Aktieoptioner

Resumé

Selskab dømt til at anerkende, at tre funktionæransatte medarbejdere var berettigede til helt eller delvist at udnytte tildelte aktieoptioner i forbindelse med det  indhold, som de havde ved tildelingen, og således navnlig uden hensyn til en forkortelse af udnyttelsesperioden, som var blevet foretaget i forbindelse med, at Selskabets amerikanske moderselskab var blevet udskilt fra den koncern, hvori det på tildelingspunktet havde indgået.

Dom i sag F 53/06

Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for F1, F2 og F3
(Advokat Kim SchioldannNielsen)

mod

Freescale Semiconductor Danmark A/S
(Advokat Erik Wendelboe Christiansen)

Sagen drejer sig om, hvorvidt F1, F2 og F3 (i det følgende under ét: sagsøgerne) har krav på at bevare deres rettigheder efter tildelte aktieoptioner i overensstemmelse med de vilkår, der var gældende på tildelingstidspunktet, eller om ændringer i ejerforholdene vedrørende deres arbejdsgiver, Freescale Semiconductor Danmark A/S, kan medføre begrænsninger i eller bortfald af disses rettigheder.

Påstande

Ingeniørforeningen i Danmark har som mandatar for F1, F2 og F3 nedlagt påstand om, at Freescale Semiconductor Danmark A/S skal anerkende, at F1 er berettiget til helt eller delvist at udnytte 2011 Motorola Stock Options tildelt den 29. oktober 1999 og 90 Motorola Stock options tildelt den 29. marts 2000, F2 er berettiget til helt eller delvist at udnytte 1508 Motorola Stock Options tildelt den 10. januar 2001 og 782 Motorola Stock options tildelt den 7. maj 2002 F3 er berettiget til helt eller delvist at udnytte 16.764 Motorola Stock Options tildelt den 29. oktober 1999 og 751 Motorola Stock Options tildelt den 29. marts 2000
for alles vedkommende frem til optionernes udløbstidspunkt på 10årsdagen for tildelingen på de vilkår, der gælder for ordningen, bortset fra vilkår om begrænsninger i adgangen til udnyttelse i anledning af ophør af ansættelsesforholdet eller ændringer i selskabskonstruktionen.

Freescale Semiconductor Danmark A/S er forpligtet til at levere aktierne i forbindelse med sagsøgernes udnyttelse af optionerne.

Freescale Semiconductor Danmark A/S er forpligtet til at erstatte sagsøgernes tab beregnet som forskellen mellem markeds-kursen og udnyttelseskursen på det tidspunkt, hvor der gives meddelelse om udnyttelse, såfremt ovenstående påstande ikke opfyldes inden 30 dage efter, at F1, F2 og F3 har givet meddelelse om udnyttelse.

Freescale Semiconductor Danmark A/S har påstået frifindelse.

Sagen blev oprindelig anlagt ved Retten i Nibe, hvor Freescale Semiconductor Danmark A/S har hjemting, og Retten i Nibe har senere henvist sagen til Sø og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 226.

Ejerforholdene til det sagsøgte selskab

Sagsøgerne har i 19992002 som funktionæransatte ingeniører i Digianswer A/S fået tildelt aktieoptioner i dette selskabs daværende moderselskab, Motorola Inc. I løbet af sommeren 2004 blev aktierne i Digianswer A/S overført til Freescale Semiconductor Inc., som var et oprindelig helejet datterselskab af Motorola Inc., og den 2. december 2004 blev Motorola Inc.s tilbageværende 70 % af aktiekapitalen i Freescale Semiconductor Inc. udloddet som friaktier til aktionærerne i Motorola Inc. Den 21. april 2005 ændrede Digianswer A/S navn til Freescale Semiconductor Danmark A/S.

Motorolas aktieoptionsprogram

I 1990'erne indstiftede Motorola et aktieoptionsprogram for ansatte i koncernens selskaber. Medarbejdere modtog herefter hvert år et antal aktieoptioner, der gav ret til at købe aktier i Motorola til en forud fastsat kurs. I forbindelse med tildelingerne modtog medarbejderne et tildelingsdokument med angivelse af vilkårene for tildelingen, herunder at udnyttelsesperioden var 10 år fra tildelingstidspunktet. Da Motorola erhvervede aktierne i Digianswer A/S, modtog daværende medarbejdere optioner på køb af aktier i Motorola og indtrådte samtidig i koncernens almindelige aktieoptionsordning.

