3/1-10 kl. 14.30 - og han oplyser stadig, at han har varer til medio/ultimo januar 2010.

Aftalen om de 50 % betaling ved afgivelse af ordre er vi ikke bekendt med. Her henviser vi samtidig til Alan Christensens mail til os 28/12-09 kl. 23.33 hvor han beder os indbetale hele beløbet ... Vi er derfor ret forvirrede over forretningsgangen hos jer. Vi har altid betalt kontant ved afsendelse. Men vi vil meget gerne i dialog med jer vedr. betalingsbetingelser fremover.

5. Problemer med at overholde betalingsbetingelserne og manglende betaling

Vi må så igen oplyse at vores betaling er sket ved afsendelse af ordre - og at vi er af den overbevisning at alle betalings-betingelser er overholdt.

Dog vil vi erkende at den forfaldne faktura for oktober 09 på 1040 euro ikke er betalt, det kunne skyldes en forglemmelse fra os begge. Vi har ikke modtaget en faktura fra jer - men blot en følgeseddel pr. mail ultimo december.

En check er fremsendt til jer - og bør være i jeres post en af de nærmeste dage - såfremt postvæsnet har overstået deres juletravlhed.

Til vores regnskab vil vi gerne have fremsendt faktura på denne levering.

6. Manglende betaling til Holtec

Dette er et udstående mellem firmaet Boxmix aps og Holtec og har intet med Tasty Bag-In-Box og de nuværende ejere at gøre.

Kenneth Keller oplyser samtidigt, at han i afdragsordningen har returneret maskiner uden at have modtaget kreditnota og at han har afdraget på beløbet løbende.

Kenneth Keller tager kontakt til Holtec i kommende uge. Holtec er også velkommen til at kontakte Kenneth Keller på mobil … .

Til de afsluttende punkter

Vi vil meget gerne arrangere et møde med jer. Vi foreslår torsdag formiddag den 14/1-10. Dagen efter vores hjemkomst fra Mallorca. Lad os vide hvornår det kan passe jer.

Vi kan kun tilslutte os at al korrespondance foregår skriftligt så vi undgår misforståelser. Vi ønsker klart at skabe et godt samarbejde fremover.

Med venlig hilsen/Best regards

Bent Knudsen, Allan Pedersen og Kenneth Keller

TASTY BAG-IN-BOX SL"

Ved anbefalet brev af 5. januar 2010 ophævede sagsøgtes advokat herefter på vegne af sagsøgte samarbejdet. Advokaten anførte blandt andet:

"Da min klient ikke inden fristens udløb har opnået en tilfredsstillende besvarelse fra Deres side på en række meget væsentlige punkter, fastholder min klient, at der ikke er basis for nogen fremtidig samhandel. Dette skal jeg hermed bekræfte og meddele ganske klart: Forretningsforbindelsen mellem Tasty Soda A/S på den ene side og Deres virksomhed på den anden side er hermed ophørt i enhver henseende. …"

Advokaten krævede endvidere betaling af "et ubetalt tilgodehavende … på i alt 1.040 euro i henhold til faktura af 25. september 2009".

Den 9. januar 2010 kontaktede Timo Suomela pr. mail Lluc fra Inturco angående en forestående forretningsrejse til Mallorca den følgende dag. I mailen oplyste han Lluc om, at samarbejdet med Bag in Box/Kenneth Keller var indstillet omgående. Han bad om et møde med Lluc og Mateo og skrev: "During this meeting I will inform you about our strategy to start our own organisation on Mallorca, so that we can serve you with the same high proffessionel standard that we have in Denmark."

Samme dag, den 9. januar 2010, spurgte Timo Suomela Mateo i en mail, om det kunne have sin rigtighed - som oplyst af Alejandro Santana - at denne kun havde 10 "bag in box" med cola, når Mateo lige havde sendt ham 108 "bag in box".

Bag in Box' advokat gjorde i brev af 25. januar 2010 til Tasty Sodas advokat indsigelse imod ophævelsen og henviste til "aftalen, som blev indgået ultimo januar 2007". Advokaten fremsatte endvidere krav om erstatning. Tasty Sodas advokat afviste kravet i brev af 27. januar 2010 og skrev, at han ikke var bekendt med en aftale mellem Bag in Box og Tasty Soda.

I en mail af 26. januar 2010 til Timo Suomela, sendt cc til Mateo, skrev Alejandro Santana i forlængelse af mailkorrespondancen med Timo Suomela fra december, at han havde "5 BIB [bag in box] Cola Light, 8 BIB Lemon, 4 BIB Orange, 3 BIB Tonic og 6 BIB Sparkle", og at han havde behov for nye produkter så hurtigt som muligt.

Alejandro Santana skrev endvidere den 17. februar 2010 til Allan Pedersen fra Bag in Box:

"… From the 108 BIB of Cola that MATEO send us, we only have used 10!!! We order COLA, LEMON, ORANGE, SPARKLE… and we only received 108 BIB of COLA!!!

The rest of it have as expired on the 15/03/10!!! In less than one month. What can we do with 98 BIB of Cola expired???

We can't work together in this condition!

We have already received the rest of BIB from Timo…"

Bag in Box' advokat meddelte ved brev af 20. maj 2010 Inturco Hotels, at Bag in Box var blevet "unjustly terminated as the sole distributor in Spain of Tasty Soda post mix soft drink syrup". Advokaten skrev videre, at han var informeret om, at Inturco før ophævelsen af samarbejdet havde haft "direct business activity" med Tasty Soda og Bag in Box' tidligere ansatte, hvilket var et alvorligt brud på aftalen mellem Bag in Box og Inturco og tillige en misligholdelse af Bag in Box' eneforhandlingsaftale. På denne baggrund ophævede advokaten aftalerne med Inturco og krævede betaling af forfaldne fakturaer på i alt EUR 35.076,06 og erstatning for tab af indkomst på EUR 60.000 med henvisning til aftalernes uopsigelighed i 48 måneder. Bag in Box anlagde endvidere denne retssag den 20. maj 2010.

Den 27. maj 2010 skrev Timo til Lluc fra Inturco, at Tasty Soda havde modtaget et lignende brev. Timo skrev videre, at Bag in Box efter Tasty Sodas opfattelse aldrig var blevet etableret på Gran Canaria, hvorfor de indgåede kontrakter, "Supply Agreement - Contract", formentlig aldrig havde været gyldige. Han skrev endvidere, at det var Box-Mix, som gik konkurs, som skulle have haft eksklusive salgsrettigheder for Spanien for 3 år siden, og ikke Bag in Box, hvorefter han opregnede grundene til, at dette aldrig skete, herunder at der aldrig blev underskrevet den kontrakt, som advokaten skulle have udformet.

Øvrige oplysninger

Af udskrift fra den 8. januar 2010 fra Tasty Sodas danske hjemmeside fremgår: "Tasty Soda's dealer in Spain: Boxmix SL, contact person Kenneth Keller…", og af udskrift fra den 20. januar 2010 fra Tasty Sodas spanske hjemmeside fremgår: "Distribuidor Exclusivo de Tasty Soda Islas Canarias: Bag in Box SL…". Af udskrift af 8. september 2011 fremgår nu "Tasty Soda's office in Spain: Contact person Carlos de Juan Soler…"

Bag in Box har fremlagt en række udkast til aftaler med hoteller i Inturcokæden, herunder hotel Anba Romani, Club Cale Millor, Aptos Solpark, Hotel Estoril, Hotel Valparaiso og Club Vista Bahia. Ingen af kontraktudkastene er underskrevet.

Bag in Box har endelig fremlagt et omfattende bilagsmateriale, som ikke er nærmere dokumenteret under sagen. Ifølge Bag in Box vedrører bilagsmaterialet etableringsomkostninger, som i 2008 beløb sig til 927.715,73 kr. og i 2009 og januar 2010 beløb sig til 345.083,41 kr. Kenneth Keller har forklaret, at han er ejer af Tasty Bag in Box S.L. sammen med Bent Knudsen og Allan Erik Pedersen. De ejer en tredjedel hver.

Han har et godt kendskab til Spanien, da han er kommet i landet gennem 25 år. Han har bekendte på Gran Canaria og Lanzarote. Han har tidligere solgt pølser til Club La Santa Sport og solgt pølser og ost til en slagterbutik på Gran Canaria.

