Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Direktør var ikke erstatningsansvarlig i anledning af bonusudbetalinger

Resumé

Administrerende direktør i biotek-virksomhed var ikke erstatningsansvarlig i anledning af ydede lønstigninger og bonusudbetalinger til virksomhedens medarbejdere og havde krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelseskontrakten.

Dom i sagen F1408 

Rheoscience A/S 
(advokat Nicole Offendahl) 

mod 

Foreningen af Speciallæger som mandatar for 
Philip Just Larsen 
(advokat Arvid Andersen) 

Indledning 
Sagens spørgsmål er, om sagsøgte, Philip Just Larsen, misligholdt sine stillingsvilkår som administrerende direktør hos sagsøgeren, Rheoscience A/S (herefter Rheoscience), ved i januar 2008 at have foranlediget udbetalt bonus til en række ansatte i Rheoscience og aftalt lønstigninger, der lå udover den ramme, som Rheosciences bestyrelse havde besluttet. 

Påstande

Rheoscience har nedlagt påstand om, at Philip Just Larsen tilpligtes at betale Rheoscience 2.416.766 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 6. juni 2008, subsidiært for så vidt angår lønstigningerne på i alt 798.266 kr. fra indgivelse af replik den 10. oktober 2007, mere subsidiært for så vidt angår lønstigningerne på 798.266 kr. fra de enkelte lønudbetalingers forfaldsdag. 

Foreningen af speciallæger som mandatar for Philip Just Larsen har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte, samt selvstændig påstand om, at Rheoscience tilpligtes til Philip Just Larsen at betale 600.000,00 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. oktober 2008. 

Overfor Philip Just Larsens selvstændige påstand har Rheoscience nedlagt påstand om frifindelse. 

Rheosciences påstand vedrører Rheosciences erstatningskrav mod Philip Just Larsen i anledning af dennes påståede misligholdelse af vilkårene for ansættelsen. Af erstatningskravet udgør 1.380.500 kr. bonus, efter at et tidligere medregnet bonusbeløb på ca. 205.000 kr. til en medarbejder Erik Meldgaard Pedersen ikke længere gøres gældende af Rheoscience. 

Philip Just Larsens selvstændige påstand vedrører krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til hans ansættelsesaftale med Rheoscience pkt. 3.2. Der er ikke tvist om, at Philip Just Larsen har krav på en fratrædelsesgodtgørelse, såfremt han ikke har misligholdt vilkårene for sin ansættelse, og der er ikke tvist om størrelsen af en sådan godtgørelse. 

Oplysningerne i sagen 
Om Rheoscience 
Rheoscience blev etableret den 11. marts 2002. Rheosciences hovedaktionærer er C.C. Consulting A/S og Nordic Bioscience A/S, begge repræsenteret af Claus Christiansen, og i2i Holding S.A., repræsenteret af Bo Krøll. Claus Christiansen og Bo Krøll har siden starten væretmedlemmer af Rheosciences bestyrelse. Claus Christiansen var i årene frem til efteråret 2006 selskabets bestyrelsesformand. 

Rheoscience var organisatorisk opdelt i fire afdelinger med hver sin afdelingsleder. De fire afdelinger var CRO (Contract Research Organisation), præklinisk forskning (Discovery), klinisk udvikling (Development) og administration. 

Forretningsmodellen kan beskrives som tostrenget: dels serviceopgaver for den farmaceutiske industri (inden for fedme og diabetes), dels et eget udviklings og forskningsprogram inden for lægemidler (fedme og diabetes). 

CRO og Discovery (den ene "streng") var orienteret mod at levere serviceydelser til den farmaceutiske industri med fokus på prækliniske opgaver inden for fedme og diabeteslægemiddeludvikling. Denne del af selskabet bedrev endvidere præklinisk udvikling af egne lægemiddel"targets" (Discovery), der skulle føre til skabelse af immaterielle rettigheder, der senere kunne gøres til genstand for kommercialisering. 

Den anden "streng" i selskabets virksomhed, Development, var orienteret mod en klinisk udvikling af lægemidlet balaglitazon. I september 2005 havde Rheoscience indgået en samarbejdsaftale med Dr. Reddy's Laboratories (herefter Dr. Reddy's), ifølge hvilken Rheo science havde forpligtet sig til at gennemføre og herunder finansiere det nødvendige kliniske udviklingsprogram for at få lægemidlet registreret til markedsføring på det amerikanske marked, hvilket bl.a. forudsatte en gennemførelse af en såkaldt IND (Investigational New Drug Application) hos den amerikanske FDA (Federal Drug Administration). Ifølge kontrakten med Dr. Reddy's havde Rheoscience kommercialiseringsrettigheder for balaglitazon til en væsentlig del af verdensmarkedet (Europa). For at kunne opfylde sine forpligtelser over for Dr. Reddy's ansatte Rheoscience i perioden 1. april 2006 ­ 1. januar 2008 9 medarbejdere til Developmentafdelingen med kompetencer inden for klinisk lægemiddeludvikling.

Hovedaktionærerne har løbende siden stiftelsen ydet Rheoscience kapitaltilførsler, dels som direkte aktiekapital dels som konvertibel lånekapital, der kan konverteres til aktier, hvilket i meget væsentligt omfang er sket. Kapitaltilførslerne har været nødvendige af hensyn til den stadige opretholdelse af Rheosciences likviditetsberedskab. 

Philip Just Larsens ansættelsesaftale 
Philip Just Larsen har fungeret som administrerende direktør i Rheoscience siden selskabets stiftelse den 11. marts 2002. Af en senere ansættelsesaftale, som parterne er enige om er underskrevet i juni 2004, fremgår, at Philip Just Larsen, i kontrakten benævnt "Direktøren", "tegner selskabets direktion", "der udelukkende består af Direktøren". Af aftalens punkt 1.2.1 fremgår, at "Direktøren refererer til bestyrelsesformanden og har under ansvar for bestyrelsen ved formanden den daglige ledelse af Selskabet. Arbejds og ansvarsområde fastsættes af bestyrelsen ved en forretningsorden." Af pkt. 1.2.2 fremgår: 

"Bestyrelsen fastsætter de forskrifter, der til enhver tid skal gælde for Selskabets virksomhed, og Direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at Selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse med disse forskrifter og i øvrigt i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og lovgivningen. Alle spørgsmål af usædvanlig art eller stor betydning skal af Direktøren forelægges for bestyrelsen." 

Af pkt. 2.1 fremgår, at Philip Just Larsens årsløn er aftalt til 900.000 kr., og at spørgsmålet om regulering tages op til drøftelse med bestyrelsens formand "hvert års 1. måned". Af pkt. 2.2 fremgår, at Philip Just Larsen "er tilbudt aktietegningsoptioner i henhold til Selskabets aktietegningsoptionsordning." Af pkt. 3 om opsigelse fremgår, at opsigelse fra Selskabets side kan ske med 6 måneders varsel og fra Philip Just Larsens side med 3 måneders varsel. Af pkt. 3.2 fremgår, at Philip Just Larsen, såfremt han opsiges af Selskabet, "uden at dette skyldes misligholdelse", har krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders veder
lag. Pkt. 3.3, "Misligholdelse", er sålydende: 

"Skulle Selskabet eller Direktøren gøre sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine pligter efter denne kontrakt eller de relevante forudsætninger, hvorunder den er indgået, kan den anden part ophæve kontrakten uden varsel eller opsige den til et vilkårligt fastsat tidspunkt. Direktøren har, hvis ophævelsen eller opsigelsen skyldes hans misligholdelse, kun krav på vederlag indtil fratrædelsestidspunktet."

Bestyrelsens forretningsorden 
Den 18. februar 2004 vedtog bestyrelsen i Rheoscience en forretningsorden, hvoraf bl.a. fremgår, at der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt "og i øvrigt når formanden skønner det fornødent". I pkt. 3 er indeholdt nogle faste punkter for en dagsorden for møderne, blandt disse en orientering fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode, bl.a. "gennemgang af perioderegnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året" og "selskabets likviditet". Under pkt. 3.2 er anført, at der på et af årets bestyrelsesmøder behandles "udkast til budget for det kommende år" og årsrapport for sel
skabet. 

Under pkt. 6, "BESTYRELSESARBEJDE", fremgår: 

6.1 Ledelse af selskabet: 
Bestyrelse og direktion forestår ledelsen af selskabets anliggender. 

6.2 Afgrænsning i forhold til direktionen: 
6.2.1 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. 
... 
6.3 Bestyrelsen 
6.3.1 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med aktieselskabsloven og selskabets vedtægter. 
Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. 
Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. 
6.3.2 Ved udførelsen af bestyrelsesarbejdet påhviler det blandt andet bestyrelsen, at: 
* fastsætte målsætningen for udviklingen af selskabets virksomhed, ... 
* skaffe de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, 
* følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, risikoeksponering og ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold og særlige risici, 
* gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår, herunder vurdere budgetter og afvigelser herfra..."

Referater fra bestyrelsesmøder før 2008 med bilag. Generalforsamling 2007. Der er fremlagt diverse referater alle udarbejdet på engelsk fra bestyrelsesmøder i 
Rheoscience. Philip Just Larsen deltog i alle møderne. 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 18. februar 2004 fremgår under pkt. 7, "Forthcoming round of Financing" bl.a.: 

"The general principles of our business was explained by PJL [Philip Just Larsen] ... it was decided to seek capital from private investors as well as try to attract funding from "Vækstfonden"action ... Given the relatively modest need for capital (40 mill DDK), it was agreed that the most likely source of financing would be local Danish industrialist type investors. ... It was therefore decided to invite this company [Gudme Raaschou] for further discussions of how they could be of assistance in raising the capital needed to realise a threeyear research programme at Rheoscience. ..." 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 31. oktober 2006 fremgår, at Mark Thorsen blev budt velkommen som "new member of the board and was elected chairman of the board". Under pkt. 3, budget for 2007, fremgår bl.a.: 

"... The Board expressed a wish to have a monthly cash flow forecast as well as budget for the entire year 2007. ... The forecast for each of the business areas were presented. ... PJL will prepare budgets and resulting cash flow forecast for different development models of balaglitazon considering a staggered initiation of the clinical study programme tied to the partnering of the programme. A number of options to decrease discovery and development costs were discussed. 
... 
Re 4 ­ Financing Activities 

PJL gave a brief summary of the ongoing activities for raising capital to cover expenses associated with ongoing development and discovery activities. 

Meetings have been held or will be held very shortly with a number of investment bankers who have expressed an interest in pursuing the opportunity of bringing Rheoscience to floatation at either AIM (London) or CSE (Copenhagen). The board supported these activities and it was decided that PJL and BK [Bo Krøll] should initiate these talks with participation of other board members if required. 
... 
Re 6 ­ Recruitment of CFO

In continuation of earlier discussions it was agreed to hire a qualified chief financial officer (CFO) for Rheoscience as soon as possible. PJL has identified a few potential candidates... 

Re 8 ­ Personnel 
The Rheoscience warrants programme must be executed by the warrant holders before April 30th 2007. As it is at present uncertain whether Rheoscience stock will be liquid before this, it is considered likely that very few employees will execute their rights. To replace the existing warrants programme, it was agreed that a new programme will be implemented by May 1st 2007. It was agreed that employee eligibility for the new warrants programme shall be based position and performance milestones. PJL will present a proposal for such new programme to the board in the beginning of the new year. In the event Rheoscience will float before April 30th 2007, key employees currently not part of the warrants programme shall be offered a salary bonus as compensation. A pension scheme covering all new Rheoscience employees and existing employees with a wish to become part of a collective pension plan was discussed. ... 

The board agreed that a pension scheme could be implemented if and for such employees who accepted it instead of a salary increase for 2007. This way the scheme will be cash neutral (i.e. if the Rheoscience contribution will not exceed anticipated 3% annual growth of the relevant salaries). 

Except for a Quality Assurance Manager, it was agreed not to hire any further new employees, until the budget and planning for 2007 has been agreed by the board. 
..." 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 11. december 2006 fremgår bl.a.: 

"... 
Re 3 and 4. Management report and budget 
... 

PJL explained that head counts will increase in the development organisation as Rheoscience will be in need of clinical trial management assistance as well as implementation of a clinical safety data base. In addition to already initiated clinical pharmacology studies and a QTc study, the clinical development of balaglitazone implies onset of 2 phase III studies ­ one in Q2 and one i Q3. The financial scenarios for early vs. late onset of one of these studies were presented. 

The budget for 2007 was approved, but PJL and MT will scrutinise opportunities to diminish cash flow requirements especially in H1. Many of the planned discovery activities can be postponed to H2, which will decrease pressure on company liquidity. 

Re 5. Providing of financing

PJL gave an update on existing negotiations/discussions with investment banks. Two large multinational banks have expressed a sincere interest in taking Rheoscience public at one of the leading European stock exchanges with many listed biotechnology companies. It was decided to pursue this avenue further by trying to receive a draft letter of engagement from both banks to identify the most lucrative offer. PJL and BK [Bo Krøll] has participated in a "pilot fishing" round where Rheoscience business case was presented to large institutional investors in London, Frankfurt, and Zürich (December 4th and 5th). Overall, feedback from potential investors has been very positive, but despite this a pilot fishing among institutional Scandinavian investors has been suggested. This will take place in Stockholm early in January 2007. As the need for more capital is imminent, it was decided to raise more capital as equity in January 2007 among existing large investors to cover required working capital for Q1, 2007 and again in April 2007 as working capital for Q2, 2007. ..." 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 31. januar 2007 fremgår bl.a.: 

"... 
Re 1 management report 
PJL summarised the latest estimate of the final financial result for 2006. ... 

PJL gave a short presentation of the organization as of today and explained how the expected IPO will have an impact on the organization chart. In addition to the CEO, PJL envisions the future team of executive directors will include a Chief financial officer (CFO), a Chief Operational officer (COO), a CSO (Chief Scientific Officer), and a Chief Development Officer (CDO). Apart from the CDO, candidates for these positions can be recruited internally. An experienced CDO is expected to be recruited from the outside. 

With the expected growth of the organization the premises in Rødovre will at some point during 2007 not be able to accommodate all employees. ...PJL also explained that animal facilities in Ledøje are exploited a near maximal capacity. In trying to find a long term solution to this issue a search for larger facilities to be rented has been initiated by PJL and Mads TangChristensen. 

Re 2 Budget for 2007 
As agreed on the board meeting of December 11th, 2006, PJL and MT [Mark Thorsen] had worked to identify opportunities to diminish cash flow requirements for H1. As a consequence, the majority of expenses associated with nonclinical activities have been postponed to H2 2007. Also, investments in production facilities and equipment have been postponed to last half of 2007. Planned development activities for balaglitazone has not been affected by the revision of the budget.

Accordingly, in version 5.0 of the budget, cash flow requirements for 2007 has been reduced to 55,846 kDKK (from 59,568 kDKK in version 2.0 of the budget). 

The budget 2007 version 5.0 was approved by the board of directors. 

Re 3 providing of financing 
It was confirmed that existing shareholders will provide financing of the budgeted expenses. However, existing shareholders emphasized that management should do its utmost to ensure further sources for financing via a successful initial public offering in 2007. 

As part of its financing for expenses held in 2005, the company issued a convertible loan among existing shareholdes in 2005. PJL and MT had proposed to convert this debt to shares by March 2007. This was unanimously agreed. 

