Domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk

Resumé

Sagsøgte havde ret til domænenavnene advokat.dk og advokaterne.dk, da en overdragelse til sagsøgeren ville stride mod god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 12, stk. 1.

Dom i sagen V-68-09

Netdenmark A/S
(advokat Jesper Rasmussen)

mod

Advokatsamfundet
(advokat Janne Glæsel)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Netdenmark A/S, eller sagsøgte, Advokatsamfundet, har ret til registrering og brug af domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk.

Der har deltaget tre juridiske dommere i behandlingen af sagen, jf. retsplejelovens § 16, stk. 1, jf. § 12, stk. 3. Da Sø- og Handelsrettens ordinære dommere har veget deres sæde, er sagen behandlet af tre sættedommere udpeget af Højesterets præsident i medfør af retsplejelovens § 46 samt af to sagkyndige medlemmer.

Påstande

Netdenmark A/S har endeligt nedlagt følgende påstande:

1.a. Advokatsamfundet skal anerkende, at Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af den 8. maj 2003 for så vidt angår domænenavnet advokat.dk er materielt forkert.

1.b. Advokatsamfundet skal anerkende, at Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af den 8. maj 2003 for så vidt angår domænenavnet advokater.dk er materielt forkert.

1.c. Advokatsamfundet skal anerkende, at Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af den 8. maj 2003 for så vidt angår domænenavnet advokaterne.dk er materielt forkert.

2.a. Advokatsamfundet skal anerkende at være uberettiget til at anvende og opretholde registreringen af domænenavnet advokat.dk.

2.b. Advokatsamfundet skal anerkende at være uberettiget til at anvende og opretholde registreringen af domænenavnet advokater.dk.

2.c. Advokatsamfundet skal anerkende at være uberettiget til at anvende og opretholde registreringen af domænenavnet advokaterne.dk.

3.a. Advokatsamfundet tilpligtes at overdrage de rettigheder til domænenavnet advokat.dk, som følger af de for ".dk" fastsatte vilkår, til Netdenmark A/S og foranledige overdragelsen registreret hos den institution, som forvalter tildeling og overdragelse af domænenavne i Danmark.

3.b. Advokatsamfundet tilpligtes at overdrage de rettigheder til domænenavnet advokater.dk, som følger af de for ".dk" fastsatte vilkår, til Netdenmark A/S og foranledige overdragelsen registreret hos den institution, som forvalter tildeling og overdragelse af domænenavne i Danmark.

3.c. Advokatsamfundet tilpligtes at overdrage de rettigheder til domænenavnet advokaterne.dk, som følger af de for ".dk" fastsatte vilkår, til Netdenmark A/S og foranledige overdragelsen registreret hos den institution, som forvalter tildeling og overdragelse af domænenavne i Danmark.

Advokatsamfundet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Netdenmark A/S ejes blandt andet af Jesper Søgaard, som tidligere har drevet virksomheden under navnene Maccess Internet ApS, Maccess A/S og SØG A/S. Sagsøgeren betegnes herefter under ét Netdenmark A/S.

Det Danske Advokatsamfund - her betegnet Advokatsamfundet - udgøres af alle danske advokater, jf. retsplejelovens § 143, og vedtægterne herfor er godkendt af Justitsministeriet ved bekendtgørelse.

Under sagen har Netdenmark A/S frafaldet rettighederne til domænenavnet advokaten.dk.

Domænerne advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk blev den 31. januar 1997 oprettet til RIPE Handle ved Mads Westermann, Udsholt Online.

Den 13. januar 1999 blev domænenavnet advokat.dk overdraget til E-Dimension, som den 28. oktober 1999 overdrog domænenavnet til Maccess Internet ApS. Den 31. august 1999 blev domænenavnene advokaten.dk,  advokater.dk, og advokaterne.dk overdraget til Maccess Internet ApS.

Den 10. februar 1999 registrerede Advokatsamfundet domænenavnet advokey.dk, hvor dvokatsamfundets advokatfortegnelse lå, indtil den blev flyttet til domænenavnet advokatnoeglen.dk.

Den 3. april 2000 udsendte Maccess A/S ved Jesper Søgaard følgende brev, hvori han introducerede portalen  advokater.dk:

"Bør kopieres og runddeles til ALLE ADVOKATER, www.advokater.dk, Danmarks nye advokatportal åbner om 5 dage !

I forbindelse med lanceringen af Danmarks advokatportal, www.advokater.dk, om 5 dage, har vi netop udsendt advokatnummer og adgangskode direkte til alle de advokater, hvis email-adresse vi havde. Vi sender derfor denne informationsskrivelse til Dem, således at De, såfremt De ikke allerede har modtaget vores email, har mulighed for at opdatere Deres advokatdata på webstedet. Det er gratis at være repræsenteret som advokat på webstedet.

Advokater.dk udbydes af Maccess A/S, som er ejet af undertegnede og indeholder bl.a. en meget brugervenlig søgedatabase med alle ca. 4.000 bestallingshavende advokater i  Danmark samt domstole, retskredse og kommuner. Her kan potentielle kunder og kollegaer gratis søge via navn, by, fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning m.m. På webstedet publicerer vi dagligt juridiske nyheder i samarbejde med Juralink.dk samt tilbyder online beregningsprogrammer, oplysning om rentesatser, valutakurser, beløbs-grænser m.m. Man kan via Quick-søg på forsiden hurtigt søge på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  eller finde adkomsthaveren på et domænenavn. Alle informationer er gratis, da de finansieres af bannerindtægter.

Ønsker De at opdatere Deres oplysninger på webstedet kan det ske online, såfremt De har adgang til internettet. De skal blot sende en email med Deres navn, adresse og telefonnummer på følgende adresse: update@advokater.dk - hvorefter De straks vil modtage Deres advokatnummer og personlige adgangskode.

Ønsker De at opdatere Deres oplysninger manuelt kan det ske ved brug af nedenstående blanket, som De kan udfylde og returnere på telefax 33 70 70 11, hvorefter vi inddaterer Deres oplysninger.

Webstedet kan, indtil det offentliggøres, findes på internetadressen www.advokat.dk/default(1)hlm. Efter offentliggørelsen kan man benytte genvejsadressen "a.dk" (a for advokater) altså uden brug af www foran. Det er både let at huske og hurtigt at skrive.