Han kom i kontakt med sagsøgte via fælles bekendte. Han mødte Alan fra Tasty Soda til en fødselsdag i 2006, som blev afholdt i Alans restaurant i Amagercentret. De fik en god snak.

Alan fortalte, at han og Timo Suomela havde i tankerne selv at producere sodavand, da de kendte sodavandsmærker var dyre. De drøftede muligheden for, at vidnet kunne sælge Alans produkter i Spanien, da vidnet kendte folk på Gran Canaria, der kunne hjælpe med salget. Til fødselsdagen snakkede de kun om Spanien, og de aftalte at mødes igen efter festen.

Han og Alan mødtes efterfølgende og snakkede videre om tingene, og han mener også, at Timo var til stede. Han så blandt andet Timo og Alans lokaler på Marielundsvej, hvor de lavede forskellige smage. De havde brugt mange penge herpå. Han var meget begejstret, for smagen var helt fantastisk. Den videre kommunikation gik gennem ham og Timo, og de havde det godt sammen. De smagte meget ude på fabrikken.

Tasty Soda havde ikke planer om selv at starte op i Spanien. De talte om, at vidnets firma skulle være eneforhandler i Spanien og Portugal, og han antog en konsulent til at undersøge det spanske marked. Konsulenten fandt frem til en række store firmaer med et hav af hoteller. Tasty Soda var ikke involveret i undersøgelsen.

I 2007 gik han i gang med at undersøge markedet og stifte selskab. Han havde en masse rejser og undersøgte markedet og fandt ud af undervejs, at det ikke var hensigtsmæssigt at have et dansk firma.

Mailen af 24. januar 2007 var aftalen mellem ham og Timo om salg af Tasty Sodas produkt. Den var gældende, indtil de fik tilsendt godkendelser fra Spanien og Portugal, og når dette var på plads ville de få en endelig aftale. Hvis de havde fået godkendelserne, skulle de nå en omsætning på 9 mio. kr. De fik ikke godkendelserne. Kontakten mellem ham og Timo var i 2007 herudover hovedsagelig telefonisk. De var i kontakt med hinanden hver uge, specielt hvis de blev begejstret over et eller andet. Det egentlige salg påbegyndtes i starten af 2008 med Inturco Hotels.

Box-Mix blev tvangsopløst, fordi der ikke blev indleveret årsregnskab. De postede løbende penge i Box-Mix, men der var ingen indtjening. Box-Mix betalte for konsulentrapporterne. Der blev købt to anlæg i Box-Mix. Anlæggene står stadig på Parque Golf på Gran Canaria. Han har ikke købt ting eller kundelister eller andet af det gamle Box-Mix.

Han etablerede det spanske selskab omkring midten af 2007. Han kontaktede Jens Alrø, som er dansker, registreret revisor og bosat på Lanzarote, og som har hjulpet ham tidligere. Jens ville hjælpe med etableringen af det spanske selskab, og i mellemtiden brugte hans Jens' NIE-nummer til at importere, og hvis der var noget skattemæssigt, ville det "komme på" vidnet. Etableringen gik imidlertid langsomt. Han sendte en forhåndsgodkendelse på navnet, men de EUR 3.006, som var startkapitalen, kom aldrig via Danske Bank Jens i hænde.

Adressen på fakturaen af 2. september 2008 på EUR 3.920 fra Tasty Soda er Jens Alrøs adresse. Det var tanken, at firmaet skulle registreres på hans kontor. Leverancerne blev imidlertid sendt i en container direkte til lageret på Gran Canaria. Han entrerede selv med fragtføreren.

Han etablerede første gang lager i El Tablado på Gran Canaria medio 2008, da han havde gode kontakter på øen. Det var et stort lager med kontorfaciliteter.

De tog kontakt til hoteller, herunder kontakt til Inturco Hotels, og lavede opsøgende salg ved siden af. I Spanien skal man kende nogen, der kender nogen osv., ellers er det svært at komme ind på markedet.

De indgik to aftaler med Inturco, dels vedrørende Parque Golf på Gran Canaria og dels vedrørende Rio Sol på Lanzarote. De havde installeret en maskine på Gran Canaria og havde herefter Peter fra Holtec med til Lanzarote til montering af en maskine dér.

Allan trådte ind i selskabet i september/oktober 2008, hvor han købte 1/3 af anparterne, og Bent kom ind på et senere tidspunkt.

De mødte Mateo, da denne var chef på Rio Sol, som de leverede til. Mateo er en dygtig person og foreslog, at de skulle rykke virksomheden fra Gran Canaria til Mallorca, hvor de store hoteller havde hovedsæder. De ansatte Mateo i april 2009. Mateo og hans familie havde mange kontakter, og Mateo gik i gang med at finde egnede lokaler på Mallorca.

Der var ingen tvivl om, at Tasty Soda kendte til flytningen. Han har altid fortalt Timo om alting. Tasty Soda modsatte sig ikke flytningen, som logistikmæssigt var en fordel.

Da Mateo havde fundet et egnet lokale, tog Allan til Gran Canaria og tømte lageret, og vidnet tog til Mallorca for at indrette det nye lokale. De gik til notaren for at få orden på tingene, idet de indtil da stadig havde brugt revisors NIE-nummer. De fik indbetalt EUR 3.006 til en bank, og Tasty Bag in Box S.L. blev registreret i juli 2009.

De har været til møde med Inturco, hvor det blev aftalt, at Inturco skulle købe blandt andet engangsbægre. De var til to møder på Mallorca i maj/juni måned. På møderne var Lluc, direktørens søn, deres indkøber, Bent Knudsen og vidnet selv til stede, og de fik drøftet det hele. De fik at vide, at de skulle have resten af hotellerne i kæden. Kontrakterne skulle først underskrives senere på året, da der stadig var Coca Cola-kontrakter på nogle hoteller.

De var ude at besigtige Inturco-hoteller og skulle starte løbene op i 2010.

Timo besøgte dem også på det nye lager på Mallorca i en uge, vistnok i oktober 2009.

Han skulle se faciliteterne og var med til møde med Viva Hotels, som er en hotelkæde, der har 12-13 4-stjerners hoteller og yderligere 2-3 hoteller, der ikke helt er 4-stjerners hoteller.

De var til møde med direktøren, hvor Timo deltog, og der var en god dialog.

Det var meningen at indgå en aftale med Viva Hotels. De fik lov til at opsætte maskiner på to Viva-hoteller, hvis de ville, men sæsonen var næsten slut på Mallorca. De gjorde det derfor ikke, da det var bekosteligt, og planen var, at de ville sætte maskinerne op ved sæsonstart i 2010. Timo var ikke til stede, da de fik besked om de to hoteller. De fik ikke lov til at opsætte maskiner på de andre hoteller, da sæsonen på 4-stjerners hoteller slutter 1. oktober.

For så vidt angår punkterne i Tasty Sodas skrivelse af 2. januar 2010 mailede de fragtdokumenterne til Tasty Soda, mens de var på Mallorca. Oplysninger til SKAT ved han ikke, hvordan blev håndteret. Med hensyn til varelagerets holdbarhed havde de været i dialog med Alan fra Tasty Soda nogle måneder før, hvor Alan sendte dem nogle labels, de skulle sætte på varerne. Inturco betalte aldrig til tiden, men ville gerne have 3 måneders kredit. Inturco sendte checks, som ikke kunne indløses på grund af manglende underskrift, og det var et cirkus uden lige at få betaling, og der var ofte ikke dækning. De accepterede dog forholdet, da de gerne ville beholde kunden. Inturco havde i henhold til faktura af 10. december 2009 fået leveret 108 kasser cola, men resten af det bestilte i henhold til fakturaen ville de ikke levere, før Inturco havde betalt.

Kritikpunkterne i brevet er ikke tidligere påpeget over for dem. Karl Nymann-Jensen var en investor, der var indtrådt i Tasty Soda, og som de kun kendte af navn. Når de betalte til Tasty Soda skete det ved bankoverførsel, og alle leverancer er betalt. Vidnet havde købt et anlæg personligt af Holtec, og det spanske firma havde købt nogle maskiner. Han vidste ikke, at Timo havde stillet garanti over for Holtec.

