Kontrakter - Løbende provision

Resumé

ABIM var berettiget til løbende provision indtil udløb for de forsikringspolicer selskabet havde tilført Købstædernes Forsikring

Dom i sagen H003205


ABIM ApS
(Advokat Brian Werner Larsen)

mod

Købstædernes Forsikring
(tidligere Købstædernes almindelige Brandforsikring)
(Advokat Ole Sigetty)

følgende
DOM:

Indledning og påstande:
Sagens spørgsmål er om ABIM ApS der driver virksomhed som forsikringsmægler, har krav på betaling af 15% af præmie-indtægten for vindmølleforsikringer som selskabet har tilført Købstædernes Forsikring, tidligere Købstædernes almindelige Brandforsikring, herefter betegnet som KAB. Forsikringerne er tegnet i årene op til 1999. KAB opsagde parternes samarbejde den 14. august 2003 til udgangen af samme år, og fra dette tidspunkt modtog ABIM ikke længere provision af de forsikringer som selskabet havde tilført KAB. ABIM har gjort gældende at have krav på provision af præmieindtægterne for 2004 og 2005 og har derfor endeligt nedlagt påstand om at KAB til ABIM skal betale 904.530,74 kr. og 889.255,53 kr., i alt 1.793.786,27 kr., med procesrente som følger:

Beløb
Rentedatoer
49.454,42
1. februar 2004
83.987,37
1. marts 2004
23.984,82
1. maj 2004
135.098,70
1. juni 2004
28.614,06
1. juli 2004
41.729,04
1. september 2004
422.959,20
1. oktober 2004
52.398,09
1. december 2004
66.305,07
1. januar 2005
49.665,29
1. februar 2005
74.250,68
1. marts 2005
24.047,01
1. maj 2005
135.451,40
1. juni 2005
26.979,89
1. juli 2005
36.070,25
1. september 2005
424.063,20
1. oktober 2005
52.534,98
1. december 2005
66.192,39
1. januar 2006

ABIM har gjort gældende at selskabets provision af de præmieindbetalinger der blev foretaget af ABIM's kunder til KAB, forfaldt hver den første i den følgende måned. Subsidiært har ABIM nedlagt påstand om betaling af rente fra sagens anlæg.

Mere subsidiært har ABIM nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb end 1.793.786,27 kr.

Der er ikke tvist om den beløbsmæssige opgørelse af ABIM's krav

KAB har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling
ABIM (Arno Bøttger Insurance Management) har siden 1980'erne arbejdet som forsikringsmægler. Selskabet indgik den 29. november 1984 samarbejdsaftale med Rerup & Co. ApS der er generalagent i Danmark for Albingia Versicherung AG som er et tysk forsikringsselskab med en betydelig portefølje af vindmølleforsikringer. Efter aftalen fik ABIM eneret til at markedsføre "det gennem samarbejdet udviklede forsikringsprogram til danske såvel som udenlandske fabrikanter". Aftalen var ikke tidsbegrænset og kunne kun opsiges hvis begge parter var enige herom. Aftalen blev den 20. september 1985 sendt til KAB i forbindelse med indgåelse af coassuranceaftale mellem Albingia Versicherung AG, KAB og Gerling Versicherung, jf. nedenfor.
Inden aftale med Rerup & Co. havde Arno Bøttger haft møder med danske producenter af vindmøller hvor han redegjorde for forsikringsvilkår for vindmøller. I juni 1983 gav Vestas Mølleafdeling a.s. Dangarant ApS Internationale Forsikringsmæglere
mandat til at varetage Vestas Mølleafdeling a.s.´ forsikringsmæssige interesser i forbindelse med markedsføring og salg af vindmøller. ABIM har oplyst at Dangarant ApS' virksomhed delvist er overdraget til ABIM, men de nærmere omstændigheder er
ikke oplyst. Til belysning af parternes samarbejde har ABIM fremlagt aftale af 22. august 1985 om hemmeligholdelse hvorefter KAB ikke ville udnytte eller videregive den viden selskabet måtte opnå "ved studiet af vedlagte vilkår til forsikring af vindmøller". Den 23. august 1985 meddelte KAB i brev til ABIM at KAB var interesseret i at deltage som coassurandør ved tegning af forsikring af vindmøller med op til 30%. Den ledende assurandør var Albingia Versicherung AG. Forsikringerne vedrørte vind-møller i USA og gav anledning til to retssager, U 1996.906 H og U 1999.428 H, hvortil henvises for så vidt angår forløbet af disse forsikringer. ABIM har fremlagt et referat af møde den 25. november 1987 mellem direktør Erik Johansen, KAB, og Arno Bøttger. KAB har bestridt at have modtaget referatet. Til støtte for at brevet er sendt, har ABIM fremlagt kopi af brev af 2. december 1987:

"Vedr.: Samarbejdsaftalen.

