Ophævelse af samarbejdsaftale

Resumé

Designer havde ikke været berettiget til at ophæve en samarbejdsaftale (royaltyaftale) med møbelproducent under henvisning til mangelfulde opgørelser over royaltyberegninger.

Dom i sag V 106/05


Morten Gøttler
(Advokat Angantyr Laurberg Nielsen)

mod

Effect Furniture International ApS
(Advokat Erik Turley)

Indledning og påstande

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt arkitekt MDD Morten Gøttler har været berettiget til at ophæve en mellem ham og Effect Furniture International ApS (i det følgende: EFI) indgået samarbejdsaftale (royaltyaftale). Morten Gøttler har nedlagt påstand om, at EFI skal anerkende hans ophævelse af parternes samarbejdsaftale, og at det forbydes EFI at fremstille og markedsføre, sælge og eksportere samt oplagre samtlige de af Morten Gøttler designede møbler benævnt Bilboa salon og armstole, Barcelona høje og lave hvilestole samt fodskammel, Madrid spisebord og høj Valencia taburet.

EFI har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at Morten Gøttler skal betale 20.000 kr. for uretmæssig anvendelse af reklame/billedmateriale med procesrente fra sagens anlæg, subsidiært fra kravets fremsættelse den 9. maj 2007.

Over for den selvstændige påstand har Morten Gøttler påstået frifindelse.

Parterne og deres samarbejdsaftale (royaltyaftale)

Morten Gøttler har ophavsret til møblerne benævnt Bilboa salon og armstole, Barcelona høje og lave hvilestole samt fodskam-mel, Madrid spisebord og høj Valencia taburet.

EFI, som ejes af direktør Poul Wangensteen, er møbelproducent.

Morten Gøttler og EFI's direktør og anpartshaver, Poul Wangensteen, har kendt hinanden privat siden 1970'erne og har siden 1998 samarbejdet om markedsføring og produktion af de nævnte møbler. EFI har antaget møbelfabrikken K. Høffer Larsen A/S til at producere møblerne for sig. I 2001 indgik parterne en skriftlig samarbejdsaftale (royaltyaftale) vedrørende EFI's produktion af møblerne. Samarbejdsaftalen, der ikke er tidsbegrænset, indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

"9.0 Royalty
9.1 Som vederlag for de overdragne rettigheder betaler producenten til designeren en royalty på 5 %, skriver fem procent.
9.2 Royalty beregnes i nærværende kontrakt:
...
9.2.2 b) af det totalt realiserede fakturerede salg ex. moms ab producentens virksomhed. Fragt fratrækkes med 5 % af det realiserede fakturerede salg.
...
9.3 Specificeret royaltyopgørelse og royaltybetaling skal tilstilles designeren kvartalsvis ... for det i den aftalte forudgående periode fakturerede salg senest den 20. i måneden efter periodens afslutning.
...
10.0 Opgørelser
10.1 Producenten er pligtig til inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb i overskuelig form at sende designeren en oversigt over og dokumentation for rigtigheden af det til de udbetalte royalties anvendte beregningsgrundlag. 10.2 Fremkommer opgørelsen herefter ikke 14 dage efter skriftligt påkrav ved anbefalet brev, kan designeren uden varsel ved anbefalet brev til producenten hæve nærværende aftale.

10.2 [10.3] Den årlige oversigt over de foretagne royaltyberegninger skal attesteres af en statsaut. revisor eller af en reg. revisor. Designeren har ret til for egen regning at lade sin revisor afstemme royaltyberegningerne med producentens bogføring."

Som det vil fremgå af forklaringerne, havde parterne siden samarbejdets start i 1998 opgjort og afregnet royalty på en anden måde end angivet i kontraktens § 10, og denne opgørelses og opgørelsesform fortsatte parterne med at anvende også efter indgåelsen af samarbejdsaftalen i 2001.

Morten Gøttlers krav om opgørelser i henhold til samarbejdsaftalens punkt 10

Ved brev og email af 16. februar 2005 anmodede Morten Gøttler EFI om en opgørelse over royaltyudbetalingerne for EFI's seneste regnskabsår og henviste til samarbejdsaftalens punkt 10, hvorefter denne opgørelse skulle attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, og hvorefter Morten Gøttler allerede skulle have modtaget opgørelsen. Ved email af samme dato svarede Poul Wangensteen, at EFI havde kalenderåret som regnskabsår, men at han ville sørge for, at Morten Gøttler modtog regnskabstallene for 2003 ud fra kontoplanerne. Ved email af 17. februar 2005 præciserede Morten Gøttler, at han ønskede en oversigt over og dokumentation for rigtigheden af beregningsgrundlaget af royalty'en således, at EFI's revisor skulle udarbejde en oversigt eller opstilling, der bekræftede, at den royalty, som Morten Gøttler havde modtaget i hvert kvartal, svarede til EFI's faktureringer i de samme kvartaler. Morten Gøttler rykkede herefter flere gange for opgørelsen. Poul Wangensteen udarbejdede den 22. februar 2005 et notat til Morten Gøttler vedrørende royalties for 2003, som viste, at EFI havde et tilgodehavende på ca. 1.646,30 kr. ekskl. moms. Notatet var ikke revisorattesteret.

