Coop Danmark - krænkelse af rettigheder til design

Resumé

COOP Danmark A/S havde krænket Bestseller A/S´rettigheder til to T-shirts med designs, som var beskyttet i medfør af Rådets forordning om EF-design

Dom  i sagen V 129/04 


Bestseller A/S
(advokat Claus Barrett Christiansen)

mod

COOP Danmark A/S
(advokat H.H. Hertz)

og

Natex of Scandinavia A/S
(advokat H.H. Hertz)Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt Coop Danmark A/S (i det følgende: COOP) og Natex of Scan-
dinavia A/S (i det følgende: Natex) har krænket Bestsellers rettigheder til nogle T-shirts.

Bestseller har nedlagt påstand om, at COOP og Natex skal forbydes at importere, sælge eller
på anden måde markedsføre T-shirts med Bestsellers designs, at COOP og Natex skal udle-
vere samtlige T-shirts med Bestsellers designs, og at COOP og Natex hver især skal betale
Bestseller 100.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. oktober 2004.
- 2 -
Coop og Natex taget bekræftende til genmæle overfor påstandene om forbud og udlevering,
men påstået frifindelse over for erstatningspåstanden.

Sagsfremstilling

Bestseller producerede i 2003 til salg under JACK AND JONES mærket to T-shirts. Den ene
T-shirt havde på brystet trykt et design med en stiliseret scooter, over hvilken der med en
skrifttype, der ligner håndskrift, var skrevet "Hecho en Cuba". På den anden T-shirt var der
trykt et design bestående af teksten: "CLUB CAR SPECIAL COFFEE" hen over noget, der
kan ligne en klarinet.

I Kvicklys tilbudsavis den 14. juni 2004 annoncerede COOP for to T-shirts med helt
identiske designs. T-shirtene hidrørte ikke fra Bestseller, men var indkøbt hos Natex, der
havde indkøbt dem på et marked i Indien. Nedenfor er Bestsellers designs gengivet til ven-
stre og Natex designs til højre.

Bestsellers designsDesigns på Natex' T-shirts- 3 -
COOP havde i alt indkøbt 2044 T-shirts og nåede at sælge 1165 heraf i 86 Kvickly- og 6
Kvickly Extra-butikker, inden de resterende 879 T-shirts den 2. juli blev trukket tilbage og re-
turneret til Natex, efter at Bestseller havde gjort indsigelser.

Forklaringer

Gitte Damgaard Sloth har forklaret, at hun er advokat og koncernjurist for Bestseller. Det var
Bestsellers designer, Rikke Lorck Ib, der lavede de to designs ved en sammensætning på
computer af forskellige former og figurer, hun havde fundet i en bog. T-shirtene blev frem-
stillet i 38.000 eksemplarer og solgt i JACK AND JONES butikkerne i Danmark og i udlandet.
Man overvejede at genlancere T-shirtene, da de solgte godt, men undlod dette efter COOP's
salg af kopierne. Bestseller markedsfører JACK AND JONES både i Danmark og udlandet. I
udlandet er der således 100 JACK AND JONES butikker, mens yderligere 200 udenlandske
butikker sælger mærket på franchisebasis. Siden 2001 har mærket også været solgt i Letland.
Man giver aldrig licens til, at andre bruger deres designs, da det er af stor betydning for
Bestseller, at der ikke kommer kopivarer på markedet.

Kim Mogensen har forklaret, at han som ansat i COOP havde ansvaret for indkøb af herretøj.
Han fandt T-shirtene hos Kvicklys faste forretningsforbindelse, Natex, hvor de var udstillet i
et showroom blandt flere end 100 andre T-shirts. Han vidste ikke, at der var tale om kopier
af Bestsellers T-shirts, selvom han i øvrigt var meget opdateret på det herretøj, der blev solgt
på det danske marked. Han udvalgte netop disse to T-shirts, da de stilmæssigt passede ind i
det koncept, COOP havde valgt i sin Kvickly-tilbudsavis. Da Bestseller efterfølgende prote-
sterede, blev de to T-shirts trukket tilbage fra butikkerne, uden at det aftaltes, hvad der skul-
le ske med dem. De blev returneret til Natex.

