Direktør ikke erstatningsansvarlig

Resumé

Et selskabs direktør/bestyrelsesmedlem var ikke erstatningsansvarlig for tab opstået hos selskabets tidligere samarbejdspartner som følge af selskabets økonomiske forhold og konkurs

Dom i sagen H-43-04 

Tøttrup A/S 
(Landsretssagfører Arne Homann)

mod

LL 
(Advokat Kim Utzon Jybæk 
v/ advokat Marianne Pedersen) 

Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, LL, som direktør for og bestyrelsesmedlem i Inter Select by Polti A/S (i det følgende Inter Select), er ansvarlig overfor sagsøger, Tøttrup A/S, for dette selskabs krav mod Inter Select. Kravet er opstået i forbindelse med et samarbejde om udviklingen af "Cyklonen" (en maskine beregnet til rengøring af tandlægeudstyr).

Tøttrup A/S har nedlagt påstand om, at LL betaler 551.702,50 kr. med tillæg af procesrente fra den 25. november 1999. 

LL har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået. 

Denne sag er anlagt ved retten i Helsingør og i medfør af den mellem parterne indgåede værnetingsaftale henvist til Sø- og Handelsretten. 

Sagens faktum

Sagens parter

Tøttrup A/S er et ingeniør- og handelsfirma, der er ejet af Børge Tøttrup, der tillige er direktør og daglig leder. Selskabet beskæftiger sig med fremstilling af præcisionselementer, fortrinsvis til plastindustrien, handel med værktøj og værktøjsmaskiner og rådgivning i tilknytning til selskabets aktiviteter. 

LL var direktør og medlem af bestyrelsen i Inter Select, der var et datterselskab af Inter Select by Polti SA, Luxembourg (75 %) og Scan Fresh Holding ApS (25 %). Sidstnævnte selskab var ejet af LLs hustru. Inter Select havde en aktiekapital på 1 
mio. kr., og bestyrelsen bestod foruden LL af bestyrelsesformand Franz Hahn og Fulvio Riganelli. Selskabet havde eneforhandlingsretten i Norden til damprensemaskiner fremstillet af det italienske selskab Polti. Af det danske selskabs forhandlingsprotokol § 8 fremgår, at det påhviler formanden at føre forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøderne, og at referat af bestyrelsesmøder skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Inter Select blev taget under konkursbehandling den 30. ja-
nuar 2003, og boet blev sluttet uden dividende til kreditorerne. 

Parternes samarbejde

Inter Select havde ved en overdragelses- og royaltyaftale af 22. september 1988 købt patentrettighederne til Cyklonen af Morten Skjødt Nielsen, der var ansat i selskabet. Tøttrup A/S blev af Inter Select anmodet om at medvirke ved udviklingen af en prototype og i 1999 af en produktionsmodel. Inter Select havde i 1998 oparbejdet betydelige fordringer på datterselskaber i de nordiske lande, men disse selskaber led i 1998 betydelige tab, hvorfor der opstod store likviditetsproblemer i Inter Select. Den 12. maj 1999 blev der afholdt et møde med deltagelse af LL, Morten Skjødt Nielsen, Inter Selects økonomichef Lars Brammer og Børge Tøttrup. Af mødereferatet, udarbejdet af Lars Brammer, fremgår, at gælden til Tøttrup A/S 165.574,79 kr. skulle afdrages med 45.709,54 kr. kontant samme dag, mens det resterende beløb skulle betales med halvdelen henholdsvis den 25. maj og den 10. juni 1999. Beløbene blev betalt, men lidt forsinket. Det aftaltes endvidere, at Børge Tøttrup skulle udarbejde et overslag over forventede faktureringer til Inter Select i de kommende 2-3 måneder til brug for kapitalfremskaffelse til projektet og likviditetsbudgetteringen i Inter Select. 

Den 19. maj 1999 fremkom Børge Tøttrup med en skitsetegning med kommentarer. I forbindelse med et møde samme dag mellem Børge Tøttrup og Lars Brammer har sidstnævnte udarbejdet et notat, hvoraf fremgår, at restprisen på produktionsmodellen blev anslået til 145.000 kr. inkl. igangværende arbejder og prisen på 20 testmaskiner til ca. 300.000 kr. I skrivelse af 20. maj 1999 bekræftede Børge Tøttrup, at han af Lars Brammer var blevet bedt om ikke at anvende mere tid på fremstilling af de 20 maskiner, at han skulle færdiggøre produktionsmodellen, og at han skulle få betalt det allerede opståede tilgodehavende vedrørende de fremstillede udstillingsmodeller samt alle udlæg i forbindelse med produktionsmodel 1 og de 20 maskiner. Kravet opgjordes således: arbejde indtil den 20. maj 1999 125.575 kr. , udlæg vedr. produktionsmodel 1 9.828,50 kr., resterende arbejdstid ca. 20.000 kr., restmaterialer ca. 3.000 kr. og fremmede udviklingsomkostninger ca. 12-15.000 kr. samt allerede bestilte materialer til de 20 maskiner 61.500 kr. Kravet opgjordes herefter samlet til 437.280 kr., hvilket inkluderede de resterende 119.865,25 kr., som der var lavet afdragsaftale om den 12. maj 1999. 

Den 14. juni 1999 afholdtes på ny et møde mellem LL, Morten Skjødt Nielsen, Lars Brammer og Børge Tøttrup. Af Lars Brammers notat fremgår, at Inter Select skulle betale produktionsmodellen anslået til 208.000 kr. + moms, at de 20 testmaskiner 
først skulle sættes i gang 3 uger efter, at CE-ansøgning var indgivet, at disse maskiner skulle betales af det nye "produktions/patentselskab", og at Tøttrup A/S skulle have udbetalt 100.000 kr. a conto. Dette beløb blev betalt den 25. juni 1999. 

Børge Tøttrup bekræftede i skrivelse af 22. juni 1999 til Inter Select, at Lars Brammer på mødet den 14. juni 1999 havde udtalt, at der ikke ville komme flere penge fra Inter Select udover de 100.000 kr. + moms, der var faktureret. Endvidere indeholdt skrivelsen en opgørelse over arbejdet til dato, forudsat at der ikke kom flere ændringer til produktionsmodellen, da der ingen sikkerhed var for at få resten af pengene. Den samlede pris på produktionsmodellen blev opgjort til 434.400 kr. (inkl. de 100.000 kr.) samt arbejde og materialer på testmaskinerne med 31.360 kr. 

Den 6. september 1999 skrev Børge Tøttrup til Polti, Italien, og tilbød, at han sammen med Morten Skjødt Nielsen kunne overtage salget af de maskiner, som Inter Select solgte. Ligeledes tilbød Morten Skjødt Nielsen i skrivelse af 14. september 1999 til Polti, Italien, at sælge Poltis produkter, samtidig med at han omtalte LL og Lars Brammer i meget negative vendinger. Morten Skjødt Nielsen blev herefter bortvist af Inter Select. 

Inter Selects advokat anmodede herefter i skrivelse af 22. september 1999 Tøttrup A/S om at udlevere alt vedrørende projektet om og med Cyklonen samt specificere beløbet 272.460 kr., som var faktureret i 1999. Den 30. september svarede Børge 
Tøttrup, at han ville opgøre sit tilgodehavende, men ville udøve tilbageholdsret i tegninger, materialer og prototype, indtil selskabets tilgodehavende var betalt. Den 25. oktober 1999 fremsendte Tøttrup A/S en faktura på 566.422 kr. ekskl. moms. Inter Selects advokat kommenterede i skrivelse af 12. november 1999 fakturaen, henviste til tidligere aftaler indgået i maj og juni samme år og anførte, at Inter Select kunne være interesseret i færdiggørelse af projektet under forudsætning af, at der kunne opnås enighed om prisen herfor. Børge Tøttrup svarede i skrivelse af 17. november 1999, at forudsætningen for en fortsættelse var betaling af det allerede udførte arbejde. 