Med henvisning til mødereferatet af 27.11.1987, omhandlende vort møde hos Dem d. 25.11.2000, skal vi hermed for den gode ordens skyld bekræfte at De afslog at underskrive samme idet De henviste til Selskabets generelle politik om ikke at indgå skriftlige aftaler med Forsikringsmæglere, men bedyrede at en sådan aftale som vi gav udtryk for i Mødereferatet, var lige så sikker som hvis en samarbejdsaftale var hugget i Granit.

Det er jo fordi vi går ind i et område som er meget uroligt og risikofyldt for os, nu da vi skal specialiserer os i vindmølleforsikringer for at kunne beherske området, hvorfor vi ikke har andre muligheder for anden forsikring i større omfang.

Det er blot for den gode ordens skyld at vi sender Dem dette"

Endvidere har ABIM fremlagt kalendernotat for den 2. december 1987 "Brev til EJ. KAB"

Mødereferatet lyder således:

"Møde hos KAB, Afd.Dir. Erik Johansen.

25.11.1987 k1.13.00

Deltagere: E.J. og A.B.

Vedr.: Fremtidigt samarbejde om Vindmølleforsikringer.

1.
Det aftaltes at jeg skulle hjælpe KAB imod ethvert angreb fra Albingia rettet mod KAB, samt bistå advokaten i alle henseender, for derved at sikre at Albingias opsigelse af forsikringerne i USA blev belyst i et sådant omfang, at KAB som havde modsat sig
opsigelserne bliver skadefriholdt, mod de krav som mølleejere vil rejse mod forsikringsgruppen bag Albingia.

2.
Det aftaltes at KAB og ABIM ApS, fortsætter samarbejdet om at tegne Vindmølleforsikringer. En skriftlig aftale kunne KAB af principielle grunde ikke indgå med en mægler, men den mundtlige aftale som vi under dette møde indgik, lovede Dir. Erik
Johansen at KAB til enhver tid ville holde.

3.
Samarbejdets karakter:

ABIM ApS, får eksklusiv ret til at tegne alle vindmølleforsikringer indtegnet og accepteret hos KAB.

ABIM ApS, forestår så vidt muligt alle funktioner i forbindelse med vindmølleforsikringerne, således at KAB får et minimum af administrativt arbejde i forbindelse med denne aftale.

ABIM ApS skal forelægge alle indtegninger for KAB til endelig accept.

KAB kan ikke nægte at indtegne en vindmølleforsikring, dersom risikoen er i overensstemmelse med det til dato erfarede.

Aftalen er ikke tidsbegrænset.

Alle indtegnede vindmølleforsikringer løber i ABIM ApS regi indtil naturligt udløb.

Der behøver ikke på grund af vindmølleforsikringernes natur en egentlig mægleraftale med de enkelte forsikringstagere, det være sig vindmøllefabrikanter eller vindmølleejere.

På grund af den særlige form hvorunder (FABRIKANT) vindmølleforsikringen for vindmølleforsikringer er opbygget, kan den tegnes for vindmøller overalt i verden, hvor vindmøllefabrikanten ønsker at ekspandere sit salgsarbejde."

Der er fremlagt et omfattende materiale til belysning af ABIM's arbejde med udformning af policer, tarifering og skadesanmeld-elser i forbindelse med KAB's vindmølleforsikringer samt bistand til KAB i forbindelse med retssagerne.

Der er fremlagt oversigt over fakturaer vedrørende en række ydelser i forbindelse med reparation af vindmøller leveret af eller gennem Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S. De samlede beløb opgjort den 23. marts 1993 er 925 tkr. Efter ophøret af samarbejdet med Albingia Versicherung tegnede KAB vindmølleforsikringer på egen hånd. KAB ophørte med tegning af disse forsikringer i slutningen af 1998 eller begyndelsen af 1999. I brev af 30. december 1993 meddelte KAB (Birger Lentz) at Erik Johansen var fratrådt, og at KAB's mæglerafdeling refererede direkte til den administrerende direktør. ABIM bad i brev af 11. januar 1993 til KAB, att. Birger Lentz, om at KAB bekræftede at der ikke var sket ændringer i de aftaler der var indgået mellem ABIM og KAB. Den 27. april 1994 sendte ABIM kopi af selskabets mæglermandat fra WindWorld A/S. Der er endvidere fremlagt mæglermandat af 3. oktober 1997 fra WindWorld af 1997 A/S (senere en del af Vestaskoncernen) til ABIM. Mandatet er, formentlig i 1999, tiltrådt af N.E.G. Micon A/S og Aktieselskabet af den 09.09.1996. Den 12. marts 1998 skrev KAB ved Birger Lentz til ABIM:

"Fra en ny dansk vindmølleproducent har vi modtaget anmodning om etablering af samarbejde om tegning af forsikringer. Anmodningen kommer ikke gennem en forsikringsmægler.

