Minkpelse i Føtex

Resumé

Varehuskæden føtex havde ikke handlet ansvarspådragende overfor Isabell Kristensen, med hvem føtex havde indgået en modelaftale om markedsføring af minkpelse.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 9. marts 2007 blev af retten i sagen

V-45-05

Isabell Kristensen
(advokat Dan Terkildsen)

mod

Dansk Supermarked A/S
(advokat Frank Bøggild)


Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er, om sagsøgte, Dansk Supermarked A/S, har handlet ansvarspådragende overfor sagsøgeren, Isabell Kristensen, i forbindelse med sagsøgtes varehuskæde, føtex' markedsføring af minkpelse i uge 41 i 2004.

Isabell Kristensen har nedlagt påstand om, at Dansk Supermarked A/S til Isabell Kristensen skal betale 700.000 kr. eller et mindre beløb fastsat efter rettens skøn med procesrente fra den 28. februar 2005.

Dansk Supermarked A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2004 indledtes en kontakt med efterfølgende korrespondance mellem føtex og designeren Isabell Kristensen om en markedsføringskampagne, som føtex havde planlagt til uge 41 samme år, vedrørende salg af Saga Minkpelse i føtex' varehuse. Korrespondancen foregik pr. e-mail mellem Isabell Kristensens kæreste, Kim Worsøe, og Lisbeth Kjerulf Mikkelsen (herefter: Lisbeth Kjerulf) fra føtex. Den 30. marts 2004 skrev Lisbeth Kjerulf til Kim Worsøe, at føtex håbede at sælge samtlige pelse i uge 41, og at genmarkedsføring ville komme på tale, hvis målet ikke blev nået. Om markedsføringen anførte Lisbeth
Kjerulf bl.a., at føtex ønskede at gøre brug af et billede af Isabell Kristensen, hendes CV samt nogle af hendes udsagn, f.eks. sloganet "too much is never enough", og at hun skulle anvendes som model iført pelsen. Det var endvidere planlagt, at pelsene skulle forsynes med en speciel folder med bl.a. et billede af Isabell Kristensen, hendes CV, sloganet samt gode råd til pleje af pelsen. Der skulle udarbejdes firefarvede loftsskilte til butikkerne til brug i tilbudsugen samt "om nødvendigt" i evt. efterfølg-ende uger, udsendes pressemeddelelse samt evt. udarbejdes outdoor- og TV-reklamer. Det fremgik af e-mailen, at Lisbeth Kjerulf agtede at medbringe "første udgave af pelsen til mødet", der skulle finde sted lørdag den 3. april 2004 på Kim Worsøes kontor i København.

Forud for mødet den 3. april, hvori deltog Isabell Kristensen, Kim Worsøe, og Lisbeth Kjerulf, havde føtex' reklamebureau udarbejdet udkast til præsentationsmateriale (bilag B), betegnet "ide layout", bl.a. bestående af oplæg til loftsbannere med billeder af en model iført pels gående på en catwalk eller lign., et portrætbillede af modellen, SAGA MINK-logo samt teksteksempler, herunder sloganet "- for meget er aldrig nok" som et citat af Isabell Kristensen. Det var angivet, at det var Isabell Kristensen, som havde designet pelsen. Et andet, meget lignende oplæg til loftsbannere indeholdt ikke oplysningen om Isabell Kristensens design, men teksten "Præsenteret af Isabell Kristensen". Der var endvidere bl.a. udarbejdet oplæg til informationsfoldere, som var tænkt som "hangtags" hæftet på pelsene, når de blev solgt. Udover information til køberne om, hvordan pelsene skulle behandles, indeholdt oplæggene til "hangtags" SAGA MINKs logo, sloganet "- for meget er aldrig nok" som et Isabell Kristensen-citat, samt såvel portrætbillede som modelbillede af en model med pels. Det er føtex' opfattelse, at alle oplæggene i bilag B var med og forevist under mødet, mens det er Isabell Kristensens opfattelse, at alene en planche svarende til bilag B, side 4, var forevist. Dette oplæg viser samme modelbillede som på oplæggene til loftsbannere, men i væsentligt større format, og tilsvarende samme mindre portrætbillede. Sammen med Saga Minks logo var foroven til venstre for modellen anført "Præsenteret af Isabell Kristensen". Endvidere indeholdt planchen udkast til Isabell Kristensens underskrift samt sloganet " ­ for meget er aldrig nok".

I en periode efter mødet forhandlede parterne via e-mail om en aftale. Af en udskrift af en e-mail af 25. maj 2004 fra Kim Worsøe til Lisbeth Kjerulf, der fremstår som et svar på en e-mail fra Lisbeth Kjerulf, fremgår bl.a.:

"KAMPAGNE

Vi skal have klartlagt kampagnen helt præcist. Dvs hvor markedsføres der samt et slut dato for kampagnen. Jeg er klar over, at I ikke ved om alle pelse bliver solgt på en weekend men kampagnen kan jo ikke løbe i al evighed. Jeg foreslår at Kampagnen slutter senest 23 Oktober 2004. Så har I 20 dage til at sælge pelse. ... Vi skal samtidig have artwork som bilag til kontrakt (i stil med det du medbragte til mødet i København). Kan du emaile mig det som du har så vi kan få Isabell's accept af dette. Vi skal have indført at godkendt artwork IKKE kan ændres uden forudgående skriftlig accept fra IK.

ØKONOMI

Vi skal venligst bede om 50 pct ved kontraktens underskrivelse dvs kr 125.000 nu og 125.000 inden kampagnens start. ...

AFTALE

Vi kan ikke på skrift give jer accept at IK ikke deltager i andre markedsføringsarrangementer i Danmark men jeg tror du ved at IK er meget selektiv med hvad, hvor og hvem der samarbejdes med. Der er pt ingen planer om andre kampagner i 2004. Hvis du vil sikre FØTEX kan I skrive at Isabell selvfølgelig ikke kan reklamere for andre pelse i perioden.

ERSTATNING, KRAV FRA TREDJEMAND

Ethvert krav mod IK som følge af deltagelse som model i kampagnen er IK uvedkommende ... IK optræder udelukkende som model og intet andet.
..."

I en e-mail den 15. juni 2004 rykkede Kim Worsøe Lisbeth Kjerulf for annoncemateriale. Vedhæftet en e-mail af 29. juni 2004 sendte Lisbeth Kjerulf en pdf-fil til Kim Worsøe "som ligner meget det oplæg I så ved mødet i København. Vi er indstillet på at komme så tæt på denne opstilling som muligt. Derudover vedhæfter jeg kopi af aftalen ... Jeg har brug for dato'er for hvornår Isabell kan
være i København til foto. Derudover skal vi bruge idé til slogan/motto. ..."

