Selskabsnavn - god domænenavnsskik

Resumé

RKI Kredit Information A/S kan forhindre RKI-Sletning i at benytte dette navn som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn

Dom i sagen V9506


RKI Kredit Information A/S
(Experian A/S)
(Advokat Thomas Munk Rasmussen)

mod

RKISletning v/Palle Kristensen
( selv)


Indledning og påstande
Sagen vedrører spørgsmålet, om RKI Kredit Information A/S kan forhindre Palle Kristensen at benytte RKIsletning som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn.

RKI Kredit Information A/S har nedlagt følgende påstande:

1. RKISletning v/Palle Kristensen forbydes at benytte navnet RKISletning som firmanavn, varemærke og forretningskendetegn.
2. RKISletning v/Palle Kristensen tilpligtes at overdrage internetadressen www.rkisletning.dk til RKI Kredit Information A/S.
3. RKISletning v/Palle Kristensen skal betale 50.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 21.august 2006.

RKISletning v/Palle Kristensen har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

RKI Kredit Information A/S
RKI Kredit Information A/S er et kreditoplysningsbureau, der driver virksomhed med registrering og formidling af oplysninger om privatpersoners og erhvervsvirksomheders kreditværdighed samt udbyder støttesystemer til inddrivelse af ubetalt gæld. I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse i 2003 skiftede RKI Kredit Information A/S navn til Experian A/S, men beholdt RKI Kredit Information A/S som binavn. Ribers var RKI Kredit Informations A/S' oprindelige selskabsnavn fra 1970'erne. RKI Kredit Information A/S har benyttet varemærket RKI siden 1984, og dette har siden været selskabets navn i daglig tale. RKI Kredit Information A/S fik den 25. juli 2001 ordmærket RKI registreret i klasse 9 , 16 og 35: ( for nærmere angivne grupper, herunder kreditværdighed og kreditoplysninger og skyldnerregistre) og klasse 36: Finansiel virksomhed, finansielle analyser, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, rykning for betaling af forfalden gæld, inkassoformidling, inkassovirksomhed, information vedrørende debitorer, betaling og manglende betaling af tilgodehavender, regnskaber, kreditgivning og kreditværdighed, kreditvurdering. RKI Kredit Information A/S har yderligere registreret en række andre ordmærker, der alle indeholder betegnelsen RKI, herunder RKI Inkassoservice, RKI Specialrykker, RKI PC Kredit, RKI Den Elektroniske KreditVagt, RKI Rykkerservice og flere figurmærker, hvor ordene RKI udgør en bestanddel.

Den 2. maj 1996 tog RKI Kredit Information A/S sin hjemmeside www.rki.dk i brug. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen i 2003 til Experian A/S etableredes automatisk videreførelse fra hjemmesiden www.rki.dk til www.experian.dk, hvoraf der fremgår oplysninger om RKI Kredit Information A/S.

RKISletning v/Palle Kristensen
Palle Kristensen begyndte i sommeren 2005 at drive virksomhed under navnet RKISletning. Virksomheden tilbyder finansiel rådgivning og mod betaling at gøre indsigelse mod registrering i RKI Kredit Information A/S' skyldnerregister på registrerede personers vegne. RKISletning havde tidligere en hjemmeside med domænenavnet www.rkisletning. gratissider.dk. Den blev lukket som følge af RKI Kredit Informations A/S' henvendelse til udbyderen af hjemmesiden. RKISletning oprettede ligeledes en hjemmeside under domænenavnet www.rki.gratissider.dk. Denne hjemmeside blev også lukket på opfordring af RKI Kredit Information A/S. På trods heraf aktiverede RKISletning hjemmesiden igen. Den 17. august 2006 blev hjemmesiden igen lukket af udbyderen. RKISletning har derefter oprettet hjemmesiden www.rkisletning.dk. Hjemmesiden anvendes fortsat. Af en udskrift
af hjemmesiden af den 14. august 2006 fremgår blandt andet:

"Formål
vores mål er at tilbyde danmarks største portal for Gratis økonomisk rådgivning, vi besvare alle dine spørsmål, og forklare dig det hvis der er noget som at du ikke helt forstår. Siden henvender sig mest til den gruppe danskere der af forskellige årsager er blevet registreret i Rki kredit information. RkiSletning tjæner få øre på det, vi tilbyder er 100% Gratis rådgivning 8 timer i døgnet!
vi kan hjælpe personer både før og efter at de er blevet register i Rki kredit information. Kan forhindre de fleste i at blive registreret i Rki inden at de bliver det, Det er en meget stor fordel for kunden og os.
...

