Ejendomsret tilhører designvirksomheden

Resumé

Ejendomsret til værktøj til brug ved fremstilling af en hullære, samt om retten til at disponere over design af hullæren ved ophævelse af parternes samarbejdsaftale var gået tilbage til designvirksomhed.

Dom i sagen V-27-06


Task I/S v/
Jesper Balle
(Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

mod

Knud Holscher Industriel Design A/S
(Advokat Ingrid Brix Jensen)

 

Indledning og påstande


Sagen drejer sig om, hvorvidt ejendomsretten til værktøjer til fremstilling af en hullære benævnt GripAlign tilhører sagsøgeren, Task I/S, eller sagsøgte, Knud Holscher Industriel Design I/S (KHID), og hvem af parterne der har rettighederne til at designe, producere og markedsføre den pågældende hullære.

Task I/S har nedlagt følgende påstande:

1. Knud Holscher Industriel Design tilpligtes at anerkende, at Task I/S er ejer af værktøjerne til fremstilling af en hullære benævnt GripAlign samt at overgive nævnte værktøjer til Task I/S.

2. KHID tilpligtes at anerkende, at restgælden for værktøjerne til fremstilling af en hullære benævnt GripAlign pr. 1. marts 2006 androg 112.500 kr. ekskl. moms.

3. Påstanden er frafaldet.

4. KHID tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik.

5. KHID tilpligtes at betale 500.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 8. marts 2006.

6. KHID tilpligtes at anerkende at være uberettiget til selv eller ved andre at designe, fremstille og markedsføre hullærer til brug ved montering af skabe og møbler.

7. KHID tilpligtes at anerkende, at royalty ved salg af hullærer skal beregnes af Task I/S´ indkøbspris ab fabrik inklusive fabrikkens emballage, men eksklusive efterfølgende emballage.

KHID har nedlagt følgende påstande:

Frifindelse.

Task I/S tilpligtes at anerkende, at parternes samarbejde med rette er ophævet.

Task I/S tilpligtes at betale 2.962,39 kr. til KHID med tillæg af procesrente af 2.000 kr. fra den 11. maj 2006 og af 962,39 kr. fra den 17. august 2006.

Overfor KHID´s selvstændige påstand har Task I/S nedlagt påstand om frifindelse.

Der er mellem parterne enighed om størrelsen af restgælden på værktøjerne og om beregningen af skyldig royalty, såfremt det lægges til grund, at beregningsgrundlaget er inklusive emballage.

Sagsfremstilling

Jesper Balle, der er uddannet snedker og tømrer, er i dag eneinteressent i Task I/S, tidligere Grebsskabelonen I/S. I slutningen af 1990´erne udviklede han en hullære benævnt GripAlign til brug i forbindelse med montering af greb på blandt andet køkken- skabe. Jesper Balle søgte at få hullæren brugsmodelbeskyttet, hvilket imidlertid blev afslået af Patentdirektoratet i sommeren 2005.

I 2003 indtrådte Simon Louis-Jensen som medinteressent i Task I/S. Med henblik på at få hjælp til den praktiske udformning af et industrielt producerbart design af hullæren rettede Task I/S i 2003 henvendelse til designvirksomheden KHID. KHID 
designede en model af hullæren, der blev sat i produktion hos plastproducenten Efo-Plast A/S (Efo-Plast), der også stod for fremstillingen af værktøjet til støbningen af hullærerne.

Af et udateret udkast udarbejdet af Simon Louis-Jensen til "aftale om finansiering af investeringer i produktionsudstyr til produktion af GripAlign samt betaling af det nødvendige designarbejde" (udkast til finansieringsaftale) fremgår blandt andet:
"...
Parterne:
Task I/S  og Knud Holscher Industriel Design A/S

Støbeform

Udgiften til støbeform, er efter accepteret tilbud fra Efo Plast, Fabriksvej 18, Kolding, anslået til kr. 150.000,- ex. moms, som vil blive finansieret af Knud Holschers tegnestue, efter nærværende investeringsplan, hvor Task I/S tilbagebetaler investeringen afhængig af antal solgte eksemplarer.

1. Støbeformen betales af Knud Holscher Industriel Design A/S efter plastindustrien i Danmark standardbetingelser B. direkte til Efo Plast.
2. Task I/S betaler Knud Holscher Industriel Design A/S for støbeformen efter flg. Plan:

En ¼ betales, når de første 15.000 stk. er solgt.

En ¼ betales, når de første 33.000 stk. er solgt.

En ¼ betales, når de første 42.000 stk. er solgt.

En ¼ betales, når de første 51.000 stk. er solgt.

Designarbejde
Task I/S betaling af det nødvendige designarbejde, der af Knud Holschers tegnestue er opgjort til kr. 30.000,- ex. moms, vil ske på Knud Holscher Industriel Design A/S normale betalingsbetingelser, når de første 15.000 stk. er solgt.

Ejendomsretten til støbeformen defineres i forhold til de indbetalte beløb. Task I/S forpligter sig til at fakturere alle solgte enheder, senest samme dag, enhederne er leveret til tredjemand.
..."

Af et letter of agreement udarbejdet af Rasmus Holscher, KHID, og underskrevet af Knud Holscher, KHID og Simon Louis-Jensen og Jesper Balle den 17. marts 2003, fremgår blandt andet:
"...
Der er indgået aftale mellem KHID AS og Grebsskabelonen I/S om udvikling af hullærer. ...
Projektet er baseret på ideen udviklet af Grebsskabelonen I/S ved Jesper Balle og Simon
Louis Jensen.

For det færdige udvikling og design af Hullæreren vil KHID AS modtage vederlag på DKK 30.000,- + moms, som først udbetales ved salg af hullæreren efter nærmere specificeret afdrags ordning.

KHID A/S afholder nødvendig værktøjs udgifter på DKK 150.000, ved forholdssalg af min. 15.000 enheder. Værktøjs udgifter afdrages efter nærmere specificeret afdrags ordning.
...
KHID A/S modtager royaltyafgift på 10 % af den pris som Grebsskabelonen I/S skal betale for den samlede grebsskabelon inklusiv indpakning, tryk ect. ab fabrik. Royaltyafgift afregnes á conto halvårligt, og reguleres umiddelbart efter Grebsskabelonen I/S har aflagt årsregnskab.

Vederlaget og royaltyafgiften dækker KHID AS´ samlede honorar for overdragelse af samtlige udnyttelsesrettigheder, ideer, koncepter, løsninger til Grebsskabelonen I/S i hele verden og for altid.
...
Ovenstående vil danne udgangspunkt for kontrakt mellem KHID AS og Grebsskabelonen I/S, som vil blive udarbejdet på bag- grund af dette dokument.
..."

Af et bilag til letter of agreement dateret 14. februar 2003, udfærdiget af Rasmus Holscher, fremgår:
"...
Håber at det følgende kan klarlægge tvivls spørgsmål "først udbetales ved salg af hullærer efter nærmere specificeret afdrags-ordning" hvis i ikke kan få forholdsordre på 15.000 stk. afholder vi udgiften med udvikling og renderinger eventuel model. Vi er ikke hinanden skyldige i nogen henseender, med mindre i bruger vores design eller ideer.

Får i forholdsordre på 15.000 og vi laver plast værktøjer, hvorefter der ikke sælges et antal af betydning tilfalder værktøjet KHID A/S, retten til designet tilhøre KHID, mens ideen stadigvæk tilhører Grebsskabelonen I/S. Vi er derfor stadigvæk afhængige af hinanden, så frem i ikke ændre design radikalt og får produceret nye plast værktøj.