Af aftalen, der blev underskrevet af Isabell Kristensen den 30. juni 2004, fremgår bl.a.:

"AFTALE
om samarbejde og rettighedsfastsættelse
Booking af Isabell Kristensen som model til kampagne i Føtex A/S mellem Føtex A/S ... (i det følgende kaldet F) og Isabell Kristensen ... (i det følgende kaldet IK)

indgåes følgende aftale om samarbejde og rettighedsfastsættelse vedrørende salgskampagne, herunder IK's deltagelse i salgsavis, butiksmaterialer og infomateriale til varen med reference til markedsføring og præsentation af Saga Mink pels i Danmark.

Aftalen relaterer sig til markedsføring af 500 stk. pelse og markedsføringen påbegyndes søndag 3. Oktober 2004. Aftalens gyldighedsperiode udløber 31.12.04.
Ingen markedsføring eller salg af pels vil finde sted efter 31.12.04.

Der er aftalt et honorar på kr. 250.000 excl. moms der udbetales på følgende måde:
125.000 kr. ved kontraktens underskrivelse (slut juni 2004)
125.000 kr. ved salgskampagnens start 1/10-2004.
Aftalen ... vedvarer indtil 31.12.04.
Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden for IK. F har mod en kompensation stor 125.000 kr. ret til at annullere aftalen. ...

Honoraret dækker fotodage på et af F nærmere angivet sted til salgsavis, skilte og andet salgsfremmende materiale til butikker, salgsavis, annoncer, butiksmateriale, PR. Planlægningen og gennemførelse af fotoaktivitet tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til IK's tid.
Fotooptagelse vil finde sted på catwalk el. lignende lokation. ...

IK kan fra tidspunktet for aftalens indgåelse og indtil 31.12.04 ikke uden forudgående accept fra F deltage direkte eller indirekte i andre reklame- og markedsføringsarrangementer af nogen art i Danmark.

Dog undtaget markedsføringsaktiviteter for IC Company samt projekt omkring H.C. Andersen (snowqueen).
...
IK skal informeres grundigt om indholdet af salgskampagnen og markedsføringen, så hun kan give svar på eventuelle spørgsmål.

Samtlige rettigheder, herunder immaterialrettigheder til salgskampagnen og materiale udarbejdet i forbindelse hermed tilkommer F.
Ingen af parterne må give oplysninger til offentligheden eller andre om denne kontrakts indhold eller forhold som parterne får kendskab til under udformning og produktion af salgskampagnen.

F bærer risikoen for reklamekampagnen. IK indestår for, at hendes deltagelse ikke krænker tidligere el. nuværende aftaler ml. hende og tredjemand.
..."

Det fremgår af stempling øverst på det under sagen fremlagte eksemplar af aftalen, at det har været sendt som telefax med siderne 01/03 og 02/03. Siderne er for neden i højre hjørne påført initialerne "IK". Isabell Kristensen har under domsforhand-lingen fremlagt en faxside 03/03, ligeledes med initialerne "IK", visende et annonceoplæg, der har mange lighedspunkter med det omtalte oplæg i bilag B, side 4. Sloganet " ­ for meget er aldrig nok" er udstreget på bilaget, og der er ikke anført teksten "Præsenteret af Isabell kristensen". Der er muligvis tale om et print af den pdf-fil, som Lisbeth Kjerulf sendte til Isabell Kristensen den 29. juni 2004 sammen med et udkast til aftale.

I august måned 2004 blev der taget fotos af Isabell Kristensen til brug for kam-pagnen. I forbindelse med optagelserne afgav Isabell Kristensen sin underskrift på et blankt stykke papir.

Den 2. september 2004 sendte Lisbeth Kjerulf i en e-mail til "Isabell & Kim" "den endelige side til avisen" med bemærkningen: "Jeg er meget tilfreds med resultatet ­ håber I synes det samme??". E-mailen blev besvaret af Kim Worsøe, der ønskede to sletninger i annoncen, nemlig "Isabell Kristensen præsenterer" og "sammen med Isabell Kristensen", og som yderligere bemærkede: "Vi så selvfølgelig også helst at Isabells navn helt bliver udeladt". Af Lisbeth Kjerulfs svar hertil fremgår, at hun ikke var interesseret i at slette Isabell Kristensens navn, idet hun anførte, at Isabell Kristensen var booket til "Markedsføring og præsentation af Saga Mink pels i Danmark". I en e-mail dagen efter argumenterede Kim Worsøe for sit standpunkt og anførte bl.a.:

"...
I annoncer som denne er det vigtigt at vi bevarer eksklusiviteten ved diskret at gøre opmærksom på at det er Isabell som er model i annoncen for en SAGA Mink Pels. Dette synes ikke opnået med det forslag som I har sendt. Det virker billigt og mangel på klasse."

Lisbeth Kjerulf besvarede Kim Worsøes e-mail således:

"Annoncen er godkendt af ledelsen.
Alle er enige om at annoncen er flot og eksklusiv, og at den klart sender det signal vi ønsker.
Vi er derfor indstillet på at arbejde videre med annoncen som den er."

I en ny e-mail gav Kim Worsøe og Isabell Kristensen udtryk for utilfredshed med føtex' holdning og bemærkede bl.a.:

"...
Jeg er klar over at I har erhvervet jer Isabell's face men I har efter vores mening gået for langt i tekstens indhold.
...
Jeg beder jer overveje endnu engang hvad der kan ændres på i tekst. Den mest iøjnefaldende ... er overskriften ISABELL præsenterer SAGA MINK ­ når Isabell på intet tidspunkt har haft med pelsens design, udvikling etc at gøre.
...
Isabell så kunstnerisk gerne at der var alternativer til valget af det lille foto i hjørnet. Normalt plejer det at være en fornuftig dialog mellem køber af "modellen" og "modellen" for at sikre at alle parter er glade og tilfredse med annoncen.

Dette beder jeg jer overveje ligeledes."

Efter i en e-mail at være blevet oplyst om, at annoncen på ny havde været vendt med føtex' ledelse, forespurgte Kim Worsøe i en e-mail til Lisbeth Kjerulf, om hun kunne "gå med til, at vi sletter "Isabell Kristensen" mindst et sted i annoncen så det ikke bliver 3/4 gange navnet nævnes?"