PJL and MT gave a brief orientation about talks held with UBS, Deutsche Bank, and HSH Gudme. After presenting pro's and con's associated with existing opportunities it was agreed to proceed talks with Deutsche Bank to become adopted as client of this financial institution. A draft engagement letter had been received from Deutsche Bank, and it was agreed that PJL and MT will negotiate final terms for approval the engagement letter. This will include obtaining as soon as possible an outline of the timetable describing the key steps required to prepare a June 2007 IPO. 
... 
Re 6 Warrants programme 
Warrants offered to employees via existing warrants programme shall be executed before April 30th 2007. As it seems unlikely that any employee will execute his or her right in the event [Rheoscience] is not a publicly traded company with liquid shares, it has been proposed to issue a new warrants programme including part of the founding staff as well as recently employed key employees. PJL and MT were given the mandate to prepare the required documents for such programme. Also, it was agreed that in the event [Rheoscience] execute a successful floatation at the stock exchange, a longer ranging warrants programme covering executive management only shall be implemented. 

Re 7 AOB 
PJL informed that newly appointed CFO, Michael Nielsen, has been released from his contract at his former employee and will start at [Rheoscience] April 1st. 
..." 

Af det på ovennævnte bestyrelsesmøde godkendte budget, version 5.0, fremgår på side 4 under "Financial Highlights", at "EBIT" ville falde fra 2006 med 20.703.000 kr. til budgetteret i 2007 60.785.000 kr., og at "Ending Cash Balance" ville falde fra + 1.519.000 kr. 2006 til budgetteret i 2007 55.846.000. Antallet af ansatte ("headcount") ville stige fra 46 til 55. Om "Administration" fremgår det (side 15) bl.a., at Rheoscience gennem de sidste 16 månederhavde beskæftiget mere end 35 personer, hvilket "as a respons to this very fortunate development" havde medført et stort pres på det administrative personale, som nu havde alvor
ligt behov for assistance, hvorfor "The idea is to employ a fulltime flexible person to assist the administration, the CEO [Philip Just Larsen] and the CFO." Som følge af nyansættelserne ville der ske ændringer i organisationsstrukturen i Rheoscience, hvilket i budgettet er illustreret i diagrammer (side 16 og 17). Af en specifikation (side 22) fremgår, at lønomkostningerne på 18.190.000 kr. ifølge budgettet ville stige til 26.518.000 kr. i 2007. 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 26. marts 2007, hvor Claus Christiansen ikke var til stede, fremgår bl.a.: 

"... 
Re 3 Financials including Cash Flow Requirements 
PJL gave a short overview of actual P&L for the first 2 months of 2007. Total CRO revenues were 5.3 million DKK, which is slightly higher than budgeted (4.6 million DKK). Total expenses were 11.1 million DKK which was slightly lower that budgeted (12.1 million DKK) yielding a more favourable cash position than forecasted. It was agreed that additional working capital for the Q2 of 2007 (including expected legal fees in respect of the IPO) will be provided via issurance of new shares in May 2007 (approx. 13.8 million DKK). 

Re 4 Update on project Rhino [refererer til børsnoteringsplanerne ­ IPO] PJL and MT briefed the board... . Drafting of prospectus is advancing well and the due 
diligence process is about to begin (major part of which is expected to finalized by end of April). PJL also gave an update on latest time plans, as they have been changed based on advice from the bank. The IPO horizon now lies in autumn 2007. 

Re. 5 balaglitazione 
... 
The total budget for balaglitazone development was presented (total 43 million Euro). 
... 

Re 7 Warrants programme 
The documentation for the warrants programme (approved on board meeting January 31st) was shortly presented and approved for filing at "Erhvervs og Selskabsstyrelsen" ... An extraordinary general meeting will be held to confirm the implementation of the new warrants programme, covering the period May 1st 2007 ­ April 30th 2009. The employees of the company presently covered by the programme will be advised of the changes ..."

Efter udløbet af hvert kvartal blev der udarbejdet en kvartalsrapport, indeholdende økonomiske nøgletal. Af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 ("Q1 report 2007") fremgår under pkt. 1.1.1 Income Statement ­ Budget 2007, bl.a.: 

"In general Rheoscience A/S had a satisfactory development of revenue stream through Q1. Increased sales in the CRO business was the major driver for growth. However, further scrutiny of increased expenses on materials is required to get comprehensive understanding of the profitability of the CRO business. Compared to Q1 2006, the number of signed contracts for Q1 2007 is markedly improved and hence we have considerably more confidence in meeting budget figures for the CRO business for the full year. In general expenses are less than expected due to slower onset of all clinical development activities. Salary and wages is close to budget, which means that we are app 52 employees by the end of March 2007, which is close to budget estimate." 

Af referatet fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2007 fremgår bl.a.: 

"... 
Re 2 Approval of Q1 report 2007 
The quarterly report was approved without comments. 

Re 3 Financials including Cash Flow Requirements 
The cash flow budget was presented by MNI [økonomidirektør Michael Nielsen, der var blevet ansat den 1. april 2007]. Based on his projections for budget period June 1st to August 31st 2007, it was decided to increase the share capital by nominally 29,000 DKK equaling a total of 11 mio. DKK. 

Re 4 Update on project Rhino 
PJL presented the time table for both the IPO and the intended mezzanine financing. Deutsche Bank will provide PJL with a list of potential cross over investors, who might have an interest in buying equity before the prospectus is launched. PJL is to arrange meetings and presentations for each of these companies. Only very minor issues were raised as part of the due diligence process and PJL anticipates the process to be near completion by end of June. ... 
Re 7 Warrants programme Pursuant to the authorization of 30 May 2007 granted by the general meeting ...the Board of Directors decided on 30 May to issue and grant to members of the Board of Directors and the Executive Board of the Company as well as to certain employees with the Company share options entitling to subscription for shares in the Company as follows. ..." 

På en generalforsamling den 30. maj 2007 blev selskabets årsrapport 2006, underskrevet af Philip Just Larsen den 22. maj 2007, godkendt. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår,

at årets resultat, et underskud på 18.002.000 kr., var svarende til ledelsens forventninger, og 
at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift, hvilket "forudsætter, at selskabet løbende tilføres den nødvendige likviditet. Aktionærkredsen har bekræftet, at den vil sikre, at der løbende tilføres den finansielle støtte i minimum tolv måneder fra balancedagen." Af regnskabets noter fremgår, at selskabets personaleomkostninger var steget fra knap 11. mio. kr. til godt 19 mio. kr. i 2006. 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 22. august 2007 fremgår bl.a.: 

"... 
Re 2 Accounts 1st half 2007 
The board discussed MNI's internal notes regarding half year report 2007 and forecast 2, 2007 dated August 13th, 2007. 
The half year report 2007 showed revenues of the CRO business to be DKK 17.9 m, which was above budget, and a result of DKK 24,293, 509. 

MNI's internal notes ... showed that the company need an extra financing of DKK 68 m from September up to and including December 2007. This amount is needed to finance 
the planned studies on Balaglitazone, including a new Phase III study 301 to be initiated during this period. 

The results were noted by the board. 
... 
The board asked Philip Just Larsen and Michael Nielsen to prepare budget and cash flow scenarios for the periods September 1st, 2007 through December 31st, 2007 and January 1st, 2008 through March 31st, 2008 with only the minimum activities necessary. 

Re 3 Update on cross over investors 
... 
GIMV is still interested... . Jim van Heusdan awaits feedback from his reviewer before the end of September... . 

Atlas has yet to revert as their investment manager has left on holidays without giving a feedback.... 

PJL had had a meeting with two representatives of Deutsche Bank, Global Equity and Illiquid Assets, on Friday 17th, 2007. They were impressed by the company but provided no specific feedback... . 

Re 4 Update on IPO including time lines and obligations for each of the board members

Deutsche Bank's (DB) investment council has expressed the view that they consider a successful cross over investment round of great importance for the IPO process. In the event that the tentative cross over financing is overly delayed, alternative financing of ongoing clinical trials should be considered. 
... 
In order to secure Rheoscience A/S funding for the months of September and October 2007, CC [Claus Christiansen] and BK [Bo Krøll] confirmed, that they would provide the minimum financing necessary as subordinated, convertible loans but with the clear proviso, that such loans should be treated as a prepayment for the CRO business once the transaction is confirmed. 
... 
Re 5 Remission of share options plan as a consequence of issues of bonus shares Existing share option program of May 30th, 2007 A general meeting held on June 21st, 2007 decided to issue bonus shares in the ratio three new shares of DKK 1 to each existing share of DKK 1. 
... 
New share option program 
Pursuant to the new authorization granted on August 22nd, 2007 by the general meeting to the Board of Directors ..., the Board of Directors and the Executive Board of the Company as well as to certain employees with the Company share options entitling to subscription for shares in the Company as follows: 
..." 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 25. september 2007 fremgår bl.a.: 

"... 
Re 2 Management report 
... 
An end of phase II meeting with FDA in USA has been scheduled for December 11th, 2007 to obtain approval to initiate a Phase 3 study of Balaglitazone in the USA. Following the meeting, FDA has 30 days to reply, which is usually a go ahead or a stop. The phase II programme for Balaglitazone has already been approved in Europe. 
... 
Re 3 Financing 
3.1 Cash flow Q4 2007 and Q1 2008 MNI presented cash flow forecast for Q4 2007 ­ Q1 ­ 2008. ... 

On the request of BK, MNI explained that the company needs DKK 10 m to cover September 2007 and that the financing needed to run the company from October 1st, 2007 through September 30th, 2008, when results for the 307 study are expected, in a minimum expense scenario would be approximately DKK 60 m. 

3.2 Cross over investors 
According to PJL, Jim van Heusdan from GIMV still seems interested and is making enquiries. Deutsche Bank is ready to invest when GIMV has invested. Jim van Heusdan has been talking to Atlas. The Dutch fund Gilde has decided not to invest in a preIPO round. 

Troels Larsen from Carnegie has been asked why Carnegie does not put an investment in the company. He will discuss this with PJL. 

Deutsche Bank, the Global Equity and Illiquid Assets Investment Fund, which is separated from the IPO team, is waiting. 

PJL will be meeting with leading scientists from Novo Nordisk on September 28th, 2007. Novo Nordisk has five people in the data room. This could perhaps lead to Novo Nordisk being a first investor in the company. In CC's option, an investment from Novo Nordisk should lead to a cancellation of the agreement with Deutsche Bank. 
... 
CC and BK have had a telephone conversation with Christian Bagger, John Fowler and John Goody from Deutsche Bank, but without any tangible result. 
... 
3.4 IPO 
The board agreed that Deutsche Bank had so far done very little to lead Rheoscience A/S to an IPO. 
MJT will call Joe Dupere from Deutsche Bank to let him know that at present the IPO is conditional on GIMV and possible cross over investors such as Atlas confirming a crossover investment. The purpose is also to seek clarification on Deutsche Bank's willingness to go ahead with the IPO no later than Q1 2008 even in the absence of crossover investors and without adding new preconditions other than FDA approval of Phase III. 
..." 

Af kvartalsrapporten for tredje kvartal 2007, "Q3 report 2007", fremgår bl.a.: 

"... 
1.1.1 Income statement ­ Budget 2007 General: 
Revenues 
The generated revenues for the first tree quarters of year 2007 are very satisfactory, and better than both budget and forecast. 

Direct costs are quite different from both budget and forecast due to change of speed of Balaglitazone project and due top restructuring of accounting practices with reporting of some of the administrative costs being converted to direct costs .... 

The actual EBITDA has been reduced to 37.3 mill DKK from budgeted 44.3 mill DKK and forecasted 45,8 mill DKK. This is partly due to better revenues and to slight reduction of expected burn rate.

...the need for further increase of working capital is fast growing. 

Share capital has turned negative in September with 81 tDKK, requiring immediate action by board of Directors on the board meeting scheduled for early October. Executive management has prepared a plan for the future financing of Rheoscience A/S. 
... 
Investigational New Drug application submission (IND) The responses to CMC and clinical questions from the FDA were submitted respectively on August 9th and September 5th as planned and the FDA has requested no further input. 
..." 

Af referatet fra et bestyrelsesmøde den 15. november 2007 fremgår bl.a.: 

"... 
Re 2 management report 
... 
Organisation 
It was agreed not to hire additional people until after an IPO. 
Premises 
It was agreed that PJL and MNI shall continue looking for new premises, but that nothing else shall be done in this respect until after and IPO. ... 

Re 3 Financing 
... 
3.1.1 Preparation of annual report 2007 ("egenkapital" reporting) 
MNI explained that at the moment the company is run at a low key scenario. The equity without a tax income item has been negative since endSeptember 2007. 

CFO Thomas Nielsen (C.C. Consulting A/S and Nordic Bioscience A/S) and Deloitte have confirmed that under the shared tax calculation with C.C.Consulting A/S and Nordic Bioscience A/S, Rheoscience will receive approximately DKK 18 m from these two companies as tax income for 2007. 

In January 2008, the company will probably need a loan of DKK 20 m to cover expenses in the period January 1 ­ February 12, 2008 (the possible date for an IPO). If CC Consulting A/S and Nordic Bioscience A/S agree to pay the tax money of approximately DKK 18 m in January, which is before time, there will be no need for a loan. 
... 
3.7 Budget 2008 
MNI explained that the presented B&F Expectations budget is conditional upon an IPO in February, while the presented B&F minimum scenario is based on a situation with no IPO.

The board agreed to the minimum scenario budget until an IPO. After an IPO, the budget will be the B&F Expectations, which was also approved by the Board. 

3.8 Cross over investors 
PJL informed that Devini and Temasek Holding have informed that they are not interested in becoming cross over investors. At present, PJL is awaiting a respeonse from Annegret deBay from TVM. 

The board agreed that the company should not spend much time trying to get cross over investors but should concentrate on the forthcoming IPO. 

3.9 IPO (timetable) 
Deutsche Bank is again very committed to the process and activity levels are at their highest since the last six months. An underwriting agreement is under discussion. 

According to the timetable, the board is needed on January 22, 2008 to sign off on the prospectus. Because of the FDA meeting, the verification meeting cannot be held on December 13, 2007. MJT will try to push the dates for the verification meeting and will ask for the prospectus to be signed by the board on the already planned January 14, 2008 meeting. 
... 
Re 6 Stock options for key employees not covered by existing options programme ... [PJL] suggested that the key personnel not having stock options at the moment ... should be granted a stock option each. The argument is to incentivize the employees not to leave the firm as it is very difficult to attract qualified personnel at present. 
... 
The board agreed that a new stock option plan is needed following an IPO and the subsequent expiry of the present stock option program. It was agreed that PJL will discuss a revised proposal with MJT to be circulated to the board ..." 

Som et selvstændigt bilag vedrørende dagsordenens pkt. 3.2, "Budget 2008", fremgår det vedr. samme bestyrelsesmøde den 15. november 2007 bl.a.: 

"... 
BUDGET 2008 and Forecast 2009 & 2010 comments 

General 
Rheoscience A/S has drafted two versions of BUDGET 2008 and Forecast 2009 & 2010 (hereafter B&F). We have abstained from including equity capital provided by potential cross over investors. Further, revenues and expenses linked to licensing activities are absent from the B&F as we expect these activities to minimal in the "minimum scenario", and to be selfsustained in the event we fare with the full blown expectations. In the event we enter research collaboration on our target discovery programme, it will befully financed and hence incur no extra costs on the discovery accounts. However, with the potential advancement of some of our preclinical development activities into clinical development, further expenses should be expected on these accounts of the budget. In the present B&F such costs are not incurred. 