Den ønskede forsikring ligner noget den forsikring, som vi tegner som erstatningspolice efter vilkårsnr. 995.1. De største forskelle ligger i at producenten tegner forsikringen, og at der også tegnes montageforsikring.

Da forsikringen til en vis grad ligner de forsikringer, som allerede tegnes i Købstædernes almindelige Brandforsikring gennem A.B.I.M. ApS, og da vi har en gentlemanaggrement om kun at tegne denne type forsikring gennem A.B.I.M. ApS, skal vi for den gode ordens skyld anmode om Deres accept på, at nærværende forsikring kan tegnes direkte i Købstædernes almindelige Brandforsikring."

Hertil svarede ABIM den 12. marts 1998:

"Tak for dit telefax dateret 12. marts 1998, jeg har læst det med nogen undren, idet vi har haft forbindelse til en ny vindmølle-producent siden April 1997, vi sendte ham vilkår, et overslag på præmien, men måtte vente på at han kom tilbage med mere eksakte data for den mølle han skulle producere.

I december måned, under vor Julefrokost. meddelte du mig at I ikke ville have flere mølleproducenter ind i Jeres portefølje, så vi har måttet trække tid ud, da jeg for ca. en måned spurgte dig igen om nye mølleproducenter meddelte du atter at I ikke ville have flere, om det skyldes at jeg har misforstået dig, eller at vi begge har talt forbi hinanden ved jeg ikke. Det er da rigtigt at vi har en aftale om vindmølleforsikringen, som også medførte, at når I fik en henvendelse som den omtalte, så henviste I til os, du må undskylde mig dersom jeg er lidt forvirret, for dette virker underligt på mig.

Vi har netop modtaget en henvendelse fra Tyskland, som vi også har stallet fordi vi ikke rigtigt vidste hvordan vi skulle håndtere situationen, på baggrund af den melding jeg fik fra dig.

...

Som du sikkert vil forstå, så er jeg ikke så begejstret for din henvendelse, selv om jeg er sikker den er i bedste mening, for giver vi efter for sådanne forsøg på at opnå bedre præmier, og måske en dækning som den omhandlede vindmølle ikke for- tjener, ved så billig plagiering af vore vilkår, ender det galt. Nu håber jeg at vi finder en løsning på sagen som vi begge er tilfreds med, for vi har jo en aftale, som jeg ikke mener er så uklar at vi ikke kan løse situationen til begges tilfredshed."

Den 14.august 2003 opsagde KAB samarbejdet med ABIM:

"Som det sikkert er Dem bekendt, har vi ­ på bekostning af bl.a. nytegninger og tilbudsafgivelser i lang tid måttet koncentrere hele vor indsats om bl.a. sanering og lønsomhedsanalyser.

Samtidig har Købstædernes Forsikring taget skridt til at tilpasse ressourcerne med det forretningsmæssige omfang, vi finder skal udgøre grundlaget fremover.

Det betyder, at vi er nødsaget til at opsige samarbejdet med en række mæglere, herunder desværre Deres mæglerfirma.

Vi beklager derfor at måtte meddele, at vort samarbejde ophører pr. 31.12.03.

Uanset de enkelte policers eventuelle flerårige tegningsperiode, er De velkommen til at overføre policerne under Deres portefølje til andet selskab pr. førstkommende forfald.

Alternativt kan en opsigelse efter omstændighederne ske med ned til 1 dags varsel.

...

Eventuelle pr. 31.12.03 resterende" policer vil blive overført til betjening ved vore lokalkontorer.

Vi vil snarest tilskrive Deres kunder om vort ophørte samarbejde.
..."

ABIM svarede den 15. august 2003:

"...
Da De sikkert ved at min afhængighed af Købstædernes Forsikring på vindmølleområdet er meget stort, idet vi specialiserede os i vindmølleforsikring, så var vi nødt til at sikre os allerede dengang, vi startede samarbejdet, således at netop dette ikke skulle kunne ske. Direktør Erik Johansen meddelte os dengang, at man ikke kunne indgå i en skriftlig samarbejdsaftale af principielle grunde. Derfor blev der på et møde den 25.11.1997 kl. 13.00 på Direktør Erik Johansens kontor aftalt følgende, som blev nedfældet i et mødereferat, som direktør Erik Johansen godkendte. Vi mener derfor ikke, at det De skitserer i Deres brev er i
overensstemmelse med det, der oprindeligt blev aftalt 1987.

