Poss Design fik ikke medhold i krav om royalty

Resumé

Poss Design v/Sten Poss fik ikke medhold i sit krav om royalty fremsat over for Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, idet parterne i fællesskab havde udviklet softwareprogrammet MediBOX, og da Poss fik sit vederlag i form af honorar for at udføre nærmere aftalte ændringer og opdateringer i programmet.

Dom i sag  V 37/05


Poss Design v/ Sten Poss
(Advokat Eivind Einersen)

mod

Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning
(Advokat Finn Altschuler)

Indledning og påstande

Under anbringende af at have retten til programmet MediBOX, har Poss Design v/ Sten Poss (i det følgende: Poss) nedlagt påstand om, at Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (i det følgende: Fonden) skal betale ham 672.656,25 kr. i licensafgift (royalty), subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra nærmere angivne tidspunkter. Beløbet svarer til beløb,
som Poss har afkrævet Fonden ved fakturaer af 11. december 2003 og 18. oktober 2004.

Fonden har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Parternes samarbejde

I 1995 bad Fonden med henblik på salg til bl.a. praktiserende læger Bruun+Brandrup I/S om mod betaling af honorar herfor at udvikle et program på CDrom med samling af artikler mv. fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og andre oplysninger, som kan være relevant for praktiserende læger, herunder vedrørende graviditetsforløb og vægttilpasningsforløb. Poss bistod Bruun+Brandrup I/S med grafisk design af programmet, som senere fik navnet MediBOX.

I 1998 var der forhandlinger mellem parterne om Fondens erhvervelse af rettighederne til MediBOX. Som led i forhandlingerne skrev Fondens daværende formand, praktiserende læge Jens Aage Stauning, den 2. august 1998 til Bruun+Brandrup I/S, at Fonden anerkendte de juridiske forhold omkring ophavsret, som sikrede Bruun+Brandrup I/S ophavsretten til softwaren, mens Fonden havde ophavsretten til navnet MediBOX og det lægefaglige indhold. Kontraktforhandlingerne førte imidlertid ikke til nogen aftale mellem parterne, og samarbejdet fortsatte som hidtil.

I 1999 udtrådte Bruun+Brandrup I/S af samarbejdet. Udviklingen af MediBOX fortsattes herefter i et samarbejde mellem Fonden og Poss, der herefter også overtog programmeringsarbejdet. Samarbejdet foregik på den måde, at Fonden foreslog ændringer i
og tilføjelser til programmet, hvorefter Poss fremsendte tilbud på de ønskede opdateringer. Herefter accepterede Fonden tilbuddene, eventuelt med ændringer, og Poss udførte opdateringsarbejderne og modtog efterfølgende den aftalte betaling herfor eller eventuelt betaling efter regning.

Ved email af 4. september 2002 meddelte Poss Fonden, at han agtede at kræve royalty for fremtidige opdateringer. Kravet blev præciseret i en email af 31. januar 2003, hvori der stod, at Poss fra og med 2003 for Fondens videresalg af MediBOX til brugere ville kræve royalty med 10 % af salgsprisen pr. bruger, dog minimum 100,00 kr., og således at afgiften ville blive forhøjet med 5 % pr. år. Ved email af 21. marts 2003 accepterede Fonden et tilbud, som Poss samtidig havde afgivet om opdatering af MediBOX for 2003, men meddelte samtidig at Fonden ikke kunne acceptere Poss' krav om royalty.

Poss leverede herefter opdateringerne i juni 2003 og modtog den aftalte betaling herfor.

Den 11. december 2003 sendte Poss Fonden faktura på 328.125,00 kr. inkl. moms vedrørende licensafgift for 2003.
Også i 2004 anmodede Fonden Poss om mod betaling at opdatere MediBOX, hvilket Poss herefter gjorde. Efter yderligere drøftelser mellem parterne meddelte Fonden i oktober 2004 Poss, at Fonden ikke længere agtede at gøre brug af Poss' bistand. Poss sendte herefter den 18. oktober 2004 en faktura vedrørende licensafgift for 2004 på 344.531,25 kr. inkl. moms
til Fonden.

