Ejendomsforbehold - P-0011-04

Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt nogle leverancer af EDB-udstyr var omfattet af et gyldigt ejendomsforbehold

Dom i sagen P-11-04 

Ecommit A/S
(Advokat Thomas Kelstrup)

mod

Dagbladet Dagen A/S under konkurs
(ved kurator, advokat Troels Mørch Tuxen,
ved advokat Thomas Heering)

Under denne sag, der er anlagt den 13. maj 2004, har Ecommit A/S (herefter benævnt anmelderen) nedlagt endelig påstand om, at Dagbladet Dagen A/S under konkurs ved kurator, advokat Troels Tuxen, (herefter benævnt boet) tilpligtes at betale anmelderen 162.992 kr. i overensstemmelse med konkurslovens § 82 med tillæg af renter fra sagens anlæg.

Boet har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af skifteretten fastsat mindre beløb.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen drejer sig om, hvorvidt der i forbindelse med efterleverancer af EDB-udstyr fra anmelderen til Dagbladet Dagen A/S er taget et gyldigt ejendomsforbehold. Påstandsbeløbet udgøres af det beløb, som anmelderen efter konkursen betalte boet for at få det omhandlede EDBudstyr udleveret. Beløbet er deponeret med henblik på udfaldet af sagsanlægget.

Parterne er enige om, at den første leveringsaftale, der blev indgået mellem anmelderen og Dagbladet Dagen A/S (på
daværende tidspunkt benævnt Atlas Publishing A/S), er beskrevet i en kontrakt af 6. maj 2002.

Om fremtidige leverancer mellem parterne fremgår blandt andet følgende af kontrakten af 6. maj 2002:

"Der er ikke taget højde for ekstra workstations og bærbare, som blevet foreslået fra ATLAS´ side, da man ikke kan vente på 4-timers tilkald i tilfælde af nedbrud, men disse kan købes, når endelig antal kendes, på samme vilkår, der er indeholdt i tilbudet ..."

Om leveringsbetingelserne fremgår følgende af kontrakten:

"Pga af tidspres og der helst ikke må være dele, som er et forsinkende led i leverancen ordres varer så hurtigt som muligt samlet, når kontraktsunderskrivelse er sket og leveres til ATLAS' adresse, så snart varen er på lager hos ecommit.

ATLAS bekræfter at have læst ecommits leveringsbetingelser og accepterer disse." -

Det er ubestridt, at anmelderens "Samhandelsbetingelser" var trykt på alle de originale fakturaer udstedt i forbindelse med det omhandlede EDB-udstyr.

På forsiden af fakturaerne er blandt andet anført, at:

"Alle leverancer sker i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser, jf. bagsiden".

Af samhandelsbetingelsernes punkt 3 fremgår blandt andet, at:

"Ejendomsretten til det solgte forbliver ecommit´ indtil hele købesummen er betalt ..."

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af Finn Damgaard (tidligere direktør hos anmelderen), Ebbe Nybo (medejer af anmelderen), Rolf Engsig (tidligere ansat i Dagbladet Dagen A/S) og Peter Linck (tidligere administrerende direktør for Dagbladet Dagen A/S).

Anmelderen har gjort gældende, at der i forbindelse med den oprindelige aftale mellem anmelderen og Dagbladet Dagen A/S blev taget et gyldigt ejendomsforbehold i det omhandlede EDB-udstyr. Da der specifikt var henvist til efterleverancerne i den oprindelige kontrakt, må disse betragtes som en del af kontakten, hvorfor de er omfattet af ejendomsforbeholdet.

Derudover har anmelderen gjort gældende, at Dagbladet Dagen A/S fra den oprindelige kontrakt og de fremsendte fakturaer kendte anmelderens salgs- og leveringsbetingelser, inden efterleverancerne fandt sted og dermed havde accepteret disse som en del af aftalen, også selvom der kun antydningsvis måtte være henvist til dem i aftalen. Dette fremgår også klart af den erklæring, som Peter Linck afgav overfor boet, og af de afgivne vidneforklaringer.

Boet har gjort gældende, at det ikke er godtgjort, at der ved den oprindelige aftale eller senere er indgået aftale om ejendomsforbehold vedrørende efterleverancerne. Det er ikke godtgjort, at anmelderens "samhandelsbetingelser" var en del af den oprindelige aftale eller i øvrigt, at disse var vedtaget mellem parterne, hvorfor de ikke kan anses for værende en del af aftalegrundlaget. Et ejendomsforbehold kan ikke tages alene med henvisning til generelle leveringsbetingelser, men skal særligt være fremhævet for at være vedtaget. Parternes oprindelige aftale indeholdt ikke den fornødne individualisering af de sene-
re leverancer, hvorfor de ikke er omfattet af ejendomsforbeholdet.

Boet har herudover gjort gældende, at den efterfølgende erklæring fra Peter Linck om ejendomsforbeholdets gyldighed ikke kan tillægges vægt overfor boet og dettes øvrige kreditorer, idet de effekter, der påberåbes ejendomsforbehold i, er leveret før erklæringens udfærdigelse.

Skifteretten skal udtale:

Efter bevisførelsen, herunder de afgivne vidneforklaringer, lægger skifteretten til grund, at aftalen kom i stand efter forudgående forhandling, blandt andet i forbindelse med et møde i København mellem Finn Damgaard og Ebbe Nybo for anmelderen og Rolf Engsig, Peter Linck og Morten Linck for Dagbladet Dagen A/S.

Efter Ebbe Nybos og Rolf Engsigs forklaringer lægger skifteretten videre til grund, at anmelderens "Samhandelsbetingelser" og spørgsmålet om ejendomsforbehold havde været drøftet og var aftalt mellem parterne før indgåelse af kontrakten af 6. maj 2002. Der var dermed aftalt et gyldigt ejendomsforbehold for det EDB-udstyr, som var direkte omfattet af kontrakten af 6. maj 2002.

Efter ordlyden af denne kontrakt finder skifteretten det imidlertid ikke godtgjort, at ejendomsforbeholdet i kontrakten kan udstrækkes til også at omfatte efterleverancer. Skifteretten har i denne forbindelse lagt vægt på, at kontrakten ikke indeholder en nærmere angivelse af efterleverancerne, hverken for så vidt angår varernes antal, art eller type.

Skifteretten finder ud fra samme betragtninger heller ikke, at det efter de afgivne forklaringer er godtgjort, at der mundtligt blev aftalt ejendomsforbehold mellem parterne forud for leveringen af varerne. Erklæringen af 3. januar 2003 fra Peter Linck er i denne forbindelse uden selvstændig betydning.

De fakturaer, som blev udstedt i forbindelse med de senere leverancer, indeholder bestemmelse om ejendomsforbehold. Imidlertid blev disse fakturaer efter Ebbe Nybos forklaring først sendt til Dagbladet Dagen A/S dagen efter, at varerne var sendt. Under disse omstændigheder findes der heller ikke i kraft af fakturaerne at være taget ejendomsforbehold i de varer, som er omfattet af sagen.

Da anmelderen herefter ikke har haft ejendomsforbehold i varerne, frifindes boet for anmelderens påstand.

Thi kendes for ret:

Dagbladet Dagen A/S under konkurs ved kurator, advokat Troels Mørch Tuxen, frifindes.
Anmelderen, Ecommit A/S, betaler inden 14 dage fra dato til boet sagens omkostninger med 17.000 kr.

Jeanette Melchior

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»