Lisbet Kjerulf besvarede Kim Worsøes forespørgsel således:

"Vi bruger Isabell's navn i overskriften, i brødteksten, ved billedet og som underskrift. Vi mener ikke det er for meget ­ hun er stopeffekten i vores annonce ­ både mht. det smukke billede og med navnet.
..."

Kim Worsøes svar herpå var som følger:

"Lisbeth! Vi SKAL ha en af de 4 steder ud! Selvfølgelig kan det lade sig gøre i hvert fald med underskriften som vi ikke har aftalt på noget tidspunkt. Hverken kontraktmæssigt eller lign.

Alternativt sender jeg de kr. 125.000 retur i dag til jeres konto og vi må diskutere hvilke udlæg I har haft."

Lisbeth Kjerulf besvarede e-mailen således:

"Hej Kim!
Det er lykkedes mig at få pillet Isabell's navn af over billedet"

Korrespondancen blev herefter afsluttet med følgende e-mail fra Kim Worsøe:

"Dejligt og tak".

I en e-mail den 9. august 2004 orienterede Lisbeth Kjerulf Kim Worsøe om, at loftskiltene til butikkerne ville blive "med det store billede fra avisen, Saga-logo samt overskriften fra avisen", og at hun ville sende en pdf-fil, så snart loftskiltene var klar.

I en e-mail af 7. september 2004 til Lisbeth Kjerulf tilkendegav Kim Worsøe, at han anså det for vigtigt, at sælgerne ­ når pelsene skulle sælges i butikkerne ­ ikke måtte være i tvivl om, at pelsene ikke var designet af Isabell Kristensen.

De 500 minkpelse, der skulle sælges i føtex-butikkerne, havde føtex købt som "100 % ægte SAGA MINK" af Copenhagen Investment Service, der ejedes af Jens Jegstrup. føtex havde på bestillingsbilagene tilkendegivet, at Jens Jegstrup senest 1. august skulle sende "garantibrev med dokumentation for, at det er originale Saga Mink ..."

Op til salgskampagnen udarbejdede føtex' centrale dametøjsafdeling internt materiale til varehus- og textilchefer med infor-mation om Isabell Kristensen og Saga Mink-pelsene. Af materialet fremgår bl.a., at "[føtex dametextil] sammen med Isabell Kristensen ... præsenterer Saga Mink", og at de "Saga Mink vi har udvalgt hedder style Alice. Denne style er en kendt standardmodel, som kan købes i specialforretninger". Isabell Kristensen er i materialet præsenteret således:

"Isabell Kristensen er en kendt designer med butikker i London og Monaco. Navnet Isabell Kristensen har de seneste år været en del af den glamourøse verden. Hun har designet tøj til nogle af de mest berømte kvinder i verden.
I samarbejde med hende har føtex valgt at præsentere Saga Minken."

Den 1. oktober 2004 startede markedsføringskampagnen. Modelannoncen med Isabell Kristensen iført pelsen blev vist i føtex' husstandsomdelte 55 siders fødselsdagstilbudsavis, side 5. Endvidere blev der i en række danske aviser indrykket helsidesannoncer, hvor modelbilledet på fremtrædende vis var indkopieret sammen med diverse tilbudssalgsvarer, såsom DVD-afspillere, rødvin og rejer i lage. Pelsene kunne købes i føtex fra den 3. oktober 2004 og blev solgt med "hangtags", en lille folder påhæftet pelsen bl.a. med informationer om, hvordan pelsene skulle behandles. På disse "hangtags" fandtes også modelbilledet af Isabell Kristensen samt et lille portrætbillede med hendes underskrift under og med sloganet "Hvorfor nøjes, når man kan nyde?" over billedet. Af folderens tekst fremgik bl.a.:

"Sammen med Isabell Kristensen præsenterer føtex her muligheden for at forkæle dig selv med en ægte SAGA Mink."

I et brev af 13. oktober 2004 rettede IC Companys henvendelse til Isabell Kristensen. Brevet er sålydende:

"Vi har nu i dagspressen og i tilbudsaviser kunnet konstatere, at Isabell har indledt samarbejde med Føtex om salg af pelse til discountpriser.

Af annonceringen fremgår, at "Isabell Kristensen præsenterer" og "sammen med Isabell Kristensen præsenterer Føtex muligheden for at forkæle sig selv med en ægte Saga mink". ­ I hangtags er Isabell afbilledet og hendes underskrift er gengivet.

Denne form for markedsføring giver forbrugeren det indtryk, at Isabell har været involveret i udviklingen af den pels, der tilbydes af Føtex og dette er efter vores opfattelse en klar overtrædelse af pkt. 4 i vores samarbejdsaftale, der giver IC Companys en eksklusiv ret til at gøre brug af navnet Isabell Kristensen som varemærke for varer i klasse 25 - bortset fra haute couture produkter.

Vores samarbejdsaftale er således misligholdt af Isabell Kristensen, og vi må desværre derfor ­ som også oplyst i e-mail af 29. april d.å. fra Henrik Theilbjørn tage forbehold for vores rettigheder i denne anledning, herunder at ophæve aftalen og at kræve erstatning for det tab, som vi herved har lidt."

I en e-mail af 14. oktober 2004 rettede Kim Worsøe sålydende henvendelse til Lisbeth Kjerulf:

"Er det korrekt at I har brugt foto af Isabell samt underskrift i hangtags? Det har vi ikke aftalt!"

I Danmarks Radios forbrugermagasin "Kontant" den 19. oktober 2004 blev der stillet spørgsmålstegn ved, om de solgte pelse var ægte Saga Mink-pelse. I programmet blev der sendt en skjult optagelse af en samtale med en ekspedient i en føtex-butik. Samtaleforløbet var følgende:

"... det er hendes designere, der har tegnet den. Det er jo i samarbejde med hende og hendes produktionsselskab, at vi har lavet det, så ... ­Så hun er ikke bare model på den? ­Nej, nej. Vi har underskrift på, at vi kan bruge hendes navn, og at det er hendes designere, der har været med til at lave den, så det er jo derfor folk ... ­det trækker lidt ekstra? ­Ja, ja, både hende og Saga Mink på én gang, så det er selvfølgelig også derfor, for så kan man garantere for, at kvaliteten er der."

