Design - efterligning

Resumé

Kommodeserie var i vid udstrækning udtryk for anvendelse af basale designelementer, som det måtte stå den enkelte producent frit for at benytte, og fremtrådte i ikke uvæsentlig grad forskelligt fra anden kommodeserie, som derfor ikke ansås for at være efterlignet

Dom i sagen V-42-03


Tvilum-Scanbirk ApS
(Advokat Frank Bøggild)

mod

Rugballe Møbelfabrik A/S
(Advokat Morten Stadil)

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er om fire af Rugballe Møbelfabrik producerede kommoder har en sådan lighed med kommoder fremstillet af Tvilum-Scanbirk i serien Cubic at der er grundlag for at forbyde Rugballe Møbelfabriks markedsføring af deres kommoder.

Tvilum-Scanbirk har nedlagt følgende påstande:

1. Forbud afsagt af fogedretten i Middelfart den 14. marts 2003 stadfæstes, og den stillede sikkerhed på ½ mio. kr. frigives til TvilumScanbirk.

2. Rugballe Møbelfabrik forbydes at producere, sælge og markedsføre kommoderne vist i bilag 1, C, 3 og 4.

3. Rugballe Møbelfabrik skal til Tvilum-Scanbirk betale 2½ mio. kr. med procesrente fra sagens anlæg den 21. marts 2003.

Sagen drejer sig om følgende kommoder produceret af Rugballe Møbelfabrik der er nævnt i påstand 2, og som af Tvilum-Scanbirk er holdt op mod fire af dette selskab producerede kommoder:

Tvilum-Scanbirk
Bilag Rugballe Møbelfabrik
nr.
Tvilum-Scanbirk
1
Bred med fire skuffer
30333
To lave og tre høje skuffer
C
Smal med fem skuffer
30331
To lave og fire høje skuffer
3
Bred med fem skuffer
30335
Fire lave og fire høje skuffer
Med to gange fire skuffer
30336
Fire lave og seks høje skuffer

Der henvises nærmere til side 11.

Rugballe Møbelfabrik har nedlagt påstand om at fogedforbuddet ophæves og har i øvrigt påstået frifindelse.

Sagsfremstilling
I slutningen af april 2002 udstillede Rugballe Møbelfabrik på Bellamessen nogle kommoder som efter Tvilum-Scanbirks opfattelse var i strid med deres rettigheder til kommoder i serien Cubic. Tvilum-Scanbirk anmodede ved rekvisition af 30. april 2002 fogedretten i Middelfart om forbud mod Rugballe Møbelfabriks markedsføring af disse kommoder.

Sagen blev foretaget den 3. maj 2002.

Fogedretten besigtigede de møbler som parterne havde medbragt.

Under sagen forklarede administrerende direktør Ole Lund Andersen bl.a. at han har været inden for møbelbranchen i 24 år. Tvilum-Scanbirk opstod ved en fusion mellem en række danske møbelfabrikker. Virksomheden satser meget på udvikling af nye produkter. Der er således 30 ansatte der alene beskæftiger sig med produktudvikling. Hertil kommer fem eksterne designere.

Cubic-serien blev præsenteret første gang på Bellamessen i maj 2000.

Forud for denne præsentation var der gået 12 måneders analysearbejde hvor designeren Mette Fårup var kommet frem til at trenden viste at møblerne skulle være kubistiske. Det er første gang Tvilum-Scanbirk har fået designet og produceret en hel serie af møbler. I forbindelse med udviklingen brugte man meget tid på at udvikle greb og ben, herunder støbeværktøjer. Man har en særlig aftale med leverandøren om at de specielle greb og ben kun må produceres til Tvilum-Scanbirk. Cubic-serien ad-
skiller sig bl.a. fra de tidligere af Tvilum-Scanbirk producerede møbler ved at dybden på skufferne der ellers er 40 cm, her er 50 cm. Grunden til at Tvilum-Scanbirk altid tidligere har benyttet 40 cm i dybden, er at det passer meget fint med en spånplade der i standardmål måler 122 cm. Et andet af Cubic-seriens særpræg er at uanset hvilken farve møblet har, er alle skufferne ahorn-farvede indvendig og har greb med aluminiumslook. I starten producerede man kun serien i ahorn, senere begyndte man at producere i kirsebær og bøg, og for nylig er man begyndt produktion i aluminiumsfarve. Der har været store udviklingsomkost-ninger ved den aluminiumsfarvede serie idet det er teknisk vanskeligt at fremstille melamin i den farve. Da Cubic-serien blev udviklet, fandtes der selvfølgelig forskellige kommoder, men ikke nogen med det samme udtryk. Serien er blevet kraftigt markedsført på messer i USA, Tyskland, Frankrig, England og Singapore. Derudover udsender man prislister, inspirationsblade og indstik i forskellige blade og aviser samt TV-reklamer og annoncer. Over en periode på ca. to år har man brugt omkring 4 millioner danske kroner på markedsføring. Det var meningen at der i næste uge skulle køre nogle TV-spots, men hvis Rugballe Møbelfabrik fortsat kan sælge sine kopier, vil spottene blive stoppet. Normalt sælger Tvilum-Scanbirk en hel del i Cubic-serien når selskabet er på messe. På messen i Bellacentret der har strakt sig siden onsdag den 1. maj 2002, har selskabet ikke fået solgt noget. Selskabet får hele tiden besked på at Rugballe Møbelfabrik producerer en kopi der er billigere. I de første 4 måneder i 2002 har Tvilum-Scanbirk solgt for 26 mio. kroner i Cubic-serien. I 2001 solgte selskabet for 69 mio., og selskabet regner med at det i 2002 når op på et salg på ca. 120 mio. Tvilum-Scanbirk regner med at lancere flere komponenter til serien en gang i efteråret. Ole Lund Andersen blev første gang opmærksom på Rugballe Møbelfabriks kopimøbler den 29. april 2002 da han så dem på messen i Bellacentret. Senere da messen åbnede, blev han også gjort opmærksom på dem af kunderne. Rugballes priser er ca. 10% lavere.