Den 7. februar 2001 anlagde Tøttrup A/S sag mod Inter Select med påstand om betaling af 566.422 kr. ekskl. moms. Ved Hillerød rets dom af 26. juni 2002 tilpligtedes Inter Select at betale 211.875 kr. Dommen blev af Inter Select anket inden fuldbyrdelsesfristen. I ankesvarskriftet gentog Tøttrup A/S den for byretten nedlagte påstand. Den 19. august 2002 indgav Tøttrup A/S fogedrekvisition, da man mente, at anken var temerær, og frygtede, at Inter Select var ved at afhænde selskabets ejendom til en købesum under markedsværdien til et med Inter Select forbundet selskab. Den 27. november 2002 afholdtes møde i fogedretten, der tilkendegav, at betingelserne for udlæg ikke forelå, hvorefter sagsøger frafaldt begæringen. Efter Inter Select var taget under konkursbehandling, meddelte kurator, at boet ikke ønskede at indtræde i ankesagen, og Tøttrup A/S frafaldt sin modpåstand, hvorefter ankesagen sluttedes. 

Inter Selects økonomiske forhold

Af årsregnskabet for 1997, der var selskabet 5. regnskabsår, fremgår, at selskabet havde aktiver på 25.204.568 kr., heraf var 9.880.602 kr. tilgodehavender fra salg, og passiver på 20.823.278 kr. Selskabets resultat efter skat var 2.873.388 kr. Om begivenheder efter regnskabsårets udløb fremhæves, at selskabet havde en betydelig fordring, der var blevet risikobehæftet, men det skønnedes ikke at true selskabets samlede kapitalforhold. Om fremtiden anføres, at selskabet forventede et positivt resultat for 1998, men kalkulerede med en væsentlig omsætningsnedgang. 

I 1998 opstod der økonomiske problemer på grund af tab på tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber. På et bestyrelsesmøde den 30. oktober 1998 drøftedes den økonomiske stramme situation, og af referatet fremgår, at der manglede en likviditet på 4 mio. kr., og at der ikke var likviditet til at afregne Polti, Italien, og offentlige kreditorer, at budgettet frem til 31. januar 1999 udviste et underskud på 500.000 kr., samt at der skulle afskediges medarbejdere. Lars Brammer skulle udarbejde en rapport til næste bestyrelsesmøde. Ifølge rapporten, dateret den 9. november 1998, havde selskabet haft et driftsunderskud frem til 30. september 1998 på ca. 250.000 kr., og underskuddet for oktober 1998 forventedes at blive ca. 500.000 kr. Af selskabets debitormasse på 13,5 mio. kr. forventedes alene indbetalinger i 1998 på 1,25 mio. kr., idet det øvrige tilgodehavende var hos insolvente koncernforbundne selskaber. Selskabets forfaldne kreditorer udgjorde 4,545 mio. kr., heraf 750.000 kr. til LLs hustru. Efter en gennemgang af den økonomiske situation i de nordiske selskaber konkluderedes, at der forventedes en underbalance for koncernen ultimo 1998 på 6,8 mio. kr. Den manglende likviditet på kort sigt var 2,07 mio. kr. og på langt sigt 670.000 kr. Der blev gennemgået et løsningsforslag, hvorefter der bl.a. ved tilførsel af 4,3 mio. kr. fra Luxembourg kunne fremskaffes tilstrækkeligt til, at egenkapitalen som minimum ville andrage 1,58 mio. kr. Endvidere overvejedes salg af selskabets aktiver, herunder den faste ejendom Farum Gydevej 89, der skønnedes at have en friværdi (uden lejekontrakt) på 1,5 mio. kr. i forhold til bogført værdi.

Den 10. november 1998 afholdtes på ny bestyrelsesmøde, hvori foruden bestyrelsen deltog Lars Brammer, selskabets advokat og revisor. Det konstateredes indledningsvis, at selskabet reelt set var at betragte som værende i en "stille betalingsstands-
ning", og selskabets advokat anbefalede, at der ikke blev afregnet skat og moms, før der forelå en samlet ordning. Det besluttedes at tilføre 4,3 mio. kr. fra moderselskabet samt indefryse aktionærernes tilgodehavende, dog skulle lånet på 750.000 kr. til Scan Fresh Systems A/S (LLs hustru) afvikles som aftalt med 50.000 kr. pr. måned. Endvidere skulle der udarbejdes akkordforslag for de nordiske selskaber, således at der kunne opnås refusion fra ToldSkat. Disse akkordaftaler blev indgået den 29. januar 1999, men akkordaftalerne blev ikke overholdt. 

Lars Brammer udarbejdede på ny en statusrapport, dateret den 4. maj 1999, for Inter Select. Pr. 28. april 1999 udgjorde selskabets aktiver 8,361 mio. kr. og passiver 9,914 mio. kr. Gælden til Scan Fresh Systems A/S var siden november 1998 afdraget med 500.000 kr. Om årsagen til statusændringen anførtes bl.a. et yderligere driftsunderskud i Inter Select på 1,35 mio. kr., yderligere driftsunderskud i det koncernforbundne selskab Domotec Nordic og direkte udviklingsomkostninger til Cyklonen ca. 550.000 kr. Af konklusionen fremgår, at der forventedes et driftsunderskud i de kommende måneder, indtil Cyklonen var salgsklar, at selskabet derfor skulle have tilført kapital, eller at der skulle stilles garanti overfor kreditorerne, men der var mu-
lighed for at realisere en gevinst ved salg af selskabets ejendom og Cyklonen til et andet selskab eller 3. mand. Rapporten slutter med en note om, at ToldSkat efter udarbejdelsen af rapporten har afvist at godkende momsfradraget, hvilket vil kunne 
medføre en risiko for yderligere tab på min. 1,479 mio. kr. i forhold til den i rapporten indeholdte status. 

ToldSkats afgørelse fremkom ved skrivelse af 4. maj 1999. Afgørelsen blev påklaget til Landskatteretten, der ved afgørelse af 16. oktober 2000 ændrede ToldSkats afgørelse, således at der godkendtes fradrag for moms af tab på fordringer. Den 21. maj 1999 havde Told Skat imidlertid foretaget udlæg i Inter Selects ejendom for 1.376.211,70 kr. Inter Select foreslog i skrivelse af 15. juni 1999 ToldSkat, at gælden, som man bestred, blev afviklet med 150.000 kr. pr. måned og anførte om ejen-
dommen, at Realkredit Danmark havde vurderet ejendommen til 4.250.000 kr. og en uafhængig ejendomsmægler til 4.500.000 kr.

Inter Selects årsregnskab for 1998 blev indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1. juli 1999. I ledelsens årsberetning nævnes, at den økonomiske udvikling havde været påvirket af eksterne faktorer, som selskabet ikke havde haft mulighed for at influere på, herunder grove besvigelser hos associerede virksomheder, hvilket havde medført betydelige tab. Om fremtiden nævnes, at selskabet forventede at opnå verdenspatent på et nyt produkt [Cyklonen], som forventedes at ville bidrage positivt til resultatet i 1999 og fremover. I revisionspåtegningen tages følgende forbehold: Selskabet har tabt hele sin aktiekapital og er omfattet af aktieselskabslovens § 69 a. Dette forbehold blev gentaget i de følgende årsregnskaber. Årets resultat efter skat 
var -11.706.454 kr., aktiver 10.178.219 kr., passiver 17.610.843 kr. og egenkapitalen -7.432.424 kr. Tab på debitorer i associerede selskaber udgjorde 11.624.142 kr. 