Niels Rasmussen har forklaret, at han er bestyrelsesformand i Natex, der driver virksomhed
med import og salg af tøj i Danmark. Han har arbejdet i tøjbranchen i 20 år, og har handlet
med Coop de sidste 7-8 år. Det var en ansat på selskabets kontor i Bombay, der købte T-
shirtene på et marked, hvor tøjfabrikkernes overskudsproduktion bliver solgt. Hverken han
eller den ansatte i Indien vidste, at der var tale om kopivarer. Da han blev kontaktet af Kim
- 4 -
Mogensen fra COOP, tog han straks de ikke solgte T-shirts tilbage, og han sendte dem videre
til Letland, hvor de blev solgt for 10 kr. stykket.

Parternes synspunkter

Bestsellers advokat har gjort gældende, at de to designs har den fornødne originalitet og det
fornødne særpræg til at nyde beskyttelse som brugskunst efter ophavsretslovens § 2, ligesom
de to designs er beskyttet i medfør af Rådets forordning af 12. december 2001 om EF-design.,
jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 19, stk. 2. Hverken COOP eller Natex kan have været i god tro
om Bestsellers designs, idet kopierne blev markedsført kun et år efter Bestsellers originale T-
shirts. COOP var ikke berettiget til at returnere T-shirtene til Natex efter Bestsellers indsigel-
se overfor salget, og Natex var uberettiget til at sende T-shirtene videre til Letland, hvor for-
ordning af 12. december 2001 om EF-designs også gælder. Bestseller har således krav på er-
statning og rimeligt vederlag efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, og forordning af 12. decem-
ber 2001 om EF-design artikel 89, stk. 1, litra d, jf. designlovens § 37, stk. 1, idet Bestseller
måtte afstå fra at genlancere sine to T-shirts efter kopivarerne havde været solgt i Kvickly og
i Letland.

COOP's og Natex' advokat har gjort gældende, at Bestseller ikke har ført tilstrækkeligt bevis
for, at de to designs er lavet af Bestseller. Det er endvidere ikke godtgjort, at de to designs
har værkshøjde og nyder beskyttelse i medfør af ophavsretslovens § 2, ligesom de to designs
ikke har en sådan individuel karakter, at de er omfattet af forordning af 12. december 2001
om EF-designs artikel 6, stk. 1 og artikel 19, stk. 2. Såfremt de to designs er beskyttet, har
Bestseller ikke krav på erstatning, da hverken COOP eller Natex kendte til Bestsellers de-
signs, ligesom Bestseller ikke har godtgjort at have lidt et tab ved ikke at kunne genlancere
de to T-shirts.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Da COOP og Natex har taget bekræftende til genmæle overfor Bestsellers påstande om for-
bud og udlevering, tages disse påstande til følge.
- 5 -
Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at Bestsellers T-shirts er lavet af Rikke
Lorck Ib, der var ansat som designer hos Bestseller. Efter advokat Gitte Damgaard Sloths
forklaring lægges det endvidere til grund, at de to designs er fremkommet ved en sammen-
sætning af allerede kendte figurer og former, som er fundet i en bog.
Bestseller har ikke ved fremlæggelse af en sagkyndig erklæring eller på anden måde
under sagen godtgjort, at dette arbejde er udtryk for en sådan personlig og skabende indsats,
at de to designs kan anses for at have værkshøjde efter ophavsretslovens § 1.
Retten finder derimod, at de to designs har en sådan individuel karakter, at de er be-
skyttet som uregistrerede EF-designs, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 19, stk. 2, i forordning af
12. december 2001 om EF-design.
Retten finder, at de af Natex og COOP solgte T-shirts er slaviske kopier af Bestsellers
designs.
Bestsellers T-shirts blev solgt i sommeren 2003, mens de to kopier blev udbudt til salg
af COOP i 2004. Henset til den nære tidsmæssige sammenhæng finder retten, at Niels Ras-
mussen, der som professionel indkøber opkøbte T-shirtene for Natex, burde have haft kend-
skab til, at der var tale om kopier af Bestsellers T-shirts. Retten finder ligeledes, at Kim Mo-
gensen, der var ansat som indkøber af herretøj for COOP, og som udvalgte de to T-shirts
blandt flere end 100 forskellige T-shirts hos Natex, burde have været vidende om, at der var
tale om kopier.
Retten finder herefter, at Bestseller er berettiget til erstatning for manglende dæknings-
bidrag og for markedsforstyrrelse samt et rimeligt vederlag i medfør af forordning af 12. de-
cember 2001 om EF-design artikel 89, stk. 1, litra d, jf. designlovens § 37, stk. 1. Erstatningen
og det rimelige vederlag for salget af de 1165 T-shirts fastsættes til 35.000 kr. for COOP's
vedkommende, mens retten finder, at Natex for salget af de 2044 T-shirts til COOP og for
salget i Letland af de resterende 879 T-shirts skal betale 65.000 kr.
Efter sagens udfald finder retten, at COOP skal betale sagsomkostninger med 8.000 kr.,
hvoraf 1.300 er retsafgift, og at Natex skal betale sagsomkostninger med 12.000 kr., hvoraf
1.420 kr. er retsafgift.
- 6 -
T H I K E N D E S F O R R E T