Priser
500 kroner pr sletning/blokering momsfri til den 20/8 06 250 kroner telefonisk råd/hjælp er 100% gratis
....
betaling kan ske via check kontant anbefaletbrev eller bankoverførsel
..."

Virksomhedsnavnet RKISletning fremgår flere steder af hjemmesiden. RKISletning foretager markedsføring forskellige steder på Internettet. Virksomheden annoncerer bl.a. på www.dba.dk. og andre hjemmesider mod betaling og ligeledes på et ikke ubetydeligt antal gratissider. Virksomhedens overskud for 2007 kan indtil den 4. december opgøres til 11.207 kr.

Forklaringer
Jan Høj Sørensen har forklaret, at han er Head of Compliance and Legal i Experian A/S i Norden og de baltiske lande. I 2006 blev Experian A/S bekendt med RKISletnings virksomhed på baggrund af flere henvendelser til deres forbrugerservice, der
årligt har omkring 90.000 henvendelser. RKI Kredit Information A/S kendes i dag stadig under det tidligere navn Ribers. Det er RKI Kredit Information A/S' kunder, herunder særligt inkassovirksomheder og advokater, der indberetter, hvorefter RKI Kredit
Information A/S registrerer og behandler oplysningerne, og dernæst stilles oplysningerne til kundernes rådighed. RKI Kredit Information A/S beskæftiger sig også med gensidig udveksling af oplysninger til vurdering af kreditværdighed og soliditetsvurderinger.

For at kunne drive et kreditoplysningsbureau kræves det en tilladelse fra Datatilsynet. Når en tilladelse foreligger fra Datatilsynet, er der knyttet en del betingelser til driften. Persondataloven opstiller reglerne for registrering i skyldnerregistreret. En person kan altid få aktindsigt og også gøre indsigelse mod en registrering, hvorefter RKI Kredit Information A/S skal behandle sagen. Såfremt RKI Kredit Information A/S nægter at slette en registrering, kan dette indbringes for Datatilsynet. I forbindelse med registrering af en person fremsender RKI Kredit Information A/S en udførlig vejledning, hvoraf det klart fremgår, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer. Hvis en registreret skyldner vender tilbage til RKI Kredit Information A/S, og der ikke foreligger et eksekutionsfundament, og fordringen bestrides, skal RKI Kredit Information A/S slette den pågældende.

RKI Kredit Information A/S har intet imod, at RKISletning rådgiver om sletning. RKI Kredit Information A/S er derimod interesseret i domænenavnet, fordi Experian A/S har brugt mange økonomiske ressourcer på indarbejdelse af varemærket RKI og virksomheden bag. Experian A/S retter straks henvendelse til andre, der anvender "RKI", for at opnå en mindelig løsning. Palle Kristensen har tilbudt at overdrage domænenavnet mod betaling af 300.000 kr.

Palle Kristensen har forklaret, at han fik idéen til RKISletning i sommeren 2005. RKISletning drives som en enkeltmandsvirksomhed. Han begyndte at annoncere og fik en del henvendelser. TV2 nyhederne kontaktede ham engang i efteråret 2005, og TV indslaget var en rigtig god reklame. Der kom gang i forretningen. Han valgte navnet RKIsletning, så folk ud af navnet kunne se, hvilken ydelse han tilbyder. Han kunne også have valgt debitorsletning, Ribers eller andet. Han har ret til at bruge navnet RKISletning efter lovgivningen. Der er mellem 3050 andre firmaer, der bruger RKI. Han føler, at han er udsat for chikane, og at han bliver forfulgt af RKI Kredit Information A/S. Hans hjemmeside hedder i dag www.rkisletning.dk. Det er svært at svare på, hvornår han kræver betaling for sine ydelser, men langt de fleste af hans ydelser tager han ikke betaling for. Ud af 100 henvendelser tager han betaling fra 2 eller 3 personer. Han vurderer det fra sag til sag. I de første 3 måneder
i 2007 tog han slet ikke betaling for sine ydelser, og han lukkede hjemmesiden ned. Han skrev blot til folk, hvad de skulle gøre. Han blev ved med at få henvendelser, hvor folk bad om hans hjælp, og så besluttede han sig for at fortsætte. Men så var
han også nødt til at tage betaling for sine ydelser for at få dækket sine omkostninger.