Egon Christensen forklarede under fogedsagen bl.a. at han startede Rugballe Møbelfabrik i 1973. For ca. et år siden overdrog han selskabet til sin datter, Carina Christensen. Han arbejder fortsat i selskabet. Først producerede fabrikken kun senge, senere kom der soveværelsesmøbler til. For tre år siden på Bellamessen præsenterede selskabet kommoder med metalben. Han er bekendt med Tvilum-Scanbirk og selskabets produkter.

Rugballe Møbelfabrik har ikke forsøgt at efterligne Cubic-serien. Der er alene tale om en videreudvikling af allerede benyttede modeller. Målene på kommoderne kom ud fra praktiske formål idet de skal gå op med målene på en standardspånplade, ellers er der for højt spildprocent. En standardplade er 2,07 m hvilket passer fint med en dybde på skufferne på 50 cm. På virksom-hedens tidligere kommoder har man dog anvendt en dybde på 45 cm. Indvendig beklædning i skufferne er brugt siden sidst i 70'erne, dog i forskellige materialer. Den nye serie har afrundede hjørner på toppladen, da det er det folk vil have. Med den udformning risikerer man ikke at børn kommer til skade. Grunden til at man ikke har anvendt afrundede hjørner hele tiden, er at det først for nylig er blevet teknisk muligt at producere afrundede kanter. Virksomheden har altid produceret kommoder
hvor toppladen blev kørt helt ud til siden. Kendetegnet er at den stopper, så den flugter med resten af kommoden, så køberne kan stille 2 kommoder helt tæt sammen. Kommoderne har fået det kubistiske udseende som følge af tidens trend. Formen på grebene er fastsat ud fra hvad han kunne få leveret. Benene er udviklet af møbelfabrikken selv.

Udviklingsomkostningerne har været begrænsede da der er tale om en videreudvikling af den serie som de hele tiden har kørt med. Rugballe Møbelfabrik er således kørt videre med samme sidehøjde og samme varianter i serien. Måske har udviklingen kostet 150.000 kroner. Rugballe Møbelfabriks kunder er typisk de samme som Tvilum-Scanbirks, det vil sige kæder af varehuse og møbelbutikker. Han har ikke hørt noget fra sine kunder på Bellamessen om at hans møbler ligner Tvilum-Scanbirks.
De møbler der er udstillet på messen, er prototyper der endnu ikke er sat i produktion. Han har solgt tre eksemplarer i alt. Serien skal sættes i produktion lige efter sommerferien. Han forventer en omsætning på 3-5 mio. kroner i det første år. Der er endnu ikke taget stilling til hvilke markedsføringsomkostninger der skal medgå. Rugballe Møbelfabrik har ikke tidligere produce-
ret kommoder med afrundet kant eller brugt firkantede fødder, aluminiumsgreb, aluminium i firkantet form eller ahorn indvendigt i skuffer.

Efter procedure afsagde fogedretten følgende kendelse:

"Det er klart, at der kun i begrænset omfang kan opnås beskyttelse af udformning af kommoder og natborde med skuffer, som de i sagen omhandlede. Imidlertid er lighederne mellem de af Tvilum-Scanbirk A/S og de af Rugballe Møbelfabrik A/S fremstillede møbler iøjnefald-ende. Retten har herved lagt vægt på såvel dimensioner, ben, materiale, afrundet topplade, skuffernes indvendige udførelse samt det forhold, at serierne ... møbel for møbel matcher hinanden, således at 6 ud af 7 af de af Tvilum-Scanbirk A/S fremstillede skuffemøbler kan genfindes hos Rugballe Møbelfabrik A/S. Fogedretten finder det herefter sandsynliggjort, at rekvisitus ved sin handlemåde krænker rekvirentens ret efter markedsføringslovens § 1. Da de øvrige betingelser i retsplejelovens § 642 efter det i sagen oplyste tillige er opfyldt
bestemmes:

Rekvisitus Rugballe Møbelfabrik A/S forbydes at producere, lade producere, sælge, markedsføre, importere og eksportere de i bilag 8-16 viste møbler, der af rekvisitus forhandles under navnene: høj, smal kommode, lav kommode, kombiskab, høj kommode, dobbeltkommode og natbord i materialerne bøg melamin, ahorn melamin og aluminium melamin." Forbuddet blev nedlagt mod en sikkerhed på 100.000 kroner.

Sagen blev forligt på vilkår at Tvilum-Scanbirk frafaldt erstatningskrav, dog således at Tvilum-Scanbirk skulle være berettiget til at indbringe erstatningskrav fra sagen under en ny sag hvis Rugballe Møbelfabrik efter forliget på ny krænkede Tvilum-Scanbirks produktrettigheder, og Tvilum-Scanbirk ved dom fik medhold heri.

Sagen blev afsluttet ved at Sø- og Handelsretten den 17. september 2002 efter at Rugballe Møbelfabrik havde taget bekræft-ende til genmæle over for Tvilum-Scanbirks påstand om stadfæstelse af fogedforbuddet og om forbud mod produktion og mar-kedsføring af de pågældende kommoder, afsagde dom i overensstemmelse med Tvilum-Scanbirk påstand og tillagde Tvilum-
Scanbirk 6.000 kr. i sagsomkostninger.

I januar 2003 blev Tvilum-Scanbirk opmærksom på Rugballe Møbelfabriks markedsføring af de fire kommoder som denne sag vedrører. Tvilum-Scanbirk indgav forbudsrekvisition dateret den 3. februar 2003. Tvilum-Scanbirk nedlagde følgende påstande:

1. Det forbydes Rugballe Møbelfabrik at producere, lade producere, sælge, markedsføre, importere og/eller eksportere de i bilag 19-22 viste kommodemøbler 2. Rugballe Møbelfabrik tilpligtes at hjemkalde de i bilag 19-22 viste kommodemøbler fra agenter, forhandlere og øvrige kunder. Rugballe Møbelfabrik nedlagde påstand om at forbuddet nægtedes fremme.

Sagen blev foretaget den 28. februar 2003.

