Lån & Spar - Varemærkeret

Resumé

Varemærket LÅN & SPAR  er til hinder for LÅN & FINANS for pengeudlån.

Dom i sagen V4406


Lån & Spar Bank A/S
(Advokat Janne Glæsel)

mod

Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen
(Advokat Karen Kaufmann)

afsagt sålydende

DOM:

Indledning og påstande
Sagens hovedspørgsmål er om LÅN & SPAR <w> er til hinder for registrering af LÅN & FINANS <fig> i klasse 36, 37 og 45.

Lån og Spar Bank A/S (herefter LSB) har nedlagt følgende påstande:

1. Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen (herefter L&F) skal anerkende at have været uberettiget til at anvende LÅN & FINANS som varemærke, virksomhedsnavn og/eller forretningskendetegn for den af L&F udøvede virksomhed.

2. L&F forbydes at gøre brug af betegnelsen LÅN & FINANS som varemærke, virksomhedsnavn og eller forretningskendetegn for forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

3. L&F skal anerkende at den under VR 2004 00854 offentliggjorte varemærkeregistrering LÅN & FINANS <fig> udslettes af varemærkeregisteret.

4. L&F skal til LSB betale 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 18. april 2006.

L&F har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om at LSB skal tilpligtes at lade det under VR 1993 00225 registrerede varemærke LÅN & SPAR udslette af varemærkeregisteret.

LSB har over for L&F's selvstændige påstand påstået frifindelse.

L&F's virksomhed drives nu af Lån & Finans A/S. Parterne er enige om at en dom i den foreliggende sag tillige skal have virkning i forholdet mellem LSB og Lån & Finans A/S.

Sagsfremstilling
Historik og registrering.
LSB blev stiftet i 1880 som Låne og Spareforeningen for Embeds og Bestillingsmænd der i 1922 blev til Låne og Sparekassen for Embeds og Bestillingsmænd, fra 1976 Spare og Lånekassen for Offentligt Ansatte. Sparekassen blev i 1980 blev omdannet til bank der nu er omfattet af lov om finansiel virksomhed. I 1990 skiftede banken navn til Lån & Spar Bank der blev børsnoteret i
1994. LSB har siden 2003 formuleret og udarbejdet en strategi for bankens mission og vision som optages i bankens årsrapport. Banken har udviklet et net af systembanker, dvs. virtuelle filialer der oprettes i samarbejde med organisationer inden for FTF og AC samt interesseorganisationer som FDM og Ældresagen. Systembankerne anvender i dag LSB´s eksisterende distributions-kanaler, rådgivningscentre og internetbanksystemer. LSB har i dag 16 filialer og 33 systembanker (virtuelle banker) for organisationer med ca. 1 mio. medlemmer. LSB er Danmarks 18. største bank med ca. 3% af markedsandelen. Banken henvender sig udelukkende til privatkunder.

LSB har modtaget flere erhvervspriser for innovation og har på verdensplan været først med online banking. LÅN & SPAR BANK blev registret den 24. juli 1992 som et figurmærke i vareklasse 36. Mærket bruges både med bogstaver og med ettegnet (&).
Den 8. januar 1993 fik LSB registreret LÅN & SPAR som ordmærke i klasse 36. LSB registrerede i de følgende år en række varemærker hvori ordene "Lån og (&) Spar" indgår, såsom LÅN & SPAR DIREKTE, LÅN & SPAR PC BANK, LÅN & SPAR ­ når der er styr på tingene, LÅN & SPAR INTERNETBANK, LÅN & SPAR PRIORITET, LÅN & SPAR ANDELSPRIORITET og LÅN & SPAR Xtra, der alle er registreret i klasse 36 og i forskelligt omfang i andre klasser som klasse 9, 16 og 38.

L&F startede sin virksomhed sidst i 2003 og fik den 12. marts 2004 med ansøgningsdato 28. februar 2004 registreret LÅN & FINANS som figurmærke i vareklasse 36, 37 og 45. L&F driver virksomhed med lån til erhvervs og privatkunder, udelukkende mod pant i fast ejendom.