Birgitte Brandrup og Henrik Bruun afgav den 24. maj 2005 følgende erklæring til Poss: "Undertegnede Bruun & Brandrup I/S v/ Birgitte Brandrup og Henrik Bruun bekræfter hermed, at vi i forbindelse med Henrik Bruuns udtræden af Bruun & Brandrup I/S i 1999 aftalte med Sten Poss, at alle vore rettigheder til MediBOX var overdraget til Poss Design v/ Sten Poss. Aftalen blev indgået mundtligt og bekræftes hermed skriftligt."

MediBOX

Retten har fået forevist CDrom udgaven af MediBOX, der fremtræder som et almindeligt Windowsprogram med en menubjælke foroven med valgmulighederne Filer, Rediger, Vis, Funktioner, Mapper og Hjælp. Under Mapper kan man finde: Patientvejled-ninger, lægenoter, Foreningsinformation, Denne praksis, Klinisk demonstration og Vaccinationsmappen.

Klikker man f.eks. på Vaccinationsmappen, kan man klikke sig videre til vaccinationsplaner for forskellige lande og sygdomme. En anden mappe indeholder et anatomisk atlas, hvor man f.eks. kan se et røntgenbillede af en albue. Graviditetsmappen
giver mulighed for ud fra den enkelte patients seneste menstruations første dag at angive dato for termin og forskellige undersøgelser hos jordemoder og egen læge, og dette skema kan herefter skrives ud og gives til patienten. På tilsvarende måde kan BMImappen bruges til at beregne den enkelte patients BMI og idealvægt, hvorefter der kan udskrives en plan for
regulering af vægten ud fra en ønsket periode.

Af MediBOX version 5.5's Omside (under menupunktet Hjælp) fremgår, at MediBOX er udviklet af Poss Design, Ib Ahnfeldt Mollerup, John Mortensen, Allan Gravesen og Ole Klitgaard. De fire sidstnævnte er medlemmer af Fondens edbgruppe. Det fremgår endvidere af Omsiden, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning har copyright til MediBOX.

Om salget af MediBOX er det oplyst, at version 5.2 og 5.3 i 2002 blev solgt i 531, henholdsvis 574 eksemplarer for 480,00 kr. ekskl. moms pr. CDrom. I 2003 steg prisen til 760,00 kr. ekskl. moms pr. CDrom, og der blev der solgt 570 eksemplarer af version 5.4. Version 5.5 fra 2004 blev solgt i 572 eksemplarer ligeledes for 760,00 kr. ekskl. moms pr. CDrom.

Forklaringer

Sten Poss har forklaret, at han er uddannet akademiingeniør. Poss Design laver bl.a. softwareudvikling og industrielt design.

Han blev i 1995 kontaktet af Bruun+Brandrup I/S vedrørende MediBOX' grafik og dokumentstyring. Han var ikke ansat hos Bruun+Brandrup I/S. Dengang kunne man alene søge i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning ved hjælp af en CDrom. Fonden beskrev ønsker og behov, men ikke særlig detaljeret. På baggrund heraf lavede han sammen med Bruun+Brandrup I/S MediBOX version 1.0. Han overtog Bruun+Brandrup I/S' rettigheder til MediBOX i 1999. Han betalte ikke vederlag for rettighederne, men der var enighed mellem parterne om, at Henrik Bruun skulle have noget, hvis rettighederne senere blev videresolgt.
Han kan ikke huske, om de i den forbindelse drøftede royalty.

Omsiden blev udviklet til 1.0 versionen. Fonden bad om at få anført, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning havde copyright. Omsiden er løbende opdateret af ham i overensstemmelse med Fondens anvisninger.

Han har leveret arkitekturen og layoutet og Fonden det indholdsmæssige. Fonden har således ikke været involveret i kodningen eller opbygningen af programstrukturen. Det er ikke givet, at en knap skal fungere på en bestemt måde i et program, og der sker ofte ændringer undervejs i programmeringen. MediBOX version 5.5 havde ca. 80.000 programlinjer, hvoraf 66.393 linjer var egentlig programkode, indeholdende 2.792 procedurer, og der blev benyttet 2.293 kontroller af forskellig oprindelse. Den database, som programmet giver brugeren adgang til, fylder 273 MB og indeholder 27 tabeller med 429 felter. Derudover er der løse databaser med kontaktoplysninger på i alt 7,76 MB. Under installationen installeres 49 programfiler og kontroller. Endvidere er der udviklet et selvstændigt dataoptimeringsprogram til vedligeholdelse af databasen og et komplet installationsprogram. Frem til 1998 havde han anvendt op mod 5.000 timer og fra 1998 til nu har han anvendt ca. 3.000 timer på udviklingen af MediBOX.