Inter Selects årsregnskab for 1999 udviste et årsresultat på -2.783.097 kr. Den primære drift gav et underskud på 1.986.640 kr., og der var en ekstraordinær udgift i form af tab på tilgodehavender hos datterselskaber på 540.000 kr. Selskabets aktiver 
var nedbragt til 6.750.270 kr. og passiverne til 16.965.791 kr. Af ledelsens årsberetning fremgår, at året havde været præget af nedgang i salget til selskabets væsentligste kunder, og at den økonomiske udvikling i året havde været klart utilfredsstillende. 

Inter Selects årsregnskab for 2000 udviste et årsresultat på 297.024 kr. Den primære drift gav et underskud på 1.221.548 kr., men der var en ekstraordinær indtægt ved salget af selskabets ejendom på 1.610.588 kr. Selskabets aktiver var nedbragt til 
3.892.879 kr. og passiverne til 13.811.376 kr. Årsregnskabet for 2001 udviste et overskud på den primære drift på 254.492 kr., men på grund af store renteudgifter blev årsresultatet efter skat på -21.762 kr. Selskabets aktiver var 3.542.495 kr. og 
passiver 13.482.754 kr., heraf gæld til tilknyttede selskaber med 9.355.595 kr. 

Den 31. januar 2003 blev Inter Select taget under konkursbehandling. Boets aktiver var ifølge cirkulæreskrivelse af 20. februar 2003 et depositum på 3.179,52 kr., og boets passiver var anslået til ca. 11 mio. kr. Af cirkulæreskrivelsen fremgår endvide-
re, at selskabet var indehaver af patentrettigheder til en "cyklon", men afgiften vedrørende patentet var ikke betalt, og samarbejdspartneren Tøttrup A/S havde ikke villet betale for at sikre opretholdelsen. Under aktiver er nævnt, at selskabets faste ejendom i juni 2002 blev afhændet til LL for 3 mio. kr, men ifølge oplysninger fra en kreditor var ejendommen 4 mio. kr. værd. Dispositionen ansås som mulig omstødelig. Endvidere er det nævnt, at der den 31. december 2002 var indgået en aftale om overdragelse af serviceaftaler til en værdi af 174.890,62 kr. mod udstedelse af en kreditnota af samme størrelse. Dispositionen ansås som omstødelig. Af cirkulæreskrivelse af 3. juni 2003 fremgår, at aftalen vedrørende serviceaftalerne rettelig var 
indgået omkring 1. juli 2002. Boets aktiver er nu opgjort til 72.128,12 kr., heraf 25.000 kr. for salg af patentrettigheder. Kurator ville, såfremt ingen kreditor stillede sikkerhed for førelse af omstødelsessagerne, indstille, at boet blev sluttet i medfør af konkurslovens § 143, stk. 1. 

Cyklonen, dens værdi og salget af patentet

LL rettede i skrivelse af 26. oktober 1999 henvendelse til Tøttrup A/S om, hvorvidt selskabet var interesseret i at være medejer i en virksomhed omkring Cyklonen, da man aktivt arbejdede for et salg af produktet/patentet til en udenlandsk virksomhed. Børge Tøtttrup bekræftede skriftligt den næste dag, at han gerne ville deltage i forhandling herom. Forhandlingerne brød imidlertid sammen, og der skete intet salg inden Inter Selects konkurs. Den 21. august 2000 meddelte Inter Selects patentbu-
reau, at der var sket patentregistrering af "fremgangsmåde og apparatet til rengøring og sterilisering af dentaludstyr". 

I konkursboets arkiver er fundet et udateret notat, udarbejdet af Lars Brammer, hvori han anslår patentets værdi til 6 mio. kr. ved salg fra Inter Select til et nyt selskab. Af et andet notat fremgår, at udviklingsomkostningerne indtil 1. oktober 1999 anslås til 1.150.000 kr. Morten Skjødt Nielsen købte patentet af konkursboet for 25.000 kr. 

Den faste ejendom, Farum Gydevej 89

Inter Select købte ejendommen i 1997 for 3,2 mio. kr. I skrivelse af 15. juni 1999 til ToldSkat oplystes, at Realkredit Danmark havde vurderet ejendommen til 4.250.000 kr. og en uafhængig ejendomsmægler til 4.500.000 kr.

I forbindelse med forligsforhandlinger mellem parterne oplyste Inter Selects advokat i skrivelse af 15. maj 2002, at ejendommen alene ville kunne sælges for 3 mio. kr. Ejendommen blev pr. 1. juli 2002 solgt til LL for 3 mio. kr. Ejendommen var da 
lejet ud til ScanGas, der gik konkurs i 2002. 

Efter LLs overtagelse af ejendommen blev den gennemgået med ScanGas for konstatering af lejemålets tilstand. Af en rapport af 4. september 2002 fremgår, at lokalerne ikke var ryddeliggjorte, samt at der skulle foretages en del reparationer. Et tilbud af 6. oktober 2002 på malerarbejdet er på 344.460 kr. ekskl. moms. På begæring af Tøttrup A/S' advokat vurderede EDC-Erhverv, København, i november 2002, at ejendommen som tom ejendom havde en kontant pris på 4 mio. kr. 

Ejendommen blev af LL videresolgt til en uafhængig 3. mand pr. 16. august 2004 for en kontantpris på 3,8 mio. kr. 

Forklaringer

Børge Tøttrup har forklaret, at han er direktør og eneejer af Tøttrup A/S. Samarbejdet med Inter Select begyndte i 1997 omkring den første del af Cyklonen. I 1999 fremstillede han en prototype, som kom på udstilling i Bella Centret, og i april 1999 blev en prototype sendt til Tyskland. Opgaven med Cyklonen fik han af Morten Skjødt Nielsen i Inter Select. I april 1999 indhentede han en kreditoplysning på Inter Select, der ikke gav anledning til bekymring, og han fik betaling for udstillingsmodellerne. 

Han opfattede omtalen af likviditetsproblemer i Inter Select under mødet den 12. maj 1999 som noget forbigående, og han modtog ikke mødereferatet. I juni 1999 fik han en del papirer om patentet fra Inter Select, og han blev bedt om at undersøge, om der var noget til hinder for registrering. Inter Select betalte ikke altid til tiden, men han ville ikke standse projektet af den grund. Betalingsforsinkelse er helt normalt i industrien. 

Den 19. maj 1999 blev han kaldt over til Inter Select, og han redegjorde for status for produktionsmodellen, hvor der resterede arbejde for 145.000 kr. På baggrund af likvidationsproblemerne anmodede han Inter Select om en bankgaranti, men fik det ikke. Han fortsatte alligevel og tænkte, at der måtte være tale om nogle forbigående problemer, som ikke havde betydning, når der stod et stort italiensk selskab bag, og han troede på projektet. Senere måtte han udvide restprisen til også at omfatte udgifter til nødvendige ændringer af smøremaskindelen. 

