misligholdelse af forhandleraftale

Resumé

Indgåelse af en importøraftale med en anden køkkenproducent samt undladelse af at orientere samarbejdspartner herom var en hævebegrundende misligholdelse af forhandleraftale

Dom i sagen H-40-05


KøkkenStudio v/
Weber & Hessellund I/S
(Advokat Niels Rex)

Mod

Multiform A/S
(Advokat Jens Paulsen)

Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt en samarbejdsaftale indgået mellem sagsøgerne, KøkkenStudio v/Weber & Hessellund I/S (KøkkenStudio) og sagsøgte Multiform A/S (Multiform) berettiget er bragt til ophør af Multiform.

KøkkenStudio har nedlagt følgende påstande:

Multiform tilpligtes principalt at betale 1.000.000 kr. til KøkkenStudio med tillæg af procesrente af 250.000 kr. fra sagens anlæg den 3. maj 2005 til den 14. november 2005 og af 1.000.000 kr. fra den 14. november 2005, subsidiært at betale et af retten fastsat mindre beløb.

Multiform har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Steen Weber og Jesper Hessellund begyndte den 1. oktober 2001 i interessentskabsform at drive forretning med salg af køkkener fra en butik i Odense. I begyndelsen forhandlede KøkkenStudio Sønderborg Køkkenet. Den 17. november 2002 blev virksomheden forhandler af det tyske køkkenmærke Alno, og den 6. maj 2003 indgik KøkkenStudio en samarbejdsaftale med Multiform. Multiform havde da allerede en forhandler i Odense, Schiang Living.

Af samarbejdsaftalen fremgår blandt andet:

"Samarbejdsaftale
Mellem Køkkenstudio v/Weber og Hessellund I/S (FH)
...
Og Multiform (MF)
...
er indgået samarbejdsaftale på følgende betingelser:

Køb
Hvert år i juli måned udarbejdes budget for det kommende år.
Købsbudgettet baseres på foregående års køb samt forventninger til markedet.
...
For år 2003 er aftalt Kr. 0,5 mill.
For år 2004 - - Kr. 1,5 mill.
For år 2005 - - Kr. 2,5 mill.
...
Udstilling
FH skal i samarbejde med MF udarbejde forslag for den del af forretningen, der vedrører Multiform A/S produkter. MF påtager sig at udarbejde indretningsforslag til udstillingen samt omgivelserne.

Det er målsætningen at etablere en indbydende og spændende udstilling efter "shop-in-shop" konceptet, således at Multiform produkterne præsenteres eksklusivt og afgrænset fra øvrige produkter.

Såfremt udstillingen ikke vedligeholdes eller på anden vis ikke udstråler eksklusivitet, forbeholder MF sig ret til at genforhandle kontrakten.
...
Annoncering

LOKALANNONCERING: MF dækker op til 50 % af de dokumenterede udgifter ved indrykning af annoncer. Betingelsen for at få dækket 50 % er, at MF har godkendt annoncer og indrykningsplan. For 2003 er dog aftalt 66 % i stedet for 50 %. LANDSANNONCERING: FH er pligtig til at betale sin andel af den markedsføring MF foretager på landsplan. Fordelingen forhandlerne imellem beregnes ud fra antal husstande i de enkelte områder.
...
Forhandleravance
På den til enhver tid gældende prisliste excl. moms ydes FH en avance på 40 %. På køkkener til udstilling ydes ekstra 20 % rabat mod betaling på normale betalingsbetingelser.
...
Opsigelse
Begrundet skriftlig opsigelse gives med 6. mdrs. varsel fra FH og 12 mdr. fra MF. Begrundet opsigelse kan være væsentlig afgivelse af samarbejdsaftale ­ eksempelvis manglende køb, mangler i udstilling, manglende service og engagement eller ikke tilstrækkelig bearbejdning af markedet. Såfremt samarbejdsaftalen ophæves af MF tilbydes supplerende levering i yderligere 6
mdr.
...
Misligholdelse
Begge parter er berettiget til ­ i tilfælde af den anden parts grove misligholdelse ­ at ophæve kontrakten med øjeblikkeligt varsel.
Som grov misligholdelse betragtes bl.a.:
-
grov eller gentagen tilsidesættelse af betingelser i nærværende aftale.
-
Såfremt den ene part kommer i betalingsstandsning, konkurs eller blot indleder forhandling af akkord.

Tvist
Aftalen og dennes betingelser vil være underlagt dansk lov. Tvistigheder, som ikke løses af parterne indbyrdes, skal indbringes for sø- og handelsretten i Kbh.,hvis afgørelse er endelig. "

Umiddelbart efter indgåelsen af samarbejdsaftalen etablerede KøkkenStudio en Multiform-udstilling. Udgifterne hertil udgjorde i alt 237.088,13 kr.

I august 2004 blev der afholdt møde mellem Multiforms direktør Leif Glintborg og Steen Weber og Jesper Hessellund. Af et mødereferat dateret 9. august 2004 fremgår blandt andet:

"1. Multiform udgør i øjeblikket ca. 10 % af omsætning i butikken. Det vil vi gerne i fællesskab øge.
Multiform udgør i dag mere end 10 % af udstillingen, så omsætningen skal øges, for at gøre det rentabelt for begge parter.

