Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Dagbladet Nyhedsavisen - varemærke

Resumé

Dagbladet Nyhedsavisen A/S og 365 Media A/S har retten til varemærket NYHEDSAVISEN og kan kræve domænenavnet www.nyhedsavisen.dk overført til sig, idet indehaveren af dette domæne ikke vil kunne bruge det til det påtænkte formål uden at krænke varemærkeretten, således at registreringen af domænenavnet var i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, jf. § 27, stk. 2. 

 

Dom i sagen V 25/07 


Xinox Danmark A/S (Dracco Scandinavia A/S)
(Advokat Martin Sick Nielsen)
mod
365 Media Scandinavia A/S


Nyhedsavisen A/S
(Advokat Peter Clemmen Christensen)

Sagen angår retten til domænenavnet nyhedsavisen.dk.

Oplysningerne i sagen

Dracco Scandinavia A/S med binavnet Xinox Danmark A/S (Dracco Scandinavia A/S) (i det følgende: Dracco) har den 1. februar 2000 hos DK Hostmaster registreret domænenavnet nyhedsavisen.dk1. 365 Media Scandinavia A/S (i det følgende: 365 Media) fik den 18. april 2006 med
virkning fra den 29. marts 2006 hos Patent og Varemærkestyrelsen registreret et figurmærke

1 Jf. DK Whois databasen, se nærmere http://www.dk-
hostmaster.dk/index.php?id=42&query=nyhedsavisen.dk&submit.x=47&submit.y=7


- 2 -

med teksten NYHEDSAVISEN for bl.a. klasserne 9 (transmission og gengivelse af lyd eller
billede mv.), 16 (udgivelse af avis mv.), 35 (annonce og reklamevirksomhed) og 38
(telekommunikationsvirksomhed).
I begyndelsen af maj 2006 offentliggjorde 365 Media, at de planlagde at lancere en ny
gratisavis i Danmark under navnet NYHEDSAVISEN, og den 28. juni 2006 stiftede 365
Media med henblik på at stå for driften af den nye avis selskabet Nyhedsavisen A/S (i det
følgende: Nyhedsavisen).
NYHEDSAVISEN blev lanceret den 6. oktober 2006 som en landsdækkende,
husstandsomdelt gratisavis, der omdeles i Storkøbenhavn, Roskilde, Odense og Århus og
derudover kan hentes på trafikknudepunkter som f.eks. banegårde og rutebilstationer samt
på udvalgte posthuse.
NYHEDSAVISEN bruger som titel et figurmærke med teksten NYHEDSAVISEN i en
lidt anden figurlig udformning end det figurmærke, som 365 Media fik registreret som
varemærke i martsapril 2006.
Forud for lanceringen af NYHEDSAVISEN havde Dracco tilbudt 365 Media og
Nyhedsavisen at købe domænenavnet nyhedsavisen.dk for 3 mio. kr. Denne pris fandt 365
Media og Nyhedsavisen for høj og afslog derfor Draccos tilbud.
I stedet anvender 365 Media og Nyhedsavisen hjemmesiden avisen.dk til
NYHEDSAVISENS elektroniske version, der udgives under titlen AVISEN.DK i samme
typografi og opsætning som NYHEDSAVISEN. På denne hjemmeside kan man også klikke
sig frem til og læse dagens trykte udgave af NYHEDSAVISEN.

Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse

Kort før lanceringen af NYHEDSAVISEN aktiverede Dracco domænet nyhedsavisen.dk,
således at man herpå kunne læse følgende tekst: "Velkommen til www.nyhedsavisen.dk. Vi
er ikke helt færdige endnu, men kig ind på siden om et par måneder". Nyhedsavisen
anmodede ved brev af 6. oktober 2006 Dracco om at ophøre med denne brug af
hjemmesiden. Da Dracco ikke reagerede på dette brev, valgte 365 Media og Nyhedsavisen
den 25. oktober 2006 at indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne.