Cost of labour is increased by 3.5% p.a. and pension costs are increased to 4% in 2008 and 5% in 2009 Inflation rate is estimated to 3.0% p.a. 
For the time being we recommend to implement "minimum scenario" budget, until decisions regarding the planned IPO have been taken. After such decision has been taken, we will implement aforementioned B&F expectations, which include a forecast for 20092010. 
... 
B&F minimum scenario 
In this version Rheoscience A/S will do it's utmost to reduce cost to lowest possible level. 
Following bullet points is important for the scenario: 

1. We do not IPO the company in 2008 
2. Clinical development of balaglitazone is restricted to studies 307 and 104 in 2008 
3. We will not move to new premises during 2008 
4. No new employees in 2008 
5. We receive DKK 29.0 million as share capital per December 31st, 2007 
6. A new business plan for the future after April 2008 has to be established. 
7. Investments in fixed assets for DKK 1.8 million are for CRO business to secure the revenues." 

Et oversigtsbilag, udarbejdet af Philip Just Larsen og Michael Nielsen, illustrerede skematisk "B&F Expectations" overfor "B&F Minimum scenario". I kolonnen "Personnel costs, Other personnel costs" fremgik under "B&F Minimum scenario": No new employees. We expect the salary will raise with 3.5% each year and pension will raise from 3% in 2007 to maximum of 5% in 2009. We will be 72 heads employed by Rheoscience A/S in 2008". 

Som yderligere bilag til bestyrelsesmødereferatet var i et regneark anført 2008budgettets nøgletal for så vidt angår "Minimum scenario". I budgettet var udgiftsposten "Personel costs" budgetteret til 36,4 mio. kr. 

Af kvartalsregnskabet for fjerde kvartal 2007, "Q4 report 2007" fremgik, at "CRO business by far exceeded target for 2007 by generating revenues of 35,5 mio. DKK. Budget goal for 2007 was 30.1 mill DKK". Under punktet "Financial Highlights" fremgik, at posten "Personel costs", som var budgetteret til 26,5 mio. kr., var realiseret med 31,0 mio. kr. Under pkt. 1.2 "IPO proces" var det anført bl.a.: 

"Rheoscience management team has spent considerable time and effort on pursuing a common goal of listing the company at Copenhagen stock exchange in February 2008. All preparations were completed by end of December 2007 ... However, immediately prior to Christmas period of leave, our financial advisors (Deutsche Bank and Carnegie) recommended to call off the planned announcement of our intention to float (Januar 11th 2008) as the financial markets were considered unfavourable for successful completion of an initial public offering. The cancelled IPO process will have major complications for the business structure of Rheoscience. Thus, without access to the public financial market it is expected that availability of funding for the planned clinical development programme for balaglitazione is considerably impaired." 

Af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2008 fremgår bl.a.: 

"... 
Re 2 Management report 
2.1 Nonaudited 2007 figures 
MNI gave an oral report of the nonaudited 2007 figures. 
The total revenues will amount to DKK 45m of which DKK 8.6m are received from Dr. Reddy's. ... 

Re 3 New "low key scenario" budget Expectation budget 
MNI presented the expectation budget which would have been realized provided the company had IPOed in February 2008 with updates following from the requirements of the FDA. 

Minimum budget 
The minimum budget is based on the condition that studies 307 and 104 (a Phase 1 study covering patients with kidney failure) proceed as planned. ... 
DKK 15m, which covers tax value of the 2007 tax deficit to be paid from C.C.Consulting A/S and Nordic Bioscience A/S, will be received during January 2008 and has been included in the cash items of the minimum budget. 
... 
Re 4 Financing 
4.1 Short term financing 
The immediate capital requirements for 2008 are DKK 60m. For the first quarter 2008 in addition to the tax money, the cash requirements is approximately DKK 12m. 

4.2 Cancelled IPO

On December 21st, 2007, Deutsche Bank cancelled the IPO as they regard an IPO in Q1 2008 as unlikely. The Danish Bank, Carnegie, considers an IPO in 2008 as unlikely. This is partly due to bad market conditions. Deutsche Bank, however, still consider themselves committed to float the company. 

4.3. Private round financing opportunities 
A number of private investors to whom PJL and MNI have spoken earlier in 2007 have indicated that they were not interested in being crossover investors, but would prefer to become private investors instead. Such private investment would be expected at a lower value than an IPO valuation. 
..." 

Som et selvstændigt bilag vedrørende dagsordenens pkt. 3, "New low key scenario budget", fremgår det vedr. samme bestyrelsesmøde den 14. januar 2008 bl.a.: 

"... 
BUDGET 2008 and Forecast 2009 & 2010 comments after FDA meeting 

General 
... 
[næsten samme tekst som under "General" i det tilsvarende bilag fra bestyrelsesmødet den 15. november 2007, jf. ovenfor] 
... 
B&F Expectations 
This version of the budget implements full costs scenario associated with doing "business as usual". Thus, full funding of planned activities will be available, as there will no limitations on liquidity and share capital. 

Following bullet points are considered important for the scenario: 
1. From the meeting with FDA, we have calculated a new patient plan, which means double number of patients and trail period is also expanded as FDA had explained. 

2. We IPO the company in February and generated proceeds will provide a net value of DKK 500 million. 
3. We move to new premises Q3/Q4 2008. 
4. Planned development activities in the balaglitazone project will be initiated as soon as possible, tentatively leading to filing of an NDA late 2009/early 2010 and FDA approval of balaglitazone project in by the end of 2010. 
5. We expect to recruit further 26 headcounts in the period, which lead to 95 employes at the end of 2010. 

B&F minimum scenario 
In this version Rheoscience A/S will do it's utmost to reduce cost to lowest possible level. Following bullet points is important for the scenario: 
1. We do not IPO the company in 2008. 
2. Clinical development of balaglitazone is restricted to studies 307 and 104 in 2008
3. We will not move to new premises during 2008 
4. No new employees in 2008 
5. We receive tree portions of DKK 5.0 million during January/February, total 15.0 mill for the tax from the negative income statement 
6. A new business plan for the future after April 2008 has to be established. 
7. Investments in fixed assets for DKK 8 million are needed to support CRO business thereby securing the revenues. " 

Et oversigtsbilag, udarbejdet af Philip Just Larsen og Michael Nielsen, illustrerede, som det var tilfældet i forbindelse med bestyrelsesmødet den 15. november 2007, skematisk "B&F Expectations" overfor "B&F Minimum scenario". I kolonnen "Personnel costs, Other personnel costs" fremgik under "B&F Minimum scenario": 

No new employees. We expect the salary will raise with 3.5% each year and pension will raise from 3% in 2007 to maximum of 5% in 2009. We will be 73 heads employed by Rheoscience A/S in 2008. ... We do NOT IPO. We have budgeted the need for DKK 60.0 million for the period up to end of 2008 in a minimum scenario. The situation where we still calculate tax together with CC Consulting A/S and Nordic Bioscience A/S, we will have an income on the tax calculation in December 2007, for app DKK 15 million." 

Som det var tilfældet i forbindelse med bestyrelsesmødet den 15. november 2007, var budgettallet i minimumsbudgettet vedr. posten "Personel costs" 36.4 mio. kr. 

Den 11. februar 2008 sendte bestyrelsesformand Mark Thorsen en mail til Philip Just Larsen, hvoraf bl.a. fremgik: 

"... 
I refer to our telephone conversation earlier this morning, where we discussed the current status and immediate planning as set out below: 
... 
Management focus. 
... 
Cost savings. 
Please prepare a detailed plan for very substantial savings in Rheoscience going forward. 
The plan should be specified for each of the main activity areas 
· CRO business 
· Target discovery (including PYY), and 
· Development (Balaglitazone).

The plan should take into account the resources absolutely necessary to continue the CRO business as a profitable unit ... and to bring the 307 study for Balaglitazone to conclusion but nothing more, that is no preparations for next step studies before the 307 study shows clear differentiation. 

As regards the target discovery activities, cf. above, the plan should be made in two versions, one version where a minimum of cost are expensed in order to support the outlicensing opportunities stated above and one version where target discovery is discontinued. 
In both versions, the Indian office and activities should be discontinued. 

Renegotiation of major contracts. 
Please identify and describe all major research and development contracts and all cooperation and outsourcing agreements of Rheoscience. 

Please prepare specific, detailed plans for the cancellation, termination or renegotiation of such agreements with a view to reducing obligations, commitments and costs to an absolute minimum cf. the above. 
..." 

Opsigelse/ophævelse af Philip Just Larsens ansættelsesforhold. 
Den 23. april 2008 blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvor tillige Thomas Nielsen deltog "by invitation". Thomas Nielsen er i referatet fra bestyrelsesmødet omtalt som "the finance director of the parent company Nordic Bioscience A/S, who has assisted the company in finalizing the 2007 accounts". Thomas Nielsen havde op til bestyrelsesmødet omdelt et oversigtsbilag pr. 1. marts 2008 vedrørende lønstigninger og bonusudbetalinger i Rheoscience i 2008. Bilaget er oplyst at illustrere, at den månedlige lønstigning inkl. pensionsstigning (1%) var 158.047 kr., svarende til en stigning på 6,4 %. Retten har talt antallet af de i bilaget 
nævnte ansatte sammen til 76 i alt. Af referatet fra bestyrelsesmødet fremgik i øvrigt bl.a.: 

"... 
Mark Thorsen asked TN [Thomas Nielsen] about information on bonus payments to employees and salary increases, which TN had identified over the last week, while working with the annual accounts and the plans for a possible demerger of the CRO and discovery business. 

TN explained to the board of directors, that PJL, as the CEO of the company, had apparently decided and authorized the payment of DKK 1.6 Mio. in bonus payments for 2007 to employees of the company. The bonus had been paid over the months of January, February and March 2008.

Furthermore, PJL as the CEO of the company, had apparently authorized salary increases from 2007 to 2008 to employees averaging 6.2%. 

MT asked PJL, whether he could confirm this information and also asked PJL to comment on why, in the affirmative, such changes had been made without advising the board of directors and without obtaining the prior approval of the board of directors. 

PJL confirmed that he had decided and authorized the payment of DKK 1.6 mio. as well as salary increases of an average of 6.2% to the employees. 

PJL had not discussed this with the board of directors, but found the payments relevant and necessary to keep attracting good employees to Rheoscience. 

In this respect, PJL referred to the fact, that according to him Rheoscience was not among the industry leaders as regards salaries and other payments to employees. PJL made the statement based on comparisons which he had made with 5 other Danish biotech companies, who were all listed on the stock exchange. 

Claus Christiansen mentioned that Rheoscience A/S was not listed on the stock exchange and that the current shareholders had so far invested DKK 120 mio. and had it made very clear to PJL, that until a new window of opportunity for external financing through venture capital indeed a listing on the stock exchange was open, the company should be managed with financial prudence. 

MT then suspended the board meeting and asked PJL and TN to leave the meeting. 
... 
The board meeting was resumed. 

The current financial situation of the company and the actions of PJL were discussed in detail. 
A special emphasis was made to the effect, that PJL had without authorization, approval or even information to the board of directors paid out large bonus amounts and approved increase in salary levels beyond the 3.5% average, which PJL and Michael Nielsen, the previous CFO, had already advised to the board. 

This was in the opinion of the board of directors an unacceptable action, which must be regarded as a serious default by PJL of his obligations as the CEO of the company. On the basis and with direct reference to the default of duties on behalf of PJL, the board of directors decided to serve PJL notice of termination. 

Taking into account PJL's long standing relation to the company, the board of directors agreed that PJL would be offered a solution, whereby he would be subject to a termination notice of 6 months ­ instead of termination with immediate effect due to default but would not receive a severance payment corresponding to 6 months salary as stipulated in PJL's contract, in case of termination not caused by PJL.

A draft letter of termination was discussed. 

PJL was then asked to join the meeting of the board of directors again, and MT served the notice of termination to PJL explaining the background therefore. 

MT asked PJL to prepare to leave the office on the same day and also asked PJL to be available for contacts from the board of directors and management during the period of termination. 

PJL left the meeting. 
..." 

Af den opsigelsesskrivelse, som Philip Just Larsen fik udleveret på bestyrelsesmødet, fremgår bl.a.: 

"Opsigelse 
I fortsættelse af vores møde d.d. er det med beklagelse, at jeg på vegne af den samlede bestyrelse for Rheoscience A/S hermed opsiger din stilling som direktør i selskabet. 

Begrundelse 
Årsagen til opsigelsen er, at bestyrelsen ikke længere har tiltro til, at du i fremtiden vil kunne varetage selskabets interesser på behørig vis når der særligt henses til selskabets p.t. byrdefulde økonomiske situation. 

Som bekendt har bestyrelsen i en længere periode eksplicit bedt dig nedjustere virksomhedens omkostningsforbrug. Instruksen har imidlertid efter bestyrelsens opfattelse ikke medført en ændret adfærd fra din side. 

Senest har bestyrelsen netop erfaret, at du i starten af det indeværende år uden bestyrelsens vidende eller godkendelse har truffet beslutning om og gennemført udbetaling af en ekstraordinær 2007bonus til selskabets medarbejdere på i alt godt kr. 1.6 mio. ligesom du tilsyneladende har gennemført lønregulering pr. 1. januar 2008 til selskabets medarbejdere, der ligger væsentligt ud over den af bestyrelsen godkendte ramme. 
... 
Rent bortset fra, at disse beslutninger notorisk er truffet i strid med bestyrelsens stående instruktioner, jf. ovenfor, er det i øvrigt bestyrelsens opfattelse, at du hermed har overtrådt din kontraktuelle forpligtelse til forudgående at forelægge bestyrelsen alle beslutninger af usædvanlig art eller stor betydning, jf. punkt 1.2.2 i din ansættelseskontrakt. 

Den alvorlige betydning og konsekvenser for selskabet af dine beslutninger om bonus og lønregulering skal ses i lyset af, at selskabets likviditetsberedskab i en længere periode har haft akut behov for jævnlige kapitaltilførsler fra aktionærerne ­ den næste vil blive gennemført om få dage, således at selskabet kan betale sine faste omkostninger, herunder lønninger og at selskabets planlagte børsintroduktion ikke blev gennemført med et yderligere likviditetspres til følge. Begge dele har uomtvisteligt været dig bekendt. 

Under disse omstændigheder er det bestyrelsens opfattelse, at du ved udbetalingen af den ovennævnte 2007bonus uden forudgående godkendelse fra bestyrelsens side og beslutningen om størrelsen af lønreguleringen har misligholdt dine forpligtelser overfor bestyrelsen og Rheoscience A/S. 

De umiddelbare konsekvenser af misligholdelsen gennemgås nærmere nedenfor. 

Uanset din misligholdelse har bestyrelsen imidlertid indtil videre pr. kulance besluttet at lade din ansættelse ophøre ved opsigelse, således at du er berettiget til løn i dit opsigelsesvarsel på seks måneder, jf. punkt 3.1.1 i din ansættelseskontrakt. Du fratræder således endeligt din stilling som direktør den 31. oktober 2008 ved arbejdstids ophør. 
... 
Konsekvenserne af din misligholdelse 
På baggrund af din misligholdelse af dine forpligtelser overfor selskabet, jf. ovenfor, bortfalder din ret til fratrædelsesgodtgørelse, jf. punkt 3.2 i din ansættelseskontrakt. 

På selskabets vegne tager jeg endvidere forbehold om at gøre din misligholdelse gældende overfor dig, herunder eventuelt i forbindelse med et personligt erstatningsspørgsmål vedrørende selskabets tab som følge af din ubeføjede beslutning om udbetaling af den samlede 2007bonus på kr. 1,6 mio. til medarbejderne i selskabet. 
..." 

Den 30. april 2008 sendte bestyrelsesformand Mark Thorsen et brev til Philip Just Larsen, hvoraf fremgik bl.a.: 

"... 
Endelig skal jeg nævne, at der i forbindelse med vores gennemgang af selskabets forhold efter din opsigelse er fremkommet yderligere oplysninger vedroerende udbetaling af bonus og gennemfoerelse af loenreguleringer, der ligger vaesentligt ud over den af bestyrelsen godkendte ramme. Som et af flere eksempler kan jeg naevne aendringen af Anita Osborne's ansaettelsesforhold, der bl.a. omfatter et tilsagn fra selskabet om at betale kr. 400.000 til en MBA uddannelse for Anita Osborne. 
..." 