Tildeling af aktieoptioner til sagsøgerne

De optioner, som sagen vedrører, er omfattet af Motorolas såkaldte aktieoptionsplaner fra 1998 eller 2000. Aktieoptionerne administreres og fortolkes efter begge planer af en komité. F1 fik tildelt 2.011 optioner den 29. oktober 1999 og 90 optioner den 29. marts 2000. Udnyttelsesperioden blev fastsat til 10 år. Tildelingerne er omfattet af 1998planen. F2 fik tildelt 1.508 optioner den 10. januar 2001 og 782 optioner den 7. maj 2002. Udnyttelsesperioden blev fastsat til 10 år. Tildelingerne er omfattet af 2000planen. F3 fik tildelt 16.764 optioner den 29. oktober 1999 og 751 optioner den 29. marts 2000. Udnyttelses-perioden blev fastsat til 10 år. Tildelingerne er omfattet af 1998planen.

Motorolas aktieoptionsplan 1998

I aktieoptionsplanen fra 1998 står bl.a.:

"2. DEFINITIONS
2.1 General Definitions
...

(a) Affiliate. Any corporation, partnership, joint venture or other business entity in which Motorola or a Subsidiary holds an ownership interest.
...
(jj) Subsidiary; Subsidiaries. Any corporation or other entity in which a fifty percent (50%) or greater interest is, at the time, directly or indirectly owned by Motorola or by one or more Subsidiaries or by Motorola and one or more Subsidiaries ...
...
4. EMPLOYEE STOCK OPTIONS
...
4.5 Effect of Termination of Employment on Employee Stock Options:
...
(b) Termination of Employment After the NonExercise Period.
...
(viii) By transfer of optionee to an Affiliate.
If the NonExercise Period shall have elapsed or terminated and the Optionee's employment with Motorola and its Subsidiaries shall terminate by reason of the transfer of such Optionee to an Affiliate, the Committee shall have the power and authority, in its discretion, to determine whether or not any or all of the Employee Stock Options held by the Optionee shall continue in effect for the remainder of the term of such Employee Stock Option or for the period otherwise applicable under the provisions of the Plan. Any Employee Stock Option which the Committee permits to continue in effect beyond the period otherwise applicable under the Plan shall be subject to all of the terms and conditions as the Committee may impose (with "termination of employment",
"employment shall terminate", "terminates employment", "employment is terminated" or "employment shall have been terminated" or words of like import or intent meaning termination of employment with the Affiliate)."

Tildelingsdokumentet, som blev anvendt i forbindelse med tildeling af optioner efter 1998 planen, indeholder bl.a. felter med tildelingsdato, seneste udnyttelsesdato (svarende til ti år efter tildelingsdatoen) samt udnyttelseskursen (dvs. den kurs, med-arbejderne skulle betale, hvis de ville udnytte optionerne). Desuden findes der en henvisning til Motorolas intranet, hvor det på siden http://hr2.mot.com/stockadmin/ var muligt at finde relaterede dokumenter.

Motorolas aktieoptionsplan 2000

Af aktieoptionsplanen for 2000 fremgår bl.a.:

"6. Stock Options.
Subject to the terms of the Plan, Stock Options may be granted to participants, at any time as determined by the Committee. The Committee shall determine the number of shares subject to each option and whether the option is an Incentive Stock Option."

Af tildelingsdokumentet fremgår bl.a. følgende:

"Special Vesting dates and Special Expiration Dates There are events that cause your Options to vest sooner than the schedule discussed above or to expire sooner than the tenth anniversary of the Date of Grant. Those events are as follows:
...
Change in Employment in Connection with a Divestiture ­ If you accept employment with another company in direct connection with the sale, lease, outsourcing arrangement or any other type of asset transfers of any portion of a facility or any portion of a discrete organizational unit of Motorola or a Subsidiary (a "Divestiture"), all of your unvested Options will automatically expire upon termination in direct connection with a Divestiture and your vested Options will expire 12 months after such Divestiture or such shorter period remaining until expiration as set forth above.
...
Other Information about Your Options and the Plan You can find other information about options and the Plan on the Motorola website http://hr2.mot.com/stockadmin. If you do not have access to the website, please complete the order form included with these Terms and Conditions to receive the information."