Vi vedlægger en kopi af mødereferatet, som De også må have i Deres arkiver, således at De på dette grundlag kan revurdere Deres opsigelse af samarbejdet."

KAB fastholdt opsigelsen af samarbejdet, men meddelte i brev af 29. september 2003 at man havde besluttet at ændre datoen for KAB's overtagelse af betjeningen af kunder der ikke udmeldtes, til udgangen af 2004. Af en oversigt over KAB's præmie-indtægter af vindmølleforsikringer tegnet gennem ABIM fremgår at der i tyve regnskabsår fra 198485 til 200304 var indtægter på i alt 172.468.000 kr.

Forklaringer
Arno Bøttger forklarede under procedure om bevisførelsen at han er indehaver af ABIM der er specialist i vindmølleforsikring. Det selskab, Dangarant, der er omtalt i korrespondance fra 1983, blev aldrig stiftet. Han og hans daværende kompagnon gik hver
til sit. Inden KAB indgik samarbejdet med ABIM, havde KAB ingen erfaring med vindmølleforsikring. Han har udviklet konceptet til forsikring af vindmøller, masterpolicen, der danner baggrund for mæglermandatet fra N.E.G. Micon, nu Vestas. ABIM har ikke andre forsikringsmæssige relationer til Vestas end de forsikringer sagen vedrører. Vestas forsikring hos KAB kan alene opsiges af Vestas. Såfremt Vestas får fornemmelse af at der er problemer mellem ABIM og KAB, er det sandsynligt at Vestas opsiger forsikringsaftalen og tegner den på ny uden ABIM's mellemkomst som forsikringsmægler. Inden KAB opsagde samarbejdet med virkning fra den 1. januar 2004, blev samtlige skadesanmeldelser sendt fra Vestas til ABIM hvor vidnet gennemgik dem og rettede dem til således at de var i overensstemmelse med masterpolicen. Herefter afgav han indstilling om skaden til KAB. Efterhånden som KAB opnåede kendskab til området, deltog KAB mere i proceduren. Skadesbehandlingen skulle egentlig foregå mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren, men masterpolicens kompleksitet bevirkede at ABIM måtte hjælpe til uden egentlig at være forpligtet hertil.

Under hovedforhandlingen forklarede Arno Bøttger at han er ingeniøruddannet, og at han efter en årrække i forskellige industri-virksomheder kom til forsikringsbranchen, senest Top International, hvorefter han begyndte som mægler i begyndelsen af 80'erne. Han udviklede på grundlag af amerikanske forsikringer et forsikringskoncept som han præsenterede for vindmølle-producenterne. Forsikringerne blev tegnet på grundlag af en masterpolice som forhandledes med producenten. Forsikringen for den enkelte mølle blev tegnet på grundlag af masterpolicen og videretransporteret til vindmøllekøberne. Han indgik, som det fremgår, aftale med Rerup i 1983 og lavede i den forbindelse police og tarifering samt service og garantiaftaler. Baggrunden for aftalen var vidnets ønske om at beskytte ABIM der specialiserede sig i vindmølleforsikringer og blev afhængig af forsikrings-giverne inden for dette område, Han rettede henvendelse til KAB om tegning af vindmølleforsikringer på grund af selskabets betydelige økonomiske styrke. Der blev indgået en mundtlig aftale om coassurance mellem KAB, Albingia og det tyske forsik-ringsselskab Gerling med Albingia som ledende assurandør. KAB (Erik Johansen) var bekendt med samarbejdsaftalen af 29. november 1984 mellem Rerup (Albingia) og ABIM, herunder aftalens fortrolighedsbestemmelser og dens tidsubegrænsethed. Han udførte et omfattende arbejde for KAB i forbindelse med at Albingia ville ud af forsikringsaftalerne, og i forbindelse med retssagerne. Erik Johansen gav udtryk for at KAB ville fortsætte med vindmølleforsikringerne betinget af at ABIM fortsat ydede bistand, og det førte til aftalen af 25. november 1987. Vidnet afleverede referatet til Erik Johansen. Vidnet og Erik Johansen så det igennem, og en af dem tilføjede under gennemgangen ordet FABRIKANT i aftalens sidste pkt. Efter råd fra sin daværende advokat sendte han den 14. december 1987 et brev til KAB om at de skulle sætte en mærkat med henvisning til "AB/DK/87/4" på mapper med salgs, service og garantikontrakt, indtegningsbevis police mv. Det var for at markere at ABIM havde ophavs-retten til materialet. På samme måde satte han copyrightmærke på det materiale han leverede, såsom masterpolicen. ABIM havde eksklusiv ret til materialet som var udviklet af ABIM til brug for ABIM og KAB.