I en skrivelse af 6. maj 2008 fra Foreningen af Speciallæger til Rheoscience anførte foreningen på vegne Philip Just Larsen bl.a.:

"... 
Foreningen af Speciallæger (FAS) finder ikke, at der er grundlag for at påstå, at Philip Just Larsen ved de påberåbte dispositioner har handlet på en sådan måde, at der foreligger en misligholdelse der er så væsentlig (grov), at det indebærer, at han har fortabt retten til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen, ligesom der ikke kan gøres et personligt erstatningsansvar gældende som følge af de pågældende dispositioner. 

Det står efter det oplyste klart, at; 

· forhandling af løn lå inden for Philip Just Larsens ansvarsområde, 
· forhandlingen af lønnen er sket på det sædvanlige tidspunkt i løbet af regnskabsåret, 
· direktionen af bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 14. januar 2008 blev bemyndiget til at gennemføre en forøgelse af lønbudgettet for 2008 på samlet 3,5% af lønudgiften, 
· trods lønregulering på op til ca. 6% for visse medarbejdere indebærer det samlede lønbudget for 2008 en besparelse i forhold til 2007, 
· fastlæggelse af bonus ligeledes lå inden for hans ansvarsområde, 
· fastlæggelse af bonus ligeledes er sket på det ordinære tidspunkt for evaluering af dette forhold, 
· aftalen om MBAuddannelsen er sket indenfor den samlede budgetramme for efteruddannelse af personalet, og 
· bevilling af uddannelse ligeledes lå inden for hans ansvarsområde. 
..." 

Efter sagens anlæg den 6. juni 2008. Øvrige bilag. 
Rheoscience A/S' årsrapport 2007 
Af Rheosciences årsrapport 2007, godkendt på selskabets generalforsamling den 30. maj 2008, og underskrevet af repræsentanter fra bestyrelsen samt af Thomas Nielsen som administrerende direktør, fremgår under ledelsesberetningen bl.a.: 

"... 
Årets udvikling i aktivitet og økonomiske forhold 
Årets resultat for selskabet udgør et underskud på 65.259t.kr., hvilket er dårligere end forventet. 

Årsrapporten for 2007 er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Dette forudsætter, at selskabet løbende tilføres den nødvendige likviditet. Aktionærkredsen har bekræftet, at den vil sikre, at der løbende tilføres den nødvendige finansielle støtte i minimum tolv måneder fra balancedagen." 

Nettoomsætningen var i 2007 steget fra 22.943 mio. kr. til 38.302 mio. kr. Under note 18, "anden gæld" var "skyldige lønninger mv." optaget med 1.821.000 kr.

Bonuskravet 
Rheoscience har opgjort sit krav for så vidt angår udbetalt bonus til 1.380.500 kr. og har om kravets opgørelse henvist til en udateret oversigt (bilag 28), som sammenlagt udviser dette beløb. Retten har sammentalt antallet af medarbejdere i opgørelsen til 62. Et antal af disse ses ifølge bilaget ikke at have oppebåret bonus. Erik Meldgaard Pedersen, der ubestridt modtog bonus med ca. 205.000 kr., som er det største udbetalte enkeltbeløb, er ikke nævnt i over
sigtsbilaget. Regulatory affairs director, Anita Osborne, står anført med et bonusbeløb på 150.000 kr., som er det største enkeltbeløb i bilaget. 

Lønkravet 
Rheoscience har vedr. den del af sit krav, der vedrører lønstigninger udover 4,5 % (3,5 % + 1 %) henvist til en udateret tabsopgørelse (bilag 29). Retten har sammentalt antallet af medarbejdere i opgørelsen til 50, af hvilke 38 skal have fået lønstigninger udover 4,5 %. Det samlede krav i opgørelsen andrager 1.036.266 kr. inkl. feriepenge. Alle ansatte bortset fra to PhDstuderende er oplyst at være opsagt. I opgørelsen ses kun en PhDstuderende nævnt. Det er ubestridt, at der er fejl i opgørelsen, idet det er anført, at alle medarbejdere i opgørelsen (bortset fra en) modtog pensionsbidrag, selvom dette for nogles vedkommende ikke var 
tilfældet. En række medarbejdere oppebar ifølge oversigten pensionsbidrag med 8 %, mens de fleste står anført med 4 % bidrag. Der er i opgørelsen beregnet feriepenge af den samlede lønstigning, dvs. også af pensionsbidragsforhøjelsen på 1 %. Philip Just Larsen har rejst konkrete indsigelser imod opgørelsens relevans vedrørende medarbejdere, hvis lønstigning er oplyst at skyldes ændring af kompetenceområder, og ændring af arbejdstid o. lign. Disse oplysningers rigtighed er ikke imødegået af Rheoscience. Fratrækkes lønforhøjelserne for disse medarbejderes vedkommende (otte i alt), reduceres det samlede krav meget væsentligt. 

Bilag F 
Bilag F foreligger som en oversigt over Rheosciences ansattes løn (62 ansatte) i 2007, visende en samlet månedslønsum på 2.392.257 kr. (ekskl. pensionsbidrag), svarende til en årssum på 28.707.084 kr. Efter lønstigningerne i 2008 var lønsummen (64 ansatte) ifølge bilaget 2.580.194 kr., svarende til en årssum på 30.962.238 kr. Pr. 1. juli 2008 var lønsummen (55 ansatte) 2.112.309,50 kr., svarende til en årssum på 25.347.720 kr. 

Anita Osborne 
Med virkning fra den 1. april 2006 blev Anita Osborne ansat i Rheoscience som "Regulatory Affairs Director" til en aftalt månedsløn på 68.000 kr. Af ansættelses-aftalen fremgik bl.a.: 

"... 
4.4 Medarbejderen er berettiget til en ekstraordinær bonus stor kr. 136.000 såfremt 1) Selskabet får endelig gennemført en IND (Investigational New Drug Application) hos FDA (Federal Drug Administration) og såfremt 2) denne gennemførsel af IND efter Selskabets skøn skyldes Medarbejderens individuelle præstation i samarbejde med Selskabets. Eventuel ekstraordinær bonus udbetales Medarbejderen på tidspunktet for godkendelse af nævnte IND hos FDA (Federal Drug Administration). ..." 

Med virkning fra den 1. januar 2008 indgik Rheoscience en ny ansættelsesaftale med Anita Osborne, hvis månedsløn nu var aftalt til 79.000 kr. Ansættelsesaftalen indeholdt ikke længere vilkår om bonus, men Anita Osborne var ifølge pkt. 3.5 omfattet af Rheosciences "Stock Option program". Ifølge et tillæg til ansættelses-aftalen tiltrådte Rheoscience at betale et uddannelsesforløb, MBA på Copenhagen Business School, for Anita Osborne på i alt 399.000 kr. fordelt over 3 moduler i 2008, 2009 og 2010, alt på nærmere vilkår, herunder at Anita Osborne kunne anvende 2 månedlige arbejdsdage til at deltage i undervisningen, der skulle af
sluttes med eksamen i november 2010. 

Øvrige bilag 
Rheoscience har fremlagt to eksempler på ansættelsesaftaler, som angives at være standardkontrakter, og som ikke indeholder bestemmelser om bonus. 

Af Rheosciences personalehåndbog (33 sider) fremgår på side 7 og 8 under "Lønpolitik": 

"Bestyrelsen forventes inden 1/12008 at vedtage en lønpolitik for samtlige selskabets ansatte. Denne lønpolitik vil blive revideret årligt.

Det et RHEOSCIENCES hensigt at tilbyde medarbejderne et incitamentsprogram, som vil motivere og fastholde medarbejderne i organisationen. Dette program vil blive udarbejdet og fremlagt i løbet af Q1 2008. 

RHEOSCIENCES lønpolitik baseres på en forventning om gensidig respekt for de aftaler, som træffes mellem den enkelte medarbejder og RHEOSCIENCE. RHEOSCIENCE har brug for kvalificeret arbejdskraft og vil derfor altid tilstræbe at aflønne den enkelte medarbejder i overensstemmelse med stillingens krav og medarbejderens kvalifikationer. Altså en løn, hvor ansvar, indsats, jobsikkerhed, markedsvilkår og resultater spiller sammen." 

Der er som bilag fremlagt "Lønstatistik Medico/Biotekbranchen November 2007", der bygger på datamateriale vedr. 19 navngivne virksomheders indberetninger. Materialet indeholder et større antal oplysninger og beregninger vedr. lønniveauer for forskellige jobtyper, anciennitetsniveauer, dimittendår etc. 

Forklaringer 
Mark Thorsen har forklaret, at han, der er advokat, indtrådte som bestyrelsesformand i Rheoscience i 2006, fordi Rheoscience havde brug for hans erfaring med børsnoteringer. Da han tiltrådte, var der en lav grad af skriftlighed og forberedelse i bestyrelsesarbejdet. Det var den sædvanlige fremgangsmåde, at han, der dengang arbejdede i Luxembourg, omkring 3 uger før bestyrelsesmøderne kontaktede Philip Just Larsen, med hvem han drøftede, om der var særlige emner til mødet. Philip Just Larsen udarbejdede herefter udkast til dagsorden og øvrigt materiale til møderne. 

Da han tiltrådte, var hovedemnerne for det første lægemidlet balaglitazon, som var i klinisk fase II, men gik mod fase III, hvilket var et projekt til ca. 300 mio. kr., der indebar en væsentlig forøgelse af Rheosciences forpligtelser, og for det andet den løbende finansiering af virksomhedens drift, som indtil da havde været forestået af virksomhedens to hovedaktionærer, Claus Christiansen og Bo Krøll. Rheosciences løbende, igangværende aktiviteter var i nogenlunde balance, men kunne ikke finansiere balaglitazonprojektet.

Vidnet ved ikke, om der før hans tid som bestyrelsesformand har været udbetalt bonus til medarbejderne. Han spurgte ikke ind til dette. Rheoscience havde haft en aktieoptionsordning siden stiftelsen i 2002, som oprindeligt omfattede mere eller mindre alle medarbejdere, men programmet udløb i april 2007, hvorefter der, som det fremgår af referatet for bestyrelsesmødet den 31. oktober 2006, skulle introduceres en ny ordning. De omtalte "key employees" var få udvalgte afdelingsledere, typisk tilknyttet balaglitazonprojektet. Bonus til almindelige medarbejdere var ikke på tale. Den pensionsordning, som er omtalt samme sted 
i referatet, var strikket sammen af Philip Just Larsen og skulle være en del af en lønforhøjelse og omkostningsneutral for selskabet. 

At lønstigningsprocenten i 2007 var på over 6 % blev vidnet først bekendt med i 2008. 

Ansættelsen af nye medarbejdere lå hos Philip Just Larsen og var ikke noget, bestyrelsen blandede sig i. 

Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 11. december 2006, var der et presserende behov for yderligere kapital. Balaglitazonprojektet ville kræve store investeringer i 2007, hvilket kunne finansieres ved eksterne investorer eller en børsintroduktion. Det var bestyrelsens holdning, at der skulle passes rigtig godt på pengene indtil da. Nogle øvrige aktiviteter var blevet udskudt til 2007 på grund af cash flowsituationen. Vedr. "payroll" i budgettallene for 2007 skyldes stigningen fra 2006 (18.190.000 kr.) til budgettallet for 2007 (26.518.000 kr.) dels lønstigninger, og dels at der skulle ansættes nye medarbejdere. Bestyrel
sen havde godkendt ansættelse af en række nye, dyre medarbejdere. Det realiserede tal var, som det fremgår, 31,0 mio. kr., hvilket bestyrelsen forholdt sig til i lyset af det samtidigt forbedrede samlede driftsresultat. 

Aktieoptionsprogrammet blev lagt fast ved årsskiftet 2006/2007, men blev først vedtaget april/maj 2007. Det skulle løbe i yderligere 2 år, inden for hvilken periode bestyrelsen forventede en børsintroduktion. Tildelingerne skete ved, at de, der allerede havde optioner, fik et tilsvarende antal, mens nye optioner blev tildelt nye nøglemedarbejdere. Der blev ikke drøftet bonus.

Verden så med hensyn til finansiering stadig relativt lys ud på dette tidspunkt. Der blev med Deutsche Bank arbejdet på en børsnotering i 2007. En børsnotering før sommeren blev udskudt af Deutsche Bank, da et konkurrerende produkt til balaglitazon havde opnået en negativ omtale, hvilket rejste nogle spørgsmål i relation til balaglitazon. 

Samlet blev der i 2007 tilført selskabet næsten 70 mio. kr., heraf 48 mio. kr. som egentlig aktiekapital og mod årets slutning ca. 21 mio. kr. som konvertibel lånekapital, som også blev konverteret til aktiekapital. Det lykkedes ikke at skaffe kapital udefra. Rheoscience havde kontakt med i hvert fald 20 forskellige finansieringsfonde. Kontakterne blev varetaget af Philip Just Larsen. 

I august/september 2007 begyndte økonomien at se dårligere ud. Indtil august havde det set pænt ud, idet CROomsætningen var blevet større end budgetteret, og der var endvidere sparet nogle omkostninger. Nu begyndte blandt andet finanskrisen at spille ind. I perioden september ­ december var kapitalbehovet 68 mio. kr. for at holde Rheoscience kørende. Budgettet for 2007 havde alene opereret med 55 mio. kr. for hele året. En del af forklaringen var, at studie 301 var blevet væsentligt dyrere. 

Spørgsmålet om børsnotering, som der var enighed om, ville være vejen frem, var hele tiden en balance. Grundlaget for en børsnotering var en gennemførelse af balaglitazon i klinisk fase III i USA. Det var Deutsche Banks vurdering, at en kapital på 1 ­ 1,5 mia. kr. var nødvendig for en børsnotering. 

Der opstod en finansiel krise i selskabet, da Deutsche Bank udskød børsnoteringen. Rheoscience havde fortsat en forpligtelse til at udvikle balaglitazon. Bestyrelsen besluttede sig for at følge et low budget, der indebar, at direktionen skulle arbejde med budgetplaner, hvor kun meget væsentlige omkostninger blev afholdt. Og der skulle ikke ansættes nye medarbejdere.

Medio januar 2008 stod det klart, at børsnoteringen var aflyst. Deutsche Bank talte dog venligt om muligheder i anden halvdel af 2008, men det var det samme som at sige, at børsnoteringen ikke blev til noget. 

I december 2007 havde Philip Just Larsen været i USA hos FDA, der skulle godkende udviklingsprogrammet for fase III for balaglitazon. Pga. problemer med et konkurrerende produkt, Avandia, der havde smittet af på lægemidler af denne type, herunder balaglitazon, var FDA's krav blevet skærpet, og omkostningerne ville blive fordoblet fra ca. 40 mio. euro til 80 mio. euro. Dette lå udenfor aktionærernes finansieringsmuligheder. 

I januar 2008 blev der ikke indskudt kapital af aktionærerne. Skattetekniske forhold, som Claus Christiansen benyttede, gjorde en kapitaltilførsel på 15. mio. kr. mulig. 

Bestyrelsen godkendte minimumsbudgettet, udarbejdet af Philip Just Larsen og Michael Nielsen. Carsten Lønfelt havde arbejdet med det allerede i efteråret 2007. Der blev ikke drøftet ekstra lønstigninger til nogle medarbejdere, og ej heller bonus. Var spørgsmålet blevet rejst, havde svaret været nej. De 3,5 % var den samlede lønstigning, bestyrelsen kunne acceptere pr. medarbejder i gennemsnit. Dette skal ses i sammenhæng med ansættelsesstoppet. Bestyrelsen vurderede ikke enkeltpersoner. 

