Egmont Magasiner A/S - konkurrenceret

Resumé

GASTROCORNER og GASTROSHOP for netsider med bl.a. annoncer for køkkenudstyr til hinder for GASTRO for mad- og livsstilsmagasin med bl.a. annoncer for køkkenrelaterede emner.

Dom i sagen V-9-06


WebNet 4U2 A/S
(Advokat Michael Christiani Havemann ved advokat Kristina Andersen)
mod
Egmont Magasiner A/S
(Advokat Kim W. Nielsen)

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om GASTROCORNER og GASTROSHOP for virksomheder drevet på hjemmesider er til hinder for GASTRO for et månedsmagasin om mad og vin mm. Sagsøgeren, WebNet 4U2 A/S (WebNet), har nedlagt påstand om at sagsøgte, Egmont Magasiner A/S (Egmont), skal anerkende at være uberettiget til samt ophøre med anvendelse af navnet GASTRO i forbindelse med samtlige sine udgivelser - herunder internethjemmesider og tidsskrifter - der vedrører emnerne mad, vin, oplevelser, livsstil mv., og at Egmont til WebNet skal betale 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 20. januar 2006. Egmont har påstået frifindelse og for så vidt angår betalingspåstanden subsidiært betaling af et mindre beløb.

Sagsfremstilling

WebNet driver hjemmesiden www.gastrocorner.dk på hvis forside der er forskellige gastronomiske nyheder med henvisninger til nærmere oplysninger, ligesom der er henvisning til indkøbsmuligheder på "gaveshoppen" med link til www.gastroshop.dk. Endvidere er der en søgeside og sider om køkken, mad, vin og shop. I højre side på de enkelte sider er annoncer. Der er muligheder for at søge på spisested, leverandør, opskrift og leksikon. Der er også mulighed for tilmelding til nyhedsbrev. Der er nogle artikler og en række henvisninger til artikler, for de flestes vedkommende dagbladsartikler. Hjemmesiden blev registreret den 7. august 2000. Der er fremlagt en hjemmeside dateret den 26. april 2006, og den aktuelle udgave af hjemmesiden er forevist under hovedforhandlingen. Der er også fremlagt og forevist en udgave af hjemmesiden for www.gastroshop.dk hvorpå WebNet reklamerer for artikler til brug for fremstilling og servering af mad og drikke. Der er ikke eksterne annoncer på denne hjemmeside. Hjemmesiden har registreringsdato 15. juli 2002.

Egmonts månedsmagasin "gastro" blev udsendt første gang i oktober 2005. Der er fremlagt et eksemplar af nr. 6 udgivet i april 2006. Bladet indeholder en række artikler om mad, drikkevarer, restauranter mm. samt annoncer for køkkener og biler. Egmont har den 4. juli 2005 oprettet hjemmesiden www.gastro.dk som i det væsentlige indeholder omtale af det aktuelle magasin og sider om mad, vin og restauranter med oplysninger om indkøbsmuligheder mv. Der er ikke eksterne annoncer på hjemmesiden. På hjemmesiden oplyses at målgruppen for "gastro" er "manden mellem 25 og 60 med overskud til det gode liv - på tallerkenen, i glasset og på rejsen".

Varemærket GASTRO <f> blev registreret den 25. oktober 2005 for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 41 med ansøgningsdato den 5. juli 2005. Det ser således ud:

WebNet gjorde i brev af 28. december 2005 indsigelse mod Egmonts anvendelse af betegnelsen GASTRO. Egmont afviste kravet.

WebNet har endvidere gjort indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens registrering af GASTRO. Det seneste i korrespondancen herom er brev af 14. december 2006 hvormed WebNet over for styrelsen fremlagde en række fakturaer, ordrebekræftelser og nyhedsbreve med datoer i tiden fra 2001 til 2006 til dokumentation af at selskabet havde taget

GASTROCORNER og GASTROSHOP i brug som varemærker. WebNet har fremlagt et print af et nyhedsbrev sendt pr. mail den 11. juni 2004 til en Jan Sode. WebNet har endvidere fremlagt en kuvert fra et modtaget brev med adressat "Gastro" og med WebNets postadresse.