Han indgik ikke mægleraftale med KAB. Det var der ikke behov for. Han opfattede ABIM som agent for KAB. Han modtog gen-nem alle årene 15% provision af de præmier for vindmølleforsikringer som han havde tilført KAB. ABIM havde en lang række opgaver for KAB som faldt uden for hvad en mægler normalt påtager sig. Han deltog fx i udarbejdelsen af vilkårene for master-policerne, som også blev gennemgået af KAB's advokat, i udarbejdelsen af en erstatningspolice i tilfælde af en producents konkurs, i behandlingen af spørgsmål om tarifering og i skadessager ligesom han bistod KAB og selskabets advokat under retssagerne. Vidnet har for KAB behandlet i alt 932 skadessager gennem årene. Efter Erik Johansens afgang i slutningen af 1992 bekræftede Birger Lentz telefonisk i anledning af vidnets brev af 11. januar 1993 at alle aftaler mellem ABIM og KAB blev videreført, alt skulle blive ved med at være som det var. Det var vidnets klare opfattelse at Birger Lentz var bekendt med aftalen med Erik Johansen. Han forsøgte at overføre policer, som han fik adgang til efter KAB's opsigelse af samarbejdet, bl.a. til Lloyd's og andre engelske selskaber, men det var ikke muligt. Han har trods opfordring ikke fremlagt dokumentation for disse bestræbelser. Overførsel var ikke mulig fordi forsikringerne indgår i de sikkerheds og finansieringsordninger der findes for hver mølle. Mæglermandatet af 1983 fra Vestas Mølleafdeling A/S er fortsat gældende. Vestas Mølleafdeling a.s er identisk med Vestas A/S. Hans mæglermandat fremgår også af mandatet fra WindWorld af 1997 A/S der er tiltrådt af N.E.G. Micon A/S, der nu er et datterselskab i Vestaskoncernen.

Mæglerchef Birger Lentz, Købstædernes Forsikring, har forklaret at han er ansvarlig for KAB's salg af forsikringer gennem mægle-re. Vidnet kan ikke forestille sig at KAB udtrykkeligt eller stiltiende skulle have tiltrådt aftalen af 29. november 1983 mellem Rerup og ABIM. Vidnet har ikke set samarbejdsaftalen af 29. november 1983 før den kom frem under sagen. Vidnet kan bekræfte at have set mæglermandater, i dag kaldet fuldmager, fra vindmølleproducenter til ABIM, men KAB er ikke part i disse mandater eller fuldmagter. Der var, som det fremgår af retssagerne, betydelige problemer med de forsikrede amerikanske vindmøller, og ABIM bistod KAB under sagerne. Efter sagerne fortsatte ABIM med at tilbyde vindmølleforsikringer, og KAB fortsatte med at tegne dem. Den sidste forsikring blev tegnet i 1998. KAB har ikke tegnet vindmølleforsikringer gennem andre mæglere end ABIM.

Vidnet rettede henvendelse til ABIM som det fremgår af brevet af 12. marts 1998. Det var fordi der fra en dansk producent kom en anmodning som ikke lignede de tidligere. Den i brevet omtalte "gentleman agreement" er parternes samarbejde som aftale- mæssigt ikke var på skriftligt grundlag. "Gentleman agreement" er for vidnet ensbetydende med parternes håndslag på samar-bejdet. Det var et samarbejde som skulle vare så længe KAB tegnede vindmølleforsikringer. Mødereferatet af 27. november 1987 er ikke fundet i KAB's arkiver, og Erik Johansen har ikke omtalt det for vidnet; det er ABIM's forsøg på at få et skriftligt grundlag for parternes samarbejde. Det er rigtigt som der står i pkt. 2, at KAB af principielle grunde ikke vil indgå på en skriftlig aftale med en mægler. Forsikringsvilkårene som hidrørte fra ABIM, var genstand for mange diskussioner, som ABIM tog del i, og på et tidspunkt sendte man vilkårene til selskabets advokat for at få en juridisk gennemgang. Man gjorde i starten udstrakt brug af ABIM i forbindelse med behandlingen af forsikringerne, senere var det i mindre grad. ABIM's hovedopgave var jo at skaffe forsikringskunder, og det ophørte i 1998. Sidste indtegning var den 1. december 1998. Provision på 15% var den normale provision som KAB betalte til en forsikringsmægler ved tegning af vindmølleforsikringer. Efter den 1. december 1998 var ABIM
mellemmand i arbejdet med skadessager; ABIM fungerede blot som posthus. Opsigelserne skyldtes som det fremgår af dem, at KAB begyndte at se på lønsomheden og opsagde alt hvad der ikke var lønsomt. Det førte bl.a. til at man opsagde mæglere
på flere områder. Efter opsigelsen flyttede ABIM nogle forsikringer, mens andre blev i KAB. Tidspunktet på hvilket KAB overtog forsikringerne, blev efter henvendelse fra forsikringsmæglerforeningen udskudt et år. De af ABIM oplyste tal om KAB's indtægter ved forsikring af vindmøller gennem ABIM kan være rigtige nok, men viser jo kun bruttoindtægten. Vindmølleforsikringer er ikke noget som KAB tjener penge på. Vidnet erindrer ikke at han som forklaret af Arno Bøttger skulle have bekræftet at alle aftaler mellem ABIM og KAB blev videreført, og at alt skulle blive ved med at være som det var.