Med hensyn til budgettallet på 36,4 mio. kr. var det klart, at det var det tal, bestyrelsen kunne godtage. Bestyrelsen fik ikke specifikationer, der viste sammensætningen af de 36,4 mio. kr. Beløbet relaterede sig til den ved udgangen af 2007 bestående medarbejdergruppe, som vidnet ikke med sikkerhed kan sige tallet på. Bestyrelsen havde hele tiden haft den opfattelse, at medarbejderne var godt ­ og også højt ­ lønnede. Det lå i den samlede ordning, at Rheoscience beholdt medarbejderne, fordi Philip Just Larsen pointerede vigtigheden heraf. Men lønnen måtte stige med 3,5 som maksimum, og pensionen med 1 %. I 2007 var der ble
vet ansat en del nye, til dels dyre medarbejdere, der var knyttet til balaglitazonprojektet. 

På tidspunktet for bestyrelsesmødet den 14. januar 2008 var chancen for at opnå ekstern finansiering yderst begrænset.

Der skulle et møde hos FDA med en godkendelse til, før en IND var gennemført, og dette havde ikke fundet sted. Rheoscience har i dag opgivet projektet i USA, og der er indgået en ny aftale med Dr. Reddy's. Så i vidnets optik har der ikke været grundlag for at udløse bonus til Anita Osborne. 

Vidnet var i hvert fald hver 14. dag i kontakt med Philip Just Larsen henover januar og februar 2008, og lønstigninger og bonus har ikke været drøftet. 

I marts/april 2008 stod det klart, at der ikke ville komme nogen ekstern finansiering, og bestyrelsen gjorde sig forskellige overvejelser, herunder at sælge CROforretningen. Finansdirektør i Claus Christiansens selskab Nordic Bioscience, Thomas Nielsen, var blevet anmodet om at udarbejde en økonomisk oversigt til brug for en potentiel køber. Thomas Nielsen kom tilbage og oplyste, at der var udbetalt bonusser og forholdsvis høje lønstigninger. Vidnet hørte selv om disse ting fra Thomas Nielsen ugen før mødet. Vidnet bekendt havde Thomas Nielsen allerede talt med Claus Christiansen herom. 

Under bestyrelsesmødet den 23. april 2008 anførte Philip Just Larsen, at lønstigningerne havde været berettigede og nødvendige. 

Vidnet har mange gange været konfronteret med det synspunkt, at Rheosciences medarbejdere var aflønnet lavere end medarbejdere i andre virksomheder i samme branche. Det er imidlertid vidnets opfattelse, at dette ikke var tilfældet. Nordic Bioscience har en udviklingsafdeling til fase II og fase III og endvidere en serviceafdeling. Af de 19 virksomheder, som er oplistet i den lønstatistik, som Philip Just Larsen har fremlagt, er der enkelte, som vidnet ikke kender, men de, som han kender, er ikke sammenlignelige med Rheoscience, idet de enten er eksternt finansieret eller børsnoteret. De driver endvidere ikke CROvirksomhed, hvilket 
bl.a. indebærer, at der er en række medarbejdere hos Rheoscience, som disse virksomheder ikke har, f.eks. dyrepassere og laboranter.

Under forudsætning af en børsnotering på dette tidspunkt ville aktieoptionsprogrammet ultimo 2007 have været ca. 750 mio. kr. værd, hvilket for f.eks. en laborant ville betyde en indtægt på ca. 400.000 kr. og for en medarbejder med mere charge 800.000 kr. For Philip Just Larsen ville beløbet være 14 mio. kr. 

Vidnet er ikke klar over, hvad det incitamentsprogram gik ud på, som er omtalt i Rheosciences personalehåndbog. Der er tale om et oplæg. 

Philip Just Larsen har forklaret, at han er uddannet læge og har arbejdet i den farmaceutiske industri siden 1997, herunder bl.a. i Novo Nordisk. Rheoscience blev som udskilt fra CCBR stiftet i 2002, og han var administrerende direktør i virksomheden fra starten. Rollefordelingen var, at han løbende havde tæt telefonisk kontakt til den ene af de to ejere, Claus Christiansen, der var bestyrelsesformand. Bestyrelsen bestod ud over Claus Christiansen af den anden ejer, Bo Krøll, og af en tredje person. Der blev, når det var nødvendigt, indkaldt til bestyrelsesmøder, der forudsattes afholdt med fire om året. Rheoscience havde alene en økono
mimedarbejder og blev på dette felt bistået af Nordic Biosciences økonomidirektør Jesper Bang helt frem til april 2007, hvor Rheoscience ansatte sin egen økonomidirektør, Michael Nielsen. Dette skete, fordi det i 2006 var besluttet at forsøge sig med en børsføring i København eller anden stor børs, og til det formål var det nødvendigt at have en økonomidirektør, der havde den fornødne baggrund, og disse kvalifikationer havde Michael Nielsen. Det blev i 2006 også diskuteret, om der var behov for at stramme op på den kvartalsvise rapportering i lyset af den forpligtelse, som Rheoscience i 2005 havde påtaget sig med hensyn til at ud
vikle balaglitazon, som var en omkostningstung opgave. Beslutningen om børsnotering resulterede i mange administrative tiltag med hensyn til datasystemer, verifikationer, dansk og udenlandsk advokatbistand mv. 

Der var ikke konkrete regler for hans kompetence, men der var nogle rammeregler i hans kontrakt og i vedtægterne. Han stod for ansættelse af nye medarbejdere samt forhandling af deres ansættelsesvilkår.

Da Rheoscience blev stiftet, overførtes de eksisterende kontrakter for de medarbejdere, der kom til Rheoscience fra CCBR. Disse kontrakter havde bonusbestem-melser knyttet til de opfindelser, der blev gjort i CCBR. For ansættelsen i Rheoscience blev ordningen efter aftale med Claus Christiansen, at bonus blev tildelt på grundlag af den indsats, som medarbejderen havde ydet. Bonus skulle tages op ­ og blev også taget op ­ i forbindelse med de årlige medarbejdersamtaler ved årsskiftet. Det har været fast praksis siden 2002. Han har også selv modtaget bonus. Det var, som det fremgår af selskabets årsrapport, tilfældet i 2002, og også i 
2006 fik han, sanktioneret af bestyrelsen, bonus vedrørende 2005. Bonus blev i praksis stemt af med CROforretningen, således at en høj omsætning og en høj indtjening udløste en høj bonus. Bonus blev aldrig udgiftsført som en særskilt post, men var en del af den samlede lønsum. Heller ikke pension indgik som en særskilt post, men var også en del af lønsummen. 

Da Mark Thorsen tiltrådte som ny bestyrelsesformand i oktober 2006, kom der et øget fokus på rapportering, hvilket også skyldtes drøftelserne med investeringsbanker, navnlig i London. Mark Thorsen var langt mere til stede, end Claus Christiansen havde været, hvilket gav en tættere dialog mellem direktion og bestyrelse, hvilket han var godt tilfreds med. 

Ved indgangen til 2007 blev der ikke udstukket særlige retningslinier med hensyn til bonus. På bestyrelsesmødet den 31. oktober 2006 blev rammen for en pensionsordning på 3 % fastlagt. Denne indgik i løndrøftelserne med medarbejderne, der fandt sted i december06/januar07. En del af medarbejderne ønskede ikke pension. Givetvis fik en del medarbejdere højere løn, f.eks. som en følge af at have fået et andet ansvarsområde. Han betragtede det som en lønramme. 

Han blev selv tilknyttet aktieoptionsprogrammet, da det blev oprettet. Den bonus, som er omtalt i referatet fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2006, er ikke nogen generel ordning og må betragtes som et tillæg til den eksisterende bonusordning 

I hele hans tid som administrerende direktør har det været den samlede lønsum, som fokus har været rettet imod.

Notatet vedr. budgettet for 2008 med minimumsscenariet blev som første udgave udarbejdet af bestyrelsens næstformand Carsten Lønfelt og økonomidirektør Michael Nielsen i fællesskab, men blev efterfølgende overtaget af ham selv og Michael Nielsen. Lønstigningen på 3,5 % og pensionsstigningen på 1 % var svarende til, hvad han selv, Carsetn Lønfelt og Michael Nielsen forventede ville være den procentuelle udvikling i branchen, hvilket i øvrigt senere viste sig klart at være i underkanten. 

De 3,5 % i lønstigning skulle beregnes i forhold til lønsummen for 2007, altså det beløb, som samlet var udbetalt i lønninger. Det tal, som han gik ud fra, var 31,0 mio. kr., som jo var det samlede lønomkostningsbeløb i 2007. Det reviderede årsregnskab forelå jo endnu ikke. De 36,4 mio. kr. var, som det også tydeligt fremgår, den samlede budgetterede lønsum for 2008. Når det i minimumsscenariet er beskrevet, at Rheoscience vil beskæftige 72 "heads", menes der hermed 72 ansatte personer, ikke 72 fuldtidsansatte. Antallet af hoveder kunne være stort på grund af studentermedarbejdere i spidsbelastninger. 

Han opfattede mandatet fra bestyrelsen sådan, at han skulle søge at sikre selskabets drift så billigt som muligt og samtidig sikre selskabets aktiviteter. Den samlede lønramme opfattede han som en ramme, som han ikke nødvendigvis skulle fylde helt ud. 

For så vidt angår 2008 startede lønforhandlingerne ikke i december, men først efter nytår. Medarbejderne var omfattet af et incitamentsprogram. De var klar over, at børsnoteringen ikke var blevet til noget ultimo december, og en række medarbejdere gav udtryk for usikkerhed, og at de overvejede at tage ansættelse et andet sted. Det var ham selv, der førte lønforhandlingerne med en række medarbejdere, men andre havde lønforhandlinger med andre personaleansvarlige. Disse havde fået retningslinier, som var udarbejdet af ham selv og Michael Nielsen i samarbejde med afdelingslederne. Retningslinierne tog for så vidt angår bonus afsæt i, hvordan CROforretningen havde performet i 2007. Denne forretning havde opnået et meget, meget fint resultat, idet den budgetterede omsætning på ca. 30 mio. kr. var blevet til et resultat på over 35 mio. kr. Til sammenligning var 2006tallet 22 mio. kr. Dette resultat, der skyldtes en ekstraordinær indsats fra medarbejd-erne, skulle utvivlsomt honoreres med bonus. Også den omstændighed, at IND var løftet, og at der forelå udarbejdet en udviklingsplan for balaglitazon skulle honoreres. Sammen med Michael Nielsen udarbejdede han et skema for medarbejdernes grundløn. Lønstigningerne holdt sig klart inden for rammerne, men nogle ville få en større stigning end andre. 

Da han var til møde med FDA den 10. december 2007, var konklusionen, at projektet ville medføre væsentligt større omkostninger på grund af et væsentligt større klinisk udviklingspotentiale. Det blev forsøgt at genforhandle med Dr. Reddy's, som imidlertid ikke var interesseret. 

Med hensyn til oversigten, bilag F, er stigningsprocenten på 5,39 % kun vedrørende de nævnte medarbejdere og angår ikke stigning i lønsummen. Michael Nielsen og han selv gennemgik lønstigningerne og beregnede, at de lå inden for det lagte budget. 

Det var helt nødvendigt at holde på medarbejderne, hvilket også lykkedes. Rheoscience havde kontraktlige forpligtelser over for Dr. Reddy's, og medarbejdere med topkompetence var essentielle for at kunne optimere værdien og sikre den oparbejdede værdi, og skulle der ske afhændelser, var medarbejderstaben en "appetizer" for en given køber. Arbejdsmarkedet på området var yderst competitivt, og medarbejderne fik mange tilbud. At den opfattelse var rigtig, blev jævnligt bekræftet, når ledelsen var ude at forhandle finansiering: Virksomhedens kunder var ikke så vigtige som kompetente medarbejdere. Rheosciences medarbejdere 
kom fra universitetet eller forskellige jobs andre steder, f.eks. store virksomheder, der ikke var lønførende, men som kunne tilbyde sikkerhed i ansættelsen. 

Han rekvirerede to lønstatistikker. Andre ikkebørsnoterede selskaber havde lønomkostninger, der lå væsentligt over Rheosciences. Sammenlignet med den fremlagte lønstatistik, bilag L, lå Rheoscience lavt. For 5 af de 6 jobniveauer var lønniveauet lavere end gennemsnittet i Rheoscience med fra godt 8.000 kr. om måneden til ca. 23.500 kr. om måneden. 

Han var ikke blevet orienteret om, at han skulle redegøre for bonus og lønstigninger på bestyrelsesmødet den 23. april 2008. Han fik bare et minut til at fremkomme med sine bemærkninger. Bestyrelsen kendte til kvartalsregnskabet for 4. kvartal 2007. Dette havde han selv sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne. Han havde, som han skulle, reduceret omkostningsniveauet for første kvartal 2008 og været påholdende med udgifterne. Allerede i januar var 3 medarbejdere i den tekniske afdeling blevet afskediget, og afgående medarbejderes stillinger blev ikke genbesat ­ bortset fra Anita Osborne. 

Michael Nielsen påpegede på et tidspunkt overfor ham, at der var nogle store lønstigninger, men han meldte tilbage til Michael Nielsen, at der var konkrete planer om reduktioner i medarbejderstaben, idet der ville være behov for mindre blus på administration og teknisk afdeling. 

Anita Osborne, der er uddannet farmaceut, blev ansat den 1. april 2006 i Rheoscience som Regulatory Affairs Director, som angår det forretningsområde, der omfatter myndighedsdialog, f.eks. opnåelse af tilladelser til kliniske afprøvninger, herunder om disse lever op til sikkerhedskravene. Bonus til Anita Osborne var bl.a. betinget af, at IND blev gennemført. INDproceduren, som Anita Osborne var ansvarlig for, består i at indsende de nødvendige papirer, konkret knap 100 ringbind, til FDA, som efter reglerne så har 30 dage til at reagere herpå. Hører man ikke noget inden for denne frist, er godkendelse automatisk meddelt. En 
medarbejder med disse kompetencer et meget svær at få fat på, og de er traditionelt ikke så mobile, idet de sidder tryggest i store virksomheder. Rheoscience kunne have benyttet en ekstern konsulent i stedet for, men dette havde været en meget dyr løsning og ville næppe være blevet accepteret af Dr. Reddy's. 

IND var med andre ord gennemført i august 2007, og vejen var herefter åbnet for kliniske afprøvninger, om hvilke man kan indsende så mange ansøgninger, man vil. Forudsætningerne i ansættelseskontrakten for at udbetale Anita Osborne bonus var således opfyldt. 

I foråret 2008 var det nødvendigt at have Anita Osborne fortsat ansat i Rheoscience. Der var dialog med de kinesiske og europæiske myndigheder. Der var navnlig et øget fokus på at få de europæiske myndigheder i tale. Der bestod en risiko for, at kontrakten med Dr. Reddy's blev opsagt. Det var alt i alt yderst vigtigt for selskabets fortsatte udvikling af balaglitazon, at dialogen med myndighederne blev holdt ved lige. Da Anita Osborne fik et tilbud fra LeoPharma, sagde hun af frygt for sin fremtid i Rheoscience sin stilling op. For at holde på hende, fik hun tilbudt en virksomhedsbetalt uddannelse. Det var, hvad der skulle til for at holde på hende. Idéen var fostret af Lisbeth Løschenkohl. Han undersøgte selv prisen for uddannelsen, og om Anita Osborne kunne optages. Uddannelsesaftalen havde fortsat ansættelse som forudsætning. Det er hans bestemte opfattelse, at han kunne træffe denne beslutning selv. Der var i realiteten tale om en brandsluk-ningsmanøvre". På de vilkår forblev Anita Osborne i selskabet. Rheosciences advokat udarbejdede ansættelsesaftalen. 