Markedsføring:
I 1995 modtog LSB PRprisen, og forskellige imageanalyser fra 2003 viste at LSB havde det 9. bedste image i Danmark. Markedsføringsomkostningerne i perioden 19902006 beløb sig til ca. 200 mio. kr. og knyttede sig til bl.a. sponsorater, ITmedier og radio/tvreklamer. I perioden 1992 2006 sponsorerede LSB transmitteringen af De olympiske Lege. LSB har været hovedsponsor for Team Danmark. Banken har markedsført sig via tvreklamer bl.a. med titlen "Råd til hverdagen".  Forskellige markedsundersøgelser har konkluderet at LSB er en velkendt bank i den brede befolkning, både i undersøgelser med og uden et hjulpet kendskab, dog har enkelte undersøgelser vist et mere begrænset kendskab. Markedsundersøgelserne er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra mellem 500600 adspurgte. En TRPundersøgelse (target rating points) har vist at LSB har været eksponeret for ca. 32 mio. mennesker i perioden 20012006. En imageanalyse udarbejdet af IFO (Instituttet for Opinions-analyse) konkluderede at 82% af de adspurgte kendte banken. En anden imageanalyse udarbejdet af Wilkes konkluderede at kendskabsgraden før og efter bankens sponsorater var hhv. 4% og 7%. LSB udgiver også bladet "Råderummet".

Ved en søgning på Google efter LÅN & SPAR får man 860.000 hits, som alle relaterer sig til LSB.

I oktober 2005 konstaterede LSB at L&F i magasinet Bolig & Fritid under anvendelse af mærket LÅN & FINANS udbød finansielle produkter. L&F´s mærke var i annoncen optrykt med rød logofarve på en gul baggrund med såvel blå og mørkegrå bogstaver. På L&F 's hjemmeside www.logf.dk sidder logoet i øverste venstre side, hvor der tillige er en bjælke med menuer der indeholder forskellige lånetyper som guider forbrugeren rundt på hjemmesiden. Kildeteksten bag www.logf.dk er udarbejdet med AMPtegn som medfører at man ved søgning på ordet "Lån &" først får hits med L&F. Ved en søgning på Google efter "lån & finans" får man 343.000 hits hvoraf L&F's hjemmeside er det første. På hjemmesiden tilbyder L&F følgende lån:

"Boliglån udnyt friværdien i ejerboligen...
Erhvervslån få frigivet kapital i erhvervsbygningerne...
Totalfinansiering 100% finansiering af boligkøbet...
Andelsboliglån lån med sikkerhed i andelsboligbeviset..."

Design og udformning
LSB´s logo er udformet således:

LSB's logofarver er i overensstemmelse med bankens designmanual rød, grå og blå på en beige gullig baggrund. Mærket er, som det ses, udformet med versaler og &tegn. Ved udendørsreklamer er baggrundsfarven mørkeblå. LSB anvender logoet såvel med &tegnet som i formen "LÅN OG SPAR".

L&F´s logo er udformet således:

L&F´s logofarver er rød, blå og gult. I logoet anvendes, som det ses, et &tegn som er forskelligt fra LSB's.

Forklaringer
Peter Schou har forklaret at han har været administrerende direktør i LSB. Han blev ansat den 1. april 1988 og fratrådte med udgangen af februar 2007. Han har været forretningsfører for Lån & Spar Fonden siden 1. januar 1990. LSB har udarbejdet visions og missionsstrategier siden 1990. LSB var det eneste pengeinstitut som anvendte "lån" og "spar" som en del af navnet, i den rækkefølge. Når sparekasser anvendte ordene "lån" og "spar" i deres navne, var det i formen "Spare og Lånekassen for ..." eller lignende. LÅN & SPAR var derfor særpræget. Anvendelse af &tegnet var også særlig for LSB og skulle vise at de var anderledes og moderne. Bankens grundlag var de private kunder. Man kunne og ville ikke konkurrere med de store banker om erhvervskunderne. Denne strategi afspejlede sig i LSB´s markedsføring. De udviklede mange produkter som rettede sig mod de private kunder og kommunikerede dette klart ud. Man foretog en massiv investering i disse nye produkter. Banken ønskede at være åben over for omverdenen, herunder journalister som kunne give en for banken værdifuld omtale. Dagbladet Børsen nominerede i 1995 banken som den mest åbne bank i Danmark. Vidnet skrev også flere artikler, bl.a. til bladet BankInvest. Banken fik mange priser for fornyelse, bl.a. for bankens udvikling og brug af informationsteknologi. Banken udviklede en diskette og senere en cdrom med rådgivningsprogrammer som blev uddelt gratis til kunderne. Der blev uddelt disketter i perioden 19931996 og herefter udelukkende cdrommer, i alt ca. 1 mio. eksemplarer. Banken har for nylig modtaget ehandelens ærespris for dens udvikling af hævekort. Banken er landsdækkende med få filialer. Udviklingen af aktiviteter på nettet er derfor højt prioriteret. LSB´s netbank var den første i verden og vakte betydelig opmærksomhed. Det førte til at vidnet holdt mange foredrag om dette, og det bidrog til at gøre banken kendt. Danske Bank og Unibank kom med deres netbanker et par år senere.

