Varemærkeret - Burberry paraply

Resumé

En af Hemograms paraply krænkede Burberry-mærket, mens to paraplyer ikke krænkede Burberry-mærket. Burberry kunne ikke ved et ensidigt forbehold forfølge eventuelle krav vedrørende Hemograms markedsføring af trolleys i 2002 i anledning af den af Hemogram foretagne krænkelse vedrørende salg af paraplyer i 2005.

Dom i sagen V-131-05


Burberry Ltd.
(Advokat Jeppe Brogaard Clausen)

mod

Hemogram A/S
(Advokat Jesper Baungaard)

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om Hemogram A/S har krænket Burberry Ltd.'s varemærker ved at importere, sælge og markedsføre en trolley og tre slags paraplyer.

Burberry har nedlagt følgende påstande:

1. 385 paraplyer overleveres til Burberry Ltd. med henblik på destruktion.

2. Hemogram A/S forbydes at producere, importere, sælge, markedsføre, distribuere og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter, som bærer et eller flere af de af Burberry Ltd. registrerede varemærker, jf. bilag 1, uden at hidrøre fra Burberry Ltd., og/eller bærer varemærker som er forvekslelige med de af Burberry Ltd. registrerede varemærker eller i øvrigt anvende de af Burberry Ltd. registrerede varemærker.

3. Hemogram A/S tilpligtes at betale til Burberry Ltd. 500.000 kr. i erstatning og vederlag med procesrente fra sagens anlæg den 12. september 2005.

4. Hemogram A/S tilpligtes at betale til Burberry Ltd. 20.000 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med destruktion af de beslaglagte produktefterligninger med procesrente fra sagens anlæg den 12. september 2005.

Hemogram har taget bekræftende til genmæle overfor Burberrys påstand 2 og påstået frifindelse overfor Burberrys påstande 1, 3 og 4.

Sagens omstændigheder
Burberry har registreret en række mærker for blandt andet trolleys og paraplyer. Af mærkerne er bl.a. forelagt følgende europæiske registreringer:
1. CTM 003950037, et figurmærke uden beskrivelse, men med gengivelse af Burberry-mønstret uden farver med tre lodrette og tre vandrette striber og med en enkelt tyndere stribe ligeledes vandret og lodret og i lige afstand fra de tre bredere striber. Burberry-mærket ser således ud:

2. CTM 003940442, et figurmærke med samme mønster gengivet med farver beskrevet som "red, camel, black, white".
3. CTM 002701498, et figurmærke med samme mønster og farveangivelse.

Paraplyer
Burberrys paraply ser således ud:

Hemogram, der er leverandør af brugskunst, haveartikler og små møbler til danske forretninger, har solgt følgende paraplyer, her benævnt nr. 1, 2 og 3.

Paraply nr. 1
Paraply nr. 2
Paraply nr. 3

Nedenfor er paraplyerne afbilledet med Burberrys paraply længst til venstre. Ved siden af ligger paraply nr. 1, 3 og 2.

Hemograms salg af paraplyer ­ hvornår og hvor mange? Burberry blev medio april 2005 bekendt med at Din Aktive Isenkræmmer i Bruuns Galleri i Århus markedsførte og solgte paraply nr. 1 for 79,95 kr. På Burberrys henvendelse oplyste forretningen ved mail af 15. juni 2005 at man havde købt paraplyerne som en del af et assorteret sortiment fra Hemogram, jf. to fakturaer fra Hemogram til Din Aktive Isenkræmmer af 11. november 2004 vedrørende leverance på 24 stk. "golfparaply ass farver" til en enhedspris på 29,95 kr. og vedrørende 12 af de samme paraplyer til en enhedspris på 33,95 kr. Paraplyerne er angivet med varenummer 1471.