Økonomidirektør Michael Nielsen fik ikke bonus i 2008, da han havde opsagt sin stilling. Der var derfor ikke noget element af incitament for denne. 

Omkring nytår blev han ringet op i sit sommerhus og spurgt, om Rheoscience ville være indstillet på at lægge nogle yderligere studier i CCBR. Rheoscience ville få en god rabat. Han afviste forslaget, men da han kom hjem fra sit sommerhus, blev han ringet op af Claus Christiansen, der oplyste, at han selv havde indgået aftalen med CCBR. Der var formentlig tale om pension til direktøren. Omkostningen på 9 mio. kr. belastede klart Rheosciences likviditet. 

Claus Christiansen har forklaret, at han er uddannet læge, dr. med. og tidligere administrerende overlæge. Han startede CCBR som en fond. Han startede også Rheoscience og hyrede fra CCBR Philip Just Larsen til direktørposten. Selv var han nogle år bestyrelsesformand, men da denne funktion ikke er hans stærke side, bad han Mark Thorsen overtage, hvilket skete ultimo 2006. Det var og er hans holdning at give frihed under ansvar med kun få skriftlige instrukser. 

Vidnet er en stor tilhænger af aktieoptionsordninger i virksomheder som Rheoscience. Optioner skal tildeles nøglemedarbejdere, der yder en indsats. Idéen med den ordning, der er beskrevet i referatet fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2006 under pkt. 8, var, at bonus, som det står anført, skulle ydes til nøglemedarbejdere som kompensation i tilfælde af succesfuld floating. Der var ikke etableret en generel bonusordning. Efter vidnets opfattelse skal to ting være opfyldt, for at bonus kan komme på tale. For det første skal der være overskud i virksomheden, og for det andet skal den pågældende medarbejder konkret opfylde betingelserne. Der skal være penge til at betale bonussen med. Det er vidnets opfattelse, at alle kendte til hans filosofi på dette område, men han ved ikke, om der lå nogle skriftlige retningslinier herpå. Det er vist rigtigt nok, at Philip Just Larsen for nogle år siden fik bonus, og det passer måske meget godt, at han fik udbetalt bonus i 2006, selvom Rheosciences resultat dette år var negativt med ca. 18 mio. kr. Der var god grøde i CROforretningen, og vidnet kan bekræfte, at CROforretningens omsætning med 35,5 mio. kr. i 2007 var væsentligt over budgetteret, men forretningen gav ikke overskud. 

Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2006, var det med hensyn til pension "enten/eller", forstået således, at medarbejderne enten fik en 3 %pensionsordning eller en lønstigning svarende hertil. Han var ikke klar over, at de samlede stigninger blev større. Det blev, som det også fremgår af referatet, på mødet besluttet at ansætte en Quality Assurance Manager, men det var bestemt ikke dagligdags bestyrelsesarbejde at drøfte ansættelse af enkeltpersoner. Bestyrelsen var heller ikke inde over detaljer i medarbejdernes løn og påså heller ikke, hvilke elementer den samlede lønsum bestod af de enkelte år. Disse forhold var Philip Just Larsens område som direktør. 

Hvis en børsnotering var blevet gennemført, ville Philip Just Larsens aktieoptioner have haft en værdi på 10 ­ 15 mio. kr. Værdien for de øvrige nøglemedarbejdere ville formentlig have været i størrelsesordenen 0,5 ­ 1 mio. kr. 

Hver gang, der skulle skaffes midler, var det de eksisterende aktionærer, der trådte til. Det var grundidéen, at CROforretningen skulle bære hele forretningen, men det kom den aldrig til. I efteråret 2007 så det værre og værre ud, og ved årets slutning skulle der skaffes 68 mio. kr. Der blev gjort, hvad der var muligt, for at skaffe pengene andetsteds. 

Stigningen i "cost of labour" på 3,5 %, som det fremgår af bilag 13, svarede til forholdene på arbejdsmarkedet. Han husker ikke, hvem der kom med forslaget, men bestyrelsen tiltrådte. Det var samme procent som i vidnets virksomhed Nordic Bioscience. Bonus blev ikke drøftet. Den store arbejdsopgave var, hvordan firmaet skulle overleve, ikke hvordan der skulle bruges flere penge.

Da IPO'en blev aflyst, skulle der passes utroligt godt på pengene. Forskellige forhold blev drøftet, f.eks. at reducere i antallet af ansatte, og hvordan CROforretningen kunne gøres rentabel. Pengeforbruget trodsede enhver beskrivelse. Et lille firma skal ikke drives som et stort. Vidnet blev senere bekendt med data, der kunne illustrere lønniveauet i Rheoscience. Det var alt for højt og måske 3035 % højere end i Nordic Bioscience, hvor der ikke er rek
rutteringsproblemer. Det er ikke lønnen, men det videnskabelige engagement, der holder på medarbejderne. 

Personaleomkostningerne steg i 2007, fordi der var en ekspansionsperiode som følge af den forventede floating. Lønstigningsprocenten på 3,5 % skulle naturligvis beregnes i forhold til den enkelte medarbejders løn og ikke i forhold til lønsummen. 

Det var finansdirektør Thomas Nielsen, der underrettede vidnet om de faktiske lønforhøjelser. Vidnet husker ikke præcist hvornår. Det er muligt, at han drøftede spørgsmålet med Michael Nielsen. 

Forholdene i dag er, at såvel CROdelen som Discoverydelen er lukket ned. CROdelen blev forsøgt solgt, men uden held. Dr. Reddy's ville end ikke overtage Discoverydelen. 

Carsten Lønfeldt har forklaret, at han er koncerndirektør med ansvar for bl.a. økonomi i Coloplast, hvor han har været ansat siden 1987. Han indtrådte som bestyrelsesmedlem i Rheoscience i 2007. 

Rheoscience var en virksomhed, som var karakteriseret ved overvejende at have udgifter og få indtægter, og når kassen var tom, kom der nye penge i. Da han tiltrådte, var virksomheden på vej på Børsen. Virksomheden var meget velstruktureret, og der var dokumentation for alle processer. Forholdene var i det hele meget velordnede. Bestyrelsen blev indkaldt med agenda og baggrundsmateriale. Økonomien i virksomheden fyldte meget.

Den børsintroduktion, som havde været under overvejelse fra starten af 2007, blev udsat. På grund af den finansielle krise mente Deutsche Bank ikke, at en børsintroduktion var realistisk. Før jul mente bestyrelsen fortsat, at en børsintroduktion kunne gennemføres, men efter jul indså bestyrelsen, at det ikke kunne lade sig gøre. Virksomheden måtte derfor fortsat køre videre med indskud fra aktionærerne eller lukke. 

Budgettet for 2008 er udarbejdet af ledelsen. Vidnet havde selv et par møder med økonomichef Michael Nielsen. Et minimumsbudget kom på tale for det tilfælde, at en børsintroduktion ikke blev gennemført. Der skulle skæres væk eller reduceres, hvor det var muligt, uden at skære selve kernen, dvs. forskningsprojektet, væk. Bonusser blev ikke drøftet i bestyrelsen i januar 2008. Vidnet hørte først om lønstigningerne, efter at han var udtrådt af bestyrelsen i foråret 2008. Det er normalt, at bonus til ledende medarbejdere og generelle lønstigninger er emner, der drøftes i en bestyrelse. 

Der var megen konkurrence om arbejdskraften i virksomheder af Rheosciences type. Det var vidnets indtryk, at lønniveauet i Rheoscience var konkurrencedygtigt i 2007. 

Rheoscience budgetterede, som det fremgår af budgettallene, med 36,4 mio. kr. i personaleomkostninger. Tallet var en ramme, baseret på de medarbejdere, der var ansat. De 3,5 % i stigning, som var en del af minimumsscenariet, skulle beregnes i forhold til den eksisterende lønsum. Lønsummen er alle lønninger lagt sammen. De 31,0 mio. kr. der fremgår af kvartalsregnskabet for fjerde kvartal 2007, er de samlede lønomkostninger for 2007 inkl. pensionsbidrag. 

Thomas Nielsen har forklaret, at han er uddannet revisor, og at han har varetaget revisionen af Claus Christiansen selskaber i Danmark. Han blev pr. 1. januar 2007 ansat i Nordic Bioscience og blev i januar 2008 stillet til rådighed for Rheoscience uden at blive ansat. Han skulle dels bistå økonomichef Pia Ibsen, der chargerede lige under Michael Nielsen, samt bistå i forbindelse med overvejelser om frasalg af CRO og/eller Dicoveryvirksomheden i Rheoscience og tilvejebringe det talmæssige grundlag for en skattefri spaltning, hvilket han havde erfaring med i forvejen. Alle medarbejdere skulle splittes op på aktiviteter. Han havde
tidligere været involveret i pengeoverførslerne fra Claus Christiansens selskaber til Rheoscience, herunder i relation til kapitaltilførslerne. 

I januar 2008 manglede Rheoscience penge. I stedet for kapitaltilførsler blev et skattetilgodehavende på 15. mio. kr. overført. Pia havde to store regninger, som hun ikke kunne betale, en på 9 mio. kr. og en på 23 mio. kr. Regningen på 9 mio. kr. havde CCBR som kreditor. Vidnet ved ikke, hvem der havde indgået aftalen for Rheoscience. 

Det var Pia, som i april 2008 gav vidnet oversigten over løn og bonusudbetalinger til medarbejderne. Oversigten svarer til den fil, der er fremlagt som bilag 25. Vidnet har dog nok arbejdet videre på den. Han har ikke tjekket aftalegrundlaget for bonus, heller ikke for Anita Osborne. Bilag 29, hvori Rheosciences samlede krav for så vidt angår lønstigninger er opgjort, er det samme ark som bilag 25, dog i viderebearbejdet udgave. Det er rigtigt, at Anita Osborne er anført som værende med i pensionsordningen, og at dette ikke var tilfældet i virkeligheden. Det er også rigtigt, at der i kravet er beregnet feriepenge af den del af lønstignin
gen, der var pensionsbidrag. 

Det er vidnet, der har lavet oversigten over lønniveauet i Rheoscience i forhold til Nordic Bioscience. Rheosciences ansatte var 26 % bedre lønnet end sammenlignelige ansatte i Nordic Bioscience, der ikke havde problemer med at fastholde medarbejderne. 

De virksomheder, der er med i den lønstatistik, som Philip Just Larsen har fremlagt, bilag L, er med undtagelse af en enkelt alle enten børsnoterede eller eksternt finansieret, og ingen af virksomhederne har en CROforretning. 

Beløbet under note 18, "Anden gæld", i Rheosciences årsrapport for 2007, 1.821.000 kr., er bonus, i hvert fald langt hovedparten. Afhængig af, hvor grundig man er, burde bonus stå som et selvstændigt punkt blandt budgettallene. 

I løbet af 2008 blev alle medarbejdere på nær en enkelt PhDstuderende afskediget. Vidnet, der tiltrådte som direktør efter Philip Just Larsen, fyrede alle, der havde med udviklingen afbalaglitazon at gøre, i løbet af april måned. Måneden efter blev yderligere otte medarbejdere afskediget. Resten blev afskediget i takt med afviklingen af aktiviteterne. 

Vidnet har ikke drøftet bonus eller lønstigninger med Michael Nielsen, som han aldrig har mødt, men som han en del gange har talt med over telefonen. 

Michael Nielsen har forklaret, at han er uddannet revisor. Han havde tidligere arbejdet som regnskabschef og økonomichef. Han tiltrådte den 1. april 2007 i Rheoscience som økonomidirektør, hvor han i kraft af sin position blev en af selskabets 3 ­ 4 hovedaktører. Han var ansvarlig for selskabets regnskab og klargøring af alt materiale til brug for en børsintroduktion. Han skulle styre regnskaber, økonomi og opstarte et nyt EDBstyret system. Klargøringen til en børsintroduktion var en ganske særlig og meget spændende opgave, som han ikke havde prøvet før. 

Han blev ansat på funktionærlignende vilkår, hvor hans lønpakke bestod af en fast løn og en bonusordning. Lønpakken var forhandlet på plads med Mark Thorsen og Philip Just Larsen. Han refererede til sidstnævnte 

Vidnet deltog i alle bestyrelsesmøder og stod til rådighed med oplysninger om, hvordan den økonomiske udvikling havde været. Fremgangsmåden var, at man med hensyn til finansiering af driften kiggede et kvartal frem ad gangen. Dette vidste vidnet ikke, da han blev ansat, og han ville have ønsket, at det havde været et halvt år ad gangen i stedet for. Baggrunden for dette korte tidsrum var, at ejerkredsen ønskede at have hånd i hanke med situationen, men kredsen havde i regnskabet skrevet under på et tilsagn om fortsat finansiering et år frem. 

Op til ultimo 2007 kørte Rheosciences projekter på fuld tryk, herunder også balaglitazonprojektet. Der var til projektet blevet ansat en del medarbejdere i 2007, og der blev flyttet om på kompetenceområder. Disse ting var nødvendige. De kliniske afprøvninger truede med at eksplodere. Så stødte imidlertid finanskrisen til, og investorerne begyndte at trække følehornene til sig, og den ekstra finansiering, som Rheoscience var gået efter, kom ikke på plads.

Det øgede presset på ejerkredsen, hvis balaglitazonprojektet skulle køres igennem. På den baggrund kom de forskellige budgetscenarier på banen, det ene hvor en børsintroduktion blev gennemført, og det andet uden en børsintroduktion. Bestyrelsen valgte det sidste, der bl.a. indbefattede en lønstigning på 3,5 % af den totale lønsum. Disse rammer var det op til afdelingslederne og Philip Just Larsen som direktør at få til at hænge sammen. 

De 36,4 mio. kr. var lønsumsrammen for 2008. inkl. lønstigninger, pensionsordninger og sociale udgifter. 

Vidnet sad med økonomifunktionen frem til udgangen af marts 2008. Han havde opsagt sin stilling i december eller januar. Han var på et tidspunkt inde og sige til Philip Just Larsen, at nogle af de givne lønstigninger var væsentligt højere end de 3,5 %, hvortil Philip Just Larsen bemærkede, at han ikke turde give mindre. For vidnet betød dette, at man så måtte regulere for andre eller på anden måde, således at budgetrammen kunne holdes. Philip Just Larsen afskedigede vist nogle medarbejdere i januar 2008. 

En dag midt i januar 2008 ringede Claus Christiansen for at tale med Philip Just Larsen, der imidlertid ikke var til stede. Under samtalen nævnte vidnet over for Claus Christiansen, at nogle lønreguleringer var høje, men at de vel var forventelige i biotechbranchen. Det tog Claus Christiansen ad notam. 

På det pågældende tidspunkt var der medarbejdere, bl.a. i den kliniske afprøvningsafdeling, der gav udtryk for utilfredshed med lønniveauet. Med hensyn til den medarbejder, som han selv forhandlede løn med, tog han udgangspunkt i rammen på de 3,5 %. 

Da IPOprocessen stoppede i januar 2008, var det vidnets indtryk, at man under ingen omstændigheder ønskede at miste medarbejdere. 

Under sin egen lønforhandling med Philip Just Larsen afgjorde denne, at vidnet ikke skulle have bonus udbetalt med den begrundelse, at han havde opsagt sin stilling.

Han var efter ansættelsen blevet en del af virksomhedens aktieoptionsprogram i tilfælde af børsnotering. Han havde således både en optionsordning og en bonusordning. 