Banken har haft betydelige markedsføringsomkostninger. Disse omkostninger er noget større end 200 mio. indtil i dag; opgørelsen af markedsføringsomkostninger omfatter kun eksterne omkostninger, ikke de meget betydelige interne omkostninger. Satsningen på tvmediet var markant; LSB sponsorerede transmissionen fra De olympiske Lege og fra verdensmesterskaber, og det gav som ventet et godt afkast i form af massiv omtale og øget kendskabet til LSB.
L&F's benyttelse af LÅN & FINANS er et problem for LSB. Der er i høj grad produktsammenfald: LSB´s udlån består for 80% vedkommende af lån mod pant i fast ejendom, især boligfinansiering, og L&F's udlån er efter det oplyste udelukkende mod pant i fast ejendom. L&F snylter på LSB´s gode renommé. L&F's hjemmeside ligner meget LSB´s hjemmeside. Gennem de forvekslelige logoer LÅN & SPAR og LÅN & FINANS bliver LSB kædet sammen med L&F, og det forringer bankens investering i dens brand. LSB ønsker under ingen omstændigheder at blive bragt i nogen sammenhæng med en virksomhed som L&F som ikke er en lovreguleret virksomhed, og som derfor fx ikke er underlagt regler svarende til pengeinstitutternes regler for god skik. Når banken indgår en loyalitetsaftale med for eksempel LIC, som det er sket for nylig, bliver medlemmernes gamle LICkort skiftet ud med et kort med LSB´s logo. Loyalitetsaftalerne har været med til at øge LSB´s kundegrundlag. LSB´s produkter henvender sig til alle almindelige lønmodtagere og mange interesseorganisationer. For tiden har ca. 950.000
organisationsmedlemmer fået et nyt kort med LSB´s logo. Banken har for nylig udviklet et nyt kort med mulighed for mange forskellige applikationer. LSB har over 200.000 registrerede cprnumre, som knytter sig til en bankkonto; der er jævnligt bevægelser på ca. 150.000 af disse bankkonti. Der er muligvis en tilgang på yderligere 60.000 via LIC´s medlemsorganisation. Af PBS´s statistik kan man udlede at LSB´s markedsandel udgør ca. 2,8 %. LSB udlåner ikke til personer, der er registreret i RKI, men banken har selvfølgelig kunder som senere er blevet registreret i RKI. Banken kan medvirke til at sanere økonomien for RKIregistrerede således at de kan komme ud af registreringen. Vidnet har ikke kendskab til tilfælde hvor kunder eller andre har forvekslet LSB og L&F.

Jesper Schiøler har forklaret at han har været ansat hos LSB siden 1. november 1990 og nu er medlem af direktionen med ansvar for markedsføring.

Analysen fra Instituttet for Opinionsanalyse A/S (IFO) og en tilsvarende fra OMD (Optimum Media Direction) var ikke bestilt eller betalt af LSB. Nogle gange har de købt analyser for at måle værdien af en reklame. Analyserne fra IFO og OMD blev lavet fordi dagbladet Børsen havde et tema om banker. Analyseresultaterne fra IFO og OMD viste at LSB lå i superligaen for så vidt angår image, og det var meget tilfredsstillende. Analysen fra Wilke Markedsanalyse A/S var heller ikke bestilt af banken; den viste at man flyttede kendskabet til banken via sponsoratet af transmissionen fra De olympiske Lege, da kendskabet før De olympiske Lege var på 34% og bagefter 45%.