I giver udtryk for, at det er realistisk at nå køb på 1,0 mill. i 2004 og 1,5 mill. I 2005.
...
3. I har givet udtryk for, at det er svært med 2 forhandlere i Odense og mener at Schiang giver høj rabat til kunderne. Endvidere har I opfattelse af, at Schiang i øjeblikket fører en meget aggressiv politik mod jer. Jeg har givet udtryk for, at det må være muligt på længere sigt, at få et samarbejde mellem de to butikker til at fungere. Jeg lægger op til, at vi på et tidspunkt i efteråret arrangere et "frede- ligt" møde. Vi forsøger at lave et system, så I kan se hvor Schiangs køkkener leveres.
...
7. I føler jer klar til, at åbne yderligere en butik ­ hvis der byder sig et godt område. 8. Vi holder opfølgningsmøde medio oktober.
..."

I løbet af sommeren og efteråret 2004 forhandlede KøkkenStudio om at blive Alnos danske importør. Aftale herom blev indgået i midten af oktober 2004. Af den del af aftalen, der er fremlagt under sagen, fremgår følgende:

"§ 2
Exklusivität
(1) Der Importeur soll innerhalb des Vertragesgebietes ab Zeitpunkt der Vertragesunderzeichnung auf unbefristete (siehe § 10) als alleininger und exklusiver Importeur des Lieferanten auftreten. Der Importeur darf keine zum Produkt des Lieferanten konkurrierende Produkte importieren oder im Vertragsgebiet als Vertreter vertreiben.
(2) Dem importeur wird das Recht zugestanden, in seinem eigenen Showroom Küchen der Firmen "Multiform und Sonderborg Køkkenet" an Endkunden zu verkaufen.
..."

Den 25. oktober 2004 holdt Leif Glintborg, Steen Weber og Jesper Hessellund på ny et møde. På mødet meddelte Leif Glintborg, at parternes samarbejde måtte ophøre. Der er uenighed om, hvorvidt samarbejdsaftalen blev ophævet eller opsagt. I forlængelse af mødet sendte Leif Glintborg den 28. oktober 2004 følgende e-mail til Steen Weber:

"Hej Begge.
...
Det var et hurtigt møde og måske ikke helt med det indhold I havde forventet. Jeg håber, I har forståelse for mine argumenter for, at vi skal stoppe samarbejdet omkring Multiform i Odense.

Som aftalt kan vi på mødet i november aftale, hvordan vi i praksis får afviklet samarbejdet. Det skal selvfølgelig foregå på en pæn og acceptabel måde for begge parter.

For god orden skal jeg bekræfte vort møde den 22. november ang. et evt. samarbejde mellem Multiform og Alnos distribution i DK.

Jeg går ud fra, at I har en plan med for hvordan I ønsker at udvikle Alnos distribution i DK.
..."

Den 29. oktober 2004 skrev Lars Elbæk, Multiform, i en e-mail til Steen Weber og Jesper Hessellund, at de to sidstnævnte var taget af kurset "chefens dag" den 9. december 2004. "Chefens dag" er et møde for cheferne blandt forhandlerne, som arrangeres af Multiform.

I e-mail af 5. november 2004 skrev Leif Glintborg til Jesper Hessellund, at han blev nødt til at aflyse det møde, der var aftalt mellem parterne den 22. november 2004, men at han i stedet kunne foreslå den 29. eller 30. november eller den 1. eller 2. december 2004.

Af "Forhandlerinformation nr. 9", dateret 12. november 2004 og udsendt af Multiform til blandt andet KøkkenStudio fremgår:

"I forbindelse med Steen Weber og Jesper Hessellund Eriksen, Odense Køkkenstudio overtager agenturet for ALNO i Danmark, har vi valgt at opsige vores forhandleraftale med dem.

Vi mener ikke det vil være foreneligt på samme tid at skulle varetage Multiform´s interesse som detaillist, og Alno´s interesse som agentur/importør.

I den forbindelse har vi så intensiveret vores samarbejde med Bolighuset Schiang Living i Odense, idet Søren Hansen har lejet lokaler i naboejendommen. Her vil der blive indrettet helt nyt Multiform Køkkenstudio."

Den 23. december 2004 udkom boligmagasinet Bo Bedre, hvori var trykt en annonce for Multiform med en oversigt over Multiforms danske forhandlere. Af denne oversigt fremgik KøkkenStudio ikke. Af Bo Bedres udgivelsesplan fremgår det, at annoncemateriale til det pågældende blad skulle foreligge senest den 22. november 2004.

Den 1. december 2004 sendte KøkkenStudio en mail til Leif Glintborg, hvori man bad om, at den skriftlige opsigelse eller ophævelse af samarbejdsaftalen blev sendt til deres advokat.

Leif Glintborg meddelte i brev af 10. december 2004, at han havde bedt deres advokat om at lave en begrundet opsigelse af samarbejdet som en bekræftelse på hans mundtlige opsigelse på mødet den 25. oktober 2004.

I brev af 16. december 2004 protesterede KøkkenStudios advokat mod, at KøkkenStudio ikke længere var anført som forhandler på Multiforms hjemmeside.