Den 1. april 2005 sendte Morten Gøttler et anbefalet brev med påkrav til EFI om, at hvis Morten Gøttler ikke senest den 15. april 2005 havde modtaget de efterspurgte opgørelser i overensstemmelse med aftalens punkt 10, ville han uden yderligere varsel
bringe samarbejdsaftalen til ophør. Ved brev af 11. april 2005 fremsendte Poul Wangensteen på ny notatet af 22. februar 2005,
uden revisorattestation. Notatet var vedlagt kontokort med bogføringsdatoer. Købernes navne var streget ud på kontokortet. Ved brev af 13. april 2005 meddelte Morten Gøttler EFI, at det tilsendte materiale ikke var fyldestgørende i forhold til ordlyden af parternes samarbejdsaftale, idet der ikke var overensstemmelse mellem kontokortenes delsaldi og de modtagne afregninger, ligesom faktureringsdatoerne ikke fremgik, og materialet ikke var attesteret af en revisor.

Ophævelse af samarbejdsaftalen

Den 20. april 2005 ophævede Morten Gøttlers advokat i anbefalet brev samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning. EFI's advokat protesterede ved brev af 21. april 2005 med henvisning til, at Morten Gøttler allerede havde modtaget de fornødne oplysninger til brug for royaltyberegning. Morten Gøttlers advokat fastholdt ophævelsen ved brev af 26. april 2005. Parternes advokater skriftvekslede herefter om ophævelsen af samarbejdsaftalen. Den 9. maj 2005 sendte EFI's advokat en telefax til Morten Gøttlers advokat vedlagt erklæring fra EFI's revisor, reg. revisor Claus Stenbjerggaard. Erklæringen var vedlagt kopi
af kontospecifikationer svarende til dem, som Morten Gøttler havde modtaget med EFI's brev af 11. april 2005, men uden udstregning af købernes navne. Ved brev af 12. maj 2005 informerede Morten Gøttlers advokat EFI's leverandør, møbelfabrikken K. Høffer Larsen A/S, om, at Morten Gøttler havde ophævet samarbejdsaftalen, fordi EFI ikke som krævet havde fremsendt en opgørelse over igangværende produktion og lagerbeholdning. Den 13. maj 2005 meddelte EFI's advokat, at EFI ville fortsætte produktion, salg og markedsføring af Morten Gøttlers møbler. Den 6. juni 2005 rykkede Morten Gøttler K. Høffer Larsen A/S for svar på, om produktionen var standset. Den 14. juni 2005 skrev EFI's advokat på ny, at EFI ville fortsætte produktionen af
Morten Gøttlers møbler.

Morten Gøttlers anvendelse af billedmateriale

EFI har til brug for markedsføring af Morten Gøttlers møbler ladet fremstille informationsmateriale, der viser et billede af to Bilbao stole med ryggen mod hinanden og et billede af otte Valencia taburetter opstillet på række i skiftende farver. EFI har ladet billederne fremstille hos en fotograf mod betaling. Morten Gøttler har sendt et informationsbrev om ophævelsen til samtlige kunder, der forhandlede hans møbler. I dette informationsbrev er afbildet dels to Bilbao stole med ryggen mod hinanden, dels otte Valencia taburetter placeret på række i skiftende farver.

Forklaringer

Morten Gøttler har forklaret, at han har været designer siden 1972. Han begyndte at lave møbler i 1980'erne.