- 3 -

Klagenævnet bestemte ved sin afgørelse af 30. januar 2007, at Dracco skulle anerkende,
at Draccos registrering og brug af domænenavnet nyhedsavisen.dk er i strid med gældende
dansk ret, og at registreringen overføres til 365 Media og Nyhedsavisen. Af Klagenævnet for
Domænenavnes bemærkninger fremgår følgende:

"Det er tvivlsomt, om klagernes [klager 1 er 365 Media og klager 2 er Nyhedsavisen]
selskabsregistreringer
eller
registrering
af
figurmærket
indeholdende
ordet
"NYHEDSAVISEN" i sig selv indebærer, at klagerne har erhvervet en særlig
kendetegnsret til betegnelsen "nyhedsavisen", da det er usikkert, om betegnelsen
"Nyhedsavisen"
har
tilstrækkeligt
særpræg
til
at
nyde
beskyttelse
som
forretningskendetegn. Det må imidlertid, herunder på baggrund af resultatet af
søgningen i Google, lægges til grund, at betegnelsen "nyhedsavisen" gennem klagernes
markedsføring er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for specielt klager 1's
avis, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 3. Klageren er derfor beskyttet imod, at andre
erhvervsdrivende gør brug af betegnelsen "nyhedsavisen" eller lignende betegnelser på
en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, jf. herved
varemærkelovens § 4.
Indklagede [Xinox Danmark A/S] har mere end 6 år før klagerens ibrugtagning af
kendetegnet "nyhedsavisen" registreret domænenavnet "nyhedsavisen.dk" og har om
baggrunden for registreringen oplyst, at domænenavnet blev registreret til brug for en
virksomhed med formidling af pressemeddelelser fra virksomheder til lokale og
landsdækkende aviser. Indklagede har oplyst, at man fortsat overvejer at realisere disse
planer. Da en sådan virksomhed vil indebære en risiko for forveksling med klagerens
varemærke, vil indklagedes påtænkte brug af domænenavnet "nyhedsavisen.dk"
indebære en overtrædelse af varemærkelovens § 4.
Da klager herefter kan modsætte sig indklagedes påtænkte brug af domænenavnet
"nyhedsavisen.dk", ses indklagede ikke at have nogen loyal begrundelse for at
opretholde registreringen af dette domænenavn, og en fastholdelse af registreringen
over for klageren, der har en åbenbar interesse i at gøre brug af domænenavnet, kommer
derfor til at fremstå som chikanøs. En sådan adfærd er i strid med § 12, stk. 1, i lov nr.
598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven),
hvorefter registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik. Denne bestemmelse finder efter lovens § 27, stk. 2, også anvendelse
på domænenavnsregistreringer foretaget før lovens ikrafttræden."


- 4 -


Påstande

Dracco har den 27. februar 2007 indbragt Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 30.
januar 2007 for Sø og Handelsretten med påstand om, at 365 Media og Nyhedsavisen A/S (i
det følgende Nyhedsavisen) skal anerkende, at Dracco er berettiget til at opretholde
registreringen af domænenavnet nyhedsavisen.dk uanset Klagenævnet for Domænenavnes
afgørelse af 30. januar 2007, og at 365 Media og Nyhedsavisen skal udslette
varemærkeregistrering VR 2006 1267 NYHEDSAVISEN (figur) for så vidt angår "udgivelse
af avis, varer af papir og pap, tryksager, fotografier, annonce og reklamevirksomhed".
365 Media og Nyhedsavisen har påstået frifindelse.

Det er oplyst, at Klagenævnet for Domænenavne har tillagt sagens indbringelse for Sø
og Handelsretten opsættende virkning på Klagenævnets afgørelse den 27. februar 2007.

Forklaringer

Henrik Andersen har forklaret, at han er direktør for Dracco, som driver virksomhed med
udvikling og salg af legetøj og slik. Dracco har hovedkontor i Hong Kong og en række
salgskontorer, herunder i Danmark. De sælger produkterne under deres eget brand, Dracco,
og efter licens, herunder Bratz, Snurre Snup, Disney og andre varemærker. Produkterne
markedsføres både gennem butikker, tvreklamer og på internettet. Internettet betyder mere
og mere for deres markedsføring, også over for børn, det børn anvender internettet meget.
Dracco er koncernforbundet med Cohaesio A/S, som tilbyder hosting, backup og it
support, og de samarbejder også om nogle af Draccos websites.
Dracco blev etableret i 2000. Forud herfor havde han siden 1992 sammen med sin bror,
Jakob Andersen, drevet selvstændig virksomhed med import af produkter fra Fjernøsten. I
forlængelse heraf startede de dialog med deres gode ven, Morten Fensvang fra Cohaesio, og
de tre udarbejdede i fællesskab en internetbaseret telefonbog for KTAS, ligesom de
producerede reklamevideoer for andre virksomheder. De arbejdede også med et e
auktionshus og et projekt med distribution af pressemeddelelser. Det var i den forbindelse,
at de registrerede nyhedsavisen.dk, som skulle være det sted, hvor de samlede