I brevet af 20. maj 1999 til Inter Select omtalte han berostillelsen af de 20 testmaskiner. Inter Select stillede ingen spørgsmål til hans opgørelse heri. Der blev ikke aftalt noget om testmaskinerne, efter at han blev bedt om at standse arbejdet med dem. Prototypen var derimod afgørende for, at Cyklonen kunne sættes i produktion efterfølgende. Han havde hørt, at Inter Select ønskede at sælge Cyklonen, og han blev også selv spurgt herom under et møde i første halvdel af juni måned. Oplysningerne om de samlede omkostninger kom fra hans bogholderi, og så lagde han det til, som var bestilt. Han bestilte også dele til de 20 maskiner, da det var urentabelt kun at bestille dele til en maskine. Desuden fortsatte han med arbejdet på de 20 maskiner på de dele, der ikke skulle ændres. 

Den 22. juni 1999 skrev han til Inter Select om Cyklonen og nævnte også de 20 maskiner, da ordren både omfattede prototypen og testmaskinerne, som var udsat. Der var opstået nye problemer og ting, som skulle ændres, hvorfor totalprisen kunne opgøres til 434.400 kr. for produktionsmodellen. Han talte med Lars Brammer, der ikke gjorde indsigelse, og han modtog 100.000 kr. Da han kom tilbage fra ferie, kontaktede han LL, der bekræftede, at prototypen selvfølgelig skulle færdiggøres. Hvis han havde standset arbejdet på prototypen, ville hele projektet have været ødelagt. Det lå i kortene, at han skulle producere Cyklonen, for han var specialist på maskinen, og han fik at vide, at LL og Morten Skjødt Nielsen var ved at skaffe investorer. Selv om patentet blev solgt, ville det være svært at undvære hans deltagelse, da al elektronikken var udviklet af ham. Efter at LL havde bedt ham om at fortsætte, gik han i gang med at lave en bedre sterilisationskasse. Han indkøbte plader, blæsere, magneter, slanger og fittings, og Polti leverede ca. 10 % heraf. Han var nødt til at fortsætte for ikke at miste muligheden for at få sine tilgodehavender ud over de allerede betalte 100.000 kr. 

Morten Skjødt Nielsen var indimellem syg, og i juni-juli måned kom han sjældent forbi, men de havde ofte telefonisk kontakt. Han vidste, at det var Morten Skjødt Nielsen, der havde opfundet Cyklonen, og at Inter Select havde patentet. Han modtog 
ikke yderligere oplysninger om Inter Selects økonomiske forhold, og han talte ikke med Morten Skjødt Nielsen om selskabets økonomi. Han gik ud fra, at Morten Skjødt Nielsen havde mandat til at handle på Inter Selects vegne. 

Efter Morten Skjødt Nielsen var blevet opsagt, skrev han til Polti, Italien, da han gerne ville videreføre projektet. Han ønskede et samarbejde med Polti om dampmaskiner både til Cyklonen og til en ny idé om dampanlæg til hospitaler. 

I september 1999 var Cyklonen tæt på at være færdig, og færdiggørelsen ville have kostet et forholdsvis lille beløb. Han meddelte, at han var interesseret i at erhverve patentet, men han fik ingen tilbagemelding fra Inter Select. Han ønskede ikke at være aktionær i et nyt produktionsselskab. Han ville selv producere Cyklonen og tjene penge på den måde. 

Han ville gerne have købt Inter Selects ejendom på Farum Gydevej for ca. 3,6 mio. kr., da han skulle udvide sine produktionsfaciliteter grundet en stor ordre.

LL har forklaret, at han var direktør og bestyrelsesmedlem i Inter Select. Han har ingen forsikring for bestyrelsesansvar. 

Patentet for Cyklonen købte Inter Select af Morten Skjødt Nielsen, og der er muligt i september 1998 indgået en royaltyaftale med ham. Inter Select havde dog ikke pligt til at udvikle patentet, og aftalen var kun interessant for Morten Skjødt Nielsen, hvis der blev en indtjening ud over omkostningerne. 

I maj måned 1999 blev det aftalt med Tøttrup A/S, at arbejdet med Cyklonen skulle holdes inden for det af Børge Tøttrup fremlagte budget på 145.000 kr. Der var tale om produktionsmodellen. Inter Select var ikke i stand til at tage stilling til de øvrige ting. Det var afgørende, at Cyklonen kunne blive godkendt hen over sommeren, og at der ikke blev brugt flere penge. Prisen steg alligevel med 208.000 kr., hvilket han 
accepterede, men det svarede til en overskridelse på mere end 50 % af det budgette-
rede beløb. Inter Select havde bestilt en færdig produktionsmodel for 145.000 kr. og 
ikke for et ubegrænset beløb. Det er muligt, at der opstod yderligere problemer, men "den økonomiske grænse var nået".

I begyndelsen var omkostningerne på et acceptabelt niveau, og Morten Skjødt Nielsen havde kompetence til at bestille arbejde, men da udgifterne begyndte at stige, og der opstod økonomiske problemer for virksomheden, blev Morten Skjødt Nielsen 
fuldmagt inddraget. Der var ikke tale om en skriftlig fuldmagt. Morten Skjødt Nielsen deltog i møderne og var klar over de økonomiske problemer i Inter Select. LL fortalte Børge Tøttrup, at der ikke var flere penge, og at de søgte investorer. Han kan 
ikke huske, om Børge Tøttrup blev orienteret om det negative årsresultat for Inter Select. Børge Tøttrup fik ikke yderligere informationer hen over sommeren 1999. Han var ikke hjemme fra den 19. juni til 15. juli 1999 og havde ikke kendskab til, 
hvad Børge Tøttrup foretog sig frem til september 1999. 

Inter Select var eneforhandler af Poltis maskiner i Norden, og det var selskabets vigtigste indtægtskilde i 1999. Imidlertid skrev Morten Skjødt Nielsen til Polti om at overtage forhandlingen, parallelimportede Poltis produkter og solgte til selskabets 
kunder, samtidig med at han fik løn af Inter Select. På den måde blev det professionelle marked undermineret, og Morten Skjødt Nielsen blev bortvist ultimo september måned 1999. 

Efter ophævelsen af samarbejdet i september 1999 modtog Inter Select en slutopgørelse og meddelelse om, at Børge Tøttrup var interesseret i patentet. Der blev holdt møder med advokater helt ind i 2001 for at finde en løsning, men det endte med, at 
ingen havde evne eller vilje til gå videre med Cyklonen, hvorefter stævningen fremkom. 

Lars Brammer havde det daglige regnskabsmæssige ansvar i Inter Select. De økonomiske forhold blev drøftet i bestyrelsen. Han var mindst en gang om ugen i kontakt med de øvrige bestyrelsesmedlemmer via telefon eller møder. Bestyrelsen var samlet i Danmark ca. 40 gange og i udlandet ca. 40 gange. Der blev udarbejdet referater af bestyrelsesmøderne. Referaterne blev ikke lagt i den mappe, han havde fået udleveret ved selskabets stiftelse, men blev sat i en mappe, der stod på Lars Brammers kontor. Alle selskabspapirer var samlet i den mappe. Referaterne var på dansk og blev ikke sendt til bestyrelsesmedlemmerne. Der blev talt tysk under møderne. 
Primo maj måned 1999 drøftede bestyrelsen situationen, da egenkapitalen var negativ, hvorefter Børge Tøttrup med det samme fik besked om likviditetsproblemerne.

Kreditorerne blev ikke betalt fuldt ud, og hans hustrus firma købte Inter Selects bil for 500.000 kr. og modregnede købesummen i sit tilgodehavende. Gælden til et Polti-datterselskab, Progresso Casa, blev betalt. Der blev i 1997 tænkt skatteteknisk ved at betale tantieme mod lønnedgang, hvilket blev effektueret i 1998 og 1999. Senere arbejdede han gratis. 