Journalist Lisbeth Kølster, Danmarks Radio, sendte i en e-mail af 18. oktober 2004 en udskrift af denne samtale til Isabell Kristensen bl.a. med følgende bemærkning: "Håber meget, du har lyst til at sige fra, hvis du føler dit navn misbrugt i denne sammenhæng".

I den opståede anledning rettede Isabell Kristensens advokat i en skrivelse af 18. oktober 2004 henvendelse til føtex, hvis advokat besvarede henvendelsen således:

"...
Deres klient har alene virket som fotomodel ...

Det beklages, såfremt Deres klient af tredjemand på uretmæssig vis i øvrigt exponeres i forbindelse med omtale af pelsene.

Deres klients integritet vil blive respekteret og forsvaret herfra og ovennævnte vil blive iagttaget i forbindelse med vor informationschef Poul Guldborgs forbindelse til pressen."

Den 19. oktober 2004 samme dag som udsendelsen af programmet "Kontant - skrev Isabell Kristensen til magasinet "Kontant" sålydende e-mail, der blev vist på skærmen under udsendelsen:

"Det er naturligvis for mig rystende, hvis jeg har medvirket som fotomodel i en kampagne, hvor der ikke har været tale om originale Saga Mink pelse.

Jeg er endvidere dybt forundret, hvis det forholder sig således, at sælgere i Føtex skulle have givet udtryk for, at de pågældende pelse skulle være designet af mig. Min eneste rolle i forbindelse med salg og markedsføring af de pågældende pelse har været at agere som fotomodel, hvilket Føtex i øvrigt skriftligt har bekræftet.

Herudover har jeg ikke andre bemærkninger til sagen".

Sagen gav i den følgende tid anledning til en del medieomtale.

Den 15. december 2004 udsendte Saga Mink og føtex en fælles pressemeddelelse:

"Sagas eksperter har nu haft lejlighed til at gennemgå et mindre antal af de solgte pelse og har fundet, at de - ifølge Sagas eksperter - ikke er af den sædvanlige høje Saga kvalitet. Føtex' leverandør har skriftligt oplyst, at der er tale om pelse af Sagas kvalitet. Skulle kunder på grund af ovenstående ønske at lade handlen gå tilbage, er de velkomne til at henvende sig i Føtex med pelsen og få pengene retur."

Pressemeddelelsen blev bl.a. omtalt i Berlingske Tidende, Politiken og TV2-Nyhederne.

Sideløbende hermed gennemgik eksperter udpeget af Forbrugerstyrelsen nogle af de omhandlede pelse. I en rapport fastslog disse eksperter, at stort set alle pelsene var et godt køb til prisen, men at nogle af pelsene ikke var af Saga kvalitet. På denne baggrund tilbød føtex i november 2005 de berørte kunder at få deres pels vurderet og - hvis pelsen viste sig ikke at have den lovede Saga kvalitet - få ombyttet pelsen til en pels i Saga kvalitet eller få pengene tilbage.

Forklaringer
Isabell Kristensen har forklaret, at hun først og fremmest er haute couture modedesigner, herunder af spektakulære balkjoler. Hun har også gennem flere år stået som designer af en tøjlinie for IC Companys.

Mødet den 3. april 2004 kom i stand på grundlag af en henvendelse pr. e-mail fra føtex. Hun var skeptisk, da hun havde svært ved at se en forbindelse mellem sig selv og føtex, men indvilligede, da der var tale om Saga Mink, som hun havde gået model for flere gange før, og som er et luksus- og kvalitetsprodukt. Hun lagde også vægt på, at der kun var tale om salg af 300 pelse til en pris lige under 10.000 kr., således at alle kunne være med. Konceptet mindede lidt om IC Companys ­ en god linie til en rimelig penge.

Hun husker, at Lisbeth Kjerulf på mødet foreviste et foto, som så rigtig godt ud, med en model på en catwalk. Fotoet, der udstrålede luksus, svarer til bilag B, side 4. Hun husker ikke, om det blev nævnt, at der skulle stå "præsenteret af Isabell Kristensen". Hun var glad for billedet. Ordet "catwalk" blev vist ikke nævnt. Hun forholdt sig til billedet, og det var det, som skulle anvendes af føtex i forskellige sammenhænge, men hun ville aldrig have godkendt, at billedet blev brugt sammen med supermarkedsvarer som ost, rødvin og DVD-afspillere. På mødet fik hun ikke forevist bilag B, side 1, og hun så heller ikke det udkast til hangtag, som er fremlagt under bilag B, men hun husker ikke, om Lisbeth Kjerulf havde et udkast med. Lisbeth Kjerulf nævnte, at der skulle være hangtags på pelsene, som det er sædvanligt, når der er tale om luksusprodukter. Det blev drøftet, om Isabell Kristensen ville designe en knap til pelsene, hvilket hun af-slog, da dette ville signalere, at hun havde designet pelsene. Hun ønskede tilsvarende ikke, at der blev gjort brug af hendes underskrift i foret ­ det ville også give problemer i forhold til IC Companys. Sloganet "- for meget er aldrig nok" var oprindeligt opstået i hendes butik i England. IC Companys brugte sloganet i deres T-shirts. Hun sagde til Lisbeth Kjerulf, at hun kunne spørge IC Companys, om de kunne bruge sloganet i pelskampagnen, men at IC Companys sikkert ville blive sure.

Et eksemplar af pelsen var, så vidt hun husker, medbragt til mødet. Pelsen så pæn ud, men hun er ikke pelssagkyndig. Hun fik lov at beholde pelsen.

Det var Kim, der havde med indholdet af aftalen og dialogen med føtex at gøre, og det er også ham, der har påtegnet aftalesiderne "IK". Det billedoplæg, der er vedhæftet aftalen, var det, som hun havde forholdt sig til. Det var blevet mailet, og de modtog kun dette eksemplar. At sloganet er streget ud, skyldes nok, at Kim har checket med IC Companys, som har sagt nej til, at det kunne anvendes. Hun læste kontrakten igennem, inden hun underskrev den.

Honoraret på 250.000 er acceptabelt, men ikke højt i hendes verden. Hun har lavet kampagner, hvor hun har fået en højere betaling. Prisen afhænger af, hvor meget tid der bruges på opgaven, og hvad der reklameres for. Honoraret, der dækkede det store billede, blev aftalt via Kim på et senere tidspunkt. Det kunne godt have medført en højere pris, hvis et billede af hendes ansigt skulle bruges i hangtags.