Forkortelse af udnyttelsesperioden

Motorola Inc. indgik den 18. juni 2004 aftale med sit datterselskab Freescale Semiconductor Inc. om at ændre vilkårene for aktieoptioner tildelt ansatte i Freescale Semiconductor Inc. og dette selskabs datterselskaber, således at udnyttelsesperioden for allerede modnede optioner blev forkortet fra de oprindelige 10 år fra tildelingen til 1 år fra den 2. december 2004, således at aktieoptionerne skulle være udnyttet senest den 2. december 2005 i stedet for de oprindelige udløbstidspunkter, som for sagsøgernes vedkommende lå i 20092012. Den 12. november 2004 fik samtlige ansatte pr. email fra Motorola Inc. meddelelse om udskillelsen (i mailen omtalt som spinoff) af Semiconductor Inc. fra Motorola Inc. pr. den 2. december 2004, og af denne mail fremgik bl.a. følgende:

"Motorola stock options and SARs (vested)
Your Motorola stock options and SARs will be available for you to exercise for some period of time following the spinoff. To help you understand the time left to exercise these options, review the fact sheets at: http://compass.freescale.net/go/148326984. Or, you may refer directly to your plan documents at: http://myhr.mot.com/finances/stock_options/index.jsp."

Udnyttelseskurser for sagsøgernes aktieoptioner

Banken Smith Barney har opgjort udnyttelseskurserne for sagsøgernes aktieoptioner. F1's og F3's udnyttelseskurser 29,0325 USD for optioner tildelt den 29. oktober 1999 og 46,9399 USD for optioner tildelt den 29. marts 2000. F2's udnyttelseskurs er 18,4324 USD for optioner tildelt den 10. januar 2001 og 12,9205 USD for optioner tildelt den 7. maj 2002. I den af Freescale Semiconductor Inc. og Motorola Inc. aftalte forkortede udnyttelsesperiode fra den 2. december 2004 til den 2. december 2005 var kursen for aktier i Motorola Inc. på mellem 14,89 USD og 23,59 USD. Af Motorolas hjemmeside for den 21. september 2007 fremgik, at kursen på Motorolas aktier den dag var 17,89 USD, og de seneste 52 uger forud herfor havde kursen svinget mellem 15,61 USD og 26,30 USD. Den 19. november 2007 var aktien senest handlet på NYSE til 16,61 USD.

Forklaringer

F3 har forklaret, at han er uddannet ingeniør og blev ansat som softwareudvikler i Digianswer A/S i 1990. Han blev medlem af ledelsesgruppen i 2001 som functional manager inden for softwareudvikling. Han fik første gang tildelt optioner i oktober 1999. Han havde i den forbindelse en samtale med den daværende administrerende direktør, Ole Jensen, der fortalte ham, at firmaet gerne ville beholde kernemedarbejderne, og at man derfor tildelte et antal optioner, som var betinget af fortsat ansættelse. Et par uger senere modtog han et brev, hvoraf det fremgik, at han modtog 5000 optioner, som skulle modnes henholdsvis januar 2001, januar 2002 og januar 2003 og med en udnyttelsesperiode på 10 år. Han ville miste sin ret til optionerne, hvis han ikke længere var ansat i selskabet. Det tildelingsdokument, som han modtog, kom med posten fra USA 30 dage efter tildelingen sammen med 1998planen. Det var derfor ikke nødvendigt for ham at læse på hjemmesiden. Udnyttelsesdatoen var udfyldt
således, at den seneste udnyttelsesdato var 10 år efter tildelingsdatoen. Der var ikke nogen, der gennemgik tildelingsdokumen-tet med ham. Ingen af bestemmelserne i tildelingsdokumentet var særligt fremhævet. Tildelingsdokumentet var udformet på engelsk. Sproget internt i virksomheden er dansk, men koncernsproget er engelsk.

Ved senere tildelinger af optioner modtog han tilsvarende tildelingsdokumenter. Han har tildelingsdokumenterne derhjemme.

Han hørte første gang om udskillelsen af Freescale fra Motorola i efteråret 2004. Han modtog emailen af 12. november 2004 med information om udskillelsen, men han informerede ikke sine medarbejdere herom. Han modtog mailen, kort før den blev sendt til alle ansatte. Han husker ikke, om der forinden havde været talt om en udskillelse af Freescale fra Motorola. I emailen af 12. november 2004 var der bl.a. information om forkortelse af udnyttelsesperioden. Han studsede over det. Ledelsesgruppen blev enige om at undersøge dette nærmere. De fik således en advokat til at udarbejde et notat herom. De modtog notatet kort før udløbet af den forkortede udnyttelsesperiode.

Han følger med i kursen på Motorolaaktierne. Han kender godt Smith Barneys hjemmeside med aktiekurser, idet han har handlet derigennem.