Inter Select gjorde alt, hvad de kunne, for at overleve i oktober 1998. Ledelsen gennemgik situationen og arbejdede aktivt for at få en god basis at fortsætte på. De forsøgte at mindske omkostningerne, afskedigede mange ansatte, solgte aktiver til en 
god pris, minimerede varelageret, rykkede debitorer, holdt kreditorerne hen og så videre. Der blev ikke indkaldt til en særskilt generalforsamling i anledning af den negative egenkapital, men bestyrelsen tog stilling til problemerne under bestyrelses-
møderne, hvor hele aktiekapitalen var repræsenteret. Tilførsel af midler fra Inter Select i Tyskland og Luxembourg sikrede selskabets likviditet. Der var ingen grund til, at midlerne blev konverteret til ansvarlig kapital, da Inter Select regnede med, at der ville komme indtægter, og så ville et skattemæssigt underskud være at foretrække. Der blev lavet tilbagetrædelseserklæringer overfor BG Bank vedrørende Inter Select Tysklands og Luxembourgs tilgodehavender. 

Inter Select havde kalkuleret med en meget stor omsætning i Domotec selskaberne, som var postordrevirksomheder. Inter Selects tilgodehavende hos Domotec blev omfattet af en akkord, som blev udarbejdet med professionel bistand fra advokat og revisor, der oplyste, at Inter Select ville få et momsfradrag for den afskrevne del, og derefter kunne selskaberne lukkes stille og roligt. Hvis situationen ikke var blevet værre, kunne konkurs have været undgået. Akkorden blev imidlertid ikke opfyldt. 
Det var ikke muligt at lave en aftale med ToldSkat, og en medvirkende årsag hertil var, at ToldSkat mente, at selskaberne var nærstående. Dette var baseret på et internt fortroligt notat, som nogen havde sendt til ToldSkat. 

Inter Select forhandlede også med Moulinex, hvilket ville have givet kunder for 120 mio. kr. og ville have vendt hele situationen. Inter Select gav tilbud på at overtage Moulinex-forhandlingen i foråret 2002, og det var meningen, at Moulinex over 5 år 
skulle overgå til et andet navn. I december 2002 stod det klart, at Inter Select var blevet nummer 2 og derfor mistede dette marked.

BG Bank opsagde kreditten og var ikke interesseret i Inter Select som kunde, hvilket var katastrofalt. Det er muligt, at Børge Tøttrup ikke fik svar på sin henvendelse om at købe ejendommen i Farum, for det skete ultimo maj måned, lige før BG Bank 
skulle betales i juni for at undgå en konkursbegæring, og Børge Tøttrups bud var ikke konkret. Handlen blev gennemført på grund af BG Bank, som ikke blev underrettet om forespørgslen fra Børge Tøttrup. Inter Select rådede over 20 % af ejen-
dommen og havde selv måttet flytte, hvis ejendommen var blevet solgt til anden side. Lejerens depositum indgik i handlen, men han modtog aldrig pengene fra Inter Select. 

Ejendommen var i en miserabel tilstand, for lejeren havde svejset overalt i hallerne, og det flød med skrot udenfor. 18 dage efter, at han overtog ejendommen, gik lejeren konkurs, og han anmeldte et krav i boet. Ejendommen skulle sættes i stand, og alt blev restaureret. Dette arbejde udførte han selv med hjælp fra sin familie. Der blev lagt flere tusinde timer i ejendommen, og der blev købt materialer. Arbejdet blev udført stort set vederlagsfrit. Sagens bilag T er kvitteringer for indkøb af materialer og værktøj til brug for istandsættelsen af ejendommen. Fakturaen af 16. september 2004 fra Scan Fresh Systems A/S vedrørende malerarbejde omfatter arbejde udført før overtagelsesdagen den 16. august 2004. VVS- og El-arbejde blev udført af professionelle. 

I dag arbejder han som provisionslønnet sælger i Norden for VIP Domotec Nordic A/S. Hans tidligere formue er stort set brugt. 

Lars Brammer har forklaret, at han i dag er administrerende direktør i JMI Services A/S. Han var regnskabs- og økonomichef i Inter Select fra 1995 til januar 2000. 

Årsagen til den økonomiske vanskelige situation for Inter Select i 1998 var, at Inter Select havde satset voldsomt på postordre, da postordrefirmaerne havde klaret sig rigtigt godt. I 1997 havde Domotec været en betydelig kunde med 80 % af omsætningen, hvilket var en voldsom stigning i forhold til 1996, hvor postordredelen havde udgjort 20 %. I løbet af 1998 gik det dårligt for Domotec selskaberne, og Inter Selects tilgodehavende hos Domotec mistede sin værdi. Vapo Miljø Norge AS fik også problemer, fordi ledelsen i Norge havde tømt selskabet for aktiver og begyndt konkurrerende virksomhed. De to største afsætningskanaler var hermed forsvundet. Det var nødvendigt med en rekonstruktion, hvorfor Inter Select slankede organisationen, opsagde medarbejdere, minimerede omkostningerne og fik tilført 4 mio. kr. fra moderselskabet i Luxembourg hen over sommeren 1998. Der var også en gæld på 4 mio. kr. til et søsterselskab. Der blev udarbejdet og underskrevet tilbagetrædelseserklæringer over for øvrige kreditorer vedrørende disse gældsposter. Der blev også talt om en akkord for at redde noget af mellemregningen med Domotec og undgå Domotecs konkurs. Inter Select kunne få momsen tilbage på fordringerne. De koncerninterne mellemregninger medførte, at selskabet teknisk set var insolvent, men ikke illikvidt, så længe aktionærerne ikke krævede sig betalt. De øvrige kreditorer blev betalt, og der blev ikke indgivet konkursbegæring. Inter Select overholdt generelt dog ikke betalingsfristerne overfor Tøttrup A/S. Mellemregningen på 250.000 kr. med BB var oprindelig 750.000 kr., men blev nedbragt med 500.000 kr. den 15. december 1998. Beløbet var blevet lånt i oktober-november måneder til lønninger m.v., og der var således tale om nyere gæld. Han udarbejdede en handlingsplan i november 1998 for, hvordan Inter Select skulle klare driften. Der blev gjort noget ved problemerne, men egenkapitalen blev ikke reetableret i forbindelse med akkorden med VIP Domotec Nordic A/S og datterselskabet, da der ikke var likviditet i disse selskaber. Akkorden blev indgået i januar 1999, og Inter Select havde indrettet sig i tillid til, at akkordbeløbene ville komme. Domotec betalte for løbende leverancer, og det var bedre end konkurs, for så tilflød der likviditet. Ultimo maj måned 1999 måtte Inter Select konstatere, at akkordbeløbet ikke kom, og i juni 1999 indgav Inter Select konkursbegæring mod VIP Domotec for at sikre tilbagebetaling af moms. 

ToldSkat nægtede i maj måned 1999 momsfradraget, og bestyrelsen holdt kort efter møde. Situationen havde ikke betydning for egenkapitalen, da fradraget ikke havde været indtægtsført tidligere, men var nævnt i en note i 1998-regnskabet. Momsfra-
draget blev ikke accepteret af ToldSkat, fordi en medarbejder havde fremsendt de interne rapporter til ToldSkat. Samme medarbejder forsøgte at parallelimportere Poltis produkter. Fradraget blev dog godkendt 1½ år senere ved Landsskatterettens afgørelse. Indtil da havde Inter Select afdraget med 150.000 kr. om måneden til ToldSkat. 