Hun var ved at få lavet hår og make-up til fotooptagelserne, da Lisbeth Kjerulf og en mand kom hen og bad om hendes underskrift på et blankt stykke papir. De sagde, at underskriften skulle scannes. Da hun tøvede og henviste til Kim, sagde de, at de havde talt med Kim herom, og at han havde sagt god for det. Bagefter talte hun med Kim, der sagde: "Det her er Danmark, og dér gør man ikke sådan". Hun frygtede, at de ville overføre underskriften til foret i pelsene. Hun havde ikke fået at vide, hvad underskriften skulle bruges til.

Det var Kim, som havde korrespondancen om den endelig udformning af billede og tekst. Hun havde selv travlt med kunder, men sagde til Kim, at det centrale var billedet, hvor hun stod op iført pelsen. Hun spurgte selv Lisbeth Kjerulf, om der kunne ændres noget mht. det lille billede til højre, men fik at vide, at det var for sent.

Hun oplevede det højst ubehageligt, da der kom en henvendelse fra Kontant om, at hun havde reklameret for en Saga Pels, som ikke var ægte. Det var dog endnu værre, at det blev sagt på tv, at det var hende, der havde designet pelsene. IC Companys ville blive "tosset", og det var, hvad hun havde prøvet at undgå. Det endte med, at samarbejdet med IC Companys ophørte.

Kim Worsøe har forklaret, at han er Isabell Kristensens forlovede, og at han som hendes personlige manager varetager hendes forretningsmæssige aktiviteter i Danmark. Han arbejder også som koncertarrangør.

Isabell Kristensen, der først og fremmest er kendt som designer af couture-tøj, har butikker i London og Monaco.

Det var føtex, der henvendte sig med forslag til et samarbejde. Formålet med mødet den 3. april 2004 var primært at etablere kontakten og drøfte de kreative input til en fotosession. Bilag B, side 4 blev forevist under mødet, og dette kunne Isabell Kristensen godkende. Han husker ikke, om bilagssiden var i farver. Han så ikke andet fra bilag B. Der blev forevist en pels, som Lisbeth Kjerulf omtalte som en prototype. Den var ikke helt klar, men den endelige model ville blive meget lignende. Han har ikke selv forstand på pelse. Isabell Kristensen ønskede et eksklusivt look. Hun lægger meget vægt på, at rammerne er i orden. "Catwalk" var på tale, fordi det signalerer eksklusivitet. På mødet meddelte Isabell Kristensen, at det ikke kunne komme på tale, at hun skulle stå som designer af pelsen. Det kunne heller ikke komme på tale, at hun designede en knap, fordi dette kunne give associationer til design af pelsene. Isabell Kristensen havde en aftale med IC Companys, der forhindrede, at hun designede andre brands.

Honorar blev vist ikke drøftet på mødet, i hvert fald kun ganske kort. Det blev aftalt på plads med Lisbeth Kjerulf på et senere tidspunkt.

I e-mailen af 25. maj 2004 spurgte han til artwork, fordi det er vigtigt at vide, hvad man siger ja til. Der havde været lidt korrespondance forud for e-mailen.

Honorartallene er resultatet af parternes forhandling. Ønsket om en passus om krav fra tredjemand stammer fra de kontrakter, som laves med USA.

Med aftalen, som Lisbeth Kjerulf sendte med e-mail den 29. juni 2004, fulgte en pdf-fil med den billedopstilling, som han, ligesom han gjorde det på de to aftalesider, satte initialerne "IK" på. Det er ham, der har udstreget "- for meget er aldrig nok". Sloganet blev allerede brugt af IC Companys og kunne derfor ikke også bruges af føtex.

Isabell Kristensen fortalte ham i forbindelse med fotooptagelserne i august, at føtex havde bedt om hendes underskrift, og at hun ikke rigtig vidste, hvad de skulle bruge den til. Han foretog sig ikke noget konkret i den anledning. Han var mest overrasket over, at hun blev bedt om underskriften på den måde, altså mens hun sad og fik lavet make-up.

Det var hans opfattelse, at annoncen skulle se ud som i bilaget til kontrakten. Info-materiale omfatter hangtags, men hangtags var ikke omfattet af bilaget til kontrakten og skulle derfor alene indeholde gode råd til pleje af pelsen. Det var også et problem, at underskriften blev brugt i videre omfang, end gengivet i bilaget. Isabell Kristensen havde ikke accepteret, at man benyttede den i hangtags.

E-mail-korrespondancen i september 2004 skyldtes, at annonceudkastet, som Lisbeth Kjerulf havde fremsendt, afveg radikalt fra det, man havde sendt som bilag til kontrakten. Isabell Kristensens navn blev overeksponeret, bl.a. ved at det blev gentaget flere steder. Det er normalt, at navnet står ét sted. Eksponeringen kunne give det indtryk, at Isabell Kristensen havde været inde over designet af pelsene, og det var ikke meningen. Hans bemærkning "dejligt og tak" som afslutning på korrespondancen skal ses i lyset af, at han omsider blev imødekommet på et af de punkter, han gerne ville have ændret. Bemærkningen er
ikke synonym med "i orden", men løbet var jo kørt, og han fulgte ikke yderligere op på det. Han og Isabell Kristensen, der selv havde fået at vide, at det var for sent at udskifte det lille billede, måtte tage, hvad de kunne få. Aftalen var uopsigelig, og han kunne derfor "råbe og skrige om, at det ikke var, hvad vi havde aftalt", uden at det ville føre til noget. Føtex havde besluttet at køre videre, som det var.

Først i oktober blev han og Isabell Kristensen opmærksomme på, at Isabell Kristensens billede og underskrift var blevet brugt i hangtags. Dette havde ikke været aftalt og forstærkede indtrykket af, at Isabell Kristensen havde været involveret i pelsens design.

Det var ikke aftalt, at føtex kunne gøre brug af modelbilledet i avisannoncer på den måde, det skete.

Føtex-kampagnen gav problemer i forhold til IC Companys. Problemerne startede med avisannoncen og blev forstærket, da sagen blev taget op i tv-programmet "Kontant". Programmets dækning af sagen medførte megen negativ omtale for Isabell Kristensen, idet hun blev associeret med en vare, som var falsk. Det resulterede i en periode på 3-4 måneder, hvor det "ikke ligefrem væltede ind" med andre opgaver. I løbet af efteråret 2004 hævede IC Companys aftalen med Isabell Kristensen. Det var måske 2-4 uger efter IC Companys brev af 13. oktober 2004. Ophævelsen var begrundet i, at hun havde misligholdt af-
talen, idet IC Companys eksklusivt havde retten til markedsføring vedrørende klasse 25. IC Companys rejste et erstatningskrav på op til 20 mio. kr. Isabell Kristensen anlagde så en fogedsag mod IC Companys med påstand om forbud mod IC Companys salg af tøjvarerne. Parterne endte med at indgå et forlig.