Forklaringer
Leo Christiansen har forklaret at han er kokkefaglærer og restauratør samt medejer af WebNet. GASTROCORNER gik i luften den 1. januar 2000. Hjemmesiden bringer og har hele tiden bragt artikler af venner, bekendte og freelancere om gastronomiske emner. Endvidere bringer siden omtale af og links til artikler om mad og drikke i andre medier. I starten var det et mødested for gastronomisk interesserede med udveksling af erfaringer og artikler. Efterhånden har det udviklet sig til et internetmagasin for mad og drikke og rejser af gastronomisk karakter, herunder udlandsrejser. WebNet har en database der er tilgængelig fra hjemmesiden, med ca. 2.000 artikler om mad og drikke. Hjemmesiden bringer også opskrifter, såvel professionelle som mere traditionelle kogebogsopskrifter. Besøg på hjemmesiden kan opgøres til 25.000-30.000 om måneden.

WebNet startede hjemmesiden GASTROSHOP i 2004. Den benyttes overvejende af private forbrugere.

I 2005 havde man i WebNet overvejelser om at sælge hjemmesiderne. Gennem advokat Michael Christiani Havemann var man i maj 2005 i forbindelse med Aschehoug A/S der indgår i Egmont-koncernen. Aschehoug viste interesse for at udsende et blad i forbindelse med hjemmesiderne. Vidnet lavede i den forbindelse et oplæg af 6. juli 2005 der blev afleveret til Aschehoug. Advokat Havemann rykkede Aschehoug i august, men da var Aschehoug ikke interesseret. WebNet har modtaget henvendelser fra personer der troede at magasinet GASTRO var produceret af WebNet. Der forekommer næsten daglige forvekslinger. Også annoncører kommer ofte i tvivl om hvem der er hvem, og det er forekommet at annoncører har foreslået annoncekampagner fælles for magasinet og hjemmesiden. WebNet kan ikke dokumentere et tab fra disse forvekslinger eller på andet grundlag.

Driften af hjemmesiderne har indtil nu været underskudsgivende.

GASTROCORNER er det første der dukker op når man googler på "gastro". WebNet har betalt for at blive fremhævet på Google.

Tine Senger har forklaret at hun er markedsdirektør i Egmont Magasiner. Idéen til GASTRO opstod i 2004. Man mente der manglede et magasin med mad, vin og rejser for mænd. Udviklingsprojektet havde arbejdstitlen "roast" og de foretog en kollisionsundersøgelse af dette navn den 13. januar 2005. De lavede et prøvemagasin som gennem Gallup blev præsenteret for udvalgte grupper. Rapporten fra Gallup af 31. marts 2005 viste interesse for bladet, men titlen faldt ikke i prøvebrugernes smag. Man overvejede en tid "bistro", men efter fællesmøde den 29. juni 2005 blev man enige om at det skulle være noget med "gastronomi". En kollisionsundersøgelse i Patent- og Varemærkestyrelsen den 1. juli 2005 viste at der på området for magasiner ikke var kollision mellem "gastro" og andre varemærker. De foretog ikke undersøgelser på nettet. Domænet www.gastro.dk blev registreret den 4. juli 2005. De havde på det tidspunkt ikke kendskab til GASTROCORNER eller GASTROSHOP, og det havde de heller ikke da bladet blev lanceret den 30. oktober 2005. De havde under hele processen, som foregik meget lukket, ikke forbindelse med Aschehoug A/S.

Bladet markedsføres i egne publikationer, i dagspressen og tv og på internettet. De sælger ikke annoncer på www.gastro.dk som primært er beregnet på markedsføring af bladet. Vidnet er ikke bekendt med forvekslinger mellem parterne. Det er på magasin-området meget almindeligt med navne der ligner hinanden.

Parternes argumenter
WebNet har anført at GASTROCORNER og GASTROSHOP varemærkeretligt har særpræg og er taget i brug som varemærker. Ibrugtagningen fremgår af hjemmesiderne, kundebreve og de fakturaer der er fremlagt. Beskyttelsesomfanget for varemærker der er taget i brug, er lige så stort som beskyttelsesomfanget for registrerede mærker. Forskellen mellem de to mærketyper er alene spørgsmålet om beviset for ibrugtagningstidspunktet. Brugen af GASTRO for et køkken- eller gastronomisk magasin er i strid med WebNets varemærkerettigheder. Der er lighed mellem parternes produkter, et køkkenmagasin og køkkenhjemmesider der bringer artikler om gastronomi i vid forstand. Målgrupperne er de samme: personer med interesse for mad og vin, køkken mv. Yderligere krænker Egmont WebNets rettigheder ved at anvende gastro.dk for hjemmesiden knyttet til bladet. Denne anvendelse viser også at der ikke er grund til at skelne mellem brugen af varemærket på nettet og i den trykte magasinpresse. Afgørende er at mærket bruges for en vare eller tjenesteydelse; om det sker på nettet eller i kiosker er ikke af betydning for om der er opstået varemærkeret ved brug.