I brev af 21. december 2004 skrev Multiforms advokat til KøkkenStudios advokat:

"Med bemærkninger om, at det for undertegnede står aldeles oplagt, at Deres klients indgåelse af udvidet samarbejdsaftale med Alno af min klient kan betragtes som væsentlig misligholdelse bemærkes, at min klient efter omstændighederne er indstillet på at acceptere et rimeligt opsigelsesvarsle under forudsætning af, at der i opsigelsesperioden præsteres et rimeligt salg, der som minimum matcher salgslimit anført i samarbejdsaftalen. Under forudsætning af, at salget matcher budgettet, er min klient endog villig til at give helt op til 6 måneders opsigelsesvarsel. Det forudsætter imidlertid, at omsætningen ikke blot fordobles, men tilnærmelsesvis femdobles i 1. halvår 2005. Uden dokumentation/sandsynliggørelse herfor, vil samarbejdet ophøre med rimeligt varsel, der herved fastsættes til 31. januar 2005, idet det samtidig forudsættes, at der i opsigelsesperioden foretages køb hos min klient. Konstateres det, at der inden for 2-3 uger ikke foretages køb, betragtes aftalen som ophørt."

Af en opgørelse foretaget af KøkkenStudio, hvori er medtaget bordplader og hvidevarer, fremgår det, at KøkkenStudios mistede fortjeneste i anledning af samarbejdets ophør udgør 587.361 kr.

Af en opgørelse pr. 20. december 2004 over KøkkenStudios køb af køkkenelementer til kunder, ekskl. annoncering og fragt, hos Multiform, fremgår det, at det samlede køb i 2004 var i alt 520.374,80 kr., mens det forventede køb for 2005 var i alt 9.409 kr.

Af en erklæring udfærdiget af KøkkenStudios revisor, statsautoriseret revisor Knud-Ove Jeppesen, fremgår blandt andet, at KøkkenStudios omsætning faldt fra 8.019.000 kr. i 2004 til 6.619.000 kr. i 2005, mens dækningsbidraget de samme år faldt fra 3.035.000 kr. til 2.311.000 kr. Den realiserede indtjening faldt fra 964.000 kr. i 2004 til 50.000 kr. i 2005. Dertil kom i 2005 en indtjening på 253.000 kr. vedrørende KøkkenStudios opgaver som Alno-importør.

KøkkenStudio har opgjort sit tab således:

1. Udstillingskøkkenet 66.007,13 kr.
2. Markedsføringsomkostninger
1/3 af markedsføringsomkostninger fra aftalens begyndelse til august 2004 118.443,84 kr.
3. Mistet fortjeneste i en 12 måneders opsigelsesperiode samt yderligere supplerende leverance i 6 måneder
18 måneder a 73.420,13 kr. 1.321.562.34 kr. 1.844,450,97 kr.

Forklaringer

Steen Weber har forklaret, at han og Jesper Hessellund begyndte at sælge køkkener i 2001. Det første køkken, de forhandlede, var Sønderborg Køkkenet, som er et meget dyrt køkken i romantisk stil. I august 2002 kontaktede de Alno med henblik på at blive forhandlere. Alno er billigere end Sønderborg Køkkenet og har et større produktprogram med flere stilarter. Ideen med at forhandle flere køkkenmærker i samme forretning var at kunne tiltrække flere forskellige typer kunder. Alno introducerede dem for Dorthe Dietz, der solgte både Alno og Multiform. Hun spurgte dem, om de kunne tænke sig også at forhandle Multiformkøkkener. Multiform-køkkener er dyr og eksklusiv snedkerkunst. De blev heref ter kontaktet af Leif Glintborg i januar eller februar 2003, der gerne ville have dem som forhandlere.

De drøftede med Lars Elbæk, der tog sig af Multiforms salg i Danmark, at de skulle forhandle tre forskellige køkkener for at gøre forretningen mere interessant. Lars Elbæk syntes, at det var en god strategi. Der fandtes tilsvarende forretninger i Aalborg, Næstved og Silkeborg, og det var på tale at åbne en butik i Horsens, der ligeledes skulle sælge Alno og Multiform.

De havde en tæt dialog med Lars Elbæk omkring etableringen af nye forretningslokaler i Odense, herunder selve indretningen af lokalet. Multiform lavede selv udstillingen i forretningen og bestemte, hvilke køkkener der skulle udstilles. De købte udstillingskøkkener for næsten 250.000 kr. og indvendte overfor Multiform, at det var en stor investering. De fik imidlertid at vide, at de skulle tage alle køkkenerne, ellers var der ingen aftale.

De drøftede endvidere budgetter med Multiform. Indsalgsstiden er længere på Multiform-køkkener end på andre køkkener, da det er meget dyre køkkener.

Man kan ikke sælge et Alno-køkken i stedet for et Multiform-køkken til den samme kunde. Folk har orienteret sig om de forskellige mærker, inden de henvender sig i forretningen, og især Multiform-kunder er godt forberedt.

Forhandlingerne med Alno om importøraftalen fandt sted omkring den 7. august 2004. Kontrakten blev underskrevet og sendt fra Tyskland den 15. oktober 2004. De bad om, at der i kontrakten blev medtaget et vilkår om, at de fortsat kunne sælge Multiform- og Sønderborg-køkkener fra deres forretning.