Lisbeth Kjerulf Mikkelsen har forklaret, at hun har været produktchef for føtex' dametøj siden marts 1995.

Ideen til samarbejdet opstod efter en henvendelse fra Erik Steffensen fra Bruuns Galleri til føtex, idet Isabell Kristensen over for ham havde udtrykt interesse for at komme til at arbejde med føtex.

På mødet den 3. april 2004 havde hun på præsentationsboards diverse udkast, "idélayout", med, som var udarbejdet af føtex' reklamebureau i Århus. Hun er fuldstændig sikker på, at hun havde samtlige layout med, som samlet er fremlagt som bilag B. Alle idéer var i spil på det tidspunkt, hvor der var ca. et halvt år til kampagnen, og der var derfor ingen grund til kun at tage én planche med. Isabell Kristensen var ikke glad for formuleringen "design by", så den idé blev skrinlagt. Også udkast til "hangtags" var med på mødet.

På mødet blev honorarets størrelse drøftet. Sædvanligvis betaler føtex 15-20.000 kr. for en god model. Et niveau på 250.000 kr. var derfor så usædvanligt, at hun skulle cleare beløbet med ledelsen. Det var klart, at føtex med denne pris ønskede at gøre så meget brug af Isabell Kristensen som muligt som blikfang for varen. Vidnet leverede dataene til føtex' advokat, Uffe Bass Johansen, der herefter konciperede aftaleudkastet. Formuleringen var bredest mulig. Der skulle udarbejdes butiksmateriale, salgsfremmende materialer, annoncer og info-booklet til varerne.

Det var Copenhagen Investment Service, som ikke er specialister i pelse, som leverede pelsene. Føtex har førhen købt andre ting af dem. Der blev indkøbt præcis 500 pelse.

Hun sendte en pdf-fil med udkast til annonce den 29. juni 2004 til Kim Worsøe, fordi han havde bedt om det. Hun kan ikke huske, om den blev sendt tilbage sammen med aftalen, men den blev sendt tilbage på et tidspunkt. Annonceudkastet indgår ikke som bilag til aftalen.

Der blev vist ikke ændret noget i aftalen. Føtex fastholdt aftalen, som den var, fordi den var udtryk for, hvad føtex ønskede.

Isabell Kristensen skulle ikke først godkende annoncen og havde i det hele taget ingen indsigelsesret. Føtex skulle informere hende om materialet, og føtex var selvfølgelig interesseret i et godt samarbejde, men føtex kunne selv bestemme,
hvad der skulle anvendes, hvilket Isabell Kristensen var fuldt ud bevidst om.

Parterne drøftede ikke emnet "eksklusivitet", men det var aftalt, at fotooptagelsen skulle foregå på en catwalk-lignende lokation.

Da Isabell Kristensen under fotooptagelserne afgav sin underskrift på et blankt stykke papir med specialtusch til kreativ chef Lars Simonsen, var det indlysende, hvad underskriften skulle bruges til, nemlig til infotags'ene, som Isabell Kristensen havde set som idélayout under mødet den 3. april. Isabell Kristensen havde ingen indvendinger herimod.

Da hun fik e-mailen fra Kim Worsøe med afslutningsreplikken "dejligt og tak", var det hendes opfattelse, at alle var glade, og hun videresendte e-mailen til sin chef i dette lys.

Hangtags og avisannonce blev ikke forevist for Isabell Kristensen i deres endelige form.

Det var vidnet, der stod for indkøbet af pelsene, som hun var overbevist om, var ægte Saga Mink. Føtex var aldrig gået ind i så stor en satsning, hvis man ikke mente sig 100 % sikre på, at varerne var ægte. Leverandøren havde også afgivet garantibrev herom til føtex. Prisen var ikke ekstraordinært lav i betragtning af, at der blev indkøbt 500 pelse. Det vides endnu ikke, om pelsene er ægte. Der verserer en landretssag mod leverandøren, og der er endnu ikke foretaget syn og skøn.

Det var selvfølgelig en fejl, at en ekspedient udtalte sig om Isabell Kristensens design af pelsene under den skjulte optagelse. Ekspedienten ringede selv op og talte med en af vidnets assistenter, til hvem hun sagde, at "hun var kommet til at gøre i nælderne". Føtex præciserede straks, at Isabell Kristensen alene havde været benyttet som model. Vidnet er ikke orienteret om, at andre ekspedienter skal have udtalt sig på lignende måde. Af infomaterialet til butikkerne var det udtrykkeligt præciseret, at pelsene var standardmodeller. Det er uforståeligt for vidnet, at nogen kunne få den tanke, at Isabell Kristensen havde designet pelsene. Isabell Kristensen ytrede også efter annoncekampagnen ­ men før der "gik presse i den" ­ interesse for at fortsætte samarbejdet med føtex om markedsføring af andre produkter, f.eks. sælskind og parfumeprodukter.

Advokat Uffe Bass Johansen har forklaret, at han fik til opgave at udarbejde en modelaftale med Isabell Kristensen til brug for en kampagne vedr. salg af pelse. Aftalen, der bygger på genbrug ­ vidnet har en paradigmasamling -, var en engangsaftale og blev formuleret så bredt som muligt, fordi markedsføringen skulle ske bredt. Info-materiale dækker alle former for information om varerne. Isabell Kristensen havde ingen godkendelsesbeføjelser. Alle beføjelser lå hos føtex. Der var ingen bilag til aftalen; i hvert fald ikke, så vidt han ved. Der var ikke rettelser til aftalen, der heller ikke havde foreligget i udkast.

Der ligger ikke noget dybere i ordene i aftalen," markedsføring og præsentation". Det er almindelig merkantil sprogbrug for den opgave, Isabell Kristensen var antaget til.

Procedure
Isabell Kristensen har gjort gældende, at hun er blevet brugt i videre omfang, end det har været aftalt. føtex' muligheder for at benytte Isabell Kristensen har intet at gøre med størrelsen af hendes honorar, der er konkret aftalt for den ydelse, som Isabell Kristensen ifølge parternes aftale skulle levere. 