Formålet med www.advokater.dk er dels at give alle advokater i Danmark et gratis opslagsværktøj, som er let at bruge, og som giver direkte adgang til ønskede oplysninger, dels at give potentielle klienter bedre mulighed for at finde netop den advokat i et givent område, som er kvalificeret inden for et bestemt fagområde.

Jeg håber De i Deres dagligdag vil få glæde af de nuværende informationer på webstedet men vi er allerede i gang med en videreudvikling med nye services og værktøjer, herunder udarbejdelse af gratis juridiske blanketter, opbygning af et IT afsnit med alt inden for IT-ret, herunder nyeste retspraksis og domme fra ind- og udland, samt en brevkasse opdelt pr. fagområde."

Ved brev af 4. april 2000 overbragt til Advokatsamfundet foreslog Maccess A/S ved Jesper Søgaard følgende vedrørende et samarbejde om driften af advokatportalen www.advokater.dk.:

"Kære Henrik Rothe!

Torsdag den 6. april 2000 lancerer jeg advokatportalen www.advokater.dk, som indeholder en søgedata-base, hvor detaljerede informationer om alle advokater i Danmark kan søges enten via navn, geografi, fagspeciale, sprog eller udlandsrådgivning m.v. Webstedet indeholder også daglige juridiske nyheder, ugentlige nyhedsbreve, on-line beregningsprogrammer, links til juridisk relevante opslags-værker, alle kommuner, alle retskredse og meget mere. Webstedet ejes af undertegnede via selskabet Maccess A/S.

Jeg er selv advokatfuldmægtig og forventer at blive færdig som advokat om få måneder.

Jeg har gennem mit arbejde med Internettet følt, at vores branche har brug for at blive repræsenteret bedre og hurtigere på Internettet, især overfor vores kunder og det er baggrunden for, at jeg i de seneste 12 måneder har opbygget webstedet www.advokater.dk.

Det har hele tiden været mit ønske og mål vedr. indhold og drift af webstedet, at indgå en eller anden form for samarbejde med Advokatsamfundet og det har flere advokater, da også opfordret mig til herunder min principal, men jeg har syntes, at jeg ville præsentere 1. udgave af webstedet www.advokater.dk som det offentliggøres nu, før jeg ville rette henvendelse til Dem. Jeg er bekendt med Advokatnøglen men ønsker ikke at kommentere den skriftligt.

At blive set og hørt på Internettet er en meget svær sag og jeg har derfor brugt meget tid på at se, hvorledes udviklingen på Internettet foregår i USA. Søgning af websteder går i retning af benyttelse af logiske internetnavne som den primære søgning og dernæst brug af søgedatabaser som sekundær søgning. Det har derfor været mig magtpåliggende i hele 1999 at få opkøbt de logiske advokatdomainenavne.

For det første for at sikre, at disse ikke "misbruges" af en ikke advokat og for det andet for at sikre, at potentielle klienter/ kunder ved at skrive fx adv.dk; advokat.dk; advokaten.dk; eller advokater.dk m.fl. altid vil få et objektivt websted, hvor de kan søge bl.a. allelandets advokater på lige fod. Ud over dette ønske har jeg også ønsket, at kunder og advokater skulle have en let internet-adresse; let at huske og hurtig at skrive og derfor har jeg erhvervet internetadressen a.dk  - a for advokater (skrives a.dk uden www). I markeds-føringsøjemed er a.dk let at huske.

På webstedet www.advokater.dk opdaterer alle advokater i dag deres oplysninger inkl. foto direkte via Internettet ved brug af advokatnummer og password, som er tilsendt dem pr. email medio marts 2000. Og interessen fra advokaterne har været meget positiv. I fremtiden vil der således ikke være nogen manuel opdatering og opdateringen er som udgangspunkt altid ajour.

Jeg forestiller mig et samarbejde med Advokatsamfundet i forbindelse med planlægningen af strategien for webstedet, udveksling af oplysninger om nye advokater, udleverede bestallinger og deponerede bestallinger, flytninger, m.v., samt eventuelt også et samarbejde i forbindelse med forskellige nye tiltag i relation til tilbud til advokaterne, om hurtigere at komme på Internettet med fast forbindelse, webmail, advokat-email-adresse, homepage, kryptering af mails m.v.

Jeg synes selv, at det kunne være et stærkt markedsføringsredskab for Advokatsamfundet og dermed for alle advokater, at vi kunne markedsføre os overfor vore kunder med en form for fælles email-konto (f.eks. kun for bestillingshavende advokater) således, at kunderne kunne skrive til deres advokat på email-adressen: fornavn-efternavn@advokat.dk. Eksempelvis: lars-thomsen@advokat.dk.

Denne email alias kunne således benyttes som postkasse for den enkelte advokat eller for de advokater i større selskaber, som også ønsker at benytte sig af en anden email-adresse kunne denne advokatmail forwardes til deres nuværende email-konto.

Da kommunikationsformen i fremtiden i større og større grad vil være pr. email, vil det være et meget stærkt markedsførings-redskab overfor vore erhvervskunder og private kunder, at de til enhver tid, hvor end de er i verden, vil kunne emaile til deres advokat ved blot at huske hans/hendes for- og efternavn, titel samt ".dk".

Jeg vil gerne afgive et tilbud på drift af denne mailservice således at alle Advokatsamfundets medlemmer får tilbudt en flot og enkel emailadresse (fornavn-efternavn @advokat.dk) som er let at huske for kunderne. Der har allerede på nuværende tidspunkt være en del advokater, som pr. email har henvendt sig til os, med opfordring til at kontakte Dem i den forbindelse.

Mit formål med webstedet www.advokater.dk er på den ene side at tilbyde en god værktøjskasse til alle advokater i Danmark, hele tiden udbygget med flere faciliteter som online beregningsprogrammer, gratis juridiske blanketter, m.v. og på den anden side tilbyde den danske befolkning en indgangsvinkel til en juridisk brevkasse både gratis og betalt samt et godt og solidt opslagsværk til hurtigt at finde den ønskede advokat.

Jeg forestiller mig også, i et fælles regi, løbende at kunne tilbyde alle advokater en CD med de nyeste internetbrowsere, postprogrammer, krypteringsprogrammer, m.v., herunder er det min hensigt på længere sigt, at tilbyde advokaterne, at de via www. advokater.dk kan gøre deres offentlige krypteringsnøgle tilgængelig for kunderne således, at de kan sende dokumenter og email i krypteret stand. Dette kunne yderligere være et godt markedsføringsredskab for Advokatsamfundet og for alle advokater at vi, som nogle af de første i fællesslag krypterer al fortrolig mail og/eller al mail.

