Feriegodtgørelse -arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonus

Resumé

Arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonusbeløb ud fra et optjeningsprincip, idet en del af lønmodtagerens krav dog var forældet.

 

Dom i sagen F3706 


Thor Bendixen
(Advokat KarenMargrethe Schebye)

mod

Carnegie Bank A/S
(Advokat Claus Juel Hansen)


Indledning og påstande
Sagens hovedspørgsmål er om der af den bonus som Carnegie Bank A/S udbetalte til Thor Bendixen, skal beregnes feriegodtgørelse og ferietillæg efter et optjeningsprincip eller afregningsprincip.

Parternes standpunkter og konsekvenserne heraf fremgår af følgende (tallene er i danske kroner og er delvist afrundede): 


Thor Bendixen


Udbetalingsår
Bonus
Ferieår
Ferie afholdt med løn Feriegodtgørelse

2003

2004 2,4 mio.
2004/2005
5 uger
0

2005 5,0 mio
2005/2006
4 uger
60.166,63

2006 5,1 mio
2006/2007
0 uger
627.784,50

2007
2007/2008
0 uger
644.401,00

I alt

1.332.352,13

Carnegie Bank

Optjeningsår
Bonus
Ferieår
Ferie afholdt med løn Feriegodtgørelse
Ferietillæg 1% Ferietillæg 1,75%
2003 2,4 mio.

2004 5,0 mio
2004/2005
5 uger
0
24.066,65
42.116,64
2005 5,1 mio
2005/2006
4 uger
125.557,00
40.178,20
70.311,86
2006
2006/2007
0 uger
644.401,00

2007
2007/2008
0 uger

I alt

769.958,00

Der er ikke tvist om de anførte beløb.

Thor Bendixen har nedlagt følgende påstande:
Principalt: Carnegie Bank A/S skal til Thor Bendixen betale 562.394,13 kr. med procesrente  fra sagens anlæg den 17. juni 2006. Påstanden fremkommer som forskellen mellem 1.332.352,13 kr. og 769.958,00 kr., jf. ovenfor. Subsidiært: Carnegie Bank A/S skal til Thor Bendixen betale 176.673,36 kr. med procesrente fra sagens anlæg. Beløbet vedrører ferietillæggene på 1% og 1,75%, jf. ovenstående skema. Mere subsidiært: Carnegie Bank A/S skal til Thor Bendixen betale 152.606,71 kr. samt til
Arbejdsmarkedets Feriefond betale 24.066,65 kr. med procesrente fra sagens anlæg. Beløbene svarer til det under den subsidiære påstand anførte beløb.

Carnegie Bank A/S der har afregnet det i skemaet anførte beløb på 769.958,00 kr., har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling: 

Thor Bendixen blev ansat i Carnegie Bank i 1990. I 2004 var han med til at starte afdelingen Wealth Management, og han blev samme år udnævnt til chef for afdelingen. Wealth Management var tilknyttet afdelingen Private Banking. Af hans ansættelseskontrakt af 26. april 2004 fremgår:

"...
§ 2
Løn m.v.
Medarbejderens aflønning udgøres af en fast månedlig gage. Gagen, der er aftalt til kr. 110.000,00, betales forud.
...

Carnegie gruppen, hvori Selskabet [Carnegie Bank A/S] indgår som et datterselskab, er omfattet af en global ordning om overskudsdeling, som løbende vil kunne blive ændret. Den til enhver tid gældende ordning for overskudsdeling er for Selskabet overordnet underlagt gruppens system for overskudsdeling. Medarbejderen indgår med udgangspunkt heri i Selskabets overskudsdelingsordning, som er et resultat og individuelt præsentationsbaseret system. Eventuel tildeling af overskudsandel til Medarbejderen sker ud fra en rent diskretionær vurdering baseret på blandt andet følgende forhold: Årets resultat i Carnegiegruppen, årets resultat for det forretningsområde hvori Medarbejderen indgår samt Medarbejderens individuelle præstation.

...
§ 4
Ferie og anden frihed.
Medarbejderen er berettiget til 6 ugers ferie og et ferietillæg på 2,75% af den i optjeningsåret indtjente løn. ... F.s.a. ferietillæg bortfalder Medarbejderens ret hertil, såfremt denne ikke er ansat på udbetalingstidspunktet, jf. ferielovens regler."

