Efterligning af møbelknop - Furnipart - Häfele

Resumé

Efterligning af en møbelknop var en krænkelse af producentens rettigheder iht. markedsføringsloven men ikke iht. ophavsretsloven. 

Dom i sagen V 8/01 

Furnipart A/S
(advokat Anette Kusk)

mod

Häfele GmbH & Co.
(advokat Erling Borcher ved advokat Pia Kirstine Voldmester)

Sagens spørgsmål er om Häfele GmbH & Co. (Häfele) ved at fremstille og sælge en møbelknop der fremtræder som identisk med en af Furnipart A/S markedsført møbelknop, har krænket Furniparts eventuelle rettigheder i henhold til ophavsretsloven eller markedsføringsloven.


- 2 -


Påstande:
Furnipart har nedlagt følgende påstande:

1. Häfele skal ophøre med at lade fremstille, importere, markedsføre og forhandle
den i bilag J gengivne kombimøbelknop der har produktlighed med og er for-
vekslelig med den for Furnipart af Ronald Lund udviklede og af Furnipart produ-
cerede kombimøbelknop, Champagne ­ fp. art. nr. 100.959.015.

2. Häfele skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik.

3. Häfele skal til Furnipart betale 550.000 kr., subsidiært et mindre beløb med
procesrente af 100.000 kr. fra sagens anlæg den 1. juli 1999 til den 2. oktober
2001, af 362.500 fra den 2. oktober 2001 til den 4. januar 2002 og af 550.000 fra
den 4. januar 2002 til betaling sker.

Häfele har over for påstand 1 og 2 påstået frifindelse. Over for påstand 3 har Häfele
påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Parterne er enige om at de møbelknopper som sagen drejer sig om, designmæssigt er
ens. De er også enige om at kombinationen af træ og metal i en møbelknop er almin-
delig brugt, og at forskellige producenter har markedsført en række knopper bestå-
ende af kegleudsnit og kugle m.v., som der er henvist til nedenfor, i tiden før 1995.

Sagens omstændigheder

Designeren Ronald Lund tegnede i 1994/1995 en møbelknop som han kaldte Cham-
pagne. Den består af en ret, cirkulær keglestub. Der er boret hul gennem keglestub-
ben, således at den metalcylinder der sidder på møbelknoppens hoved kan skrues
sammen med en skrue der er fastgjort i en møbelplade. Hullet i keglestubben er ud-
formet således at kugle og keglestub ved montering af grebet ikke berører hinanden.


- 3 -


På Ronald Lunds tegning dateret 1. februar 1995 ser møbelgrebet således ud:


Ronald Lund indgik licensaftale med Furnipart om dette selskabs produktion af mø-
belknoppen.

Den af Furnipart markedsførte knop kan se sådan ud:


Til knoppens trækegle og metalkuglehoved kan anvendes forskellige træ-, respektive
metalsorter.


- 4 -

Knoppen blev i maj 1995 præsenteret på Furniparts stand på Interzoom-messen i
Køln der er den største messe for møbelbeslag og møbeltilbehør.

Der foreligger dokumentation for følgende salg af knoppen fra Furnipart til Scanbirk-
koncernen:

Bestillings-
Stykpris Pris incl.
Køber
Fakturadato Vareart
Mængde
dato
kr.
moms i kr.
Metaldel
548
2,61
Systema 17-08-95 06-09-95
3.609,70
Trædel
548
2,61
Metaldel og
Systema 07-11-95 27-11-95
10.000 4,52 56.500,00

trædel
Metaldel og
Systema 22-11-95 05-01-96
10.000 4,52 56.500,00
trædel
Metaldel og
Systema 15-04-96 16-04-96
2.400 4,52 13.560,00
trædel
Metaldel og
Scanbirk 22-03-96 02-05-96
13.621 4,44 75.596,55
trædel
Metaldel og
Scanbirk 17-06-96 05-08-96
14.000 4,44 77.700,00
trædel
Metaldel og
Scanbirk 20-08-96 23-09-96
11.162 4,44 61.949,10
trædel
Metaldel og
Scanbirk 20-08-96 23-10-96
4.000 4,44 22.200,00
trædel
Metaldel og
Scanbirk 02-07-97 18-08-97
10.000 4,44 55.500,00
trædel
Metaldel og
Scanbirk 11-11-97 27-11-97
10.000 4,44 55.500,00
trædel
I alt85.731

478.615,35


Furnipart har derudover ved faktura af 12. oktober 1999 solgt 54.018 stk. Champag-
neknopper til Häfele som Häfele har videresolgt til Scanbirk.

Systemas fulde navn er Systema Reolen Herning A/S. Selskabet er fusioneret med
Scanbirk Møbelfabrik A/S og fremtræder på en koncernoversigt på hjemmesiden for


- 5 -

The Tvilum-Scanbirk A/S Group som en del af Scanbirk Møbelfabrik A/S der er en
del af The Tvilum-Scanbirk A/S Group-koncernen.