Brevet var et hårdt slag. De skulle til Mallorca den 4. januar 2010 og fik brevet den 2. januar 2010. De skulle ned at underskrive flere kontrakter med Inturco-kæden. Det var noget, som var kommet i stand på Mateos foranledning og på mødet med Lluc. Det var weekend, og de havde derfor kun kort tid til at besvare brevet i, og de mødtes om lørdagen hos vidnet, hvor de gennemgik brevet. Mandag morgen fik de fragtdokumenter.

De tog til Mallorca, men fik ikke underskrevet kontrakterne. Der var helligdage, så de kunne ikke få kontakt til Inturco, og i mellemtiden kom opsigelsen fra Tasty Soda. Mateo beholdt deres lejede bil og skulle få kontrakterne underskrevet, mens de selv tog hjem før tid.

Timo og Mateo har været i dialog uden Bag in Box' viden. Efter hvad han har fået at vide fra Tasty Sodas sælger, der hedder Juan Carlos eller Carlos Juan, har Mateo arbejdet for Tasty Soda. Bag in Box opsagde Mateo. Det er ikke korrekt, at Mateo ikke fik sin løn.

Bag in Box skyldte nogle penge til udlejeren af lageret, og vidnet og hans kone var dernede for at betale pengene til udlejer i maj 2010. Tasty havde overtaget lageret, i hvilken forbindelse, der var blevet lavet en opgørelse, og vidnet måtte ikke gå ind på lageret, hvor alle Tasty Sodas varer stod, før Juan Carlos kom til stede. Udlejer viste ham lejekontrakten med Tasty Soda.

Den formular, som kontrakten med Inturco er indgået på, har han fået af Timo. Aftalen var uopsigelig i 48 måneder, hvilket han forstår således, at der skulle købes Tasty-produkter i 48 måneder uden at opsige aftalen. I 2008 havde de aftaler med Parque Golf og Rio Sol. Rio Sol lukkede, det må have været i 2009. Der var også andre kunder i efteråret 2009, f.eks. et stort diskotek/restaurant, som han havde solgt til, men som han ikke kan huske navnet på.

Han skulle også starte med nogle flere i marts 2010.

Årsagen til, at der kun er leveret for ca. 300.000 kr. fra 2008 til 2010 skyldes sæsonerne.

Alle kontrakter bliver forhandlet fra starten af februar til midten af marts. Hotellerne åbner omkring starten af april eller maj og slutter 1. oktober, så der var ikke chance for forhandlinger før februar måned. Nogle hoteller var desuden bundet af andre kontrakter i forvejen.

Bent Knudsen har forklaret, at han kender Kenneth Keller fra Sydfyn, hvor vidnet har haft campingplads i 30 år. Han har tillige været i restaurationsbranchen, og har drevet diskotek i Spanien. Han bor i Spanien og har et godt kendskab til det spanske marked.

I midten af 2009 kom det på tale, at han skulle være medejer af Bag in Box. Han syntes, projektet lød spændende, og han var nede at besigtige lageret på Mallorca. Han var sammen med Timo ude at tale med hotellet og direktøren. Da han var blevet medejer, så han også Tasty Sodas fabrik i Danmark. Han søgte ikke rådgivning, inden han blev medejer af selskabet.

Samarbejdet med Tasty Soda gik ud på, at de købte varerne af Tasty Soda, og de havde eneforhandlingsretten. Det er ikke noget Timo har sagt direkte til ham.

Da Timo var på Mallorca i oktober 2009, talte de det hele igennem. Timo så, hvad de lavede og var med ude ved nogle hoteller, herunder til møde med Viva Hotels. De kunne være startet op på to hoteller med det samme, men valgte ikke at gøre det. Viva Hotels har 15 hoteller, og han mener, at de skulle starte med fire af Viva-hotellerne den næste sæson. Timo kritiserede ikke på det tidspunkt virksomheden eller samarbejdsforholdet.

De blev kede af det, da de modtog ophævelsesskrivelsen fra Tasty Soda, og de besluttede, at de lige så godt kunne tage hjem. Han husker ikke, om de fik kontrakterne med Inturco med hjem. Kontrakterne blev ikke underskrevet af Inturco.

Han er ikke bekendt med, at økonomien i selskabet skulle være så dårlig, som den bliver udlagt. Han trådte ind i selskabet med en håndfuld penge og ville skyde flere penge ind, når de var kommet rigtig i gang i 2010. Han havde likvid kapital til at købe maskiner for, og likviditeten var sikret ved ham. Selskabet var ikke bagud med husleje, da han var på Mallorca. Han har senere skudt kapital ind i selskabet, også til at betale Mateos løn. I oktober 2009 var der betalt løn og husleje.

Allan Erik Pedersen har forklaret, at han lærte Tasty Soda at kende på en ferie på Gran Canaria, hvor han har en lejlighed. Han er barndomsven med Kenneth og mødtes med Kenneth på lageret i juli 2008, hvor han smagte på siruppen, som efter hans opfattelse ramte Coca Cola godt. Han fik tilbud om at indtræde i firmaet, og gik hjem og undersøgte, hvem Tasty Soda var, og konstaterede at Kenneth Keller var forhandler af Tasty-produktet.

Han blev medejer af selskabet i oktober 2008 med 33,3 %. Han købte sig ind i Bag in Box, da selskabet var under stiftelse ved Jens Alrø, og Kenneth Keller stod herfor. Han har ikke talt med Jens Alrø herom. Han er kun løseligt bekendt med Box-Mix. Han skulle stå for lagerlogistik og indkøring i Bag in Box. I august 2008, før han skød penge i selskabet, var han på Lanzarote for at montere et anlæg.

Han fik den opfattelse fra Kenneth Keller, at Tasty Soda ikke selv måtte sælge direkte i Spanien. Det var Kenneth Keller, der havde erfaringen. Vidnet har ikke selv haft kontakt med Tasty Soda.

Han forestod nedpakning af deres lager på Gran Canaria, da de flyttede til Mallorca medio 2009. Flytningen skyldtes, at de havde nemmere ved at få aftaler i stand på Mallorca, hvor hotellernes hovedkontorer og beslutningstagere var. Han ved, at Kenneth Keller har talt med Tasty herom. Dialogen foregik mellem Kenneth og Tasty Soda.

De ansatte Mateo, fordi han talte dialekten på Mallorca og dermed havde lettere ved at begå sig blandt kunderne. Han havde været barchef på Rio Sol og vidste, hvad det drejede sig om. Han var udadvendt og pigernes ven, og han kendte mange og var god til at skabe kontakter.

Efter lagerflytningen var vidnet med til et møde med Inturcos indkøbschef. Der var en aftale om, at de skulle starte med at levere til nye hoteller, 4-5 stykker. De skulle starte ved sæsonstart i 2010.

Han var ikke til stede, da Timo var på besøg i oktober.

Den 2. januar 2010 modtog de en mail fra Tasty Soda. De blev ringet op af Timo, som sagde, at han havde sendt mailen, og de blev meget overraskede. De havde ikke hørt disse indsigelser før, og der havde ikke tidligere være påtaler eller reprimander. I det hele taget var der ikke meget skriftlig kommunikation mellem de to firmaer. Vidnet kontaktede Kenneth Keller og Bent Knudsen, og de drøftede, hvordan de skulle svare. Han forfattede herefter brevet af 3. januar 2010.

Tasty Sodas kritikpunkter var ikke berettigede, og situationen kunne være løst tidligere, hvis de havde ringet eller mailet. De følte det, som om de blev "kuppet". Tasty Soda angav i mailen en række punkter, de skulle løse inden en meget kort frist, hvilket var svært.

Det ville ikke fungere, hvis den daglige drift skulle foregå med Tasty Sodas repræsentant om overordnet leder.

Inturco havde ikke betalt regningerne, og det er naturligt, at man holder varerne tilbage, hvis folk gentagne gange ikke betaler deres regninger.

Bag in Box havde selv betalt deres regninger til Tasty Soda, på nær en følgeseddel, der dog er betalt nu, men som de ikke modtog en faktura for.

Da de tog ned for at få underskrifter den 4. januar 2010 fra Inturco, virkede Mateo underlig og sagde, at han ikke havde regnet med, at de kom, på trods af, at han vidste, de kom.

