Efterligning af reolsystem i strid med markedsføringsloven

Resumé

Om hvorvidt Tony Bak Interior Design i strid med markedsføringslovens § 1 har efterlignet Scan Studio ApS' butiksreolsystem

Dom  i sagen V-32-03 

Scan Studio ApS
(Advokat Henning Klee)

mod

Tony Bak Interior Design
(Advokat Stephan Muurholm)Sagen drejer sig om, hvorvidt Tony Bak Interior Design (i det følgende Tony Bak) i strid med markedsføringslovens § 1 har efterlignet Scan Studio ApS' (i det følgende Scan Studio) butiksreolsystem SILVER.

Påstande

Scan Studio har nedlagt påstand om, at det forbydes Tony Bak at fremstille eller
markedsføre det butiksreolsystem, som fremgår af bilag 4 og 21, at Tony Bak skal
tilintetgøre sit lager af butiksreolsystemer og komponenter hertil som vist i bilag 4 og


- 2 -

21, og at Tony Bak dømmes til at betale 500.000 kr. med sædvanlig procesrente fra
den 11. marts 2003 af 100.000 kr. og fra den 23. august 2004 af restbeløbet.

Tony Bak har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Scan Studio ejes af Thomas Jørgensen og er en design- og produktionsvirksomhed,
som fremstiller belysningsarmaturer og butiksinventar.
Thomas Jørgensen udviklede butiksreolsystemet SILVER i foråret 1999. Det er
opbygget som et hakskinnesystem, hvor hakkene vender bagud, således at vægskin-
nerne, der opsættes med afstandsholdere på væggen, på forsiden er beklædt med rela-
tivt brede frontplader i børstet rustfrit stål. På skinnerne kan der efter den enkelte
kundes behov hænges hylder, bøjlestænger og fittings i samme materiale. Det er Sil-
ver, der vises til venstre på dette foto:I september 2002 så Thomas Jørgensen et lignende butiksreolsystem (til højre på fo-
toet ­ i sagen benævnt bilag 4 og 21), som markedsføres af Tony Bak. Thomas Jør-
gensen blev ved samme lejlighed klar over, at Tony Bak havde besøgt butikken En-
gelsk Herremagasin i Horsens, hvor Scan Studio havde monteret sit SILVER system.


- 3 -

Begge systemer har forkanter i stål, men forkanternes bredde er forskellig.
Scan Studios forkanter er skåret af plader i børstet stål, medens Tony Baks forkanter
er bredere og af tyndere materiale, der er bukket i siderne. Beslagene til fastgørelse
til væggen er forskellige, og SILVER's beslag er justerbare. Hyldeknægtene er for-
skellige, idet Tony Baks hyldeknægte er mere groft dimensionerede end Scan Stu-
dios. Systemerne har ikke samme mål, og enkeltdele fra det ene system kan ikke
uden videre bruges på det andet.
Tony Bak har under sagen forevist retten brochurer vedrørende andre reolsy-
stemer, bl.a. fra Danvay, IT-Rotterdam og am system.

Forklaringer

Thomas Jørgensen har forklaret, at han udvikler og sælger belysning og butiksinven-
tar til detailhandelen. Han udviklede SILVER i begyndelsen af 1999, og i foråret
1999 solgte han det første system til en butik. Han sælger både til større butikskæder
og til mindre kunder. En underleverandør producerer komponenterne til SILVER un-
der Scan Studios kvalitetskontrol. Scan Studio har solgt SILVER til hele landet. Han
vil anslå, at der er solgt ca. 100 SILVER reolsystemer for en omsætning på mere end
5 mio. kr. Produktet har stigende omsætning.
Han blev første gang opmærksom på Tony Baks efterligning af produktet i sep-
tember 2002, hvor han besøgte et butikscenter i Horsens. Han er siden blevet op-
mærksom på 5-6 andre butikker, hvortil Tony Bak ligeledes har leveret en efterlig-
ning af hans system.
Den 22. juli 2003 har Scan Studio indgået aftale med Eksperto a.m.b.a., der er
indkøbsselskab for herretøjskæden Tøjeksperten. Efter aftalen giver Scan Studio Tøj-
eksperten eneret på at få monteret SILVER systemet i herreekviperingsforretninger i
Danmark.
Han fik kendskab til Tony Baks brochure i begyndelsen af maj 2004, idet
Johnny Andersen, der er butikstrimmer for Eksperto a.m.b.a., gjorde ham opmærk-
som herpå.
Scan Studio har en dækningsgrad på ca. 77 %. Hvis Scan Studio havde haft et
vareforbrug svarende til det, som Tony Bak har oplyst, at han har brugt til at fremstil-
le sin efterligning, ville Scan Studio have haft et dækningsbidrag herpå på ca.