Grunden til, at de indgik denne aftale mindre end et halvt år efter indgåelsen af aftalen med Multiform, var, at de blev kontaktet af Alno. Alno havde tidligere haft eget salgsselskab i Danmark, som imidlertid blev nedlagt i 2003. I den forbindelse blev alle forhandlerne selvstændige importører. Alno ønskede nu igen, at alle ordrer blev samlet et sted. Deres hovedopgave skulle således være at håndtere Alnos salg i Danmark.

De har ikke i henhold til kontrakten pligt til at markedsføre Alno i Danmark, men de skal selvfølgelig undersøge mulighederne for at skaffe flere forhandlere i Danmark for derigennem at øge omsætningen. De må søge forhandlere i hele Danmark og har annonceret efter forhandlere. Af deres annoncer fremgår blandt andet, at Alno er Europas største køkkenproducent. Ifølge deres aftale med Alno har de en målsætning om at opnå en omsætning på 2,5 mio. euro i 2007. Alno har en markedsandel i Danmark på under 1 %.

Det var tanken, at importen af Alno-køkkener skulle ske i et selvstændigt selskab, hvilket imidlertid ikke er blevet etableret. Der udarbejdes i stedet selvstændigt regnskab for denne del af deres virksomhed, og de har en person ansat til at varetage importopgaverne.

Dorthe Dietz importerede i 2004 50 % af alle Alno-køkkener i Danmark. Hun fik, fordi hun var så stor en forhandler, lov til at fortsætte som selvstændig importør. Alnos omsætning i Tyskland er ca. 1 mia. kr. I 2003 var der 10-12 Alno-forhandlere i Danmark. I dag er der 12 samt Dorthe Dietz´ to butikker. Der er ingen forskel mellem 2004 og 2005 på omsætningen i Danmark på Alno-køkkener.

Mødet i oktober med Leif Glintborg blev holdt hos dem i Odense. Mødet varede 12 minutter. De oplyste ikke selv, at de var blevet Alno-importører, da det efter aftale med Alno først skulle offentliggøres i begyndelsen af november. De ville herefter orientere Multiform. Mødet begyndte imidlertid med, at Leif Glintborg sagde, at han gerne ville have afklaret, om de skulle være Alno-importører, hvilket de herefter bekræftede. Leif Glintborg meddelte, at de så ikke kunne være Multiform-forhandlere længere. De blev chokerede og bad om en uddybning, men fik at vide, at der ikke var noget at diskutere. Leif Glintborg fortalte, at Lars Elbæk havde forsøgt at blive importør. De gjorde Leif Glintborg opmærksom på, at de ifølge kontrakten med Alno havde lov til fortsat at sælge Multiform og Sønderborg Køkkenet, men det gjorde ikke indtryk på Leif Glintborg. De spurgte endvidere, hvordan de skulle forholde sig med udstillingskøkkenerne og fik at vide, at det ikke kunne være et problem at sælge dem.

Efter mødet med Leif Glintborg havde de forventet en skriftlig opsigelse med en nærmere begrundelse, da de havde en skriftlig aftale med Multiform. Der blev aftalt et møde i november, hvor de skulle tale om, hvad der skulle ske i forbindelse med ophøret af samarbejdet. De forsøgte forgæves at sælge udstillingskøkkener til andre forhandlere med betragtelige rabatter, ligesom de annoncerede lokalt med, at de havde udstillingskøkkener til salg.

Multiforms betingelser om, at omsætningen skulle femdobles i en eventuel opsigelsesperiode, var ikke mulige at opfylde, blandt andet fordi de ikke længere fremgik som forhandlere af Multiforms hjemmeside eller Multiforms øvrige annoncering.

Jesper Hessellund har forklaret, at han kan bekræfte Steen Webers forklaring. De var meget overraskede over mødet med Leif Glintborg. Leif Glintborg gav ham telefonisk besked om, at de ikke skulle deltage i "chefens dag". I begyndelsen eller midten af december havde han en kunde, der under en lang præsentation spurgte ham, om KøkkenStudio var Multiform-forhand-ler. Kunden fortalte, at de ikke længere var på Multiforms hjemmeside. Kunden var bekymret for, om eventuelle mangler ville kunne udbedres, hvis de ikke var forhandlere. En sådan usikkerhed kan være afgørende for, om kunden køber et køkken.

Lars Elbæk har forklaret, at han kom i kontakt med Multiform i 1998, hvor Leif Glintborg bad ham træde ind i selskabets bestyrelse. Han var da direktør i B & O Retail. Han fortsatte som bestyrelsesmedlem indtil 2002, hvor Multiform blev solgt. Han var først menigt medlem og siden formand for bestyrelsen. Da han udtrådte af bestyrelsen, fik han en uformel aftale om løsning af ad hoc opgaver i relation til opbygning af et dansk forhandlernetværk for Multiform.

Han var involveret i KøkkenStudios etablering som forhandler i 2003. Multiform stillede detaljerede krav til forhandlerne med hensyn til annoncering, udstilling og uddannelse. Han vidste, at KøkkenStudio forhandlede andre køkkener end Multiform, hvilket de accepterede, da det på grund af kundegrundlaget ikke var muligt at drive solobutikker. Multiform ville helst indgå sammen med et godt mellemklassekøkken, og her passede Alno godt ind.