Han sagde, at de ikke kunne skrive kontrakerne under om mandagen, da det var en helligdag, og herefter fik de opsigelsen fra Tasty Soda tirsdag kl. 12. Herefter tog de hjem for at se, om de kunne løse situationen hjemme.

Vidnet skrev efterfølgende til Inturco, at de have et andet og billigere sodavandsprodukt, men de hørte ikke fra dem, før Inturco skrev 20 dage senere, at de have fået gammel cola og ikke kunne nå at bruge varerne, inden de udløb.

Da de var kommet hjem til Danmark efter opsigelsen, fandt de ud af, at Mateo havde været illoyal og haft kontakt til Timo. Vidnet, som har oprettet Mateos mailadresse, tjekkede hans mail og så, at der var en kontakt. Herefter fyrede de Mateo.

Han modtog ikke professionel vejledning, før han investerede i selskabet. Han havde tillid til sin barndomsven. Selskabet laver ikke noget i dag.

Timo Suomela har forklaret, at han er ejer Tasty Soda sammen med Alan Rosendahl Christensen.  Selskabets forretningsidé var og er at producere postmix - såkaldt "bag in box" - til Horesta-sektoren. Produktet er et koncentrat og kan sammenlignes med den sodavand, man får på McDonalds. De fik idéen, fordi Coca Cola er dyrt i Danmark, og de ville lave en smag, der matchede Coca Cola. Det brugte de 1 år på og udviklede flere forskellige smage. Da alle smagene var på plads, gik de i gang 2007. De startede selskabet ultimo 2006, men arbejdede med ideen siden 2005. Vidnet har ansvar for salg i firmaet, mens Alan har ansvar for det tekniske og produktionerne. Det var en svær opstart, men efter de har fået hul på markedet, har de nu en markedsandel på 2 %. Folk kan lide smagen.

Alan mødte Kenneth Keller til en fødselsdag i starten af 2006, og vidnet selv mødte Kenneth første gang i Alans restaurant medio 2006. De havde 3-4 møder forud for e-mailen af 24. januar 2007. Kenneth Keller havde erfaring fra salg på Gran Canaria, og de drøftede salg i Spanien og Portugal, fordi det var dér, Kenneth mente, han havde kompetence.

Han fik hverken mundtligt eller skriftligt svar på sin mail af 24. januar 2007. Han rykkede Kenneth 14 dage efter, hvor Kenneth svarede, at han ikke havde mere blækpatron i sin printer. Der var ikke yderligere drøftelser om vilkår eller kontrakter eller noget. Han tænkte, at Kenneth måske ikke kunne magte opgaven. De ville fortsat betragte ham som en kunde.

De fik at vide, at Kenneth var taget til Barcelona, men fik ikke en struktureret rapportering fra ham under undersøgelserne af markedet. Kenneth satte ikke noget salgsarbejde i gang i Spanien i 2007. Tasty Soda har hverken været med til eller betalt for indhentning af markedsundersøgelsen og rapporten i bilag 7 og 8. Han har først set rapporterne i forbindelse med retssagen.

Fakturaen af 4. februar 2008 i sagens bilag 13 vedrører det første salg fra Tasty Soda til Kenneth. Det er vidnets partner, der har udstedt fakturaen. Oplysningerne om Bag in Box stammer fra Kenneth, da de fik at vide, at han havde stiftet et selskab på Gran Canaria. I forbindelse med denne ordre, meddelte Kenneth, at han havde fået en stor kunde, men det blev ikke til noget. Disse varer stod derfor på Gran Canaria ca. et halvt år, indtil den første kunde kom medio 2008.

Der var ingen dialog om, hvilke øer eller kunder, Kenneth skulle besøge. Vidnet fortæller ikke sine forhandlere og kunder, hvordan de skal gøre.

Kenneths status var på dette tidspunkt forhandler, men ikke eneforhandler. For at få eneforhandlingsret skal der laves et grundigt forarbejde. De forhold, der er nævnt i mailen af 24. januar 2007, skulle være på plads først. Han har aldrig sagt til Kenneth, at han var eneforhandler. Tasty Soda har heller ikke haft eneforhandlere andre steder.

Coca Cola og Pepsi binder sine kunder for 3-5 år, så for at Tasty Soda kunne komme ind på markedet, var det ikke nok med en billigere pris på sodavandsproduktet, de skulle også tilbyde anlæg og service herpå. Tasty Sodas kasser kan ikke skrues på Coca Colas anlæg, og de skal derfor tilbyde et komplet postmixanlæg med køler og tårne og serviceløsning. Kunderne låner for det meste anlæggene, og i visse tilfælde lejes de ud.

Formularen i bilag 9 er en formular som Tasty Soda bruger i Danmark, og som Kenneth har lånt og indsat engelsk tekst i. Det samme er tilfældet med de udstyrslåneaftaler, der er fremlagt i sagen. Kunden skriver under på en aftale om at låne udstyr.

Investeringsbehovet ved et postmixanlæg til en grillbar eller restaurant er 25-40.000 kr. Ét stort hotel vil skulle bruge 10-12 anlæg. Holtec var leverandør af anlæg og ydede service på disse.

Tasty Sodas virksomhedsprofil blev lavet i starten af 2008 til potentielle investorer for at skaffe yderligere kapital. Det var en beskrivelse af virksomheden på daværende tidspunkt, hvor der ikke rigtig var sket noget på eksportsiden. De beskriver i virksomhedsprofilen over for potentielle investorer, hvordan de forventer samhandel i udlandet. De havde ikke faste agenturaftaler, da det var noget, der skulle forberedes.

Efter vidnets opfattelse foregik det meste af Kenneths aktivitet i 2008 på Gran Canaria og senere på Lanzarote på Rio Sol. Det er en skrivefejl, når kontrakten i bilag 38 angiver, at aftalen er indgået mellem Tasty Soda og Rio Sol. Det var ikke en kunde, han hørte meget om, men det kan godt passe, at det var den kunde, Kenneth havde, som lukkede.

Mailen af 25. juni 2009 i bilag 20 fra Mateo til Hotel Vistablava endte ikke ud i et kundeforhold. Protur Hotels blev heller ikke kunde. Vidnet plejer selv kun at tilbyde enkelte kasser til potentielle kunder, og ikke paller. De 15 paller, som Mateo skrev, at han ville sende Hotel Viva udgør ca. 60.000 liter sodavand og svarer til, hvad to hoteller bruger på et helt år.

Det er store beløb at give uden beregning. Det er endvidere pudsigt, at Mateo skifter titel ved hvert tilbud, og efter vidnets mening virker tilbuddene desperate. Ola Hotels var heller ikke en kunde, og det er faktuelt forkert, når Mateo skriver, at der er mellem 20 og 30 % mere produkt pr. bag in box. De lavede de samme blandingsforhold som Coca Cola. Oplysningerne omkring strømforbrug er heller ikke korrekte.

Hverken Club Cale Millor, Aptos Solpark eller Hotel Estoril var kunder.

Club Vista Bahia blev til en kunde for Tasty Soda i april/maj 2010, og Tasty Soda leverede varer til hotellet for ca. EUR 20-25.000, som de ikke har modtaget. De andre er ikke blevet til kunder.

Han husker forløbet med bægrene. Det er Tasty Sodas grafiker, der har lavet dem. Han havde selv udviklet nogle bægre til sommerlande, og Kenneth spurgte, om der kunne laves noget lignende. Kenneth betalte grafikeren for at lave dem. Tasty Soda var ikke et stærkt brand.

Det var Kenneth, der bad om at blive anført som "Tasty Soda's dealer in Spain" på Tasty Sodas danske hjemmeside. Kenneth var som de andre nævnte på hjemmesiden forhandler, men ikke eneforhandler. Teksten på den spanske hjemmeside er også lavet af Kenneth, som mailede den til ham og bad om at få den på siden. Det betyder ikke, at Kenneth havde fået en eksklusivaftale. Vidnet sendte bare mailen fra Kenneth videre til edb-manden, der skulle lave siden, og tænkte ikke nærmere over teksten.