Jeg håber, at De vil tage denne henvendelse meget positivt og ser frem til et uddybende møde hurtigst muligt, hvor ovennævnte forhold kan drøftes."

Den 10. april 2000 sendte Henrik Rothe, daværende generalsekretær i Advokatsamfundet, en telefax til landets advokater med følgende indhold:

Advokatsamfundet står IKKE bag www.advokater.dk

Der er i sidste uge tilgået alle landets advokater en fax eller e-mail fra firmaet Maccess A/S.

I meddelelsen opfordres advokater bl.a. til at opdatere deres stamoplysninger, herunder arbejdsområder til brug for advokatportalen www.advokater.dk.

Advokatsamfundet og Advokaternes Serviceselskab A/S har intet med firmaet Maccess A/S at gøre, og der er heller ikke videregivet oplysninger fra Advokatsamfundets medlemssystem til databasen. Afgives oplysninger til Maccess A/S foretages altså ingen ajourføring af medlemsoplysninger i Advokatsamfundet. Vi har i øvrigt kunnet konstatere, at databasen d.d. indeholder oplysninger om flere advokater, som har fået frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed.

Advokatsamfundets officielle medlemsoversigt hedder AdvokatNøglen - www.advokey.dk og ajourføres dagligt med oplysninger, som advokaterne løbende indberetter.

Advokatsamfundet kan i øvrigt opfordre til at advokaterne foretager en kontrol af egne oplysninger på www.advokatsamfundet.dk eller direkte på www.advokey.dk og indberetter eventuelle ændringer pr. fax 33 32 18 31 eller pr. email it@advocom.dk."

Den 30. maj 2000 skrev Janne Glæsel som advokat for Advokatsamfundet til Maccess A/S, att. Jesper Søgaard, blandt andet, at Advokatsamfundet mente, at Maccess A/S' anvendelse af den beskyttede titel "advokat" var retsstridig. Advokat Janne Glæsel opfordrede til en forligsmæssig løsning, hvorefter domænenavnene kunne overføres til Advokatsamfundet. Der var herefter korrespondance mellem parterne.

Maccess Internet ApS overdrog den 1. november 2000 domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk til Maccess A/S, som efterfølgende skiftede navn, hvorfor omænenavnene den 8. januar 2003 blev registreret som tilhørende SØG A/S.

Tvisten blev den 22. maj 2001 af Advokatsamfundet indbragt for Klagenævnet for Domænenavne. Af klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003 fremgår blandt andet følgende:

"…

Det følger af retsplejelovens § 120, at "advokat" er en beskyttet titel, som ikke må benyttes af personer, der ikke har fået beskikkelse som advokat, eller som er udelukket fra at udøve advokatvirksomhed, eller hvis ret hertil er ophørt i medfør af retsplejeloven. En advokat, der har deponeret sin beskikkelse i Justitsministeriet, må ikke betegne sig som advokat i forbindelse med forretningsforhold, jf. § 120, stk. 1, 2. pkt., og en advokat med deponeret beskikkelse kan derfor fx ikke antages at være berettiget til at lade sig optage i telefonbogen under rubrikken advokater.

Klager, som efter retsplejelovens § 143, stk. 2, fører tilsyn med advokaterne og deres autoriserede fuldmægtige, påser bl.a., at retsplejelovens § 120 overholdes, og fører bl.a. til brug herfor en komplet fortegnelse over alle bestallingshavende advokater, som offentliggøres på hjemmesiden "advokatnoeglen.dk".

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at indklagede har registreret "advokater.dk" m.fl.  for at reservere sig alle de logiske advokatdomænenavne til brug for en advokatportal indeholdende en søgedatabase med detaljerede oplysninger om alle advokater i Danmark. Indklagede har imidlertid ikke - som klager - mulighed for løbende at være opdateret med hensyn til, hvilke advokater der er frataget bestalling, hvilke advokater der har deponeret bestalling o.s.v., og indklagede lancerede sin portal på et tidspunkt, hvor klager allerede som led i opfyldelsen af sine samfundsmæssige opgaver havde etableret en søgedatabase under domænet "advokatnoeglen.dk" med henblik på at sikre offentligheden pålidelig information om kredsen af bestallingshavende advokater. Indklagede var, da indklagede lancerede sin advokatportal, bekendt hermed, men satsede på at opnå et samarbejde med klager, jf. indklagedes brev af 4. april 2000 (sagens bilag 5). Dette samarbejde - som indklagede ikke havde noget retskrav på at få etableret - er imidlertid aldrig kommet i stand.

Nævnet finder, at anvendelse af advokatstandens beskyttede titel - og bøjning heraf - som domænenavn/navne for en uauto-
riseret søgedatabase over advokater vil kunne medvirke til at skabe uklarhed om, hvem der retsmæssigt tilhører kredsen af bestallingshavende advokater, ligesom der skabes en nærliggende risiko for forveksling med klager og klagers ajourførte søgedatabase over advokater på hjemmesiden "advokatnoeglen.dk". Klager har da også oplyst, at der er mange, som tror eller har troet, at klager står bag indklagedes hjemmeside på "advokater.dk".

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at indklagede ved sin registrering af de omtvistede domænenavne har tilstræbt at lukrere på klager og klagers virksomhed, og at indklagede - da dette ikke lykkedes - benytter domænenavnet "advokater.dk" på en måde, som skaber en risiko for forveksling med klagers advokatdatabase. Dette strider imod advokatstandens og almenhedens interesse i, at der er en entydig og pålidelig adgang til at få oplysninger om kredsen af bestallingshavende advokater. Indklagedes handlemåde afskærer samtidig klager fra som tilsynsmyndighed at få branchens beskyttede titel og de forskellige bøjninger heraf registreret som domænenavne under toplevel domænet.dk med henblik på, at domænenavnene ikke misbruges.

Efter en samlet vurdering er det herefter nævnets vurdering, at indklagede ved sin handlemåde har tilsidesat sådanne hensyn til almenheden, advokatstanden og klager, at der foreligger en krænkelse af markedsføringslovens § 1, som er sålydende….

Da indklagede herefter bør tilpligtes at overdrage de omtvistede domænenavne til klageren, træffer nævnet følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, SØG A/S, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene "advokat.dk", "advokaten.dk", "advokater.dk" og "advokaterne.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Advokatsamfundet. Overførslerne foretages 4 uger efter nedenstående dato.