Inden han skrev emailen af 4. september 2002, havde han på et møde den 21. august 2002 hos Ole Klitgaard mundtligt anmodet om royalty. Edbgruppens umiddelbare reaktion var, at det nok ikke ville blive accepteret. I sin email af 31. januar 2003 krævede han royalty for 2003opdateringerne. Han har aldrig givet udtryk for, at han ville give afkald på sit krav om royalty. Ved leveringen af CDrom'erne i 2003 krævede han royalty, således at Fonden måtte honorere hans royaltykrav, hvis de ville sælge CDrom'erne. På baggrund af Fondens opgørelser mente han, at der var ca. 2.600 brugere.

Sven Gade har forklaret, at han er praktiserende læge. Fra 19931999 var han bestyrelsesmedlem i og fra 19992005 formand for Fonden. Han var med til at starte MediBOX op i 1995/96. De havde lavet en CDrom i samarbejde med Bruun+Brandrup I/S med diverse artikler, hvor der til sidst lå 1012 årgange af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Ideen til MediBOX var udelukkende Ib Ahnfeldt Mollerups, der også udviklede BMI og graviditetsmappen.

Fonden havde lagt hele kompetencen omkring MediBOX projektet ud til edbgruppen. Fondens bestyrelse fik dog forelagt de større tilbud fra Poss. Poss' henvendelse om royalty blev forelagt Fondens bestyrelse, der afviste kravet. Ideen til MediBOX var udelukkende Ib AhnfeldtMollerups, der også udviklede BMI og graviditetsmappen. De videresolgte MediBOX til praktiserende læger stort set til kostprisen, idet Fonden ikke skulle tjene penge. Fonden besluttede på et møde den 27. september 2005 at forhøje prisen på MediBOX, idet man da havde anvendt mindst 2 mio. kr. på udviklingen og ønskede, at produktet skulle kunne balancere i sig selv. Prisforhøjelsen havde ikke sammenhæng med Poss' royaltykrav.

Ib AhnfeldtMollerup har forklaret, at han er praktiserende læge og fra 1995 har arbejdet med MediBOX, som var hans idé, og som hans datter fandt på navnet til. Det første program, Clarion, fra 1995 bestod blot af artikler og tekster. Programmet skiftede navn til MediBOX ved overgangen til Microsoft Access, som gjorde det muligt at søge på tekster. Poss var med som grafiker, mens Henrik Bruun var programmør. Omkring 1998 begyndte Sten Poss at programmere. Han er medlem af Fondens edbgruppe og ansvarlig for det lægefaglige indhold af MediBOX, hvorimod han ikke har haft noget at gøre med programmering. Edb grup-pen havde ikke adgang til kildekoderne. Samarbejdet med Poss foregik på den måde, at de drøftede ændringerne, hvorefter Poss sendte et tilbud på arbejdet. Edbgruppens krav var detaljerede i den forstand, at man angav, at "når man trykker på en knap, skal der stå det og det". Der blev dog aldrig lavet egentlige kravsspecifikationer. Den lægefaglige grafik stod han for, mens det grafiske udtryk ­ brugerinterfacet er designet af Poss. Edbgruppen havde et ønske om en BMImappe og indholdet heraf. Poss lavede herefter BMImappen, idet edbgruppen gav ham formlen til udregning af BMI, ligesom Poss lavede gravidi-tetsmappen efter at have modtaget en oversigt over et graviditetsforløb fra edb gruppen.

I 1998 drøftede Fonden rettighederne til programmet med Bruun+Brandrup I/S, idet der var problemer med levering af opdateringer inden for de aftalte tidsfrister, men der blev ikke opnået enighed om beløbet, hvorefter samarbejdet fortsatte som hidtil.

Listen over udviklere på MediBOX's Omside er ikke komplet. Det er Poss, der har skrevet Omsiden, herunder bemærkningen om, at Fonden har copyright til programmet.