COOP Danmark A/S og Natex of Scandinavia A/S forbydes at importere, sælge eller på an-
den måde markedsføre T-shirts med Bestseller A/S' designs.
COOP Danmark A/S og Natex of Scandinavia A/S skal udlevere samtlige T-shirts med
Bestseller A/S' designs.
COOP Danmark A/S skal inden 14 dage til Bestseller A/S betale 35.000 kr. med tillæg af
procesrente fra den 5. oktober 2004 og 8.000 kr. i sagsomkostninger.
Natex of Scandinavia A/S skal inden samme frist til Bestseller A/S betale 65.000 kr. med
tillæg af procesrente fra den 5. oktober 2004 og 12.000 kr. i sagsomkostninger.Christian
Hvidt
Bjarne
Egedal
Michael B. Elmer
(retsformand)(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


gns
ikke har en sådan individuel karakter, at de er omfattet af forordning af 12. december 2001
om EF-designs artikel 6, stk. 1 og artikel 19, stk. 2. Såfremt de to designs er beskyttet, har
Bestseller ikke krav på erstatning, da hverken COOP eller Natex kendte til Bestsellers de-
signs, ligesom Bestseller ikke har godtgjort at have lidt et tab ved ikke at kunne genlancere
de to T-shirts.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Da COOP og Natex har taget bekræftende til genmæle overfor Bestsellers påstande om for-
bud og udlevering, tages disse påstande til følge.
- 5 -
Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at Bestsellers T-shirts er lavet af Rikke
Lorck Ib, der var ansat som designer hos Bestseller. Efter advokat Gitte Damgaard Sloths
forklaring lægges det endvidere til grund, at de to designs er fremkommet ved en sammen-
sætning af allerede kendte figurer og former, som er fundet i en bog.
Bestseller har ikke ved fremlæggelse af en sagkyndig erklæring eller på anden måde
under sagen godtgjort, at dette arbejde er udtryk for en sådan personlig og skabende indsats,
at de to designs kan anses for at have værkshøjde efter ophavsretslovens § 1.
Retten finder derimod, at de to designs har en sådan individuel karakter, at de er be-
skyttet som uregistrerede EF-designs, jf. artikel 6, stk. 1, og arti

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»