Varemærke - Import fra Kina

Resumé

Denne sag vedrører spørgsmålet om, Claus Blom var rette varemodtager af en forsendelse af 10 Canada Goose jakker afsendt fra Kina, og i givet fald størrelsen afvederlag/erstatning til varemærkeindehaveren Metro Sportswear Ltd.

Dom i sag V17705


Metro Sportswear Ltd.
(Advokat Hanne Weywardt)

mod

Claus Blom
(Advokat Flemming Wahrén)


Indledning og påstande

Denne sag vedrører spørgsmålet om, Claus Blom var rette varemodtager af en forsendelse af 10 Canada Goose jakker afsendt fra Kina, og i givet fald størrelsen af vederlag/erstatning til varemærkeindehaveren Metro Sportswear Ltd. Metro Sportswear Ltd har nedlagt følgende påstande:

1. Den af ToldSkat København den 13. december 2004 trufne beslutning om suspension af frigivelse af produkter i sag nr. 02/0426701234 stadfæstes som lovlig gjort og forfulgt.
2. Claus Blom forbydes at producere, importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter, som bærer et eller flere af de af Metro Sportswear Ltd registrerede varemærker, jf. bilag 1, uden at hidrøre fra Metro Sportswear Ltd., og/eller bærer varemærker, som er forvekslelige med de af Metro Sportswear Ltd registrerede varemærker og i
øvrigt anvende de af Metro Sportswear Ltd. registrerede varemærker.
3. Claus Blom tilpligtes at betale Metro Sportswear Ltd. 50.000 kr. i erstatning med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 9. december 2005. 
4. Claus Blom tilpligtes at anerkende, at denne er rette varemodtager af den i sagen omhandlede forsendelse. 
5. Claus Blom tilpligtes at anerkende og udrede Metro Sportswear Ltd.'s omkostninger til analyse, opbevaring, transport og destruktion af de i sagen omhandlede produkter skønsmæssigt fastsat til 20.000 kr.

Claus Blom har taget bekræftende til genmæle overfor påstand 1 og 2 og har påstået frifindelse overfor påstand 3 ­ 5.

Sagens faktum

Parterne

Metro Sportswear Ltd. producerer beklædning af mærket Canada Goose. Tøjet er fremstillet i Canada gennem de sidste 45 år. Jakker og udendørstøj af mærket produceres til ekstreme vejrforhold. Tøjet sælges også i områder, der ikke er karakteriseret ved ekstreme vejrforhold. I Danmark repræsenteres Metro Sportswear af selskabet NagPeople, og tøjet forhandles alene fra 7 etablerede butikker.

Metro Sportswear er indehaver af en række varemærker, der er registreret bl.a. i Danmark og EU i klasserne 20, 22 og 25, herunder et figurmærke, hvori indgår to gæs og teksten Canada Goose, samt et figurmærke, hvori indgår et arktisk område og teksten Arctic Program.

Claus Blom er en privat person, der bor Mølleengen 65, Jyllinge, og som ikke har været beskæftiget i tekstilbranchen eller har drevet import eller handelsvirksomhed.

De beslaglagte varer og det videre forløb Den 8. december 2004 ankom en forsendelse på 16 kg fra Kina til Claus Blom,
Mølleengvej 65, Jyllinge. Forsendelsen blev frataget til toldkontrol. Den 13. december meddelte ToldSkat til Metro Sportswears advokat, at varerne i forsendelsen måtte formodes at være falske, hvorefter Metro Sportswears advokat anmodede om suspension af frigivelse, hvilket accepteredes den 17. december.

Den 22. december fremsendte Metro Sportswears advokat til Claus Blom en erklæring til underskrift, hvorefter han skulle afstå fra i fremtiden at krænke Metro Sportswears rettigheder samt betale 50.000 kr. Den 24. december svarede Claus Blom, at han intet havde med sagen at gøre, og at han ikke havde anelse om, hvorfor hans navn var anvendt som modtager, samt at han hverken var forhandler eller importør af nogen form for tekstiler og aldrig havde været det.

Efter en telefonsamtale med advokatkontoret sendte Claus Blom den 30. december en erklæring om, at han aldrig havde været i Kina, og at han ikke kendte nogen, der havde været i Kina i det forløbne år. Ligeledes afviste han straks ved henvendelsen fra Postvæsnet være modtager.