Afdrags ordningen har i allerede givet bud på, men ved underskrift af endelig kontakt, kan vi vende den engang til. Vores interesse er i ikke "brækker nakken" rent økonomisk.

Den økonomiske risiko strækker sig til vores investeringer i arbejdstid og værktøjer, efter i har tilbage betalt vores investeringer. Efter tilbagebetalingen er vi ikke hinanden økonomisk skyldige i nogen henseender med undtagelse af jeres royalty afregning til KHID A/S.

Royaltyen Har vi erfaring for er en fordel for begge firmaer, dels har vi en interesse for at det går grebsskabelonen I/S god. Dels sikre det at vi fortsat levere løsninger og design til jer, så der bliver en sammenhæng i eventuelle efterfølgende produkter. Det sikre Grebsskabelonen I/S at vi ikke tegner lignende produkter for konkurrenter.

Såfremt at der stadigvæk er tvivlsspørgsmål eller manglende svar så vær venlig at maile dem ellers tager vi dem ved næste møde.
..."

KHID indgik i juni 2003 aftale med Efo-Plast om fremstilling af værktøj til produktion af hullæren. Prisen blev aftalt til 150.000 kr. ekskl. moms.

Af en faktura dateret 22. juli 2003 fremgår, at Task I/S indgik aftale med tegnestuen Syndikatet om illustration af emballage til hullæren. Prisen herfor udgjorde 11.625 kr. inkl. moms.

Den 6. august 2003 indgik Task I/S og KHID en udviklings- og royaltyaftale, hvoraf blandt andet fremgår:
"...
Parterne
Mellem undertegnede (producenten),
Task I/S
...
og medundertegnede (designeren)
Knud Holscher Industriel Design A/S
...
er dags dato indgået aftale om overdragelse af produktions- og salgsretten for følgende design, der skal opfylde de krav til teknisk funktion, som er defineret i bilag til nærværende aftale:
GripAlign.
...
§ 2 Videreoverdragelse
Producenten kan ikke uden designerens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder efter denne aftale til tredjemand. Ved overdragelsen af producentens forretning eller forretningsafdeling er designeren dog pligtig at tåle overdragelse, men kun såfremt den nye producent ved at underskrive nærværende aftale bekræfter at indtræde i samtlige producentens rettigheder og forpligtelser, og såfremt designeren ikke har berettiget, saglig indvending herimod.

Designeren er ikke pligtig at acceptere overdragelse i forbindelse med producentens konkurs eller ophør af anden årsag.
...
§ 4 Producentens rettigheder
Designeren overdrager ved nærværende aftale til producenten:
A. Eneretten til at fremstille det overdragne design inden for følgende geografiske områder:
Hele verden
B. samt eneretten til at forhandle det overdragne design inden for følgende geografiske områder:
Hele verden.
...
UDVIKLINGSFASEN
Designeren aftaler en faseopdelt tidsplan for designopgavens løsning.

§ 5 Betaling ved aftalens underskrift
I forbindelse med aftalens indgåelse er der truffet aftale om, at producenten betaler til designeren ifølge et af nedennævnte alternativer eller en kombination heraf:
Se letter of agreement.
...
PRODUKTIONSFASEN
§ 7 Produktionens påbegyndelse
Senest 12 måneder efter at en af begge parter godkendt produktionsmodel foreligger, skal producenten have påbegyndt produktionen.
§ 8 Royalty
Stk. 1
Som vederlag for de overdragne rettigheder betaler producenten til designeren en royalty på 10 %, skriver ti procent, af alle udfakturerede beløb (fakturapris ab fabrik) vedrørende producentens salg af produkter, som er baseret på designet.
Beregningsgrundlaget er Task I/S´ indkøbspris ab fabrik."

[I bestemmelsen er med håndskrift udstreget "alle udfakturerede beløb". Med håndskrift er i margenen ud for (fakturapris ab fabrik) tilføjet "indpakning incl. tr .."]

..

"§ 9 Opgørelser
Stk. 1
Producenten er pligtig inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb i overskuelig form at sende designeren en oversigt over og dokumentation for rigtigheden af beregningen af udbetalte royalties på grundlag af det aftalte beregningsgrundlag
...
§ 10 Salgets påbegyndelse
Produkter baseret på designet skal udbydes til salg senest 18 måneder efter, at godkendt produktionsmodel foreligger

§ 11 Mindstesalg og leveringstid
Producenten er forpligtet til at fremme produktion og salg bedst muligt.
Producenten vil efter 1 år fra produktionens påbegyndelse sælge mindst, hvad der svarer til et royaltybeløb på kr. 0,00 pr. år.
For at undgå forringelse af designerens rettigheder ifølge aftalen vil producenten drage omsorg for ikke at overskride leveringstid på bestillinger eller på anden måde misligholde aftaler med aftagere.

§ 12 Ophævelse
Stk. 1
I tilfælde af producentens misligholdelse af § 7, 1. punktum, § 8, § 9, stk. 1, § 10 eller § 11 kan designeren ophæve nærværende aftale og disponere over designet. For så vidt angår producentens misligholdelse af § 8 og § 9, stk. 1, gælder dog, at ophævelse kun kan ske efter forløbet af 14 dage efter designerens skriftlige påkrav til producenten.
Stk. 2
Ophæves nærværende aftale som følge af producentens misligholdelse af § 8, § 9 eller § 10, er producenten i indtil 6 måneder efter modtagelse af meddelelsen om ophævelse berettiget til i overensstemmelse med nærværende aftales vilkår at færdiggøre og sælge de produkter baseret på designet, som producenten havde under produktion eller på lager, da han modtog meddelelsen om ophævelse.

Ophæves nærværende aftale som følge af producentens misligholdelse af § 11, har producenten en tilsvarende ret i indtil 12 måneder.
...
§ 16 Anvendelse af detaljer

......

Stk. 2
Designeren må ikke i samarbejde med tredjemand anvende beslægtede eller karakteristiske detaljer, der er udarbejdet til det af denne aftale omfattede design på en sådan måde, at forvekslingsmuligheder med designet kan foreligge. Fortsat benyttelse af karakteristiske træk, som må tilskrives designerens designmæssige egenart, må producenten dog respektere.
..."

Efo-Plast udarbejdede et udkast til samarbejdsaftale mellem Efo-Plast, KHID og Task I/S (udkast til samarbejdsaftale), hvoraf blandt andet fremgår:
"...
§ 2.
Parterne indgår ved nærværende aftale samarbejde om produktion af GripAlign, idet opgaverne er fordelt.
Efo-Plast as står for produktionen af opmærkningsskabelonen. Task I/S varetager salgs- og markedsføring.
Knud Holscher Industriel Design A/S har designet GripAlign og er ejer af det værktøj, hvori opmærkningsskabelonen kan produceres.
...
§ 4.
Denne aftale er uopsigelig af parterne indtil Task I/S har aftaget og betalt for 100.000 stk. opmærkningsskabeloner. Aftalen kan derefter opsiges med 3 måneders varsel til et kvartals udgang.
..."

KHID afviste i brev af 27. oktober 2003 til Efo-Plasts advokat at tiltræde aftalen og anførte som begrundelse herfor blandt andet:
"...
Vi vil ikke underskrive samarbejdsaftalen mellem Efo-Plast as og Task I/S, da vi ikke ønsker at binde os efter § 4.