F1 har forklaret, at han er uddannet ingeniør og blev ansat hos Digianswer A/S i 1998. Han fik tildelt optioner første gang i oktober 1999 efter en samtale med sin chef, Ole Jensen, hvor han fik præciseret en udnyttelsesperiode på 10 år, og at han fortsat skulle være ansat i selskabet for at udnytte aktierne. Han modtog senere tildelingsdokumentet med posten på sin bopæl. Af tildelingsdokumentet fremgik antallet af optioner samt kursen. Han modtog kun et par sider og er derfor ret sikker på, at 1998planen ikke var med, men at man selv skulle printe planen ud fra internettet. Dokumenterne blev ikke gennemgået med ham, og han tænkte ikke nærmere herover, idet han bare var glad for at have fået nogle optioner. Han hørte om udskillel-sen af Freescale fra Motorola et par måneder før det skete. Der havde været en del snak om, at produktionsdelen skulle udskilles, således at Motorola kunne koncentrere sig om at brande sit navn. Umiddelbart før den 2. december 2004 fik han
besked om den forkortede udnyttelsesperiode. Han kan ikke huske, om det skete ved et møde i virksomheden eller pr. email. Han stillede spørgsmål om, hvorvidt det var lovligt at forkorte udnyttelsesperioden. Han husker, at der var et møde, hvor enten den administrerende direktør eller HRmedarbejderen orienterede om vilkårsændringerne. Ledelsen ville undersøge, om det var i orden at forkorte udnyttelsesperioden. Der blev iværksat en advokatundersøgelse, som forelå 12 måneder før udløbet af den forkortede udnyttelsesperiode. Motorola fastholdt udløbsdatoen den 2. december 2005. Han mener ikke at have fået skriftlig besked om forkortelse af udnyttelsesperioden, men han vil ikke udelukke, at han har modtaget emailen af 12. november 2004.

F2 har forklaret, at han blev ansat i 1999, efter at Motorola havde overtaget Digianswer A/S.

Han hørte første gang om aktieoptionerne i forbindelse med sin ansættelse. Han fik først tildelt optioner i 2001. Han fik mundtlig besked om tildelingen af den administrerende direktør, Ole Jensen, og F3. Et par uger senere modtog han et brev fra USA med tildelingsdokumentet. Der fulgte ikke andre dokumenter med brevet. Der var ingen, der gennemgik tildelings-dokumentet med ham. Han tjekkede Smith Barneys hjemmeside, men læste ikke bestemmelserne om tildeling på Motorolas hjemmeside.

Han kan ikke huske, om tildelingsdokumenterne fra 2001 og 2002 var enslydende. I 2002 har der formentligt været tale om en elektronisk tildeling. Han har ikke printet tildelingsdokumentet fra den elektroniske tildeling ud og har derfor ikke tildelingsdokumentet derhjemme.

Han hørte først om udskillelsen af Freescale ganske kort før det skete. Han fik besked om forkortelse af udnyttelsesperioden enten pr. email eller ved et møde. Han kan huske, at forkortelsen blev diskuteret på et møde, og at der blev protesteret herimod.

Christa D. Nielsen har forklaret, at hun i 2000 blev ansat som personlig assistent for Freescales administrerende direktør, Ole Jensen. På daværende tidspunkt hørte HRopgaver under økonomichefen. Senere i 2000 blev der på grund af vækst i virksomheden ansat en HRmanager, men da der i forbindelse med en prikkerunde igen blev færre medarbejdere i virksomheden besluttede man, at der fremover alene skulle være en fælles nordisk HRmanager, som sidder i Sverige.

Hun fik selv tildelt optioner, men har ikke haft noget med selve tildelingen at gøre. Det er dog muligt, at hun har foretaget en indberetning af tildelingen på et Excelark, som hun har sendt til USA. I forbindelse med tildeling af optioner fik hun udleveret papirer, som hun mener, blev gennemgået på et møde, men hun husker ikke af hvem. Samtlige ansatte modtog i efteråret 2004 en email svarende til emailen af 12. november 2004 med information om udskillelsen af Freescale fra Motorola. Emailen blev sendt fra USA. Hun modtog emailen både som medarbejder og som del af ledelsesgruppen. Der stod bl.a., at udnyttelsesperioden blev forkortet. Hun mener, at der blev givet et 12 måneders varsel. Medarbejderne stillede spørgsmål til ledelsen om, hvorvidt det kunne være rigtigt, at udnyttelsesperioden kunne forkortes.