Ole Petersen, risk manager i Vestas A/S fra 2000 indtil slutningen af 2004 eller begyndelsen af 2005, har bekræftet at N.E.G. Micon havde givet forsikringsmæglermandat til ABIM. Mandatet var eksklusivt for så vidt angik KAB. Vestas A/S har ikke indgået en sådan aftale med ABIM. Vestas ophørte mens vidnet var risk manager, med at tegne forsikringen gennem ABIM. Man opfat- tede ABIM som en flaskehals. ABIM var inde over nogle af Vestas' skadessager og kom med kommentarer.

Han kan bekræfte at Vestas' tyske datterselskab i et vist omfang sendte skadessager direkte til KAB og ABIM. Vidnet har tidligere set mandatet af 3. oktober 1997 fra WindWorld af 1997 A/S til ABIM. Mandatet er ikke sagt op.

Parternes argumenter
ABIM har anført at selskabets materiale, forsikringsprogrammet, udgør et selvstændigt værk der er beskyttet efter ophavsrets-loven. De forsikringer som sagen vedrører, er indtegnet hos KAB på grund af ABIM's arbejde, og forsikringerne er udarbejdet ud fra det forsikringsprogram som ABIM havde udviklet, og som er ophavsretligt beskyttet, hvilket ABIM har markeret på materialet uden at KAB har gjort indsigelse herimod. Betaling for anvendelsen heraf er indeholdt i den aftalte provisionssats på 15%.

Parterne indgik aftale om samarbejde i henhold til hvilken KAB skulle betale ABIM 15% i provision af præmieindtægterne fra forsikringer på vindmøller som gennem ABIM's virksomhed blev forsikret hos KAB. Aftalen om betaling af provision på 15% er uopsigelig indtil den pågældende forsikrings naturlige udløb, normalt 10 år fra indtegningen. I hvilket omfang ABIM har haft formelle mæglermandater fra de forskellige producenter, er uden betydning for den foreliggende sag som vedrører spørgsmålet om KAB, mens de indtegnede forsikringer fortsat løb, kan fratage ABIM provisionen på 15%. I øvrigt havde ABIM et gyldigt mæglermandat hos N.E.G. Micon A/S (nu et selskab i Vestaskoncernen). Aftalerne fremgår af referatet af mødet den 25. november 1987 som skal sammenholdes med aftalen af 29. november 1984 mellem ABIM og Rerup og med ABIM's mæglermandat hos N.E.G. Micon A/S. Parterne har ageret i overensstemmelse med den aftale som findes i mødereferatet; samarbejdet fortsatte, og KAB respekterede ABIM's eksklusivitet, ligesom ABIM ydede bistand til KAB i overensstemmelse med aftalens (mødereferatets) pkt. 3. At der kun foreligger et mødereferat og ikke en formel aftale, skyldes udelukkende at KAB af hensyn til engagement til anden side ikke kunne indgå egentlige formelle aftaler.