Vidnet drøftede ikke med Kenneth, hvilke områder af Spanien, han skulle bearbejde, han blandede sig ikke heri. Han fortalte heller ikke, hvilke kundesegmenter, Kenneth skulle besøge, og de drøftede ikke mindstesalg eller salgspriser. De rådgav ham selvfølgelig, men diskuterede ikke, hvor tit han skulle besøge hoteller. Kenneth handlede frit. Han ved, at Kenneth også solgte kaffe og shots- og plastikglas. Vidnet har aldrig fået markedsorienteringer eller rapportering på skrift fra Kenneth.

Det var først senere, at han interesserede sig for stiftelsen af Kenneths selskab. Han fik fra Peter, Kenneths tidligere partner, en mail, der var sendt fra Jens Alrø til Peter. Da han så den mail, begyndte de at grave dybere. Det undrede dem, at selskabet ikke var stiftet, når de havde faktureret selskabet, og der var lavet låneaftaler. Kenneth havde både et dansk firma og et spansk selskab.

I efteråret 2008, da de skulle i gang med det andet hotel, Rio Sol på Lanzarote, blev vidnet kontaktet af Steen Holtec, som oplyste, at der var ubetalte regninger mellem Box-Mix og Holtec. Holtec havde opdaget, at Box-Mix var under tvangsopløsning, og han ville derfor ikke sælge anlæg til Kenneth Keller og sende tekniker af sted. Steen ville kun være med, hvis Tasty Soda stillede garanti. Hvis Holtec ikke ville levere, kunne man ikke sælge Tasty Soda, og Tasty Sodas renommé ville lide skade. Tasty Soda stillede derfor garanti for 90.000 kr. Vidnet tog til Mallorca i oktober 2009 med det formål at se, hvad Kenneths firma gik og lavede. Han havde hørt, at der var noget stort under opsejling. Han var på Mallorca en lille uges tid og så blandt andet lageret. Der var kasser med huller i og colasirup på gulvet. Han var med til ét møde med Viva Hotels, der blev afholdt på spansk, men han fik gengivet af Kenneth, at det var positivt. Der var kun det ene møde, som blev til noget, der skulle ellers have været flere, men de blev aflyst. Hans fornemmelse var, at der var et stort forbrug af postmix på "all inklusive"-hoteller, men at projektet ville kræve en professionel organisation og meget kapital. Der skulle investeres 300-400.000 kr. bare for et enkelt hotel. Desuden var prisniveauet på Mallorca lavere end på Gran Canaria, fordi Coca Cola og Pepsi har egen fabrik på Mallorca, og derfor havde lavere priser.

Han tog tilbage til Danmark og fortalte sin partner om Spanien. Hans holdning var, at det var det forkerte set up dernede, og at opgaven ikke kunne magtes. De gode nyheder, som han refererede til i mail af 5. november 2009 til Mateo vedrørte det forhold, at Kenneth havde meldt tilbage, at der var store hoteller, der havde skrevet under. Ledelsen i Tasty Soda drøftede situationen. De vidste, at det ville kræve en stor investering. De ville ikke ødelægge deres renommé.

I november 2009 meddelte Kenneth, at der var en stor ordre på 4 paller på vej, men ordren blev udskudt flere gange. Da vidnet ringede og ønskede Mateo god jul, kom de til at tale om denne ordre. Mateo troede, at varerne var på vej til Spanien fra Tasty Soda. Kenneth havde kun sendt kunden 108 kasser cola, selv om der også var bestilt anden sodavand. Ifølge Mateo havde kunden kun varer til få dage. Der var røde lamper, der blinkede, og vidnet konfronterede Kenneth med situationen, men Kenneth forsikrede, at kunden havde varer til den 20. januar, hvilket ikke stemte overens med oplysningerne fra Mateo. Vidnet skrev derfor til hoteldirektøren, Alejandro Santana, på Gran Canaria den 31. december 2009 og spurgte, om han manglede varer. Det var første gang, han havde kontakt med hoteldirektøren.

Vidnet skrev, at de var ved at forberede 4 paller varer, og spurgte, om hotellet havde varer nok til 11. januar. Hoteldirektøren svarede, at han skulle bruge varer så hurtigt som muligt.

Det benægtede Kenneth. Direktøren på Grand Canaria skrev herefter i januar, at han kun havde varer til tre dage mere. Han troede på direktøren. De så her de første tegn på likviditetsproblemer i Kenneths selskab og en kunde, der var ladt i stikken. Der var udstedt en faktura af 28. december til Bag in Box vedrørende de 4 paller, og det er den ordre, han henviser til i sin mail af 2. januar 2010, og som aldrig er blevet betalt. Vidnet tog kontakt til kunden og sørgede for, at varerne blev sendt af sted direkte til kunden i januar.

Han var ikke klar over, om Inturco havde en ubetalt regning i forhold til Kenneth, og fik det ikke klarlagt. Senere fik han at vide, at Inturco skyldte Kenneth penge. Han går ud fra, at det kan være berettiget for sagsøgeren ikke at levere til Inturco, hvis det antages, at Inturco ikke har betalt deres regninger, men han undersøgte ikke, om Inturco havde betalt.

I november/december 2009 rykkede de endvidere flere gange Kenneth Keller for betaling af de EUR 1.040 fra september 2009. Det kan være en fejl, at fakturaen er benævnt "følgeseddel". Det var hans partner, der lavede fakturaerne.

I mailen af 2. januar 2010 til Bag in Box rejste de spørgsmål om læskedrikafgift og moms. Når de sendte varer til Bag in Box, skete det uden afgifter og moms, fordi de regnede med, at de handlede med et lovligt stiftet selskab på Mallorca. De havde på dette tidspunkt set mailen fra revisor Jens Alrø og talt med Peter, som bekræftede, at selskabet aldrig var blevet stiftet. De var bange for, at der var et problem. De har aldrig set de regnskaber og den balance, som de bad om. Bag in Box havde som nævnt også et udestående på EUR 1.040, og det var generelt en udfordring at få pengene, når Bag in Box afgav en ordre. Så vidt han ved, er der ikke opstået problemer med moms efterfølgende.

Turen til Mallorca, som han nævner i mail af 9. januar 2010 til Mateo blev planlagt kort efter afbrydelsen af samarbejdet med Kenneth, altså efter den 5. januar 2010. Bestyrelsen i Tasty Soda var enige om at sende vidnet ned for at se, hvad der kunne gøres for at rette op på selskabets renommé.

Han tog til Mallorca i starten af 2010, hvor han erfarede, at der var ubetalte regninger til revisor og ubetalte telefonregninger, og at Mateo ikke havde fået løn. Det var et set up i opløsning, hvilket blev understøttet af, at Bag in Box ikke kunne betale fakturaen på de omkring EUR 5.000. Det tydede på store likviditetsproblemer. Han så et kontoudtog fra udlejer, som viste at Kenneth var i restance med 6-7 måneders husleje vedrørende lageret. Tasty Soda lejede lagerlokalet, som Kenneth havde haft, fra april/maj 2010.

Senere, i april 2010, indgik Tasty Soda kontrakt med Inturco. Det var spanske kontrakter med 1 års bindingsperiode, hvor de stillede maskiner til rådighed. De 4 år, som er angivet i Kenneths aftaleudkast, er en urealistisk binding, og Kenneths priser på Mallorca var urealistiske, da de lå langt over Pepsis priser. Tasty Soda tog i 2010 EUR 30 for en 10 liters kasse.

Størstedelen af salget til Kenneth skete i 2008 og en mindre del i 2009. Der er solgt for max 300.000-350.000 kr. i alt. Kenneth købte 20 liters bokse af dem for EUR 40 og videresolgte disse for EUR 79, så han tjente ca. EUR 40 på dem. Han havde formentlig en dækningsgrad på 40-50 %. I 2009 havde Kenneth en kunde på Gran Canaria. Hotellet på Lanzarote var lukket. Der var også nogle diskoteker. I anden halvdel af 2009 havde han kun ét hotel som kunde.

Tasty Soda havde intet direkte salg i Spanien i 2009, da de ingen kontakt til hoteller havde, og da han i øvrigt havde rigeligt at se til i Danmark. Tasty Soda blander sig ikke i forhandlernes relation til deres kunder. De ved ikke, hvem der leveres til. De har andre forhandlere med eget lager i Danmark, f.eks. Ø-Kompagniet på Bornholm med eget lager og distribution, og bryggeriet Fuglsang, der er en ny partner i selskabet.