Direktør Ole Lund Andersen forklarede at han kunne vedstå den tidligere i fogedretten den 3. maj 2002 afgivne forklaring. Han forklarede endvidere at kommoderne i ahornmelamin er den mest sælgende del af Cubicserien, så at sige flagskibet idet salget af netop disse kommoder udgør mere end 50% af det samlede salg i serien. Cubic-serien blev oprindelig udviklet som en kommodeserie. Senere kom der biprodukter til som vitrineskabe og senge. De fire kommoder som Rugballe Møbelfabrik efter-
ligner, er de mest solgte og de mest gængse møbler i serien. Siden fogedsagen i maj 2002 har Tvilum-Scanbirk brugt yderligere 800.000 kr. på markedsføring. Han regner med at Cubic-serien vil sælge for 150 millioner kr. i 2003 hvilket er en stigning i forhold til 2002 på 30%. Salget af Cubic-møbler er indbringende for Tvilum-Scanbirk idet dækningsbidraget er så højt som 52%. Tvilum-Scanbirk har store forventninger til serien idet salget af møblerne fortsat er stigende. I den korte periode hvor Rugballe Møbelfabrik producerede de møbler der blev forbudt under forbudssagen i maj 2002, stoppede salget af møblerne i Cubic-serien totalt. Dengang var der alene en prisforskel på 10% i Rugballe Møbelfabriks favør, nu er prisforskellen endnu større. Han blev først opmærksom på Rugballe Møbelfabriks nye produkt da han i slutningen af januar 2003 kom hjem fra Köln-messen. Mens han havde været væk, var hans salgschef blevet kontaktet af forskellige kunder der havde set Rugballe Møbelfabriks produkt. De troede alle sammen at Cubic-serien var blevet udvidet og ville vide mere om de nye elementer. Da han var inde i Biva for at købe den kommode fra Rugballe Møbelfabrik han havde med i dag, var ekspedienten i tvivl om hvad det var for en kommo-de han ønskede at købe. Biva er i øjeblikket den eneste møbelkæde der forhandler både Cubic-serien og Rugballe Møbelfabriks produkter. Cubic-serien omfatter måske i alt en 14-15 produkter med senge i forskellige størrelser. Hertil kommer så variation-erne i materiale. Der findes andre kommoder på markedet med afrundede kanter og afrundede topplader, og der findes også andre kommoder med ben, men der er ikke nogen kommoder der ud fra en samlet bedømmelse af kommoden har det samme udtryk som kommoderne i Cubic-serien. Han overvåger markedet intenst og er helt sikker på at der ikke er andre der produce-rer møbler der ligner Cubic-serien. Hvis Tvilum-Scanbirk havde haft kendskab til sådanne møbler, ville der have været en for-budssag vedrørende disse. Han har ikke set møbler fra Gautiers Galaxy på det danske marked.

Direktør Carina Christensen forklarede at hun har været direktør for og ejer af Rugballe Møbelfabrik siden april 2001 hvor der gennemførtes et generationsskifte. Hun startede sit arbejde i fabrikken i 1998. Arbejdet består i at designe, tegne og nyudvikle møbler. I den forbindelse tager hun på messer for at få inspiration. Efter at Rugballe Møbelfabrik i 2001 havde startet produktion af en ny serie af skabe, ønskede hun at forny selskabets kommodeproduktion. Først tegnede hun den kommodeserie der blev nedlagt forbud mod i maj 2002. Efter justifikationssagen blev disse kommoder stillet væk, og i efteråret 2002 startede hun forfra på at designe en kommodeserie. Hun brugte vel en lille måneds tid sammen med nogle andre medarbejdere på at skabe de fire kommoder som denne sag drejer sig om. Kommoderne blev sat i produktionen i starten af december 2002. Der blev lavet 600 kommoder af hver slags, dog 800 af dobbeltkommoden. Ca. 500 kommoder af hver slags er blevet solgt til møbelkæden Biva. Rugballe Møbelfabrik foretager ikke nogen selvstændig markedsføring af kommoderne. Fabrikken stiller heller ikke nogle særlige krav til den markedsføring som Biva eventuelt måtte foretage. Rugballe Møbelfabrik agter at producere flere kommoder idet kommoderne er blevet godt modtaget. Kommoderne er designet i overensstemmelse med tidens trend som rummelige møbler der kan bruges overalt i huset og ikke kun i soveværelset. På det tidspunkt hvor hun designede møbelserien, var Cubic-serien selvfølgelig på markedet, og hun havde også kendskab til den. Naturligvis dannede Cubic-serien en del af grundlaget for inspirationen til de kommoder som hun tegnede, lige så vel som alle andre kommoder på markedet har gjort det. Rugballe Møbelfabrik laver hverken senge, kombiskab, skænk eller vitrineskab i serien, ligesom de kun laver kommoderne i ahorn og ikke i kirsebær, hvid, aluminium eller bøg. Grunden til at hun satte ben på kommoderne, var at det forbrugerne vil have i dag, er det lette skandinaviske look. Møblerne skal helst give indtryk af at svæve. Forbrugernes ønsker var også afgørende for at hun valgte at lade kommoderne producere i ahornmelamin. Bøgemelamin er umoderne, og ahornmelamin virker langt mere ægte end hvid melamin. Det er helt bevidst at kommodernes mål er forskellige fra kommoderne i Cubic-serien. Hun gjorde sig faktisk umage for at foretage en differentiering. Den eneste lighed i målene er at kommodernes dybde er 50 cm. Dette skyldes markedets krav om rummelighed samt at standardpladernes mål er 207 cm og derfor udnyttes mest økonomisk ved denne dybde. Kommodernes ben adskiller sig fra Cubic-seriens idet de er trekantede. Egentlig ville hun helst have brugt firkantede ben, men hun var bange for at dette ville komme til at betyde at kommoderne lignede Cubic-seriens for meget. Benene er af plast, og hun har købt dem som standardprodukt hos en leverandør. Baggrunden for at benet er lavet af plast og ikke af metal, er at plastic er billigt og let at håndtere. Modefarven for ben er aluminiumsfarvet, om det så er metal eller plastic, og derfor er hendes kommodes ben også i den farve. Grebet på skufferne har hun udviklet i samarbejde med en designer. Ligesom benene er grebet farvemæssigt bestemt af tidens trend, nemlig looket i aluminium. Grebet er vinklet, så det set forfra giver en genspejling. Set fra siden er det andenæbsagtige præg tydeligt. Rugballe Møbelfabrik har selv bekostet udviklingen af den form som grebet støbes i. Den kostede ca. 55.000 kr. Top-pladen på kommoden går frem til kommodens kant og har en runding.