I 2007 har han haft mange tusinde henvendelser, men i 2006 havde han væsentlig flere henvendelser.

Annoncen af 6. marts 2007 på hjemmesiden www.magneten.dk er en af de sidste, han har indrykket i dette år.

Thomas Houmøller har forklaret, at han er førtidspensionist. Han er personlig ven med Palle Kristensen. Han fungerer som korrekturlæser for RKISletning. Han har kontaktet Experian A/S /RKI Kredit Information A/S 1015 gange telefonisk vedrørende denne sag, og han har aldrig mødt imødekommenhed. Han har mange gange bedt om at blive ringet op, men det skete aldrig. Formålet med hans henvendelser var ønsket om dialog og mæglingsforslag, således at sagen ikke kom så langt som hertil.

Parternes argumenter

RKI Kredit Information A/S har gjort gældende, at RKI Kredit Information A/S har retten til ordmærket RKI, og at Palle Kristen-sens brug af ordet RKISletning for tilsvarende ydelser inden for vareklasse 36 krænker RKI Kredit Information A/S' varemærke-ret. RKI Kredit Information A/S har forud for ordmærkets registrering i 2001 benyttet ordet RKI som en del af sit navn siden 1984, og ordmærket og logoet med RKI må anses som så velkendt og indarbejdet, at det nyder beskyttelse efter varemærke-
lovens § 4, stk. 2. RKISletning anvender betegnelsen RKI på en sådan måde, at snyltningen er åbenbar.

Palle Kristensens virksomhed må betragtes som erhvervsmæssig, da der udbydes tjenester mod betaling af mellem 250500 kr. for bistand til sletning i RKI Kredit Information A/S' skyldner register. Endvidere markedsfører Palle Kristensen sin virksomhed flere steder erhvervsmæssigt, og der betales for annoncerne. RKI Sletnings hjemmeside efterlader ikke tvivl om, at der er tale om erhverv. Palle Kristensen har forklaret, at anvendelsen af RKI som første orddel er begrundet i, at RKI er velkendt, og at det er for at blive genkendt. Dette er goodwillsnyltning og dermed en overtrædelse af markedsføringsloven. Det forhold, at man er først i tid med registrering af et internetdomænenavn, er det ikke ensbetydende med, at man har ret til det, og RKISletning har ikke ret til dette navn. Palle Kristensens onde tro underbygges ligeledes ved, at han krævede penge fra RKI Kredit Information A/S for at overdrage domænenavnet. Hjemmesiden www.rkisletning.dk kan ikke betragtes som en hadeside, da hadesider bunder i ytringsfrihed, og RKISletning driver erhvervsmæssig virksomhed fra hjemmesiden. Det bemærkes, at erhvervsmæssig aktivitet ikke er en betingelse for anvendelsen af internetdomænelovens § 12, stk. 1. Da RKISletning således i strid med god registreringsskik har registreret domænenavnet www.rki sletning.dk, er RKISletning forpligtet til at overdrage internetdomæne-navnet til RKI Kredit Information A/S.

Vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse bør efter et samlet skøn fastsættes samlet til 50.000 kr. Der stilles i den forbind-else ingen krav om dokumentation for tab.