Vores normale og for os sunde samarbejdspolitik er den, at hvis producenten kan levere et produkt, der kvalitets- og prismæssigt lever op til vores forventninger fortsætter vi samarbejdet. Det er i øvrigt de samme betingelser vi selv arbejder efter.

Vi må gøre opmærksom på at Task I/S er vores klient og samarbejdspartner. Værktøjet har vi finansieret med den betingelse at Task I/S køber værktøjet efter de første 45.000 solgte GripAlign skabeloner.

Såfremt Efo-Plast as havde overholdt deres tidsplan var Holscher Industriel Design A/S ikke i dag ejer af ovennævnte værktøj.
..."

Samarbejdsaftalen blev herefter ikke indgået.

I løbet af efteråret 2003 gik produktion og salg af hullæren i gang. Der er enighed om, at Task I/S for perioden 14. oktober 2003 til 14. oktober 2004 har betalt royalty med i alt 19.092,38 kr. inkl. moms til KHID.

Den 4. marts 2005 opsagde Jesper Balle interessentskabskontrakten med Simon Louis-Jensen under henvisning til, at sidstnævnte skulle have misbrugt interessentskabets midler. Under en voldgiftssag mellem Jesper Balle og Simon Louis-Jensen blev der den 6. februar 2006 indgået forlig, hvorefter Simon Louis-Jensen blandt andet erkendte, at interessentskabskontrakten med rette var ophævet, og at hans andel af Task I/S var overtaget af Jesper Balle. .

I brev af 12. april 2005 meddelte Jesper Balles advokat KHID, at interessentskabskontrakten var ophævet, og at Task I/S blev videreført af Jesper Balle. Advokaten oplyste videre, at forretningen ville blive overdraget til et nystiftet anpartsselskab, der ville indtræde i Task I/S´ aftaler med KHID på uændrede vilkår.

I en e-mail af 18. april 2005 fra Jesper Balle til Rasmus Holscher skrev Jesper Balle blandt andet, at interessentskabskontrakten var ophævet den 4. marts 2005, at der ikke var grundlag for et mæglingsmøde med Simon Louis-Jensen hos KHID, at han gerne ville underskrive en ny aftale med KHID, hvor Simon Louis-Jensen frasagde sig den nuværende aftale, og at Jesper Balle havde overtaget kontraktforpligtelserne med KHID og indestod for, at de blev overholdt.

Rasmus Holscher svarede på e-mailen samme dag. Af svaret fremgår blandt andet:

"...

Vi har brugt meget af vores tid på denne sag for at finde en løsning som kunne fortsætte produktionen af grebsskabelonen til mindst mulig ulempe med hensyn til leverance af produktet, for derigennem at gavne ideen og designet. Vi må konstatere at dette har været forgæves og må nu bare vendte på en juridisk afgørelse inden vi overdrager produktionsrettet til vores design og retten til at benytte vores værktøj. 

Forsøg på eller enlig produktion af grebsskabelonen ud fra vores design på vores plastværktøj vil blive anset som et kontraktbrud indtil dette er afklaret. 
..."

Den 9. maj 2005 skrev Simon Louis-Jensen i en e-mail til Rasmus Holscher:
"...
Jeg er i dag d. 9/5/2005, blevet bedt om at give et tilbud til en hollandsk indkøber. Han er interesseret i at få mindst 1.500 stk. til den pris jeg har oplyst, og vil evt. gerne tage 3.000 stk. hvis han kan få en rimelig rabat.

Produktet skal leveres med hollandsk og fransk brugsanvisning, trykt på emballagen.

Han spørger naturligvis efter en fast leveringstid og betalingsvilkår.

Det er desværre for nuværende ikke muligt for mig på vegne af Task I/S, at garantere en sådan leverance og dermed afgive et bindende tilbud.

Kunden forventer et svar senest i morgen tirsdag.
..."

Af et svar på Simon Louis-Jensens mail samme dag fra Knud Holscher, KHID til Simon Louis-Jensen og Jesper Balle fremgår blandt andet:
"...
Da vi for nærværende ikke kan se at TASK IS kan efterkomme nedennævnte ordre på grund af stridigheder mellem de to parter som aftalen er indgået med, og der ikke er truffet nogen retslig afgørelse, ser vi os nødsaget til ifølge § 11, stk. 1 og 3 at ophæve Udviklings- og Royaltyaftalen underskrevet den 06.08.2003.
...

Produktionsretten vil blive overdraget til et firma som KHID skønne bedst kan honorere den ovennævnte Udviklings- og Royaltyaftale.

Indtil afklaring vedrørende den danske brugsmodel rettigheden vil der ikke blive solgt til det danske marked.
..."

I brev af 12. maj 2005 protesterede Jesper Balles advokat mod ophævelsen og anførte i den forbindelse, at forespørgslen fra den hollandske køber modtaget af Simon Louis-Jensen ikke var blevet videresendt til Jesper Balle, som ville opfylde alle 
forretningsmæssigt funderede forpligtelser, herunder leverancer og forpligtelser overfor KHID. Endvidere meddelte han, at ophævelsen af udvilkings- og royaltyaftalen ikke var berettiget.

I en e-mail af 13. maj 2005 til Jesper Balle fastholdt Rasmus Holscher ophævelsen under henvisning til udviklings- og royaltyaftalens § 11 og gjorde opmærksom på, at KHID havde 75 % ejerskab til plastværktøjet til fremstilling af hullærer og
ophavsret til designet.

Af en oversigt udarbejdet af Efo-Plast fremgår det, at virksomheden i perioden 1. januar 2003 til 31. maj 2005 har produceret hullærer for Task I/S for i alt 145.975,98 kr.

I brev af 17. juni 2005 ophævede KHID´s advokat på ny udviklings- og royaltyaftalen overfor Simon Louis-Jensen og Jesper Balles advokat under henvisning til, at Task I/S reelt var ophørt med at eksistere og til, at stridighederne mellem Jesper Balle og Simon Louis-Jensen havde forårsaget et svigt i omsætningen af hullæren.

I brev af 17. juni 2005 fastholdt Jesper Balles advokat overfor KHID´s advokat, at der ikke var grundlag for at hæve aftalen, hvilket blev gentaget i brev af 21. juni 2005.

I sommeren 2005 ønskede Efo-Plast ikke at opfylde en ordre fra Task I/S/Jesper Balle. I brev af 24. oktober 2005 meddelte Efo-Plasts advokat til Task I/S' advokat, at værktøjet nu var udleveret til KHID, idet det ifølge advokaten fremgik af kontrakten mellem KHID og Task I/S, at ejendomsretten til værktøjet tilkom KHID.

Af en opgørelse udarbejdet af Task I/S fremgår det, at Task I/S den 1. november 2004 har betalt 37.500 kr. i udviklingsomkostninger til KHID. Den 30. november 2004 er betalt 19.092,38 kr. i royalty for perioden 14. oktober 2003 til 14. oktober 2004. Den 19. april 2005 er betalt 46.875 kr. inkl. moms i værktøjsomkostninger og den samme dag er betalt 7.875 kr. vedrørende en rentenota af 31. december 2004.

Af en udateret oversigt udarbejdet af Simon Louis-Jensen og fremlagt som sagens bilag U fremgår, at beregningsgrundlaget for afregning af royalty har omfattet emballage, herunder æske og polypose, hvorefter produktprisen i alt udgjorde 5,85 kr. pr. hullære.