Claus Blom har fremlagt en kopi af sit pas, der er udstedt i 1998, og som ikke indeholder stempler om ind og udrejse af Kina. Han har ligeledes fremlagt kopi af kontoudskrift af sin bankkonto for perioden 4. august 2004 til 28. februar 2005. Udskriften viser, at der ikke er uidentificerbare betalinger. De eneste overførsler er til en budgetkonto.

Forklaringer

Christian Bach har forklaret, at han er direktør i NagPeople, der er agent for og importør af en række mærker, herunder Canada Goose. Han har været med til at opbygge Canada Goosemærket i Skandinavien. Canda Goose sælges til modebutikker og outdoor/sportsforretninger.

Jakkerne bliver produceret i Canada på Metro Sportswears egne fabrikker. Jakkerne kan bruges i ekstremt kolde område og anvendes bl.a. af det canadiske politi, arktiske ekspeditioner og som arbejdstøj i almindelighed i kolde områder. Jakkerne er varme og funktionelle og kan klare temperaturer ned til 50° C. Pelskanten på hætten er ekstremt kostbar, da der anvendes skind fra dyr, der aflives humant. Dunfyldet i jakkerne er også meget specielt.

Canada Goose producerer ca. 70.000 jakker årligt og har svært ved at følge med markedet. Jakkerne markedsføres som et kvalitetsprodukt, og salgsprisen i butikkerne er fra 4.000 kr. til 8.000 kr. afhængigt af modellen.

Canada Goose udsættes jævnligt for kopivarer, som kommer fra Kina, og som sælges for 500 1.000 kr. Varemærket bliver degeneret, når der kommer kopiprodukter ind på markedet. Canada Goose ophører med at producere en model, når der kommer mange kopier af den, ligesom modellerne ændredes fra sæson til sæson. Nu er Canada Goose begyndt at sætte chips i jakkerne som et ægthedscertifikat for at bevare brandvalue.

Claus Blom har forklaret, at han i 2004 var ansat som brolægger. Han er uddannet på lager, og han har aldrig haft noget at gøre med tekstilbranchen. I 2005 var han ansat i et firma, hvor han arbejdede på Grønland. Nu har han et eget brolæggerfirma med ham som eneste ansatte. Han har boet på Mølleengen 65 fra september 2004. Han kendte ikke mærket Canada Goose før denne sag. Han har ikke bestilt eller betalt for jakkerne og har ingen idé om, hvem der kan have sendt dem.

Da han fik meddelelse fra postvæsnet om forsendelsen, ringede han straks til ToldSkat, da han syntes, at det var lidt mærkeligt. Han fik at vide, at han ville høre nærmere. Han ville ikke underskrive på erklæringen om at betale 50.000 kr. og ringede til Metro Sportswears advokat, hvorefter der blev udvekslet nogle mails. Den 30. december talte han med advokatkontoret på ny, og han modtog derefter en mail, hvori der stod, at sagen var afsluttet. Den mailadresse, som han har brugt, tilhører hans svigerfar.

Jørly Popp BakHansen har forklaret, at han er specialkonsulent i Skat. Han har siden 1994 kun beskæftiget sig med kontrol af varemærkeforfalskede varer. Han kender ikke den konkrete sag, men blev bedt om faglig bistand fra 2 kolleger.

I årets sidste kvartal kommer der mange varemærkeforfalskede varer fra Kina, der er den største producent af kopivarer. Mange lader sig friste af at købe julegaver på nettet. Der er mange tilbageholdelser af Canada Goose jakker. På forsendelsen i denne sag var det ikke muligt at identificere afsenderen, da adressen stod på kinesisk, men der stod også et telefonnummer. Pakker, der er mistænkelige, bliver tilbageholdt, hvorefter man underretter rettighedshaver og varemodtager. Af denne sags akter kan han se, at varemodtager har ringet, men ville ikke vedkende sig pakken. Dette er en sædvanlig reaktion, hvis der skal betales, eller hvis det er en ulovlig forsendelse. Det er herefter et spørgsmål mellem rettighedshaver og varemodtager.