Den 13. juli 2006 blev Thor Bendixen kaldt til møde med Lars Bjerrek, chef for Private Banking, som meddelte at Carnegie Gruppen ønskede en ændring af den organisatoriske placering af Wealth Management således at afdelingen fremover skulle indgå i Private Banking. Da den organisatoriske ændring kunne have indflydelse på Thor Bendixens fremtidige indtjening, opsagde han sin stilling, men den 15. juli 2005 trak han sin opsigelse tilbage. Drøftelser mellem parterne førte ikke til en løsning der tilfredsstillede Thor 

Bendixen, og som følge heraf blev der udarbejdet en fratrædelsesaftale af 2. september 2005. Af denne fremgår:

" 1.2.
Thor Bendixen fratræder pr. 31. december 2005, medmindre der forinden træffes anden aftale herom.
...
4.
Aflønning.
4.1.
Thor Bendixen modtager sin nuværende månedsløn på kr. 129.166,67 i perioden frem til fratrædelsestidspunktet. Ved fratræden modtager TB herudover en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 258.333,34.

4.2.
Bonus for året 2005 meddeles TB inden den 31. december 2005 og udbetales på samme tidspunkt som bonus udbetales til de øvrige medarbejdere i Carnegie (forventeligt februar 2006)

Bonus fastsættes ud fra de hidtil gældende principper, jf. ansættelseskontraktens § 2, og i øvrigt efter samme principper som for 2004, hvor TB baseret på et "operating result" i niveauet kr. 24 mio., hidrørende fra aktiviteter i Structured Finance og Wealth
Management, modtog en diskretionær bonus på kr. 5.022.276 (kr. 5.480.810 incl. Lønsumsafgift)

Tildeling af bonus for 2005 følger samme principper, men forudsætter at Carnegie gruppens, respektive Carnegie Bank A/S' samlede resultat for året ikke udvikler sig i væsentligt negativ retning i forhold til 2004. Endvidere forudsættes at indtægterne i
Wealth Management overstiger DKK 20 mio.

4.3.
Parterne har aftalt, at aflønning m.v. jf. ovenstående punkter 4.1 og 4.2 udgør fuld og endelig betaling af ethvert krav, som TB måtte have over for Carnegie, herunder også øvrige selskaber i Carnegie gruppen, og at TB herefter ikke er berettiget til øvrige
betalinger, inklusive ­ men ikke begrænset til ­ bonus for 2006, og at der herefter ikke udestår eventuelle krav vedrørende tidligere år.
...
5.6.
På tidspunktet for fratræden vil evt. restferiedage for ferieåret 2004/2005 samt feriedage optjent i kalenderåret 2005 blive afregnet til TB."

 

Den 20. december 2005 meddelte Carnegie Bank Thor Bendixen at man for året 2005 tildelte ham en bonus på SEK 7.111.111 (DKK 5.155.209 mio.) på betingelse af at operating result for Wealth Management for 2005 var ca. DKK 32 mio., og at banken havde modtaget de aftalte betalinger fra kunderne inden udbetalingstidspunktet. 

Thor Bendixen fratrådte Carnegie Bank den 31. december 2005. Efter at bonus for 2005 var udbetalt den 15. marts 2006, rettede Thor Bendixen henvendelse til Carnegie Bank vedrørende afregning af feriegodtgørelse som han opgjorde til 280.000 kr. (2004) og 687.500 kr. (2005). Carnegie Bank afviste at feriegodtgørelsen skulle afregnes efter udbetalingsprincippet og afregnede feriegodtgørelse af udbetalt bonus for 20042005 med 769.958 kr. over for FerieKonto. Til brug for sagen har Carnegie Banks advokat indhentet en udtalelse fra Arbejdsdirektoratets feriekontor. Af den vejledende udtalelse fremgår bl.a.:

"Ved besvarelsen har direktoratet lagt til grund, at det omtalte bonusbeløb er omfattet af funktionærlovens § 17 a ... og således må anses for at være løn.
...

Udbetalings eller optjeningsprincip generelt:
Det er fast praksis, at feriegodtgørelsen som udgangspunkt beregnes af den løn, der er optjent i optjeningsåret, hvilket vil sige lønnen for det arbejde, der er udført i optjeningsåret. Tidspunktet for lønnens udbetaling er derimod som udgangspunkt ikke afgørende.
...

Udbetalingsprincippet i forbindelse med provision:
Ifølge den ophævede vejledning nr. 169 af 20. november 2000 om ferie, gælder der dog for provisionslønnede det særlige, at provision kan opgøres på et sådant tidspunkt, at arbejdet altid er udført i et tidligere optjeningsår end det optjeningsår, hvor provisionen udbetales. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis provisionen opgøres en gang årligt efter optjeningsårets udløb, og
provisionen udbetales til lønmodtageren derefter. I den situation beregnes efter domspraksis feriegodtgørelse ud fra den løn, der er udbetalt i optjeningsåret.

Den dom, der ligger til grund herfor, er UfR 1989.766 V. ...