Furniparts samlede salg af møbelknoppen fra 1995 til 27. januar 2000 er af selska-
bets revisor, statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen, Ernst & Young, opgjort til
358.224. stk. Kostprisen er på baggrund af fakturaer fra underleverandører af samme
opgjort til

1997-1998 2,16
kr.
1999 1,54.
kr.

Med en salgspris på 4,44 kr. pr. stk. fremkommer herefter et dækningsbidrag på

1997-1998
2,28 kr.
1999
2,90 kr.

Af en prisliste fra Furnipart dateret 01-01-99 fremgår følgende priser for Champag-
neknoppen:

10.000 stk.
4,44 kr. pr. stk.
25.000 stk.
3,89 kr. pr. stk.
50.000 stk.
3,76 kr. pr. stk.

Af en vare- og kundestatistik fra Furnipart ses at selskabet i perioden fra 1. januar
1995 til 25. januar 2000 til inden- og udenlandske købere solgte varierende mængder
(fra 100 stk. til 16.279 stk.) af Champagneknoppen til enhedspriser fra 5,60 kr. til
6,65 kr. Det samlede salg var 57.400 stk., og gennemsnitsprisen var 6,24 kr.

Häfele begyndte i 1996 at få møbelknopper svarende til Champagne produceret hos
en italiensk producent af møbelbeslag. Indkøbsfakturaerne er dateret fra den 11.
september 1996 til den 2. februar 1999.

Statsautoriseret revisor Niels Trærup, PriceWaterhouseCoopers, har på grundlag af
fakturaer opgjort Häfeles salg af en møbelknop der er forvekslelig med Furniparts, til
274.930 stk. Salgsprisen er oplyst til 3,50 kr. pr. stk. Indkøbsprisen var 65o ITL eller
gennemsnitlig 2,60 kr. pr. stk.


- 6 -


Det er oplyst at Häfele kun har solgt møbelknoppen til Scanbirk.

Furnipart gjorde indsigelse mod Häfeles produktion af den Champagneproplignende
knop ved brev af 6. januar 1999.

Under domsforhandlingen er blevet præsenteret en række møbelgreb, til dels i en
sammenlignende oversigt. Efter det resultat retten er kommet til, og begrundelsen
herfor vil retten ikke foretage en beskrivelse af disse møbelgreb. Fælles for sammen-
ligningsgrebene er at de for de flestes vedkommende er sammensat af to materialer,
har kugleformede eller ellipse-formede hoveder og kegle- eller keglelignende
kroppe.

Parterne er enige om at de angivne tidspunkter for første produktion af sammenlig-
ningsgrebene, overvejende før 1994, er rigtige.

Syn og skøn

Syns- og skønsmanden, arkitekt Jørgen Frost Larsen har afgivet en erklæring hvoraf
bl.a. fremgår at møbelknopperne som sagen vedrører, "ikke ville have fået deres ud-
formning uden kendskab til hinandens produkter" (svar på spm. 1).

Møbelknopperne er udført med en kombination af træ og metal. Fastgørelsen er ud-
ført med maskinskrue. "Disse principper har ifølge oplysninger fra branchefolk og
ved gennemgang af ældre katalogmateriale vist sig at være kendt i en årrække, kon-
stateret tilbage til først i 80´erne." (svar på spm. 2).

Af besvarelsen af spørgsmål 3 fremgår:

"På trods af et meget stort udbud på markedet af forskellige møbelknopper
og greb og på trods af at kombinationen af træ og metal har været kendt i en
årrække, er de i sagen fremlagte møbelknopper så specielle, at det er usand-
synligt at de er udviklet uafhængigt af hinanden. Det er skønsmandens op-
fattelse at man har haft kendskab til hinandens produkter for at opnå den
slående lighed, der er konstateret i forbindelse med besvarelsen af syns- og
skønstemaet."


- 7 -


I svaret på spørgsmål 6 siger skønsmanden:

"Svar 6
De to produkter fremtræder som efterligninger af hinanden, og er klart
forvekslelige med hensyn til udformning.
Med hensyn til emballering leveres Furniparts produkt i plastposer
indeholdende én metaldel og én trædel. Häfeles produkt blev ifølge det
oplyste leveret i kasser med 500 stk.
De to møbelknopper forekommer således ikke forvekslelige med hensyn til
emballering.
Med hensyn til markedsføring er Furniparts produkt gengivet i brochure
sammen med firmaets øvrige greb og knopper. Brochuren er fotografisk,
lay-outmæssig og trykteknisk af høj standard.
Da sagsøgtes produkt, ifølge det oplyste, ikke har været markedsført,
foreligger der ikke brochure ell.lign. og en sammenligning kan derfor ikke
foretages."