- 5 -

pressemeddelelserne, og hvorfra man skulle kunne downloade korte tekster og
pressemeddelelser. De blev nødt til at prioritere deres mange projekter, og de valgte at
fokusere på import fra Fjernøsten. Morten Fensvang fortsatte arbejdet med Cohaesio. De har
dog ikke opgivet planerne om pressemeddelelser på internettet og brug af domænenavnet
nyhedsavisen.dk og har løbende drøftet projektet. De har blandt andet holdt møder og
brainstorming om projektet sammen med Morten Fensvang. Planerne er dog ikke så
detaljerede endnu, at de er begyndt at skrive noget ned.

I foråret 2006 blev de kontaktet af en journalist, som spurgte ind til deres domæne, og
de blev i forlængelse heraf kontaktet af Nyhedsavisen. Han kan ikke huske præcist hvornår,
men henvendelsen fra Nyhedsavisen kom før lanceringen af avisen i oktober 2006.
Nyhedsavisen opfordrede dem til at fremsætte tilbud på salg af domænenavnet
nyhedsavisen.dk, men de kunne ikke nå til enighed om prisen. De havde krævet 3 mio. kr.
for domænenavnet, hvilket svarede til deres eget interne skøn over værdien af navnet. De
har selv kun brugt ganske få penge på domænenavnet, og et beløb på 3 mio. kr. vil mere end
dække deres udgifter. Nyhedsavisen begyndte i stedet at bruge avisen.dk som domænenavn
og viste herefter mindre interesse for Draccos domænenavn. Andre medier, muligt Dato og
24 timer, tilbød også at købe domænenavnet, men så vidt han husker var der ikke specifikke
beløbsstørrelser på bordet.
De ændrede teksten på domænet, da Nyhedsavisen sagde, de følte sig generet af den
oprindelige tekst, som blev lagt ind på deres hjemmeside ganske kort tid før lanceringen af
NYHEDSAVISEN i oktober 2006 og som kun var at se i ganske kort tid på hjemmesiden, idet
teksten blev ændret i hvert fald inden den 27. februar 2007. De lagde teksten på
hjemmesiden, fordi de følte sig presset til at overveje projektet efter Nyhedsavisens
henvendelse, og de havde brug for betænkningstid. De overvejede projektet sammen med
Morten Fensvang. De forventede i løbet af et par måneder at få afklaret, om de ville fortsætte
med deres oprindelige projekt. De ville muligvis så kunne orientere om, hvad deres planer
med sitet så var. Det havde ikke været nødvendigt at sætte teksten ind, men da
NYHEDSAVISEN ville blive lanceret, fandt de det nødvendigt at orientere om, at der var et
site, og hvad tanken med sitet var.
Deres forretningsidé kunne muligvis godt gennemføres fra et andet domænenavn end
nyhedsavisen.dk, men de syntes, at navnet var et godt match til deres produkt med


- 6 -

udsendelse af pressemeddelelser. Dracco har registreret 1520 domænenavne, som anvendes
i relation til deres produkter. De har højst et par registrerede domænenavne, der ikke er i
brug, herunder prispatruljen.dk.