Dommen ses ikke at tage stilling til, hvorledes provision, der var optjent inden fratrædelsen, men som evt. først kunne opgøres og dermed udbetales efter fratrædelsen, evt. i et nyt kalenderår, skulle stilles i relation til ferieloven. 

Louis Beck Nielsen, Ferieloven [1995], antager på side 126, at princippet indebærer, at der vil kunne ske udbetaling af vederlag efter ansættelsesforholdets ophør og dermed formelt optjening af betalt ferie, selv om der ikke foreligger et ansættelsesforhold.

Det er umiddelbart direktoratets opfattelse, at dette ikke er korrekt. Ferie optjenes efter ferielovens § 7, stk. 1, ikke for perioder, der ligger uden for et ansættelsesforhold.

Provision er utvivlsomt et indkomstskattepligtigt lønbeløb, som er vederlag for arbejde under ansættelsen, og som der derfor skal beregnes feriegodtgørelse af, jf. § 26, stk. 1.

Direktoratet finder derfor, at der ikke i ferieloven er hjemmel til at bortse fra løn, der er vederlag for arbejde under ansættelsen. Hvis en provisionsdel først kan opgøres endeligt på et senere tidspunkt, må feriepengene heraf henføres til det korrekte optjeningsår.
...

Udbetalings eller optjeningsprincip ved 17 aydelser:
Uanset at vederlag omfattet af funktionærlovens § 17 a også først skal udbetales på et senere tidspunkt, er det direktoratets opfattelse, at udbetalingsprincippet ikke kan finde anvendelse ved beregning af feriegodtgørelse af sådanne vederlag.
...

Det er derfor direktoratets opfattelse, at optjeningsprincippet og ikke udbetalingsprincippet må finde anvendelse for ydelser omfattet af funktionærlovens § 17 a.
..."

Thor Bendixens hovedsynspunkt er som det er fremgået, at han er berettiget til yderligere betaling af feriepenge mv. ud fra et udbetalingsprincip. Alternativt og begrænset til de nedlagte påstande har han gjort gældende at være berettiget til en større bonus under hensyn til udviklingen i Private Bankings resultater fra 2004 til 2005. Hans bonus steg med 3% fra 5.022.276 kr. i 2004 til 5.155.209 kr. i 2005, mens Private Bankings resultater i henhold til årsrapporten steg med 18%: "on a likefor likebasis, reflecting structural changes, PrivateBanking income increased by 18%". En stigning på 18% i forhold til bonus for 2004 fører til en bonus på 5.905.209 kr., svarende til en stigning på 750.000 kr. 

Forklaringer:
Thor Bendixen har forklaret at han blev ansat i Carnegie Bank i 1990. Carnegie Bank drev
selvstændig investeringsvirksomhed i Danmark indtil 2002, hvor en omstrukturering
medførte at der fremover refereres til hovedsædet i Stockholm. Carnegie Bank er opdelt i 4
afdeling: Private Banking, Asset Management, Investment Banking og Securities. Wealth
Management var en ny afdeling som han var med til at starte i 2004.
Han har haft chefstillinger siden 1990 og har derfor gennem en lang årrække været
med til at forhandle bonus for andre medarbejdere og for sig selv. Bankens bonussystem
udviklede sig hele tiden, men det bonussystem der er gengivet i hans ansættelseskontrakt,
afspejler de sidste 810 års bonussystem. Ved beregning af den årlige bonus så man meget på
operating result i de enkelte afdelinger. Ifølge bankens vedtægter skal 50% af overskuddet
udbetales i bonus til medarbejderne. Reglerne for beregning af bonus var ikke nedskrevne.
Normalt blev ca. 3040% udbetalt til de enkelte afdelinger som herefter fastsatte
størrelsen af medarbejderens bonus. Størrelsen blev fastsat efter forhandling mellem
hovedsædet og de enkelte afdelingschefer. Det diskretionære element i en bonus kunne være
at man tog hensyn til at en medarbejder havde været med til at udvikle et nyt område. Hans
egen bonus blev fastsat efter at afdelingens samlede bonus var fastsat. Banken havde en
komité i Stockholm der fastsatte dette beløb. Det har aldrig været drøftet om der skulle
beregnes feriegodtgørelse af disse beløb, og han har aldrig modtaget ferietillæg af sin bonus.
Den 13. juli 2005 blev han kaldt til møde med Lars Bjerrek, chef for Private Banking i
Stockholm. På mødet blev der drøftet en sammenlægning af Private Banking og Wealth
Management, og at Lars Christian Brask skulle være den danske afdelingschef. Dette var han
ikke glad for da han mente at han arbejdede bedre i den hidtidige organisation; hertil kom at
han ikke mente at hans principper og kundegrundlag kunne fortsætte efter en
sammenlægning; endelig mente han at sammenlægningen kunne få negativ indflydelse på
hans bonus. Han besluttede sig derfor for at sige op. Han drøftede det med Niels Olsen, og
de blev enige om at drøfte forholdene med Sverige, hvorfor han trak sin opsigelse tilbage.
Det lykkedes dog ikke at finde en tilfredsstillende løsning.