Af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra den 22. juni 2005 fremgår, at der er registreret to virksomheder med navnet Task I/S under CVR-numrene 27-03-97-31 og 28-43-00-00.

Af en udskrift fra RKI fremgår, at Jesper Balle den 25. august 2005 var registreret med en gæld til Frederiksberg Kommune og TDC.

Forklaringer

Jesper Balle har forklaret, at han fik ideen til hullæren for ca. 10 år siden. Den første model lavede han i 1999 og præsenterede for køkkenfirmaet HTH, der var interesseret i modellen, der imidlertid var for dyr. På et tidspunkt blev han kontaktet af Simon Louis-Jensen, som han havde kendt gennem mange år. Simon Louis-Jensen etablerede kontakten til KHID og præsenterede idéen, som KHID syntes var interessant. Han troede på det tidspunkt, at modellen var brugsmodelbeskyttet, hvilket han fortalte KHID. Der blev herefter udarbejdet letter of agreement, hvorefter Task I/S skulle betale 30.000 kr. for KHID´s designarbejde og derudover udgifterne til værktøjet. KHID ville imidlertid gerne hjælpe med finansieringen af værktøjet, og der skulle derfor etableres en afbetalingsordning. For designet skulle der endvidere betales royalty til KHID.

Simon Louis-Jensen og han udarbejdede en forretningsplan, hvorefter de skulle henvende sig til køkkenforretninger og afsætte hullæren dér. Han havde ikke forstand på afsætning, men det havde Simon Louis-Jensen.

Den første store ordre, Task I/S modtog, kom fra Ken Prakov, der igennem mange år havde arbejdet som sælger inden for køkkenbranchen og havde agenturer med henholdsvis Kvik-køkkener og Skab Selv. I løbet af det første år solgte Ken Prakov 5.000 stk. til Kvik. De etablerede i fællesskab kontakt til HTH og Vordingborg-køkkenet samt nogle andre mindre køkkenfirmaer og fik endvidere kontakt til en tysk og en svensk virksomhed. De fandt frem til kunder via Internettet.

Interessentskabet havde ikke penge til at finansiere forretningen, og han arbejdede derfor ved siden af som snedker og tømrer, blandt andet i Grønland, og skød på denne måde mindst 200.000 kr. ind i interessentskabet. Han havde ikke fuldtids-arbejde, men kunne godt være væk i op til 4 dage ad gangen på tømreropgaver. Mens han var i Grønland, passede Simon Louis-Jensen virksomheden. Hans indsats bestod dog alene i at pakke de ordrer, der allerede lå. Da han kom hjem fra Grønland i efteråret 2004, kunne han konstatere, at de penge, han havde indskudt i virksomheden, var brugt af Simon Louis-Jensen. Simon Louis-Jensen fik 8 dage til at tilbagebetale beløbet, hvilket imidlertid ikke skete. Han hentede herefter lageret efter samråd med sin advokat og ophævede interessentskabskontrakten den 4. marts 2005.

Han orienterede ikke KHID om ophævelsen, men blev ringet op af Rasmus Holscher, der må være blevet kontaktet af Simon Louis-Jensen uden hans vidende. Grunden til, at han ikke orienterede KHID selv, var, at han mente, at Simon Louis-Jensens og hans problemer var et internt anliggende for Task I/S.

Han kontaktede herefter Ken Prakov, der gerne ville indgå i et samarbejde og indskyde penge i foretagendet. Den 29. april 2005 holdt de et møde med Rasmus og Knud Holscher fra KHID. Mødet varede ca. 20-30 minutter. Knud Holscher forlod mødet efter ca. 15-20 minutter. Han, Jesper Balle, fortalte, at han havde fundet en løsning med Ken Prakov. På mødet talte de endvidere om markedsføringstiltag, og de enedes om, at han skulle fortsætte forretningen, indtil han havde stiftet et nyt selskab, der skulle overtage driften, og Rasmus Holscher sagde, at problemerne måtte løses hen ad vejen. Der lå på det tidspunkt nogle ret store ordrer, blandt andet en til Harald Nyborg på 5.000 stk. Han nævnte ikke for KHID, at han havde arbejde ved siden af arbejdet med Task I/S.

Efter mødet kunne de ikke få produceret nye hullærer hos Efo-Plast. Ved at tilbagekøbe lagre kunne de opfylde de fleste afgivne ordrer. I foråret 2005 var der kun problemer med leverancerne til en enkelt kunde ­ et norsk firma, hvor der var problemer med tolden. Han betalte endvidere alle fakturaer fra KHID. Den 4. juni 2005 afgav han en ordre på 15.000 stk. hos Efo-Plast, der den 12. august 2005 meddelte, at de ikke kunne levere. Den 23. oktober 2005 fik han at vide, at Efo-Plast havde udleveret værktøjet til KHID.

Han er i dag tømrerformand hos Pihl & Søn. Gælden til TDC og Frederiksberg Kommune er under afvikling. Hvis han fik udleveret værktøjet til fremstilling af hullæren, ville han være i stand til at finansiere en ny produktion. 

Task I/S havde et kundekartotek på 600 kontakter, blandt andet på køkkenfirmaer under opbygning, som han og Simon Louis-Jensen i fællesskab har udarbejdet. Simon Louis-Jensen havde en kopi af kundekartoteket på sin computer, men han ved ikke, om Simon Louis-Jensen har udleveret kartoteket til Holscher og virksomheden Akrobat, som Holscher har overladt produktions- og salgsrettighederne til.

Han har set udkastet til finansieringsaftale og udkastet til samarbejdsaftalen. Udviklings- og royaltyaftalen blev gennemgået punkt for punkt, underskrevet og redigeret på et møde hos KHID. Han havde ikke forinden modtaget et udkast eller drøftet indholdet med Simon Louis-Jensen. Han havde ingen bemærkninger til aftalen, og det er ikke ham, der har lavet de hånd-skrevne tilføjelser. Han mener, at det var Rasmus Holscher. De talte om, at royaltyberegningen skulle være inklusive emballage. De fik leveret hullærerne indpakket fra fabrikken. Det var usikkert, om der derudover skulle ske indpakning i særlig emballage for hvert køkkenfirma. Det var Simon Louis-Jensen, der havde styr på, hvordan der skulle beregnes royalty. Det er Simon Louis-Jensen, der har lavet royaltyopgørelsen, jf. bilag U. De har ikke solgt flere eksemplarer af hullæren end dem, der fremgår af opgørelsen fra Efo-Plast. Der er betalt royalty til KHID af dette salg.

I maj 2005 blev han kontaktet af virksomheden Akrobat, der gerne ville købe hele foretagendet for 100.000 kr. Han ville have solgt, hvis prisen havde været rigtig.

Rasmus Holscher har forklaret, at han er arkitekt og designer. Det var helt undtagelsesvist, at KHID gik ind i finansieringen af projektet med Task I/S. De gik med, fordi de syntes, at idéen var god. De kendte hverken Jesper Balle eller Simon Louis-Jensen i forvejen, men det var to tiltalende unge mennesker. Rollefordelingen mellem Jesper Balle og Simon Louis-Jensen var klar, idet idéen var Jesper Balles, mens Simon Louis-Jensen skulle stå for det forretningsmæssige. Han var bekendt med, at Jesper Balle var snedker, mens Simon Louis-Jensen blandt andet havde drevet en cykelforretning. Det var hans opfattelse, at Simon Louis-Jensen havde lavet forretningsplanen, der blev præsenteret på parternes første møde, ligesom det var Simon Louis-Jensen, der førte ordet, når de talte om det forretnings- og kontraktmæssige. De talte ikke specifikt om, hvem der skulle eje værktøjerne, men det lå i sagens natur, at de var KHID´s, da de betalte for dem. Han har aldrig set udkastet til finansieringsaftale. Ejen-domsretten skulle gå over, når alle afdrag var betalt. De troede på daværende tidspunkt, at hullæren var brugsmodelbeskyt-tet. KHID´s bidrag til projektet var at designe hullæren, så den blev funktionel og kunne fremstilles til en lav produktionspris.