…"

Den 10. juni 2003 blev domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk herefter overført til Advokatsamfundet. Den 19. juni 2003 blev domænenavnene imidlertid tilbageført til SØG A/S som følge af et fogedforbud mod overdragelse af domænenavnene til Advokatsamfundet nedlagt af Københavns Byrets fogedafdeling. SØG A/S skiftede efterfølgende navn til Netdenmark A/S, hvorfor domænenavnene den 16. maj 2006 blev overdraget til Netdenmark A/S. Afgørelsen om nedlæggelse af fogedforbud blev indbragt for Sø- og Handelsretten, som den 23. maj 2003 ophævede forbuddet, hvilket blev stadfæstet af Højesteret den 10. september 2008. Den 12. september 2008 blev domænenavnene herefter på ny overdraget til Advokatsamfundet.

Nærværende sag blev anlagt ved Sø- og Handelsretten den 24. juni 2009.

Forklaringer

Under hovedforhandlingen er der afgivet forklaring af Jesper Søgaard, fhv. generalsekretær Henrik Rothe samt generalsekretær Torben Jensen.

Jesper Søgaard har forklaret blandt andet, at han i dag er medejer af Netdenmark A/S, og at han tidligere har været direktør i selskabet. Da han erhvervede de fire domænenavne i 1999, var han dvokatfuldmægtig. Han har nu arbejdet 4-5 år som advokat.

Hans idé med domænenavnene var at  skabe større åbenhed i advokatstandens verden og gøre det nemmere for klienterne at finde oplysninger om advokater. Det var svært at finde sådanne oplysninger på Advokatsamfundets hjemmeside.

Han købte de fire domænenavne af to personer, som han ikke kendte på forhånd. Den ene person ejede advokat.dk, og den anden person ejede advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Han henvendte sig til ejerne, og de aftalte en pris. Han erhvervede ikke andre domænenavne på det tidspunkt. Disse fire domænenavne er de eneste, han har betalt for.

Han har alene solgt ét domænenavn.  Han har måske haft registreret 20-30 domænenavne i alt. Han mener, at det i 1997-99 årligt kostede omkring 120 kr. at have et domæne registreret.

De tre domæner advokat.dk, advokaten.dk og advokaterne.dk,  har ikke rigtig været i brug.

På domænet advokat.dk var det hans idé, at der skulle laves en mailservice. Mailadressen skulle bestå af den enkelte advokats for- og efternavn. På denne måde ville man nemt kunne markedsføre advokater. De ville tilbyde en krypteringsmetode, således at korrespondance ikke kunne aflæses på internettet. Ejeren, som solgte ham de tre domænenavne, ville sælge dem alle tre samlet.

Ideen med domænet advokater.dk var at skabe et opslagsværk over bestallingshavende advokater. Da advokater.dk blev opstartet, lå der også nogle formularer på sitet, og det var muligt at beregne retsafgift m.v. I august 2000 søsatte de også en brevkasse. Det var bestallingshavende advokater, som besvarede spørgsmål, hvorfor han tog deres svar for gode varer. Brevkassen eksisterede i ca. et halvt år. I starten fik brugerne svarene gratis. Efterfølgende kom der betaling på sitet, såfremt brugeren ønskede svar inden for 24 timer. De tog 15% til dækning af transaktionsomkostninger m.v. Det dækkede ikke de fulde omkostninger. I starten var det anført nederst på siden, hvem der drev hjemmesiden. Efterfølgende blev oplysningerne flyttet længere op på siden for at gøre dem mere tydelige.

Det er en fejl, hvis der på advokater.dk har været anført advokater, som ikke havde en bestalling. De ajourførte opslagsværket dagligt efter oplysningerne i Statstidende. Advokatsamfundet kan have været hurtigere til at opdatere deres opslagsværk, såfremt de tidligere end Netdenmark A/S har fået oplysninger fra andre instanser om en advokat. Advokaterne skal selv give meddelelse om ny adresse, fusioner mv. Der kan derfor både have været fejl på deres hjemmeside og på Advokatsamfundets. I dag er der fortsat fejl på Advokatsamfundets hjemmeside på grund af dette. De gav advokaterne et log in, så de selv kunne opdatere deres oplysninger på advokater.dk. Det er et problem, såfremt der har været forkerte oplysninger om en advokat på hans site, da brugeren derved ikke har fået 100 % valide oplysninger. Han efterspurgte et svar på, hvilke oplysninger der efter Advokatsamfundets mening var forkerte, men det fik han aldrig.  I den tid han drev advokater.dk, havde de ingen regulære fejl i opslagsværket, men der kan have manglet ajourføringer. Da han solgte sitet, lagde han op til, at det skulle forsætte som hidtil.

Kort tid inden han lancerede hjemmesiden, kontaktede han Advokatsamfundet ved at skrive et brev til Henrik Rothe, som inviterede ham ind på sit kontor. Det var i april 2000. Henrik Rothe mente, at hans idé var god, og han blev derfor indkaldt til endnu et møde, som blev afholdt den 2. maj. Henrik Rothe, en it- ansvarlig og Helle Pallesen var til stede. Advokatsamfundet var meget interesseret i et samarbejde, og de aftalte endnu et møde den 13. juni 2000, hvor de skulle forsøge at formalisere samarbejdet. Mødet blev dog aflyst, uden han fiken begrundelse herfor.

Da han erhvervede domænenavnene, var det ikke for at skabe et samarbejde med Advokatsamfundet, og han havde ingen bestemte planer herom. Såfremt Advokatsamfundet ikke ville være med, ville han køre videre med sin idé uden dem. På baggrund af brevet af 4. april 2000 kan han dog nu se, at han har ment, at der måtte være nogle fordele ved et samarbejde med Advokatsamfundet.

Han har et "entreprenørgen", som gjorde, at økonomien for hjemmesiden ikke var det vigtigste. Omkostningerne skulle dækkes med indtægter fra bannerreklamer. Der skulle ske noget, idet advokatstanden var for langsom og gammeldags.

På markedet fandtes også andre opslagsværker for advokater, som f.eks. Labor-kontorhåndbogen. Advokater.dk skulle være et mere åbent produkt. Deres fordel var, at de kunne "rates" pænt på Googles site. Han forsøgte ikke at skabe et monopol. Man får ikke monopol ved at eje advokater.dk, men det giver en fortrinsstilling på Googles søgeliste.