8

Der blev herefter udarbejdet en fratrædelsesaftale. Man drøftede også en aftale om
betaling af en bonus på en fast procentdel af omsætningen, men det afviste Stockholm under
henvisning til det diskretionære element i bonussystemet.
Han blev irriteret om størrelsen af den tildelte bonus for 2005 på SEK 7,1 mio. da han
mente den var for lille og ikke var i overensstemmelse med det parterne havde aftalt.
Parterne havde aftalt at bonus skulle beregnes af et operating result på 31 mio. kr. Han
spurgte Niels Olsen om det, men fik ikke svar. Yearend rapporten for Carnegie Gruppen var
meget god. Private Banking havde haft en fremgang på 4% og for 20042005 gået frem med
ca. 43 %. Dette betød dog ikke at hans bonus skulle være 43% større, men det var den almene
holdning at banken ved så stor en fremgang ikke kunne slippe af sted med at betale det
samme i bonus som sidste år.

Niels Olsen har forklaret at han de sidste fire år har været administrerende direktør i
Carnegie Bank, Danmark. Han indgik fratrædelsesaftalen med Thor Bendixen som blev
forhandlet mellem ham og Thor Bendixen samt deres respektive advokater. Carnegie Bank
udfærdigede den endelige tekst. Man lavede aftalen efter ønske fra Thor Bendixen og efter
en drøftelse om hvorvidt den påtænkte omorganisering af afdelingerne betød en så
væsentlig ændring i Thor Bendixens ansættelsesforhold at dette skulle varsles. Med aftalen
ville man sikre sig at banken i opsigelsesperioden fortsatte med at servicere kunderne
tilfredsstillende.
50% af Carnegie Gruppens overskud skulle udbetales som bonus, og beløbet blev
allokeret til de enkelte afdelinger efter en forhandling. Bonuspuljen for 2005 blev allokeret til
Private Banking, og det udgjorde ca. 3233% af det samlede operating result. Der blev i 2005
allokeret ca. 12 mio. kr. til fordeling mellem Private Banking og Wealth Management. Af
dette beløb fik Thor Bendixen 5,1 mio. kr.
Han udleverede brevet om udbetaling af bonus for 2005 til Thor Bendixen på sit
kontor. Thor Bendixen blev vred da ham mente at beløbet var for lille. Der var knyttet
betingelser til bonusudbetalingen da en del af omsætningen man baserede bonussen på,
endnu ikke var indbetalt. Thor Bendixens bonus blev udbetalt i marts 2006, da man først på
dette tidspunkt havde modtaget de sidste beløb fra kunderne.
Bonusberegningen indeholder et diskretionært element. Bonus kan ikke beregnes ud
fra ændringer i resultat fra år til år. Det kan forekomme at der udbetales bonus til afdelinger
der er tabsgivende. Man lavede ikke om på bankens bonussystem ved formuleringen i pkt.


9

4.2 i Thor Bendixens fratrædelsesaftale. Hovedkontoret i Stockholm ville ikke aftale en fast
procentdel af omsætningen i bonus og afviste også en matematisk beregning eller garanti for
en mindste bonus. Anvendelsen af tallene 5 mio. kr. og 24 mio. kr. i fratrædelsesaftalen var
blot for at understrege en fairness i den fremtidige bonusberegning. Der ligger i "fairness" et
vist øverste niveau for en bonus.

Parternes argumenter:
Thor Bendixen har til støtte for at der skal anvendes et udbetalingsprincip, gjort gældende at
betaling af en variabel løndel skal henføres til udbetalingsåret, da dette harmonerer bedst
med de skatteretlige periodiseringsregler. Et udbetalingsprincip skaber den største
overskuelighed vedrørende feriepenge.
Udbetalingsprincippet blev knæsat med U 1989.766 V hvor flertallet fandt

at anvendelse af det nævnte udbetalingsprincip vil være i overensstemmelse med det skatteretlige
princip, hvorefter udbetalingstidspunktet er afgørende for, til hvilket indkomstår et vederlag skal
henregnes og må anses for det mest hensigtsmæssige i et tilfælde som det foreliggende, hvor
provision for arbejde udført i et år først senere kan beregnes endeligt og derfor først kommer til
udbetaling i et følgende år.