Han deltog altid i bestyrelsesmøderne og redegjorde for den økonomiske situation. Han udarbejdede referater, som blev underskrevet og indsat i en mappe på hans kontor, dog ikke i stiftelsesmappen. Han ved ikke, hvor referaterne befinder sig i dag. Alle mapper for alle selskaber befandt sig på hans kontor. Indholdsfortegnelsen sad i stiftelsesmappen. Bestyrelsen mødtes med varierende mellemrum, nogle gange 1 gang om måneden, andre gange hver 3.-4. måned. Bestyrelsen mødtes i Danmark. Referaterne blev oversat til tysk og sendt med post til bestyrelsesmedlemmerne. 

Han blev involveret i Cyklonen i april-maj måned 1999, da det stod klart, at Morten Skjødt Nielsen ikke havde været flink til at oplyse om omkostningerne ved projektet, og det væltede ind med regninger. Han kender ikke royaltyaftalen med Morten 
Skjødt Nielsen, men det var Inter Select, der ansøgte om patentet. Morten Skjødt Nielsen var salgschef og havde reelt ikke noget mandat vedrørende projektet. Morten Skjødt Nielsen var dog projektleder og havde en økonomisk interesse i Cyklonen, 
men han var helt klar over, hvordan Inter Selects økonomi så ud, og at der ikke var penge til større investeringer. Under mødet den 12. maj 1999 blev Børge Tøttrup orienteret om likviditetsproblemerne i Inter Select. Han ved ikke, hvordan dette blev 
opfattet af Børge Tøttrup. Han udarbejdede notatet fra mødet den 19. maj 1999 vedrørende projektets økonomi. Det havde altid været tanken, at Cyklonen skulle overdrages til et produktionsselskab, for hvilket der skulle opstilles et budget af hensyn til en ekstern investor. Beløbet på 145.000 kr. var Børge Tøttrups oplysning under mødet om, hvor meget det ville koste at lave en godkendt prototype. Fra første møde var der lagt op til, at Børge Tøttrup og Morten Skjødt Nielsen havde investormuligheder til projektet. Inter Select havde ikke økonomi til at påtage sig flere udgifter. Det blev gjort klart den 19. maj 1999, og Børge Tøttrup bekræftede det i sit brev af 20. maj 1999. Inter Select skulle ikke udvikle, men sælge produktet. Inter Select skulle alene levere damprensere. De 20 testmaskiner blev sat i bero, selvom Børge Tøttrup var meget interesseret i at bestille varer til maskinerne. 

Den 14. juni 1999 vendte Børge Tøttrup tilbage med hensyn til status for projektet, og det blev aftalt, at produktionsmodellen skulle koste 208.000 kr. ekskl. moms. Han meddelte derefter Børge Tøttrup, at der ikke ville blive betalt mere end 100.000 kr. Inter Select var villig til at betale 208.000 kr., men fik en helt anden faktura. Børge Tøttrup var meget engageret i projektet, for Tøttrup A/S skulle stå for produktionen. 

I årsregnskabet for 1998 havde han skrevet om Inter Selects fremtid, at selskabet forventede et verdenspatent, som ville bidrage positivt til selskabets udvikling fremover. Det var tanken, at patentet skulle sælges til det selskab, der skulle producere 
Cyklonen, og Inter Select skulle levere dampmaskinerne. Projektet blev midlertidigt standset, indtil kapitalen var fremskaffet. Ifølge Morten Skjødt Nielsen havde patentet formentlig en værdi på 6 mio. kr. 

Ejendommen Farum Gydevej 89 var blevet istandsat udvendigt omkring 1994-1995 af LL og dennes familie. Brevet til ToldSkat den 15. juni 1999 var baseret på en vurdering af ejendommen uden lejere foretaget af en eller to ejendomsmæglere. På 
grund af ToldSkats udlæg ønskede Inter Select at signalere en så høj værdi som mulig. Ejendommen blev udbudt til salg for 4,5 mio. kr., men der var ingen interesse. Efter hans fratræden blev en del af ejendommen lejet ud til ScanGas. LL tabte 
300.000 kr. på refusionsopgørelsen ved overtagelsen af ejendommen og arbejdede for en meget lille løn i en meget lang periode. 

Procedure

Tøttrup A/S har gjort gældende, at Tøttrup A/S utvivlsomt har krav på betaling for arbejdet vedrørende produktionsmodellen indtil omkring den 1. juni 1999. Der var enighed om 208.000 kr., men til trods herfor betalte Inter Select kun 100.000 kr. Inter Select protesterede ikke over Tøttrup A/S' opgørelse pr. den 21. juni 1999 på 531.560 kr. ekskl. moms, herunder testmaskinerne. Samarbejdet fortsatte gennem Morten Skjødt Nielsen, og LL bekræftede, at produktionsmodellen skulle gøres færdig, selv om Lars Brammer havde meddelt, at der ikke kom flere penge. Børge Tøttrups forklaring må lægges til grund, da Tøttrup A/S ingen interesse havde i at udføre arbejde uden betaling, selv om Tøttrup A/S var interesset i at få den efterfølgende produktion. Inter Select kunne ikke forvente, at Tøttrup A/S udførte arbejdet vederlagsfrit, og opdraget var et bestillingskøb på fremstilling af en damprensemaskine ­ Cyklonen ­ hvorfor Inter Select havde påtaget sig at betale for udviklingsomkostningerne. Inter Select havde ganske vist likviditetsproblemer, men forventede at salget af patentet ville redde selskabet, idet produktionsmodellen havde en værdi på 6 mio. kr. Først i september 1999 blev samarbejdet ophævet, og Inter Select var derfor forpligtet til at betale regningen fra Tøttrup A/S for arbejdet frem til samarbejdets ophør, så længe regningen ikke var ubillig, hvilket ikke er bevist. 

Hillerød rets dom ville have fået et andet resultat, hvis de økonomiske forhold, som de kendes i dag, var indgået i sagen. Begge parter havde anket afgørelsen, og boet ville ikke indtræde. En udeblivelsesdom ville ikke have været bindende for ledelsen 
af Inter Select, og da der ikke var dividende til simple kreditorer i boet, havde det intet formål at opretholde anken. Tøttrup A/S accepterede ikke byretsdommen ved at hæve anken, og LL har da heller ikke påstået denne sag afvist. Denne sag indeholder nye oplysninger om de økonomiske forhold, hvorfor retten kan foretage fuld prøvel-
se. 

LL er erstatningsansvarlig overfor Tøttrup A/S efter en almindelig culpagrundsætning. Aktieselskabslovens regler om, hvordan selskabet skal håndtere en situation, hvor egenkapitalen mistes, blev ikke overholdt, hvilket er retsstridigt. Referaterne af bestyrelsesmøderne er bortkommet, selv om referaterne blev udsendt. Beviskravet for LLs culpøse adfærd og det påregnelige tab skal lempes henset hertil. De formelle krav blev ikke iagttaget, hvilket skal tillægges skærpende betydning, da der var tale om et aktieselskab med sammenfald mellem ledelse og aktionærer. Ifølge de fremlagte notater var Inter Select den 10. november 1998 klar over, at selskabet var i en stille betalingsstandsning, men selskabet handlede ikke i overensstemmelse hermed. Tværtimod blev gælden til BB nedbragt efter dette tidspunkt. Tilbagetrædelseserklæringerne fra de tilknyttede selskaber var også kritisable, for der var rettelig tale om ansvarlig kapital. En konvertering ville have forhindret en anmeldelse i boet af et simpelt krav fra aktionærerne. Tilbagetrædelseserklæringerne blev kun givet over for BG Bank, men skulle have været afgivet over for leverandørerne. Bestyrelsen havde valget mellem en likvidation eller en reetablering, og selvom omkostningerne blev nedbragt, var dette ikke tilstrækkeligt til at skabe bedre likviditet, hvorfor det var ansvarspådragende at fortsætte driften med en negativ egenkapital. Fra maj måned 1999 sikrede selskabets ledelse ikke, at der var mulighed for at betale Tøttrup A/S, hvilket er groft uforsvarligt. 