ABIM har behandlet 932 skadessager for KAB; det var i overensstemmelse med parternes aftale, jf. herved Birger Lentz' forklaring om at dette normalt var et arbejde som udføres af KAB. KAB's opsigelse af aftalen om betaling af 15% i provision til ABIM af præmieindbetalinger fra vindmøller forsikret og indtegnet hos KAB var uberettiget. Subsidiært gøres det gældende at opsigelsesvarslet ikke er rimeligt, og at et rimeligt opsigelsesvarsel ikke er kortere end til naturligt udløb af forsikringer.
KAB var bekendt med at forsikringerne normalt ville løbe i 10 år og må have kalkuleret med betaling af provision til ABIM i hele forsikringsperioden. Ved opsigelsen tilegner KAB sig den provision som tilkommer ABIM. En opsigelse kan i hvert fald ikke
med rette gælde med tilbagevirkende kraft for tidligere indgåede aftaler, herunder bl.a. for forsikringerne indtegnet i 1996.
Forudsætningssynspunkter fører ligeledes til det af ABIM hævdede resultat. Det meste af ABIM's forretning var baseret på vindmølleforsikringer hos KAB, og det var KAB bekendt med. Det var således klart for KAB at det fra ABIM's side var en bestemmende forudsætning for ABIM's deltagelse i denne del af KAB's virksomhed at ABIM modtog 15% i provision af forsikringerne indtil disses naturlige udløb. Risikoen for at forudsætningen svigtede, må lægges på KAB der afbrød samarbejdet.
Endelig gøres det gældende at det er kutyme at betale forsikringsmæglere provision af den af forsikringsselskabet indbetalte forsikringspræmie indtil forsikringens naturlige udløb.

KAB har bestridt at der er indgået en samarbejdsaftale mellem parterne. Hvis en aftale er indgået, kan den opsiges med et rimeligt varsel på tre måneder. Parternes samarbejde var på sædvanlig vis er baseret på at KAB accepterede ABIM's mægler-mandat; samarbejdet var uformelt og beroede på accepten af ABIM's mæglermandat. KAB har gentagne gange opfordret ABIM til at dokumentere eksistensen af et mæglermandat fra Vestas A/S. Provokationen er ikke opfyldt, og det må derfor lægges til grund at sådant mandat ikke findes. Dette gælder ikke mindst fordi ABIM med Sø og Handelsrettens tiltræden har afskåret KAB fra at indkalde vidner fra Vestas A/S. ABIM har under sagen erklæret at ville dokumentere eksistensen af et mæglermandat gennem erklæring fra Vestas A/S eller ved en forklaring af et vidne fra dette selskab, men det er ikke sket; kundeforholdet er altså udokumenteret.

KAB bestrider ikke at have set aftalen mellem Rerup (Albingia) og ABIM, men det er uden betydning for sagen, for KAB er ikke part i aftalen. Det bestrides at der er indgået en aftale mellem parterne svarende til referatet af mødet den 27. november 1987. ABIM har ikke tilvejebragt nogen sandsynlighed herfor. Tværtimod er det påfaldende at det brev der skulle bekræfte eksistensen af aftalen, brevet af 2. december 1997, indeholder en påfaldende fejldatering eller fejlskrift: "2000" i stedet for "1997".

KAB har erklæret at der var en "gentleman's agreement" mellem parterne. En sådan er ikke en aftale, men en (ikke bindende) erklæring eller aftale ("håndslag") om (gensidig) hensyntagen. Det bestrides at parternes samarbejde er forløbet i overens-stemmelse med de retningslinjer der fremgår af referatet af mødet den 27. november 1987. Parterne havde et almindeligt, ikke bindende samarbejde som KAB ikke havde pligt til at opretholde. Parternes samvirke har hvilet på et løst grundlag uden angivne vilkår om eksklusivitet, opsigelse eller lignende. Et sådan samvirke kan bringes til ophør uden varsel eller eventuelt med et passende, kort varsel, således som det er sket i sagen. ABIM gør i realiteten gældende at selskabet ved indtegningen af en vindmølle har optjent mæglerhonorar i en 10årig periode indtil udløb af forsikringen. Noget sådant er ikke aftalt mellem parterne, og det følger heller ikke af andre regler. Det bestrides at der er tale om opsigelse med tilbagevirkende kraft. I den forbindelse bemærkes at KAB således som det er sædvanligt i forsikringsforhold, ikke er forpligtet over for forsikringsmægleren til at opretholde et forsikringsforhold. ABIM har derfor ikke kunnet regne med og forvente betaling vedrørende de enkelte vindmøller i 10 år.

Det bestrides at KAB oppebærer en berigelse på ABIM's bekostning. ABIM har ikke ophavsret eller lignende til forsikrings-vilkårene. De stammer fra USA og er oversat af og muligvis omarbejdet af ABIM; i øvrigt er de revideret væsentligt af KAB eller KAB's rådgivere. En eventuel ophavsret kunne i øvrigt ikke begrunde ABIM's krav mod KAB. KAB's opsigelse af samarbejdet indebærer derfor ikke en misligholdelse af nogen art.