Det følger også af Højesterets dom i U 2004.1480 at det er tildelingstidspunktet der skal være
afgørende.
Der kan rejses tvivl om Thor Bendixen erhvervede ret til bonus i optjeningsåret ved
meddelelsen i december 2005 eller først ved udbetalingen i 2006. Denne tvivl undgås ved at
vælge et udbetalingsprincip.
I øvrigt må det følge af ansættelseskontraktens § 2 hvorefter tildeling sker ud fra en
rent diskretionær vurdering, at Thor Bendixen først erhvervede ret til bonus i
udbetalingsåret hvor denne endelige tildeling skete.
Thor Bendixen var ikke ansat hos Carnegie Bank i 2006. Ansættelsesforholdets retslige
virkninger ophørte dog ikke fuldstændigt med udgangen af 2005. Det forhold at Thor
Bendixen ikke udførte arbejde for Carnegie Bank i 2006, udelukker ikke at
ansættelsesforholdet retligt set først ophørte efter 1. januar 2006.


10

Vedrørende fratrædelsesaftalens endelighedsbestemmelse i punkt 4.3 gøres gældende
at bestemmelsen ikke med sikkerhed gør op med de krav der gøres gældende i den
principale påstand eller i den subsidiære påstand.
Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende at Thor Bendixen, hvis retten
måtte lægge optjeningsprincippet til grund, er berettiget til ferietillæg af den udbetalte
bonus. Ferietillægget er aftalt til 2,75 % af den indtjente løn. Thor Bendixen er derfor
berettiget til ferietillæg af den udbetalte bonus.
For så vidt angår spørgsmålet om forældelse gøres gældende at krav på ferietillæg for
bonusudbetalingen i 2004 ikke er forældet; for 1,75/2,75dele af dette krav, svarende til
42.116,64 kr., støttes dette på at kravet ikke er undergivet ferielovens regler og følgelig derfor
heller ikke ferielovens forældelsesregler; for så vidt angår 24.066,65 kr., støttes dette
principalt på at dette krav efter udbetalingsprincippet skal henføres til 2004 og derfor først
forældes den 30. september 2006 som er efter sagens anlæg.
Mere subsidiært gøres det gældende at beløbet 24.066,65 kr. hvis det efter ferieloven
måtte være forældet, skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, og at Thor Bendixen
har en retlig interesse i at få dette fastslået.
Alternativt gøres det for såvel den principale påstand som de subsidiære påstande gæl
dende at Carnegie Banks praksis ved beregning af Thor Bendixens bonus altid har været at
bonusbeløbet skulle stå i forhold til Carnegie Banks resultat for det foregående regnskabsår.
Carnegie Banks sædvane og praksis indebar at afdelingens bonusbeløb blev fastsat på
grundlag af dækningsbidraget i afdelingen med mellem 30% og 40% hvilket imidlertid ikke
skete netop i 2005. Ved fratrædelsesaftalen punkt 4.2 blev fastsat regler og principper for
beregningen af Thor Bendixens bonus for 2005. Det indebærer at Thor Bendixen skulle have
en bonus der modsvarer den reelle udvikling af resultatet fra 2004 til 2005. Denne
resultatudvikling udgjorde mindst 18%. Alternativt gøres gældende at Thor Bendixens
bonus i tidligere år har udgjort en andel af Thor Bendixens resultat, svarende til at Thor
Bendixen for 2005 har krav på yderligere bonus. Thor Bendixen har derfor krav på yderligere
750.000 kr. i bonus hvilket krav for nærværende er begrænset til de nedlagte påstande.
Fratrædelsesaftalens endelighedsbestemmelse gør ikke op med kravet.

Carnegie Bank har vedrørende Thor Bendixens principale påstand anført at der ved hans
fratræden den 31. december 2005 skete der afregning af feriegodtgørelse for optjeningsåret