Af en tillægserklæring fremgår:

"...
Spørgsmål 7.
Såfremt det lægges til grund, at den af Ronald Lund designede og af
sagsøgeren producerede og markedsførte kombi-møbelknop Champagne,
jfr. art nr. 100.959.015 er udviklet, produceret og markedsført, før sagsøg-
tes produkt blev udviklet produceret og markedsført, og derfor ikke har
været påvirket af sagsøgtes produkt, ønskes det vurderet om den af Ronald
Lund designede kombi-møbelknop Champagne, jfr. art nr. 100.959.015
fremstår som resultat af en selvstændigt skabende åndsindsats præget af
ophavsmandens individualitet.

Svar 7
Kombi-møbelknop Champagne, jfr. art nr. 100.959.015 er designet af
navngiven designer medlem af IDD (Industrielle Designere Danmark) for
en navngiven producent (Furnipart).


- 8 -

Produktet har et harmonisk forhold mellem keglestubbens form og vinkel
med vandret plan og kuglens diameter, desuden udført med pæn finish.

Der er arbejdet med sammensætning af forskellige massive træsorter
kombineret med metaldele med forskellig overflade. Kombinationer giver
ret forskelligt udtryk og gør produktet tilpasningsvenligt i flere sammen-
hænge.
Ovennævnte konstateringer lader formode at der har været arbejdet
professionelt med udviklingen af produktet, at dette ikke er opstået ved
tilfældigheder og at der foreligger en selvstændig designindsats, der er
præget af designerens individuelle holdninger til form, materialer og kom-
binationsmuligheder.

Spørgsmål A
Såfremt sagsøgers spørgsmål 7 besvares bekræftende, bedes besvarelsen
nærmere begrundet, herunder særligt
- hvorledes den beskrevne "selvstændigt skabende åndsindsats" er kom-
met til udtryk i formgivningen af sagsøgers møbelknop "Champagne".
- Hvorledes formgivningen af sagsøgers møbelknop "Champagne" er
præget af "ophavsmandens individualitet".
- Hvorledes besvarelsen skal forstås i forhold til besvarelsen af spørgs-
mål
1.

Svar A
Der er i svar 7 påvist en række designmæssige områder der sandsynliggør
at der har foregået en skabende indsats fra designerens side. Dette kom-
mer til udtryk i holdninger til form, materialer og overflader og resulterer
i et harmonisk formgivet produkt.
F.eks. betragtes kombinationsmulighederne mellem forskellige træ- og me-
taldele som et udtryk for individuel tankegang."

...

Spørgsmål B.
Hvori består den formgivning i "Champagne"-møbelknoppen, der i givet
fald er "resultat af en selvstændigt skabende åndsindsats præget af op-


- 9 -

havsmandens individualitet", sammenholdt med de møbelknopper, der er
afbildet i sagens bilag B,D,K og O (nr. 3,5,12,15 og 20)

Svar B
Møbelknop nr. 3,5,12,15 og 20 er alle udført af metal i "ludobrikform".
Den æstetiske formgivning er varieret, mest harmonisk er nr. 3. Formgiv-
ningen af nr. 5 vurderes som uharmonisk.
Skønsmanden kan ikke vurdere tilblivelsesforløbet af de pågældende gen-
stande, men større originalitet og produktudvikling synes der ikke at være
tale om.

"Champagne"-møbelknoppen indeholder designmæssige overvejelser, et
harmonisk forhold mellem udformning af keglestub og kugle, der tyder på
at der har fundet en kreativ designindsats sted.

Spørgsmål C.
Skønsmanden bedes oplyse, om de møbelknopper, der er afbildet i sagens
bilag B,D,K og O (nr. 3,5,12,15 og 20 har samme grundform som "Cham-
pagne"-møbelknoppen.

Må "Champagne"-møbelknoppen anses som en variant af det konstruk-
tions- og designtema, de møbelknopper, der er afbildet i bilag B,D,K og O
(nr. 4,8,9,10,18), er opbygget over.

Svar C
Møbelknop nr. 3,5,12,15 og 20 er alle udført af metal i "ludobrikform" i
princippet bestående af de geometriske former, en keglestub og en kugle,
nr. 5 dog bestående af en keglestub en cylinder og en kugle.
"Champagne"-møbelknoppen består af de geometriske former, en keglestub
og en kugle og kan derfor siges at have samme grundform som nr. 3,12,15
og 20. (Møbelknop nr. 5 er udeladt i denne sammenligning, da den tillige
indeholder en cylinder).