Morten Nissen Nielsen har forklaret, at han siden august 2006 har været adm. direktør for
Nyhedsavisen og var med i alle de indledende processer forud for lanceringen af
NYHEDSAVISEN den 6. oktober 2006.
Det er en væsentlig og selvfølgelig del af det at drive en avis også at have et
onlineprodukt, og der skulle derfor vælges et domænenavn til at drive onlineaktiviteterne
under. Drøftelserne med Dracco begyndte, inden han kom til. Da han tiltrådte som direktør,
kontaktede han Dracco og fortalte ligeud, at de var interesserede i nyhedsavisen.dk, da det
var en fordel for dem at have samme domænenavn som avisens navn. De fik tilbudt
domænet til en pris, som de fandt urimelig høj, og som de ikke var villige til at betale. Han
spurgte direkte, hvilke planer Dracco havde for domænet og fik at vide, at de ingen planer
havde. Nyhedsavisen var indstillet på at betale 50.000 kr. for domænet. Han mener, at de
luftede et beløb på 200.000 kr. som et alternativ til de 3 mio. kr., men det er muligvis blot
interne drøftelser af et maksimumbeløb. Nyhedsavisen afslog Draccos pris på 3 mio. kr. og
meddelte Dracco, at Nyhedsavisens alternativ måtte være at fortsætte under domænenavnet
avisen.dk, som de erhvervede på et tidspunkt i majseptember 2006. Forhandlingerne med
Dracco fandt sted medio/ultimo september 2006 og i hvert før lanceringen af
NYHEDSAVISEN den 6. oktober 2006. Hvis de vinder denne sag, vil de benytte domænet
nyhedsavisen.dk.
Han husker ikke, hvornår de blev opmærksomme på indholdet af Draccos
hjemmeside, som de opfattede som en provokation, idet den amatøragtigt angav, at de ikke
var parate med hjemmesiden, og Nyhedsavisen rettede derfor henvendelse til Dracco herom.

De valgte navnet NYHEDSAVISEN, fordi navnet skulle fortælle om produktet og være
let at huske. Deres islandske ejere, Baugur, driver endvidere en avis, der hedder det samme
på islandsk og som har samme layout, som de startede op med. Han ved ikke, om der blev
gennemført undersøgelser af, hvorvidt navnet krænkede andres rettigheder. Oplaget er i dag
i underkanten af 500.000 eksemplarer dagligt og er ifølge Gallup den mest læste avis i


- 7 -

Danmark. De husstandsomdeler i Århus og København og ved hjælp af trafikdistribution og
distribution i detailhandelskæder, posthuse m.v. har de landsdækkende distribution.

Markedsføringen af NYHEDSAVISEN fandt i begyndelsen, hvor oplaget var på godt
400.000 aviser, sted i andre medier, men nu er den daglige udgivelse markedsføring i sig
selv. Oprindelig i starten var oplaget på ca. 400.000 eks., måske lidt højere,

Han ved ikke, om der er læsere, der ikke kan finde deres avis online, fordi den ligger
under et andet domænenavn, ligesom han ikke er klar over, hvorvidt der er sket forveksling
med Dracco.

Foreholdt logoet og varemærkeregistreringen forklarede vidnet, at pilen ikke er en del
af logoet, men grafik som kan føjes til eller fjernes. Måden at skrive NYHEDSAVISEN på er
den samme i dag som i de oprindelige reklamer. De anvender ikke den registrerede
skrifttype og har heller ikke gjort det tidligere. Det skyldes, at ansøgningen er fra et
tidspunkt før, at de fik lavet deres design færdigt.

Han ved ikke, om det blev offentliggjort før lanceringen af NYHEDSAVISEN, at
Baugur stod bag avisen, men det blev omtalt meget kraftigt omkring lanceringen.
Nyhedsavisen havde underskud på driftsresultatet i 2007.

Han kender ikke hjemmesiden nyhedsavisen.dk og ved ikke, om der har været
henvendelser i forbindelse med denne side. Men Nyhedsavisen har ganske givet vurderet
nyhedsavisen.dk som et alternativ, da de skulle finde et domænenavn.