11

2005 og for den del af optjeningsåret 2004, som han endnu ikke havde holdt ferie for, jf.
ferielovens § 23, stk. 6.
Thor Bendixens bonusordning er omfattet af funktionærlovens § 17a og indgår efter
ferielovens § 26 i beregning af feriegodtgørelse efter ferielovens § 23, stk. 6. Ved beregning af
feriegodtgørelse af bonus omfattet af funktionærlovens § 17a skal optjeningsprincippet finde
anvendelse, idet feriegodtgørelse som udgangspunkt beregnes af lønnen for det arbejde der
er udført i optjeningsåret. Lønnens udbetalingstidspunkt er ikke afgørende. Der henvises i
den forbindelse til U 1976.593 V og til Arbejdsdirektoratets udtalelse.
Bonus udbetalt til Thor Bendixen i februar 2004, februar 2005 og marts 2006 vedrører
arbejde udført i henholdsvis optjeningsårene 2003, 2004 og 2005. Dette dokumenteres af § 3,
stk. 3, i Thor Bendixens ansættelseskontrakt, Carnegie Banks praksis for bonustildelinger,
pkt. 4.2 i fratrædelsesaftalen og bonusbrevet af 20. december 2005.
Thor Bendixen var ikke ansat hos Carnegie Bank i 2006, heller ikke retligt set.
Ansættelsesforholdet ophørte den 31. december 2005. Thor Bendixen kan derfor ikke have
ret til feriegodtgørelse for udbetalinger i 2006 idet han ikke var ansat hos Carnegie Bank i
optjeningsåret 2006, jf. ferielovens § 7, stk. 1.
Uanset om optjenings eller udbetalingsprincippet anvendes, vil der kunne påvises
praktiske vanskeligheder ved håndtering af administrationen af ferielovens regler om indbe
taling og udbetaling af feriegodtgørelse. Disse vanskeligheder taler ikke entydigt for eller
imod anvendelse af det ene eller det andet princip. Fælles er dog at ingen af de påviste
vanskeligheder udelukker anvendelsen af optjeningsprincippet, og i de fleste tilfælde vil
anvendelse af dette princip være bedst stemmende med lønmodtagerens ønske om at få
stillet feriegodtgørelsen til rådighed så tidligt som muligt. Endvidere vil op
tjeningsprincippet sikre at en langt større del af optjent ferie kan afholdes som ferie med løn.
Herved minimeres de vilkårligheder ved udbetaling af feriegodtgørelse af optjent bonus som
bliver resultatet af en anvendelse af udbetalingsprincippet.
Dommen i U 1989.766 V vedrørte spørgsmålet om efterregulering af supplerende
provision og kan ikke sammenlignes med den foreliggende sag. Heller ikke dommen i U
2004.1475 H har nogen betydning for sagen. Dommen angik tegningsoptioner som den
pågældende ikke havde erhvervet ret til før tildelingen. Tegningsoptionerne tildeltes frem
adrettet og var ikke vederlag for udført arbejde i et forudgående optjeningsår.
Thor Bendixen har efter optjeningsprincippet ikke ret til feriegodtgørelse af bonus for
optjeningsåret 2003, idet han har afviklet fuld ferie med løn i det dertil hørende ferieår


12

2004/05. Thor Bendixen har efter optjeningsprincippet ret til feriegodtgørelse af bonus for
optjeningsåret 2004 (kr. 5.022.276,00) med fradrag af 4 ugers afholdt ferie i ferieåret 2005/06,
svarende til kr. 125.557,00. Endvidere har Thor Bendixen efter optjeningsprincippet ret til
feriegodtgørelse af bonus for optjeningsåret 2005 (kr. 5.155.209,00) uden fradrag, svarende til
kr. 644.401,00. Carnegie Bank har afregnet den således opgjorte feriegodtgørelse ved indbeta
ling til FerieKonto og skal derfor frifindes for den principale påstand.
Af fratrædelsesaftalens pkt. 5.6 fremgår at hverken Thor Bendixen eller Carnegie Bank
betragtede 2006 som optjeningsår. Fratrædelsesaftalen blev indgået til fuld og endelig
betaling af ethvert krav som Thor Bendixen måtte have over for Carnegie Bank, jf. aftalens
pkt. 4.3. Det må komme Thor Bendixen til skade at han ikke tog forbehold for yderligere
krav på feriegodtgørelse og ferietillæg ved sin tiltrædelse af fratrædelsesaftalen, herunder i
hvert fald for feriegodtgørelse for bonus udbetalt i 2006.
For så vidt angår Thor Bendixens alternative anbringende om at han har krav på
yderligere kr. 750.000 i bonus (men begrænset til den nedlagte principale påstand), gør
Carnegie Bank gældende at der ikke på noget tidspunkt er tilsagt Thor Bendixen en garanti
for et bestemt bonusbeløb for 2005. Der er heller ikke grundlag for at foretage en direkte
matematisk kobling mellem indtjening og bonus fra år til år, hverken for de enkelte
afdelinger eller indenfor det nordiske forretningsområde, og dermed ikke grundlag for
anvendelse af en bestemt matematisk udregningsmodel. Der er heller ikke belæg for at
fortolke fratrædelsesaftalens pkt. 4.2 som en garanti for en matematisk udregningsmodel.
Carnegie Bank er ikke forpligtet til at fastsætte et samlet bonusbeløb i Wealth Management
afdelingen af en bestemt størrelse. Den tildelte bonus for 2005 på kr. 5.155.209 er fastsat i
overensstemmelse med de aftalte vilkår i henholdsvis Thor Bendixens ansættelseskontrakt,
fratrædelsesaftalen og bonusbrevet af den 20. december 2005. Thor Bendixen har herudover
ikke krav på bonus.
Vedrørende Thor Bendixens subsidiære og mere subsidiære påstand gøres gældende at
parterne ved fratrædelsesaftalen af 2. september 2005 i pkt. 4.3 aftalte at Carnegie Banks
betalinger i henhold til aftalen skete til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav som Thor
Bendixen havde over for Carnegie Bank. For så vidt angår feriepenge er der ikke i aftalens
pkt. 4.3 eller 5.6 taget forbehold for Thor Bendixens fremsættelse af krav på ferietillæg.
Under disse omstændigheder er Thor Bendixen ikke berettiget til ferietillæg af bonus optjent
i 2003 og 2004; i hvert fald kan han kun være berettiget til ferietillæg af bonus optjent i 2003