Det har ingen betydning om det antages at GASTRCORNER efter Nice-klassifikationen bør placeres i klase 35, en klasse som Egmont har valgt ikke at registrere GASTRO i. WebNets virksomhed går videre end til salg af reklameplads, derfor ville en klas-sificering som annoncesælger være for snæver. Bedømt som annoncesælgere, må parterne ganske ligestilles: Egmont sælger reklameplads i magasinet, mens WebNet sælger reklameplads på en hjemmeside. Det er også i denne henseende uden betydning at Egmont udgiver et trykt magasin, mens WebNet driver et magasin på internettet. Der er mærke-lighed, da GASTRO er hele det krænkende mærke som genfindes som de to første og markante stavelser i WebNets mærker. I hvert fald er det nærliggende at der hos brugeren eller køberen opstår den tanke at der må være en forbindelse mellem GASTRO på den ene side og GASTROCORNER og GASTROSHOP på den anden side. Vederlagskravet støttes på at brugen af GASTROCORNER og GASTROSHOP er uberettiget. Egmont må antages at have været i ond tro dels på grund af forbindelsen mellem parterne inden registreringen og ibrugtagningen af GASTRO, dels fordi Egmont ved søgning på nettet ikke kunne undgå at støde på GASTROCORNER og GASTROSHOP. Det er ikke altid tilstrækkeligt at foretage kollisionsundersøgelser i Patent- og Varemærke-styrelsen.

Egmont har anført at WebNet ikke har godtgjort at have taget GASTROCORNER og GASTROSHOP i brug som varemærker på det tidspunkt Egmont indgav ansøgning om registrering af GASTRO. Beviset for ibrugtagning kan ikke føres ved demonstration af hjemmesiderne i dag eller ved at fremlægge nyere udskrifter af hjemmesider. Afgørende må være forholdene på ansøgnings-tidspunktet den 5. juli 2005. At GASTROCORNER og GASTROSHOP er taget i brug som domænenavne, er ikke i sig selv bevis for benyttelse af betegnelserne som varemærker. Hertil kræves at de er taget i brug for bestemte produkter, dvs. som kendetegn for varer eller tjenesteydelser. Nyhedsbrevene hvoraf der er fremlagt et eksemplar der er internt, beviser ikke ibrugtagning.

Hvis det antages at GASTROCORNER og GASTROSHOP er taget i brug, må man komme til at GASTROCORNER kan være taget i brug for annoncesalg, mens GASTROSHOP er taget i brug for salg af køkkenudstyr mv., formentlig til professionelle. Da Egmont ikke sælger køkkenudstyr, er der varemærkeretligt ikke kollision mellem GASTRO og GASTROSHOP. Hvis GASTROCORNER antages at være taget i brug for annoncesalg, så rækker beskyttelsen ikke videre end netop til annoncesalg som er reklamevirksomhed i vareklasse 35. Hertil kommer at WebNet sælger annoncer på hjemmesiden, mens Egmont sælger annoncer der indrykkes i bladet GASTRO. Der er således ikke konkurrence mellem parterne. Det må også antages at målgrupperne er forskel-lige. GASTROCORNER og GASTROSHOP henvender sig fortrinsvist til professionelle, mens GASTRO's målgruppe er almindelige forbrugere.

GASTROCORNER må anses for at være beskrivende som betegnelse for et sted der beskæftiger sig med mad og drikke. Hvis der overhovedet er et særpræg, må det være meget svagt. GASTROSHOP er klart deskriptivt: en forretning der sælger køkkenting. Der er ikke dokumentation for at Egmont bevidst skulle have taget GASTRO i brug vidende om WebNets hjemmesider. En andenhånds oplysning om henvendelse til et helt andet selskab i Egmont-koncernen beviser ikke at Egmont Magasiner var i ond tro. Endelige bestrides for en ordens skyld at WebNet har lidt et tab der skal kompenseres.