Han har kendt Poul Wangensteen siden 1970. De oprettede et firma ved navn Effect Furniture, der skulle have bestået af ham, Poul Wangensteen og Flemming Vang, men Flemming Vang udtrådte hurtigt. Bilbao, Barcelona, Madrid og Valencia møblerne blev designet i 1998. Han har ophavsretten til møblerne. Møblerne kom ved hjælp af Effect Furniture i produktion i 1999 på Bernstorffsminde Møbelfabrik. Effect Furniture stod for markedsføringen af Bilbao, Barcelona, Madrid og Valencia møblerne. Poul Wangensteen begyndte at lede efter en billigere producent end Bernstorffsminde Møbelfabrik og fandt frem til Anderstrup Møbelfabrik. Morten Gøttler var imidlertid ikke tilfreds med den kvalitet, som Anderstrup Møbelfabrik kunne tilbyde. Efterfølgende fremsatte Anderstrup Møbelfabrik et krav mod Poul Wangensteen på 140.000 kr., idet Poul Wangensteen havde bestilt et lager. Som følge heraf lukkede Effect Furniture ned omkring slutningen af år 2000 uden at betale kravet fra Anderstrup Møbelfabrik, og Anderstrup Møbelfabrik lukkede efterfølgende som følge af dårlig økonomi. Der var ingen skriftlig kontrakt mellem ham og Poul Wangensteen på dette tidspunkt. Han havde bedt Poul Wangensteen om en aftale, men Poul Wangensteen havde andre
forslag til honorering, herunder del i overskuddet, end han var interesseret i. Han modtog også dengang royalty. Royalty'en blev udbetalt i form af á conto tilbagebetalinger på et lån, som Poul Wangensteen havde ydet ham. Han modtog formentlig fakturaafregninger i den forbindelse.

Efter lukningen af Effect Furniture oprettede Poul Wangensteen et nyt firma, Effect Furniture International ApS. Morten Gøttler tog herefter initiativ til indgåelse af en skriftlig aftale mellem ham og EFI. De modtog et udkast til royaltyaftale fra Dansk Møbelindustri ved advokat Per Q. Ovesen. Det var en standardformular, som han også selv havde modtaget fra Danske Designere, og som han derfor havde liggende på sin computer. Han udfyldte aftalen, men Poul Wangensteen mente, at han havde snydt med paragrafferne, idet typografien fremtrådte anderledes. Omkring 18. maj 2001 var de dog enige i alle aftalens detaljer. Han sendte to eksemplarer til Poul Wangensteen, men fik ikke et underskrevet eksemplar retur, idet Poul Wangensteen blev ved med at sige, at han skulle have sin advokat til at se på aftalen. Efter at have rykket en del gange truede han med at opsige samarbejdet gennem sin advokat. Den 3. april 2002 modtog han aftalen i underskrevet stand. Da han tidligere havde problemer i forhold til Bernstorffsminde Møbelfabrik, som havde medvirket ved udviklingen af møblerne, havde han givet Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S salget af møblerne i Tyskland, Holland, Belgien og Schweiz. Dette stod i aftalen med EFI, hvilket Poul Wangensteen accepterede, selv om han var ked af det. Han havde drøftelser med Poul Wangensteen om, hvad han skulle have royalty af. Han mente, at royalty skulle beregnes i forhold til de fakturerede beløb, mens Poul Wangensteen mente, at royaltyen skulle beregnes i forhold til de betalte beløb.

Ifølge aftalen skulle han have opgørelser fra Poul   Wangen-steen hvert kvartal. Han fik opgørelserne nogenlunde til tiden, men der fremgik ikke fakturadatoer eller kundenavne af opgørelserne, ligesom numrene overlappede hinanden. Der var anvendt bogføringsdatoer i stedet for fakturadatoer. Han kunne derfor ikke gennemskue datoerne. Endvidere var opgørelserne nogle gange håndskrevne. Han påtalte ofte de mangelfulde opgørelser over for Poul Wangensteen, men Poul Wangensteen mente ikke, at han havde krav på disse oplysninger. Fra alle andre møbelfabrikker får han fakturakopier hver måned. Poul Wangensteen ville ikke give ham fakturakopierne, idet Poul Wangensteen påstod, at han viste fakturakopierne til alle og enhver. Han havde engang vist Poul Wangensteen en fakturakopi fra en anden møbelfabrik, fordi Poul Wangensteen var i tvivl om, hvordan han skulle formulere og udarbejde fakturaer.

Endvidere skulle årsopgørelsen være attesteret af en revisor, og det gav heller ikke anledning til problemer i forhold til andre møbelfabrikker. 2003 var det første fulde regnskabsår, der var omfattet af royaltyaftalen. Han skulle have haft en revisor-attesteret opgørelse for 2003 senest den 1. juli 2004, men modtog den ikke. Han ville formentlig have været tilfreds, hvis EFI havde givet ham oplysninger om fakturadatoerne. Den 16. februar 2005 bad han Poul Wangensteen om at få årsopgørelsen for 2003. Han ville sikre sig, at det ikke blev kutyme med håndskrevne opgørelser fremover. Han rykkede otte gange for at få en årsopgørelse for 2003, men den var ikke underskrevet af en revisor, hvilket han ikke var tryg ved. Hans vilje til samarbejde var meget lille efter at have rykket for materiale gennem et par måneder, og han ønskede at afbryde samarbejdet. Selvom han havde kendt Poul Wangensteen gennem mange år, havde det gennem de seneste år vist sig, at deres kemi ikke passede sammen på det forretningsmæssige plan. Han sendte derfor påkravet af 1. april 2005 med en frist på 14 dage. Han modtog herefter nogle kopier af kontokort, som var uden fakturadatoer og med skjulte købere, samt det notat af 22. februar 2005, som han allerede havde modtaget. Han sammenholdt kontokortene med fakturaafregningen, og han fandt 29 forskelle mellem de to dokumenter. Desuden fremgik det af kontokortene, at der tillige var et produkt ved navn Wall Seat, som var designet af en anden, og som derfor ikke vedrørte deres indbyrdes royaltyafregning. Endelig var nogle poster med to gange. Opgørelsen levede derfor ikke op til de krav, som var aftalt i royaltyaftalen.