Mikael Tvede Andersen har forklaret, at han var ansat i Fonden fra 19962001, og at han har skrevet vejledningen om oprettelse af nye brugere i MediBOX. Han forsøgte at få tilbagemeldinger fra lægerne på, hvor mange brugere der var, men der var ikke nogen systematisk tilbagemelding. Han vil tro, at der har været ca. 12001300 brugere af MediBOX. Antallet af brugere svarer ikke til antallet af solgte CDrom'er, idet man kunne installere CD rom'en både med enkeltbruger og med flere brugere. De sendte ca. 650 CDrom'er ud ad gangen.

Ole Klitgaard har forklaret, at han er praktiserende læge og har været ansat hos Fonden som programchef for MediBOX siden 1. januar 2002.

Samarbejdet mellem Poss og Fonden foregik således, at edbgruppen fremsatte ønsker til opdateringer, hvor de efter en dialog med Poss nåede til et kompromis mellem ønskerne og de tekniske muligheder. Poss kom efterfølgende med tilbud, som blev gennemgået i edb gruppen. Efter accept af tilbuddet, helt eller delvist, påbegyndte Poss programmeringen.

Edbgruppen modtog testversioner, og programmet blev testet i praksis. Han besluttede, hvilke dokumenter programmet skulle indeholde. Poss bidrog med programmeringen og layoutet. Dialogboksenes udformning er givet på baggrund af Microsoft Accessstandarden. De talte om, hvor knapperne skulle sidde, og hvad der skulle stå på knapperne.

Poss havde, uden at være opfordret hertil, lavet et oplæg til et møde i begyndelsen af januar 2002 vedrørende MediBOX' fremtid. Dagen efter mødet lavede Edbgruppen selv en oversigt over, hvad de ønskede den nye version af MediBOX skulle indeholde. BMIpakken blev implementeret efter mødet, men ideen, der kom fra Mikael Tvede Andersen og Ib AhnfeldtMollerup, var allerede fremme i 2001. Edbgruppen kom med ønsker til, hvad BMI mappen skulle kunne, ligesom de leverede beregnings-formler. Ib Ahnfeldt Mollerup fik ideen til graviditetsmappen.

Efter at samarbejdet med Poss  blev afbrudt som følge af hans royaltykrav, har Fonden anvendt godt 1 mio. kr. til at udvikle en internetudgave af MediBOX, som har afløst CDrom udgaven.

Henrik Bruun har forklaret, at han er civilingeniør, og at han udførte arbejde for Fonden fra 19931999. MediBOX kom på banen i 1995. Han skrev programmet sammen med Sten Poss.

Fonden angav, hvad de gerne ville have, at programmet skulle kunne. Han har ikke haft noget at gøre med MediBOX siden august 1999. Han gav Poss lov til at arbejde videre med programmet. Rettighederne blev fuldt ud overdraget til Poss uden vederlag. Hvis Poss kort efter solgte programmet, skulle de dog drøfte vederlag. De lavede alene en mundtlig verdragelsesaftale, der er skriftligt bekræftet af ham og Birgitte Brandrup ved erklæringen af 24. maj 2005. De drøftede ikke spørgsmålet om royalties.

Parternes synspunkter

Poss's advokat har gjort gældende, at Poss har ophavsretten til MediBOX, herunder kildekoderne. Det er Poss, der har udviklet MediBOX, herunder programmering af funktioner, design og udarbejdelse af opdateringer. Fondens bidrag til samarbejdet har
således alene bestået i en overordnet beskrivelse af Fondens behov. Poss er herefter fremkommet med en pris for levering af de nye funktioner og ændringer, som blev accepteret af Fonden. Der foreligger ikke et ansættelsesforhold mellem Poss og Fonden, som omfattet af ophavsretslovens § 59.

I 1998/99 ønskede Fonden at få overdraget rettighederne til programmet, men der blev aldrig indgået en aftale herom. Rettighederne til programmet er derfor ikke overdraget til Fonden som anført i ophavsretslovens § 53. Fonden har alene ret til at sælge de leverede CD rom'er, men ikke til at lave nye programversioner eller til at ændre i programmet, jf. ophavsretsloven § 56. Fonden har allerede i 1998 erkendt, at ophavsretten lå hos Bruun+Brandrup I/S, i hvis rettigheder Poss er indtrådt, og Poss har således eneretten til at foretage ændringer i MediBOX. Der er ikke grundlag for at nå frem til, at retten til MediBOX
nu tilkommer parterne i fællesskab.