Rettens afgørelse
Egmont driver virksomhed med udgivelse af magasiner og har den 25. oktober 2005 med ansøgningsdato 5. juli 2005 fået registreret GASTRO <f> som varemærke for et livsstilsmagasin af samme navn der beskæftiger sig med mad, vin, oplevelser, rejser m.v., og som sælges til forbrugere. Endvidere sælger bladet annonceplads til erhvervsvirksomheder. GASTRO blev regi-streret i klasserne 9, 16 og 41. Sidstnævnte klasse omfatter uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underhold-ningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. WebNet driver hjemmesiderne www.gastrocorner.dk og www.gastroshop.dk der er taget i brug henholdsvis i 2000 og 2004. Gastrocorner.dk indeholder artikler om mad og vin mv. og navnlig henvisninger til artikler herom i dagspressen og andre magasiner. Hjemmesiden har annoncer (og bannerreklamer) for mad- og drikkevarer, restauranter mv. samt henvisninger til gastroshop.dk hvor man kan købe køkkenudstyr i vid forstand.

Retten finder at kunne fastslå at GASTROCORNER og GASTROSHOP er taget i brug som varemærker for de erhvervsmæssige aktiviteter der foregår på hjemmesiderne, herunder salg og formidling af salg af varer og tjenesteydelser samt annoncering.
GASTROCORNER må opfattes som suggestivt for et sted der beskæftiger sig med mad og drikke, men sammensætningen af "gastro" og "corner" er ikke uden særpræg efter de beskedne krav som i praksis gælder på dette område, hvorfor mærket for så vidt er egnet til at adskille indehaverens varer og tjenester fra andres, jf. varemærkelovens § 2. Sammensætningen af de hver for sig lidet karakteristiske dele "gastro" og "shop" til GASTROSHOP for et sted hvorfra der forhandles køkkenudstyr i vid for-stand, kan heller ikke frakendes særpræg.

Da Egmont imidlertid ikke har taget GASTRO i brug for afsætning af varer eller tjenesteydelser af den art der forhandles fra WebNets hjemmesider, er der for så vidt ikke lighed mellem varer eller tjenesteydelser, og WebNets ret til varemærket GASTROSHOP giver derfor ikke grundlag for at forbyde Egmont at benytte GASTRO som varemærke for magasinet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Et navn som GASTROCORNER der i væsentlig grad er suggestivt eller associerende, bør, også under hensyn til ikke at begrænse brugen af forstavelsen GASTRO urimeligt, kun tillægges et snævert beskyttelsesområde. GASTRO er identisk med de første stavelser af GASTROCORNER, og CORNER er i forhold til GASTRO lidet sigende. Begge parter sælger annonceplads eller rekla-meplads til virksomheder inden for nærings- og nydelsesmiddelbranchen, WebNet sælger aktuelt reklameplads på sin hjemme-side gastrocorner.dk, mens Egmont sælger annonceplads i magasinet, men der kan i fremtiden også komme konkurrence om
annonceplads på nettet. Det må derfor, uanset det begrænsede beskyttelsesområde og uanset at sammenfaldet af varer og tjenesteydelser er begrænset til reklameplads, antages at der er en risiko for forveksling, herunder at det kan antages at der er forbindelse mellem mærkerne.

Herefter må der gives WebNet medhold i påstand 1. Da Egmonts benyttelse af GASTRO herefter er uberettiget i forhold til WebNet, og da benyttelsen af GASTRO må tilregnes Egmont som uagtsom, har WebNet krav på rimeligt vederlag for den uberettigede benyttelse og eventuelt også på erstatning for tab. Der er ikke påvist noget afsætningstab eller tab som følge af markedsforstyrrelse. Godtgørelsen for den uberettigede benyttelse af GASTRO fastsættes til 10.000 kr.

I sagsomkostninger skal Egmont til WebNet betale 20.500 kr. hvoraf 500 kr. er godtgørelse for retsafgift.

Thi kendes for ret:

Egmont Magasiner A/S skal anerkende at være uberettiget til samt ophøre med anvendelse af navnet GASTRO i forbindelse med samtlige sine udgivelser - herunder internethjemmesider og tidsskrifter - der vedrører emnerne mad, vin, oplevelser, livsstil mv.

Inden 14 dage skal Egmont Magasiner A/S til WebNet 4U2 A/S betale 10.000 kr. med procesrente fra den 20. januar 2006 samt 20.500 kr. i sagsomkostninger.

Ole Lundsgaard Andersen Jens Feilberg Uffe Thustrup

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»