Parternes argumenter


Metro Sportswears advokat har anført, at forsendelsen var stilet til Claus Blom, der trods den ukorrekte adresse fik meddelelsen fra postvæsnet. Det er usandsynligt, at Claus Blom ikke er rette modtager. Adressen på pakken og den korrekte adresse er
stort set identiske, og der er ingen andre Claus Blom i Danmark. Bogstaverne ø og y, som indgår i adressen, findes ikke i "det kinesiske alfabet". Det er usandsynligt, at nogle skulle sende en pakke "ud i den blå luft", og der er ingen anden forklaring
på, hvorfor den skulle være sendt til Claus Blom, end at han er rette modtager. Claus Blom har ikke medvirket til at føre bevis for, at han ikke har bestilt jakkerne, og han har ikke fremlagt udskrift fra sin budgetkonto. Der er en formodning for, at Claus Blom har medvirket til bestilling af jakkerne, og denne formodning er ikke afkræftet.

Den gennemsnitlige pris på en jakke er lavt sat 5.000 kr., hvorfor den samlede udsalgspris er 50.000 kr. Af dette beløb skal der beregnes et vederlag på 25 %, svarende til en evt. licensafgift. Hertil kommer det interne tab i form af omkostninger til opbevaring, destruktion og transport af jakkerne. Metro Sportswear har også krav på erstatning for afsætningstab og markedsforstyrrelse, idet køb af kopivarer har en skadelig effekt ved, at det opretholder den uretmæssige produktion til skade for rettighedshaver.

Claus Bloms advokat har anført, at Claus Blom aldrig har krænket Metro Sportswear rettigheder og har heller ikke til hensigt at gøre det. Metro Sportswear må påvise en aktivitet, der kan henføres til Claus Blom, og det er ikke tilstrækkeligt med en pakke med hans navn. Enhver rimelig tvivl i en sag af denne karakter må komme Claus Blom til gode.

Det bevis, der foreligger, er udelukkende en pakke med en ukorrekt adresse, og afsenderen er ikke oplyst. Claus Blom har ikke kunnet gøre andet end det, han har gjort. De fremsatte provokationer er loyalt opfyldt, og efter fremlæggelsen af kontoudtoget er der ikke fremsat provokationer om udskrift for budgetkontoen. Hele forløbet viser, at Claus Blom ikke er rette modtager af jakkerne.

Kravet på erstatning/vederlag er ikke opgjort i overensstemmelse med retspraksis. Metro Sportswear har i givet fald højst krav på et vederlag svarende til 25 % af udsalgsprisen eller 12.500 kr., idet der ikke er lidt noget afsætningstab eller sket markedsforstyrrelse. Kravet til dækning af omkostninger er ikke dokumenteret og er i øvrigt for højt. Claus Blom har ikke modsat sig, at jakkerne blev destrueret, og hvis der var behov for én jakke, så kunne den være opbevaret uden omkostninger.

Rettens begrundelse og resultat

Claus Blom har taget bekræftende til genmæle overfor påstand 1 og 2.
Forsendelsen er adresseret til Claus Blom på en ukorrekt adresse. Ud over dette foreligger der ikke oplysninger om, hvem der er afsender, selvom det ifølge forklaringer fremgik af det materiale, som ToldSkat var i besiddelse. Der er ikke fremlagt fragtbrev eller andre forsendelsesdokumenter. Selvom adressaten for en forsendelse i det alt overvejende tilfælde er rette modtager, må der, når adressaten nægter kendskab til forsendelsen, stilles yderligere krav til beviset for, at der er en forbindelse mellem den anførte adressat og forsendelsen. Retten finder derfor, at der ikke er ført bevis for, at Claus Blom var rette modtager af jakkerne.

Claus Blom frifindes derfor for påstand 3, 4 og 5.

Efter sagens udfald og under hensyntagen til resultatet af formalitetsproceduren skal Metro Sportswear i delvise sagsomkostninger betale 15. 000 kr. til Claus Blom.

Thi kendes for ret

Den af ToldSkat København den 13. december 2004 trufne beslutning om suspension af frigivelse af produkter i sag nr. 02/0426701234 stadfæstes som lovlig gjort og forfulgt.
'
Claus Blom forbydes at producere, importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over produkter, som bærer et eller flere af de af Metro Sportswear Ltd registrerede varemærker, jf. bilag 1, uden at hidrøre fra Metro
Sportswear Ltd., og/eller bærer varemærker, som er forvekslelige med de af Metro Sportswear Ltd registrerede varemærker og i øvrigt anvende de af Metro Sportswear Ltd. registrerede varemærker.

Claus Blom frifindes for påstand 3, 4 og 5.

Metro Sportswear Ltd. Betaler inden 14 dage i delvise sagsomkostninger 15.000 kr. til Claus Blom.

Hans Jørgen Nielsen Mette Christensen Peter Bernhoft

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»