Burberry gjorde indsigelser mod Hemograms markedsføring af paraply nr. 1 den 17. juni 2005. Efter korrespondance mellem parterne meddelte Hemograms daværende direktør Hans Tjørnelund ved brev af 26. juli 2005 at Hemogram havde importeret ca. 80 stk. af paraply nr. 1, og at Hemogram var villig til at frasortere disse paraplyer og destruere dem. Han anførte at paraply nr. 1 var en del af varenummer 1471 som var en blanding af forskellige paraplyer. Da Burberry ikke modtog en bekræftelse af at Hemogram var ophørt med salget, og da Hemogram ikke besvarede Burberrys spørgsmål om bl.a. antallet af solgte paraplyer, udtog Burberry stævning i sagen.

Hemogram har under sagens forberedelse oplyst at have indkøbt i alt 1.608 paraplyer under varenummer 1471 og har henvist til faktura af 1. oktober 2004 fra den kinesiske leverandør Streamline International Corp. vedrørende køb af 1.608 stk. "umbrella 2/S color" til en enhedspris på USD 1,75. I Streamline International Corporations ordrebekræftelse vedrørende varenummer 1471 ses et billede med paraply nr. 1 i opslået stand. Ved siden af paraply nr. 1 ses to andre paraplyer der på grund af den ringe billedkvalitet ikke kan bestemmes nærmere.

Hemogram har under hovedforhandlingen forevist de fire forskellige paraplyer som Hemogram har købt under varenummer 1471, henholdsvis paraply nr. 1, 2 og 3 og en paraply i fire forskellige farver helt uden lighed med Burberrys paraplyer.
Burberry har under hovedforhandlingen gjort gældende at paraply nr. 2 og 3 også krænker Burberry-mærket.
Af en intern mail fra Hemogram fremgår bl.a. "Optælling: 340 stk. paraplyer+ 45 stk. på loftet..."

Hemograms tidligere salg af trolleys Ved brev af 13. februar 2002 rettede Burberrys advokat henvendelse til Hemogram for at gøre indsigelser imod at Hemogram solgte trolleys til en kæde af isenkræmmere som efter Burberrys mening krænkede Burberrys varemærke.

Burberry har fremlagt følgende billede af Hemograms trolley:

Ved brev af 27. februar 2002 til Burberrys advokat oplyste Hemograms advokat at Hemogram havde solgt ca. 500 eksemplarer af trolleyen for 96 kr., og at Hemogram ikke havde flere på lager, men at der var en sending på 250 stk. på vej.

Hemograms advokat foreslog at sagen blev ordnet derved at parterne aftalte:

"-
at Hemogram A/S straks standser ethvert salg af den pågældende skotskternede taske  
at Hemogram A/S destruerer de 250 skotskternede tasker, der er på vej, så snart disse ankommer til Hemogram's lager
at ingen af parterne i øvrigt har noget krav mod den anden i anledning af den af Hemogram A/S markedsførte skotskternede taske."

Ved brev af 8. maj 2002 fra Burberrys advokat til Hemograms advokat tilbød Burberry at forlige sagen såfremt Hemogram yderligere erklærede ikke at ville markedsføre produkter med Burberry-ternet fremover, oplyse hvor mange tasker og trolleys Hemogram havde solgt, sende kopi af fakturaer fra Hemograms leverandører, destruere Hemograms beholdning af de omhandlede trolleys og betale 8.000 kr. Burberrys advokat rykkede Hemograms advokat for svar ved brev af 27. maj og 12. august 2002. Ved brev af 13. august til Hemograms advokat oplyste Burberrys advokat at han var blevet kontaktet af Hemograms direktør Hans Tjørnelund telefonisk som ønskede en afklaring af sagen; advokaten anmodede Hemogram om at opfylde forligsbetingelserne i brevet af 8. maj 2002. Ved brev af 6. september rykkede Burberrys advokat for besvarelse og afsluttede sagen ved følgende brev af 30. oktober 2002 til Hemograms advokat:


"Jeg henviser til mine ubesvarede breve af 13. august og 6. september 2002 samt adskillige forgæves forsøg på at komme i telefonisk kontakt med Dem, senest d. 13. oktober 2002. På grundlag heraf synes der at være ringe udsigt til en formel afslutning af sagen uden at dette indebærer betydelige yderligere omkostninger for min klient. Da min klient og jeg endvidere ved den forudgående kontakt med Dem og Deres klient har fået den forståelse, at Deres klient ikke fremover vil markedsføre og sælge den nævnte trolley eller andre produkter, der krænker min klients rettigheder til Burberry Ternet, har min klient besluttet at anse sagen for afsluttet uden et formelt forligsdokument. Jeg skal i den forbindelse navnlig henvise til, at Deres klient ved direktør Hans Tjørnelund telefonisk d. 12. august 2002 over for mig har oplyst, at man ikke længere lagerfører eller sælger de af sagen omhandlede produkter og samtidig udtrykt interesse for en forligsmæssig løsning af sagen. Dette ligger på
linje med Deres brev af 27. februar 2002, hvori det er anført, at Deres klient allerede på dette tidspunkt havde besluttet, at en allerede afgivet ordre på 250 stk. trolleys ville være sidste ordre.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at min klient og jeg fuldt ud fastholder, at der har været tale om en krænkelse af min klients rettigheder som anført i mit brev af 13. februar 2002, og at min klient fortsat vil holde øje med og påtale ethvert yderligere salg af nærgående efterligninger, som måtte blive foretaget af Deres klient. I den forbindelse tages der forbehold for, i forbindelse med Deres klients eventuelle yderligere - være sig fremtidige eller ikke-oplyste - krænkelser af min klients rettigheder at gøre krav gældende i anledning af den allerede skete og påtalte krænkelse, herunder navnlig krav på erstatning."

Hemogram har oplyst at trolleyerne blev købt under varenummer 5524, og at dette varenummer omfattede trolleys i 3 forskellige stof, henholdsvis det mønster som sagen drejer sig om, og to andre, ensfarvede trolleys. Hemogram har fremlagt to
fakturaer fra Streamline International Corp., henholdsvis af 27. september 2001 og 15. marts 2002. Den første faktura vedrører køb af 1.356 stk. "trolly with bag black coating" med varenummer 5.524. Den anden faktura vedrører køb af 802 stk. "trolly with bag black finish" med varenummer 5524 og køb af 1008 stk. "trolly in chrome finish" med varenummer 5530.

Forklaringer
Hemograms direktør Klaus Knudsen har forklaret at han var medejer af Hemogram og tilknyttet virksomhedens daglige drift i 2002 da Hemogram blev kontaktet af Burberry angående de omstridte trolleys. Hemogram købte de i faktura af 27. september 2001 og 15. marts 2002 angivne trolleys. Han går ud fra at det er stativet der refereres til når der i den sidste faktura står "trolly with bag black finish" og "trolly in chrome finish". Hemogram har handlet med nogle assorterede trolleys, men han ved ikke om Hemogram har solgt den trolley som ses på det af Burberry fremlagte billede, jf. ovenfor. Hemogram har ingen trolleys på lager. Han er ikke bekendt med indholdet af korrespondancen mellem den tidligere direktør Hans Tjørnelund og Burberry i forbindelse med Burberrys indsigelser mod Hemograms markedsføring af indkøbstrolleys i 2002. Han ved at der var en dialog mellem Hemogram og Burberry og havde ikke fornemmelsen af at der skulle være noget udestående mellem parterne efter 2002.

Der er i dag 18 medarbejdere i Hemogram hvoraf to beskæftiger sig med import. I 2000-2002 var der én medarbejder der beskæftigede sig med import. Virksomheden har ikke en formel instruks til sikring af at man ikke krænker andres varemærker. Hemograms folk ser de kinesiske produkter på messer eller på billeder. Andre gange modtager de alene en beskrivelse af varerne. Han var ikke tilknyttet virksomheden i perioden fra marts 2005 til den 23. december 2005. Han købte hele virksomheden den 23. december 2005, og derefter deltog han igen den daglige drift. Han var personlig ikke bekendt med at
Hemogram havde købt de omstridte paraplyer.