Hun er ikke længere i besiddelse af aktier eller optioner i selskabet. Hun solgte sine aktier i november 2005, men hun ville have ventet, hvis hun havde kunnet gøre dette. Hun ved ikke, hvor mange medarbejdere, der valgte at udnytte optionerne inden den
2. december 2005.

Larry M. Parsons har forklaret, at han er Vice President i Freescale Semiconductor Inc. Han er ansat i juridisk afdeling, hvor han bl.a. er ansvarlig for overdragelser og giver support til HRafdelingen. Han blev ansat hos Motorola i 1994 og flyttet til Freescale Semiconductor Inc. i april 2004. Han deltog i forberedelsen af udskillelsen. Freescale Semiconductor Inc. har ca. 25.000 medarbejdere fordelt på 30 lande, heraf 16 europæiske lande. Det, der nu er Freescale Semiconductor Inc., svarer til den tidligere driftsafdeling i Motorola, der producerede mikroprocessorer. På grund af nedgang i Motorolas salg, valgte man at dele selskabet op i flere mindre selskaber, herunder Freescale Semiconductor Inc., således at også andre producenter kunne fatte interesse for halvlederprodukterne. Først stiftedes Freescale Semiconductor Inc., hvortil man flyttede hele underafdelinger fra
Motorola, herunder Digianswer A/S, nu Freescale Semiconductor Danmark A/S. I første omgang blev 30 % af aktiekapitalen udbudt i offentlig handel, mens Motorola ejede de resterende 70 %. Motorolas aktionærer modtog efterfølgende de tilbageblevne 70 % af aktierne i Freescale Inc. som friaktier. Der blev indgået en aftale mellem Motorola Inc. og Freescale Semiconductor Inc. vedrørende behandlingen af personalet i forbindelse med udskillelsen. De Motorolaaktier, der var modnede, forblev Motorolaaktier, mens ikke modnede aktier blev konverteret til Freescaleaktier. På de modnede aktier blev 1998 planens punkt 4.5 (b) (viii) anvendt. Komiteen skulle således beslutte, hvordan der skulle forholdes ved opsplitning af selskabet. Efter hans opfattelse måtte den konkrete medarbejdersituation sidestilles med et ophør af medarbejdernes ansættelsesforhold hos
Motorola, idet medarbejderne hos Freescale ikke længere havde nogen tilknytning til Motorola. Det er sjældent, at der har været problemer med at fortolke planen i forhold til de enkelte lande. Af rimelighedsgrunde og administrative årsager valgte man at sondre mellem modnede og ikkemodnede aktier. Planerne var gældende i alle lande. Definitionen af divestiture i tildelingsdokumentet i henhold til 2000planen fortolkes forskelligt i forskellige lande.

Oplysning om udskillelsen blev sendt til samtlige medarbejdere ved emailen af 12. november 2004, som blev sendt enslydende til alle Motorolamedarbejdere i hele verden. Han var med til at formulere emailen. De har været igennem den samme procedure
vedrørende optionerne i forhold til samtlige 30 landes medarbejdere, og der er alene kommet klager fra Danmark.

I 1996 blev han involveret i Motorolas arbejde med tildeling af aktieoptioner. Inden en tildeling af optioner gennemføres, modtager medarbejderen et brev med tilbud herom.

Tilbuddet omtaler ikke udnyttelsesperioden. Når det herefter besluttes, at man får tildelt et antal optioner, modtager man tildelingsdokumentet. Alle, der har modtaget optioner efter 1998planen, har modtaget et tildelingsdokument pr. post. Ved tildelinger efter 2000planen modtog medarbejderne tildelingsdokumentet elektronisk og skulle acceptere tildelingen
elektronisk.

Parternes synspunkter

IDA's advokat har gjort gældende, at der ikke er hjemmel til at forkorte udnyttelsesperioden. Udnyttelsesperiodens længde har en værdi, og sagsøgerne havde hæftet sig ved udnyttelsesperiodens længde, da de fik tildelt optionerne. Sagsøgerne har modtaget aktieoptionerne som led i ansættelsen hos Digianswer A/S. Optionerne er vederlag for arbejde og omfattet af funktionærlovens § 17 a og denne bestemmelses analogi. Der er ganske vist ikke tale om en fratrædelsessituation som nævnt i
funktionærlovens § 17 a, men princippet i bestemmelsen må finde anvendelse på sagsøgernes situation. Den endelige retserhvervelse fandt sted på tildelingstidspunktet, hvorefter retten til det optjente og udbetalte vederlag ikke kan kræves tilbagebetalt eller retten hertil begrænses.