Palle Kristensen har gjort gældende, at RKISletnings virksomhedsområde er fuldt lovligt, hvilket ikke er bestridt. Virksomheden drives på hobbybasis i hans fritid. Hans indtægter herved er begrænsede. Der er ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed, når henses til omfanget og karakteren af virksomheden og slet ikke, når der ikke betales for ydelserne. Hovedparten af virksom-hedens ydelser er 100 % gratis. De ydelser, som RKISletning tilbyder, er ikke af samme art eller konkurrerende med RKI Kredit Information A/S, og RKISletning har ved benyttelsen af RKI ikke snyltet på RKI Kredit Information A/S. Anvendelsen af virksom-hedsnavnet RKISletning har alene det formål at oplyse om virksomhedens art. Anvendelsen af internetdomænenavnet www.rkisletning.dk er ikke på nogen måde egnet til at skabe urigtige forestillinger om relationerne til RKI Kredit Information A/S' virksomhed. Der er ingen forvekslingsrisiko. Og registreringen af internetdomænenavnet er ikke i strid med god internetdo-mæneskik. For så vidt kravet om overdragelsen af internetadressen rkisletning.dk til RKI Kredit Information A/S er det almin-delig anerkendt, at "først til mølleprincippet" gælder ved registrering af internetdomænenavne, medmindre der er tale om
regulært domænepirateri. Dette er ikke tilfældet i denne sag. Såfremt RKI Kredit Information A/S ønsker at komme i besiddelse af domænenavnet, må dette ske på sædvanlig vis ved betaling herfor. Hjemmesiden www.rkisletning.dk kan efter sit indhold bedst sammenlignes med de hadesider, hvor utilfredse forbrugere lovligt anvender en virksomheds varemærke i et domæne-navn. Det er anerkendt, at virksomheder, hvis navn og eller varemærke indgår i internetadressen, ikke kan kræve de pågæld-ende sider lukket eller overdraget, hvilket modparten heller ikke har gjort tiltag til over for andre indehavere af hjemmesider, hvori RKI indgår. Ved søgning på internettet under RKI kommer 2.810.000 hits, men kun en mindre del hidrører fra RKI Kredit Information A/S.

Der er intet grundlag for vederlag, idet det bestrides, at der var tale om en forsætlig krænkelse, og erstatningskravet må afvises i sin helhed, da der ikke er dokumenteret noget tab. Endelig må det tillægges vægt, at RKISletning både i 2006 og 2007 har haft begrænsede indtægter samt, at han forgæves har forsøgt at få en mindelig løsning med RKI Kredit Information A/S.

Rettens begrundelse og resultat
Retten lægger til grund, at RKISletnings virksomhed må anses som erhvervsmæssig når henses til, at der tages betaling i hvert fald for nogle af virksomhedens ydelser sammenholdt med den kraftige markedsføring, som virksomheden har foretaget.
RKI Kredit Information A/S har gennem adskillelige år benyttet betegnelsen RKI som varemærke for virksomheden og fik den 27. juli 2001 varemærket registreret i vareklasse 9, 16, 35 og 36. RKI er selskabets navn i daglig tale, og selskabet er kendt under dette navn. Retten finder, at RKI Kredit Information A/S gennem en intensiv brug må anses for velkendt, at det nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2.

RKI er registreret i klasse 36, der bl.a. omfatter finansiel rådgivning. RKI Sletning beskæftiger sig med finansiel rådgivning og mod betaling at gøre indsigelse overfor RKI Kredit Information A/S mod en registrering i deres skyldnerregister på vegne den registrerede person. Der er således sammenfald af tjenesteydelser i relation til sager angående personer, der klager over at være registreret hos RKI Kredit Information A/S.

Retten finder endvidere, at Palle Kristensens brug af RKI er at egnet til at fremkalde forveksling med det registrerede vare-mærke samt udgør en brug af en andens kendetegn. Palle Kristensens brug af RKI er derfor i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, stk. 2 og stk. 2 og markedsføringslovens § 18, hvorfor RKI Kredit Information A/S påstand 1 tages til følge. På baggrund af det anførte finder retten ligeledes, at RKISletnings registrering af domænenavnet www.rkisletning.dk er i strid med god do-mænenavnsskik, jf. internetdomænenavnslovens § 12, stk. 1, hvorfor påstand 2 tages til følge.

Efter en samlet vurdering af den skete udnyttelse af varemærket og den skadevirkning, som RKISletnings benyttelse af mærket kan antages at have medført, fastsættes der det samlede beløb på vederlag og erstatning til 10.000 kr., der forrentes fra 21. august 2006. Efter sagens udfald skal RKISletning til RKI Kredit Information A/S i sagsomkostninger betale 11.740 kr., hvoraf restafgiften udgør 1.740 kr.

Thi kendes for ret:

1. RKISletning v/Palle Kristensen forbydes at benytte navnet RKISletning som firmanavn, varemærke og forretningskendetegn.

2. RKISletning v/Palle Kristensen tilpligtes at overdrage internetadressen www.rkisletning.dk til RKI Kredit Information A/S.

3. RKISletning v/Palle Kristensen skal inden 14 dage til RKI Kredit Information A/S betale 10.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 21. august 2006.

4. RKISletning v/Palle Kristensen skal inden samme frist til RKI Kredit Information A/S betale 11.740 kr. i sagsomkostninger. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Uffe Thustrup Mette Christensen
Lars Krobæk

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»