Parternes synspunkter

Draccos advokat har gjort gældende, at Draccos registrering og brug af domænenavnet
nyhedsavisen.dk
er
i
overensstemmelse
med
god
domænenavnsskik,
jf.
domænenavnslovens § 12, stk. 1. Dracco har registreret domænenavnet nyhedsavisen.dk den
1. februar 2000 og dermed mindst seks år før etableringen af 365 Media og Nyhedsavisens
virksomhed og disses etablering af rettigheder til kendetegnet NYHEDSAVISEN. Endvidere
er registreringen sket forud for domænenavnslovens ikrafttræden, idet loven alene finder
anvendelse på registreringer fra den 1. juli 2005, jf. lovens § 27, stk. 3. Endvidere er
bestemmelsen i domænenavnslovens § 12, stk. 1 en generalklausul, som skulle erstatte


- 8 -

markedsføringslovens
§
1
og
tillige
omfatte
ikkeerhvervsforhold,
som
markedsføringslovens § 1 ikke dækkede.
Klagenævnet går langt videre, end der er grundlag for i domænenavnsloven, og
Klagenævnet har skabt en progressiv retsskabende praksis. Der er endnu ikke nedsat et
klagenævn som omhandlet i domænenavnsloven, idet det Klagenævnet for Domænenavne
ikke er nedsat af ministeren i henhold til loven.

Dracco har ikke registreret eller opretholdt registreringen af domænenavnet
nyhedsavisen.dk med henblik på salg eller udlejning, men derimod med et konkret
forretningsmæssigt formål. Dracco planlægger fortsat at anvende domænenavnet
nyhedsavisen.dk. Dracco er indehaver af et meget begrænset antal domænenavne, og det er
alene domænenavnene prispatruljen.dk og nyhedsavisen.dk, som endnu ikke er taget i brug
af Dracco. Der er ikke nogen brugspligt i domænenavnsloven, tværtimod valgte man ved
lovens tilblivelse ikke at indføre en brugspligt, som man ellers kender fra varemærkeloven.

Domænenavne udgør også immaterielle rettigheder, som kan handles, og prisen
afspejler henholdsvis købers og sælgers reelle interesser. Dracco fastsatte prisen til 3 mio. kr.
ud fra en vurdering af, hvad nyhedsavisen.dk var værd for henholdsvis Dracco og 365
Media og Nyhedsavisen. Dette er ikke en handling i strid med god domænenavnsskik eller
god markedsføringsskik. Begge parter er erhvervsdrivende og må antages at kunne varetage
deres forretningsmæssige interesser.

Betegnelsen NYHEDSAVISEN har ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde
beskyttelse som forretningskendetegn for nyhedsformidling og aviser, jf. varemærkelovens §
2, stk. 1 og markedsføringslovens § 18. Endvidere har det registrerede figurmærke
NYHEDSAVISEN ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som
forretningskendetegn for nyhedsformidling og aviser, herunder følgende af registreringen
omfattede varer og tjenesteydelser: "udgivelse af avis, varer af papir og pap, tryksager,
fotografier, annonce og reklamevirksomhed", jf. varemærkelovens § 2, stk. 1 og
markedsføringslovens § 18. Nyhedsavisen består af to ganske almindelige danske ord. De to
ord må være tilgængelige for alle, både hver for sig og sammen. Det er ikke tilstrækkeligt at
skrive et navn, som ikke betyder noget særligt, med neutral skrift på en mørk baggrund. Da
figurmærket ikke har særpræg, skal det udslettes. Registreringen kan ophæves ved dom, jf.
varemærkelovens § 28.


- 9 -


Det er muligt for Dracco at anvende domænenavnet nyhedsavisen.dk til det
oprindeligt planlagte eller et andet forretningsmæssigt formål uden at krænke 365 Media og
Nyhedsavisens rettigheder til kendetegnet NYHEDSAVISEN. Det er uden betydning, at
Dracco ikke har opdateret sin branchekode hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Cohaesio,
der er koncernforbundet med Dracco, arbejder med ITopgaver.

365 Media og Nyhedsavisen traf en forretningsmæssig beslutning, da de valgte at
lancere deres avis under navnet Nyhedsavisen velvidende, at dette navn ikke kunne
anvendes på internettet, hvor det ikke var tilgængeligt, og man valgte i stedet et andet
domænenavn, avisen.dk.