Møbelknopperne 4,8,9,10 og 18 består alle af en metalsokkel og en
træknop, ("Champagne"-møbelknoppen består af træsokkel og metal-


- 10 -

knop). Metalsoklen på nr. 8,9 og 18 har form som en keglestub, på 4 og 10
er formen en tilnærmet keglestub med buet overflade. Trædelen er på nr.
4,8, og 10 kugleformet, på 9 og 18 elipseformet

Forbindelse mellem træknop og metalsokkel er fast på nr. 4,8,9 og 18 ved
nr. 10 skrues træknop sammen med metalsokkel. Nr. 4,8,9,10 og 18 fast-
monteres alle til låge, skuffe ell.lign. med maskinskruer.

Ingen af numrene 4,8,9,10 og 18 har kombinationsmuligheder mellem for-
skellige metal- og trædele, måske med undtagelse af nr. 4 der muligvis kan
påmonteres forskellige træknopper. Konstruktionsmæssigt anses "Cham-
pagne"-møbelknoppen ikke som en variant af nr. 4,8,9,10 og 18, idet ingen
af numrene 4,8,9,10 og 18 har samme fastgørelses- og samlingsprincip
som "Champagne"-møbelknoppen.

Designmæssigt anses "Champagne"-møbelknoppen ikke som en variant af
nr. 4,8,9,10 og 18, dertil er forskellene for store idet numrene 4,8,9,10 og
18 har træknopper der i alle tilfælde bl.a. er større end soklen. Man kan
konstatere et designmæssigt "slægtskab" mellem numrene 4 og 10 og 8,9
og 18, men "Champagne"-møbelknoppen anses for at være udenfor denne
sammenhæng.

Spørgsmål D.
Ville brugsegenskaberne i "Champagne"-møbelknoppen være anderledes,
hvis keglen i stedet for afslutning med en kugle blot blev fastholdt med en
flad skrue, der lagde an mod keglens øverste kant og havde en diameter,
der var en anelse mindre end denne.

Svar D
Brugsegenskaberne skønnes at være anderledes på følgende punkter:

Kuglen sikrer et bedre greb i møbelknoppen og dermed forbedrede be-
tjeningsmuligheder.

Sammensætningen kugle/træ giver variationsmuligheder hvilket kan
betragtes som brugsmæssige fordele.


- 11 -

Brugsegenskaberne skønnes således at være forskellige ved de 2 beskrevne
produkter."

Syns- og skønsmanden har i retten bl.a. forklaret at han er bygningsarkitekt og har
været skønsmand i flere sager med produktefterligning inden for husbygning. Han
har ikke erfaring med plagiater inden for møbelbeslagsbranchen. Champagneknop-
pen udmærker sig ved de kombinationsmuligheder der er. Det er et fleksibelt pro-
dukt. Det fremtræder som gennemtænkt med fint afbalancerede proportioner, herun-
der forholdet mellem kugle og kegle. Knoppen fungerer godt, og det praktiske hæn-
ger fint sammen med det æstetiske.

Erstatningsopgørelse

Furnipart har opgjort sit erstatningskrav således:

Principal påstand:
Salgspris, ekskl. moms
kr.
4,44
Produktionsomkostninger pr. stk.
v/produktionsstørrelse på 50.000 stk. i 1999:
kr.
1,54

Dækningsbidrag pr. stk., ekskl. moms
kr.
2,90

Erstatning ­ 274.930 stk. á kr. 2,90
kr.
797.297,00
Skønsmæssigt reduceret til
kr.
550.000,00

Subsidiær påstand:
Salgspris, ekskl. moms
kr.
4,44
Produktionsomkostninger pr. stk.
v/produktionsstørrelse på 50.000 stk. i 1997-1998:
kr.
2,16

Dækningsbidrag pr. stk., ekskl. moms
kr.
2,28

Erstatning ­ 274.930 stk. á kr. 2,28
kr.
626.840,40
Skønsmæssigt reduceret til
kr.
550.000,00


- 12 -

Mere subsidiær påstand:
Salgspris, ekskl. moms
kr.
3,50
Produktionsomkostninger pr. stk.
v/produktionsstørrelse på 50.000 stk. i 1999:
kr.
1,54

Dækningsbidrag pr. stk., ekskl. moms
kr.
1,96

Erstatning ­ 274.930 stk. á kr. 1,96
kr.
538.862,80


Forklaringer

Lars Ole Hansen har forklaret at han startede Furnipart i 1970 og har ledet det si-
den. Furnipart producerer beslag til møbler og sælger til møbelproducenter i Dan-
mark og 30 andre lande. 90% af produkterne er designede til Furnipart. Man benytter
en række kendte danske designere. Tidligere henvendte Furnipart sig til designerne
med opgaver, nu er det almindeligt at designerne henvender sig til Furnipart med et
forslag. Furnipart står for design, markedsføring og salg. Man fremstiller værktøjer
til produkterne som fremstilles af underleverandører. Furnipart plejer ikke at give
licens til andre, så det er ikke sandsynligt at Häfele kunne have opnået ret til at pro-
ducere Champagne mod en royalty til Furnipart.