I det omfang KAB er forsikringsgiver i relation til bestemte vindmøller, beror det alene på en forpligtelse over for vindmølleejeren som det står ABIM frit for som forsikringsmægler at frigøre KAB fra ved at indtegne vindmøllen i andet selskab. En undladelse af at flytte kundeforholdet indebærer en tilsidesættelse af ABIM's pligt til at begrænse sit tab. Hertil kommer det forhold at ABIM ikke længere yder bistand til KAB eller forsikringstagerne eller de forsikrede vindmølleejere, medfører en besparelse for ABIM
som må fradrages. Der kan tidligst beregnes rente af ABIM's krav fra datoen for indgivelse af stævning henholdsvis kravets rejsning under sagen. I tilfælde af at ABIM principielt får medhold i sine anbringender, må et eventuelt beløb, der tilkendes denne, nedsættes som følge af dennes manglende opfyldelse af sin pligt til at begrænse sit tab, henholdsvis manglende
indsats vedrørende de omhandlede forsikringer.

Rettens begrundelse og resultat
ABIM har ikke nærmere angivet hvilke dele af det af ABIM udarbejdede materiale der skulle have en sådan værkshøjde at der kan foreligge beskyttelse efter ophavsretsloven. Allerede af den grund kan retten ikke følge ABIM for så vidt selskabet gør gældende at KAB ved indtegninger af de møller som ABIM har tilført forsikringsselskabet, har gjort brug af ophavsretsligt beskyttet materiale. ABIM har ikke godtgjort at KAB har modtaget mødenotatet af 27. november 1987. Det kan derfor ikke antages at KAB har accepteret en aftale med det indhold som fremgår af mødenotatet. KAB har modtaget kopi af samarbejds-aftalen af 29. november 1984 mellem ABIM og Albingia, men det medfører ikke at KAB er bundet af de vilkår der
fremgår af denne aftale. Det kan derimod lægges til grund at ABIM har tilført KAB en række vindmølleforsikringer indtil KAB omkring årsskiftet 1998/1999 ophørte med at tegne sådanne forsikringer, og at KAB indtil udgangen af 2003 betalte ABIM en provision på 15% af de indkomne præmieindtægter. På dette grundlag i forening med Birger Lentz' forklaring kan retten fastslå at det var parternes aftale at ABIM indtil videre kunne tegne vindmølle forsikringer og oppebære provision på 15% af indtæg-terne. Det må videre fastslås at forsikringsmæglere sædvanligvis honoreres for deres indsats med tilførsel af forsikringer med andel af præmieindtægterne, så længe disse indkommer. Retten må derfor komme til at ABIM har krav på at oppebære den hidtil af parterne anvendte sats på 15% af indkomne præmieindtægter så længe forsikringerne løber. KAB var derfor ikke berettiget til at opsige parternes aftale med den virkning at betaling af provision skulle ophøre.

Efter hvad der er anført fra ABIM's side om det betydelige arbejde selskabet havde påtaget sig i forbindelse med policerne, navnlig med behandling af skadessager, må det antages at ABIM efter 2003 må have sparet udgifter i væsentligt omfang. Der bør derfor foretages en skønsmæssig reduktion af provisionen til to tredjedele af det påståede. Da der ikke foreligger bevis for en aftale om månedlig betaling af provisionerne, skal opgørelsen som det er sædvanligt i sådanne tilfælde foretages kvartalsvist og med rentetilskrivning af skyldige beløb en måned efter kvartalets udløb.

Der gives derfor ABIM medhold således som angivet nedenfor.

I sagsomkostninger tillægges der ABIM 50.000 kr. samt 29.020 kr. som godtgørelse for retsafgift.

Thi kendes for ret:

Inden 14 dage skal Købstædernes Forsikring til ABIM ApS betale følgende beløb med procesrente fra de ud for beløbet angivne datoer:

Indbetalt til KAB
Beløb
Rentedatoer
Januar kvartal 2004
88.961,19
1. maj 2004
April kvartal 2004
125.131,72
1. august 2004
Juli kvartal
309.792,16
1. november 2004
Oktober kvartal 2004
79.135,44
1. februar 2005
Januar kvartal 2005
82.610,65
1. maj 2005
April kvartal 2005
124.318,87
1. august 2005
Juli kvartal 2005
306.755,63
1. november 2005
Oktober kvartal 2005
79.151,58
1. februar 2006

1.195.857,24

Inden samme frist skal Købstædernes Forsikring til ABIM ApS betale 79.020 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.

Søren Rathmann Jens Feilberg Søren Theilgaard


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»