Det er ham, der har udfærdiget letter of agreement, der blev sendt til Task I/S, tilrettet og herefter underskrevet på et møde hos KHID. KHID ønskede ikke at underskrive udkastet til samarbejdsaftale mellem Efo-Plast, KHID og Task I/S. De har ikke bidraget til udkastets formulering, men § 2 indeholder en korrekt beskrivelse af rollefordelingen mellem parterne.

Udviklings- og royaltyaftalen er en standardaftale for designere og arkitekter. Han kan ikke huske, om aftalen blev sendt til Task I/S forud for mødet, hvor den blev underskrevet. På mødet blev den gennemgået i alle detaljer. De håndskrevne til-føjelser er lavet af Simon Louis-Jensen. De diskuterede emballagen, og han blev opmærksom på, at han havde glemt at skrive, at royalty skulle beregnes inklusiv emballage. Med emballage mentes den indpakning, hullæren blev sendt ud i. Hensigten med aftalens § 11 var blandt andet at sikre, at produktet blev markedsført så godt som muligt, så der blev indtjent royalty.

KHID´s samlede omkostninger ved udviklingsarbejdet og støbeformen til værktøjet udgør 250.000 kr.

I tiden efter aftaleindgåelsen havde de primært kontakt med Simon Louis-Jensen. De vidste, at Jesper Balle havde andet arbejde ved siden af og også, at han på et tidspunkt arbejdede i Grønland.

Simon Louis-Jensen fortalte ham, at Task I/S´ kontor og lager var blevet tømt, og at han, Simon Louis-Jensen, var blevet beskyldt for at tage af kassen. Han så uoverensstemmelserne som et meget stort problem, da der ingen værdier var i selskabet, da selskabet havde andre kreditorer, da begge interessenter havde underskrevet kontrakten, og da KHID havde et stort tilgodehavende, blandt andet vedrørende royalty. Han var bange for, at salgsarbejdet ville ophøre. Både Simon Louis-Jensen og Jesper Balle gav overfor ham udtryk for, at de havde retten til hullæren.

På mødet i april med Ken Prakov talte de om Jesper Balles fremtidige planer. Jesper Balle fastholdt, at han havde retten til hullæren, og han præsenterede Ken Prakov som sin nye kompagnon. Jesper Balle skulle fortsætte med at arbejde, og han fik 
ikke oplysninger om, hvilken rolle Ken Prakov skulle have. Knud Holscher deltog ikke mødet, men kom forbi og hilste på. Mødet endte ikke med, at der blev indgået en aftale om, at Jesper Balle kunne fortsætte forretningen. Konklusionen på mødet var, at situationen fortsat var uafklaret. Han forsøgte efterfølgende at få et nyt møde i stand med Jesper Balle og Simon Louis-Jensen, da han gerne ville lade produktionen fortsætte og sikre betalingen af kreditorerne. Jesper Balle afviste dette og sagde, at rettighederne tilkom ham.

Herefter begyndte de at få henvendelser fra køkkenfirmaer, der rykkede for levering af produkter. Han modtog endvidere mailen af 9. maj 2005 fra Simon Louis-Jensen om en ordre fra Holland. Han følte, at det blev mere og mere rodet, og han var bekymret for deres investering og opsagde derfor aftalen. Han havde prøvet at foreslå et salg til 3. mand, men dette havde Jesper Balle afvist.

Han var ikke klar over, at Jesper Balle var registreret i RKI, det var noget KHID´s advokat fandt ud af. KHID har ikke meddelt Efo-Plast, at de ikke måtte producere på værktøjet. KHID har aldrig brugt navnet Task og har ikke selv solgt nogen hullære. Han har ikke fået noget kundekartotek og kender ikke Task I/S´ kunder. De har endvidere ikke brugt Task-emballagen. KHID har heller ikke meddelt Akrobat, at denne virksomhed ikke kunne bruge Task-navnet. De har indgået en aftale med Akrobat, hvorefter Akrobat betaler 3 kr. for værktøjet for hver produceret hullære og derudover en royalty på 1 kr. pr. hullære. De har tjent 10.000-15.000 kr. i royalty i aftalens løbetid. Han ved ikke, om Simon Louis-Jensen fortsat arbejder med salg af hullærer.

KHID har stadig et tilgodehavende hos Task I/S på royalty og for værktøjet. De har ikke modtaget royaltyopgørelse for slutningen af 2004 og for hele 2005.

Ebbe Fog Hansen har forklaret, at han er direktør i Efo-Plast, hvor han blev kontaktet af en konstruktør fra KHID og bedt om at give et tilbud på værktøj til og fremstilling af hullæren. Der var problemer med KHID´s konstruktion af modellen, og der blev i den forbindelse afholdt ca. 4 møder med Jesper Balle, hvor KHID´s folk ikke deltog.

Efo-Plast har fremstillet omkring 30.000 eksemplarer af hullæren, der er blevet betalt. På et tidspunkt fik de fra Simon Louis-Jensen meddelelse om, at de ikkemåtte producere flere ordrer for Jesper Balle, da KHID havde rettighederne til værktøjet. I oktober 2005 blev han ringet op af Rasmus Holscher og pålagt at udlevere værktøjet. De forsøgte at få dokumentation for, hvem der havde rettighederne, men modtog ikke noget entydigt. 

Aftaleforholdet mellem Efo-Plast, KHID og Task I/S var atypisk, fordi kunden, Task I/S, ikke havde betalt for værktøjet. Ifølge Efo-Plasts standardbetingelser har virksomheden tilbageholdelsesret i værktøjet, men det gjaldt ikke i denne situation. Han ved fortsat ikke, hvem der er ejer af værktøjerne. Jesper Balle fortalte ham, at Task I/S afdrog på værktøjet og på den måde købte det tilbage. Efo-Plast opfattede forholdet således, at KHID havde ejerskabet, så længe alle afdrag ikke var betalt.

Rene Vad Høst har forklaret, at han i 2004-2005 var indkøber hos KVIK-køkkener. KVIK-køkkener købte hullæren af virksomheden Danfix. På et tidspunkt ophørte leverancerne, og Danfix kunne ikke skaffe flere hullærer. Efter 2-3 måneder blev de kontaktet af virksomheden Akrobat, og herfra har de købt ca. 4.700 eksemplarer.

Knud Holscher har forklaret, at samarbejdet med Task I/S kom i stand ved, at Jesper Balle og Simon Louis-Jensen henvendte sig på tegnestuen og fremviste hullæren. Han var inde i den allerførste fase og traf sammen med Rasmus olscher beslutning om den relativt store investering, som de ud over afdragene forventede at få dækket via royaltybetalingen.

Han kan ikke huske mødet med Ken Prakov, Jesper Balle og Rasmus Holscher. Det var Rasmus Holscher, der havde ansvaret for sagen, og han deltog ikke i de mere indgående forhandlinger mellem parterne.