Champagne blev præsenteret på Kølner-messen i maj 1995 der har alle mulige for-
mer for beslag, og er siden indgået i virksomhedens kataloger. Den første ordre kom
den 17. august 1995, og den blev afgivet af Villy Nielsen, Systema, som havde set
Champagne på messen. Det er helt forkert når det har været hævdet at Champagne
skulle være resultatet af en drøftelse mellem Villy Nielsen og Furnipart. Champagne
var færdigudviklet inden messen i maj 1995, og den proces havde Villy Nielsen ikke
andel i. Furnipart betaler en royalty på 5% til Ronald Lund.

Kort efter de første leverancer til Systema ønskede selskabet at få leveret gennem
Jyda Sekvensa. I 1996 begyndte Jyda Sekvensa selv at producere knoppen. Det mod-
satte Furnipart sig, og sagen endte med at Jyda Sekvensa afstod fra at producere
knoppen og betalte en erstatning på 100.000 kr. Furnipart leverer fortsat Champagne
til Jyda Sekvensa.


- 13 -

Da Systema fusionerede med Scanbirk, indgik Furnipart aftale om levering af Cham-
pagne til Scanbirk. Furnipart leverede knoppen direkte til Scanbirk.

Fra 1997 kom der ikke flere ordrer på leverancer til Scanbirk. Fra Furniparts side
spurgte man flere gange Scanbirk om de ikke skulle have flere Champagneknopper.
Vidnet fik i slutningen af 1998 gennem en kilde i branchen oplysning om at Scanbirk
fik produceret knopper lignende Champagne hos Häfele.

Furnipart sendte sin prisliste pr. 1. januar 1999 til Scanbirk, men der kom ingen or-
drer.

Furnipart havde ikke aftale med Scanbirk om levering af bestemte minima.

Kostpris og salgspris for Champagne faldt som det bl.a. kan ses af revisors opgø-
relse. Det er en sædvanlig udvikling at produktionen rationaliseres og billiggøres, og
ligeså sædvanligt at der kommer prisfald som følge heraf og med stigende kvantite-
ter. Scanbirk har ikke søgt at få leveret til lavere priser. Scanbirk og Systema frem-
stiller især prisbillige knock-down-møbler.

Leverancen til Häfele i 1999 fandt sted efter samtale mellem vidnet og Sten Jørgen-
sen. Häfele have en forpligtelse til at levere til Scanbirk, men kunne ikke opfylde den
efter at Furniparts advokat i begyndelsen af 1999 havde gjort indsigelse mod Häfeles
produktion af Champagneknoppen. Vidnet accepterede derfor at levere til Häfele.
Furnipart sælger fortsat til Scanbirk gennem Jyda Sekvensa.

Sten Jørgensen har forklaret at han har været ansat hos Häfele i selskabets danske
salgskontor siden 1973. Den 1. januar 1999 blev han direktør for selskabets nyopret-
tede danske datterselskab. Häfele­koncernen havde i 2001 en omsætning på 1 mia.
DM. En væsentlig del af Häfeles område er udvikling og produktion af møbelbeslag.
Häfele har ca. 500 møbelbeslag i sit katalog. Der kommer hvert år nye til, og der
udgår nogle, flest i de år hvor kataloget skifter, og det gør det hvert tredje år. Beslag
veksler med moden. Det er ganske almindeligt, at man kigger hinanden over skulde-
ren og følger tendensen, således som det også kan ses af de foreviste sammenlig-
ningseksemplarer. Prisen for møbelgreb er en meget tungtvejende faktor for marke-
det.


- 14 -


Häfeles udgave af Champagnegrebet skyldes at Peter Nørgård under et besøg hos
Unik, et datterselskab af Tvilum-Scanbirk, fik en prøve af grebet der er med i Scan-
birks kalender for 1997, med anmodning om at lave sådan et. Han fik ikke oplysning
om hvem der havde produceret grebet, men fik at vide at Jyda Sekvensa var tidligere
leverandør af grebet. Vidnet kendte ikke til Furniparts samarbejde med Jyda Se-
kvensa. Det forhold at grebet var afbildet på kalenderen, bestyrkede vidnet i den op-
fattelse at grebet var Scanbirks eget. Scanbirk udvikler selv produkter, herunder be-
slag, så grebet kunne udmærket være deres selvstændige produkt. Häfele har ikke
haft noget samarbejde med Jyda Sekvensa. Han fik det italienske selskab Formec til
at fremstille grebet. De leverede meget hurtigt, det kunne tyde på at de havde del-
elementerne på lager. Häfele har ikke solgt grebet til andre end Scanbirk. Salgsprisen
er som oplyst af revisoren, avancen var 20-25%. Häfele havde ikke forpligtelse til at
opretholde et stødpudelager, men de lå med et lager på 50.000 stk. Da han fik advo-
katens indsigelse af 6. januar 1999, sendte han brevet til moderselskabet, som sagen
måtte høre under, og afstod fra at få produceret flere Champagne-lignende dørgreb.