Han henvendte sig tidligt på sommeren 2004 til Alno for at undersøge muligheden for, at han kunne blive importør af Alno-køkkener. De kom aldrig i realitetsforhandlinger, og han fik senere et formelt afslag på sin anmodning. Han havde drøftet henvendelsen forinden med Leif Glintborg, da han stadig udførte opgaver for Multiform. Leif Glintborg mente, at der kunne opstå en synergieffekt ved forhandling af Alno sammen med Multiformkøkkener, og da vidnet i øvrigt var ved at trappe sine opgaver for Multiform ned, havde Leif Glintborg ingen indvendinger. Han ophørte med at udføre opgaver for Multiform den 31. december 2004.

Gennem branchesnak fik han på et tidspunkt, der lå efter september 2004, kendskab til, at en anden var blevet Alno-importør. Leif Glintborg fortalte ham om KøkkenStudios aftale med Alno i slutningen af oktober 2004. De var enige om at bringe aftalen med KøkkenStudio til ophør øjeblikkeligt. Han mener ikke, at han har haft kontakt med Steen Weber eller Jesper Hessellund efter mødet i oktober.

Han har flere gange arrangeret forhandlermødet "chefens dag". På mødet diskuteres blandt andet markedsførings- og produktplaner, nøgletal for de enkelte forhandlere, budgetter mv. Der fremlægges således mange væsentlige oplysninger under mødet.

Han kan ikke huske, hvem der var ansvarlig for Multiforms hjemmeside. Han var ansvarlig for udsendelse af forhandlerinformation nr. 9, og formuleringen af informationen kan være hans. Med intensivering af samarbejdet med Schiang Living menes, at den mistede omsætning ved ophøret af samarbejdet med KøkkenStudio skulle søges tilvejebragt af Schiang Living.

Leif Glintborg har forklaret, at han er direktør og tidligere ejer af Multiform. Det var ham, der formentlig gennem en henvendelse fra Dorthe Dietz, kontaktede KøkkenStudio og tilbød dem at blive forhandlere. Han var meget tilfreds med samarbejdet med KøkkenStudio, idet de to indehavere var dygtige og energiske, men omsætningen var ikke som forventet.

Det var ligeledes Dorthe Dietz, der i begyndelsen af oktober fortalte ham, at hun havde erfaret, at KøkkenStudio skulle være importør af Alno-køkkener. Hans formål med mødet i Odense den 25. oktober 2004 var herefter at få klarlagt, om der var hold i rygterne. Det var et kortvarigt møde, hvor han skulle hale oplysningen ud af Steen Weber og Jesper Hessellund. Han havde forventet, at de selv ville have sagt det, da det var meget væsentligt for ham. Da han fik bekræftet, at de havde indgået en importøraftale, meddelte han, at samarbejdet skulle ophøre, da det ikke var foreneligt, at de var Multiform-forhandlere og  importører af Europas største køkkenmærke. Bølgerne gik højt på mødet, så han fortalte ikke, hvornår og hvordan samarbejdet skulle ophøre. De talte heller ikke om, hvad der umiddelbart skulle ske. Steen Weber og Jesper Hessellund udviste ingen forståelse, men mente, at det var uretfærdigt, at samarbejdet skulle ophøre. På mødet aftaltes et nyt møde den 22. november 2004, hvor de skulle aftale afviklingen. Det var ikke meningen, at samarbejdet skulle ophøre øjeblikkeligt, og han har ikke foretaget nogen handlinger, der indikerer dette. Han ville gerne have medvirket til en fornuftig afvikling. Steen Weber og Jesper Hessellund bad ikke på mødet om at få en skriftlig opsigelse, og han tænkte ikke selv over at sende en, da han havde oplyst baggrunden for ophøret, og da de havde aftalt et nyt møde, hvor de skulle aftale nærmere omkring afviklingen. Det er ikke rigtigt, at han og Lars Elbæk var enige om, at samarbejdet skulle ophøre øjeblikkeligt.

Han måtte aflyse mødet den 22. november 2004, men den 29. november 2004 gav han tilsagn om, at de skulle finde et andet mødetidspunkt, og meddelte, at det var op til sagsøgerne at vende tilbage. Herefter skete der ikke noget, før han den 1. december 2004 fik en e-mail, hvori sagsøgerne bad ham sende en skriftlig opsigelse til deres advokat.

Det er rigtigt, at KøkkenStudio ikke blev eneimportør, da Dorthe Dietz også importerer Alno-køkkener. Der var god synergieffekt ved at sælge Alno-køkkener sammen med Multiform.