Børge Tøttrup gjorde, hvad han kunne for at sikre sig mod uforudsete overraskelser ved at undersøge Inter Selects økonomiske forhold. En vis risiko må altid accepteres, men Børge Tøttrup fik ikke de relevante oplysninger til at imødegå risikoen. 

Parternes forligsforhandlinger før sagen i Hillerød strandede på, at Tøttrup A/S ville have sikkerhed for betalingen. Inter Select blev dømt til at betale 211.000 kr., men solgte den faste ejendom til LL for 3 mio. kr. i juni måned forinden fogedsagen. 
Ejendomsmægleren vurderede ejendommen til 4 mio. kr., og Lars Brammer har overfor ToldSkat oplyst, at værdien var 4,5 mio. kr. Selv om der var et prisfald på erhvervsejendomme i 2002, og ejendommen var dårligt vedligeholdt, kunne LL vide-
resælge ejendommen for 3,6 mio. kr. i 2003. Denne fortjeneste burde være tilgået Tøttrup A/S. De fremlagte bilag på køb af materialer kan ikke anses som tilstrækkelig dokumentation for afholdte udgifter til ejendommen. Tøttrup A/S havde ikke mu-
lighed for at føre en omstødelsessag under bobehandlingen, da provenuet i så fald ville have tilfaldet aktionærerne i form af dividende. 

LL har således handlet groft uforsvarligt og i strid med aktieselskabslovens § 54, stk. 3, og § 69a, og dermed pådraget sig et erstatningsansvar efter aktieselskabslovens § 140 og dansk rets almindelig erstatningsregler. 

LL har gjort gældende, at Tøttrup A/S' krav udspringer af kravet mod Inter Select, som blev fastslået i dommen fra retten i Hillerød. Under parternes møde den 19. maj 1999 blev restprisen opgjort til 145.000 kr., den 20. maj 1999 til 173.000 kr. og den 14. juni 1999 til 208.400 kr. Den 20. maj 1999 bekræftede Børge Tøttrup, at arbejdet var stillet i bero, men alligevel fortsatte prisen med at stige. Tøttrup A/S har ikke ført bevis for, at stigningen vedrørte arbejde udført før dette tidspunkt. LL gav ikke i juli måned Tøttrup A/S besked om at fortsætte arbejdet, og Børge Tøttrup vidste, at Inter Select var uden midler og søgte investorer. Det må derfor have stået Børge Tøttrup klart, at Inter Select ikke kunne betale for arbejdet. Tvisten mellem parterne opstod, fordi fakturaen var dobbelt så høj som den aftalte pris. 

LL var ikke Tøttrup A/S' kontraktspart og kan alene gøres erstatningsansvarlig, hvis tabet er påført culpøst og påregneligt. At Inter Selects egenkapital var negativ med 11 mio. kr. statuerer ikke i sig selv et ansvar. Det bestrides ikke, at der ikke blev indkaldt til generalforsamling i henhold til aktieselskabslovens § 69a. I stedet blev der afholdt bestyrelsesmøde den 30. oktober 1998, hvor hele selskabskapitalen var repræsenteret. Selv om ledelsen ikke har nogen handlepligt, gjorde den det, der er påkrævet efter aktieselskabslovens § 69a. Ledelsen fulgte udviklingen løbende og holdt bestyrelsesmøde igen den 10. november 1998. Tilstedeværelsen af 2 mødereferater peger på, at der generelt blev udarbejdet referater af møderne, og LL har ingen interesse haft i at bortskaffe dette materiale. Ledelsen fortsatte initiativerne ved at føre sag om momsrefusion, tilbageføre provision fra moder-/søsterselskabet, afskedige medarbejdere, reducere lønudgifter og frasælge bil og andet løsøre. Ledelsen var helt bevidst om alvoren ved den stille betalingsstandsning, og tiltagene bevirkede, at virksomheden fortsatte, og at den samlede gæld blev reduceret. Problemerne omkring momsfradraget kom som en overraskelse, men Inter Select håbede, at patentet kunne afhændes, og i 2002 satsede selskabet på at overtage salget af Moulinex. Der gik 4 år, fra de økonomiske problemer begyndte, til konkursen eller 3½ år fra Tøttrup A/S' krav opstod. Der var en reel overlevelsesmulighed ved at søge kapital til Cyklonen, og kreditorernes tab ville have været større i 1999 end i 2003. Der er ingen årsagssammenhæng mellem de af ledelsen foretagne dispositioner og Tøttrup A/S' tab. 

Børge Tøttrup kendte den økonomiske situation og bad om en bankgaranti, ligesom det fremgår af hans breve, at han vidste, at der ikke var sikkerhed for betalingen af Tøttrup A/S' tilgodehavende. Alligevel fortsatte samarbejdet, og det må lægges til 
grund, at dette skyldtes Tøttrup A/S' egen interesse heri, herunder muligheden for masseproduktion. Tøttrup A/S påtog sig en kommerciel risiko for en eventuel fremtidig gevinst. Inter Selects årsregnskab for 1998 blev modtaget den 1. juli 1999 i Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen, men Børge Tøttrup søgte ikke oplysninger heri, tværtimod fortsatte Tøttrup A/S oparbejdelsen af sit krav. Efter oktober 1999 forfulgte Tøttrup A/S ikke sit krav før indgivelse af stævning ca. 1½ år senere. 

Ejendommen i Farum blev solgt for at undgå en tvangsauktion. Tøttrup A/S fremkom ikke med et konkret bud. En erhvervsejendom kan vurderes meget forskelligt, og Tøttrup A/S har ikke bevist, at salget til LL skete til underpris. LL foretog efter overtagelsen forbedringer og udførte en stor del af arbejdet selv, hvilket medførte en værdiforøgelse. Handlen var således ikke en uforsvarlig disposition, og Inter Select sparede penge ved ikke at skulle betale husleje. Et eventuelt erstatningsansvar for LL skal lempes henset til, at LL er uden formue, ikke fik løn i en længere periode, ikke har forsikring og kun oppebærer provisionsindtægt i dag. 

Rettens bemærkninger

Retskraft af Hillerøds dom

Ved dom af 26. juni 2002 bestemte Civilretten i Hillerød, at Inter Select skulle betale 211.875 kr. med tillæg af renter til Tøttrup A/S vedrørende udviklingen af Cyklonen. Inter Select ankede dommen med påstand om frifindelse, men efterfølgende gik selskabet konkurs. Da konkursboet ikke indtrådte i anken, bortfaldt sagen. Konkursboet blev sluttet efter konkurslovens § 143 uden dividende til kreditorerne. Under disse særlige omstændigheder, og da parterne ikke er de samme, kan Inter Select ikke anses for endeligt at have accepteret byrettens dom, hvorfor retten ikke er afskåret fra under denne sag at foretage en fuld prøvelse af Tøttrup A/S' krav vedrørende Cyklonen. 