Han kan bekræfte at Häfele var på Kølner-messen i maj 1995. Vidnet så ikke Furni-
parts stand. Han har ikke set Furniparts katalog med afbildning af Champagne.

Ronald Lund har forklaret at han er industriel designer med uddannelse bl.a. på
skolen for brugskunst. Han har ikke tidligere designet møbelgreb. Han har ikke været
på messer med møbelbeslag eller andet. Messer inspirerer ikke, de skaber forvirring.
Han fik inspirationen til grebet fra en champagneprop. Han forfinede proppens pro-
portioner, så der kom et harmonisk forhold mellem keglestub og kugle. I sit design-
arbejde lader han sig ikke inspirere af produkter på det pågældende område, men af
produkter på helt andre områder, krydsinspiration. "Halsen" mellem kuglen og keg-
lestubben beror på at cylinderen som kuglen sidder på, ikke kan skrues helt i bund.
Det er for at hindre at kuglen ved for kraftig påskruning direkte til keglestubbens
øverste flade fremkalder skævheder og slid på træet.

Han betegner sit produkt som minimalistisk med anvendelse af rene geometriske
grundformer. Det er desuden ergonomisk rigtigt: man skal ikke spænde ret meget i
armmusklerne for at åbne eller lukke døren eller skuffen når man holder i grebet.


- 15 -

Grebet er hensigtsmæssigt fordi kuglen er forholdsvis lille, og det begrænser mulig-
heden for at tøjet hænger i. Champagne er det eneste dørgreb han har lavet.

Han viste sin tegning til grebet for Lars Ole Hansen i november eller december 1994.
Han får en provision på 5% af salget.

Peter Nørgård har forklaret at han er salgschef i Häfele, Danmark, indtil 1. januar
1999 i salgskontoret, efter 1. januar 1999 i det danske datterselskab. Han har været
12 år hos Häfele. Tvilum-Scanbirk-koncernen er deres største kunde. De er også le-
verandør til Systema, både før og efter denne virksomhed blev købt af Scanbirk og
senere blev en del af koncernen. I modsætning til Scanbirk tegnede og udviklede
Systema deres produkter. Det forekom dog også at Systema benyttede standardpro-
dukter. Under et besøg på virksomheden Unik fik han forevist en knop som han vid-
ste kom fra Systema, dvs. han fik at vide at knoppen kom fra Jyda Sekvensa der
havde leveret den til Systema. Han spurgte ikke nærmere, men gik ud fra at det var
Systemas greb. Han blev bedt om at lave et tilsvarende. Det var i 1996. Det gik utro-
lig hurtigt med at få knoppen fra den italienske producent der fik ordren.

Vidnet har ikke handlet med Furnipart.

Han var på Kølner-messen i maj 1995. Han så ikke Furniparts stand. Han erindrer
ikke at have set kataloget fra Furnipart. Han kan ikke afvise at have set det, han ser
så mange kataloger.

Procedure

Furnipart har gjort gældende at Champagne er et stykke brugskunst der er omfattet
af ophavsretsloven. Det er et selvstændigt værk præget af ophavsmandens skabende
individualitet. Det fremgår af skønsmandens erklæring og af Ronald Lunds forkla-
ring om sit arbejde med frembringelsen. Som det også kan iagttages, udmærker
knoppen sig ved den minimalistiske udformning, det velproportionerede forhold
mellem kugle og keglestub, halsen der skaber afstand mellem de to geometriske
grundfigurer, funktionaliteten og sammensætningsmulighederne. Der er ikke hentet
inspiration fra andre møbelknopper; det kan ses af det forhold at de tilvejebragte
sammenligningsbeslag klart adskiller sig fra Champagne, og det stemmer med
skønsmandens besvarelse af bl.a. spørgsmål B og C samt med Ronald Lunds forkla-


- 16 -

ring om tilblivelsen af grebet. Afbildningen af grebet på Scanbirks kalender 1997
tyder jo også på at man dér har syntes at knoppen var noget særligt.

Der er i den foreliggende sag ikke noget spørgsmål om beskyttelsesomfanget. Gre-
bene er designmæssigt ens, det er der enighed om.