Den ansvarlige for Multiforms hjemmeside var Dorthe Sørensen. Normalt ville det være ham, der traf beslutning om at fjerne en forhandler fra deres oversigt, men han kan ikke huske, om han har gjort det. Han vil tro, at beslutningen er truffet efter den 1. december 2004. E-mailen af 29. oktober 2004 og Forhandlerinformation nr. 9 er formuleret af Lars Elbæk efter aftale med ham. Det kan kun være ham, der har givet besked om den ændrede Bo Bedre-annonce, hvor KøkkenStudio er fjernet fra forhandleroversigten, men han kan ikke huske hvornår. Bo Bedre er meget fleksible, så man kan uanset Bo Bedres vilkår godt få en uge eller fjorten dage mere til at indsende annonceringsmateriale. Det er korrekt som forklaret af Lars Elbæk, at "chefens dag" er et åbent forum, hvor der blandt andet diskuteres pris- og forhandlerpolitik. Han kan ikke huske, hvem der ringede til KøkkenStudio og fortalte, at de ikke skulle deltage, men det var ham, der traf afgørelsen. Baggrunden herfor var blandt an-det, at sagsøgerne på mødet kunne jage nye Alno-forhandlere. Multiform var på samme tidspunkt ude at finde nye forhandlere. Han har ikke set KøkkenStudio annoncere efter forhandlere i 2004. KøkkenStudio var ikke nogen stor Multiform-forhandler.

Der er en konkurrencesituation i de butikker, hvor flere mærker sælges. Der er et overlap, der bliver større og større, fordi de dyre mærker søger nedad, mens Alno gør det modsatte. I Hillerød havde de en ren Multiform-butik, men i 2005 kom Alno ind. Butikken i Holte blev også forsøgt delt med Alno, men det fik han afværget.

Multiform leverer køkkenelementer, men ikke bordplader og hvidevarer, ligesom de ikke udfører montering. Ca. 40 % af den samlede pris på et køkken udgøres af elementer, resten er hvidevarer og bordplader.

KøkkenStudio har ikke købt noget hos dem siden 25. oktober 2004, hvilket kan undre, da der forud for denne dato må have været givet en masse tilbud til kunder, hvilket må have resulteret i nogle ordrer. Der er både et tilbuds- og en ordrebeholdning i en køkkenforretning. De bedste forhandlere kan sælge udstillingskøkkener uden at tabe penge på det.

Lars Elbæk var en dygtig og central medarbejder, der varetog kontakten til de fleste forhandlere. Han gav tilladelse til, at Lars Elbæk kunne blive Alno-importør, da han ikke kunne nægte ham det, og da Elbæk havde været åben omkring sine intentioner. De var da blevet enige om, at Lars Elbæk skulle nedtrappe sine opgaver for Multiform. Hvis Lars Elbæk havde fået en aftale med Alno, ville han ikke kunne have haft mere med Multiform at gøre. Hvis det var kommet til realitetsforhandlinger mellem Alno og Lars Elbæk, ville han heller ikke have kunnet deltage i "chefens dag" i december.

Dorthe Dietz har forklaret, at hun har været Multiform-forhandler i næsten 15 år. Hun blev Alno-forhandler i 1990 og blev for godt 5 år siden også importør.

et forhold, at hun blev importør, medførte ikke betydelig ændringer i hendes forretning.

Forskellen på Alno- og Multiformkøkkener er, at Multiform er et ordreproduceret designkøkken med individuelle løsninger, mens Alno er serieproduceret. Der er en vis prisdifference mellem mærkerne, men det er især designet, der er forskelligt og appellerer til forskellige kundegrupper.

Fra den 8. til den 10. oktober 2004 var hun til messe i Tyskland, hvor Alno orienterede om, at KøkkenStudio ville få ansvaret for alt salg i Danmark, herunder etablering af danske forhandlere.

Der er i dag i alt ca. 15 Alno-forhandlere. Alnos markedsandel er meget beskeden, og der er næppe flyttet markedsandele, mens Køkkenstudio har været importør.

Parternes argumenter

KøkkenStudio har anført, at Multiform uberettiget har ophævet parternes samarbejdsaftale. Det må lægges til grund, at der ingen interessekonflikt består mellem KøkkenStudio og Multiform uanset KøkkenStudios indgåelse af importøraftalen med Alno. De to køkkenmærker er ikke i direkte konkurrence med hinanden, men skaber tværtimod en synergieffekt, når de forhandles sammen. Dette fremgår af de afgivne forklaringer og understøttes af den omstændighed, at Lars Elbæk med Multiforms tilladelse forsøgte at blive importør af Alno-køkkener, mens han indtog en central placering hos Multiform. Videre har Multiform tilsyneladende ikke set det som et problem, at Dorthe Dietz, der havde en markedsandel på Alno-køkkener i Danmark på over 50 %, ligeledes havde status som importør. Multiform kunne således ikke have saglige indvendinger mod KøkkenStudios indgåelsen af importøraftalen.

Det må lægges til grund, at Multiform ophævede samarbejdsaftalen og ikke opsagde den. På mødet den 25. oktober 2004 meddelte Leif Glintborg, at samarbejdet mellem Multiform og KøkkenStudio var slut, hvilket må forstås som en ophævelse af aftalen. Denne forståelse stemmer med Lars Elbæks forklaring om, at han og Leif Glintborg var enige om, at samarbejdet skulle ophøre øjeblikkeligt. At samarbejdet var ophævet, fremgår endvidere af den forhandlerinformation, Multiform udsendte den 12. november 2004, hvoraf fremgik, at Multiform havde intensiveret sit samarbejde med Schiang Living. Tilsvarende er nægtelsen af at lade KøkkenStudio deltage i "chefens dag" og fjernelsen af KøkkenStudio fra forhandleroversigten på henholdsvis Multiforms hjemmeside og i annoncen i Bo Bedre klare udtryk for, at samarbejdet var ophævet og ikke blot opsagt.