Der er ingen som helst ændringer sket i sagsøgernes ansættelsesforhold til Digianswer A/S, nu Freescale Semiconductor Danmark A/S, ved, at dette selskabs ejer, Freescale Semiconductor Inc., er blevet udskilt fra og således ikke længere er datterselskab af Motorola Inc. Ansættelsesforholdet mellem sagsøgerne og det sagsøgte selskab Freescale Semiconductor Danmark A/S er således ganske uberørt, idet det eneste der er sket, er, at en aktiepost i arbejdsgiverens moderselskab Freescale Semiconductor Inc. har skiftet ejer fra Motorola Inc. til Motorola Inc.s aktionærer. For at bestemmelsen om forkortelse af udnyttelsesperioden overhovedet kan finde anvendelse efter tildelingsdokumentet i henhold til 2000planen, skal der være sket en ændring i ansættelsesforholdet. Det er ikke tilfældet. Der er tale om fortsatte og uforandrede ansættelsesforhold, og sagsøgerne modtog da heller ikke nogen nye ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Der er således intet aftalemæssigt grundlag for ensidigt at forkorte af udnyttelsesperioden.

Reguleringsbestemmelserne i programmet, hvorefter Freescale forbeholder sig at begrænse værdien af de tildelte aktieoptioner i tilfælde af på tildelingstidspunktet ukendte og fremtidige ændringer i koncernstrukturen, er ugyldige og skal derfor tilsidesættes, jf. funktionærlovens § 21. Reguleringsbestemmelserne kan ikke anses for vedtaget mellem parterne, idet optionsordningens nærmere indhold ikke er modtaget skriftligt af sagsøgerne, og idet reguleringsforbeholdet ikke er særligt fremhævet over for sagsøgerne. Der har alene været en samtale mellem sagsøgerne og den administrerende direktør for Digianswer A/S, hvor
rettighederne i forbindelse med tildeling af optionerne blev drøftet, herunder udnyttelsesperioden på 10 år. Der var ikke vedlagt noget regelgrundlag ved fremsendelse af F3's tildelingsdokument. Der er tale om standardvilkår, som anvendes i hele verden.

Der er behov for, at en virksomhed gennemgår særligt begrænsninger ved tildeling af optioner med medarbejderne. Dette er ikke sket. Ingen af de tre sagsøgere har fået gennemgået vilkårene for tildeling af optionerne, herunder bortfaldsvilkår. Sagsøgerne modtog alene et brev fra USA. Hertil kommer, at vilkårene er affattet på engelsk, mens virksomhedssproget
internt var dansk. Reguleringsbestemmelserne lever ikke op til kravene om klarhed. Reguleringsbestemmelserne har under alle omstændigheder ikke hjemmel i aftalen mellem parterne.

I forhold til 1998planen er der utvivlsomt ikke hjemmel til forkortelse af udnyttelsesperioden. Forkortelse af udnyttelsesperioden i henhold til 2000planen kræver en "divestiture"situation. En sådan situation opstår, når de amerikanske konkurrencemyndig-heder pålægger et selskab at skille sig af med nogle af sine aktiviteter. Dette er ikke tilfældet her. Der var alene tale om en forretningsmæssig begrundelse for udskillelse af halvleder-produktionsdelen af selskabet, ikke en tvangsmæssig situation, 
ligesom der ikke skete ændringer internt i det danske selskab. Såfremt retten måtte finde, at funktionærlovens regler ikke finder anvendelse, må aftalen anses for ugyldig i medfør af aftalelovens § 36. Sagsøgerne har ingen indflydelse haft på, at den situation, som Freescale Semiconductor Danmark A/S påberåber sig som grundlag for forringelser i sagsøgernes erhvervede rettigheder, måtte opstå, idet beslutningen om udskillelse af et Freescale Semiconductor Inc. som et selvstændigt selskab fuldt og helt blev truffet af moderselskabet i USA og under alle omstændigheder ikke af sagsøgerne. Der er tale om verdensom-spændende og vanskeligt tilgængelige standardvilkår. Det kan ikke forventes, at ansatte, der får tildelt aktieoptioner, under- undersøger vilkårene herfor nærmere på internettet.