Han er aldrig blevet kontaktet af nogen, som var i den tro, at hans virksomhed havde forbindelse til Advokatsamfundet.

Henrik Rothe vendte tilbage efter sommerferien 2000 og sagde, at Advokatsamfundet ønskede at overtage webstedet og domænenavnene. Han svarede, at det kunne de finde ud af, hvis der ikke var andre muligheder. Han ville ikke have kontroverser med sin egen forening.

Hans oplæg var, at han skulle holdes skadesfri. Han skulle ikke tjene på det. Henrik Rothe gik tilbage til Advokatrådet med dette oplæg, men vendte tilbage med den besked, at Advokatsamfundet ønskede det hele uden betaling. Det ville han ikke være med til. Han havde haft omkostninger på 6-700.000 kr. på det tidspunkt. Domænenavnene havde kostet ham ca. 500.000 kr., og han investerede nok 1-200.000 kr. i at udvikle webstedet. Han mener, at han sagde til Henrik Rothe, at han ønskede 6-700.000 kr. for domænerne.

Google har en hemmelig algoritme for, hvordan søgeresultaterne vises. Såfremt et søgeord indeholder en del af et domæne-navn, eller et søgeord indgår mange steder på hjemmesiden, bliver matchet ratet højt på Google.  Jo bedre et domænenavn er i forhold til søgeordet, jo højere rating opnår man. Han taler her om den gratis listning. Domænenavnet har derfor en højere værdi, da man sparer fremtidige markedsføringsomkostninger. Det ville ikke blive listet højt på Googles liste, hvis han drev hjemmesiden fra a.dk, som han også ejede. Det ville være langt dyrere at drive en hjemmeside i dag, end det var dengang, såfremt man ikke har et domænenavn, der bliver ratet højt.

Han havde en idé om at skabe et skandinavisk site via hjemmesiden advokaten.com. Han har intet haft med sitet at gøre de seneste tre år. Det var et selskab ved navn "Bedst", som ejede domænet. Han var medejer af selskabet. Det var en kollega, som lavede hjemmesiden.

Den blev også ajourført efter Statstidende. Hjemmesiden er efter hans oplysninger lukket inden for de seneste tre år. Han opgav advokaten.com, da der var for store ressourcemæssige omkostninger forbundet hermed, men agter at drive en advokatsøge-database på et af de omtvistede domænenavne, hvis retten hertil tilbagegives ham.

Henrik Rothe har forklaret blandt andet, at han i 1995 blev ansat som generalsekretær i Advokatsamfundet og administrerende direktør i Advokaternes Serviceselskab. Sidstnævnte er siden blevet udskilt fra Advokatsamfundet.

Da denne sag opstod i år 2000, drev Advokatsamfundet allerede en advokatdatabase. Advokatsamfundet havde i mange år haft et it-baseret medlemskartotek, som blev spejlet over i databasen. Før det udgav de en oversigt i trykt form. Medlemskartoteket indeholder en fuldstændig fortegnelse over advokater, som bliver registreret, når de får udleveret deres beskikkelse fra Justitsministeriet. Der tilføres løbende oplysninger. Der skelnes mellem stamoplysninger og oplysninger, som advokaten selv kan bestemme offentliggørelsen af, som f.eks. adresse og fagområder. Stamoplysninger er f.eks. oplysninger om forsikring, bestalling, beneficier, møderet for landsret og Højesteret m.v. Stamoplysningerne findes ikke andre steder.

Generelt er datakvaliteten i Advokatsamfundet høj. Opdatering sker på baggrund af breve fra Justitsministeriet og andre offentlige myndigheder m.v. I hans tid foregik opdateringen som udgangspunkt inden for et par dage.

Det er ikke altid, at advokaterne indsender oplysninger om adresseændringer m.v. Der kan derfor også være fejl i Advokat-samfundets database. Sådanne oplysninger ajourføres imidlertid alligevel løbende i forbindelse med, at Advokatsamfundet modtager oplysningerne på anden vis.

Administrationschefen var ansvarlig for medlemsoplysningerne. Den pågældende var itansvarlig og tilrettelagde de praktiske opdateringer. Receptionisterne foretog opdateringerne, da de hele tiden var i kontakt med advokaterne og derved opdagede fejl i adresserne m.v.

Databasens stamoplysninger er en del af tilsynsfunktionen og forhindrer blandt andet, at advokater, som er frataget deres bestalling, fortsætter med at virke, og sikrer, at de, som påstår, at de har møderet for landsret og Højesteret, reelt har det. Af hensyn til det retssøgende publikum blev der etableret mulighed for at finde en advokat ud fra fagområde. Den egentlige markedsføring skal advokaterne selv stå for. Advokatsamfundets database er objektiv.

Man arbejder i EU på at få udbredt en database, hvor advokaterne opstilles efter specialområde.

Bladet "Advokaten" har eksisteret i 89 år. Oplysninger vedrørende faktuelle forhold for advokater har altid været en central del af bladet. Der bringes referater fra Advokatrådets møder m.v. Bladet har altid været forum for juridisk debat og er ligeledes blevet forum for retspolitisk debat. Bladet kom for nogle år siden endvidere i en elektronisk version på internettet. Den typiske læser tilhører den juridiske verden i bred almindelighed.

Han kan ikke huske, om Advokatsamfundet allerede var begyndt at få henvendelser fra advokater, da han fik brevet af 4. april 2000 fra Jesper Søgaard. Det, mener han, var tilfældet, men han er ikke sikker. Da han modtog brevet, tænkte han "ikke nu igen". De havde tidligere haft problemer med et forlag, som systematisk kopierede deres oplysninger. Såfremt Jesper Søgaard troede, at Advokatsamfundet syntes om hans idé, forveksler han venlighed med positivitet. Initiativet fra Jesper Søgaard var et problem for Advokatsamfundet og et forsøg på snylteri på Advokatsamfundets database.

Han mener, at det efter det første møde stod klart, at Advokatsamfundet ikke ville gå ind i et samarbejde. De to efterfølgende møder handlede om, at hvordan man skulle få Jesper Søgaards projekt stoppet.

Meddelelsen af 10. april 2000 fra Advokatsamfundet blev sendt til alle medlemmer. I forbindelse med udsendelsen undersøgte de, om der på advokatportalen www.advokater.dk var medtaget advokater, som var frataget bestallingen. Det var der, hvilket var et problem.