Ved Tastys Sodas salg i 2010-2011 er det Carlos, der har hjulpet. Efter ophør af samarbejdet med Kenneth havde vidnet i starten kortvarigt møder med Mateo, men de ansatte ham ikke. Mateo sendte dog et par regninger for konsulentbistand. I 2010 har Tasty Soda solgt for 800.000 kr. på 7 hoteller, blandt andet Commodore, Sunna Park, Luna Park, Luna Tropical og Club Vista Bahia. I 2010 har de solgt for måske 40.000 til Parque Golf, som lukkede i januar 2011. I 2011 har de solgt for ca. 500.000 kr.

Inturco har ikke betalt alle sine regninger til Tasty Soda i 2010. Af de 800.000 kr. der er faktureret, er de 400.000 kr. ikke betalt pga. betalingsstandsning. Nu sælger Tasty Soda til et hotel, der er rekonstruktion af Inturco, samt et andet, selvstændigt hotel, men ikke andre. De sælger ikke til Viva Hotels og har ikke haft kontakt med dem.

Karl Nymann-Jensen investerede i Tasty Soda i efteråret 2008, hvor han købte 35 % af aktierne.

De bruger ikke længere Holtec som leverandør af maskiner, men køber direkte af fabrikkerne i f.eks. Italien. De udvikler nu også deres egne tårne, som de laver i Tjekkiet.

Parternes argumenter

Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgeren var sagsøgtes eneforhandler på det spanske marked. Sagsøgeren havde en berettiget forventning om at være eneforhandler, og sagsøgte vidste eller burde vide dette. Sagsøgerens salg i Spanien blev startet på baggrund af drøftelser med sagsøgte, som var et nystartet selskab, der ikke selv kunne bearbejde markedet. Af sagsøgtes virksomhedsprofil fremgår, at sagsøgtes eneste marked ud over Danmark var Spanien.

Det bestrides, at det kun var sagsøgtes intention at indgå aftale med selskabet Box-Mix. Sagsøgte har på intet tidspunkt udstedt fakturaer til Box-Mix. Sagsøgte har derimod selv, blandt andet den 4. februar 2008, faktureret det spanske selskab, Bag in Box, for postmixprodukter for 217.750 kr. Sagsøgte var bekendt med, at Kenneth Keller i begyndelsen af 2008 etablerede et spansk selskab. Box-Mix var en fejlkonstruktion. Det forhold, at Bag in Box først blev endelig registreret i 2009 vedrører alene spørgsmålet om hæftelse mellem sagsøgeren og sagsøgte. Kenneth Keller hæftede personligt indtil stiftelsen, og sagsøgte har dermed indtil endelig stiftelse af Bag in Box været sikret langt bedre. Det må endvidere lægges til grund, at sagsøgte aldrig har lidt et tab eller er pålagt bøder i anledning af den sene stiftelse af Bag in Box.

Mailen af 24. januar 2007 fra Timo Suomela viser tydeligt, at det var parternes intention, at Kenneth Keller og dennes selskab skulle have eneforhandlingsret af produkterne. Det er uden betydning, om Kenneth Kellers selskab er et ApS eller et S.L.

Det bestrides ikke, at der ikke blev underskrevet en aftale, men det må lægges til grund, at sagsøgeren de facto var sagsøgtes eneforhandler. Der blev etableret lagerkonto i 2008, indgået aftaler med Inturco Hotels, knyttet forbindelser til kunder og opdyrket et marked. I 2009 ansattes en sælger, og der blev etableret lager på Mallorca. Alt dette havde sagsøgeren ikke gjort, hvis han ikke havde en berettiget forventning om at være sagsøgtes eneforhandler. Sagsøgte vidste dette, og oplyste tilmed selv på sin hjemmeside, at sagsøgeren var "Distribuidor Exclusivo de Tasty Soda Islas Canarias", og sagsøgte har således selv givet sagsøgeren en berettiget forventning om at være eneforhandler. Det er ikke korrekt, at sagsøgeren selv har formuleret ordlyden. Sagsøgte besøgte endvidere sagsøgeren på Mallorca, og Bent Knudsen besøgte omvendt Tasty Sodas fabrik i Danmark. Sagsøgte har givet sagsøgeren en forventning om, at sagsøgte ikke selv ville sælge i Spanien. Det var sagsøgeren, der opbyggede et salgsapparat i Spanien, hvilket er karakteristisk for en eneforhandlingsaftale.

I sagsøgtes brev af 2. januar 2010 anfører sagsøgte blandt andet, at der skal sikres en salgsstrategi, at sagsøgte løbende skal holdes orienteret af sagsøgeren, at der skal leveres varer til Inturco, at Tasty Soda ønsker at være overordnet sagsøgeren, og at der skal udarbejdes en forretningsplan. Disse krav er usædvanlige, hvis aftalen alene omfatter sagsøgeren som forhandler, og skrivelsen vidner om, at sagsøgeren er en tæt del af sagsøgtes organisation.

Sagsøgeren opbyggede et marked i Spanien for sagsøgte, og sagsøgte deltog i møder og stillede grafiker til rådighed og solgte i 2008 og 2009 kun varer til sagsøgeren. Sagsøgeren er dermed også efter deklaratorisk ret eneforhandler.

Det gøres videre gældende, at sagsøgtes ophævelse var uberettiget. Den frist, som sagsøgte i skrivelsen af 2. januar 2010 gav sagsøgeren, var så kort, at man må tvivle på, om sagsøgte reelt ønskede svar, og der var i virkeligheden tale om en slet skjult uberettiget ophævelse. Herudover var de forhold, som sagsøgte påberåbte sig i skrivelsen, ren fiktion og ellers ikke væsentlige og følgelig ikke hævebegrundende.

For så vidt angår læskedrikafgift og moms fremsendte sagsøgeren fragtdokumenter.

Sagsøgeren havde tidligere benyttet revisors momsnummer, men var på dette tidspunkt gyldigt registreret og havde momsnummer. Sagsøgte har ikke lidt noget tab. Sagsøgte har endvidere ikke været berettiget til at drage sagsøgerens likviditet i tvivl, hverken på baggrund af en mail fra en forsmået revisor eller på andet grundlag. Varelagerets holdbarhed var ikke udløbet, hvilket bekræftes af mailen af 17. februar 2010 fra Inturco. Sagsøgte blandede sig uberettiget i forbindelse med ordren til Inturco og tilsidesatte derved sagsøgerens dispositionsret i forhold til egne kunder. Sagsøgte drøftede forholdet med Mateo, skønt Kenneth Keller i sin egenskab af direktør havde givet klare instrukser om, at der ikke skulle leveres til Inturco på grund af manglende betaling. Ved fakturaen af 28. december 2009 valgte sagsøgte ikke at tro på Kenneth Keller og tilsidesatte dennes dispositioner, uden at få forholdet ordentligt afklaret.

Herudover bestrides det, at sagsøgeren ikke har betalt til tiden. Beløbet på de EUR 1.040 vedrører en følgeseddel, ikke en faktura, og betaling skete straks efter påmindelsen.

Kenneth Keller havde personlig gæld til Holtec, men det medfører ikke ansvar for, at sagsøgte stillede garanti over for Holtec. Den uberettigede ophævelse berettiger derfor sagsøgeren til erstatning.

Uanset om sagsøgeren måtte blive betragtet som eneforhandler eller blot forhandler, har sagsøgte utvivlsomt overtrådt markedsføringslovens § 1 ved forud for ophævelsen at kontakte sagsøgerens kunder på det spanske marked og ved i nær tilknytning til samarbejdets ophør at have arrangeret salgsmøde med sagsøgerens kunder og ved at ansætte sagsøgerens sælger. Sagsøgte besøgte Inturco-hotellet under sit besøg og tog herefter i december 2009 imod direkte bestillinger.