Når der på programmets Omside står, at Månedsskrift for Praktisk Lægegerning har copyright til programmet, må dette forstås således, at Fonden anerkender, at programmet er ophavsretligt beskyttet, men udtrykket copyright kan ikke sidestilles med, at rettighederne til programmet i forhold til Poss ligger hos Fonden, men indebærer alene at Fonden har retten til at påtale eventuelle krænkelser fra tredjemand.

En ophavsmand kan til enhver tid ensidigt kræve royalty. Når man bruger ophavsretligt beskyttet materiale, accepterer man samtidig ophavsmandens vilkår, herunder krav om royalty. Da parterne ikke har indgået en fast samarbejdsaftale, har Poss til enhver tid kunnet ændre vilkårene for sine leverancer.

Poss' email af 4. september 2002 blev ikke besvaret skriftligt af Fonden. Først ved email af 3. marts 2003 tog Fonden forbehold for royaltykravet, men gav ikke udtryk for, at Fonden ikke ønskede at modtage flere ydelser fra Poss, hvis han krævede royalty.
Fonden kan ikke gøre gældende, at den opkrævede royalty er for høj, idet størrelsen heraf har været oplyst. Fonden har væltet prisforhøjelsen over på sine brugere, idet prisen blev hævet fra 480,00 kr. til 760,00 kr. ekskl. moms pr. CDrom umiddelbart efter, at Fonden havde modtaget royaltykravet.

Fonden har bevisbyrden for at dokumentere antallet af brugere af MediBOX. Da denne bevisbyrde ikke er løftet, må Poss' beregninger lægges til grund.

Fondens advokat har gjort gældende, at ideerne til og indholdet af programmet, herunder graviditets og BMImapperne, stammer fra Fondens edbgruppe. Den skabende og kreative indsats er således udført af Fonden, og Poss har alene foretaget teknisk programmering efter regning, og mellemværendet mellem parterne er endeligt udlignet fra faktura til faktura.

Fonden har selv haft og har fortsat ret til at foretage videreudvikling, herunder opdateringer, af programmet.
Af MediBOX's Omside fremgår det i overensstemmelse hermed, at copyright, det vil sige ophavsret, til programmet tilkommer Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Poss har selv uden protest skrevet denne side, og såfremt Poss mente selv at have ophavsretten til programmet, burde han have gjort dette klart fra samarbejdets begyndelse.

Omsiden angiver endvidere, at der har været flere om at udvikle programmet. Der kan godt være flere ophavsmænd til et program, og så er der tale om et fælles værk.

Ophavsretten til MediBOX tilkommer således under ingen omstændigheder Poss alene, men højst Poss i fællesskab med Fonden. En deltager i et interessentskab kan ikke kræve royalty af sine medinteressenter for brugen af interessentskabets aktiver, medmindre interessenterne er enige herom.

Brugsretten til MediBOX ligger ubestridt hos Fonden. Denne ret har Fonden haft i seks år forud for 2002, uden at der på noget tidspunkt har været tale om royalty, og Poss har derfor udvist retsfortabende passivitet ved ikke fra starten at stille krav herom. Fonden er således med rette gået ud fra, at den betaling, som Fonden erlagde for hver opdatering, var endelig og afsluttende betaling til Poss. Poss har endvidere på trods af Fondens skriftlige afvisninger af Poss' krav om royalty valgt fortsat at udføre sit arbejde for Fonden.

Brevet fra Fondens tidligere formand, Jens Aage Stauning, af 2. august 1998 kan ikke tages som udtryk for Fondens anerkendelse af, at Poss i forhold til Fonden har eneret til programmet. Stauning er praktiserende læge og har ikke forstand på ophavsret.

Henrik Bruuns forklaring om overdragelse af rettighederne fra Bruun+Brandrup I/S til Poss er uden betydning, idet Bruun+Brandrup I/S ikke havde nogen rettigheder at overdrage. Der foreligger heller ikke noget skriftligt fra overdragelsen, og der blev ikke betalt vederlag.

Skulle retten på trods heraf finde, at der skal betales royalty for 2003 og 2004, bør der alene ske betaling efter antal solgte CD'ere.

Sø og Handelsrettens afgørelse

MediBOX er en videreudvikling af den CDrom, hvorpå Fonden med bistand fra Bruun+Brandrup I/S fra 1995 havde samlet artiklerne fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og forbundet dem med en søgefunktion.