Med hensyn til Multiforms tilbud om afvikling af 21. december 2004 indikerer dette ligeledes, at samarbejdsaftalen var ophævet, da det i tilbudet fremsatte opsigelsesvarsel var på 6 måneder, hvilket er kortere end det, der fremgår af samarbejdsaftalen. Det må endvidere have stået Multiform helt klart, at KøkkenStudio, navnlig under henvisning til, at KøkkenStudio ikke længere figurerede noget sted som officiel Multiform-forhandler, ikke kunne opfylde betingelserne om femdobling af omsætningen og køb af varer hos Multiform inden for 2-3 uger.

At KøkkenStudio først havde tænkt sig at informere Multiform om importøraftalen i november, udgør endvidere ikke i sig selv en hævebegrundende misligholdelse, da Multiform ikke havde noget at bruge oplysningerne til tidligere. KøkkenStudio havde i aftalen med Alno sikret sig, at man fortsat kunne sælge Multiform og havde dermed varetaget Multiforms interesser tilstrækkeligt. Multiforms andel af KøkkenStudios omsætning var endvidere så forsvindende lille, at ændringen i KøkkenStudios status ikke indebar en tilsidesættelse af hensynet til Multiform i en sådan grad, at Multiform berettiget kunne gøre misligholdelsesbe-
føjelser gældende. KøkkenStudio har derfor ikke handlet illoyalt eller i øvrigt gjort sig skyldig i grov misligholdelse af aftalen.

Multiform har således uberettiget ophævet parternes samarbejde. Det må i den forbindelse anses for godtgjort, at ophævelsen af samarbejdsaftalen har bevirket, at KøkkenStudio har lidt et tab. Dorthe Dietz har således forklaret, at det ikke er muligt at "flytte" kunden. Man mister derfor de kunder, der ikke kan købe Multiform-køkkener, og det kan ses af omsætningen. Revisorerklæringen godtgør, at der ikke i 2005 er solgt flere Alno-køkkener, og at omsætningen er faldet, da man ikke længere har kunnet sælge Multiform-køkkener. Leif Glintborg har endvidere forklaret, at man skal være meget dygtig, hvis man skal sælge udstillingskøkkener uden tab.

Med hensyn til tabsopgørelsen har KøkkenStudio beregnet den samlede fortjeneste ved salg af Multiform-køkkener fra marts 2004 til oktober 2004. I avancen er medtaget fortjenesten ved slag af bordplader og hvidevarer, da det hænger sammen med salg af køkkenelementer. Beregningen viser en gennemsnitlig månedlig fortjeneste på 73.420 kr. Revisors erklæring viser endvidere en alvorlig nedgang i omsætningen og resultatet. Samlet set er det derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at KøkkenStudio har lidt et tab på mindst 1 mio. kr.

Multiform har anført, at KøkkenStudio har misligholdt parternes samarbejdsaftale ved at have påbegyndt illoyal konkurrence og ved ikke at have orienteret Multiform om aftalen med Alno. At KøkkenStudio har påført Multiform konkurrence, kan blandt ses af, at parterne konkurrerer om forhandlerne, hvilket er kommet til udtryk ved, at Multiform efter importøraftalen trådte i kraft har mistet forretningen i Hillerød som ren Multiform-butik og var tæt på at miste forretningen i Holte. Videre er den illoyale kon-kurrence kommet til udtryk ved, at KøkkenStudios salg af Multiform-køkkener fuldstændigt ophørte efter meddelelsen om, at KøkkenStudio var blevet Alno-importør. Dette kan kun ses som et udtryk for, at KøkkenStudio valgte at koncentrere sig om salget af Alno-køkkener på Multiforms bekostning. Det har ved vurderingen af den illoyale konkurrence ingen betydning, at Alnos markedsandel er uændret, da det er tilstrækkeligt, at KøkkenStudio har forsøgt at øge Alnos omsætning. Det har ved vur-deringen heller ingen betydning, at KøkkenStudio i henhold til aftalen med Alno fortsat kunne forhandle Multiform-køkkener, da KøkkenStudio med importøraftalen gik fra at være almindelig forhandler til at være Alnos repræsentant i Danmark.

KøkkenStudio har endvidere tilsidesat sin loyalitetspligt ved at undlade at informere om importøraftalen, hvilket i sig selv udgør en væsentlig misligholdelse af samarbejdsaftalen. Ifølge Steen Webers forklaring blev importørkontrakten sendt fra Tyskland den 15. oktober 2004. Den 25. oktober havde man derfor kendt til den endelige aftale i mindst en uge. Det er erkendt, at det var modvilligt, at KøkkenStudio bekræftede den nye status, hvilket begrundes med, at Alno havde bedt om det.