På baggrund af de mangelfulde opgørelser ophævede hans advokat samarbejdet den 20. april 2005. I maj 2005 modtog han noget materiale fra EFI's advokat samt en kontrol fra EFI's revisor. Revisoren havde benyttet de samme kontokort til sin opgørelse, men der var stadig ikke tale om en revisorattesteret opgørelse.

Omkring juni måned 2005 henvendte han sig til Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S med henblik på den videre produktion af sine møbler. Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S var ikke involveret i ophævelsen af samarbejdsaftalen. Han huskede ikke, hvor længe før sit brev af 20. juni 2005 han havde talt med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S. Han havde endnu ikke haft drøftelser med Bernstorffsminde, da han og Poul Wangensteen den 8. marts 2005korresponderede pr. email omkring et lager, som Bernstorffsminde havde stående. Hans kontaktperson hos Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S var Leif Sundberg.

Han kender navnet Aage Voigt og har mødt ham på møbelmessen i Bella Centeret, formentlig i 2004. Det var før Aage Voigt begyndte at arbejde for EFI. Han vidste, at EFI havde fyret Aage Voigt, idet Poul Wangensteen havde sendt ham en meddelelse om, at der var ansat en ny sælger hos EFI. Aage Voigt blev senere ansat som sælger i Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S. Der var en udmærket omsætning på omkring 1 mio. kr. på de stole, der er omfattet af sagen. Han kunne se af EFI's kontokort, at EFI hovedsageligt solgte hans produkter, som derfor var betydningsfulde for EFI's virksomhed.

Han lavede billederne til informationsbrevet på sin computer ved hjælp af et Auto CAD tegneprogram og ud fra sine arbejdstegninger. Tegneprogrammet kan lave tredimensionale billeder af ikkeeksisterende objekter. Han kendte godt til EFI's opstillinger, idet billederne blev anvendt til pressemateriale i 2001. Han valgte opstillingen af stolene og taburetterne, idet det er en god måde at vise dobbeltkrumme flader på et foto. Der var ingen grund til at anvende EFI's billeder, når han lige så godt kunne lave nogle selv. EFI havde selv i sin tid fået fremstillet billederne hos en fotograf for ikke at krænke billeder, som en anden fotograf havde ophavsret til. Han ønskede, at kunderne skulle genkende ham gennem billederne.

Poul Wangensteen har forklaret, at han har kendt Morten Gøttler siden 1970'erne, og at de har været gode, private venner. Blandt andet boede han og hans hustru en overgang hos Morten Gøttler mellem huskøb.

Han havde altid været interesseret i møbler og har kendt flere møbelarkitekter. På et tidspunkt bad Morten Gøttler ham om hjælp til at færdiggøre nogle halvfabrikata til en sofa, men det lykkedes ikke. Senere påbegyndte de et samarbejde omkring Bilbao stolen, som de fik i produktion i 1999 således, at Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S producerede stolen for Effect Furniture. Han prøvede sammen med Morten Gøttler at stifte et anpartsselskab, MGPW ApS, men det lod sig ikke gøre på grund af Morten Gøttlers økonomiske forhold. De fortsatte samarbejdet gennem et stykke tid som et fifty/fifty selskab, dog således at han selv stod for finansieringen.

Han syntes, at Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S var meget dyr, hvorfor han søgte efter en anden producent. Han og Morten Gøttler besøgte i den forbindelse sammen Anderstrup Møbelfabrik. Morten Gøttler sagde god for kvaliteten af møblerne. Han udstedte på baggrund heraf en betalingsgaranti på 380.000 kr., men da det viste sig, at fabrikken trods Morten Gøttlers udsagn ikke kunne overholde aftalen, måtte han efter råd fra sin advokat og revisor lukke Effect Furniture for at undgå forpligtelsen over for Anderstrup Møbelfabrik.

Han stiftede den 17. marts 2001 et nyt selskab, EFI, hvilket Morten Gøttler var fuldt ud bekendt med. Morten Gøttler havde indgået aftale om produktion af møblerne med både Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S og EFI. Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S ønskede imidlertid at ophæve aftalen, idet de ikke kunne sælge tilstrækkeligt af møblerne. Det, som gav uro omkring underskrivelsen af samarbejdsaftalen, var problemerne med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S.