- 4 -

500.000 kr. Dækningsbidraget på SILVER er forholdsvis højt. Til gengæld er der en
del rådgivningsarbejde, som han ikke får betaling for.
Han er ikke bekendt med reolsystemerne fra IT-Rotterdam, Danvay, eller am
system. Hakskinnesystemet er almindeligt udbredt, og hakskinner kan fås som stan-
dardkomponenter.

Indehaver af Tony Bak Interior Design, Tony Bak, har forklaret, at han har drevet
virksomheden siden 1993. Han har arbejdet med salg af butiksinventar siden 1987.
Han fik ideen til udvikling af reolsystemet omkring efteråret 2000. Han blev inspire-
ret ved at kigge sig omkring, herunder ved at tage på messer i udlandet. Han har altid
arbejdet med hakskinnesystemet, idet det er fleksibelt og nemt at arbejde med, lige-
som han kan købe komponenterne hertil som standardvarer. Systemet med at trække
reolen ud fra væggen har været brugt siden 80'erne. I 1998 så han på en messe i Düs-
seldorf, at Danvay havde lavet et reolsystem, hvor fronterne vendte på samme måde
som i SILVER systemet.
Det fremviste system fra Danvay, som også er baseret på hakskinnesystemet,
har han købt efter anlæggelsen af denne sag. Danvay har oplyst, at de ikke har mar-
kedsført eller solgt denne type reol siden 2002. Han mener, at systemet har været
kendt siden 1992.
Han bestiller komponenterne til reolsystemet hos en grossist, og han har kun
beslag liggende på lager. Nogle af beslagene har han designet og udviklet til sit sy-
stem.
Det er korrekt, at han har besøgt Engelsk Herremagasin i Horsens, men han har
ikke foretaget egentlige opmålinger. Han var i det pågældende butikscenter i anden
anledning og gik forbi Engelsk Herremagasin. Her mødte han bestyreren Ole Vil-
lumsen, som han tidligere har haft som kunde, hvorfor det var naturligt at gå ind og
hilse på ham.
Det kan godt passe, at hans medhjælper i maj 2004 har besøgt Tøjeksperten i
Holstebro for at sælge Tony Baks produkter.
Hans virksomheds gennemsnitlige dækningsgrad er ca. 30 %. Det er ikke mu-
ligt at opnå 70 % i dækningsgrad.

Johnny Andersen har forklaret, at han i maj 2004 arbejdede for Eksperto a.m.b.a.,
som ejes af Tøjeksperten-butikkerne, og er disses indkøbsforening. Der er 122


- 5 -

Tøjeksperten-butikker i Danmark. Hans job bestod i butiksudvikling og varedekora-
tion, og han deltog i forhandlingsforløbet vedr. den leveringsaftale, som Eksperto
a.m.b.a. indgik med Scan Studio i 2003.
Baggrunden for denne aftale var, at Scan Studios inventar havde været en suc-
ces for de butikker, som havde købt systemet. Samhandlen med Scan Studio begynd-
te i 2003 på grund af SILVER systemet. Det var et krav fra Eksperto a.m.b.a.'s side,
at Scan Studio ikke leverede systemet til andre herreekviperingsforretninger i Dan-
mark.
Den 3. maj 2004 befandt han sig i en Tøjeksperten butik i Holstebro. Om for-
middagen kom der en repræsentant og afleverede en brochure for Tony Baks reolsy-
stemer. Han kunne se, at systemet lignede det, som Eksperto a.m.b.a. lige havde fået
eneforhandling på. På vejen hjem ringede han til Thomas Jørgensen for at få en for-
klaring herpå, og efterfølgende sendte han ham brochuren. Han var ikke bekendt
med, at der verserede en sag om ulovlig efterligning. Han har svært ved at se forskel
på systemerne, og forskellen er mindre, når der er varer på hylderne. Han har ikke
kendskab til andre produkter, der ligner SILVER systemet. Det afgørende ved SIL-
VER systemet er frontpanelerne.