13

og 2004 for så vidt angår den lovpligtige sats på 1% idet der for så vidt angår det frivillige
ferietillæg på 1,75% ved fratrædelsesaftalen foreligger et gyldigt afkald på ferietillæg.
Thor Bendixens krav på ferietillæg for bonusudbetalingen i 2004 for optjeningsåret
2003 er under alle omstændigheder forældet idet kravet ikke er rejst over for Carnegie Bank
senest den 30. september 2005, jf. ferielovens § 35, stk. 1, og ikke er søgt gennemført ved
retssag mv. inden den 30. november 2005, jf. ferielovens § 35, stk. 2.
Forældelse af krav på ferietillæg efter ferielovens § 35, stk. 1, angår både det lovpligtige
ferietillæg på 1% og det frivillige tillæg på 1,75%, jf. U 1988.919 H. I Thor Bendixens
ansættelseskontrakt er der i § 4, stk. 1, for så vidt angår det samlede ferietillæg henvist til
ferieloven. Denne henvisning må også angå ferielovens forældelsesregler.
Krav på forældet ferietillæg tilfalder efter ferielovens § 36 statskassen og Arbejdsmar
kedets Feriefond. Thor Bendixen er ikke påtaleberettiget for den del af kravet på ferietillæg,
som er forældet. Det er alene Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen der kan træffe
afgørelse om at der skal ske indbetaling af beløbet, jf. ferielovens § 44. Der foreligger ikke
transport af dette krav til Thor Bendixen; Carnegie Bank bestrider i øvrigt at der er hjemmel
til at give en sådan transport.

Rettens begrundelse og resultat
Efter ferielovens § 7, stk. 1, optjener en lønmodtager ret til betalt ferie i 2,08 dage for hver
måneds ansættelse i kalenderåret (optjeningsåret). Den bonus som blev udbetalt til Thor
Bendixen i 2006, vedrørte hans indsats og resultater i 2005 og må derfor betragtes som
vedrørende optjeningsåret 2005 og ikke 2006, i hvilket år Thor Bendixen ikke var ansat i
Carnegie Bank. Det er ikke bestridt at Thor Bendixen, bortset fra krav på feriegodtgørelse og
ferietillæg, har fået udbetalt feriepenge såfremt disse skal beregnes efter et optjeningsprincip.
Thor Bendixen har alternativt begrundet sine krav i at bonusberegningen til skade for
ham er foretaget urigtigt. Han har imidlertid ikke sandsynliggjort at Carnegie Bank ved den i
princippet skønsmæssige fastsættelse af bonus for 2005 har taget usaglige hensyn til skade
for ham. Hans krav kan derfor ikke tages til følge med denne begrundelse.
Med hensyn til krav på feriegodtgørelse og ferietillæg må det fastslås at krav
vedrørende 2003 ikke blev søgt gennemført ved retssag eller på anden måde nævnt i
ferielovens § 35, stk. 2, inden den 30. november 2005. Kravet er derfor forældet, og dette må
som anført af Carnegie Bank gælde såvel den lovbestemte godtgørelse som det aftalte tillæg.


14

Krav på feriegodtgørelse der er forældet, tilfalder efter ferielovens § 36, stk. 1,
statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond. Thor Bendixen er ikke bemyndiget til at gøre
kravet gældende, og der foreligger ikke særlige omstændigheder der kan føre til at han kan
gøre kravet gældende.
Kravet vedrørende ferietillæg for det følgende år er ikke forældet, og det kan ikke med
tilstrækkelig sikkerhed fastslås at bestemmelsen i fratrædelsesaftalens pkt. 4.3 skal føre til at
kravet, der er opgjort til 110.490,06 kr., ikke kan gøres gældende.
Carnegie Bank skal derfor dømmes til betaling af 110.490,06 kr. og skal derudover
frifindes.