Ken Prakov har forklaret, at han har arbejdet som køkkensælger for KVIK-køkkener i 10-15 år. Han lærte Jesper Balle at kende gennem dennes arbejde med opsætning af køkkener. I 2005 fik han en form for agentur på Task I/S´ hullære, som han solgte gennem sin virksomhed Danfix. Han købte en "startpakke" på 5.000-10.000 eksemplarer, som han blandt andet solgte til VIK-køkkener. På et tidspunkt havde han bestilt og betalt en ny leverance, som Simon Louis-Jensen imidlertid nægtede at udlevere.

Da der var samarbejdsproblemer mellem Jesper Balle og Simon Louis-Jensen, talte han med Jesper Balle om, at de skulle etablere et samarbejde. De stiftede et selskab, som de præsenterede for forskellige kunder. Han fik endvidere bevilliget et lån i banken på 250.000 kr., som han ville skyde ind i projektet. Han deltog i mødet hos KHID i april, hvor de talte om fremtiden, herunder økonomien og muligheden for at sælge produktet gennem agenter i udlandet. Han kan ikke huske, om der blev 
fremlagt en konkret markedsføringsplan. Jesper Balle fortalte endvidere, at han ville fortsætte med at have andet arbejde ved siden af. Knud Holscher deltog i mødet fra begyndelsen, men forlod mødet undervejs. Han og Jesper Balle fik af Rasmus 
Holscher håndslag på, at de skulle fortsætte projektet med vidnet som ny partner. KHID trak imidlertid efterfølgende tilsagnet tilbage og ville ikke længere acceptere løsningen. Han syntes herefter, at projektet blev for risikabelt og trak sig ud af det i
sommeren 2005. 

Douwe Hoekstra har forklaret, at han er indehaver af virksomheden Akrobat, der handler med håndtag, knop og greb. Han har kendt Jesper Balle og Simon Louis-Jensen i mange år og har hjulpet dem med udviklingen af hullæren. Han begyndte at købe hullærerne i 2004. I 2005 bestilte han 100 eksemplarer hos Task I/S, som han imidlertid ikke kunne få leveret. Han kontaktede herefter Jesper Balle og fik tilbudt at overtage forretningen, men ikke at få leverancen. Det var imidlertid uklart, hvem der havde rettighederne til hullæren, og han turde derfor ikke købe forretningen. Da KHID var angivet som designmærke på hullærerne, ringede han til KHID for at få afklaret rettighedsproblemet. KHID oplyste, at de havde rettighederne, og at Jesper Balle ikke var berettiget til at sælge sin forretning. Det var ham, der skrev til Patentdirektoratet og bad direktoratet om at slette brugsmodel-beskyttelsen. Akrobat indgik derefter aftale med KHID om produktion og salg af hullæren i udlandet. Han betaler for værktøjet og royalty med i alt 4 kr. pr. solgt enhed. Han har nok solgt 10.000-20.000 stk. Han har fået produceret 10.000-15.000 stk. og har endvidere opkøbt lagre, som han har videresolgt i håb om at stabilisere markedet. Han har solgt 3.000-5.000 stk. på det danske marked. Man kan ikke købe hullærerne på det danske marked i dag. Han har ikke brugt navnet GripAlign og har ikke ladet producere eksemplarer med navnet Task. Han har ikke fået noget kundekartotek fra KHID, og KHID har ikke givet ham lov til at anvende navnene Task eller GripAlign.

Simon Louis-Jensen bistår ham med markedsføring af køkkengreb, men ikke hullærer. Simon Louis-Jensen har givet ham visse oplysninger om kunder.

Simon Louis-Jensen har forklaret, at han har haft egen detail- og grossistvirksomhed i mange år, blandt andet en cykelforretning. Han har kendt Jesper Balle siden skoletiden og hjalp ham i 2000 med udfærdigelsen af en hjemmeside vedrørende hullæreprojektet. I 2002 opsøgte han Jesper Balle, hvor hullæreprojektet lå dødt, og fik ham overbevist om, at var muligheder i idéen. De enedes herefter om et samarbejde og stiftede i begyndelsen af 2003 Task I/S.

Han tog herefter kontakt til KHID i håbet om, at KHID kunne videreudvikle idéen. Der blev afholdt møde hos KHID med deltagelse af Knud og Rasmus Holscher og en konstruktør hos KHID. KHID foreslog forskellige designløsninger, mens Task I/S´ bidrag bestod i at levere en forretningsidé. Han skrev forretningsplanen alene og præsenterede den for KHID. Da Task I/S ikke havde nogen penge, foreslog han, at KHID finansierede værktøjet gennem en form for lejeaftale mod forudbestilling af 15.000 stk. Det var KHID, der ejede værktøjet og bar risikoen for et manglende salg, men overlod en brugsret til Task I/S.

Han har lavet udkastet til finansieringsaftalen, der imidlertid aldrig blev vist til KHID. Udviklings- og royaltyaftalen blev fremlagt af Rasmus Holscher på et møde hos KHID, hvor de gennemgik den. Overstregningerne i aftalen er foretaget af Rasmus Holscher. § 2 blev læst, men ikke nødvendigvis diskuteret nærmere. Han har lavet den håndskrevne tilføjelse i § 5 og § 8. Det var hele tiden meningen, at royaltyen skulle afregnes på baggrund af det færdige produkt med emballage. 

De var bekendt med, at Task I/S ifølge aftalens § 11 havde pligt til at markedsføre produktet. På de indre linjer var det hans ansvar, men Jesper Balle ville gerne deltage i dette arbejde, selvom han ikke var god til det og ingen erfaring havde.

Overfor KHID gav de udtryk for, at de sammen skulle forestå markedsføringen, men han fortalte KHID om sine evner. Det var ham, der lavede det meste markedsføringsarbejde. I 2004 arbejdede Jesper Balle i Grønland, selvom vidnet forlangte, at han skulle arbejde for firmaet. Da Jesper Balle kom hjem fra Grønland, opstod der uenighed mellem dem, men det førte ikke umiddelbart til ændringer i deres samarbejde. I 2005 fortalte Jesper Balle imidlertid, at han havde talt med Ken Prakov om at købe vidnet ud af forretningen. De aftalte et møde, som Jesper Balle aflyste. Det næste, der skete var, at han modtog et brev fra Jesper Balles advokat med et krav om at indbetale 150.000 kr. til Task I/S inden 8 dage. Umiddelbart herefter fjernede Jesper Balle alle dokumenter fra deres kontor, og den 4. marts 2005 ophævede Jesper Balle interessentskabskontrakten.

Samme uge kontaktede vidnet Rasmus Holscher og fortalte, at der var problemer i Task I/S. Rasmus Holscher meddelte, at det måtte de udrede internt, da han ikke ville tage stilling. Task I/S havde da ordrer på 100.000 stk. Produktionen og salet gik imidlertid i stå. De havde 5.000 eksemplarer på lager, som han ikke ved, hvad der skete med. Han modtog en henvendelse fra en hollandsk køber, som han imidlertid ikke kunne behandle, da der skulle bestilles nye produkter hos plastfabrikanten. Han sendte derfor henvendelsen videre til KHID.

Han har talt med Ebbe Fog, Efo-Plast, om at Efo-Plast ikke måtte levere hullærer, uden at Jesper Balle og vidnet var enige om det. Han havde opbygget et elektronisk kundekartotek, som han ikke har videregivet til nogen. Kartoteket indeholdt alene
oplysninger, man kan finde på De Gule Sider samt noget historik. Han har ikke noget samarbejde med Akrobat og har aldrig været ansat, men har i perioder solgt nogle køkkengreb for denne virksomhed.