Der var løbende afsat passende beløb i budgetter og regnskaber til bonusudbetalinger i december måned. For 2007's vedkommende fandt de fleste forhandlinger og udbetalinger dog nok sted i januar på grund af IPOforløbet. Bonus figurerer i regnskaberne under løn. Hvis bonus havde sin egen konto, ville bonusdelen fremstå specificeret. En bonusudbetaling i januar 2008 skal findes i 2007regnskabet. 

Anita Osborne har forklaret, at hun er uddannet farmaceut i 1992. Hun blev ansat hos Rheoscience den 1. april 2006 som regulatory affairs director efter at have fået en henvendelse fra Rheosciences HRchef. Hun var på det tidspunkt ansat på Novo, hvor hun netop havde afsluttet et nyt terapiområde. 

Der er ikke mange med vidnets kompetencer på markedet. Det kan hun sige med sikkerhed, fordi hun i dag har en chefstilling. Konkurrencen er meget hård, og den var endnu hårdere, da hun var ansat i Rheoscience. 

Den løn, hun fik ved ansættelsen, var markedssvarende. Betingelserne for at udbetale bonus til hende var opfyldt, idet en IND med hendes indsats som baggrund blev gennemført i 2007. En IND er gennemført, når det relevante materiale er indsendt til FDA, og FDA ikke har reageret inden for 30 dage. Dette er godkendelsesproceduren. Den efterfølgende dialog angår opfyldelse af de betingelser, som FDA stiller, for at et fase IIIprojekt kan gennemføres. Hun fik derfor sin bonus udbetalt i januar 2008. Hun fik udbetalt 150.000 kr., som dækkede de 136.000, som var nævnt i ansættelseskontrakten. Hun kan ikke sige, hvorfor det udbetalte beløb var 150.000 kr. Hendes nye kontrakt med den nye løn på 79.000 kr. afspejlede, at hun var blevet projektdirektør med nye, udvidede kompetenceområder. 

I foråret 2008 blev hun tilbudt en stilling i en anden virksomhed, og hun sagde sin stilling op hos Rheoscience. Rheosciences HRchef Lisbet Løschenkohl reagerede på hendes opsigelse og tilkendegav, at Rheoscience ville være ked af at miste hende, og at det ville blive bekosteligt for selskabet at finde en anden med hendes kvalifikationer. Vidnet gav udtryk for, at hun ikke syntes, at hun havde nok at lave. Udgangen blev et tillæg til hendes ansættelseskontrakt, hvor hun kunne tage en tillægsuddannelse på CBS. Rheoscience forpligtede sig til at betale for første modul af uddannelsen, ikke mere. 

Det var vist i maj 2008, at de alle blev fyret. I juni tiltrådte hun en anden stilling til samme løn, som hun havde, og med fortsat betalt uddannelse på CBS. Hun er fortsat i dette uddannelsesforløb. Hendes løn i dag er 87.000 kr. om måneden. Hun er chef for en registerafdeling med 11 medarbejdere. Det er uhyre svært at få medarbejdere, og hun gør brug af headhuntere. Medarbejderne, også hun selv, bliver kimet ned hele tiden af virksomheder, som ønsker dem ansat. 

Parternes argumenter 
Rheoscience har anført, at det ligger i ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og direktion, at bestyrelsen, som er ansvarlig for virksomhedens kapitalgrundlag, udstikker de generelle retningslinier og eventuelt konkrete instruktioner, som direktionen har pligt til at følge ­ også i tilfælde af uenighed i bestyrelsens synspunkter. Denne retlige konstruktion, der er lovbestemt, jf. aktieselskabslovens § 54, er nødvendig for at opretholde det selskabsretlige system, og for at bestyrelsen kan beskytte sig i forhold til direktionens beslutninger, som også bestyrelsen hæfter for. 

Der kan ikke være tvivl om, at bestyrelsen i det foreliggende tilfælde gav konkrete instruktioner til direktionen, Philip Just Larsen. Det fremgår således af flere mødereferater, hvoraf Philip Just Larsen selv udarbejdede nogle, at lønningerne kunne stige med 3,5 % og pensionen med 1 %, altså samlet 4,5 %. Det var Philip Just Larsen selv, der afgav indstilling herom til bestyrelsen, og andre stigningsprocenter var ikke på tale. Af en række bilag fremgår derudover, at alle omkostninger i øvrigt skulle reduceres mest muligt, svarende til det omtalte "low budget". Michael Nielsen advarede Philip Just Larsen om, at der var lønninger, der steg ud over de 3,5 %, hvortil Philip Just Larsens svar var, at dette var nødvendigt, hvilket han begrundede med nogle generelle synspunkter. Philip Just Larsen valgte med andre ord at overhøre bestyrelsens klare og entydige instruktioner og pådrog sig herved et ansvar. 

Retspraksis er yderst sparsom. I forhold til dommen i UfR 1981.973 H er de afgørende forskelle, at der i nærværende sag var tale om en helt konkret instruks, og at bestyrelsen ikke blev underrettet. 

Der foreligger ikke negotiorum gestio. Philip Just Larsen havde masser af tid. Rammen på 4,5 % fremkom første gang medio november 2007 og var igen fremme i januar 2008. 

Det er helt uden betydning, om der i de forudgående år var givet større lønstigninger, om der var givet bonus, om lønniveauet var lavere end i andre sammenlignelige virksomheder, og om Philip Just Larsen mente at handle i fastholdelsesøjemed over for medarbejderne. Afgørende er, at han med hensyn til lønstigningerne ikke overholdt bestyrelsens konkrete anvisninger, og at han med hensyn til bonus, udbetalt med i alt 1,38 mio. kr., ikke forlods orienterede bestyrelsen, der selv måtte finde ud af, hvad der var passeret. 

Man må spørge sig, hvorfor det tilsyneladende var problematisk for Philip Just Larsen at orientere bestyrelsen. Svaret er antagelig, at Philip Just Larsen var klar over, at det ikke var berettiget, hvad han foretog sig. Ellers ville en orientering have været problemfri. Med hensyn til påstanden om tidligere års generelle bonusudbetalinger vides det ikke, om sådanne har fundet sted, men intet tyder herpå. Bestyrelsesmedlemmerne havde i hvert fald ikke kendskab til sådanne udbetalinger. Af bestyrelsesmødereferatet fra 31. oktober 2006 fremgår, at nogle få "key employees" skulle tilbydes en kompensationsbonus, såfremt de som følge af en børsnotering ikke fik aktieoptioner. Dette er ikke logisk, hvis de i forvejen oppebar bonus. Dertil kommer, at bonus ikke indgik i budgetter og regnskaber, og at bonus ikke er nævnt i standardkontrakterne. Dog havde Anita Osbornes kontrakt en bonusbestemmelse. Denne var knyttet til en gennemførelse af IND. Problemet var imidlertid, at nok var en ansøgning indgivet, men IND var ikke gennemført. I øvrigt fik Anita Osborne 150.000 kr., mens kontrakten sagde 136.000. Anita Osborne kunne ikke forklare differencen. Det må lægges til grund, at der ikke fandtes en generel bonusordning, og Philip Just Larsen burde have under
rettet bestyrelsen. Der var tale om en beslutning af stor betydning. 

Det er ikke retvisende at beregne lønstigningsprocenten i forhold til 2007tallet på 31, mio. kr., fordi der blev ansat et større antal medarbejdere i 2007. Og ganske vist overholdt Philip Just Larsen budgettallet for "minimumsbudgettet" på 36,4 mio. kr., men dette budget forudsatte 73 ansatte, og det kan ikke have været meningen, at der skulle fyres nogle ansatte for at give andre lønstigninger. 

Lønniveauet i andre virksomheder er uden betydning for sagen. Men under alle omstændigheder ligger Rheoscience pænt i statistikken, som i øvrigt vedrører ikkesammenlignelige virksomheder. Ingen af de øvrige virksomheder driver således CROvirksomhed, og de var alle børsnoterede, eller på vej til at blive det, hvilket skal ses i forhold til, at Rheosciences børsnotering netop var blevet aflyst i januar 2009. Hertil kommer, at vidner forklarede, at lønnen hos Rheoscience ikke kunne anses for lav, f.eks. forklarede Anita Osborne, at lønnen var markedssvarende. Men hvis Philip Just Larsen havde problemer med at fastholde med
arbejderne og mente, at der skulle lønstigninger til for at opnå dette mål, burde han have indhentet bestyrelsens tilladelse. 

Det må komme Philip Just Larsen processuelt til skade, at han ikke har opfyldt Rheosciences provokationer. 

Betalingen til CCBR på 9 mio. kr. omkring årsskiftet 2007/08 vedrørte bonus for konkrete opfindelser. Philip Just Larsens passivitetssynspunkt er et nyt anbringende. Det fremgik af Claus Christiansens forklaring, at han ikke havde haft drøftelser med Michael Nielsen om lønstigningerne, og at han ikke hørte noget herom før april måned 2008. 

Rheoscience har lidt et tab ved Philip Just Larsens dispositioner. Tabet var påregneligt for Philip Just Larsen, der var bekendt med virksomhedens økonomiske situation med en negativ kapital, en aflyst børsnotering og et manglende finansieringstilsagn fra eksterne investorer. Ejerkredsen måtte i januar 2008 indbetale et skattebeløb på 15. mio. kr. En gennemførelseaf fase III ville ikke koste 43 mio. euro, men mere end det dobbelte. Der bestod en kritisk likviditetssituation, hvor kassen var tom, og hvor Philip Just Larsen vidste, at pengene skulle komme udefra. Rheoscience har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Bonusudbetalingerne 
kunne ikke begrænses. Det var først i april, at bestyrelsen blev klar over lønstigningerne, og da var de første 4 måneders udbetalinger effektueret. Det kan ikke være rigtigt, at Rheoscioence skulle opsige alle medarbejdere med det samme. Det ville være det samme som at lukke virksomheden ned. Men allerede 7 dage efter opsigelsen af Philip Just Larsen opsagde man de første medarbejdere, og resten blev opsagt kort tid efter. 

Da Philip Just Larsen har handlet ansvarspådragende, har han ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse i anledning af opsigelsen. Der er ifølge ansættelseskontraktens pkt. 3.3 ikke krav om, at misligholdelsen skal være væsentlig. Rheoscience havde efter kontrakten valgfrihed med hensyn til, om man ville ophæve eller opsige ansættelsesforholdet, og valgte kulancemæssigt at opsige, samtidig med at man gjorde Philip Just Larsen opmærksom på, at han efter Rheosciences opfattelse havde misligholdt ansættelsesforholdet. 

Med hensyn til rentepåstanden gøres det gældende, at hele erstatningsbeløbet, selvom der er udbetalt lønninger både før og efter sagens start, skal forrentes fra sagens anlæg den 19. maj 2008, idet Rheoscience allerede var forpligtet over for medarbejderne for hele beløbet på dette tidspunkt, og idet Rheoscience havde taget forbehold om at rejse denne del af kravet i stævningen. Rheosceince havde ikke pengene til lønningerne stående, men de skulle lånefinansieres, hvilket Philip Just Larsen vidste. 

Foreningen af Speciallæger som mandatar for Philip Just Larsen har indledningsvist anført, at det for at udløse et erstatningskrav for Rheoscience forudsætter, at Philip Just Larsen har begået en forseelse i sin ansættelse, og at denne forseelse har en vis grovhed eller væsentlighed. Ansvarsnormen er aktieselskabslovens § 140, suppleret af dansk rets almindelige regler. Der er ikke tale om en skærpet eller professionel ansvarsnorm, og der må i udgangspunktet kræves grov uagtsomhed for at statuere ansvar. Der må spørges, hvori den norm eller instruks nærmere bestod, som Philip Just Larsen på illoyal vis skulle have handlet i strid med. Rheoscience havde ikke betydet Philip Just Larsen, at man ville betragte denne eller hin handling som misligholdelse. Der må indrømmes den ansatte direktør et betydeligt skøn i udførelsen af sine pligter, og Philip Just Larsen har ikke foretaget ansvarspådragende handlinger. Såvel regulering af løn som udbetaling af bonus var områder, som helt fast lå indenfor hans område, og der må være en bred margin for fejlskøn, før misligholdelse eventuelt kan komme på tale. Hertil kommer, at det ikke er påvist, at Rheoscience har lidt noget tab, som på påregnelig måde har Philip Just Larsens udførelse af sit arbejde som årsag. 

Den instruks, som bestyrelsen udstak, var langt fra så entydig, som Rheoscience hævder. 
Igennem hele selskabets løbetid havde Philip Just Larsen som sit område varetaget lønforhandlingerne med medarbejderne, som hvert år fandt sted omkring årsskiftet. Der var ikke givet Philip Just Larsen instrukser eller rammer for disse forhandlinger, hverken i direktørkontrakten eller i selskabets forretningsorden, udover den generelle regel i forretningsordenens pkt. 6.2.1 om, at direktørens daglige ledelse ikke omfatter dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Det henhørte således grundlæggende under Philip Just Larsens direktionsbeføjelse at ansætte nye medarbejdere, hvilket i 
betydelig grad havde fundet sted i løbet af 2007, og at fastsætte disses løn, alt med respekt, selvfølgelig, af de budgetmæssige omstændigheder. 

Bestyrelsen accepterede to scenarier: et med og et uden en børsintroduktion (minimumsscenariet). Det ligger klart, at man også med minimumsscenariet fortsat arbejdede hen imod en børsintroduktion, hvilket bl.a. ses af referat fra bestyrelsesmødet den 15. november 2007, pkt. 3.9. Som det bl.a. fremgik af Michael Nielsens forklaring, var det afgørende for Rheosciences troværdighed at holde på medarbejderne, hvoraf en del var utilfredse med forholdene. 

Som det klart fremgår af budgettet, var rammen for lønomkostningerne i 2008 36,4 mio. kr. Denne ramme godkendte bestyrelsen, og den holdt Philip Just Larsen sig ubestridt klart inden for. Fordelingen var som de tidligere år, at ejerne skaffede midlerne og udstak rammen, som det var op til direktionen at udfylde. På intet tidspunkt i selskabets levetid havde bestyrelsen dykket ned i eller interesseret sig for, hvordan pengene blev fordelt.

Philip Just Larsen kan ikke have handlet ansvarspådragende, når han, der selv havde udarbejdet rammen og teksten, handlede inden for sin egen forståelse af rammen, som må anses for berettiget, når bestyrelsen ikke havde instrueret om nogen anden forståelse. Philip Just Larsen gik med andre ord med rette ud fra, at det, som det er tilfældet med overenskomster, var den samlede lønsum, som var til regulering. Det gøres gældende, at en sådan forståelse er indlysende og giver sig selv. 

Hvis udgangspunktet tages i den samlede lønsum for 2007 i henhold til kvartalsregnskabet pr. 31. december 2007, 31 mio. kr., og hvis dette beløb reguleres med 4,5 % (32.395.000 kr.), er der langt op til budgetrammen på 36,4 mio. kr. Og dette var bestyrelsen fuldt bekendt med. Tages udgangspunkt i bilag F, er lønomkostningerne pr. primo 2008 efter lønreguleringerne 30.962.340 kr., hvilket ligger under såvel de 36,4 mio. kr., men også de 32.395.000 kr. De iværksatte lønstigninger ligger således entydigt lavere end samtlige parametre, og det er derfor helt ubegrundet, at man efterfølgende retter bebrejdelser mod Philip Just Larsen. 