Multiform har ikke ophævet aftalen, men alene opsagt den. I den fremlagte korrespondance bruges ordet ophævelse ikke. Lars Elbæk har ganske vist sagt, at det skulle ske øjeblikkeligt, men Lars Elbæk var ikke en betroet medarbejder. Af Leif Glintborgs e-mail af 28. oktober 2004 fremgår således tværtimod, at samarbejdet skulle afvikles. Det ville ikke være nødvendigt, hvis samarbejdsaftalen var ophævet. Forhandlerinformationen er dateret 12. november 2004 og er således sendt lang tid efter mødet. Hvis Multiform havde ophævet samarbejdet, var det sket omgående, da det er en pligt, man har overfor forhandlerne. Det måtte være klart, at KøkkenStudio ikke kunne deltage i chefens dag, hvor der drøftes strategier, når KøkkenStudio samtidig var en konkurrent. Med hensyn til annoncen i Bo Bedre er det uvist, hvornår annoncen blev sendt til trykning, da de af Bo Bedre fastsatte frister ikke altid overholdes. Fjernelsen fra forhandleroversigten på Multiforms hjemmeside er sket mellem den 1. december og den 16. december 2004. Der reklameres først den 16. december, og det er nærliggende at antage, at ændringen er sket efter den 1. december 2004. Indtil den 16. december havde Leif Glintborg stadig den opfattelse, at en forhandling var mulig.

Med hensyn til tilbudet af 21. december 2004 viser dette, at der var indrømmet KøkkenStudio en opsigelsesperiode. Den påkrævede femdobling af omsætningen svarer alene til det, der fremgår af samarbejdsaftalen. Da Multiform kunne konstatere, at KøkkenStudio ikke havde solgt Multiform-køkkener siden den 25. oktober 2004, blev aftalen ophævet. Samlet set er parternes samarbejdsforhold bragt til ophør på en berettiget måde.

Med hensyn til tabsopgørelsen bestrides denne. Vedrørende udstillingskøkkenerne har Leif Glintborg forklaret, at disse kunne sælges uden tab, og der skal derfor ikke ydes erstatning herfor. Med hensyn til markedsføringsomkostningerne fremgår det, at KøkkenStudio gennem 8 måneder har købt annoncer for godt 500.000 kr. Da Multiforms omsætning udgjorde 10 % af KøkkenStudios samlede omsætning, skal Multiform kun betale 10 % af det samlede beløb. Beløbet er endvidere en driftsudgift, der skal passiveres i regnskabet. Ved beregningen af den samlede mistede fortjeneste er det endvidere forkert, at udgifterne vedrørende udstillingskøkkenerne ikke indgår.

Endvidere skal erstatningen nedsættes som følge af, at KøkkenStudio ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Køkken-Studio skal endvidere ikke have dækket sit følgetab for manglende salg af bordplader og hårde hvidevarer, der udgør 60 % af den samlede fortjeneste på et køkken.

Rettens begrundelse og resultat

KøkkenStudio var, inden samarbejdsaftalen med Multiform blev indgået, forhandler af Alno- og Sønderborg-køkkenet. Ved indgåelsen af samarbejdsaftalen med Multiform var det således forudsat, at KøkkenStudio skulle vedblive med at forhandle tre forskellige køkkenmærker fra sin forretning i Odense. 

Ved indgåelsen af importøraftalen med Alno ændrede KøkkenStudio status fra at være almindelig forhandler til at blive importør med de rettigheder og pligter, der følger heraf. Efter Steen Webers forklaring kan det lægges til grund, at importøraftalen i hvert fald medførte pligt for KøkkenStudio til at søge nye Alnoforhandlere og til at arbejde for at øge Alnos omsætning i Danmark. Disse pligter indebærer, at der opstår konkurrence mellem parterne om hvervning af køkkenforhandlere, uanset at køkkenerne ikke i forhold til slutkunderne er i umiddelbar konkurrence med hinanden. Indgåelsen af importøraftalen har derfor påført Multiform en konkurrence, der i forhold til parternes samarbejdsaftale må betegnes som illoyal og som en grov misligholdelse af samarbejdsaftalen. Det er i den sammenhæng uden betydning, at aftalen med Alno sikrede, at KøkkenStudio kunne fortsætte som Multiform-forhandler. Som følge heraf var Multiform berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen.

Retten finder endvidere, at KøkkenStudio har handlet illoyalt ved at undlade at orientere Multiform, enten forud for aftalens indgåelse eller umiddelbart herefter, om et så væsentligt forhold som indgåelse af en importøraftale med en anden køkken-producent. Også dette forhold findes at være en hævebegrundende misligholdelse af samarbejdsaftalen.

Multiforms de facto ophævelse af samarbejdsaftalen, der skete ved selskabets beslutninger om at fjerne KøkkenStudio fra forhandleroversigten på Multiforms hjemmeside og i annoncen i Bo Bedre samt ved udsendelsen af forhandlerinformation af 12. november 2004, er derfor skete med rette. Som følge heraf skal Multiform frifindes.

Efter sagens udfald skal KøkkenStudio til Multiform betale sagsomkostninger, der fastsættes til 70.000 kr.

Thi kendes for ret:

Multiform A/S frifindes.

Inden 14 dage betaler KøkkenStudio v/Weber & Hessellund I/S 70.000 kr. i sagsomkostninger til Multiform A/S.

Thorkild Juul Jensen
Mette Christensen Carsten Vagn Jacobsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»