Parternes argumenter

Task I/S har anført, at det af voldgiftsretsbogen fremgår, at Jesper Balles ophævelse af interessentskabskontrakten er sket med rette. Det følger herefter af udviklings- og royaltyaftalen, at Jesper Balle er berettiget til at videreføre interessentskabs-aftalen eventuelt sammen med ny medinteressent, jf. § 2 i aftalen, samt almindelig selskabsret. Efter aftalens § 2 er KHID forpligtet til at tåle en overdragelse af producentens forretning, og det må anses for mindre indgribende, at en interessent 
udtræder, end at forretningen overdrages.

Der foreligger heller ikke i øvrigt misligholdelse fra Task I/S´ side. Task I/S har forsøgt at etablere et samarbejde med Ken Prakov, der var kapitalstærk og havde salgserfaring. Efter Jesper Balles og Ken Prakovs forklaringer må det lægges til grund, at den nye konstruktion blev accepteret af KHID, hvilket man imidlertid løb fra efterfølgende.

Task I/S er heller ikke af andre grunde afskåret fra at videreføre aftalen. Simon Louis-Jensens økonomiske formåen har ikke været en afgørende forudsætning for indgåelsen af udviklings- og royaltyaftalen, ligesom det næppe er sandsynligt, at KHID har lagt vægt på Simon Louis-Jensens evner som sælger eller administrator. Under alle omstændigheder er disse forudsætninger ikke kommet til udtryk i parternes aftaler, og de kan derfor ikke gøres gældende over for Task I/S.

Task I/S var heller ikke i betalingsmisligholdelse, og det er da heller ikke påberåbt af KHID.

Den eneste grund til, at Task I/S ikke har kunnet sælge og levere hullæren, var KHID´s forhold. KHID nægtede uberettiget Task I/S at fortsætte produktion og salg af hullæren. Der er endvidere ikke givet det  fornødne 14 dages påkrav eller varsler
om aftalens ophør, og Task I/S har derfor ikke kunnet nå at værge for sig.

KHID´s hindring af salg og produktion og tilladelse til at lade andre producere og sælge et design, Task I/S har betalt for, indebærer en grov misligholdelse, der er erstatningspådragende. Det er således både i strid med parternes aftale, i strid med
god markedsføringsskik og en krænkelse af den loyalitetspligt, der eksisterer mellem parterne.

Værktøjerne til fremstilling af hullæren tilhører Task I/S. Det fremgår af udkastet til finansieringsaftale, at udgifterne til udvikling og fremstilling af værktøjerne vil blive finansieret af KHID. Ved en finansieringsaftale er udgangspunktet, at køberen har ejendomsretten, medmindre sælgeren har taget et gyldigt ejendomsforbehold. Det har KHID undladt at gøre. Det er KHID, der har konciperet udviklings- og royaltyaftalen og letter of agreement, og virksomheden kunne således have indføjet det i aftalen, hvis man mente, at man var ejer af værktøjerne. Det er ubestridt, at KHID har krav på restbetalingen. De forfaldne rater er imidlertid betalt, og Task I/S har afgivet modregningserklæring for den resterende del.

Det er ubestridt, at restgælden på værktøjerne er som opgjort i påstand 2.

Med hensyn til erstatningskravets størrelse har KHID ikke ønsket at medvirke ved opgørelsen af dette krav. De manglende oplysninger om omsætning og royaltyindtjening skal tillægges processuel skadevirkning, hvorefter Task I/S´ opgørelse må lægges til grund. Ifølge Task I/S´ oplysninger havde virksomheden afgivet ordrer på 15.000 stk., hvilket ville have medført et dækningsbidrag på 350.000 kr. Hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse, som er opgjort til 150.000 kr.

Da KHID som ovenfor anført er uberettiget til at designe og markedsføre produkter, der konkurrerer med Task I/S´ hullære, skal KHID ophøre med at designe, fremstille og markedsføre hullærer til brug ved montering af skabe og møbler.

Vedrørende beregningsgrundlaget for royaltyen følger det af udviklings- og royaltyaftalens § 8, at det er prisen ab fabrik, der danner grundlag for beregningen. Udgiften til den emballage, Task I/S efterfølgende har forsynet hullærerne med, skal
der derfor ikke betales royalty af. Eventuelle uklarheder i parternes aftale herom må komme KHID til skade som koncipist.

KHID har anført, at udviklings- og royaltyaftalen har karakter af en standardaftale, som nøje blev gennemgået af parterne forud for underskrivelsen.

Samarbejdet blev ophævet, fordi Jesper Balle ophævede interessentskabsaftalen den 4. marts 2005. Det fremgår af udviklings- og royaltyaftalen, at samarbejdet blev indgået mellem KHID og Task I/S v/Jesper Balle og Simon Louis-Jensen. Da samarbejdet mellem Jesper Balle og Simon Louis-Jensen ophørte, ophørte interessentskabet samtidigt med at eksistere som juridisk person. Rettighederne i henhold til aftalen tilkom Task I/S og ikke de enkelte interessenter. Det fremgår af udviklings- og royaltyaftalens § 2, at ved producentens ophør er designeren ikke pligtig at acceptere overdragelse.

Ophævelsen af interessentskabet overfor Simon Louis-Jensen indebar endvidere, at de faglige kompetencer inden for afsætning af produktet, der, jf. aftalens § 2, var en væsentlig forudsætning for samarbejdet, ikke længere var til stede. Risikoen for, at denne forudsætning bristede, var alene Jesper Balles. Ophævelsen af udviklings- og royaltyaftalen var derfor også af denne grund berettiget.

KHID har endvidere på intet tidspunkt godkendt overdragelsen til en ny samarbejdspartner, ligesom KHID ikke har været forpligtet til at acceptere overdragelsen. Hverken Rasmus Holscher eller Ken Prakov har således kunnet bekræfte, at mødet hos KHID i april 2005 endte med, at der blev indgået en aftale om fortsættelse af samarbejdet på de ændrede vilkår. KHID´s indvendinger mod at acceptere en ny samarbejdspartner var endvidere særdeles saglige, da Ken Prakovs tiltænkte rolle var uklar, og da Jesper Balle ifølge det oplyste havde fuldtidsbeskæftigelse ved siden af forretningen med hullæren.

Uenigheden mellem interessenterne i Task I/S førte endvidere til produktions- og leverancestop, hvilket udgjorde en selvstæn-dig hævegrund, jf. § 11, stk. 1 og 3, i udviklings- og royaltyaftalen.

KHID blev således flere gange kontaktet af kunder, der ikke kunne få leveret hullærer. Simon Louis-Jensen har i den forbindelse forklaret, at hans e-mail af 9. maj 2005 var foranlediget af, at der skulle bestilles nye hullærer, som han ikke ville lade Jesper Balle producere alene. Det var således ikke KHID, der forhindrede fortsat produktion og salg af hullærer, og ophævelsen er derfor berettiget.

Task I/S har endvidere misligholdt udviklings- og royaltyaftalen ved manglende og mangelfuld opgørelse af royalty. Konstate-ringen af, at Jesper Balle var registreret i RKI underbygger endvidere, at ophævelsen af samarbejdsaftalen var berettiget.