Freescale Semiconductor Danmark A/S vil, såfremt Freescale Semiconductor Danmark A/S ikke efterkommer sagsøgernes påbud om udnyttelse af aktieoptionerne, misligholde den indgåede aftale og vil være erstatningsansvarlig for sagsøgernes økonomiske tab som følge af Freescale Semiconductor Danmark A/S' misligholdelse. Erstatningen må opgøres som forskellen mellem udnyttelseskursen og markedskursen på udnyttelsestidspunktet. Parterne er enige om, at hvis retten kommer frem til, at der er et ansvarsgrundlag, kan sagsøgernes erstatningsopgørelse lægges til grund.

Freescales advokat har gjort gældende, at der foreligger en bindende aftale mellem parterne vedrørende de vilkår, som Freescale Semiconductor Danmark A/S påberåber sig, og heri er der tilstrækkelig hjemmel til, at Freescale Semiconductor Danmark A/S kan gøre bortfald gældende som sket. Til tildelingsdokumenterne var der knyttet en række vilkår, herunder vilkår om, at udnyttelsesperioden for modnede optioner kunne forkortes. Ved tildelingen blev der henvist til en hjemmeside med vilkårene, ligesom der var mulighed for at bestille vilkårene i en papirudgave. Freescale Semiconductor Danmark A/S har alene handlet i
overensstemmelse med de betingelser, som var gældende for tildeling og for sagsøgernes erhvervelse af aktieoptioner. Det er uden betydning, at tildelingsdokumentet og vilkårene er affattet på engelsk, idet engelsk anvendes som koncernsprog. Vilkårene er tilstrækkeligt fremhævet. Det er ikke en gyldighedsbestemmelse, at medarbejderne sætter sig ind i vilkårene. Det er tilstrækkeligt, at medarbejderne ­ som her ved, at der findes vilkår for tildelingen af optioner.

Det er ved en virksomheds udarbejdelse af et incitamentsprogram baseret på ejerandele nødvendigt at indsætte reguleringsbe-stemmelser, som gør det muligt at tilpasse programmet til ændringer i virksomhedsstrukturen. Sagsøgerne må således respektere sådanne reguleringsbestemmelser og justeringer i henhold til disse, idet disse bestemmelser er sædvanlige og lovlige og udgør en integreret del af optionsprogrammet. Der er ikke noget odiøst i, at en virksomhed ensidigt fastsætter vilkår for tildeling af optioner, heller ikke i dansk ret. Sådanne vilkår er ikke i strid med aktieoptionsloven.

Det følger af de fremlagte tildelingsdokumenter og generelle aktieoptionsprogrammer, at det var et vilkår for de tildelte optioner, at optionshaverne måtte tåle ændringer i udnyttelsesperioden mv. i disse særlige situationer, herunder ved ændringer i Motorolas koncernstruktur som den foreliggende, der førte til, at optionshaverne ikke længere var beskæftiget indenfor Motorola koncernen. Det er stort set umuligt at forudse enhver ændring af virksomhedens forhold. Ændringerne i koncernstrukturen blev vedtaget ud fra fornuftige, økonomiske overvejelser.

Sagsøgerne har således været bekendt med aktieoptionsprogrammerne og tildelingsdokumenterne samt de naturlige forudsæt-ninger, som lå til grund for optionstildelingerne, og dermed også med adgangen til at ændre udnyttelsesperioden som
sket. F2, der har fået tildelt sine optioner i henhold til 2000planen, har fået reguleringsbestemmelserne i hånden, idet disse var trykt på tildelingsdokumentet. Ved tildelinger efter 1998planen til F1 og F3 var der udtrykkelig henvisning til planen. På denne
baggrund er der ikke grundlag for at tilsidesætte den gennemførte ændring af optionernes udnyttelsesperiode.

Der er tale om bindende aftaler mellem sagsøgerne og Freescale Semiconductor Danmark A/S. Funktionærlovens § 17 a, eller en analogi til denne, er alene relevant i fratrædelsessituationer, mens ændringen af ordningernes udnyttelsesbetingelser i
nærværende sag er sket helt uafhængigt af, om medarbejderne har fratrådt deres stillinger. Reguleringsbestemmelserne kan
derfor ikke tilsidesættes med henvisning til funktionærloven.

Der er heller ikke grundlag for at tilsidesætte de af Freescale Semiconductor Danmark A/S påberåbte vilkår om bortfald efter aftalelovens § 36, idet der hverken er tale om urimelige bestemmelser eller bestemmelser i strid med redelig handlemåde.

Reguleringsbestemmelserne er derimod fastsat i selskabets legitime interesse.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at aktieoptionerne blev tildelt sagsøgerne som led i deres ansættelsesforhold hos Freescale Semiconductor Danmark A/S, og at optionerne efter deres indhold ved tildelingen havde en udnyttelsesperiode på 10 år.