Erik Schack Nielsen har forklaret at han er uddannet kok. Han har læst nogle fag under merkonomstudiet og har interesseret sig for finansiering. Han startede L&F sidst i 2003 og fik registreret navnet LÅN & FINANS samt virksomheden i 2004. Han købte domænenavnet www.logf.dk i marts 2004. Hjemmesiden bliver løbende opdateret, og der er også jævnligt skift i opsætningen. Det var tilfældigt at han valgte navnet L&F; navnet angiver hvad virksomheden laver, udlån og finansiering. Han kendte godt LSB, men regnede ikke med at navnet var et problem; der var ingen vanskeligheder i forbindelse med registreringen i Patent og
Varemærkestyrelsen. Der var ikke indsigelser mod registreringen af LÅN & FINANS før LSB kom med deres indvendinger.
L&F giver lån (tillægslån) til privatkunder som andre banker afviser at låne til på grund af RKIregistrering og lignende. L&F giver kun tilbud om finansiering og yder ikke rådgivning. L&F yder også lån til små eller mellemstore virksomheder der har været igennem en periode uden indtjening. 40% af kunderne er privatkunder og 60% er erhvervskunder. L&F administrerer også egne ejendomme. L&F handler ikke med ejendomme, men overtager nogle gange ejendomme på tvangsauktion når deres pant bliver nødlidende. De finansierer alene mod pant i fast ejendom, og de giver ikke forbrugslån. De gule og blå baggrundsfarver på hjemmesiden forsvandt efter en periode. Der bruges flere farvekombinationer på hjemmesiden, og senest er der anvendt rød og blå. L&F's farvekombinationer er tilfældige og adskiller sig ikke fra andre långiveres farver. Han har betalt for at hans virksomhed kommer frem som den første ved søgning på "LÅN &". Han har aldrig oplevet at blive forvekslet med LSB. L&F markedsfører sig via Den blå Avis, Google, flyers mv. Kontakten mellem L&F og kunderne sker typisk pr. telefon eller email.

Herefter aftales der nogle gange et personligt møde hvor L&F´s medarbejder besøger kunderne hjemme hos denne.

L&F har løbende forøget deres markedsføringsomkostninger som i 2003 lå på 50.000 kr., i 2004 på 1 mio. kr., i 2005 på 4 mio. kr. og i 2006 på 5,4 mio. kr. Hjemmesiden ændrer udseende hver sjette måned for at gøre den mere spændende og tiltrækkende. Han har en itmedarbejder som står for opdatering af hjemmesiden. Han kan bekræfte at L&F´s logo på hjemmesiden har været anført i rødt som bedre fanger opmærksomheden. På hjemmesiden har man skrevet firmanavnet som "Lån og Finans", men det var tilfældigt.

Parternes argumenter
LSB har anført at LÅN & SPAR har oprindeligt særpræg. Det var også Patent og Varemærkestyrelsens opfattelse på ansøg-ningstidspunktet. LÅN & SPAR er ikke beskrivende for bankvirksomhed eller finansiel virksomhed, men viser hen til bankens koncept, produkter, ydelser og processer som omfatter langt mere end ind og udlån. Banken har gennem en omfattende og alsidig markedsføring under anvendelse af betydelige ressourcer ­ langt over 200 mio. kr. gennem årene opbygget mærket til at være stærkt og velkendt. Det fremgår også af de fremlagte analyseresultater. Det er almindeligt anerkendt at markedsundersøgelser indhentet gennem anerkendte instituttet skal tillægges betydning. LSB hævder ikke eneret til enhver kombination af "LÅN" og "&", men i det foreliggende tilfælde er forvekslelighed, herunder at det antages at der er en forbindelse mellem mærkerne. LÅN & SPAR er som renommeret varemærke omfattet af varemærkelovens § 4, stk. 2. Det tilkommer en udvidet beskyttelse over for anvendelse af samme eller lignende mærker, også for uensartede produkter. Det er derfor også beskyttet over for L&F's anvendelse af LÅN & FINANS for ydelser i klasse 37 og 45. Den høje grad af bekendthed spiller også ind på forvekslingsbedømmelsen. LÅN & SPAR har som velkendt krav på en bred beskyttelse, jf. herved EFDomstolens dom af 14. september 1999 i sagen C375/97 General Motors Corp. mod Yplon SA. Der er mærkelighed, for der er identitet i 1. og 2. del af parternes mærker, "LÅN &". Den sidste del af L&F´s navn "Finans" er ikke egnet til at adskille dette foretagendes ydelser fra LSB's.

Ordene "Finans" og "Spar" er naturligvis forskellige, men begge peger hen på finansiel virksomhed.