Med hensyn til ejendomsretten til værktøjerne fremgår det af ordrebekræftelsen fra Efo-Plast, at værktøjerne er købt og betalt af KHID. Det af Rasmus Holscher udfærdigede letter of agreement bekræfter ligeledes, at det var meningen, at KHID skulle være ejer. Brevet fra KHID til Efo-Plasts advokat, udkastet til samarbejdsaftalen og Simon Louis-Jensens forklaring underbygger ligeledes dette synspunkt. Først når alle afdrag var betalt, kunne Task I/S få overdraget værktøjerne.

Udviklings- og samarbejdsaftalen blev ophævet, før Task I/S opnåede ejendomsret til værktøjerne. Det er endvidere klart, at uanset hvem der har ejendomsretten, har Task I/S efter ophævelsen af parternes aftale ikke ret til at producere hullærer med
værktøjerne.

KHID har ikke handlet i strid med god markedsføringsskik. Der er således intet utilbørligt i, at KHID efter ophævelsen af udviklings- og royaltyaftalen har foranlediget værktøjet udleveret, da det tilhører KHID, hvilket fremgår af udviklings- og royaltyaftalen og udkastet til samarbejdsaftalen. KHID har endvidere ikke modtaget eller gjort brug af Task I/S´ kundekartotek. KHID´s ret til overdragelse af produktions- og salgsrettighederne til eget design følger endvidere af § 12 i udviklings- og royaltyaftalen, hvorefter designretten ved producentens misligholdelse går tilbage til designeren, der kan disponere frit over designet. KHID har derfor været berettiget til at indgå aftale med Akrobat, og der er følgelig ikke grundlag for et forbud.

Med hensyn til det rejste erstatningskrav foreligger der som ovenfor anført intet ansvarsgrundlag. Task I/S har endvidere ikke godtgjort at have lidt noget tab.

Vedrørende royaltyberegningen fremgår det af letter of agreement, § 8 i udviklings- og royaltyaftalen, den af Simon Louis-Jensen opgjorte royaltyberegning og dennes og Rasmus Holschers forklaringer, at beregningsgrundlaget omfatter emballage.

Rettens begrundelse og resultat

Ejendomsretten til værktøjerne

Det fremgår af sagen, at Jesper Balle den 4. marts 2005 ophævede interessentskabskontrakten over for Simon Louis-Jensen, og at Rasmus Holscher blev orienteret herom i en e-mail fra Jesper Balle den 18. april 2005. Den 9. maj 2005 meddelte Simon Louis-Jensen på vegne af Task I/S, at virksomheden ikke kunne effektuere en ordre fra en hollandsk køber, hvorefter KHID samme dag ophævede udviklings- og royaltyaftalen af 6. august 2003 under henvisning til aftalens § 11, stk. 1 og 3, begrundet i stridigheder mellem interessenterne. Det fremgår videre, at den uenighed, der opstod mellem Jesper Balle og Simon Louis-Jensen om rettighederne som følge af ophævelsen af interessentskabskontrakten, først blev løst ved indgåelse af forlig den 6. februar 2006.

Det fremgår af aftalens § 11, stk. 1, at producenten Task I/S er forpligtet til at fremme produktion og salg bedst muligt. Af § 11, stk. 3, fremgår, at producenten for at undgå forringelse af designerens rettigheder ifølge aftalen vil drage omsorg for ikke at overskride leveringstid på bestillinger eller på anden måde misligholde  aftaler med aftagere. Af § 12, stk. 1, fremgår blandt andet, at KHID i tilfælde af producentens misligholdelse af § 11 kan ophæve aftalen.

Da Task I/S havde måttet afvise en ordre fra en hollandsk kunde på grund af interne stridigheder i virksomheden, som mere end en måned efter Jesper Balles ophævelse af interessentskabskontrakten fortsat var uløste, og da der ikke var udsigt til snarlig afklaring af, hvem der kunne disponere på vegne af Task I/S, findes KHID´s ophævelse af aftalen berettiget.

Det følger af ophævelsen, at parterne skal tilbagelevere de ydelser, de hver især har modtaget. Ejendomsretten til værktøjerne går derfor tilbage til KHID, i det omfangden måtte være overdraget. Som følge heraf skal KHID frifindes for Task I/S'
påstand, mens KHID´s påstand 1 tages til følge.

Restgælden på værktøjerne

KHID har ikke bestridt Task I/S´ påstand, hvorfor denne tages til følge. Restgælden udgør således 112.500 kr.

Overtrædelse af markedsføringsloven

Da påstanden om, at KHID skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik ikke retter sig mod en konkret situation, frifindes KHID for påstanden.

Erstatning for overtrædelse af markedsføringsloven

Det fremgår af § 12, stk. 1, i udviklings- og royaltyaftalen, at KHID ved ophævelse af aftalen på grund af modpartens misligholdelse kan disponere over designet. Da værktøjerne til fremstilling af hullærerne endvidere som ovenfor anført tilhører
KHID, indebærer hverken KHID´s anvendelse af værktøjet eller designet en krænkelse af markedsføringsloven. Videre er det ikke godtgjort, at KHID på anden vis skulle have handlet i strid med markedsføringsloven. KHID frifindes derfor for påstanden.

KHID´s design, fremstilling og markedsføring af hullærer

Da påstanden om, at KHID skal anerkende at være uberettiget til selv eller ved andre at designe, fremstille og markedsføre hullærer til brug ved montering af skabe og møbler, er så bredt formuleret, at den omfatter enhver hullære uanset dennes fremtoning, frifindes KHID for påstanden.

Beregning af royalty

Det fremgår af parternes letter of agreement, at KHID er berettiget til en royaltyafgift på 10 % af den pris, som Grebsskabelon-en (Task I/S) skal betale for den samlede grebsskabelon inklusiv indpakning, tryk etc. ab fabrik. Af udviklings- og royalty-aftalens § 8 fremgår det, at royaltyafgiften beregnes på baggrund af Task I/S´ indkøbspris ab fabrik. Simon Louis-Jensen har forklaret, at det under forhandlingen af udviklings- og royaltyaftalen lå fast, at royalty skulle afregnes på baggrund af prisen på det færdige produkt inkl. emballage, og at dette også efterfølgende skete.

Denne forklaring støttes af bilag U, hvoraf fremgår, at Task I/S har afregnet royalty overfor KHID på baggrund af en produktpris inkl. emballage. Det er derfor godtgjort, at beregningsgrundlaget for royaltyen omfatter emballage. Som følge heraf frifindes KHID for denne påstand, mens KHID´s påstand 2 tages til følge.

Som følge af sagens udfald skal Task I/S betale sagsomkostninger til KHID, der fastsættes til 35.000 kr. til dækning af udgifter til advokat og 500 kr. til dækning af retsafgift.

Thi kendes for ret:

Knud Holscher Industriel Design A/S skal anerkende, at restgælden på værktøjer til fremstilling af en hullære benævnt Gripalign den 1. marts 2006 androg 112.500 kr.

Task I/S v/Jesper Balle skal anerkende, at parternes samarbejde med rette er ophævet.

Knud Holscher Industriel Design frifindes for Task I/S' påstande 1, 4, 5, 6 og 7.

Inden 14 dage skal Task I/S v/Jesper Balle til Knud Holscher Industriel Design betale 2.962,39 kr. med tillæg af procesrente af 2.000 kr. fra den 11. maj 2006 og af 962,39 kr. fra den 17. august 2006.

Inden for samme frist betaler Task I/S v/Jesper Balle til Knud Holscher Industriel Design A/S 35.500 kr. i sagsomkostninger.


Otto Raben Mette Christensen

Christian Hvidt

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»