Ole Villumsen har forklaret, at han den 1. april 2004 var ansat som butikschef i En-
gelsk Herremagasin. Dette magasin blev i 2002 ombygget af Scan Studio. Han ken-
der Tony Bak, idet de for 6-7 år siden havde et samarbejde om ombygning af inven-
tar. Det er rigtigt, at han talte med Tony Bak i april 2004, og at Tony Bak var inde og
se butikken. Tony Bak var der i ca. 10 minutter og gik muligvis rundt i forretningen
selv. Det var ikke med vidnets viden, at Tony Bak tog billeder. Han fik selv kend-
skab til SILVER systemet i en herretøjsforretning i Hadsund, og han syntes, at sy-
stemet ville passe godt til Engelsk Herremagasin. Man havde i forbindelse med om-
bygningen af forretningen også indhentet tilbud fra Danvay, men de havde ikke no-
get system, der svarede til SILVER.

Parternes synspunkter

Scan Studios advokat har gjort gældende, at Scan Studios SILVER butiksreolsystem
har fornødent særpræg til at nyde beskyttelse efter markedsføringslovens § 1. Reol-
systemet fremstår efter Thomas Jørgensens selvstændige og individuelle indsats som


- 6 -

harmonisk, let og elegant, og den forholdsvis store afsætning viser, at der er tale om
et produkt med en vis markedsposition.
Tony Baks butiksreolsystem er en nærgående og retsstridig efterligning af sag-
søgers SILVER system. Systemerne er forvekslelige, idet deres helhedsindtryk på det
nærmeste er identiske. Dette forstærkes yderligere, når systemerne ses i butikker med
varer på hylderne. Idet der er tale om en tilstræbt efterligning, og køberne af syste-
merne vil kunne forveksle disse, foreligger der en ulovlig markedsfortrængning af
sagsøgers produkt.
På baggrund af de mange identiske træk og dimensioner ved de to produkter
må det anses for godtgjort, at Tony Bak har fremstillet sit produkt med kendskab til
Scan Studios ældre produkt, som han har benyttet som forbillede. De ændringer, To-
ny Bak har foretaget i forhold til SILVER, er uvæsentlige.
Tony Bak har ved sin fremstilling og markedsføring af sit kopiprodukt retsstri-
digt snyltet på den goodwill, som er knyttet til Scan Studios SILVER system. Der
skal derfor nedlægges forbud mod produktion og salg som påstået, ligesom Tony
Bak skal dømmes til at destruere sit lager med komponenter til butiksreolsystemet jf.
markedsføringslovens § 13, stk. 1. Scan Studio er berettiget til erstatning for tab og
markedsforstyrrelse, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2.

Tony Baks advokat har gjort gældende, at Scan Studios butiksreolsystem ikke har
noget beskyttelsesværdigt særpræg, idet der i 1999, hvor Scan Studio udviklede sy-
stemet, allerede fandtes lignende produkter på markedet, blandt andet fra Danvay.
Tony Bak har ikke foretaget nogen slavisk efterligning eller kopiering i strid
med markedsføringslovens regler. Produkternes fittings er forskellige, ligesom front-
paneler, hylder og bøjlestænger har forskellige mål. Endvidere er de to produkters
materialer, særlig på forkanten, forskellige, og Tony Bak har alt i alt gjort, hvad der
var muligt, for at adskille produkterne. Der er ingen risiko for, at aftagerne vil kunne
forveksle de to produkter.
Tony Bak har ikke noget egentligt lager af produkter. Komponenterne er stan-
dardvarer, som også kan bruges til andet end dette reolsystem. Et lager af komponen-
ter af denne karakter udgør ikke i sig selv nogen krænkelse og kan derfor ikke kræ-
ves destrueret efter markedsføringslovens § 13. Scan Studio har ikke dokumenteret,
at der er lidt noget tab ved den påståede efterligning. Scan Studios målgruppe har