Da hun skulle beslutte hvordan toppladen skulle se ud, havde hun sin tyske leverandør på besøg. Han viste forskellige muligheder for afrunding af pladen. En hel del af dem var alt for moderne til møblets målgruppe. Hun valgte derfor det buede look der også ligger i tiden. Det virker også en smule mere eksklusivt. De afrundede topplader bruges af mange andre producenter på markedet, f eks. Club 8. Møblerne fra Gautier Galaxy har også afrundede topplader. At toppladerne går ud til kanterne, er en del af det kubistiske look som hun er gået efter i sit design siden 1999. Alle skufferne i kommoderne er 14 cm høje og går hele vejen igennem kommoden. Der er således ikke nogle mindre skuffer i nogle af kommoderne hvilket gør at de adskiller sig væsentligt fra kommoderne i Cubic-serien. Hun ville egentlig gerne have lavet mindre skuffer i nogle af kommoderne, men valgte bevidst at nøjes med de store skuffer for at undgå muligheden for forveksling. Det er at foretrække hvis skuffens indvendige beklædning svarer til kommodens udvendige beklædning. Det gør den også i nogle af Rugballe Møbelfabriks tidligere modeller, men ikke i denne. Her har man af prismæssige årsager valgt at sætte en hvidlig bund i kommo-
den. I Cubic-serien er skufferne også indvendigt farvet i ahorn. Skuffernes antal adskiller sig fra antallet af skuffer i Cubic-serien. Hun valgte bevidst at benytte et andet antal i for at undgå forvekslingsrisiko. Den tidligere serie som Rugballe Møbelfabrik producerede, matchede Tvilum-Scanbirk A/S's serie meget nøjere end den nye. Hvis Rugballe Møbelfabrik blev mødt med et erstatningskrav på 7-8 millioner kr., ville virksomheden skulle lukke. Egenkapitalen er kun på ca. 900.000 kr. Det var hende der rettede henvendelse til Biva og viste den nye kommodeserie frem. Hun har ikke drøftet med Biva hvad der skal ske hvis der nedlægges forbud. Hun var overbevist om at serierne var væsentligt forskellige og fandt derfor ikke behov for sådanne drøftelser. De nye kommoder har endnu ikke været medbragt på messer, og hun agter ikke at tage dem med på Bellamessen i år. Kommoderne markedsføres ikke af Rugballe Møbelfabrik i øjeblikket.

Den 14. marts 2003 afsagde fogedretten følgende kendelse:
"Det må lægges til grund, at det har taget en industriel designer 1 år og kostet ca. 400.000 kr. at udvikle Cubic-seriens møbler, greb og ben.

Kommoderne i Cubic-serien fremstår således som de gør som følge af en udviklingsindsats fra Tvilum-Scanbirk A/S. Endvidere må det lægges til grund, at kommoderne hidtil har været de eneste kommoder i ahornmelamin på markedet med den særlige kubistiske fremtoning. Cubicseriens markedsposition er desuden blevet styrket af en massiv markedsføringsindsats, idet der er anvendt ca. 4,8 millioner kr. til markedsføringsomkostninger. Kommoderne i Cubic-serien har herefter det fornødne særpræg til at nyde beskyttelse efter markedsføringslovens § 1.

De af Rugballe Møbelfabrik A/S fremstillede kommoder, der er afbilledet på de ved denne kendelse hæftede bilag 1, adskiller sig på mål, skuffeantal og andre specifikke punkter fra kommoderne i Cubic-serien.

Helhedsindtrykket af kommoderne i de to serier er imidlertid det samme, og det vil være umuligt for den gennemsnitlige forbruger at skelne
mellem kommoderne. De af Rugballe Møbelfabrik A/S fremstillede kommoder er derfor udformet på en sådan måde, at de krænker de af
Tvilum-Scanbirk A/S fremstillede kommoder i Cubic-serien. Det forhold, at Rugballe Møbelfabrik A/S som følge af det forlig, der blev indgået i forbindelse med den tidligere forbudssag, vil kunne blive mødt med et erstatningskrav i en sag, hvis der i nærværende sag op-
nås dom for, at Tvilum-Scanbirk A/S's rettigheder krænkes, yder ikke Tvilum-Scanbirk A/S tilstrækkeligt værn mod Rugballe Møbelfabrik A/S' krænkelse, jf. retsplejelovens § 643.

Under hensyn til, at Rugballe Møbelfabrik A/S ligger inde med et ikke ubetydeligt lager af kommoder, og at der efter det oplyste er interesse
for møblerne, findes forbuddet alene at kunne nedlægges mod sikkerhedsstillelse, der i mangel af oplysninger fra Rugballe Møbelfabrik A/S
af fogedretten skønsmæssigt fastsættes til 500.000 kr.

Vedrørende Tvilum-Scanbirk A/S's påstand om, at Rugballe Møbelfabrik A/S tilpligtes at hjemkalde de omhandlede kommoder fra agenter, forhandlere og øvrige kunder, findes dette at ligge ud over, hvad der kan pålægges efter retsplejelovens § 641, stk. 2.

T h i b e s t e m m e s :

Hvis Tvilum-Scanbirk senest den 21. marts 2003 stiller sikkerhed på 500.000 kr., vil følgende forbud blive nedlagt:

"Rekvisitus Rugballe Møbelfabrik A/S forbydes at producere, lade producere, sælge, markedsføre, importere og/eller eksportere de i bilag 1 viste kommodemøbler, dvs. bred 4-skuffet kommode, smal 5-skuffet kommode, bred 5-skuffet kommode og dobbelt 8-skuffet kommode."
Rekvirent Tvilum-Scanbirk A/S's påstand om, at rekvisitus tilpligtes at hjemkalde kommoderne fra forhandlere mv. nægtes fremme."