Morten Gøttler modtog også royaltybetaling i perioden forud for den skriftlige samarbejdsaftale. Der blev ført regneark med fakturanumre, kundenavne, møbeltyper m.v., som Morten Gøttler kunne følge med i hvert kvartal. Den dato, der på EFI's oversigter er angivet som bogføringsdato, er rettelig fakturadatoen, idet det også er den dato, der er blevet anvendt til momsregnskabet. Han var aldrig før den 16. februar 2005 blevet kritiseret for de opgørelser, som han sendte til Morten Gøttler. Det var ikke på tale i forbindelse med indgåelse af den skriftlige samarbejdsaftale, at der skulle ske ændringer i den måde, de hidtil havde afregnet på.

Den skriftlige samarbejdsaftale er bygget op omkring en standardaftale. Han læste ikke aftalens punkt 10 igennem, inden han underskrev aftalen. Han sagde til Morten Gøttler, at han havde brug for tid til, at hans advokat kunne læse aftalen igennem, idet han forinden ville have en afklaring med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S.

På grund af to hjerteoperationer var han under rekreation et par måneder ind i 2005. I løbet af den periode fik han henvendelser fra både Morten Gøttler, EFI's daværende sælger Aage Voigt og Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S om, at der skulle ske ændringer i deres indbyrdes samarbejde. Han skrev derfor en email til Morten Gøttler den 8. marts 2005 omkring henvendelsen fra møbelfabrikken. Da Morten Gøttler svarede ham, at han ikke havde nogen aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S, henvendte han sig til advokat Johan Løje for at finde ud af, hvordan EFI skulle forholde sig til Bernstorffsminde
Møbelfabrik A/S' salg af restlageret til en værdi af ca. 100.000 kr.

Som reaktion på Morten Gøttlers brev af 12. februar 2005 bad han EFI's bogholder om at få selskabets revisor til at attestere opgørelserne til Morten Gøttler. Revisoren lavede herefter en opgørelse, som kunne sammenholdes med det allerede reviderede årsregnskab.

Morten Gøttler sagde, at han fortsat manglede fakturadatoer, selv om de var oplyst. Alle de royaltyafregninger, som Morten Gøttler har modtaget, var udarbejdet i forhold til fakturadatoerne.

Det er ham, der har afholdt omkostningerne til de billeder, der er trykt i pressematerialet. Han har fået overslag fra folk i reklamebranchen vedrørende nye fotooptagelser. For ca. 20.000 kr. ville han kunne få taget nye fotos af Bilbao stolen og
Valencia taburetten, og derefter ville han selv kunne lave resten af materialet. Den særlige opstilling af Valencia taburetterne, som vises på billedmaterialet, er blevet en slags logo for EFI.

Ebbe Gehl har forklaret, at han repræsenterer Foreningen af Danske Designere. Den standardsamarbejdsaftale, som parterne anvendte, blev i sin tid udarbejdet af brancheorganisationerne og har været anvendt i hvert fald siden 1970'erne. Standardaftalen er løbende blevet revideret af Foreningen af Danske Designere og Danske Møbelproducenter, senest for syv år siden.

Brancheforeningerne har fundet det hensigtsmæssigt at gøre punkt 10 om opgørelser så ensidig som muligt, således at aftaleparterne kunne have en afklaring af, hvordan og på hvilket grundlag afregninger laves. Formuleringen af punkt 10.2 blev diskuteret under den seneste revision, men man valgte at bibeholde ordlyden fra 1979udgaven. Der er ingen formkrav knyttet til udtrykket "attesteres" i punkt 10.3, og det er op til parterne at afgøre, om de finder det afleverede materiale tilstrækkeligt. Der er ingen "autoriseret" måde at attestere på. 

Leif Sundberg har forklaret, at han tidligere har ejet Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S. Han kender både Morten Gøttler og Poul Wangensteen. Han kan ikke huske, hvornår der i 2005 blev indgået en aftale med Morten Gøttler. Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S begyndte at producere Morten Gøttlers møbler i 1999 på baggrund af en aftale med Effect Furniture. Han kan huske, at Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S på et tidspunkt tilkendegav, at de ønskede at købe en del af Morten Gøttlers lager, men kan ikke huske nærmere omkring tidspunktet. I forbindelse med flytning af en produktion fra en fabrik til en anden brændte de inde med et lager. De havde vist en aftale med Morten Gøttler om, at de gerne måtte sælge lageret.

Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S havde rettighederne til at producere møblerne, men ikke salgsrettighederne på det danske marked, som i stedet tilkom Effect Furniture. Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S havde derimod salgsrettighederne til det tyske,
schweiziske, hollandske og belgiske marked og fik senere overdraget salgsrettighederne til resten af verden.
Han kan ikke huske hvornår det nærmere var, Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S fik salgsrettighederne til resten af verden.
Aage Voigt, som han har kendt siden 1988, var ledig på markedet i foråret 2005, og Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S indgik en agenturkontrakt med Aage Voigt pr. 1. april 2005. De anvendte ca. 14 dage forinden på at fastlægge indholdet af aftalen, ifølge hvilken Aage Voigt skulle sælge samtlige produkter fra Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S, herunder Morten Gøttlers møbler, som de på det tidspunkt havde fået de verdensdækkende salgsrettigheder til.

Aage Voigt har forklaret, at han med virkning fra 1. april 2005 indgik en aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S om, at han skulle sælge møbelfabrikkens produkter, herunder Morten Gøttlers møbler. Han har kendt Valencia og Bilbao produkterne siden juni 2004, idet han da var sælger for EFI.

Parternes synspunkter

Morten Gøttlers advokat har gjort gældende, at samarbejdsaftalen skal lægges til grund ved bedømmelsen af forholdet mellem parterne, idet samhandlen fra tidligere ikke har nogen betydning, efter at kontrakten blev indgået, og idet bestemmelserne i ophavsretslovens § 57 er fraveget.

Beregningen af royalty skulle efter samarbejdsaftalen ske ud fra de af EFI fakturerede beløb, ikke de betalte beløb.

Morten Gøttler var i henhold til samarbejdsaftalens punkt 10 berettiget til at anmode om en revisorattesteret opgørelse over royaltyudbetalinger i EFI's seneste regnskabsår. Den første årsafregning for et helt regnskabsår vedrørte 2003. EFI var på baggrund heraf forpligtet til at fremsende en overskuelig og revisorattesteret opgørelse. Morten Gøttlers krav til dokumentation fulgte alene kravene som specificeret i parternes aftale. Trods gentagne opfordringer hertil fremsendte EFI ikke en opgørelse, som opfyldte samarbejdsaftalens punkt 10. Det materiale, som EFI fremsendte over royaltyberegningerne, var udateret og uigennemskueligt, ligesom det manglede attestation fra EFI's revisor. Morten Gøttler fandt 29 fejlposteringer i forhold til de opgørelser, han havde modtaget kvartalsvist, ligesom der var medtaget en anden designers møbel. Da materialet ikke opfyldte kravene i samarbejdsaftalens punkt 10, og da Morten Gøttler afgav behørigt påkrav, var han berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen. EFI's fremsendelse af en eventuel opgørelse som måtte opfylde kravene i samarbejdsaftalens punkt 10 efter ophævelse af aftalen, har ikke betydning for parternes retsstilling, idet kontrakten på dette tidspunkt allerede var ophævet.

Leif Sundberg forklarede alene, at Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S fik overdraget salgsrettighederne i april 2005, og dette kan således meget vel være sket efter ophævelsen af aftalen den 20. april 2005. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at overdragelsen skulle være sket tidligere. Hvis der havde været tale om en tidligere overdragelse, kan det undre, at EFI ikke har nedlagt et erstatningskrav under sagen.

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at EFI har forpligtet sig til at respektere den aftale, som Morten Gøttler havde indgået med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S. Morten Gøttler er ikke forpligtet til at fremlægge kontrakter indgået med konkurrenter til EFI, idet Morten Gøttler og EFI's samarbejdsaftale udtrykkeligt forholder sig til Morten Gøttlers aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S.

For så vidt angår billedmaterialet gøres det gældende, at der er tale om afbildninger af Morten Gøttlers design af en skammel. Som udgangspunkt er det fotografen, der har ophavsretten til et fotografi, og der er ikke fremlagt dokumentation for, at ophavsretten skulle være overdraget til EFI. Der er ikke tale om, at Morten Gøttler og EFI har benyttet det samme billede, idet der er tydelige forskelle mellem de to omhandlede billeder, og idet EFI's billede er et fotografi, mens Morten Gøttlers billede er et digitalt produceret billede udfærdiget på baggrund af egne arbejdstegninger. Der er ikke motivbeskyttelse, og der kan ikke opnås eneret til opstillingsmetoden. EFI's erstatningskrav synes ikke dokumenteret.

Morten Gøttler kan ikke ifalde erstatningsansvar, da der ikke gives en sådan idébeskyttelse.

EFI's advokat har gjort gældende, at ophævelsen af samarbejdsaftalen er uberettiget. Samarbejdsaftalen er tidsubegrænset, hvis blot aftalen overholdes af begge parter, og EFI ønsker for sit vedkommende at fortsætte kontrakten i overensstemmelse med dens indhold.