I mail af 9. januar 2009 oplyser sagsøgte, at man ønsker et møde med Inturco, hvor også Mateo skal deltage, og hvor temaet er opstart af sagsøgtes egen salgsorganisation. Det er utilbørligt, hvad enten der er tale om et eneforhandlingsforhold eller blot et forhandlingsforhold, at sagsøgte på den måde booker et møde med sin samarbejdspartners sælger og største kunde. Sagsøgte ansatte Mateo som konsulent, og Mateo har sendt sagsøgte 2 fakturaer for konsulentbistand. Efterfølgende overtog sagsøgte sagsøgerens lager og fik Club Vista Bahia som kunde og de to Inturco-hoteller. Sagsøgte vidste, at ophævelsen ville tilintetgøre sagsøgerens eksistensgrundlag, og sagsøgeren eksisterer i dag kun med henblik på afslutning af denne retssag.

Sagsøgte har ikke dokumenteret sit indtjeningsgrundlag, man blot oplyst, at man solgte for 800.000 kr. i 2010 og 500.000 kr. i 2011, mens der ingen direkte omsætning var i 2009.

Det kan konstateres, at sagsøgte har udraderet sagsøgeren fra markedet.

Der foreligger et retsstridigt tillidsbrud, og sagsøgte har tilsidesat loyalitetspligten i samarbejdsforholdet og har utilbørligt fortrængt sagsøgeren fra det spanske marked. Sagsøgte overtog den fulde kundekreds, lageret, sagsøgerens sælger mv., hvilket er et særdeles groft anslag mod sagsøgeren. Sagsøgte har således handlet i strid med markedsføringslovens § 1, og er derfor erstatningsansvarlig, jf. markedsføringslovens § 20.

Sagsøgte har nægtet at efterkomme opfordringen om at fremlægge oplysninger og dokumentation for sin omsætning i Spanien. Sagsøgtes årsrapporter viser ikke omsætningen.

Sagsøgtes manglende vilje til at oplyse sin omsætning skal i bevismæssig henseende tillægges processuel skadevirkning med den følge, at sagsøgerens opgørelse af sit tab må lægges til grund.

Sagsøgeren kræver erstatning for tabt fortjeneste fra den 5. januar 2010 og 48 måneder frem, idet sagsøgeren havde indgået aftaler med Inturcos hoteller, Bungalows Parque Golf og Rio Sol, om eksklusivitet på leveringer i 48 måneder. Kontrakterne er indgået på sagsøgtes formular, og sagsøgte var bekendt med perioden på 48 måneder. Kontrakterne er gyldige, idet et selskab under stiftelse godt kan indgå retshandler.

At sagsøgeren ikke havde nogen særlig omsætning i 2009 skyldtes, at man valgte at omstrukturere og henlægge lageret til Mallorca. Markedet blev imidlertid fortsat opdyrket, og sagsøgeren havde fået mundtlige tilsagn om aftaler med Viva Hotels og andre Inturcohoteller, som imidlertid først kunne startes op i den nye sæson. Sagsøgeren havde også udarbejdet en kontrakt til Club Vista Bahia, som sagsøgte efterfølgende indgik samarbejde med.

Sagsøgeren måtte forvente en betydelig omsætningsfremgang, herunder at der ville komme mellem 3 og 10 hoteller til fra de nævnte kæder.

Sagsøgte har oplyst, at et hotel typisk køber for 100.000 kr. om måneden. Hvis der tages udgangspunkt i halvdelen af dette beløb, 50.000 kr., svarer det til indkøb for omkring 300.000-350.000 kr. pr. sæson/årligt. Såfremt sagsøgeren havde indgået aftaler med blot 5 hoteller og har et dækningsbidrag på 40 %, hvilket ikke er urealistisk, ville det samlede tab i bindingsperioden på 48 måneder overstige den nedlagte påstand på 2.000.000 kr.

Sagsøger kræver herudover erstatning for tab af omsætning i 6 måneder for leverancer til det spanske marked i øvrigt efter dansk rets almindelig regler om opsigelsesvarsler i eneforhandlingsforhold. Det følger af retspraksis, at et passende opsigelsesvarsel i eneforhandlingsforhold kan sættes til 6 måneder.

Sagsøgeren har tillige krav på erstatning af etableringsomkostninger. Sagsøgeren har afholdt udgifter til etablering af det spanske selskab, markedsanalyse og strategiplan, løn til lokal sælger, vedligehold af sodavandsmaskiner, rejser og forplejning mv. Der er dokumentation for, at sagsøgerens etableringsomkostninger i 2008-2009 beløber sig til over 1,2 mio. kr.

Sagsøgeren har afholdt disse udgifter i tillid til, at sagsøgeren efter etableringen på det spanske marked ville have en årrække med indtjening, som ville kunne dække investeringerne.

Sagsøgtes uberettigede ophævelse af samarbejdsforholdet har imidlertid fortrængt sagsøgeren fra markedet, og sagsøgeren er derfor berettiget til hel eller delvis dækning af sine udgifter, jf. også UfR 2000.1581/2 H, hvor der blev udmålt en skønsmæssigt fastsat erstatning.

Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgeren aldrig har været eneforhandler for sagsøgte på det spanske marked. Der foreligger intet materiale af kontraktmæssig karakter, bortset fra Timo Suomelas mail af 24. januar 2007, der indeholder nogle vilkår, herunder om mindstesalg, godkendelsesprocedure og kontrakt udarbejdet af advokat, som aldrig er blevet opfyldt. Bevisbyrden er sagsøgerens, og det er ikke godtgjort, at en aftale er kommet til eksistens. Hvis sagsøgeren mente at være eneforhandler, var det også i sagsøgerens interesse at få en aftale på plads senest i 2008, da Kenneth Keller gik i gang, men dette er ikke sket, og det må komme sagsøgeren til skade.

Det er heller ikke godtgjort, at der skulle være indgået en mundtlig aftale om eneforhandling, heller ikke på det møde i efteråret 2009, hvor Timo Suomela deltog, ligesom det ikke er godtgjort, at der skulle foreligge en stiltiende aftale.

Hvis der skulle være tale om en de facto aftale, skulle indholdet i givet fald være eneforhandling i hele Spanien og Portugal, man Kenneth Keller har aldrig været i Portugal eller på det spanske fastland. Det er helt tilfældighedspræget, hvor Kenneth Keller er på forskellige tidspunkter. I 2007 var der intet salg, og i perioden 2008-2009 kun salg for i alt 350.000 kr. Skriftlighedskravet er i praksis af betydning ved indgåelse af aftaler. Hvis der som i denne sag er tale om en betydningsfuld aftale, såvel for sagsøgeren som for sagsøgte, skal der være klarhed i aftalegrundlaget.

Samarbejdsforholdet mangler de karakteristika, der kendetegner et eneforhandlingsforhold. Det faktiske forløb adskiller sig fra det typiske eneforhandlingsforhold, og parterne har ikke indbyrdes ageret som i et eneforhandlingsforhold. Der har ikke været aftale om køb af minimumskvoter af sodavandsekstrakt, drøftelse af hvilke andre produkter, sagsøgeren måtte føre, drøftelser om sagsøgerens pligt til at yde kundeservice over for aftagerne eller om pligten til at have et lager af en vis størrelse. Det er heller ikke drøftet planer eller hvilket geografisk område og hvilket kundesegment, aftalen i givet fald skulle vedrøre. Der har kun været beskeden aktivitet i relation til salg og spredte drøftelser.

Man kan ikke indfortolke noget i forholdet omkring engangsbægrene. Der kan heller ikke indfortolkes noget i oplysningerne fra sagsøgtes danske hjemmeside, som blot indeholder en fortegnelse af sagsøgtes grossister. Oplysningen på sagsøgtes spanske hjemmeside, om at sagsøgeren var "Distribuidor Exclusivo de Tasty Soda Islas Canarias" har heller intet reelt indhold, idet teksten kom fra Kenneth Keller, og Timo Suomela blot videresendte den til edb-manden, der indførte teksten på siden.

Samlet set er der dermed ikke bevisdata af konkret karakter for en eneforhandlingsaftale. Der kan i øvrigt henvises til Sø- og Handelsrettens dom af 17. december 2010 i sagen H-9-08, hvor et udkast til en eneforhandlingsaftale blev fremsendt, men ikke underskrevet, og hvor retten fandt, at der ikke var indgået en aftale om eneforhandling.