Da Advokatsamfundet ikke må drive markedsføringsaktivitet, ville de ikke overtage webtjenesten. Han husker, at Jesper Søgaard havde helt urealistiske forventninger til, hvad Advokatsamfundet skulle betale for domænerne. Man drøftede Jesper Søgaards tilbud i Advokatrådet, men han mener, at han forinden havde fået mandat fra formanden til at sende meddelelsen ud. Drøftelserne i rådet gik på, hvordan de skulle få stoppet Jesper Søgaards idé.

Han fik mange henvendelser fra advokater, der var forvirrede og troede, at Jesper Søgaards hjemmeside indeholdt den nye advokatnøgle. Han bekræftede da, at Advokatsamfundet ikke var på vej ind i et samarbejde.

Da fogedforbuddet i denne sag blev ophævet, blev hjemmesiden advokat.dk aktiveret på den måde, at den ledte brugeren hen til Advokatsamfundet hjemmeside.

Torben Jensen har forklaret blandt andet, at han tiltrådte som generalsekretær i Advokatsamfundet den 1. marts 2010.

Advokatsamfundet har en forpligtelse til at føre en komplet advokatfortegnelse og lægger stor vægt på at holde fortegnelsen opdateret. Det er alene nøglemedarbejdere, som kan foretage registreringer i databasen. Brugerne har store forventninger til, at oplysningerne er korrekte. Fortegnelsen bliver så vidt muligt opdateret samme dag, som oplysningerne modtages, og senest dagen efter.

Advokaterne har pligt til at oplyse om adresseændringer m.v., men Advokatsamfundet undersøger sådanne oplysninger automatisk, når de modtager oplysninger fra advokaterne i andre sammenhænge, f.eks. i forbindelse med modtagelse af materiale efter klientkontoreglerne og erklæringer om opfyldelse af reglerne om obligatorisk efteruddannelse. I disse forbindelser er de faldet over oplysninger, som ikke er korrekte, f.eks. i form af adresser, fusionering af selskaber m.v. Der sker derfor nu langt oftere en automatisk opdatering.

I perioden fra den 1. november 2009 til den 1. november 2010 var der 80.591 besøg på advokatnøglen, dvs. ca. 355 besøg pr. dag.

Advokatsamfundet lægger meget vægt på at være synligt, og de har lige introduceret en ny hjemmeside, hvor placering af advokatnøglen er mere iøjenfaldende. Han har ikke modtaget klager over, at man ikke kan finde den.

De har en samarbejdsaftale med Domstolsstyrelsen om, at styrelsen trækker oplysninger fra Advokatsamfundets database, så de enkelte retter er ajourført med adresser m.v. Domstolsstyrelsen spejler hver nat oplysningerne.

Det er meget uheldigt, at der er en uautoriseret database, da den skaber mistillid til oplysningerne. På hjemmesiden advokaten.dk bør der ikke ligge en liste med oplysninger, som ikke er opdateret.

Han kan bekræfte, at Advokatsamfundet er aktivt i internationale sammenhænge. Der kører et pilotprojekt "Find a lawyer", som er færdigt om kort tid. Man vil derefter kunne søge advokater i det enkelte land og få oplysninger om deres fagområder. Oplysninger skal leveres af det, der svarer til Advokatsamfundet i de enkelte medlemslande.

Parternes synspunkter

Netdenmark A/S har gjort gældende at have været først i tid og dermed bedst i ret med hensyn til registreringen af domæne-navnene, hvorfor der skal noget særligt til for at fratage selskabet retten til domænenavnene.

Påstanden om rettighederne til domænenavnet advokaten.dk er alene frafaldet af processuelle hensyn.

Netdenmark A/S´ registrering og anvendelse af domænenavnene var ikke i strid med internetdomænelovens § 12, markeds-føringslovens §§ 1, 3, 4 og 14, varemærkelovens §§ 4 og 14, retsplejelovens § 120 eller dansk ret i øvrigt.

Netdenmark A/S´ brug af domænenavnene krænkede ikke Advokatsamfundets ret. Der er ikke varemærkelighed eller lighed mellem tjenesteydelser.  Brugen af "advokat" i domænenavnene er ikke omfattet af varemærkelovens § 14.

Titelbeskyttelsen i retsplejelovens § 120 kan ikke bruges til generelt at forbyde domænenavne, hvori ordet "advokat" indgår. Efter en samlet vurdering af domænenavnet og brugen af hjemmesiden, herunder den grafiske udtryksform og logoet, som Maccess A/S brugte, samt oplysningerne om, hvem der drev hjemmesiden, kan en bruger ikke have troet, at siden blev drevet af en advokat. Netdenmark A/S har derved ikke udgivet sig for at være advokat, og brugen af hjemmesiden var ikke i strid med retsplejelovens § 120.

Ved vurderingen af, om Netdenmark A/S har tilsidesat god skik i henhold til internetdomæneloven, må man foretage en interesseafvejning og en vurdering af, om brugen skete i strid med Advokatsamfundets rettigheder. Netdenmark A/S bestrider, at Advokatsamfundets interesse i domænenavnene klart overstiger selskabets interesse.

Der er ikke sådanne hensyn til offentligheden og almenvellet, at beskyttelsen skal udstrækkes til at omfatte domænenavnene. Oplysningerne på hjemmesiden blev ajourført i henhold til offentliggørelsen i Statstidende, og hjemmesiden var lige så pålidelig som Advokatsamfundets hjemmeside. Advokatsamfundet har ikke fremlagt dokumentation for, at mange har henvendt sig i den tro, at det var Advokatsamfundet, som drev siden. Det fremgik klart af hjemmesiden www.advokater.dk, at Netdenmark A/S, dengang Maccess A/S, drev denne, og der var ikke risiko for, at den blev forvekslet med Advokatsamfundets. Netdenmark A/S´brug af domænenavnene var ikke egnet til at vildlede brugerne. Netdenmark A/S har ikke misbrugt domænenavnene, og man havde ikke til hensigt at misbruge dem.

Endvidere var det alene advokater.dk, der blev brugt aktivt, hvorfor brugen af de øvrige domænenavne ikke kan have krænket Advokatsamfundets eventuelle ret.