De grunde der fører til at antage at der foreligger et beskyttet åndsværk, må i det fo-
religgende tilfælde også føre til at grebet er beskyttet efter markedsføringsloven med
den virkning at nærgående efterligninger eller som i det foreliggende tilfælde slavi-
ske efterligninger kan forbydes. Man kan ikke for alvor tvivle om at der foreligger en
efterligning med bevidsthed eller klar formodning om at man derved krænkede an-
dres rettigheder. Fra Häfeles side må man have været klar over, eller man kunne kun
ved (grov) uagtsomhed undgå at være klar over, at knoppen som man blev bedt om at
efterligne, havde en designmæssig beskyttelse. Häfele var til stede på den messe hvor
grebet blev præsenteret første gang. Det er ikke sandsynligt at man ikke ser hvad en
designmæssigt førende virksomhed kommer med. Det er heller ikke sandsynligt at
fagfolk ikke gør sig bekendt med hvad nyt der er i kataloger fra en betydende kon-
kurrent.

Häfele fik knoppen med anmodning om at lave en efterligning. For en fagmand in-
den for området møbelbeslag må det være ret klart at Champagneknoppen, som det
er beskrevet ovenfor, adskilte sig fra andre på markedet forekommende knopper, og
at der var en høj grad af sandsynlighed for at ophavs- eller designrettigheder til den
tilkom en anden, nemlig den der havde produceret den foreviste knop eller den der
havde tilladt den pågældende at producere knoppen.

Häfeles salg fortrængte i forholdet én til én, og Häfele vidste eller burde vide at man
gjorde det. Scanbirk havde behov for 274.930 knopper, og dem aftog man gerne fra
Häfele til den aftalte pris på 3,50 kr. pr. stk. Det er ikke videre sandsynligt at Scan-
birk ville have valgt andre knopper end Champagneknoppen hvis man ikke havde
kunnet få efterligningen fra Häfele. Med hensyn til udmålingen af erstatning henvi-
ses til erstatningsopgørelsen hvor der også er taget hensyn til det forhold at tabet
eventuelt kunne være mindre end det primært beregnede, 797.297 kr. på grund af
forskydninger i kostpriser og salgspriser. Det bør i den forbindelse fremhæves at
Scanbirk under parternes samhandel ikke bad Furnipart om en nedsættelse af prisen.


- 17 -

Häfele bør ikke kunne drage fordel af spekulationer om hvorvidt prisen ville holde,
eller om der måske ville komme et prispres. Endvidere bør nævnes at Furnipart har
solgt partier af grebet til priser der var noget over 4,44 kr. pr. stk.

Häfele har anført at sagsøgerens møbelknop hverken opfylder ophavsretslovens krav
om værkshøjde eller markedsføringslovens krav om særpræg. Der er tale om anven-
delse af eksisterende formforråd, kugle og keglestub, evt. også cylinder hvis den lidet
synlige hals skal regnes med, og det skal den næppe; end ikke skønsmanden bemær-
kede den. Halsen er der alene af materialemæssige, praktiske grunde som beskrevet
af Ronald Lund.

Knoppen kan også kort beskrives som en ludobrik der er skåret over og sat sammen.
Bedømt efter enkeltheder og som helhed er knoppen uden særpræg hvilket også kan
ses af de sammenligningsformer der er vist. Af disse ses at anvendelse af kegle og
kugle eller ellipse er ganske almindelig i de senere år. Sammensætning af træ og
metal er ligeledes en del af tidens fællesgods. Ronald Lund er på dette punkt hverken
den første eller den anden, men en sen efterkommer. Alt dette er i klar modsætning
til tilfælde hvor den første udgave af et nyt, enkelt produkt er tillagt beskyttelse.

Der er heller ikke nogen forfining i formen eller ornamentering der kan føre til at
knoppen tillægges særpræg og dermed beskyttelse.

Som et særligt moment skal der tages hensyn til at grebet ikke forekommer alene.
Det er altid på en møbelplade og vil derfor ikke fremtræde som sig selv, men som en
del af en større genstand.

Hvis det antages at knoppen nyder beskyttelse, skal den erstatning der betales, være
minimal. Der kunne jo ikke være en rimelig forventning hos Furnipart om et langva-
rigt samarbejde. Det fremgår også af at der gik lang tid inden man reagerede på at
Scanbirk ikke aftog møbelgrebene. Forestillingen om at der skete fortrængning én til
én, er ubegrundet. Den samhandel der var mellem Furnipart og Scanbirk, var ganske
ringe og med store mellemrum. En erstatning i det krævede omfang står ikke i rime-
ligt forhold til den afsætning af møbelknoppen der forekom. Hertil kommer at det er
urealistisk at regne med at prisen på 4,44 kr. kunne holde. Der ville komme et pres på


- 18 -

prisen i nedadgående retning, især hvis der blev tale om salg af blot nogenlunde store
partier.

Hvis erstatning efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven eller godtgørelse
efter ophavsretslovens skal udmåles, er det på grund af disse usikkerheder mere nær-
liggende at tage udgangspunktet i det sædvanlige vederlag i tilfælde af produktion på
licens, dvs. 15%, eller det sædvanlige vederlag til designere 3-5%.