Herudover kan rejses spørgsmål om, hvem de eventuelle kontraktsparter er. Box-Mix eksisterede fra 2007 til 2009. Der er udstedt fakturaer til Bag in Box i 2008 og 2009, men det må lægges til grund, at dette selskab ikke eksisterede på dette tidspunkt, jf. revisor Jens Alrøs mail af 29. marts 2009 og Kenneth Kellers forklaring herom. Forholdene kom først på plads i sommeren 2009, hvor Bag in Box blev registreret. Det er uafklaret, om aktiviteterne forud herfor er sket i Box-Mix-regi eller i regi af Kenneth Keller personligt. Sagsøgeren i dag er en ny juridisk person, der har eksisteret siden juli 2009. Kenneth Keller har ikke købt rettigheder eller genstande af det tidligere selskab, og det sagsøgende selskab kan ikke påberåbe sig eventuelle aftaleforhold, udgifter mv., der ligger før juli 2009. I relation til sagsøgeren har der alene været en beskeden samhandel i et halvt år, som ikke har givet sagsøgeren status af eneforhandler.

Det var berettiget, at sagsøgte afbrød samarbejdet uden varsel. Sagsøgte redegjorde i sin mail af 2. januar 2010 for en række problemstillinger, der gjorde, at sagsøgte overvejede, om han man havde den rigtige samarbejdspartner.

For så vidt angår punktet om læskedrikafgifter og moms er det en forudsætning for at købe varer uden moms og afgifter, at kunden i det andet land er momsregistreret. I modsat fald kan der opstå problemer med myndighederne. Selskabet har ikke eksisteret, og forholdet er stadig problematisk, selv om der ikke konkret måtte være opstået problemer med myndighederne.

Da der opstod problemer med manglende varer hos Inturco i slutningen af december 2009, var det naturligt, at Timo Suomela gik aktivt ind i sagen og var i dialog med Mateo og i øvrigt også Kenneth Keller herom. Der var tale om dårlig behandling af en kunde fra sagsøgerens side, og Timo Suomela var nødt til at redde situationen.

Det skyldige beløb på EUR 1.040 har været opkrævet, og efter fast praksis er betalingsmisligholdelse væsentlig og kan begrunde ophævelse af samarbejdet. Sagsøgeren anerkendte i sin svarskrivelse af 3. januar 2010, at den forfaldne faktura ikke var betalt. Herudover var den manglende betaling til Holtec af betydning, da Holtec var en væsentlig samarbejdspartner for sagsøgte.

Da sagsøgerens svar af 3. januar 2010 ikke var tilfredsstillende, og der ikke længere var den fornødne grad af tillid til sagsøgeren, var sagsøgte beføjet og berettiget til at afbryde samarbejdet den 5. januar 2010. Det bemærkes i den forbindelse, at sagsøgte ikke i brevet af 5. januar 2010 benytter ord som "ophævelse" eller "eneforhandlingsaftale", men alene skriver, at der ikke er basis for nogen fremtidig samhandel.

Det følger af praksis, at der ved kortere samarbejder også er kortere opsigelsesvarsler. I nærværende sag har der kun været et halvt års samarbejde, så varslet må være ganske kort.

Det bestrides, at sagsøgeren har indgået aftale med Inturco-hoteller for 4 år. Bortset fra Bungalows Parque Golf og Rio Sol er de fremlagte kontraktudkast ikke underskrevet, og det er ikke dokumenteret, at kunderne i øvrigt var forpligtet til at købe produktet i 4 år. Sagsøgerens opgørelse af den forventede indtjening har således ingen binding til virkeligheden. Det bestrides tillige, at sagsøgeren har lidt et tab, uanset hvilken opsigelsesperiode, der anvendes. Der er i de foregående år kun solgt for 350.000 kr., og man kan kun gisne om et eventuelt fremtidigt salg. Endvidere er der i det omfattende materiale vedrørende sagsøgerens påståede udgifter fra juli 2009 og frem til afbrydelsen af samarbejdet omkostninger for ca. 250.000 kr., og det gøres gældende, at sagsøgeren også ville have haft tilsvarende omkostninger det næste halvår, som derved ville overstige en eventuel indtjening.

Der er heller ikke tale om en særlig situation, såsom beskyttelse af en investering, der vil kunne begrunde krav på erstatning. Sagsøgeren har haft en enkelt sælger i Spanien, men der er ikke lavet markedsføring og opbygget et salgsnet mv., hvilket igen skyldes, at sagsøgeren ikke var eneforhandler, men blot en kunde hos sagsøgte. De etableringsomkostninger, som sagsøgeren kræver dækket, 927.715,73 kr. for 2008 og 345.083,41 kr. for 2009 og 2010, er ikke afholdt af sagsøgeren, men muligvis af Kenneth Keller eller af Box-Mix, og er dermed ikke noget, sagsøgeren kan støtte ret på som en investering. Der er således ikke grundlag for noget erstatningskrav.

Sagsøgte har endelig ikke handlet i strid med markedsføringsloven. Der forelå ingen eneforhandlingsaftale, og sagsøgte var berettiget til at gribe ind, da man var ved at miste en kunde. Der er intet utilbørligt i, at sagsøgte selv overtager fremtidig salg for at redde sit renommé og fremtidige salgsmuligheder.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at det sagsøgende selskab, Tasty Bag in Box S.L., først er stiftet i juli 2009, og at der ikke mellem dette selskab og Tasty Soda A/S er indgået en aftale om eneforhandling af Tasty Soda A/S' produkter.

Efter forklaringerne og Timo Suomelas mail af 24. januar 2007 var det oprindelig hensigten, at Kenneth Kellers selskab Box-Mix ApS skulle have enerettigheder på Tasty Soda A/S's postmix-produkt i Spanien og Portugal under forudsætning af en række nærmere angivne betingelser. Betingelserne, herunder underskrivelse af en kontrakt, blev imidlertid aldrig opfyldt, og Box-Mix blev erklæret konkurs den 24. november 2009 uden nogensinde at have haft en indtjening.

Der er ingen form for bevis for, at der herefter stiltiende skulle være opstået en eneforhandlingsret for det spanske selskab, eller at dette skulle have samlet rettigheder op fra Box-Mix ApS. Det er derfor ikke godtgjort, at der er en eneforhandlingsaftale mellem Tasty Bag in Box S.L. og Tasty Soda A/S.

Der er imidlertid ikke tvivl om, at Tasty Bag in Box S.L. har været forhandler af Tasty Soda A/S's produkter, og spørgsmålet er derfor, om sagsøgeren i denne egenskab er berettiget til erstatning, fordi sagsøgte har handlet i strid med markedsføringsloven.

I løbet af det flerårige samarbejde mellem Tasty Soda A/S og Kenneth Kellers selskab, har Kenneth Keller kun haft to kundeforhold, hvoraf alene det ene fortsat eksisterede i januar 2010, da Tasty Soda A/S afbrød samarbejdet. Der er fremlagt en lang række henvendelser fra sagsøgerens sælger, Mateo Carbonell, til forskellige hoteller, men disse har karakter af tilbud og udgør ikke dokumentation for reelle kundeforhold.

Situationen omkring årsskiftet var dén, at den eneste kunde til Tasty Soda A/S' produkt havde et leveranceproblem. Retten er ikke gået nærmere ind i, om kunden havde betalt eller ej, eller hvad årsagen til kundens henvendelse til sagsøgte var. Retten har blot konstateret, at den af kunden afgivne ordre kun var effektueret for så vidt angår cola, hvorfor sagsøgte måtte træde til for at redde kunderelationen og sit renommé.

Det er de sagkyndige dommeres vurdering, at forhandlerrollen ikke har været håndteret professionelt. Den juridiske dommer tiltræder denne vurdering. Under disse omstændigheder finder retten ikke, at Tasty Soda A/S' adfærd i forbindelse med ophævelsen af samarbejdet, henvendelsen til Mateo og dennes kunder og det efterfølgende salg er i strid med markedsføringsloven.

På denne baggrund skal Tasty Soda A/S frifindes.

Efter sagens udfald skal Tasty Bag in Box S.L. betale sagsomkostninger til Tasty Soda A/S som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tasty Soda A/S frifindes.

I sagsomkostninger betaler Tasty Bag in Box S.L. inden 14 dage 100.000 kr. til Tasty Soda A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Ole Lundsgaard Andersen Henrik Rothe Kai Wöldike Bested

(Sign.)
___  ___  ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 30. november 2011

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»