Der blev med etableringen og driften af hjemmesiden www.advokater.dk, herunder advokatdatabasen, ikke forfulgt et illoyalt eller i øvrigt retsstridigt formål. Ønsket var at oprette en portal, som skulle drives, uanset om der kom et samarbejde med Advokatsamfundet i stand. Domænerne blev ikke indkøbt med videresalg for øje eller for at udleje dem.  Der foreligger ikke ond tro. Der er alene et ønske om at drive siderne. Har man et godt domænenavn, kommer man højt op på Googles liste. Det er udokumenteret, at Netdenmark A/S skulle snylte på Advokatsamfundet.

Afgørelsen truffet af Klagenævnet for Domænenavne den 8. maj 2003 er forkert, og Advokatsamfundet har ikke løftet sin bevisbyrde. Advokatsamfundet er dermed forpligtet til at overdrage de tre domænenavne til Netdenmark A/S og foranledige overdragelsen registreret hos den institution, som forvalter tildeling og overdragelse af domænenavne i Danmark.

Advokatsamfundet har gjort gældende, at Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 12. maj 2003 er korrekt.

Advokatsamfundet har gjort følgende gældende vedrørende retsplejeloven og varemærkeloven:

Titlen advokat er forbeholdt personer, der har opnået beskikkelse som advokat, og det er derfor en beskyttet titel, jf. retsplejelovens § 120 og varemærkelovens § 14, stk. 1. Advokattitlen er et særligt prærogativ for Advokatsamfundet og dets medlemmer, hvor hensynet til offentligheden og almenheden er de bærende elementer, hvorfor Netdenmark A/S´ registrering af domænenavnene og brug af advokater.dk er uretmæssig. Der er identitet respektive quasiidentitet mellem titlen "advokat", Advokatsamfundets domænenavn advokaten.dk og de øvrige domænenavne. Der er derfor risiko for, at der sker forveksling mellem Advokatsamfundet og Netdenmark A/S, såfremt Netdenmark A/S får medhold i selskabets påstande om overdragelse af domænenavnene. Beskyttelsen af advokattitlen omfatter tilfælde, som det her foreliggende, hvor den konkrete anvendelse af ordet "advokat" sker som et domænenavn, også uanset om det fører til en fejlagtig antagelse hos omverdenen af, at de ydelser, som udbydes på det pågældende websted, har en forbindelse til Advokatsamfundet og advokatstanden som sådan.

Advokatsamfundet har gennem langvarig og intensiv brug samt indarbejdelse stiftet en gyldig varemærkeret til ordmærket "Advokaten". Netdenmark A/S´ registrering af domænenavnene er derved sket i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1.

Kravet i varemærkelovens § 4, hvorefter parterne skal levere samme eller lignende tjenesteydelser, er opfyldt, idet Netdenmark A/S under anvendelse af advokater.dk har drevet og fortsat ønsker at drive et websted, der indeholder en lang række af de samme oplysninger og funktionaliteter, som findes i Advokatsamfundets medlemsblad "Advokaten" og på Advokatsamfundets hjemmeside. Det gør rent varemærkeretligt ikke nogen forskel, at Advokatsamfundet - i modsætning til Netdenmark A/S - ikke virker på kommercielle vilkår.

Som følge af Advokatsamfundets omfattende og langvarige brug af det velkendte varemærke "Advokaten" nyder dette en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Netdenmark A/S´ drift af hjemmesiden under brug af advokater.dk var og vil fortsat være i strid med Advokatsamfundets varemærkerettigheder til "Advokaten", hvorfor det er underordnet, om der foreligger vare- eller tjenesteydelseslighed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, hvilket der imidlertid gør.

Netdenmark A/S har da heller ikke bestridt Advokatsamfundets varemærkeret, hvilket fremgår af replikken.

Det er ikke et legitimt hensyn, at Netdenmark A/S kunne undgå store markedsføringsomkostninger ved at gøre brug af domænenavnene.

Advokatsamfundet har gjort følgende gældende vedrørende internetdomæneloven og markedsføringsloven:

Netdenmark A/S´ registrering/opkøb af domænenavnene skete i ond tro og var tænkt som en "adgangsbillet" til et samarbejde med og/eller salg af domænenavnene til Advokatsamfundet, jf. brevet af 4. april 2000, hvoraf fremgår, at det var magt-påliggende for Netdenmark A/S at opkøbe de logiske advokatdomænenavne i hele 1999. Netdenmark A/S ønskede at lukrere på Advokatsamfundet. Omstændighederne omkring opkøb af domænenavnene strider mod princippet om god skik og havde ikke legitime formål. De blev registreret med videresalg for øje. Netdenmark A/S søgte ved at opkøbe domænenavnene indeholdende de eneste fire sproglige former af ordet "advokat" i realiteten i internetsammenhæng at monopolisere en beskyttet titel, der bør indehaves af Advokatsamfundet som både tilsynsmyndighed og forening for alle indehavere af denne titel.

Netdenmark A/S´registrering/opkøb og brug af det med advokattitlen identiske domænenavn advokater.dk var egnet til og vil fremover være egnet til at vildlede, idet det efterlader den fejlagtige opfattelse, at der er tale om en særlig "autoriseret" hjemmeside, hvilket også er i strid med markedsføringslovens § 3, Advokatsamfundets rettigheder i øvrigt, herunder varemærkerettigheder, og i strid med advokatstandens samt almenvellets interesser.

Netdenmark A/S´ registrering/opkøb og brug af advokater.dk og defensive registrering/opkøb af advokat.dk og advokaterne.dk var også i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik og er nu i strid med internetdomænelovens § 12 om god domæneskik og vil fremover være det, hvis domænenavnene overføres til sagsøgeren. Netdenmark A/S´ eventuelle fremtidige drift af hjemmesider under domæne-navnene vil også være i strid med internetdomænelovens § 12, subsidiært markedsføringsloven.

Ved afgørelser efter internetdomænelovens § 12 skal der ud fra almindelige rimelighedsovervejelser foretages en afvejning af de involverede parters legitime interesser på tidspunktet for registreringen og efterfølgende, jf. forarbejderne til internetdomæne-loven og betænkning nr. 150 om administration af domænenavne.

Netdenmark A/S´ hensigt med registrering/opkøb af domænenavnene og brug af advokater.dk er udtryk for en utilbørlig udnyttelse af Advokatsamfundets virksomhed, den goodwill og garantifunktion, der er knyttet til "Advokaten" og ordet "advokat" i ordets egenskab af beskyttet titel, og brugen strider mod god skik. Domænenavnene er så værdifulde, at de kommer borgerne, samfundet og advokatstanden bedst muligt til gode, hvis Advokatsamfundet er indehaver af dem.