Parternes mangeårige samarbejde har fundet sted på en mere uformel måde end angivet i kontraktens § 10, og denne fremgangsmåde har fuldt ud været accepteret og tiltrådt af Morten Gøttler helt frem til ophævelsestidspunktet. Denne historik skal tages i betragtning, når det skal vurderes, på hvilken måde samarbejdsaftalens § 10 skal anvendes mellem parterne.
Det udleverede regnskabsmateriale har reelt udvist et indhold, der i al væsentlighed svarede til realiteten. Den korrekte opgørelse er sendt til Morten Gøttler i rimelig tid efter påkravet. Morten Gøttler modtog de krævede datoer op til flere gange. Der var rettelig tale om faktureringsdatoer på opgørelsen, idet opgørelsen tillige blev anvendt som momsregnskab. Ifølge vidnet Ebbe Gehl er der ingen formkrav bundet til opgørelsen. orten Gøttler kunne da heller ikke definere, hvad han selv forstod ved en
revisorattestation.

"Det totalt realiserede, fakturerede salg" skal lægges til grund for parternes betalingsforpligtelser, og må forstås, som EFI har gjort det, således at der kræves effektiv betaling fra modtageren af varerne. Hvis denne forståelse ikke anerkendes, ville Morten
Gøttler opnå en urimelig berigelse på EFI's bekostning, idet situationen i så fald ville være sammenlignelig med en selvskyldnerkaution fra EFI til Morten Gøttler, hvilket parterne aldrig har aftalt.

Anvendelse af ophavsretslovens § 57, eller i hvert fald principperne heri, fastholdes, idet parterne ikke har aftalt udelukkelse heraf. Morten Gøttler har misligholdt samarbejdsaftalen med EFI ved indgå en dobbeltsalgsaftale ­ om man vil: en parallelaftale ­ med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S. Vidnerne Leif Sundberg og Aage Voigt har i deres forklaringer under vidneansvar bekræftet, at der siden midten af marts 2005 blev forhandlet og pr. den 1. April 2005 indgået aftale med Morten Gøttler om Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S' produktion og markedsføring af de samme møbler, som EFI havde eneretten til at producere og forhandle. På det tidspunkt, hvor aftalen med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S blev indgået, var samarbejdsaftalen mellem Morten Gøttler og EFI endnu ikke ophævet. Morten Gøttler har illoyalt i forhold til EFI ved at indgå aftalen til anden side og ved i hvert fald fra medio marts 2005 at have forberedt aftalen med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S.

EFI er under sagen fremkommet processuelle opfordringer til Morten Gøttler om at fremlægge nærmere oplysninger om samarbejdet med Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S, herunder kontrakten, og da dette trods provokationerne ikke er sket, må det lægges til grund, at Morten Gøttler på det tidspunkt i februarmarts 2005, hvor han første gang rejste spørgsmål om fremgangsmåden for dokumentation for afregningen af royalty, allerede i strid med den fortsat gældende samarbejdsaftale med EFI havde indgået aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik om, at denne møbelfabrik fik ret til at sælge og producere Morten Gøttlers møbler worldwide, hvilket var i strid med EFI's ret. For så vidt angår billedmaterialet må det lægges til grund, at EFI har
ophavsrettighederne hertil i medfør af ophavsretslovens § 1. Morten Gøttler har anvendt et af EFI bekostet billed og reklamemateriale uden aftale herom. Morten Gøttler og EFI's billeder er sammenlignelige. Der er risiko for forveksling uanset, om Morten Gøttler har lavet sine billeder på sin computer. Morten Gøttler har formentligt ønsket, at det skulle se ud som om, at der ikke var sket ændringer. Morten Gøttler har overtrådt grænserne for, hvad man kan tillade sig og skal betale erstatning til EFI svarende til EFI's omkostninger ved at have fået lavet materialet. EFI's påstandsbeløb svarer til et rimeligt skøn over, hvad EFI har tabt ved Morten Gøttlers anvendelse af materialet.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Aftalen mellem parterne, som var indgået uden tidsbegrænsning, betegner sig som en samarbejdsaftale (royaltyaftale) og indebærer, at parterne forpligter sig til et samarbejde med henblik på at fremstille Morten Gøttlers stole, således at begge parter opnår indtægter herved, for Morten Gøttlers vedkommende gennem betaling af nærmere aftalt royalty.