Indehaveren af kendetegnet nyhedsavisen har etableret rettigheder til dette kendetegn
for nyhedsformidling før 365 Media og Nyhedsavisen har etableret rettigheder til
kendetegnet NYHEDSAVISEN. 365 Media og Nyhedsavisen har ikke en større eller bedre
interesse i domænenavnet nyhedsavisen.dk end brugeren af betegnelsen nyhedsavisen. Som
indehaver af domænenavnet nyhedsavisen.dk tilkommer det Dracco at vælge, om man
ønsker at overdrage registreringen af domænenavnet til brugeren af betegnelsen
NYHEDSAVISEN, til brugeren af betegnelsen nyhedsavisen, til en anden tredjemand eller
selv beholde registreringen af domænenavnet. Dracco er således berettiget til at opretholde
registreringen af og bruge domænenavnet nyhedsavisen.dk med respekt af 365 Media og
Nyhedsavisens rettigheder til kendetegnet NYHEDSAVISEN.

365 Media og Nyhedsavisen har ikke dokumenteret, at betegnelsen NYHEDSAVISEN
eller det registrerede figurmærke har opnået særpræg ved indarbejdelse. Dette ville kræve
en markedsundersøgelse eller lignende.
Den oprindelige tekst er fjernet og allerede af den grund ikke i strid med
markedsføringslovens § 18. Den ændrede brug af hjemmesiden med angivelse af Draccos
navn, logo og adresse kan ikke fremkalde forveksling med 365 Media og Nyhedsavisen.

365 Media og Nyhedsavisens advokat har gjort gældende, at 365 Media har registreret
figurmærket NYHEDSAVISEN og indtil stiftelsen af aktieselskabet Nyhedsavisen havde
registreret binavnet Nyhedsavisen.
Dracco har på intet tidspunkt anvendt domænenavnet nyhedsavisen.dk siden
registreringen heraf den 1. februar 2000. Dracco har ikke dokumenteret noget selvstændigt


- 10 -

forretningsmæssigt formål med en sådan registrering og har heller ikke dokumenteret nogen
erhvervsmæssig anvendelse af domænenavnet, endsige fremlagt dokumentation for
planerne herom, uanset at projektet skulle have været under planlægning siden midten af
1990'erne. Den eksisterende del af Draccos virksomhed vedrører ikke nyhedsformidling. Der
er i øvrigt ikke fremlagt dokumentation for koncernforholdet til Cohaesio.
Ved sin anvendelse af domænenavnet nyhedsavisen.dk henviser Dracco indirekte til
NYHEDSAVISEN. Dracco har endvidere misrekommanderet NYHEDSAVISEN ved sine
hjemmesider. Dette gør sig særligt gældende i lyset af ibrugtagningen af domænenavnet i
umiddelbar tilknytning til den annoncerede lancering af gratisavisen Nyhedsavisen. Dracco
havde ikke, før 365 Media og Nyhedsavisen startede sin virksomhed op og lancerede
NYHEDSAVISEN, haft intentioner om at anvende domænenavnet.
Dracco har ikke dokumenteret noget formål med det tidsmæssige sammenfald mellem
365 Medias og Nyhedsavisens opstart af distribution af NYHEDSAVISEN og
Draccos
aktivering af domænenavnet med teksten "Velkommen til www.nyhedsavisen.dk. Vi er ikke
helt færdige endnu, men kig ind på siden om et par måneder". Det er et faktum, at teksten
først blev fjernet omkring februar 2007, ca. fire måneder efter, at 365 Media og Nyhedsavisen
havde bedt Dracco om fjerne teksten, idet de fandt teksten misrekommanderende, og først
efter at Klagenævnet i forbindelse med sagen dér havde spurgt Dracco, hvorfor teksten
endnu ikke var fjernet.

Draccos anvendelse af domænenavnet nyhedsavisen.dk strider mod varemærkelovens
§ 4, stk. 1, og markedsføringslovens § 18, ligesom den er udtryk for illoyal markedsadfærd
og således i strid med markedsføringslovens § 1.

Dracco forlangte en betaling på 3 mio. kr. for at sælge domænenavnet og har derfor
alene registreret domænet i spekulationsøjemed, hvorfor Draccos handlemåde tillige er i
strid med domænenavnslovens § 12.

NYHEDSAVISEN er på nuværende tidspunkt gennem markedsføring og omtale blevet
indarbejdet som særligt kendetegn for 365 Media og Nyhedsavisen, der har foretaget
omfattende markedsføring af avisen, særligt i forbindelse med dennes lancering.
Nyhedsavisen har nu et dagligt oplag på ca. 500.000 eksemplarer. Den var den første
gratisavis, der blev husstandsomdelt.