Rettens begrundelse og resultat

Til støtte for at møbelknoppen Champagne er beskyttet efter ophavsretsloven, er især
peget på at knoppen er resultatet af en selvstændig designvirksomhed præget af de-
signerens individuelle holdning til form, materialer og kombinationsmuligheder, den
harmoniske udformning af kroppen, herunder det harmoniske forhold mellem kegle-
stubbens form og vinkel med vandret plan og kuglens diameter samt muligheden for
kombination af elementerne bestående af træ og metal.

Møbelknoppen består af en kugle der er fastgjort på en keglestub på en sådan måde
at der fremkommer en hals mellem kuglen og keglestubbens mindste flade. Halsen er
ikke af afgørende betydning for knoppens fremtræden. Ved knoppens udformning er
som bemærket af skønsmanden valgt dimensioner af kugle og keglestub og en vinkel
mellem keglestubbens side og grundplanet der medfører at møbelgrebet fremtræder
som velproportioneret og harmonisk. Herved adskiller den sig klart fra de fleste af de
knopper der er forevist til sammenligning, og den adskiller sig til sin fordel fra langt
de fleste af dem. Proportioneringen af de velkendte geometriske grundformer fore-
kommer dog ikke at være udtryk for en selvstændig skabende indsats. Endvidere er
møbelknoppen som flere andre knopper karakteriseret ved at kuglen og keglestub-
ben er i forskellige materialer der kan kombineres til et betydeligt antal muligheder,
men kombinationsmuligheder af tilsvarende karakter er blevet benyttet på markedet
for møbelbeslag i et vist omfang, også før 1994/95.

Heller ikke efter en samlet bedømmelse af de enkelte elementer finder retten at mø-
belknoppen på en tilstrækkelig overbevisende måde kan anses for at være et selv-
stændigt åndsværk præget af frembringerens individualitet.


- 19 -

Det er derimod ikke betænkeligt at fastslå at grebet der klart adskiller sig fra andre
foreviste møbelknopper, i kraft af den harmoniske udformning og proportionering
har et særpræg der må berettige den til beskyttelse i henhold til markedsføringsloven
mod slaviske efterligninger. Af de grunde der i denne henseende er anført af sagsø-
geren, må retten fastslå at Häfele må have været klar over at man foretog efterligning
af et produkt der var særpræget og beskyttet som design. I hvert fald kunne selskabet
kun ved en betydelig uagtsomhed undgå at være klar over det. Furnipart skal derfor
have medhold i påstand 1 og 2 og skal endvidere tillægges erstatning.

Retten kan tiltræde at Häfeles leverancer fortrængte Furniparts i forholdet én til én.

Den erstatning som Häfele skal betale, skal derfor udmåles som Furniparts tabte
dækningsbidrag ved mistet salg af ca. 275.000 stk. Det må henstå som noget usikkert
i hvilket omfang Furnipart ville have været i stand til at opretholde salgsprisen på
4,44 kr. pr. stk., men der er ikke grund til at antage at Scanbirk ikke havde været vil-
lig til at aftage knoppen til en pris af 3,50 kr. pr. stk. Det må endvidere være noget
usikkert i hvilket omfang eller i hvor lang tid Furnipart kunne drage fordel af reduk-
tionen af kostprisen fra 2,16 til 1,54 kr. pr. stk. Selv med den høje kostpris for hele
perioden må Furniparts mistede dækningsbidrag imidlertid kunne opgøres til ca.
368.500 kr. Da i hvert fald en del af reduktionen i kostpris må antages at ville være
kommet Furnipart til gode, finder retten at der er sikkert grundlag for at fastsætte
erstatningen til 400.000 kr.

Thi kendes for ret:

1 Häfele GmbH & Co. skal ophøre med at lade fremstille, importere, markedsføre
og forhandle den i bilag J gengivne kombimøbelknop der har produktlighed med
og er forvekslelig med den for Furnipart A/S af Ronald Lund udviklede og af
Furnipart A/S producerede kombimøbelknop, Champagne ­ fp. art. nr.
100.959.015.

2 Häfele GmbH & Co. skal anerkende at have handlet i strid med god markedsfø-
ringsskik.


- 20 -

3 Häfele GmbH & Co. skal til Furnipart A/S inden 14 dage betale 400.000 kr. med
procesrente af 100.000 kr. fra sagens anlæg den 1. juli 1999 til den 2. oktober
2001, af 362.500 fra den 2. oktober 2001 til den 4. januar 2002 og af 400.000 fra
den 4. januar 2002 til betaling sker.

4 Häfele GmbH & Co. skal inden samme frist til Furnipart A/S betale 72.000 kr. i
sagsomkostninger.


Jens Feilberg
Ole Faarup
Jette Gemzøe


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»