Det lægges til grund, at EFI løbende opfyldte sin del af aftalen og søgte at fremme salget og produktionen af Morten Gøttlers møbler og til gengæld afregnede royalty i overensstemmelse med aftalen og med den dokumentation, som parterne siden samarbejdets start i 1998 havde været eni ge om at betragte som tilstrækkelig. Det bemærkes herved af sagkyndig dommer, møbelfabrikant Carsten Vagn Jacobsen, at det på ingen måde kan betegnes som usædvanligt i branchen, at royalty afregnes på denne måde, idet der typisk består et tæt tillids og samarbejdsforhold mellem designer og møbelfabrikant, og idet
designeren typisk ikke har nogen rimelig interesse i at kunne få og benytte oplysninger om, hvilke aftagere der har købt de pågældende møbler. Det lægges i den forbindelse særlig til grund, at parterne under det hidtidige samarbejde havde afregnet royalty ved, at der kvartalsvis blev udbetalt royalty, idet EFI gav Morten Gøttler lister med datoer, salgsbeløb og produkt, men uden angivelse af købernes navne og uden revisorattestation. Det lægges endvidere til grund, at aftalens bestemmelser om indholdet af afregningsreglerne ikke var genstand for særskilt forhandling, at Poul Wangensteen ikke var opmærksom på indholdet heraf, og at parternes praksis for afregning og dokumentation blev fortsat efter parternes indgåelse af kontrakten i 20012002 og således også blev fulgt ved de afregninger af royalty for 2001 og 2002, som fandt sted efter indgåelsen af kontrakten, som efter sit indhold ikke var begrænset til først at gælde fra det førstkommende fulde regnskabsår. På denne baggrund findes Morten Gøttler ikke at have været berettiget til i marts 2005 at stille krav om, at afregningsmetoden blev omlagt med øjeblikkelig virkning, og EFI findes på rimelig måde at have søgt at efterkomme Morten Gøttlers krav om bedre dokumentation for afregningsgrundlaget ved at fremsende opgørelserne, som var godkendt af revisoren, herunder dennes erklæring af 9. maj 2005, som fremkom med rimelig hurtighed efter at Morten Gøttler i martsapril havde stillet krav om en ny form for regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Det bemærkes herved, at det efter revisorens erklæring og alt, hvad der er fremkommet under sagen, må lægges til grund, at EFI's afregninger til Morten Gøttler har været fuldt ud korrekte, idet der dog i realiteten var udbetalt ca. 1.600 kr. for meget i royalty til Morten Gøttler for 2003.

Retten lægger på baggrund af vidnerne Leif Sundberg og Aage Voigts samstemmende forklaringer, sammenholdt med Morten Gøttlers manglende efterkommelse af EFI's processuelle opfordringer til at fremlægge nærmere oplysninger herom, herunder den pågældende kontrakt, til grund, at Morten Gøttler på det tidspunkt i februarmarts 2005, hvor han første gang rejste spørgsmål om dokumentationen for afregningen af royalty, allerede havde indgået aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik om, at denne møbelfabrik fik ret til at sælge og producere Morten Gøttlers møbler worldwide. Denne aftale var Morten Gøttler imidlertid uberettiget til at indgå, så længe han var bundet af kontrakten med EFI. Uanset om Morten Gøttler måtte mene sig berettiget til at ophæve aftalen, måtte han under alle omstændigheder være forpligtet til at overholde aftalen, indtil han selv ophævede den, hvilket først skete ved brevet af 20. april 2005. Morten Gøttler har derfor handlet illoyalt og væsentligt misligholdt parternes samarbejdsaftale ved under de foreliggende omstændigheder at indgå aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik om salg og produktion af de samme møbler, som han var forpligtet til at lade EFI sælge og producere ifølge deres fortsat gældende samarbejdsaftale.

EFI findes på denne baggrund ikke væsentligt at have misligholdt samarbejdsaftalen mellem parterne, og EFI's frifindelsespåstand over for Morten Gøttlers påstande tages herefter til følge. EFI har til støtte for sin påstand vedrørende billeder af stolene i forskellige opstillinger, som Morten Gøttler anvendte i sin meddelelse af 21. juni 2005, alene påberåbt sig ophavsretslovens § 1. Retten finder imidlertid ikke, at de billeder, som Morten Gøttler har anvendt, og som på forskellig måde adskiller sig fra de billeder, som EFI har anvendt, indebærer en krænkelse af et fotografisk billede, der er genstand for ophavsret efter ophavsretslovens § 1. Herefter, og idet EFI ikke har påberåbt sig, at brugen af billederne under de foreliggende omstændigheder indebærer en overtrædelse af markedsføringsloven, frifindes Morten Gøttler for EFI's selvstændige påstand.

Under hensyn til sagens størrelse og rettens resultat skal Morten Gøttler betale 40.000 kr. i sagsomkostninger til EFI.

T H I K E N D E S F O R R E T

Effect Furniture International ApS og Morten Gøttler frifindes.

Morten Gøttler skal inden 14 dage til Effect Furniture International ApS betale 40.000 kr. i sagsomkostninger.


Thorkild Juul Jensen
Michael B. Elmer
Carsten Vagn Jacobsen
(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»