Paraplyerne blev købt igennem Streamline International Corp. som de havde samarbejdet med i mange år. Samarbejdet er nu ophørt. Han ved ikke hvad "2/s color" i fakturaen af 1. oktober 2004 står for. Varenummeret dækkede over fire forskellige typer paraplyer som de modtog i lige store mængder. Hemogram sælger kollektioner til forretningerne, dvs. at hvis en forretning købte i alt 12 paraplyer, fik den tre af hver slags.

Efter at Hemogram modtog henvendelse fra Burberry vedrørende paraply nr. 1, frasorterede de denne paraply fra de kollektioner som de ikke allerede havde solgt. Hemogram har 385 paraplyer nr. 1 på lager. Paraply nr. 2 og 3 er udsolgt. Favør, Dansk Supermarked, Din Aktiv Isenkræmmer, Fakta, Bilka og Føtex er blandt Hemograms kunder.

Christina Fjord har forklaret at hun er butikschef i Burberry-butikken i Illum, København som er den eneste Burberry-butik i Danmark. Herudover har Burberry 10 forhandlere i Danmark der også sælger andre varemærker. Burberry er særlig kendt for ternen "the Burberry check". "The Burberry check" blev først benyttet som fór i Burberrys jakker i 1924. Burberry producerer modetøj til mænd, kvinder og børn. Derudover producerer Burberry tilbehør i form af bl.a. paraplyer, punge, sko og tasker. Burberry henvender sig til luksusvaresegmentet og konkurrerer bl.a. med Gucci og Prada. Burberry er blandt de 100 stærkeste brands i verden og havde en verdensomsætning på 8 milliarder DKK sidste år. Burberry var også et stærkt mærke 10 år tilbage, og Burberry er stadig i vækst. Lige nu er det Burberrys slips og tørklæder der rykker, men Burberry har også et stort salg af paraplyer og tasker. Burberry har et bredt kundesegment med kunder helt fra konfirmationsalderen og op til 70 år og fra alle samfundsklasser.

Paraplyen er en af Burberrys "ikoner". Den er udført i meget høj kvalitet. Udsalgsprisen er 1.650 kr. for den store paraply, mens den lille paraply der kan klappes sammen, koster 1.000 kr. Illum-butikken sælger ca. 100 paraplyer om året. Hun kender ikke salget i andre butikker. Udsalgsprisen på trolleyen er 5.900 kr. Der er farvevariationer inden for ternen. Burberry kører generelt med to farver, henholdsvis nova og den klassiske farve som er på Burberrys paraply i denne sag. Burberry har også produkter i olivengrøn som minder om den farve der er på paraply nr. 3. Hun kan godt se at Hemograms paraplyer ikke er Burberry-paraplyer, men der er helt sikkert forbrugere der vil tage paraplyerne for at være Burberryprodukter.

Burberry slår hårdt ned på kopiprodukter som underminerer Burberrys brand. Burberry oplever et stigende problem med kopiprodukter. Forbrugere henvender sig næsten dagligt til Illum-butikken for at spørge om den vare som de har købt andet-
steds, er en ægte Burberry-vare, hvilket ofte ikke er tilfældet. Andre forbrugere har den indstilling at det ikke kan betale sig at købe den ægte vare når de kan få et kopiprodukt til en væsentlig lavere pris.

Parternes argumenter
Burberry har gjort gældende at Burberrys varemærker er velkendte. Hemograms import og salg af trolleys og paraplyer er en klar krænkelse af Burberrys varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4. Hemograms trolleys er nærmest en slavisk efterligning af den klassiske udgave af "Burberry check".