Hertil kommer, at der for otte medarbejderes vedkommende var tale om lønstigninger, som var begrundet i helt andre omstændigheder end almindelige reguleringer: Andreas Nygaard Madsen var gået fra at være phd studerende til fastansat akademiker, Anja Daniel Jensen var gået fra deltid til fuldtid, Christina Sylvest havde fået nyt ansvarsområde (director of clinical operations), Lotte Jørgensen var blevet fastansat efter elevuddannelse, Mads Tang Christensen og Niels Vrang var blevet optaget i direktionsteamet og Lisbet Løschenkohl var blevet HRchef. Og hertil kom Anita Osborne, hvis lønforhold havde en særlig forklaring, og 
som yderligere var blevet project manager. Lægges disse medarbejderes lønstigninger sammen ses, at det erstatningskrav, som Rheoscience har opgjort i bilag 29, 1.036.266 kr. inkl. feriepenge, reduceres med 782.303 kr. 

Det gøres gældende, at Philip Just Larsen gjorde, hvad han kunne, for på en loyal måde at fastholde medarbejderne i ansættelsen, hvilket af hensyn til driften og planerne om en børsnotering var absolut nødvendigt. Philip Just Larsen indhentede lønstatistikker for at sammenligne lønniveauet i forskellige virksomheder i branchen. Det er en lang diskussion, om sådanne sammenligninger er relevante, men medarbejderne ser ikke på den slags ting, når de får tilbudt ansættelse andetsteds til en højere løn. For eksempel var Anita Osborne med sine særlige kompetencer helt nødvendig for Rheoscience, og da hun sagde sin stilling op, 
blev hun spurgt, hvad der skulle til, for at hun ville blive hos Rheoscience, og der blev strikket et særligt uddannelsesforløb sammen. Det var helt utvivlsomt blevet dyrere at finde en anden løsning. Løsningen må ses som en loyal, velbegrundet varetagelse af Rheosciences interesser. 

Heller ikke efterfølgende så Philip Just Larsen passivt til. Medarbejderstaben blev kraftigt reduceret i 2008, og beregnes lønbudgettallene på grundlag af de pr. 1. juli 2008 ansatte, kommer man til et tal, der ligger endog meget langt under budget. 

Særligt med hensyn til bonusudbetalingerne gøres det overordnet gældende, at det var Philip Just Larsens hensigt at varetage Rheosciences interesser bedst muligt. I november 2007 blev budgettet for 2008 drøftet, og bestyrelsen, som også omfattede ejerkredsen, gav tilsagn om, at selskabet i 2008 blev drevet efter minimumsscenariet, og at det fornødne kapitalgrundlag ligesom de tidligere år ville blive finansieret af ejerkredsen. Det var den historiske kultur i virksomheden, at Philip Just Larsen ikke skulle give feed back, men kunne disponere inden for budgetrammerne, som blev vurderet hvert år. Som det fremgik af Philip Just Lar
sen og Michael Nielsens forklaringer fandtes der en bonusordning i forvejen, som blev videreført i 2007/2008. En sådan ordning fandtes, uanset at der blev introduceret en aktieoptionsordning. Det forekommer mærkeligt, at bestyrelsen ikke skulle kende til bonus i selskabet, når det tages i betragtning, at Michael Nielsen forhandlede bonus med både Philip Just Larsen og bestyrelsesformand Mark Thorsen. At Michael Nielsen ikke fik bonus i 2008, hvilede på en konkret vurdering og skyldtes, at han havde sagt sin stilling op. Philip Just Larsen var i øvrigt selv omfattet af en bonusordning, men fik ikke bonus for 2007. Også Anita Osborne havde en bonusordning, og det er helt uforståeligt, at Rheoscience fortsat hævder, at betingelserne for udbetaling af denne bonus ikke var opfyldt, når det tages i betragtning, at eksperten på området, Anita Osborne selv, i overensstemmelse med Philip Just Larsen forklarede, at betingelserne var opfyldt, idet IND var gennemført. Rheosciences holdning må skyldes, at man ikke helt er klar over, hvad en INDprocedure indebærer. Der er ikke tale om en godkendelse som sådan, men en adgangsbillet til at foranstalte nærmere undersøgelser i et videre forløb. Og det var bestyrelsen bekendt med, hvilket fremgår af referatet fra bestyrel
sesmødet den 25. september 2007, pkt. 2. 

Claus Christiansen gav udtryk for, at det var en nødvendig forudsætning for at udbetale bonus, at der var overskud på bundlinien, men en sådan forudsætning er ikke blevet tilkendegivet over for Philip Just Larsen. Der foreligger intet på skrift herom, og det er heller ikke blevet efterlevet. 

Bestyrelsen har således på flere måder haft viden om bonusudbetalinger, men har aldrig dykket ned i tallene. Bestyrelsen har formentlig alene interesseret sig for, hvad den samlede personaleudgift androg. 

Philip Just Larsen har været i fuld god tro med hensyn til at kunne disponere bonusudbetalinger inden for budgetrammerne Og der var afsat penge til disse udbetalinger. Der var en betragtelig fremgang i Rheosciences omsætning fra 2006 til 2007 ­ fra ca. 23 mio. kr. til ca. 38 mio. kr. Og det var begrundelsen for bonussen. Uanset om bonussen anses for specifik eller som et led i en generel ordning, var den omfattet af den generelle lønsum for 2008. 

Det fremgik da også af forklaringen, afgivet af Carsten Lønholt, der som finansdirektør i Coloplast ikke just er en novice på budgetlægningsområdet, at det var den samlede lønsum for 2007, som var grundlaget for reguleringen i 2008. Philip Just Larsen havde med andre ord et sikkert grundlag for at forhandle den bonus, hvortil der var afsat penge. Rheosciences bestyrelse og ejerkreds havde accepteret det økonomiske grundlag herfor. 

Bonusudbetalingerne på ca. 1,3 mio. kr. efter fradrag af udbetalt bonus på ca. 205.000 kr. til Erik Meldgaard Pedersen sættes i relief af den omstændighed, at Claus Christiansen i henhold til en aftale med CCBR uden om Philip Just Larsen omkring samme tid, som bonus blev aftalt, lod en Rheoscience uvedkommende regning på 9 mio. kr. betale til CCBR. Low budgetprincipperne blev altså ikke efterlevet af bestyrelsen selv.

Philip Just Larsen har sammenfattende ikke misligholdt sin stilling som direktør. Nogle af de lønstigninger, som blev iværksat, var iøjnefaldende, og dem reagerede Michael Nielsen på, og han nævnte det for Claus Christiansen under en telefonsamtale i januar. Desuagtet reagerede Rheoscience først den 23. april 2008. Under bestyrelsesmødet den dag fik Philip Just Larsen ét minut til at forklare sig, og han nåede akkurat at få sagt, at han havde forsøgt at varetage virksomhedens interesser ved at holde på medarbejderne. Philip Just Larsen blev herefter bortvist, hvilket der ikke var grundlag for, ligesom der under alle omstændigheder var 
indtrådt passivitet. I øvrigt var netop de iøjnefaldende lønstigninger, som tidligere anført, udtryk for, at medarbejdere var blevet fastansat efter elevtid, at medarbejdere havde fået andre kompetenceområder, og at medarbejdere var gået fra deltid til fuldtid. 

Med hensyn til opgørelsen af Rheosciences krav bemærkes, at Rheoscience i en række tilfælde ikke har afskediget medarbejderne med den fornødne hurtighed og alene med det varsel, som de pågældende havde krav på. I relation til et erstatningskrav har Rheoscience derfor ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Man kan under alle omstændigheder heller ikke rejse krav for så vidt angår de føromtalte medarbejdere, hvis status havde ændret sig. Hertil kommer, at der i kravet er medtaget en forudsætning om, at alle oppebar arbejdsgivers pensionsbidrag, hvilket er forkert. 

Der kan ikke kræves renter af et krav, før det er forfaldent. 

Rettens bemærkninger 
Indledende bemærkninger 
Der er ikke belæg for, at Philip Just Larsen i sit virke som administrerende direktør i Rheoscience ikke bestræbte sig på at varetage selskabets interesser bedst muligt, og der er ikke fremkommet oplysninger, der kan begrunde nogen antagelse om, at det skøn, som han udøvede i forbindelse med afgørelserne om lønstigninger og bonusudbetalinger, var influeret af hensyn, der var Rheoscience uvedkommende. 

Det er fremgået af bevisførelsen, at ansættelse af nye medarbejdere, herunder forhandling af disses løn og ansættelsesvilkår, samt de årlige lønforhandlinger med medarbejderne, der fandt sted i decemberjanuar måned, for 2008 dog udelukkende i januar, henhørte under Philip Just Larsen, uden at bestyrelsen befattede sig hermed. Retten er efter sagens oplysninger, herunder bl.a. Claus Christiansens forklaring, blevet bibragt det indtryk, at det med hensyn til kompetencefordelingen mellem bestyrelse og direktion i praksis forholdt sig sådan, at beslutninger og ledelsesinitiativer i betragteligt omfang var overladt til Philip Just Larsen, der må antages at haft vide beføjelser til på egen hånd at udøve ledelsesmæssige skøn. I de seneste ca. 1,5 år, oktober 2006 april 2008, kom der efter det oplyste øget fokus på rapportering. 

For så vidt angår lønforhandlingerne i januar 2008 skulle Philip Just Larsen indenfor de af bestyrelsen afstukne rammer bedst muligt varetage hensynet til virksomhedens fortsatte drift under vanskelige omstændigheder, hvor det af hensyn til såvel den fortsatte drift og bevarelsen af mulighederne for en børsnotering som skabelsen af den bedst mulige position for virksomheden i tilfælde af frasalg af aktiviteter efter det fremkomne må antages at have været essentielt, at centrale dele af medarbejderstaben forblev intakt. Om spørgsmålet om børsnotering bemærkes, at det, da minimumsscenariet blev tiltrådt af bestyrelsen den 15. november 2007, var planen, at en sådan ville finde sted den 12. februar 2008. Børsnoteringen blev aflyst af Deutsche Bank den 21. december 2007, efter det oplyste navnlig på grund af krisen på det finansielle marked. Af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2008 fremgik, at "Deutsche Bank, however, still consider themselves committed to float the company". Om spørgsmålet om bevarelse af medarbejderstaben bemærkes, at det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft inden for biotekområdet var markant, og at den opståede usikkerhed i kølvandet på Deutsche Banks beslutninger i relation til en børsnotering havde givet anledning til usikkerhed og nogen utilfredshed blandt medarbejderne. 

Retten bemærker herefter Spørgsmålet om, hvorvidt Philip Just Larsen med henvisning til de iværksatte lønstigninger og/eller bonusudbetalinger har misligholdt vilkårene for sit ansættelsesforhold hos Rheoscience, skal vurderes i lyset af det i de indledende bemærkninger oven for anførte.

For så vidt angår de omtvistede lønstigninger har Philip Just Larsens hovedstandpunkter under sagen været, at han handlede inden for den budgetramme for "personel costs" på 36,4 mio. kr., som bestyrelsen havde godkendt som "minimum scenario" i forbindelse med bestyrelsesmøderne den 15. november 2007 og 14. januar 2008, og at lønstigningerne (3,5 % + 1 %) skulle forstås som en omkostningsramme, der beregningsmæssigt skulle tage afsæt i den samlede lønsum for 2007 på 31,0 mio. kr., hvorefter lønomkostningerne efter de iværksatte stigninger ikke overskred de grænser, som bestyrelsen havde bestemt. 

Om Philip Just Larsens hovedstandpunkter, der for så vidt angår de talmæssige forhold er ubestridte, bemærkes, at de ikke ses at være i strid med de formuleringer i bestyrelsesmødereferaterne, som beskriver "minimum scenario". Når det herudover tages i betragtning, at Rheoscience ikke i øvrigt har henvist til konkrete oplysninger eller omstændigheder, der på afgørende måde rejser tvivl om Philip Just Larsens hovedstandpunkter, og at Rheosciences egen forståelse af spørgsmålet efter det foreliggende ikke har været særligt tilkendegivet eller betydet Philip Just Larsen, finder retten ikke, at denne forståelse med ansættelsesmæssige konsekvenser har kunnet håndhæves overfor Philip Just Larsen. 

Retten bemærker ex tuto, at de konkrete ændringer i otte nærmere angivne medarbejderes kompetenceområder, ansættelsesmæssige status eller arbejdstid, som ifølge Philip Just Larsen var den direkte årsag til lønstigninger for disse medarbejderes vedkommende, ligeledes er ubestridte af Rheoscience, og at en udeladelse af disse lønstigninger ville reducere det samlede udbetalte lønstigningsbeløb meget væsentligt. 

For så vidt angår bonusudbetalingerne bemærkes, at der i hvert fald tidligere har foreligget kontraktbaserede bonusordninger for nogle medarbejdere i Rheoscience, og at det i øvrigt er ubestridt, at Erik Meldgaard Pedersen, bestyrelsen bekendt, i 2008 fik udbetalt et bonusbeløb på ca. 205.000 kr., at Philip Just Larsen, bestyrelsen bekendt, fik udbetalt bonus i hvert fald i 2002 og 2006, at det, som forklaret af Michael Nielsen, var et led i de mellem ham og 
Rheoscience aftalte ansættelsesvilkår, der også var forhandlet med bestyrelsesformand Mark Thorsen, at han udover løn var omfattet af en bonusordning, og at der fandtes en bonusklausul i Anita Osbornes ansættelseskontrakt, med henvisning til hvilken hun fik udbetalt bonusi 2008. Retten finder det på denne baggrund, samt når henses til, at bestyrelsens medlemmer ikke selv havde nogen nærmere viden om spørgsmålet, ubetænkeligt i overensstemmelse med Philip Just Larsen og Michael Nielsens forklaringer at lægge til grund, at spørgsmålet om bonus indgik i de årlige lønforhandlinger med medarbejderne. Det er ikke godtgjort, at 
de betingelser, som ifølge Claus Christiansens forklaring skulle være opfyldt, for at udbetaling af bonus kunne komme på tale, har været tilkendegivet Philip Just Larsen. 

Bonusudbetalingerne i 2008 havde efter Philip Just Larsens forklaring deres baggrund i den meget gunstige omsætningsmæssige situation for så vidt angår CROforretningsdelen, som var blevet skabt i 2007. Retten har intet grundlag for at betvivle, at der, som forklaret af Philip Just Larsen, lå en betydelig og ekstraordinær indsats fra medarbejderes side bag dette resultat. 

Når de anførte omstændigheder sammenholdes med, at der var afsat midler til bonusudbetalingerne, som, hvis de medregnes i et minimumsbudget for 2008, ikke medførte en overskridelse af budgetrammen på 36,4 mio. kr., finder retten ikke, at Philip Just Larsen har misligholdt sine ansættelsesmæssige forpligtelser ved at forestå udbetalingen af disse uden at indhente forhåndssamtykke fra bestyrelsen. 

Som følge af det ovenfor anførte frifindes Philip Just Larsen for Rheosciences påstand, og da de samme grunde findes at føre til, at Philip Just Larsen ikke har misligholdt sit ansættelsesforhold med konsekvenser for hans kontraktmæssige fratrædelsesgodtgørelse, tages hans selvstændige påstand på 600.000 kr., der er uomtvistet i beløbsmæssig henseende, til følge. 

Efter sagens udfald betaler Rheoscience i sagsomkostninger til Foreningen af Speciallæger som mandatar for Philip Just Larsen 150.000 kr. 

T h i k e n d e s f o r r e t:

Foreningen af Speciallæger som mandatar for Philip Just Larsen frifindes for den af Rheoscience A/S nedlagte påstand 

Inden 14 dage betaler Rheoscience A/S til Philip Just Larsen 600.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. oktober 2008 samt i sagsomkostninger 150.000 kr., der forrentes efter rentelovens § 8a. Claus Forum Petersen 
Lars Kristiansen
Jørgen Gawinetski 


(Sign.) 
___ ___ ___ 
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»