Thi kendes for ret:

Carnegie Bank A/S skal inden 14 dage til Thor Bendixen betale 110.490,06 kr. med
procesrente fra den 17. juni 2006.

I øvrigt frifindes Carnegie Bank A/S for de af Thor Bendixen nedlagte påstande.

I sagsomkostninger skal Thor Bendixen inden 14 dage betale 40.000 kr. til Carnegie Bank
A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.Lars Kristiansen Jens Feilberg Preben Sunke(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


t afkald på ferietillæg.
Thor Bendixens krav på ferietillæg for bonusudbetalingen i 2004 for optjeningsåret
2003 er under alle omstændigheder forældet idet kravet ikke er rejst over for Carnegie Bank
senest den 30. september 2005, jf. ferielovens § 35, stk. 1, og ikke er søgt gennemført ved
retssag mv. inden den 30. november 2005, jf. ferielovens § 35, stk. 2.
Forældelse af krav på ferietillæg efter ferielovens § 35, stk. 1, angår både det lovpligtige
ferietillæg på 1% og det frivillige tillæg på 1,75%, jf. U 1988.919 H. I Thor Bendixens
ansættelseskontrakt er der i § 4, stk. 1, for så vidt angår det samlede ferietillæg henvist til
ferieloven. Denne henvisning må også angå ferielovens forældelsesregler.
Krav på forældet ferietillæg tilfalder efter ferielovens § 36 statskassen og Arbejdsmar
kedets Feriefond. Thor Bendixen er ikke påtaleberettiget for den del af kravet på ferietillæg,
som er forældet. Det er alene Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen der kan træffe
afgørelse om at der skal ske indbetaling af beløbet, jf. ferielovens § 44. Der foreligger ikke
transport af dette krav til Thor Bendixen; Carnegie Bank bestrider i øvrigt at der er hjemmel
til at give en sådan transport.

Rettens begrundelse og resultat
Efter ferielovens § 7, stk. 1, optjener en lønmodtager ret til betalt ferie i 2,08 dage for hver
måneds ansættelse i kalenderåret (optjeningsåret). Den bonus som blev udbetalt til Thor
Bendixen i 2006, vedrørte hans indsats og resultater i 2005 og må derfor betragtes som
vedrørende optjeningsåret 2005 og ikke 2006, i hvilket år Thor Bendixen ikke var ansat i
Carnegie Bank. Det er ikke bestridt at Thor Bendixen, bortset fra krav på feriegodtgørelse og
ferietillæg, har fået udbetalt feriepenge såfremt disse skal beregnes efter et optjeningsprincip.
Thor Bendixen har alternativt begrundet sine krav i at bonusberegningen til skade for
ham er foretaget urigtigt. Han har imidlertid ikke sandsynliggjort at Carnegie Bank ved den i
princippet skønsmæssige fastsættelse af bonus for 2005 har taget usaglige hensyn til skade
for ham. Hans krav kan derfor ikke tages til følge med denne begrundelse.
Med hensyn til krav på feriegodtgørelse og ferietillæg må det fastslås at krav
vedrørende 2003 ikke blev søgt gennemført ved retssag eller på anden måde nævnt i
ferielovens § 35, stk. 2, inden den 30. november 2005. Kravet er derfor forældet, og dette må
som anført af Carnegie Bank gælde såvel den lovbestemte godtgørelse som det aftalte tillæg.


14

Krav på feriegodtgørelse der er forældet, tilfalder efter ferielovens § 36, stk. 1,
statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond. Thor Bendixen er ikke bemyndiget til at gøre
kravet gældende, og der foreligger ikke særlige omstændigheder der kan føre til at han kan
gøre kravet gældende.
Kravet vedrørende ferietillæg for det følgende år er ikke forældet, og det kan ikke med
tilstrækkelig sikkerhed fastslås at bestemmelsen i fratrædelsesaftalens pkt. 4.3 skal føre til at
kravet, der er opgjort til 110.490,06 kr., ikke kan gøres gældende.
Carnegie Bank skal derfor dømmes til betaling af 110.490,06 kr. og skal derudover
frifindes.


Thi kendes for ret:

Carnegie Bank A/S skal inden 14 dage til Thor Bendixen betale 110.490,06 kr. med
procesrente fra den 17. juni 2006.

I øvrigt frifindes Carnegie Bank A/S for de af Thor Bendixen nedlagte påstande.

I sagsomkostninger skal Thor Bendixen inden 14 dage betale 40.000 kr. til Carnegie Bank
A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.Lars Kristiansen Jens Feilberg Preben Sunke(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig ...»