Sikkerheden blev stillet samme dag og forbuddet nedlagt.

Der er fremlagt følgende oversigt over kommodernes mål:

Oversigt over kommodernes mål:

Bredde Dybde
Højde
Rugballe Møbelfabriks brede kommode
69 50 87
med fire skuffer
Tvilum-Scanbirks nr. 30333
74
50
89
Forskel 5
0
2
Rugballe Møbelfabriks smalle kommode
43 50
106
med fem skuffer
Tvilum-Scanbirks nr. 30331
43
50
124
Forskel 0
0
18
Rugballe Møbelfabriks brede kommode
69 50
106
med fem skuffer
Tvilum-Scanbirks nr. 30335
74
50
124
Forskel 5
0
18
Rugballe Møbelfabriks kommode med to
137 50 87
gange fire skuffer
Tvilum-Scanbirks nr. 30336
148
50
89
Forskel 9
0
2

Rugballe Møbelfabrik har som nævnt henvist til et lignende møbel på området, Gautiers Galaxy-kommode. Efter denne kommodes fremtræden og de sparsomme oplysninger om dens markedsføring, herunder om den har været markedsført i Danmark i 2002 eller senere, har retten ikke tillagt dette produkt betydning for sagen.

Tvilum-Scanbirks tabsopgørelse
Rugballe Møbelfabrik solgte følgende 2.210 kommoder til Biva:

558 stk. smal kommode med fem skuffer
532 stk. bred kommode med fire skuffer
528 stk. bred kommode med fem skuffer
592 stk. kommode med to gange fire skuffer.

Carina Christensen har i erklæring af 5. september 2003 anført at Rugballe Møbelfabrik ikke har solgt kommoder omfattet af fogedrettens kendelse af 3. maj 2002, at Rugballe Møbelfabrik har solgt det ovenfor nævnte antal kommoder til
Biva og ikke har solgt til andre, og at Rugballe Møbelfabrik omsætning og fortjeneste ved salget udgjorde henholdsvis 772.630 kr. og 24.328 kr.

Oplysningerne er bekræftet i erklæring af 5. september 2003 fra statsautoriseret revisor Kenneth Brønlund.

Tvilum-Scanbirk har opgjort sit tab ved at sammenholde forventet omsætning opgjort på baggrund af historiske salgstal af fire kommoder der kan sammenlignes med Rugballe Møbelfabriks fire kommoder, med realiseret omsætning i perioden maj 2002 til april 2003 (12 måneder).

Model
Forventet omsætning
Realiseret omsætning
Manglende omsætning
30331 10.143.000 6.981.000 3.162.000
30333 18.468.000
15.304.000 3.164.000
30335 19.872.000
14.045.000 5.827.000
30336 28.460.000
27.502.000 958.000
I alt
76.943.000
63.832.000
13.111.000

Tabet ved dækningsgrad 52 bliver herefter 6.817.720 kr.

Vedrørende markedsfortrængning har Tvilum-Scanbirk lagt til grund at de af Rugballe Møbelfabrik solgte kommoder har fortrængt Tvilum-Scanbirks kommoder i forholdet 1:1 hvorfor afsætningstabet efter selskabets opfattelse kan opgøres således:

Model Antal

Stykpris Omsætning
30331 558 407
227.106
30333 532 410
218.120
30335 528 572
302.016
30336 592 755
446.960
I alt
2.210
1.194.202

Mistet dækningsbidrag er herefter opgjort til 620.985 kr.

Tvilum-Scanbirk har opgjort de samlede markedsføringsomkostninger til Cubic-serien til ca. 6,2 mio. kr. til dels skønsmæssigt beregnet som en andel af Tvilum-Scanbirks samlede udgifter til markedsføring.

Statsautoriseret revisor Torben Aunbøl har afgivet en erklæring af 7. september 2004 om "de faktiske resultater (vedrørende afsætningstab og tab som følge af markedsforstyrrelse for Tvilum-Scanbirks ... Cubic-modeller)".

Forklaringer:
Ole Lund Andersen har afgivet supplerende forklaring, i alt væsentligt i overensstemmelse med sine forklaringer for fogedretten. Tvilum-Scanbirk udvikler to nye produkter om dagen. Der er 35 ansatte i produktudviklingsafdelingen og ca. 30 arkitekter tilknyttet. Tvilum-Scanbirk følger trenden og er med til at skabe trenden. Tegneren af Cubic-serien, Mette Faarup, der er industriel designer, var tidligere ansat, men arbejder nu selvstændigt. Tvilum-Scanbirks produkter er i området fra "the low end
to the middle end". Produkterne sælges i traditionelle møbelhuse og til møbelkæder samt til discountmøbelforretninger og byggemarkeder. Tvilum-Scanbirk sælger også til Biva hvor en ekspedient som tidligere forklaret havde svært ved at skelne mellem Tvilum-Scanbirks kommode og Rugballe Møbelfabriks kommode. Tvilum-Scanbirks seneste årsomsætning er på 2,8 mia. kr., og resultatet før skat er på ca. 400 mio. kr. Selskabet har 1.800 medarbejdere i Danmark og 120 i USA.

Som særpræg ved Cubic-seriens kommode fremhæver han dybden på 50 cm, toppladens udformning og placering på sidestykkerne, det helt specielle, og specialudviklede, kubistiske greb, de specialudviklede ben og disses placering samt den indvendige foliering. Der er anvendt omkring 200.000 kr. alene til værktøjer til grebet, og de samlede udviklingsomkostninger til grebet andrager ca. 400.000 kr.

På tidspunktet for udviklingen af Cubic-serien var bøgelaminering det dominerende. Tvilum-Scanbirk valgte ahornlaminering, og den ahornlaminerede udgave er nu flagskibet i serien. Tvilum-Scanbirk har produceret senge og klædeskabe i Cubic-serien, men det bærende i serien er kommoden. Cubic-serien har været på markedet i nogle år og er formentlig på toppen nu.