- 7 -

været store butikskæder som Tøjeksperten, og denne målgruppe er ikke påvirket af,
at der er kommet en ny aktør på markedet. En dækningsgrad på 78% er urealistisk.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Scan Studio udviklede i 1999 sit SILVER butiksreolsystem, som lige siden har solgt
godt. De andre produkter, der dengang fandtes på markedet, var ikke opbygget med
brede forkanter på bagudvendte hakskinner med heraf følgende krav til mål på de
hylder og bæringer, som skal monteres herpå. Det var noget nyt at anbringe ophæn-
gene på skinnernes bagside og at forsyne skinnerne med en bred forkant, jf. herved
vidnet Johnny Andersens forklaring.
Scan Studios design af SILVER bærer præg af at være gennemarbejdet og vel-
proportioneret, og det visuelle indtryk er enkelt, let og elegant. Retten finder derfor,
at SILVER butiksreolsystemet har et sådant særpræg, at det er beskyttet mod nærgå-
ende efterligninger, jf. markedsføringslovens § 1.
Tony Baks reolsystem er efter det oplyste betydeligt yngre end SILVER. Det
lægges til grund, at Tony Baks system første gang blev fremstillet i 2002-2003, hvor
SILVER var blevet kendt i markedet.
Efter den betydelige lighed, som Tony Baks system har med SILVER, findes
det ubetænkeligt at lægge til grund, at Tony Bak, der var i branchen, har udviklet sit
system med kendskab til SILVER, jf. herved vidnet Villumsens forklaring om Tony
Baks besigtigelse af Engelsk Herremagasin i Horsens, hvor SILVER var monteret.
Selv om Tony Bak har foretaget en række ændringer, som skulle gøre hans system
billigere og lettere at fremstile, bl.a. ved anvendelse af hakskinner, som kan købes i
almindelige byggemarkeder, lægges det til grund, at disse detaljer er uvæsentlige,
idet helhedsindtrykket er det samme, således at de to butiksreolsystemer især med
varer på hylderne er forvekslelige, jf. også vidnet Johnny Andersens forklaring.
Retten finder, at den visuelle lighed er tilstræbt, og at der er tale om en meget
nærgående efterligning, der snylter på Scan Studios indsats og i høj grad er skadelig
for Scan Studios omsætning af sine produkter. Påstandene om forbud og om destruk-
tion af Tony Baks lager af komponenter til hans kopiprodukt tages derfor til følge.
Det må i givet fald under en fogedforretning afgøres, i hvilket omfang komponenter-
ne på lageret er komponenter til kopiproduktet, og i hvilket omfang de er rene stan-
dardkomponenter.


- 8 -

Tony Bak har ikke givet retten oplysninger om sin omsætning af kopiproduk-
tet, og retten finder ikke at kunne lægge Scan Studios opgørelse heraf til grund. Scan
Studio må imidlertid antages at have haft et vist omsætningstab, ligesom Tony Baks
markedsføring må antages at have bevirket en vis markedsforstyrrelse. Erstatningen
fastsættes efter et samlet skøn til 100.000 kr.

T H I K E N D E S F O R R E T

Det forbydes Tony Bak Interior Design at fremstille og/eller markedsføre det butiks-
reolsystem, som fremgår af sagens bilag 4 og 21, og Tony Bak Interior Design skal
tilintetgøre sit lager af butiksreolsystemer og komponenter hertil som vist i bilag 4 og
21

Tony Bak Interior Design skal endvidere inden 14 dage til Scan Studio ApS betale
100.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 11. marts 2003 og 20.000 kr. i sagsom-
kostninger.Otto Raben
Elmer.
Ole Marker(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


af denne karakter udgør ikke i sig selv nogen krænkelse og kan derfor ikke kræ-
ves destrueret efter markedsføringslovens § 13. Scan Studio har ikke dokumenteret,
at der er lidt noget tab ved den påståede efterlig

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»