Sagen mod Hemogram for salg af trolleys blev ikke endelig afsluttet. Burberry har ikke ved passivitet fortabt retten til at gøre et økonomisk krav gældende for salget af trolleys, da Burberry udtrykkelig forbeholdt sig retten til at gøre krav gældende.
Hemograms paraplyer er i deres udformning og design ikke væsentlig forskellige fra tilsvarende originale produkter. Paraply nr. 1 er i dens helhed identisk med den klassiske udgave af Burberry-mærket, jf. Sø- og Handelsrettens dom i Føtex-sagen (sag. nr. V 55/02) vedrørende samme paraply. Paraply nr. 2 og nr. 3 er også forvekslelige med Burberrys varemærker. Striberne og krydsningerne er de samme. Paraply nr. 3 har også en smal streg der går på tværs i det store felt. Det må komme Hemogram til skade at man ikke har forevist Burberry samtlige de omhandlede paraplyer inden hovedforhandlingen. Det er en skærpende omstændighed at Hemogram på trods af Burberrys henvendelse vedrørende paraply nr. 1, fortsatte med at sælge paraply nr. 2 og nr. 3, og at Hemogram tidligere har krænket Burberrys varemærke ved salget af trolleys. Det forhold at Hemogram efter Burberrys henvendelse modtog yderligere 250 trolleys er yderligere en skærpende omstændighed. Burberry skal tilkendes vederlag og erstatning for krænkelsen, jf. varemærkelovens § 43. Hemogram har handlet forsætligt eller i hvert fald groft uagtsomt.

Beløbet bør overstige Hemograms fortjeneste der ved salg af 2.160 trolleys og 1.608 paraplyer ville have været 335.919 kr. Burberry kunne have solgt 2.160 trolleys og 1.608 paraplyer for 15.397.200 kr. En vederlagsberegning med en licensafgift på 25% giver 3.849.300 kr. Erstatning for markedsforstyrrelse kan fastsættes til samme beløb som licensafgiften. Da Hemogram i hvert fald har importeret 1.200 paraplyer der krænker Burberry-mærket, og i hvert fald har solgt 800 paraplyer, er Burberrys påstand om betaling af 500.000 kr. rimelig. Erstatningsansvarslovens § 24 finder ikke anvendelse.

Paraplyerne skal udleveres til Burberry til destruktion, og Hemogram skal betale omkostningerne herved, jf. varemærkelovens § 44, stk. 1.

Hemogram har gjort gældende at Burberry har fortabt en eventuel ret til at gøre gældende at der foreligger krænkelse ved Hemograms salg af trolleys. Det er i øvrigt ikke godtgjort at trolleyen krænkede Burberrys varemærker. Burberrys passivitet har medført at bevislighederne er blevet besværliggjort. Retten har ikke haft lejlighed til at se den af Hemogram solgte trolley.

Hemograms paraplyer krænker ikke Burberrys varemærker. Hemograms paraplyer er billige og konkurrerer ikke med Burberrys. Ternene benyttet i Hemograms paraplyer adskiller sig ved at striberne på Hemograms paraplyer er brudte i forhold til Burberrys hele og gennemfarvede striber, og farverne på Hemograms paraplyer adskiller sig væsentligt fra farverne på Burberrys paraply.

Burberry er ikke beskyttet mod andres brug af mønstre der er sædvanlig forekommende i skotskternede stoffer.

