Eksportstøtte i konkursbo

Resumé

Eksportstøtte indgået i konkursboet uden sikringsakt skulle ikke jf. konkurslovens § 82 udbetales til en anmelder, der var subrogeret i kravet.

Dom i sagen P-0002-02


Intercargo Danmark A/S 
(advokat Jesper Windahl) 

mod 

Selskabet af 20.2.2000 A/S 
under konkurs 
(advokat Anne Birgitte Gammeljord) 


Under denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt anmelderen, Intercargo Danmark A/S, ved subrogation er indtrådt i konkursboets, Selskabet af 20.2.2000 A/S, rettigheder overfor Direktoratet for FødevareErhverv og som en følge heraf har krav på udbetaling af et beløb fra konkursboet i medfør af konkurslovens § 82.

Påstande

Anmelderen har nedlagt påstand om, at konkursboet tilpligtes at udlevere et beløb, stort 10.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 14. januar 2002, til anmelder i henhold til konkurslovens § 82. 

Konkursboet har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagens omstændigheder

Selskabet af 20.2.2000 A/S drev handel med slagterivarer, herunder eksport til Østeuropa. Anmelderen, Intercargo Danmark A/S, udførte fragtydelser for Selskabet af 20.2.2000 A/S. 

Det fremgår af sagen, at Direktoratet for FødevareErhverv i forbindelse med eksport af visse landbrugsvarer til lande udenfor EU udbetaler eksportrestitution til eksportøren med henblik på at opnå en pris svarende til fællesmarkedsprisen. 

I forbindelse med en transport, som anmelderen udførte for Selskabet af 20.2.2000 A/S, udbetalte Direktoratet for Fødevare- Erhverv ikke den forventede eksportrestitution på 10.587,15 kr. på grund af en fejl begået af anmelderen. Som følge heraf modregnede Selskabet af 20.2.2000 A/S ved faktura af 11. marts 1999 10.000 kr. i anmelders fragttilgodehavende hos Selskabet af 20.2.2000 A/S. 

Ved dekret af 17. marts 2000 tog Sø- og Handelsrettens skifteret Selskabet af 20.2.2000 A/S (tidligere Danica Food A/S) under konkursbehandling. Advokat Anne Birgitte Gammeljord blev udpeget som kurator.

Den 29. juni 2000 udbetalte Direktoratet for FødevareErhverv på foranledning af anmelderen restitution på 10.587,15 kr. Direktoratet udbetalte beløbet til Selskabet af 20.2.2000 A/S under konkurs, da direktoratet ikke havde fået anden instruks. 

Intercargo Danmark A/S anmeldte den 28. august 2001 et krav på 10.587,15 kr. overfor boet i medfør af konkurslovens § 82. Kurator afviste kravet. 

Procedure

Anmelderen har gjort gældende, at Selskabet af 20.2.2000 A/S er blevet fyldestgjort for det mistede restitutionsbeløb ved modregningen foretaget den 11. marts 1999 overfor anmelder. Det fremgår af teorien, at den, der således indfrier et krav, træder i kreditors sted ved subrogation. Anmelderen er således ved subrogation indtrådt i boets rettigheder overfor Direktoratet for FødevareErhverv. Denne subrogation indebærer, at ejendomsretten til fordringen vedrørende restitution er overført til anmelder. 

Den fordring, som anmelder forud for konkursens indtræden havde opnået ejendomsret til ved subrogation, blev efter kon-
kursens indtræden indbetalt til konkursboet, således at de indbetalte midler er individualiserede. 

Herefter, og da konkursboet ikke bør have beløbet vedrørende restitutionen betalt to gange, har anmelder ret til at få beløbet udleveret i henhold til konkurslovens § 82. 

Ved overførsel af en fordring ved subrogation gælder der ikke et krav om foretagelse af sikringsakt i henhold til gældsbrevs-
lovens § 31, stk. 1, og boet har således ikke eksstingveret anmelders ejendomsret til det omhandlede beløb. 

Konkursboet har gjort gældende, at anmelderen ikke ved subrogation er indtrådt i boets rettigheder mod Direktoratet for
FødevareErhverv. Efter teorien kan en tredjemand ikke uden videre indtræde i aftaleforhold, og tredjemands indfrielse af en fordring vil normalt ikke indebære subrogation. Subrogation er mest nærliggende ved aftaler vedrørende særligt kostbare ydelser med en lang levetid samt ved informations- og rådgivningsydelser o.l.

Her er vi udenfor disse tilfældegrupper. Endvidere bør der udvises tilbageholdenhed med subrogation i konkurssituationen, da indrømmelse af direkte krav medfører et brud på det fundamentale ligedelingsprincip. Der bør således tages hensyn til boets øvrige kreditorer. 

Direktoratet er ikke blevet anmodet om at udbetale restitutionsbeløbet til anmelder, og der var ikke tale om en fejl, da Direktoratet udbetalte beløbet til boet. 

Der er ikke tilsagt konkursboet sikkerhed i form af transport i restitutionen fra Direktoratet for Fødevare-Erhverv. 

Kravet er opstået før konkursens indtræden og er som sådant et krav mod boet, som er omfattet af konkurslovens § 97. 

Rettens bemærkninger

Det er ubestridt, at eksportrestitutionen ikke blev udbetalt til Selskabet af 20.2.2000 A/S i forbindelse med eksporten på grund af en fejl fra anmelders side, og at Selskabet af 20.2.2000 A/S derfor modregnede et beløb på 10.000 kr. overfor anmelder. Det er endvidere ubestridt, at restitutionen på et senere tidspunkt alligevel blev udbetalt, og at denne udbetaling skete til konkursboet, da Direktoratet for FødevareErhverv ikke havde fået anden instruks. 

Subrogation forudsætter, at der består et krav mod kreditor på det relevante tidspunkt. Der er ikke under sagen oplyst nærmere om proceduren i forbindelse med eksportrestitutionsudbetaling, og det fremgår således ikke præcist, hvornår og under hvilke omstændigheder retskravet på restitution opnås. Det er ubestridt, at der bestod et krav mod Direktoratet for FødevareErhverv vedrørende restitutionsudbetaling på tidspunktet for modregningen.

Herefter findes det godtgjort, at anmelderen ved den foretagne modregning er indtrådt i kravet mod Direktoratet for FødevareErhverv ved subrogation. 

Det er imidlertid en forudsætning for at opnå ejendomsretlig beskyttelse af kravet, at der er foretaget behørig sikringsakt. Direktoratet for FødevareErhverv modtog ikke underretning om overførslen af kravet til anmelderen og udbetalte derfor restitutionen til konkursboet. Under disse omstændigheder findes anmelderens krav ikke at være omfattet af konkurslovens § 82. 

Thi kendes for ret:

Konkursboet, Selskabet af 20.2.2000 A/S, frifindes. 

Intercargo Danmark A/S skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse betale 5.000 kr. i sagsomkostninger til Selskabet af 20.2.2000 A/S under konkurs. 


Beth von Tabouillot

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»