Arbejdet med denne videreudvikling blev foretaget af Fonden ved Ib Ahnfeldt Mollerup i samarbejde med Bruun+Brandrup I/S, hvortil Poss var knyttet. Udviklingen skete ved, at Ib AhnfeldtMollerup leverede en række yderligere artikler og overgav Poss et
"graviditetshjul" og en formel til beregning af BMI. Endvidere angav Fonden nogle funktioner, programmet skulle rumme, og Poss programmerede herefter disse og sørgede for det grafiske design.

Forhandlingerne om en kontrakt mellem Bruun+Brandrup I/S og Fonden i 19981999 lå forud for udarbejdelsen af version 3.0 fra december 1999. Forhandlingerne førte imidlertid ikke til noget resultat, og man fortsatte med at lade Fonden markedsføre MediBOX som sit program, samtidig med at Bruun+Brandrup I/S og Poss fik betaling for opdateringer m.v. på grundlag af detaljerede tilbud, der beskrev de enkelte ændringer og prisen herfor.

Det må i overensstemmelse med Birgitte Brandrup og Henrik Bruuns erklæring af 24. maj 2005 og Henrik Bruuns vidneforklaring lægges til grund, at Poss nu er indehaver af de rettigheder, der ved overdragelsen i 1999 tilkom Bruun+Brandrup I/S.

Uanset om MediBOX i forhold til tredjemand måtte være ophavsretligt beskyttet, findes retten til programmet i parternes indbyrdes forhold herefter at måtte tilkomme parterne i fællesskab. Retten lægger herved særlig vægt på, at programmet er blevet til som følge af parternes fælles indsats, som blev fortsat og udbygget i forbindelse med nye versioner, også i årene efter 1998/99, hvor parterne uden resultat havde søgt at nå til enighed om en formalisering af deres samarbejde.

Retten finder herved ikke at kunne tillægge Jens Aage Staunings erklæring af 2. august 1998 eller angivelsen af rettigheds-havere på programmets Omside nogen særlig betydning, idet disse erklæringer var af modsat indhold og ikke afspejlede, at parterne i realiteten havde samvirket om tilblivelsen af programmet, ligesom erklæringerne blev afgivet uden nogen som helst juridisk undersøgelse af, hvem der nærmere havde rettighederne til MediBOX.

Parternes adfærd må efter rettens opfattelse forstås således, at Fonden kunne sælge MediBOX til lægerne, og at Poss fik sit vederlag i form af honorar for at udføre nærmere aftalte ændringer og opdateringer i programmet.

Uden udtrykkelig aftale om ændring af parternes indbyrdes retsforhold var Poss herefter uberettiget til i forbindelse med november 2002opdateringen stille krav om betaling ikke blot af honorar for arbejdet med programmering mv., men tillige af royalty fra de øvrige deltagere i samvirket. Parterne kunne i fællesskab have rejst krav om royalty over for tredjemand. Derimod kunne hverken Poss eller Fonden rejse krav om betaling af royalty over for Fonden, henholdsvis Poss. Det bemærkes herved, at det var en central del af formålet med det driftsfællesskab om MediBOX, som parterne stiltiende havde aftalt ved konkludent adfærd, at Fonden i forhold til lægerne markedsførte MediBOX som sit program.

Fonden er på intet tidspunkt indgået på Poss' krav om betaling af royalty og blev under de foreliggende omstændigheder heller ikke forpligtet hertil ved at modtage og betale for opdateringerne i 2003 og 2004. Det lægges herved til grund, at der var en klar forståelse mellem parterne om, at spørgsmålet om royalty måtte udskydes til særskilt afgørlse, hvilket for Poss' vedkommende gav sig udslag i, at han udførte og leverede de aftalte opdateringer, selv om Fonden havde erklæret ikke at ville betale royalty.

Herefter frifindes Fonden.

Under hensyn til sagens resultat betaler Poss 40.000 kr. i sagsomkostninger til Fonden.

T H I K E N D E S F O R R E T

Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning frifindes.

Poss Design v/ Sten Poss skal inden 14 dage til Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning betale 40.000 kr. i sagsomkostninger.

Ole Lundsgaard Andersen
Michael B. Elmer

Claus Thorsgaard

(retsformand)


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»