Burberry har ikke noget krav efter varemærkelovens § 43. Hemogram har ikke handlet forsætligt eller uagtsomt. De 250 trolleys var bestilt inden henvendelsen fra Burberrys advokat hvorfor der ikke foreligger nogen skærpende omstændighed. Burberry har ikke lidt noget afsætningstab, da parternes produkter henvender sig til ganske forskellige kundesegmenter. Hemograms handlinger har ikke været ødelæggende for Burberrys renommé, status, goodwill eller lignende og har ikke været markedsforstyrrende for Burberry. Der har ikke været aktiv markedsføring af Hemograms varer, og Hemograms varer blev alene solgt over en kort periode. Det er ikke rigtigt at gøre erstatningskravet op ved at multiplicere antallet af de af Hemogram indkøbte varer med udsalgsprisen for Burberrys varer. Burberrys påstand er i øvrigt væsentligt højere end Burberrys påstand i Føtex-sagen på 50.000 kr. og kan heller ikke sættes i forhold til Burberrys forligsforslag vedrørende Hemograms salg af trolleys. Burberrys årlige salg af 100 paraplyer i Illum-butikken kan ikke begrunde det af Burberry påståede beløb. Endvidere skal erstatningen nedsættes eller bortfalde i medfør af erstatningsansvarslovens § 24.

Beløbet til destruktions skal nedsættes da der alene kan blive tale om at destruere 385 paraplyer.

Rettens begrundelse og resultat
1. Retten har ved vurderingen af mærke-lighed taget udgangspunkt i de foreviste registrerede Burberry-varemærker og i de foreviste paraplyer, Burberrys paraply og de af Hemogram indførte paraplyer, henholdsvis paraply nr. 1, 2 og 3. 2. Burberry-mærket og mønstrene der findes på de af Hemogram indførte og markedsførte produkter, anvendes for varer af samme art.
3. Burberrys varemærker således som de fremtræder på den foreviste paraply og på to af de europæiske varemærke-registreringer, er karakteriserede af tre parallelle, vandrette og lodrette, sorte kipervævede (vævning med skråt stribet
islæt) linjer med lyse beigefarvede ("camel") mellemrum mellem linjerne på en mørkere beigefarvet bund og af parallelle, røde linjer der er smallere end de sorte og i lige stor afstand fra de sorte linjer. Hvor Hemogram har markedsført paraplyer med farver der ligger tæt på Burberrys sædvanligt anvendte farver, spiller det for den samlede bedømmelse af forvekslelighed ikke den afgørende rolle at Hemograms paraplyer har fire lodrette og vandrette striber i stedet for tre. Hvor der som tilfældet er med paraply nr. 3 og 4, er valgt farver der afviger væsentligt fra de sædvanlige Burberry-farver, kommer dette i forbindelse med antallet af striber til at veje tungt ved bedømmelsen af forveksleligheden. Ved denne bedømmelse må det nemlig få betydning at Burberry ikke bør kunne få eneret på mønstre der efter rettens erfaringer er sædvanligt forekommende i stoffer, herunder især skotskternede stoffer, og som er almindeligt anvendte ved vævning.

4. Paraply nr. 1 har et kipervævslignende mønster trykt på stoffet og adskiller sig fra Burberrys varemærke ved at de kipervævs-lignende linjer er grovere i tegningen, hvortil kommer at der er fire sorte linjer hvor Burberry-mærket har tre linjer. En samlet visuel vurdering må føre til at der uanset de påpegede forskelle er så stor lighed mellem mønstret på paraply nr. 1 og Burberry-mærket at der for en almindeligt opmærksom forbruger er risiko for forveksling af mønstret på paraply nr. 1 og Burberry-mærket.

Burberrys påstand 1 tages derfor til følge for så vidt angår paraply nr. 1. Endvidere tages påstand 4 til følge med 5.000 kr. der dog ikke forrentes da udgiften til destruktion endnu ikke er afholdt. 5. Også påstand 2 tages til følge. Der er ikke gjort indsigelse mod påstanden, og retten finder ikke at påstanden i den givne sammenhæng er uden indhold. 6. Retten finder ikke at der er samme grad af lighed mellem paraply nr. 2 og Burberry-mærket som mellem nr. 1 og Burberry-mærket: Det kiper-vævslignende mønster på nr. 2 er grovere end på nr. 1 og dermed væsentligt grovere end på Burberry-mærket. Endvidere er der fire sorte linjer hvor Burberry-mærket har tre sorte linjer, og hvor de vandrette og lodrette linjer mødes på nr. 2, er anvendt en blå farve. Hertil kommer at bundfarven, der på Burberry-mærket er beigefarvet, på nr. 2 nærmere er orange. For denne paraplys vedkommende foreligger der derfor ikke en krænkelse af Burberrys varemærkeret.