Tøttrup A/S' krav vedrørende Cyklonen

Det er ubestridt, at Inter Select indgik en aftale med Tøttrup A/S om at udvikle en prototype af Cyklonen, produktionsmodel og testmaskiner. Der blev ikke aftalt en fast pris for projektet. I hvert fald den 12. maj 1999 blev Børge Tøttrup orienteret om 
Inter Selects økonomiske vanskeligheder og blev bedt om at opgøre omkostningerne for de kommende måneders arbejde med henblik på, at Inter Select kunne fremskaffe den nødvendige kapital. Henset hertil og til de afgivne forklaringer kan det lægges til grund, at det senest i maj måned 1999 var klart for begge parter, at produktionen af Cyklonen skulle lægges over i et selvstændigt selskab, hvortil der skulle skaffes investorer. 

Den 19. maj 1999 mødtes parterne. Ifølge Morten Skødt Nielsens og Lars Brammers håndskrevne stikordsreferater oplyste Børge Tøttrup under mødet, at det ville koste ca. 145.000 kr. at færdiggøre produktionsmodellen, og at testmaskinerne ville koste ca. 300.000 kr. Ifølge referaterne fremsatte Børge Tøttrup et ønske om en bankgaranti for det arbejde, der ikke var faktureret. Efter mødet fik Tøttrup A/S besked på at standse arbejdet med testmaskinerne, hvilket Børge Tøttrup bekræftede ved brev af 20. maj 1999. Tøttrup A/S skulle imidlertid færdiggøre produktionsmodellen og opgjorde sit krav vedrørende udført arbejde med testmodellerne til 61.500 kr. og estimerede restbeløbet for produktionsmodellen til ca. 158.000 kr. med tillæg af 12-15.000 kr. til fremmede omkostninger. 

Ifølge Lars Brammers referat af mødet den 14. juni 1999 accepterede Inter Select at betale estimeret 208.000 kr. for produktionsmodellen, men testmaskinerne skulle fortsat betales af et kommende produktionsselskab. Tøttrup A/S fik endvidere tilsagn om betaling af 100.000 kr. a conto, og dette blev betalt. Ved brev af 22. juni 1999 opgjorde Tøttrup A/S sit krav til 208.400 kr. for produktionsmodellen med tillæg af yderligere omkostninger og opgjorde kravet til testmaskinerne til samlet 131.360 kr. Samtidig bekræftede Børge Tøttrup, at han havde modtaget Inter Selects meddelelse om, at der ikke ville komme yderligere betaling end de 100.000 kr. 

På dette grundlag finder retten, at Inter Select accepterede at betale 61.500 kr. for testmodellerne for perioden indtil 20. maj 1999 og 208.000 kr. for færdiggørelse af produktionsmodellen. Det må have stået Børge Tøttrup klart, at der var tale om et 
fast beløb, som ikke kunne ændres væsentligt. Tøttrup A/S var således kun berettiget til betaling af 208.000 kr. og 61.500 kr., i alt 269.500 kr., med tillæg af moms, hvoraf 100.000 kr. blev betalt. Dette er i overensstemmelse med resultatet af Civilretten i Hillerøds dom. 

Inter Selects fortsatte drift og reetablering af selskabskapitalen

Det fremgår af Inter Selects årsregnskaber, at 1998 var et katastrofalt år for selskabets økonomi. Den negative egenkapital skyldtes blandt andet en væsentlig og langfristet gældspost til Inter Selects moderselskab og søsterselskab. Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at moder- og søsterselskaberne gav afkald på sine tilgodehavender til fordel for de øvrige kreditorer. Den kortfristede gæld faldt i perioden 1998-2001. Det følger videre af regnskaberne og forklaringerne, at Inter Select i forbindelse med den negative udvikling søgte at tilpasse organisationen ved blandt andet at reducere antallet af medarbejdere og frasælge driftsmidler og maskiner. 

Inter Select gik konkurs i januar 2003, hvilket var 3½ år efter, at de økonomiske vanskeligheder var indtrådt. Det kan efter Lars Brammers forklaring lægges til grund, at Inter Select i denne periode fortsatte den daglige drift med en passende likviditet, således at de almindelige betalingsforpligtelser blev overholdt. 

Tøttrup A/S ses ikke at have forfulgt sit krav fremsat den 25. oktober 1999 kontinuerligt frem til indgivelsen af stævningen i februar 2001. Der er afgivet modstridende forklaringer om parternes forhandlinger om overdragelse af patentet vedrørende Cyklonen til Tøttrup A/S i denne periode. Henset til Tøttrup A/S' brev af 27. oktober 1999 findes det godtgjort, at der fandt sådanne forhandlinger sted, og at stævningen mod Inter Select blev indgivet, da forhandlingerne brød sammen.

Under disse omstændigheder finder retten ikke, at det var uforsvarligt at fortsætte Inter Selects drift efter 1998, hvorfor forholdene vedrørende selskabets kapital og den daglige økonomiske drift ikke findes at have været ansvarspådragende for sel-
skabets direktør. 

Overholdelse af formelle krav

Efter Lars Brammers forklaring blev der afholdt bestyrelsesmøder, når det var nødvendigt, og der blev udarbejdet referater. Ifølge Lars Brammers og LLs forklaringer tog bestyrelsen stilling til Inter Selecets kapitalberedskab m.v., hvilket støttes af de af Lars Brammer udarbejdede økonomiske redegørelser til bestyrelsen. Det forhold, at der ikke formelt blev indkaldt til generalforsamling efter aktieselskabslovens § 69a, ses ikke at have haft nogen betydning for beslutningerne om selskabets økonomiske forhold, blandt andet fordi hele aktiekapitalen var repræsenteret under bestyrelsesmøderne, eller at have haft nogen konkret indflydelse på Tøttrup A/S' tab. 

Købet af ejendommen

LLs ansvar som direktør for Inter Select må i relation til salget af ejendommen Farum Gydevej 89 bedømmes i forhold til, om Inter Select solgte ejendommen for billigt til LL. Der var tale om en erhvervsejendom, hvorfor en relativ stor margin for 
prisfastsættelse af ejendommen må accepteres. Der er ikke under sagen fremlagt oplysninger om prisudviklingen for denne type ejendomme for perioden 1997-2002, men Inter Select erhvervede ejendommen for 3,2 mio. kr. i 1997. Ejendommen blev ifølge Lars Brammers forklaring og selskabets meddelelse til ToldSkat vurderet til 4,5 mio. kr. uden lejere i 1999. LL erhvervede ejendommen for 3 mio. kr. i 2002 og videresolgte ejendommen for 3,6 mio. kr. i 2004. LL har forklaret, at Inter Select måtte foretage et strakssalg, da BG Bank krævede sit tilgodehavende indfriet. LL har fremlagt dokumentation for, at det var nødvendigt at udføre malerarbejde på ejendommen for ca. 300.000 kr., og har forklaret, at han med hjælp fra familie og venner udførte reparationsarbejde. Inter Select betalte ikke husleje til LL og en lejerens depositum blev ikke overført fra selskabet til LL.  

Under disse omstændigheder finder retten ikke, at LL i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fra Inter Select handlede ansvarspådragende efter selskabslovgivningen. 

LLs frifindelsespåstand tages herefter til følge, og Tøttrup A/S skal i sagsomkostninger til LL betale 38.000 kr. inkl. moms, hvilket svarer til advokatsalær i forhold til sagens værdi. 

Thi kendes for ret

LL frifindes. 
Tøttrup A/S betaler inden 14 dage 38.000 kr. i sagsomkostninger til LL. 

Mette Christensen 
Hans Havsager 
Søren Rathmann 
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»