- 11 -


Varemærket
NYHEDSAVISEN
er
med
rette
registreret
af
Patent
og
Varemærkestyrelsen, der med rette vurderede, at mærket havde fået fornødent særpræg.
Dracco fremsatte ikke indsigelse mod registreringen. Varemærket skal derfor ikke udslettes.

Domænet nyhedsavisen.dk anvendes til nyhedsbreve for en boligforening. 365 Media
og Nyhedsavisen har ingen interesse i dette domænenavn.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at Dracco efter den 1. februar 2000 at have registreret domænenavnet
nyhedsavisen.dk hos DKHostmaster ikke anvendte domænenavnet før i efteråret 2006, hvor
Dracco etablerede en hjemmeside under dette domænenavn, hvilket tidsmæssigt faldt
sammen med lanceringen af NYHEDSAVISEN i septemberoktober 2006 og med Draccos
tilbud til 365 Media og Nyhedsavisen om at købe domænenavnet for 3 mio. kr. Herefter, og
idet den hjemmeside, som domænenavnet blev anvendt for, i første omgang alene gav
oplysning om, at siden var under opbygning, og senere alene oplysning om, at Dracco ejer
domænenavnet, findes denne anvendelse af domænenavnet ikke at have indebåret, at
Dracco herved tog NYHEDSAVISEN i brug som kendetegn for nogen vare eller
tjenesteydelse.
365 Media og Nyhedsavisen registrerede med virkning fra den 29. marts 2006 et
figurmærke med teksten NYHEDSAVISEN for bl.a. klasserne 9 (transmission og gengivelse
af lyd eller billede mv.), 16 (udgivelse af avis mv.), 35 (annonce og reklamevirksomhed) og
38 (telekommunikationsvirksomhed), og de tog i efteråret 2006 et figurmærke med teksten
NYHEDSAVISEN i brug i en lidt anden udformning. Uanset at kendetegnet
NYHEDSAVISEN næppe i sig selv har særpræg, findes 365 Media og Nyhedsavisens stadige
brug af mærket siden efteråret 2006 som kendetegn for et dagblad, som nu trykkes i 500.000
eksemplarer om dagen, og som efter det oplyste nu er Danmarks både største og mest læste
avis, at have bevirket en sådan indarbejdelse, at mærket herved har fået tilstrækkeligt
særpræg til, at 365 Media og Nyhedsavisens varemærke NYHEDSAVISEN har opnået
beskyttelse imod, at andre tager samme eller lignende mærke i brug for samme eller
lignende varer og tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 4.


- 12 -


Det bemærkes herved, at 365 Media og Nyhedsavisen til stadighed har anvendt
kendetegnene NYHEDSAVISEN i forbindelse med den elektroniske udgave af
NYHEDSAVISEN, som de på grund af Draccos registrering af domænenavnet
nyhedsavisen.dk har måttet udgive på domænet avisen.dk.
De planer, som Dracco ifølge direktør Henrik Andersens forklaring har for driften på
domænet nyhedsavisen.dk af en nyhedsservice med formidling af pressemeddelelser, vil i
givet fald indebære brug af de samme kendetegn, nyhedsavisen, for en virksomhed, der ligner
365 Media og Nyhedsavisens, og 365 Media og Nyhedsavisen kan derfor forbyde sådan
brug.

Draccos opretholdelse af registreringen af domænenavnet nyhedsavisen.dk med
henblik på at anvende det i strid med 365 Media og Nyhedsavisens varemærkerettigheder er
herefter i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, og § 27, stk. 2.
365 Media og Nyhedsavisen skal derfor frifindes for Draccos anerkendelsespåstand, og
Dracco pålægges at betale 25.000 i sagsomkostninger til 365 Media og Nyhedsavisen til
dækning af deres udgift til advokat.

T H I K E N D E S F O R R E T

365 Media Scandinavia A/S og Nyhedsavisen A/S frifindes.
Xinox Danmark A/S (Dracco Scandinavia A/S) skal inden 14 dage til 365 Media
Scandinavia A/S og Nyhedsavisen A/S betale 25.000 kr. i sagsomkostninger.


Uffe Thustrup
Michael B. Elmer
Claus Jepsen
(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»