Tvilum-Scanbirk lancerer sine produkter på messer hvor man etablerer kundekontakter. Produkterne lanceres som færdigudvik-lede og leveringsklare, således at man på messerne kan tage mod ordrer. Om påvirkningen af Rugballe Møbelfabriks første version på salget har vidnet henholdt sig til sin forklaring i fogedretten. Påvirkningen skete ikke blot på messen, men også senere indtil sagen blev afklaret i september 2002 ved forliget.

Hvis Rugballe Møbelfabrik ud over de fire produkter som selskabet markedsførte i januar 2003, havde medtaget et natbord i samme stil, havde man dækket de fem bedst sælgende af Tvilum-Scanbirks produkter. Der er ingen anden forklaring på Tvilum-Scanbirks tab end Rugballe Møbelfabriks aktiviteter.

Carina Christensen har supplerende forklaret at hun er uddannet cand. negot. og overtog Rugballe Møbelfabrik fuldstændigt i 2001. Rugballe Møbelfabrik producerer billige møbler, i det væsentlige til eksport. Tidligere var USA det største marked. De møbler man solgte op gennem 90'erne var efterhånden utidssvarende, og vidnet har i samarbejde med Anders Nørgaard udviklet en mere tidssvarende produktion på grundlag af inspiration fra messer som Köln-messen, fra kataloger m.v. og dialog
med kunder. Det var Anders Nørgaard der valgte ahornlaminering som er hvad forbrugeren vil have i dag. Det havde været trenden siden 1998. Det er også et modefænomen at kommoder i dag anvendes i flere rum end i soveværelser, fx i stuer og entreer, og denne tendens har betydning for udformningen. De kommoder der blev lanceret i 2003 ("version 2"), blev udviklet i perioden oktober-december 2002 bl.a. i dialog med Biva. Produktionen begyndte i december 2002 og sluttede foreløbig i januar 2003. Det er for Rugballe Møbelfabrik almindeligt at gennemføre en produktion af en vis størrelse og så, eventuelt midlertidigt, skifte til noget andet. Den samlede produktion var på 2.565 stykker.

De ben der er benyttet på version 2, er standardprodukter. Hun har betalt 55.000 kr. for værktøjer til grebet som er valgt fordi det på væsentlig måde adskiller sig fra det ikke profilerede greb som Tvilum-Scanbirk benytter til Cubic-serien. Rugballe Møbelfabriks greb er større. Inden for den tendens der er og under anvendelse af standardprodukter har hun søgt at differentiere version 2 så meget som muligt fra Tvilum-Scanbirks Cubic-serie. I den forbindelse har hun bevidst fravalgt at have forskellige skuffehøjder, således som Cubic-serien har det. Hun har også tilstræbt målforskelle, men med de eksisterende standardplader står valget mellem 40 og 50 cm dybde. Sokler er out, i dag kræver forbrugerne ben. Når man vælger ahorn, eller af moden bliver dikteret ahorn, følger det at greb skal være af aluminium. De to ting hører sammen. Toppladen til version 2 er lavet i Tyskland, den er Rugballe Møbelfabrik ikke i stand til at fremstille. De anvendte buer er standarder. Der er forskellige former for buer, den mest almindelige er et cirkelslag.

Rugballe Møbelfabrik foretager ikke selvstændig markedsføring af deres produkter. Det overlader man gerne til kunderne, møbelforhandlerne. Dækningsbidraget på produktionen var, som det fremgår af hendes erklæring af 5. september 2003, beskedent. Det var fordi det var det første produktionsforløb. Senere produktioner ville have ført til et væsentlig højere dækningsbidrag. Der har ikke været salg af version 2 til andre end Biva som er en stor og god kunde.

På Bellamessen i 2002 præsenterede Rugballe Møbelfabrik nogle prototyper som ikke fik større interesse, og som derfor ikke kan have skadet Tvilum-Scanbirks salg. Ingen af disse prototyper som forliget fra september 2002 vedrører, findes i dag.

Det er ikke almindeligt at sælge møbler over nettet. Kunderne vil se dem og prøve dem først. Biva har ikke haft succes med at sælge over nettet.

Rugballe Møbelfabrik producerer ikke til lager.

Produktchef Finn Knudsen har forklaret at han har været hos Tvilum-Scanbirk i 10 år. Han har siden 2002 været salgschef for Norden. Han kan bekræfte at Cubic-serien har været en succes. Salgsarbejde på messer er væsentlige for præsentationen af produkter og afsætningen af dem.

På Bellamessen i 2002 blev han af samarbejdspartnere gjort opmærksom på at der stod nogle Cubic-møbler på en anden stand, og det viste sig at være Rugballe Møbelfabriks kopier. Indtil der kom et fogedforbud, var Tvilum-Scanbirks samarbejdspartnere meget tøvende. De var bekymrede for hvad der ville ske når der var et billigere, konkurrerende produkt på markedet. Da Tvilum-Scanbirk indtil forbuddet kom, ikke kunne sige noget klart, gik kunderne andre steder hen, og Tvilum-Scanbirks salg blev langt mindre end forventet. Uroen medførte såvel et afsætningstab som en betydelig markedsforstyrrelse.

Statsautoriseret revisor Torben Aunbøl har forklaret om sit arbejde med udarbejdelsen af sin erklæring af 7. september 2004.

Statsautoriseret revisor Kennth Brønlund har forklaret om sit arbejde med udarbejdelsen af sin erklæring af 5. september 2003.

Parternes procedure:
Tvilum-Scanbirk har anført at Cubic-serien er beskyttet efter markedsføringsloven. Serien har særpræg, og der ligger en betydelig udvikling bag produktet, såvel i henseende til design som markedsføring. Det illustreres af de oplyste udgifter til designudvikling, 400.000 kr., og til markedsføring, 4-5 mio. kr. Produktet har siden begyndelsen i 2000 været en bety-
delig succes, og Rugballe Møbelfabriks kommoder snylter på indsatsen og succesen. Rugballe Møbelfabrik er gået efter Tvilum-Scanbirks bedst sælgende kommoder uden at have godtgjort en egen indsats på udviklingsområdet. Ligheden mellem parternes kommoder undskyldes som sædvanlig med tidens trend osv., men Rugballe Møbelfabrik har ikke kunnet påvise ét produkt, endsige et produkt på det danske marked, som har nogen lighed af betydning med Cubic. Selv om det måtte erkendes at Cubic også er udtryk for tendenser i tiden, er det ikke tilladt at plagiere.