Det er ikke nødvendigt at der foreligger en egentlig forvekslingsrisiko. Det er tilstrækkeligt at mærket er velkendt, og at der hos det relevante publikum, privatpersoner der søger finansiering, kan opstå den opfattelse at der er en forbindelse mellem mærkerne. En sådan antagelse af forbindelse mellem mærkerne er særlig skadelig for LSB fordi selskabet, som har arbejdet hårdt for sit gode image, driver finansiel virksomhed under Finanstilsynet og er pålagt en lang række forpligtelser, herunder pligt til at følge reglerne for god skik for finansielle virksomheder, mens L&F's udlånsvirksomhed er uden for offentlig kontrol.
Forvekslingsrisikoen forstærkes af de lighederne i markedsføringen hvor L&F benytter eller har benyttet samme farvevalg som LSB, røde og grålige bogstaver på en beige eller gul baggrund. L&F handler derfor også i strid med markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18. De viste ligheder i farvevalg må anses for at være tilstræbt fra L&F's side. Det er også udtryk for en bevidst udnyttelse når L&F's gennem betaling har sørget for at L&F kommer frem som den første når man indtaster "LÅN &" på Google. Sagen skal bedømmes i lyset af den udvikling der er sket i varemærkeretten siden gennemførelsen af varemærkedirektivet, herunder den retspraksis der er fremkommet, navnlig fra EFdomstolens side. Nykreditdommen (U1989.216H) er ikke længere afgørende for området.

L&F har anført at LÅN & SPAR for udlån er en generisk og beskrivende angivelse. Det burde derfor ikke have været registreret. Mærket kan kun beskyttes hvis det godtgøres at det er indarbejdet. Det bestrides at mærket er indarbejdet. Det bestrides også at mærket er velkendt, idet mærket i så fald skal være alment kendt inden for omsætningskredsen. Der foreligger ikke nogen erklæring om velkendthed eller indarbejdelse fra en brancheforening eller lignende. LSB har udelukkende påberåbt sig konklusionerne i markedsanalyserne som ikke er anvendelige i denne forbindelse, især fordi antallet af udspurgte er så begrænset. Analyserne er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra et mindre antal personer og er derfor utilstrækkelige til at vise kendthed. Analyserne er ikke tilstrækkelig nuancerede, og de konkluderer alene at kendskabet til LSB er gennemsnitligt og i nogle tilfælde relativt lavt.

Imageundersøgelserne afvises som irrelevante da de personer der er adspurgt, ikke er almindelig forbrugere, men erhvervs-ledere. En konklusion om at 82% kender LSB, er ikke udtryk for almindelige forbrugeres kendskab til LSB. Beskrivende mærker der antages at være registrerbare på grund af indarbejdelse, er fortsat svage og nyder en begrænset beskyttelse. Inden for den finansielle sektor er der ganske få ord til rådighed til at signalere at man driver finansiel virksomhed. LSB bør derfor ikke kunne opnå eneret på ordkombinationen "LÅN &", da dette vil afskære andre indenfor den finansielle sektor fra at anvende ordet og tegnet og dermed give en virksomhed eneret til LÅN &, jf. herved Nykreditdommen i U1989.216H. Ved vurdering af om der be-står en forvekslingsrisiko, må man også se på mærkernes visuelle fremtoning, og der er her åbenlyse forskelle. Hertil kommer at der er et begrænset produktsammenfald pga. ydelsernes art og kundegrundlagets sammensætning. LSB yder rådgivning i forbindelse med udstedelse af lån, udbyder netbanking og er en fullservice bank, hvorimod L&F yder lån mod sikkerhed i fast ejendom. Parterne henvender sig til vidt forskellige målgrupper. Da hverken L&F's eller LSB´s produkter er "hyldevarer", begrænses forvekslingsrisikoen yderligere. L&F har været i god tro; i forbindelse med registreringen og offentliggørelsen af mærket fremkom ingen indsigelser. Et eventuelt vederlag til LSB må derfor være minimalt.

Rettens afgørelse:
LSB's varemærke, LÅN & SPAR, er indarbejdet siden 1990 som mærke for finansielle ydelser (over for private) gennem en omfattende markedsføring, bl.a. i tv og over for medlemmer af en række større organisationer. Det må i hvert fald gennem den mangeårige indarbejdelse have opnået tilstrækkeligt særpræg til at kunne tjene til adskillelse mellem LSB's ydelser og andres
ydelser, men det må også antages ved den første registrering at have opfyldt de forholdsvis beherskede krav til særpræg som opstilles i praksis, jf. herved EUdomstolens dom af 20. september 2001 i BABYDRYsagen, C383/99 P, præmis 39 ff. LSB kan, som selskabet selv anfører, ikke hævde eneret til enhver kombination af LÅN og &. Selskabet er eneberettiget til at benytte LÅN & SPAR og kan modsætte sig brug af betegnelser der efter en helhedsvurdering af mærkerne og deres markedsmæssige betyd-ning er forvekslelige med LÅN & SPAR, herunder i den forstand at der er en risiko for en antagelse af en reel, økonomisk eller markedsmæssig, forbindelse mellem mærkerne.