Sammenfattende vejer Netdenmark A/S´ kommercielle formål ikke nær så tungt som Advokatsamfundets interesse i at besidde domænenavnene. Domænenavnene er identiske med og derfor forvekslelige med advokattitlen og Advokatsamfundets varemærke "Advokaten" og kan give omverden det indtryk, at Advokatsamfundet samarbejder med eller godkender Netdenmark A/S´ hjemmeside. Domænenavnene giver Advokatsamfundet mulighed for at sikre, at advokatfortegnelser på de logiske advokatdomæner lever op til lovgivningens krav, herunder er korrekte og løbende ajourført, og Advokatsamfundet kan som de eneste opfylde § 5 i persondataloven. Domænenavnene giver Advokatsamfundet mulighed for fremtidig brug i advokatstandens og almenvellets interesse, herunder også defensivt til sikring af, at domænenavnene værnes mod misbrug.

Advokatsamfundets interesse i også at besidde domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk overstiger klart, set ud fra såvel lovgivningsmæssige, herunder sikkerhedsmæssige hensyn, som alle rimelige og legitime hensyn, Netdenmark A/S´ interesse heri.

En overførsel af domænenavnene til Netdenmark A/S vil derfor være i strid med internetdomænelovens § 12.

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Efter § 27 i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, finder loven tillige anvendelse på internetdomænenavne registreret før ikrafttrædelsen den 1. juli 2005. Det følger herefter af internetdomænelovens § 12 og bestemmelsens forarbejder, at spørgsmålet, om Netdenmark A/S har handlet i strid med god domænenavnsskik, beror på en afvejning af parternes interesser.

"Advokat" er ifølge retsplejelovens § 120 en beskyttet titel, og kompetencen til at føre tilsyn med advokaterne og påse blandt andet, at retsplejelovens § 120 overholdes, er i retsplejelovens § 143, stk. 2, tillagt Advokatsamfundets bestyrelse. Ifølge § 37, stk. 3, i Advokatsamfundets vedtægter, der er godkendt af Justitsministeriet, henhører det under Advokatsamfundets bestyrelse at drive en hjemmeside på internettet, hvor borgere og virksomheder kan søge mellem alle advokater. En sådan søgeside er af advokatmyndighederne blevet oprettet og drevet under navnet advokey.dk, senere advokatnoeglen.dk siden 10. februar 1999.

Maccess ApS, nu Netdenmark A/S, købte de i sagen omhandlede domæner advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk efter det af Jesper Søgaard oplyste for 500.000 kr. Domænerne var oprettet den 31. januar 1997 umiddelbart efter den lovændring, der gjorde det muligt for enhver at lade et hvilket som helst navn registrere mod betaling af et gebyr efter det oplyste i størrelsesordenen 120 kr. Domænerne var derefter henholdsvis den 31. august og 28. oktober 1999 overdraget til Netdenmark A/S. Det kan efter indehaveren, Jesper Søgaards forklaring lægges til grund, at han med opkøbet ønskede at reservere sig alle de logiske advokatdomænenavne til sikring af det økonomiske grundlag for at drive en advokatsøgedatabase. Det kan endvidere lægges til grund, at han var bekendt med, at Advokatsamfundet allerede drev advokatnoeglen.dk. Netdenmark A/S har ikke udnyttet domænerne advokat.dk og advokaterne.dk, men oprettede på advokater.dk en advokatsøgedatabase, som selskabet orienterede "Alle advokater" om ved telefax af 3. april 2000. Dagen efter, den 4. april 2000, skrev Jesper Søgaard til Advokatsamfundet, at "Det har hele tiden været mit ønske og mål vedr. indhold og drift af webstedet, at indgå en eller anden form for samarbejde med Advokatsamfundet".

Det kan efter Jesper Søgaards forklaring endelig lægges til grund, at det er hensigten også fremover at drive advokatsøge-database på et af de omtvistede domænenavne, hvis retten til domænenavnene tilbagegives. Det fremgår af de afgivne forklaringer og Netdenmark A/S' telefax af 27. juni 2000 til Advokatsamfundets advokat, at Netdenmark A/S ikke på samme måde som Advokatsamfundet havde mulighed for at opdatere søgenøglen løbende, herunder med hensyn til advokat-bestallinger.

Det er på denne baggrund rettens opfattelse, at Netdenmark A/S har tilstræbt at lukrere på Advokatsamfundet og Advokatsamfundets virksomhed, og at der efter det oplyste om formålet også fremover med den påtænkte benyttelse af domænenavnene er risiko for forveksling med Advokatsamfundets database og for, at der bliver skabt uklarhed om, hvem der tilhører kredsen af bestallingshavende advokater, deres møderet m.v. Dette vil indebære en tilsidesættelse af advokatstandens og borgernes interesse i adgang til entydige og pålidelige oplysninger om de bestallingshavende advokater. Hertil kommer, at to af domænenavnene ikke blev benyttet af Netdenmark A/S.

Efter en samlet vurdering er det rettens opfattelse, at Netdenmark A/S ved sin handlemåde og påtænkte benyttelse af de omtvistede domænenavne tilsidesætter hensynet til almenheden, advokatstanden og Advokatsamfundet. Over for disse vægtige samfundsmæssige hensyn har Netdenmark A/S ikke en tilstrækkelig anerkendelsesværdig interesse i registreringen af domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. En overdragelse til Netdenmark A/S af disse domænenavne ville derfor stride mod god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 12, stk. 1.

Advokatsamfundets frifindelsespåstand tages herefter til følge.

Efter sagens udfald skal Netdenmark A/S betale sagsomkostninger til Advokatsamfundet.

Sagen har været ført som principiel over 1½ retsdag. Efter sagens forløb og det nu oplyste om sagens økonomiske betydning for Netdenmark A/S fastsættes omkostningsbeløbet til 75.000 kr. til dækning af Advokatsamfundets udgift til advokatbistand. Beløbet indeholder ikke moms, da det er oplyst, at Advokatsamfundet er momsregistreret.

Thi kendes for ret

Advokatsamfundet frifindes.

Netdenmark A/S skal inden 14 dage betale 75.000 kr. i sagsomkostninger til Advokatsamfundet.

Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Taber Rasmussen B. Tegldal  Tuk Bagger

Aksel Gybel     Torben Svanberg.

(Sign.)__

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 12. september 2011

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»