Rugballe Møbelfabrik har erkendt at version 1 var et plagiat, men version 2 er ikke afgørende mere selvstændig end version 1. Der er samme fælles elementer: 50 cm dybde, topplade der dækker sidestykkernes endeflader og afrundingerne. Rugballe Møbelfabrik har søgt at lægge en vis formel distance - antallet af skuffer og højden på disse er ikke fuldt ud identiske, og grebet er knækket på forsiden - men der er ikke skabt et andet produkt der erkendes som forskelligt af den almindeligt opmærksomme forbruger ved ikke samtidig iagttagelse. Særligt vil produkterne fremstå som identiske eller forvekslelige i avertering, herunder avertering på nettet. Rugballe Møbelfabrik har trods opfordring ikke oplyst sine salgspriser. Det må derfor lægges til grund at de er lavere end Tvilum-Scanbirks. Der foreligger i det hele således et klassisk forsøg på ulovlig
markedsfortrængning. Det er et skærpende moment at der foreligger gentagelse.

Parterne har været enige om at syn og skøn ikke er nødvendigt for sagens afgørelse. Afgørelsen af om der foreligger en retsstridig efterligning beror på den almindelige bevisførelse og på rettens sagkundskab.

I nyere praksis, således U 2004.1302 H, har man accepteret produkter der havde væsentlig lighed med allerede eksisterende produkter. Denne praksis som især vedrører tekstiler og lignende, bør ikke få betydning for den foreliggende sag der drejer sig om produkter med en væsentlig længere levetid. Retstilstanden er stadig således at nærgående efterligninger som den foreliggende ikke accepteres, jf. fx U 1995.1/2H og U 1999.1859 S.

Med hensyn til erstatningskravet henvises til erstatningsopgørelsen og det materiale den hviler på.

Rugballe Møbelfabrik har gjort gældende at forbuddet ikke er nedlagt med rette fordi Rugballe Møbelfabriks produktion og salg af de fire kommoder som er omfattet af kendelsen, ikke strider mod sagsøgers rettigheder, og at betingelserne for nedlæggelse af forbud efter retsplejelovens § 642 derfor ikke er opfyldt. Rugballe forbeholder sig at rejse krav om erstatning under selvstændigt søgsmål.

Hverken Cubic-serien som sådan eller de enkelte kommoder nyder beskyttelse efter markedsføringslovens § 1. Cubic er uden eller med kun meget ringe originalitet og særpræg. Kommoderne er almindelige, standardmæssige møbler fremstillet i en helt almindelig form og med en almindelig fremtoning. Farver og materialevalg m.v. afspejler tidens smag. Cubics ben, greb, topplader og skuffer m.v. er hverken hver for sig eller samlet særprægede og giver ikke kommoderne en enestående fremtoning. Oplysningerne om omkostninger til udvikling og markedsføring af Cubic er for det første udokumenterede og godtgør for det andet ikke at Cubic har originalitet og særpræg.

Rugballe Møbelfabrik har for sit vedkommende ikke fundet behov for syn og skøn, men det ændrer ikke på det forhold at det påhviler Tvilum-Scanbirk at godtgøre at Cubic kan beskyttes efter markedsføringsloven, og at Rugballe Møbelfabrik har foretaget en retsstridig eftergørelse.

Hvis det antages at Cubic nyder beskyttelse efter markedsføringslovens § 1, gøres gældende at Rugballe Møbelfabriks fire kommoder ikke er retsstridige efterligninger af Tvilum-Scanbirks kommoder nr. 30331, 30333, 30335 og 30336. Det bestrides at Rugballe Møbelfabriks kommoder er "nærgående og systematiske efterligninger af fire af Cubic-seriens syv kommoder", og at der foreligger risiko for forveksling.

Der er væsentlige forskelle:

Kommodernes ben er forskellige. De af Rugballe Møbelfabrik anvendte ben der er indkøbt som standardvare, har markante skrå sider, hvorimod sagsøgers ben er lige og uden særligt særpræg.

Kommodernes greb er forskellige. Cubics greb er flade - Rugballe Møbelfabriks greb er vinklede.

Antallet og kombinationen af skuffer er forskellige. Rugballe Møbelfabrik bruger kun skuffer af samme størrelse som er placeret oven på hinanden, medens Tvilum-Scanbirk anvender en kombination af små og store skuffer, hvor de mindre skuffer er placeret i toppen eller ved siden af hinanden.

Der er som det ses af oversigten væsentlige forskelle på kommodernes mål (bredde og højde).

Det bestrides at kommodernes topplade, skuffernes dybde og materialevalget (ahornmelamin) har betydning. Det er elementer der ligger i tiden, og det er fælles designgods.

Det bestrides at Rugballe Møbelfabriks kommoder er udtryk for serieplagiering. Rugballe Møbelfabrik har alene produceret fire standardmæssige kommoder. Cubic er en hel møbelserie bl.a. bestående af skab, natborde, senge, skænke, vitrineskabe og syv kommoder, der fremstilles i fem forskellige farver.

Rugballe Møbelfabrik bestrider at det kan påberåbes som skærpende omstændighed at begge parter har solgt kommoder til Biva, og det bestrides at der er tale om et "gentagelsestilfælde".

Efter retspraksis stilles krav om at der skal være tale om en slavisk efterligning for at man kan anse konkurrerende produkter for forvekslelige, når der er tale om standardprodukter som i nærværende sag, jf. herved jf. U 2004.1302 H. Til belysning af kriterierne for om der foreligger forvekslingsrisiko, kan også henvises til U 2002.1715/2 H.