Det lægges endvidere til grund, at sagsøgerne til stadighed har været ansat på i øvrigt uændrede ansættelsesvilkår i Freescale Semiconductor Danmark A/S uanset de ændringer, som i 2004 blev gennemført med hensyn til ejerforholdene vedrørende det amerikanske selskab, Freescale Semiconductor Inc., som ejer det danske selskab.

Sagsøgerne F1 og F3 er således ikke blevet overført til nogen "affiliate", jf. 1998planens pkt. 4.5 om "effect of Termination of Employment on Employee Stock Options", underpkt. (b) om "Termination of Employment After the NonExercise period", underpkt. (viii) "By Transfer of Optionee to an Affiliate", og den komité, der er omtalt i planen, har således ikke haft hjemmel til at ændre indholdet af disse sagsøgeres aktieoptioner, idet denne bestemmelse i 1998planen kun hjemler, at der sker ændring af indholdet af aktieoptioner, der er tildelt en ansat ("Optionee"), hvis den pågældendes ansættelse "with Motorola and
its Subsidiaries" (jf. planens pkt. 2.1.jj) er ophørt "by reason of the transfer of such Optionee to an Affiliate".
Sagsøgeren F2 har ikke skiftet ansættelse som beskrevet i 2000planens og tildelingsdokumentets afsnit om "Change in Employment in Connection with a Divestiture", og den komité, der er omtalt i planen, har således heller ikke haft hjemmel til at ændre indholdet af de aktieoptioner, som han er blevet tildelt under 2000planen.

Der er ingen dokumentation for, at de ændringer i indholdet af aktieoptionerne, som sagen angår, er foretaget af den komité, som er omtalt i og på grundlag af de ovenfor omtalte bestemmelser i planerne, og ikke blot ved aftalen af 18. juni 2004 mellem Motorola Inc. og dette selskabs daværende datterselskab Freescale Semiconductor Inc.

Uanset om dette måtte være tilfældet, findes Freescale Semiconductor Danmark A/S i hvert fald under de omstændigheder, der foreligger i sagen, at måtte være afskåret fra at gøre disse ændringer af indholdet af og vilkårene for de tildelte aktieoptioner gældende over for sagsøgerne, idet disse ved tildelingen af optionerne har fået ret til at købe aktier på de vilkår, som fremgik af planerne og tildelingsdokumenterne, og idet de efterfølgende ændringer må anses foretaget rent ensidigt af Freescale Semiconductor Danmark A/S og ejerkredsen til dette selskab og alene i disses interesse.

Sagsøgernes påstande tages derfor til følge.

T H I K E N D E S F O R R E T

Freescale Semiconductor Danmark A/S skal anerkende, at

F1 er berettiget til helt eller delvist at udnytte 2011 Motorola Stock Options tildelt den 29. oktober 1999 og 90 Motorola Stock options tildelt den 29. marts 2000,

F2 er berettiget til helt eller delvist at udnytte 1508 Motorola Stock Options tildelt den 10. januar 2001 og 782 Motorola Stock options tildelt den 7. maj 2002

F3 er berettiget til helt eller delvist at udnytte 16.764 Motorola Stock Options tildelt den 29. oktober 1999 og 751 Motorola Stock Options tildelt den 29. marts 2000 for alles vedkommende frem til optionernes udløbstidspunkt på 10årsdagen for tildelingen på de vilkår, der gælder for ordningen, bortset fra vilkår om begrænsninger i adgangen til udnyttelse i anledning af ophør af ansættelsesforholdet eller ændringer i selskabskonstruktionen Freescale Semiconductor Danmark A/S er forpligtet til at levere aktierne i forbindelse med sagsøgernes udnyttelse af optionerne Freescale Semiconductor Danmark A/S er forpligtet til at erstatte sagsøgernes tab beregnet som forskellen mellem markedskursen og udnyttelseskursen på det tidspunkt, hvor der gives meddelelse om udnyttelse, såfremt ovenstående påstande ikke opfyldes inden 30 dage efter, at F1, F2 og F3 har givet meddelelse om udnyttelse.

Freescale Semiconductor Danmark A/S skal inden 14 dage til Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for F1, F2 og F3 betale 25.000 kr. i sagsomkostninger, heraf 500 kr. i retsafgift.


Aksel Gybel
Lis Bøgh
Michael B. Elmer
(retsformand)
Finn Øst Andersson
Lars Kristiansen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»