7. Det samme gælder paraply nr. 3 der yderligere adskiller sig fra Burberry-mærket ved anvendelse af gennemgående blå linjer og ved at de lodrette linjer er smallere og tættere liggende end de vandrette, samt ved at bundfarven er grøn eller olivenfarvet.

8. Med hensyn til de af Hemogram markedsførte trolleys går retten ud fra at markedsføringen af de sidste trolleys skete i 2002, og at sagen sluttede med at Burberrys advokat i brev af 30. oktober 2002 accepterede markedsføring af de sidste af Hemogram beordrede 250 trolleys og tog forbehold om forfølgelse af andre eventuelle krænkelser. Dette forbehold blev ikke accepteret af Hemogram. Retten finder ikke at Burberry på grundlag af det ensidige forbehold kan forfølge eventuelle krav vedrørende markedsføringen af trolleys i 2002 i anledning af den af Hemogram foretagne krænkelse i 2005. Retten tager således ikke stilling til om det begrænsede bevismateriale vedrørende udseendet af trolleyerne ville kunne føre til en antagelse af at mønstret på disse var forveksleligt med Burberry-mærket. 9. Det lægges til grund at Hemogram har indført godt 400 paraplyer af type nr. 1 med et udseende der krænkede Burberry-mærket, og at en mindre del af disse blev bragt på markedet, således at der resterer 385 paraplyer i Hemograms besiddelse. Det er ikke sandsynliggjort at markedsføring af paraplyer af type nr. 1 har ført til en fortrængning af Burberrys produkter, hvorimod det må antages at markedsføringen har bidraget til en mindre forstyrrelse af Burberrys position i markedet. En samlet vurdering under hensyn til principperne i artikel 13 i direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, retshåndhævelsesdirektivet, fører retten til at fastsætte vederlag og erstatning til 80.000 kr. der forrentes fra sagens anlæg den 12. september 2005.

10. I sagsomkostninger skal Hemogram til Burberry betale 27.340 kr. hvoraf 2.340 kr. er til dækning af retsafgift. Der er ved fastsættelsen af sagsomkostningerne taget hensyn til sagens udfald, men også til at det forhold at Burberry kun har fået medhold i mindre omfang, for en del skyldes at Hemogram uden rimelig grund og trods opfordringer til at give oplysninger først ved hovedforhandlingen har redegjort for de af sagen omfattede produkter, herunder at en fjerdedel af produkterne i den samlede forsendelse på 1.608 paraplyer var helt uden lighed med Burberry-mærket.

Thi kendes for ret:

1. 385 paraplyer af type nr. 1 skal overleveres til Burberry Ltd. med henblik på destruktion.

2. Det forbydes Hemogram A/S at producere, importere, sælge, markedsføre, distribuere og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter som bærer et eller flere af de af Burberry Ltd. registrerede varemærker som vist i sagens bilag 1 uden at hidrøre fra Burberry Ltd. og/eller bærer varemærker som er forvekslelige med de af Burberry Ltd. registrerede varemærker eller i øvrigt anvende de af Burberry Ltd. registrerede varemærker.

3. Inden 14 dage skal Hemogram A/S til Burberry Ltd. betale 80.000 kr. med procesrente fra den 12. september 2005.

4. Hemogram A/S skal inden 14 dage til Burberry Ltd. betale 5.000 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med destruktion af paraplyerne af type 1.

5. I sagsomkostninger skal Hemogram A/S til Burberry Ltd. betale 27.340 kr. Beløbet skal forrentes efter rentelovens § 8 a.

Lisbeth Friis Jens Feilberg Jette Gemzøe

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»