Tvilum-Scanbirks erstatningskrav er udokumenteret og bestrides i det hele. Tvilum-Scanbirk har ikke lidt et afsætningstab som følge version 1. For så vidt angår de kommoder som denne sag drejer sig om, bestrides at der kan antages at foreligge fortrængning i forholdet 1:1. Omsætningsforventninger kan ikke danne grundlag for erstatningskrav mod konkurrenter. Det er ikke sandsynliggjort at der er årsagsforbindelse mellem Rugballe Møbelfabriks salg af 2.210 kommoder til Biva og en omsætningsnedgang i forhold til forventningerne hos Tvilum-Scanbirk. Oplysningerne om Tvilum-Scanbirks dækningsbidrag på 52 % bestrides. Tvilum-Scanbirk har ikke sandsynliggjort at der foreligger markedsforstyrrelse.

Hvis der foreligger en erstatningsberettigende krænkelse, må den være meget beskeden og kan kun begrunde en meget lille erstatning.

Tvilum-Scanbirks erstatningskrav er ganske uproportionalt.

Rettens afgørelse
Tvilum-Scanbirks kommodeserie, Cubic, blev første gang markedsført i 2000 og har opnået en betydelig markedsposition. Kommodeserien er ligesom Rugballe Møbelfabriks kommodeserie karakteriseret ved at toppladen dækker sidestykkernes kant, og ved at toppladen er med afrundet forkant der går et lille stykke ud over skuffernes forsider. Skuffernes rektangulære forsider dækker i begge serier på et lille stykke nær sidernes forkant, og afstanden mellem forsiderne er ringe. Begge kommodeserier
er udført i ahornmelamineret spånplade.

Begge kommodeserier anvender rektangulære former og fremtræder i det hele som stærkt forenklede og kunne for så vidt siges at repræsentere grundformer for kommoder.

Det er derfor ikke nærliggende at tillægge de af Tvilum-Scanbirks kommoder beskyttelse over for Rugballe Møbelfabriks kommoder efter markedsføringsloven § 1, uanset om Rugballe Møbelfabriks kommoder, som det må antages at være tilfældet, er udformet med kendskab til Tvilum-Scanbirks kommodeserie.

Det forhold at toppladen går ud over sidestykkerne, og at pladens forkant er afrundet, er ikke designelementer der med styrke taler for beskyttelse efter markedsføringsloven. Det samme gælder valget af melaminering. De anførte elementer må anses for en del af det fælles designgods der står til rådighed ved formgivning af kommoder.

Det fremgår af oversigten over kommodernes mål at Rugballe Møbelfabriks kommoder er lidt smallere og lidt lavere end Tvilum-Scanbirks, mens kommodernes dybde er ens. Størrelsesforskellene er ikke fremtrædende, i hvert fald ikke ved ikke samtidig iagttagelse af møblerne, men medfører dog at det vil være vanskeligt på tilfredsstillende måde at lade den ene serie supplere den anden såfremt kommoderne skal stå tæt ved hinanden.


Retten har foretaget en gennemgang af de foreviste kommoder, herunder sammenholdt dem parvist:

Tvilum-Scanbirks nr. 30331 (smal kommode med to lave skuffer og fire høje skuffer) over for Rugballe Møbelfabriks smalle kommode med fem lige høje skuffer,

Tvilum-Scanbirks nr. 30333 (kommode med to lave skuffer ved siden af hinanden og tre høje skuffer) over for Rugballe Møbelfabriks kommode med fire lige høje skuffer,

Tvilum-Scanbirks nr. 30335 (kommode med fire lave skuffer og fire høje skuffer) over for Rugballe Møbelfabriks kommode med fem lige høje skuffer,

Tvilum-Scanbirks nr. 30336 (kommode med fire lave skuffer og seks høje skuffer) over for Rugballe Møbelfabriks kommode med otte lige høje skuffer.

Af gennemgangen fremgår at Tvilum-Scanbirks kommoders fremtræden er præget af at kommoderne alle har en eller flere smalle skuffer i modsætning til Rugballe Møbelfabriks kommoder hvor skufferne som anført er lige store. Tvilum­Scanbirks kommoder er forsynet med rektangulære greb med flad forside, mens Rugballe Møbelfabriks er forsynet med rektangulære greb med indadknækket forside. Tvilum-Scanbirks kommoder har kasseformede ben, mens benene på Rugballe Møbelfabriks kommoder har skrå afskæringer.

Der er herudover nogle mindre forskelle i udførelsesmåden for de to serier, herunder kvalitetsforskelle, som imidlertid ikke har særlig betydning for kommodernes fremtræden for den gennemsnitlige, almindeligt opmærksomme forbruger.

Efter det anførte hvorefter kommodeserierne begge repræsenterer basale idéer vedrørende kommoder og i vid udstrækning gør brug af elementer det må stå den enkelte producent frit for at benytte, sammenholdt med de anførte og for kommodernes fremtræden ikke uvæsentlige forskelle med hensyn til skuffestørrelse, greb og ben, finder retten ikke at Rugballe Møbelfabriks markedsføring af møblerne der fremgår af sagens bilag 1,

C, 3 og 4, i forhold til Tvilum-Scanbirk er i strid med markedsføringslovens § 1.

Retten tager derfor Rugballe Møbelfabriks frifindelsespåstande til følge og pålægger Tvilum-Scanbirk at betale 200.000 kr. i sagsomkostninger til Rugballe Møbelfabrik.

Ved omkostningsfastsættelsen er der taget hensyn til forbudspåstanden og dennes økonomiske betydning samt erstatningspåstanden, til den forudgående fogedsag, domsforhandlingens omfang og omkostninger i øvrigt, herunder vedrørende transport af kommoder til retterne.

Thi kendes for ret:

1. Forbud afsagt af fogedretten i Middelfart den 14. marts 2003 ophæves.
2. Rugballe Møbelfabrik A/S frifindes for Tvilum-Scanbirk ApS' påstande 2 og 3.
3. Inden 14 dage skal Tvilum-Scanbirk ApS betale 200.000 kr. i sagsomkostninger til Rugballe Møbelfabrik A/S.

Christian Hvidt
Jens Feilberg
Carsten Vagn Jacobsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»