Der er identitet mellem de to første led i parternes varemærker. De sidste led, SPAR og FINANS, er forskellige, men der er dog en vis begrebsmæssig eller indholdsmæssig lighed i den forstand at ordene peger i retning af finansiel virksomhed. Den måde hvorpå mærkerne anvendes i praksis, afsvækker ikke indtrykket af lighed mellem dem. Samlet set foreligger der lighed mellem mærkerne.

L&F's figurmærke er registreret i farver i klasserne 36, der bl.a. omfatter finansiel virksomhed, 37 (byggevirksomhed mv.) og 45 (bl.a. juridisk bistand). L&F driver virksomhed med långivning mod pant i fast ejendom, særligt til private der på grund af regi-strering kan være afskåret fra at få lån i et pengeinstitut der er underlagt lov om finansiel virksomhed. Der er således sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår virksomhed med pengeudlån til private med sikkerhed i fast ejendom. Den betydelige indarbejdelse af mærket LÅN & SPAR må tages i betragtning ved den samlede bedømmelse af om mærkerne kan forveksles, jf. EFDomstolens dom af 22. juni 1999 i sagen C342/97 (Lloyd), konklusionen, 2. pkt., og samme domstols dom af 9. januar 2003 i sagen C292/00 (Davidoff).

Efter en samlet vurdering af LSB's mærke, herunder dets indarbejdelse, og den betydelige lighed mellem parternes ydelser, må det antages at der for en almindelig forbruger af kredit er en risiko for at mærkerne forveksles, navnlig således at der antages at være en forbindelse mellem mærkerne i den ovenfor anførte betydning. LÅN & SPAR må efter den omfattende indarbejdning anses for velkendt i hvert fald i en betydelig del af befolkningen og er således egnet til beskyttelse også over for andre virk-somheders brug af dette eller lignende mærker for andet end finansiel virksomhed, i det omfang brugen af mærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet, jf. herved EFdomstolens dom af 14. september 1999 i sagen C375/97 General Motors Corporation mod Yplon SA, præmis 26 og 27. Retten finder at L&F ved at benytte LÅN & FINANS kan drage utilbørlig fordel af LÅN & SPAR ved at benytte det med LÅN & SPAR forvekslelige mærke i klasserne 37 og 45. LSB kan derfor også modsætte sig L&F's benyttelse af LÅN & FINANS for ydelser i klasse 37 og 45.

LSB´s påstande 13 tages derfor til følge, og LSB frifindes for den af L&F nedlagte selvstændige påstand.

Efter en samlet vurdering af den beskedne skadevirkning som L&F´s benyttelse af dets mærke kan antages at have medført, fastsættes det vederlag som L&F skal betale, til 25.000 kr. der forrentes fra sagens anlæg den 18. april 2006. I sagsomkost-ninger skal L&F til LSB betale 28.300 kr., hvoraf 3.300 kr. er godtgørelse for retsafgift.

Thi kendes for ret:

1. Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen skal anerkende at have været uberettiget til at anvende LÅN & FINANS som varemærke, virksomhedsnavn og eller forretningskendetegn for den af Lån & Finans udøvede virksomhed.

2. Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen forbydes at gøre brug af betegnelsen LÅN & FINANS som varemærke, virksomhedsnavn og eller forretningskendetegn for forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

3. Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen skal anerkende at den under VR 2004 00854 offentliggjorte varemærkeregistrering LÅN & FINANS <fig> udslettes af varemærkeregisteret.

4. Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen skal inden 14 dage til Lån & Spar Bank betale 25.000 kr. med procesrente fra den 18. april 2006.

5. Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen skal inden samme frist til Lån og Spar Bank A/S betale 28.300 kr. i sagsomkostninger. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

6. Lån og Spar Bank A/S frifindes for den af Lån & Finans v/Erik Schack Nielsen nedlagte påstand.

Hans Jørgen Nielsen Jens Feilberg Uffe Thustrup

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»