Aftalen var en standardaftale, som blev konciperet af føtex med advokatbistand, mens Isabell Kristensen ikke var repræsenteret af advokat. I overensstemmelse med koncipistreglen skal uklarheder i aftalen fortolkes til skade for føtex.

Aftalen har i det hele fået den bredest mulige beskrivelse, og som det fremgik af Uffe Bass Johansens forklaring, kan info-materiale nærmest dække hvad som helst. Det gøres imidlertid gældende, at det ikke kan antages, at Isabell Kristensen aftalemæssigt har givet tilsagn om at indgå på en hvilken som helst måde i de "hangtags", der var vedhæftet pelsene. Det, som hendes honorar dækkede, var fotoet, hvilket fremgår af næstsidste afsnit på aftalens side 1. Det var vigtigt for Isabell Kristensen at få tilstillet artwork, og der er enighed om, at det, der blev sendt på pdf-fil, svarede til det, som også blev returneret af Isabell Kristensen sammen med den underskrevne kontrakt påført initialerne "IK". Parterne var således enige om, hvilket artwork, som skulle anvendes, og det var op til føtex at reklamere, hvis man ikke var enig. føtex' standpunkt, hvorefter Isabell Kristensen nærmest kunne bruges til hvad som helst, er ikke holdbart.

føtex forsøgte at give forbrugeren det indtryk, at Isabell Kristensen havde designet pelsene. Det var føtex' ønske fra starten at skabe en illusion om, at pelsene var Isabell Kristensens værk, og det ville hun ikke være med til. Alligevel var det det, som skete, hvilket illustreres af den skjulte optagelse i DR's program "Kontant" og IC Companys' brev af 13. oktober 2004. Isabell Kristensens brand er dermed blevet anvendt i strid med aftalen, og føtex har tilegnet sig en ydelse, der ikke er ydet betaling for. Det må anses for rimeligt, at føtex på dette grundlag som vederlag eller erstatning betaler Isabell Kristensen 10 % af omsætningen på pelsene, eller 500.000 kr.

Isabell Kristensen kan ikke antages at have godkendt kampagnen, jf. den foreliggende mailkorrespondance mellem Kim Worsøe og Lisbeth Kjerulf. Som det fremgår af korrespondancen, var intet til forhandling fra føtex' side. 

Det gøres endvidere gældende, at pelsene var ikke ægte Saga Mink. Isabell Kristensen har forgæves søgt at provokere den indgåede aftale mellem føtex og Saga Mink fremlagt. Aftalen er interessant, fordi den siger noget om aftaleparternes opfattelser af ægtheden og illustrerer dermed spørgsmålet om føtex' ansvar. Uafhængige eksperter har vurderet, at en stor del af pelsene ikke er ægte, hvilket retten må lægge til grund. Føtex købte pelsene hos en mellemhandler, der handler med alt muligt, og som ikke har faglig ekspertise indenfor pelse. Dette sammenholdt med prisen gjorde, at føtex i højere grad burde have interesseret sig for produktet. føtex har som minimum handlet uagtsomt. Da forholdet kom frem i DR's "Kontant" i bedste tv-sendetid, var det Isabell Kristensen, der tonede frem. Isabell Kristensen har derfor krav på erstatning, svarende til en tortlignende godtgørelse.

Det er endelig gjort gældende, at Isabell Kristensen er blevet brugt i en anden sammenhæng end aftalt. Isabell Kristensen og Kim Worsøe havde over for føtex tilkendegivet, at de lagde vægt på det eksklusive indtryk, hvilket afspejles af kontraktens bestemmelse om catwalk. Anvendelse af billedet i en helt anden og ikke-eksklusiv sammenhæng sammen med andre, dagligdags føtex-varer som i de foreliggende avisannoncer er i strid med aftalen.

Føtex bør dække Isabell Kristensens omkostninger til advokatbistand såvel i forbindelse med bestræbelserne på at modvirke skaden ved DR's "Kontant" som i forhold til IC Companys, der hævede sin aftale med Isabell Kristensen. føtex har anført, at sagen overordnet drejer sig om en sagsøger, som ønsker flere penge end de for en enkelt dags arbejde aftalte 250.000 kr., en supermarkedskæde, som ­ måske - er blevet snydt, en lille sammenspist branche, som ikke ønsker, at supermarkeder sælger pelse og en sensationspresse. 

Isabell Kristensen har alene nedlagt en betalingspåstand og ikke påstand om anerkendelse eller forbud. Men der er hverken grundlag for godtgørelse eller erstatning. Ophavsretslovens § 83 kan ikke finde anvendelse. Efter retspraksis kommer godt-gørelse ikke på tale i en situation som den foreliggende, hvor der foreligger en modelkontrakt, og hvor det er medkontrahenten og ikke pressen, der er sagsøgt. Selv i tilfælde af grove krænkelser af "retten til eget billede" ligger godtgørelsesniveauet på 5 ­ 10.000 kr. Erstatning kan heller ikke komme på tale, allerede fordi det ikke er godtgjort, at der er lidt et tab, smh. eksempelvis dommen i UfR 2005.2703 H. Der foreligger således ingen konkrete oplysninger om sagen med IC Companys, og at Isabell Kristensens telefon, som forklaret af Kim Worsøe, muligt ikke ringede i 3-4 måneder, beviser ikke noget. I øvrigt var hun i hele den periode kontraktmæssigt bundet til føtex. Også tilkendelse af vederlag savner grundlag, og hvor kommer de 10 % i licensafgift fra ­ hvorfor gør man ikke 20 % gældende?

Dertil kommer, at der ikke foreligger noget ansvarsgrundlag. Parternes aftale er klart og præcist formuleret, og koncipistreglen finder derfor ikke anvendelse. Der er ikke tale om en standardaftale, og Isabell Kristensen, der selv er professionel, havde i Kim Worsøe professionel bistand. Der er ikke aftalt noget med hensyn til "eksklusivitet", og dette er heller ikke beskrevet i aftalen. Det var fremme under forhandlingerne, at fotooptagelserne skulle ske i en catwalk-lignende situation, og dette er med i aftalen og er blevet opfyldt. Isabell Kristensen skulle medvirke i en føtex-kampagne, hvilket hun var fuldt bevidst om. Føtex er ikke Illums Bolighus, og det kan forekomme lidt komisk at betone eksklusivitet i denne sammenhæng. Hvis det var vigtigt at sikre sig imod, at reklamebilledet blev brugt sammen med fotos af andre føtex-varer, burde Isabell Kristensen have sørget for at få dette reguleret i aftalen. Billederne af Isabell Kristensen blev brugt i annoncer, tilbudsavis, loftsskilte, info-materiale, og alt dette er direkte indeholdt i aftalen. Det bestrides, at der skulle foreligge et bilag 1 til aftalen, og dette er da også uomtalt i aftaleteksten. Der er intet grundlag for at antage, at føtex' anvendelse af billederne i forhold til aftalens ordlyd skulle være begrænset ved et aftalebilag. Det fremgår af aftalen, at Isabell Kristensen skulle informeres for at kunne "give svar på eventuelle spørgsmål", og det blev hun, men hun havde ingen godkendelsesbeføjelser, hvilket modeller sædvanligvis heller ikke har.

Føtex' ønskede undervejs at markere, at det var aftalt, at det var føtex, som bestemte, og at man ikke ønskede at fravige dette. Det var jo i denne sammenhæng, at Isabell Kristensen oppebar 250.000 kr. i honorar. Det må lægges til grund, at Kim Worsøes ord efter e-mail-diskussionerne, "Dejligt og tak", indebar, at Isabell Kristensen accepterede føtex' standpunkter, og at føtex på dette grundlag gik videre med kampagneforberedelserne.

Det må lægges til grund, at Lisbeth Kjerulf på mødet den 3. april 2004 foreviste alt "ide layout-materiale", herunder "hangtags", omfattet af bilag B. Teksten "Design by" blev ikke til noget, fordi Isabell Kristensen ikke ønskede dette. I stedet blev vendingen "Præsenteret af Isabell Kristensen" brugt. Dette vidste Isabell Kristensen, og det er i overensstemmelse med, hvad der efterfølgende skete: Isabell Kristensen var kampagnens ambassadør.

Isabell Kristensen afgav uden videre sin underskrift til føtex. Det blev fortalt, at den skulle scannes. Der er ingen forbehold i aftalen med hensyn til brug af underskrift, og der er intet grundlag for at rejse indsigelse mod føtex' brug.

Der er endnu i dag ikke grundlag for at sige noget sikkert om, hvorvidt pelsene er ægte. Ingen ved, hvad der er rigtigt. Under alle omstændigheder har Isabell Kristensen ikke løftet bevisbyrden for, at pelsene ikke var i orden. føtex har været i god tro. Pelsene blev købt med garantierklæring. føtex har haft en masse besvær og tabt mange penge. Det er selvfølgelig også synd for Isabell Kristensen, men der er intet ansvarsgrundlag for føtex. I øvrigt er det ikke anført noget sted, at der ikke skulle være tale om Saga-pelse. Det er anført, at der ikke skulle være tale om den sædvanlige høje "Saga-kvalitet". Saga er hverken køber eller sælger af pelspartiet. Saga er et varemærke, og der kan derfor ikke være nogen interesse for den hemmelige aftale mellem føtex og Saga.

Isabell Kristensen kan ikke have lidt noget tab, fordi en enkelt føtex-ekspedient under en skjult optagelse sagde, at det var Isabell Kristensen, som havde designet pelsene. Butiksassistenten var klar over, at hun havde dummet sig, og rettede selv henvendelse til føtex herom. Et skilt med Isabel Kristensens berigtigelse blev samtidig vist på skærmen, så der har ikke været nogen skadevirkning. Det må fremhæves, at DR's fremgangsmåde er retsstridig.

Rettens begrundelse og resultat

Den aftale, som føtex og Isabell Kristensen indgik i juni 2004, gav føtex vide beføjelser til at gøre brug af Isabell Kristensen som model i sin markedsføring af pelse i uge 41 i 2004. Aftalen, som var uden godkendelsesbeføjelser for Isabell Kristensen, omfattede således efter sin ordlyd, sammenholdt med forløbet forud for aftalen, herunder Lisbeth Kjerulfs e-mail den 15. februar 2004 til Kim Worsøe, brug af fotos af Isabell Kristensen i samtlige de sammenhænge, som de efter sagens oplysninger faktisk blev brugt, det vil sige i salgsaviser, butiksbannere, annoncer og informationsmateriale på pelsene ("hangtags").

Særlig med hensyn til Isabell Kristensens indsigelser mod annonceteksten bemærkes, at der allerede på det annonceoplæg, som Isabell Kristensen og Kim Worsøe kan tiltræde at have fået forevist under mødet med Lisbeth Kjerulf den 3. april 2004, var foreslået en formulering, hvor pelsene var "præsenteret" af Isabell Kristensen, og at Isabell Kristensen ikke havde taget forbehold for benyttelsen af sit navn i denne tekstsammenhæng i aftalen.

Det bemærkes endvidere, at det annoncelayout, som blev den endelige annonce, som føtex gjorde brug af under salgskampagnen, efter indholdet af e-mailkorrespondancen i starten af september 2004 må anses for accepteret af Isabell
Kristensen.

Under disse omstændigheder, samt når det i det hele tages i betragtning, at der ikke findes at være holdepunkter for, at føtex' fremsendelse og Isabell Kristensens returnering sammen med den underskrevne aftale af et annonceudkast med initialerne "IK" ændrede rækkevidden af modelaftalen, der ikke indeholdt nogen henvisning til annonceudkastet som bilag, finder retten ikke, at føtex kan antages at have gjort brug af Isabell Kristensen i videre omfang end aftalt.

Særlig med hensyn til føtex' brug af modelbilledet i avisannoncer sammen med forskellige føtex-varer bemærkes, at der ikke er grundlag for at antage, at en sådan brug, som Isabell Kristensen ikke havde tilkendegivet noget forbehold imod i aftalen eller på anden relevant måde, var stridende mod parternes aftale, i hvilken det som anført var forudsat, at føtex ville gøre brug af Isabell Kristensen i såvel salgsavis som annoncer.

Som følge af det anførte, og idet det hverken er godtgjort, at pelsene under salgskampagnen blev markedsført af føtex på en i forhold til Isabell Kristensen ansvarspådragende måde, eller at oplysningerne om salgsassistentens udtalelser under en skjult tv-optagelse skulle give Isabell Kristensen grundlag for at rejse noget krav, tages Dansk Supermarkeds frifindelsespåstand i det hele til følge.

T h i k e n d e s f o r r e t

Dansk Supermarked A/S frifindes.

Inden 14 dage betaler Isabell Kristensen 40.000 kr. i sagsomkostninger til Dansk Supermarked A/S.

Claus Forum Petersen

Karin Elisabeth Schou Andersen Uffe Thustrup.

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»